SlideShare a Scribd company logo

معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)

RayBPMS
RayBPMS

معماری سرویس گرا دو مفهوم منطق کسب و کار و زیرساخت را با خود به همراه می‌آورد، کافی است از نرم‌افزارها و قواعد درست برنامه‌نویسی استفاده کنیم تا اطمینان یابیم این دو لایه از یکدیگر تفکیک‌شده‌اند.

1 of 3
Download to read offline
:‫منبع‬SOA For Dummies
: ‫ترجمه‬‫نیک‬ ‫سهیل‬‫فرجام‬
‫آذر‬‫ماه‬9313
‫معمار‬‫ی‬‫سرو‬‫ی‬‫س‬‫گرا‬
(Service-Oriented Architecture)
1 bpms.rayvarz.com
‫مقدمه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫ا‬‫ی‬‫از‬‫معمار‬‫ی‬‫سرو‬‫ی‬‫س‬‫گرا‬(SOA)‫ب‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ،‫ی‬‫ان‬‫م‬ ‫مفهوم‬ ‫دو‬‫ی‬‫پرداز‬‫ی‬‫م‬.
‫مفهوم‬‫کسب‬ ‫منطق‬‫وکار‬(Business Logic)‫و‬
‫ز‬‫ی‬‫رساخت‬(Plumbing):
‫اول‬‫ی‬‫ن‬‫مسئله‬‫ا‬‫ی‬‫برا‬ ‫که‬‫ی‬‫کاربرد‬ ‫برنامه‬ ‫ساخت‬‫ی‬‫با‬‫ی‬‫د‬
‫ا‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫ی‬‫ن‬‫چه‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬
‫انتظار‬‫ی‬‫دار‬‫ی‬‫د؟‬‫ا‬ ‫و‬‫ی‬‫نکه‬‫کامپ‬‫ی‬‫وتر‬‫انجام‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫چگونه‬
‫م‬‫ی‬‫دهد؟‬‫برنامه‬‫ها‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫کسب‬‫شامل‬ ‫وکار‬
‫مجموعه‬‫ا‬‫ی‬‫کدها‬ ‫از‬‫ی‬‫برنامه‬‫نو‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫که‬ ‫هستند‬
‫کارها‬‫یی‬‫کامپ‬ ‫که‬‫ی‬‫وتر‬‫با‬‫ی‬‫د‬‫انجام‬‫دهد‬‫د‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬‫ی‬‫کته‬
‫م‬‫ی‬‫کنند‬‫برخ‬ .‫ی‬‫ا‬ ‫از‬‫ی‬‫ن‬‫برطرف‬ ‫کدها‬‫کننده‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫از‬
‫کسب‬ ‫منطق‬‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫هستند(ماند‬ ‫وکار‬‫ی‬‫ک‬‫برخ‬ ‫و‬ )‫درخواست‬ ‫به‬ ‫کاال‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫گر‬‫ز‬‫ی‬‫رساخت‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫باشند‬
‫ال‬ ‫با‬ ‫(مرتبط‬‫ی‬‫ه‬‫ی‬‫کا‬‫مپ‬‫ی‬،‫وترها‬‫پر‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫مانند‬‫ی‬‫نتر‬‫دو‬ ‫هر‬ ‫وجود‬ ‫)؛‬‫ی‬‫آن‬‫الزام‬ ‫ها‬‫ی‬
‫فع‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ،‫است‬‫ال‬‫ی‬‫ت‬‫ها‬‫ی‬‫برنامه‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫کسب‬ ‫در‬ ‫را‬‫توص‬ ‫وکار‬‫ی‬‫ف‬‫نکن‬‫ی‬‫د‬،‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫(به‬
‫مشتر‬ ،‫محصوالت‬‫ی‬،‫ها‬‫کاربر‬ ‫حساب‬‫ی‬‫خروج‬ ‫آن‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ )...‫و‬‫ی‬‫داشته‬ ‫انتظار‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬‫ا‬‫ی‬،‫د‬‫فراموش‬
‫م‬‫ی‬‫کن‬‫ی‬،‫د‬‫عمل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫و‬‫ی‬‫ات‬‫ها‬‫ی‬‫کامپ‬‫ی‬‫وتر‬‫توص‬ ‫را‬‫ی‬‫ف‬‫نکن‬‫ی‬‫د‬‫کامپ‬ ً‫ال‬‫عم‬‫ی‬‫وتر‬‫به‬ ‫بتواند‬ ‫چگونه‬‫وظا‬‫ی‬‫ف‬‫خود‬
‫موارد‬ ‫و‬ ‫کند؟‬ ‫عمل‬‫ی‬‫ا‬ ‫از‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫دست‬‫ی‬‫شوند‬‫نرم‬‫عمل‬ ‫نتواند‬ ‫افزار‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬.‫شود‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫بزرگ‬ ‫از‬‫تر‬‫ی‬‫ن‬
‫مشکالت‬‫ی‬‫برنامه‬ ‫در‬ ‫که‬‫نو‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫ا‬ ‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫گذشته‬‫ی‬‫ن‬‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬‫سخت‬ ‫به‬ ‫ابزار‬ ‫نوشتن‬‫ی‬
‫م‬‫ی‬‫توانست‬‫ی‬‫د‬‫ال‬‫ی‬‫ه‬‫ی‬‫کسب‬ ‫منطق‬‫ال‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫وکار‬‫ی‬‫ه‬‫ی‬‫ز‬‫ی‬‫رساخت‬‫ی‬‫کن‬ ‫جدا‬‫ی‬،‫د‬‫بد‬‫ی‬‫ن‬‫عل‬‫ت‬‫با‬ ‫شما‬ ‫که‬‫ی‬‫د‬‫دو‬ ‫هر‬‫ی‬
2 bpms.rayvarz.com
‫آن‬‫م‬ ‫کنترل‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫ی‬‫کرد‬‫ی‬‫د‬‫ح‬ ‫در‬ .‫ی‬‫ن‬‫ا‬‫ی‬‫نکه‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫ال‬ ‫دو‬‫ی‬‫ه‬‫م‬ ،‫هستند‬ ‫مرتبط‬ ‫هم‬ ‫به‬‫ی‬‫توانند‬
‫جدا‬‫ی‬‫ن‬ ‫هم‬ ‫از‬‫ی‬‫ز‬‫شوند‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬.
‫معمار‬‫ی‬SOA‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مفهوم‬‫ی‬،‫آورد‬‫کاف‬‫ی‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫است‬‫درست‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫افزارها‬
‫برنامه‬‫نو‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫کن‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫م‬‫اطم‬ ‫تا‬‫ی‬‫نان‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫م‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫ال‬ ‫دو‬‫ی‬‫ه‬‫از‬‫ی‬‫کد‬‫ی‬‫گر‬‫تفک‬‫ی‬‫ک‬‫شده‬‫اند‬‫تفک‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫ی‬‫ک‬
‫ا‬ ‫درست‬‫ی‬‫ن‬‫ال‬ ‫دو‬‫ی‬،‫ه‬‫بخواه‬ ‫شما‬ ‫اگر‬‫ی‬‫د‬‫تغ‬‫یی‬‫رات‬‫ی‬‫نحوه‬ ‫در‬‫ی‬‫ده‬ ‫سفارش‬‫ی‬‫د‬‫مثا‬ ‫طور‬ ‫به‬ (‫ل‬‫ی‬‫ک‬‫برنامه‬
‫کاربرد‬‫ی‬‫مرحله‬ ‫در‬ ‫را‬‫ا‬‫ی‬‫فرآ‬ ‫از‬‫ی‬‫ند‬‫فراخوان‬‫ی‬‫کن‬‫ی‬‫د‬‫ا‬ )‫ی‬‫ن‬‫تغ‬‫یی‬‫ر‬‫معمار‬ ‫در‬‫ی‬SOA‫بس‬‫ی‬‫ار‬‫هز‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫ساده‬‫ی‬‫نه‬
‫درحال‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬‫ی‬‫که‬‫تفک‬ ‫اگر‬‫ی‬‫ک‬‫ال‬‫ی‬‫ه‬‫ها‬‫ی‬‫رعا‬ ‫ذکرشده‬‫ی‬‫ت‬‫سنت‬ ‫سبک‬ ‫همان‬ ‫(به‬ ‫نشود‬‫ی‬‫ا‬ )‫ی‬‫ن‬‫تغ‬‫یی‬‫رات‬
‫بس‬‫ی‬‫ار‬‫پرهز‬‫ی‬،‫نه‬‫پ‬ ،‫بر‬ ‫زمان‬‫ی‬‫چ‬‫ی‬،‫ده‬‫ن‬ ‫و‬‫ی‬‫ازمند‬‫م‬ ‫تست‬‫ی‬‫باشد‬.

Recommended

نظام اودو من دياموند فيجن
نظام اودو من دياموند فيجننظام اودو من دياموند فيجن
نظام اودو من دياموند فيجنDiamondVision
 
Building Semantic Web Portals with WebML
Building Semantic Web Portals with WebMLBuilding Semantic Web Portals with WebML
Building Semantic Web Portals with WebMLMarco Brambilla
 
Bite: Workflow Composition for the Web. Presented at the ICSOC Conference 2007
Bite: Workflow Composition for the Web. Presented at the ICSOC Conference 2007Bite: Workflow Composition for the Web. Presented at the ICSOC Conference 2007
Bite: Workflow Composition for the Web. Presented at the ICSOC Conference 2007raniakhalaf
 
Web Modeling-based Approach to Automating Web Services Mediation, Choreograph...
Web Modeling-based Approach to Automating Web Services Mediation, Choreograph...Web Modeling-based Approach to Automating Web Services Mediation, Choreograph...
Web Modeling-based Approach to Automating Web Services Mediation, Choreograph...Marco Brambilla
 
Semantic Web Technologies for Automatic Service Composition
Semantic Web Technologies for Automatic Service CompositionSemantic Web Technologies for Automatic Service Composition
Semantic Web Technologies for Automatic Service CompositionDragan Gasevic
 
الدرس الخامس
الدرس الخامسالدرس الخامس
الدرس الخامسAnas Aloklah
 
Ptaabodi_CV_Persian_Version_with_Cert_2015
Ptaabodi_CV_Persian_Version_with_Cert_2015Ptaabodi_CV_Persian_Version_with_Cert_2015
Ptaabodi_CV_Persian_Version_with_Cert_2015POORIA TAABBODI
 

More Related Content

Similar to معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)

Data Management System- Haseb System Co
Data Management System- Haseb System CoData Management System- Haseb System Co
Data Management System- Haseb System CoHamed Ghazanfari
 
Microservice architecture - معماری مایکروسرویس
Microservice architecture - معماری مایکروسرویسMicroservice architecture - معماری مایکروسرویس
Microservice architecture - معماری مایکروسرویسAmir Mahjoorian
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
 
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافتمعرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافتAharsoft
 
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار عباس بني اسدي مقدم
 
مفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکرمفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکرAli Rasoulian
 
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداری
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون ادارینرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداری
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداریchargoon
 
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianArman Taherian
 
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...Aidin NaseriFard
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریعباس بني اسدي مقدم
 
بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان...
بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان...بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان...
بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان...amri k
 
ابر باز و آینده رایانش ابری
ابر باز و آینده رایانش ابریابر باز و آینده رایانش ابری
ابر باز و آینده رایانش ابریNasser Ghanemzadeh
 
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانطرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانعباس بني اسدي مقدم
 

Similar to معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture) (20)

Data Management System- Haseb System Co
Data Management System- Haseb System CoData Management System- Haseb System Co
Data Management System- Haseb System Co
 
Microservice architecture - معماری مایکروسرویس
Microservice architecture - معماری مایکروسرویسMicroservice architecture - معماری مایکروسرویس
Microservice architecture - معماری مایکروسرویس
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
 
ESB
ESBESB
ESB
 
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافتمعرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
 
Sql tuning
Sql tuningSql tuning
Sql tuning
 
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
 
Software architecture002
Software architecture002Software architecture002
Software architecture002
 
مفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکرمفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکر
 
Cloud Computing
Cloud ComputingCloud Computing
Cloud Computing
 
It tools in crm
It tools in crmIt tools in crm
It tools in crm
 
Microsoft BI Sumery
Microsoft BI SumeryMicrosoft BI Sumery
Microsoft BI Sumery
 
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداری
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون ادارینرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداری
نرم افزار تابلو اعلانات اتوماسیون اداری
 
RESUME
RESUMERESUME
RESUME
 
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
 
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
 
بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان...
بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان...بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان...
بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان...
 
ابر باز و آینده رایانش ابری
ابر باز و آینده رایانش ابریابر باز و آینده رایانش ابری
ابر باز و آینده رایانش ابری
 
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانطرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
 

More from RayBPMS

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)RayBPMS
 
نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)RayBPMS
 
داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)RayBPMS
 
هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)RayBPMS
 
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)RayBPMS
 
مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)RayBPMS
 
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارRayBPMS
 
چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)RayBPMS
 
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)RayBPMS
 
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)RayBPMS
 
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)RayBPMS
 
فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)RayBPMS
 

More from RayBPMS (13)

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
 
نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)
 
داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)
 
هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)
 
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
 
مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
 
XPDL
XPDL XPDL
XPDL
 
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
 
چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)
 
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
 
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
 
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
 
فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)
 

معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)

 • 1. :‫منبع‬SOA For Dummies : ‫ترجمه‬‫نیک‬ ‫سهیل‬‫فرجام‬ ‫آذر‬‫ماه‬9313 ‫معمار‬‫ی‬‫سرو‬‫ی‬‫س‬‫گرا‬ (Service-Oriented Architecture)
 • 2. 1 bpms.rayvarz.com ‫مقدمه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫ا‬‫ی‬‫از‬‫معمار‬‫ی‬‫سرو‬‫ی‬‫س‬‫گرا‬(SOA)‫ب‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ،‫ی‬‫ان‬‫م‬ ‫مفهوم‬ ‫دو‬‫ی‬‫پرداز‬‫ی‬‫م‬. ‫مفهوم‬‫کسب‬ ‫منطق‬‫وکار‬(Business Logic)‫و‬ ‫ز‬‫ی‬‫رساخت‬(Plumbing): ‫اول‬‫ی‬‫ن‬‫مسئله‬‫ا‬‫ی‬‫برا‬ ‫که‬‫ی‬‫کاربرد‬ ‫برنامه‬ ‫ساخت‬‫ی‬‫با‬‫ی‬‫د‬ ‫ا‬ ،‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫ی‬‫ن‬‫چه‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫انتظار‬‫ی‬‫دار‬‫ی‬‫د؟‬‫ا‬ ‫و‬‫ی‬‫نکه‬‫کامپ‬‫ی‬‫وتر‬‫انجام‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫چگونه‬ ‫م‬‫ی‬‫دهد؟‬‫برنامه‬‫ها‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫کسب‬‫شامل‬ ‫وکار‬ ‫مجموعه‬‫ا‬‫ی‬‫کدها‬ ‫از‬‫ی‬‫برنامه‬‫نو‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫که‬ ‫هستند‬ ‫کارها‬‫یی‬‫کامپ‬ ‫که‬‫ی‬‫وتر‬‫با‬‫ی‬‫د‬‫انجام‬‫دهد‬‫د‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬‫ی‬‫کته‬ ‫م‬‫ی‬‫کنند‬‫برخ‬ .‫ی‬‫ا‬ ‫از‬‫ی‬‫ن‬‫برطرف‬ ‫کدها‬‫کننده‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫از‬ ‫کسب‬ ‫منطق‬‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫هستند(ماند‬ ‫وکار‬‫ی‬‫ک‬‫برخ‬ ‫و‬ )‫درخواست‬ ‫به‬ ‫کاال‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫گر‬‫ز‬‫ی‬‫رساخت‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫باشند‬ ‫ال‬ ‫با‬ ‫(مرتبط‬‫ی‬‫ه‬‫ی‬‫کا‬‫مپ‬‫ی‬،‫وترها‬‫پر‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫مانند‬‫ی‬‫نتر‬‫دو‬ ‫هر‬ ‫وجود‬ ‫)؛‬‫ی‬‫آن‬‫الزام‬ ‫ها‬‫ی‬ ‫فع‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ،‫است‬‫ال‬‫ی‬‫ت‬‫ها‬‫ی‬‫برنامه‬‫ی‬‫کاربرد‬‫ی‬‫کسب‬ ‫در‬ ‫را‬‫توص‬ ‫وکار‬‫ی‬‫ف‬‫نکن‬‫ی‬‫د‬،‫سفارش‬ ‫ثبت‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫(به‬ ‫مشتر‬ ،‫محصوالت‬‫ی‬،‫ها‬‫کاربر‬ ‫حساب‬‫ی‬‫خروج‬ ‫آن‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ )...‫و‬‫ی‬‫داشته‬ ‫انتظار‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬‫ا‬‫ی‬،‫د‬‫فراموش‬ ‫م‬‫ی‬‫کن‬‫ی‬،‫د‬‫عمل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫و‬‫ی‬‫ات‬‫ها‬‫ی‬‫کامپ‬‫ی‬‫وتر‬‫توص‬ ‫را‬‫ی‬‫ف‬‫نکن‬‫ی‬‫د‬‫کامپ‬ ً‫ال‬‫عم‬‫ی‬‫وتر‬‫به‬ ‫بتواند‬ ‫چگونه‬‫وظا‬‫ی‬‫ف‬‫خود‬ ‫موارد‬ ‫و‬ ‫کند؟‬ ‫عمل‬‫ی‬‫ا‬ ‫از‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫دست‬‫ی‬‫شوند‬‫نرم‬‫عمل‬ ‫نتواند‬ ‫افزار‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬.‫شود‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫بزرگ‬ ‫از‬‫تر‬‫ی‬‫ن‬ ‫مشکالت‬‫ی‬‫برنامه‬ ‫در‬ ‫که‬‫نو‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫ا‬ ‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫گذشته‬‫ی‬‫ن‬‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬‫سخت‬ ‫به‬ ‫ابزار‬ ‫نوشتن‬‫ی‬ ‫م‬‫ی‬‫توانست‬‫ی‬‫د‬‫ال‬‫ی‬‫ه‬‫ی‬‫کسب‬ ‫منطق‬‫ال‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫وکار‬‫ی‬‫ه‬‫ی‬‫ز‬‫ی‬‫رساخت‬‫ی‬‫کن‬ ‫جدا‬‫ی‬،‫د‬‫بد‬‫ی‬‫ن‬‫عل‬‫ت‬‫با‬ ‫شما‬ ‫که‬‫ی‬‫د‬‫دو‬ ‫هر‬‫ی‬
 • 3. 2 bpms.rayvarz.com ‫آن‬‫م‬ ‫کنترل‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫ی‬‫کرد‬‫ی‬‫د‬‫ح‬ ‫در‬ .‫ی‬‫ن‬‫ا‬‫ی‬‫نکه‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫ال‬ ‫دو‬‫ی‬‫ه‬‫م‬ ،‫هستند‬ ‫مرتبط‬ ‫هم‬ ‫به‬‫ی‬‫توانند‬ ‫جدا‬‫ی‬‫ن‬ ‫هم‬ ‫از‬‫ی‬‫ز‬‫شوند‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬. ‫معمار‬‫ی‬SOA‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مفهوم‬‫ی‬،‫آورد‬‫کاف‬‫ی‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫است‬‫درست‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫افزارها‬ ‫برنامه‬‫نو‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫کن‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫م‬‫اطم‬ ‫تا‬‫ی‬‫نان‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫م‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫ال‬ ‫دو‬‫ی‬‫ه‬‫از‬‫ی‬‫کد‬‫ی‬‫گر‬‫تفک‬‫ی‬‫ک‬‫شده‬‫اند‬‫تفک‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫ی‬‫ک‬ ‫ا‬ ‫درست‬‫ی‬‫ن‬‫ال‬ ‫دو‬‫ی‬،‫ه‬‫بخواه‬ ‫شما‬ ‫اگر‬‫ی‬‫د‬‫تغ‬‫یی‬‫رات‬‫ی‬‫نحوه‬ ‫در‬‫ی‬‫ده‬ ‫سفارش‬‫ی‬‫د‬‫مثا‬ ‫طور‬ ‫به‬ (‫ل‬‫ی‬‫ک‬‫برنامه‬ ‫کاربرد‬‫ی‬‫مرحله‬ ‫در‬ ‫را‬‫ا‬‫ی‬‫فرآ‬ ‫از‬‫ی‬‫ند‬‫فراخوان‬‫ی‬‫کن‬‫ی‬‫د‬‫ا‬ )‫ی‬‫ن‬‫تغ‬‫یی‬‫ر‬‫معمار‬ ‫در‬‫ی‬SOA‫بس‬‫ی‬‫ار‬‫هز‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫ساده‬‫ی‬‫نه‬ ‫درحال‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬‫ی‬‫که‬‫تفک‬ ‫اگر‬‫ی‬‫ک‬‫ال‬‫ی‬‫ه‬‫ها‬‫ی‬‫رعا‬ ‫ذکرشده‬‫ی‬‫ت‬‫سنت‬ ‫سبک‬ ‫همان‬ ‫(به‬ ‫نشود‬‫ی‬‫ا‬ )‫ی‬‫ن‬‫تغ‬‫یی‬‫رات‬ ‫بس‬‫ی‬‫ار‬‫پرهز‬‫ی‬،‫نه‬‫پ‬ ،‫بر‬ ‫زمان‬‫ی‬‫چ‬‫ی‬،‫ده‬‫ن‬ ‫و‬‫ی‬‫ازمند‬‫م‬ ‫تست‬‫ی‬‫باشد‬.