SlideShare a Scribd company logo

BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار

RayBPMS
RayBPMS

بی پی ام ان استانداردی برای مدل‌سازی و نمایش فرایند‌های کسب‌و‌کار است و ابزار اصلی در تکنولوژی مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار محسوب می‌شود. در واقع می‌توان گفت مزیت اصلی استفاده از تکنولوژی مدیریت فرایند کسب و کار، وجود زبان استانداردی به نام بی پی ام ان است.

1 of 12
Download to read offline
:‫منبع‬‫کتاب‬BPMN۰.۲: Introduction to the Standard for
Business Process Modeling‫و‬‫کتاب‬BPMN, the Business
Process Modeling Notation Pocket Handbook
: ‫ترجمه‬‫اکبری‬ ‫اسما‬
‫دی‬‫ماه‬9313
BPMN‫استاندارد‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬
‫مدل‬‫ساز‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫وکار‬ ‫کسب‬
1 bpms.rayvarz.com
BPMN‫مدل‬ ‫برای‬ ‫استانداردی‬‫فرایند‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫کسب‬ ‫های‬‫و‬‫تکنولوژی‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کار‬
‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫مدیریت‬‫و‬‫کار‬(BPM)‫محسوب‬
‫می‬‫می‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫شود‬‫استفاده‬ ‫اصلی‬ ‫مزیت‬ ‫گفت‬ ‫توان‬
‫تکنولوژی‬ ‫از‬BPM،‫زبان‬ ‫وجود‬‫نام‬ ‫به‬ ‫استانداردی‬
BPMN‫شکل‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ .‫است‬‫گیری‬BPMN،
‫قابل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نمادهایی‬ ‫طراحی‬‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫درک‬
‫کاری‬ ‫فرایند‬ ‫تحلیلگران‬ ‫(از‬ ‫فرایند‬ ‫کابران‬(Business
Analysts)‫فنی‬ ‫کاربران‬ ‫تا‬(Technical Developers)
‫بر‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫حتی‬ ‫و‬‫عهده‬.‫باشد‬ )‫دارند‬‫حقیقت‬ ‫در‬BPMN‫فاصله‬ ،‫پلی‬ ‫مانند‬
‫برمی‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ )‫شدن‬ ‫(اجرایی‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫طراحی‬ ‫بین‬‫دارد‬.
‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫آن‬ ‫مستندسازی‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬ ‫دقیق‬ ‫توصیف‬ ‫مستلزم‬ ‫وکار‬‫روش‬ .‫است‬ ‫ها‬‫های‬
‫راحت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫متفاوتی‬‫آن‬ ‫ترین‬‫متن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫جدول‬ ‫و‬
‫ویژگی‬ ‫بیان‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬‫آن‬ ‫های‬‫استفاده‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫گرافیکی‬ ‫نمودارهای‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫ها‬
‫می‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرایند‬ ‫جریان‬ ‫ترسیم‬ ‫برای‬ ‫پیکان‬ ‫و‬ ‫هندسی‬ ‫اشکال‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫نمودارها‬ ‫این‬ . ‫شود‬‫ولی‬ ‫کنند‬
‫نمی‬ ‫ارائه‬ ‫فرایند‬ ‫جزئیات‬ ‫از‬ ‫دقیقی‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫توصیف‬‫دهند‬‫فرایندها‬ ‫برای‬ ‫مشخصی‬ ‫نمادهای‬ ‫همین‬ ‫برای‬ .
‫نمادها‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫فرایند‬ ‫مختلف‬ ‫وجوه‬ ‫توصیف‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫نمادهایی‬ ،‫شد‬ ‫تعریف‬(Notation)‫زبان‬
‫می‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫آشنایی‬ ‫استاندارد‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫فرایندها‬ ‫توصیف‬ ‫استاندارد‬‫به‬ ‫تواند‬
2 bpms.rayvarz.com
‫طراحی‬ ‫مدل‬ ‫راحتی‬‫دیگر‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫فرایندها‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫نماید‬ ‫تفسیر‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫ی‬
‫مدل‬ ‫این‬‫مدل‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫رفتار‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شوند‬ )‫(سیستماتیک‬ ‫مکانیزه‬ ،‫ها‬‫شبیه‬ ‫ها‬‫سازی‬
‫مدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫شود‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫سیستم‬ ‫متخصصان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بستری‬ ‫ها‬‫را‬ ‫فرایندها‬ ‫اساس‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫کنند‬
‫نم‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬‫می‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫این‬ .‫ایند‬‫ارائه‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ،‫استاندارد‬ ‫ساختار‬ ‫حاوی‬ ‫بایست‬‫اطالعات‬ ‫دهنده‬
‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫فرایند‬ ‫اساسی‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امروزه‬ .‫باشد‬ ‫سیستم‬ ‫دهندگان‬‫وکار‬
(BPMS)‫متداول‬‫خود‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫فرایندها‬ ‫کردن‬ ‫مکانیزه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫ترین‬
‫موتوری‬(Process Engine)‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫جریان‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫که‬ ‫دارند‬‫بر‬ ‫موتور‬ ‫این‬ .‫کند‬
‫طراحی‬ ‫استاندارد‬ ‫کار‬ ‫جریان‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫اساس‬‫می‬ ‫عمل‬ ،‫شده‬‫مدل‬ ‫این‬ ‫چارچوب‬ ‫همین‬ ‫برای‬ .‫کند‬‫دقیق‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫اجرا‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫ماشین‬ ‫خود‬ ‫توسط‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫و‬‫مدل‬ ‫بقیه‬ ‫خالف‬ ‫(بر‬ ‫شود‬‫ها‬‫که‬
‫برنامه‬‫می‬ ‫ترجمه‬ ‫ماشین‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ )‫انسانی‬ ‫(رابط‬ ‫نویس‬‫کند‬.)
‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ابداع‬ ‫فرایندها‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫متفاوتی‬ ‫نمادهای‬ ‫کنون‬ ‫تا‬‫ابزارهای‬ ‫ی‬
‫قرارگرفته‬ ‫خاصی‬ ‫کار‬ ‫جریان‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫فرایند‬ ‫طراحی‬‫می‬ ‫جمله‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اند‬‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬
‫نمود‬:
‫استاندارد‬(XML Process Definition Language)XPDL‫ارائه‬‫شده‬‫توسط‬Workflow Management
Coalition‫سال‬ ‫در‬۰۲۲۲
‫استاندارد‬(Business Process Execution Language)BPEL‫ارائه‬‫توسط‬ ‫شده‬OASIS‫سال‬ ‫در‬۰۲۲۲
3 bpms.rayvarz.com
‫برنامه‬ ‫در‬ ‫استانداردها‬ ‫این‬‫اجرایی‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫های‬‫می‬ ‫بکار‬ ‫فرایندها‬ ‫کردن‬‫ِمان‬‫ل‬ِ‫ا‬ ‫فاقد‬ ‫ولی‬ ‫روند‬‫های‬
‫هستند‬ ‫گرافیکی‬.
‫دیگر‬ ‫معروف‬ ‫نمادهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬EPC‫یا‬Event-driven Process Chain‫مدل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬‫سازی‬
‫کسب‬ ‫فرایندهای‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫وکار‬‫پیاده‬ ‫های‬‫شده‬ ‫سازی‬‫ی‬SAP‫و‬ARIS‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫این‬ ‫با‬ .‫گیرد‬
‫حال‬EPC‫زبان‬ ‫یک‬‫مدل‬‫مدل‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫محدودی‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫استاندارد‬ ‫سازی‬‫آن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫سازی‬
‫می‬ ‫عمل‬‫کنند‬.
‫نظیر‬ ‫معروف‬ ‫استانداردهای‬ ‫مابقی‬UML‫یا‬Unified Modeling Language‫نمودارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫فعالیت‬(UML Activity Diagrams - ADs)‫مدل‬ ‫به‬ ‫قادر‬‫می‬ ‫کاری‬ ‫فرایندهای‬ ‫سازی‬‫ا‬ ‫با‬ ،‫باشند‬‫حال‬ ‫ین‬
‫مدل‬ ‫ابزارهای‬ ‫در‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫کردن‬ ‫عملیاتی‬ ‫در‬ ‫چندانی‬ ‫توفیق‬‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫(در‬ ‫فرایندی‬ ‫سازی‬BPMN)‫به‬
‫نمی‬ ‫دست‬‫مزیت‬ ‫از‬ .‫آید‬‫های‬BPMN‫برابر‬ ‫در‬UML‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬:
‫کسی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ً‫ا‬‫دقیق‬‫کجا‬ ‫در‬ ‫و‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ،‫های‬ ‫(نماد‬ ‫دهد‬Lane‫و‬Pool)
‫اعالن‬ ،‫تأخیرها‬ ،‫رخدادها‬ ‫انواع‬ ‫نمایش‬ ‫قابلیت‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫(که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ... ‫و‬ ‫ها‬‫رخ‬ ‫ها‬
‫می‬‫دهند‬)
‫فرایند‬ ‫عمق‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬(Drill down of sub process)‫ریز‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫و‬‫وظایف‬ ‫جزییات‬ ‫ترین‬.
4 bpms.rayvarz.com
‫برای‬ ‫مستندات‬ ‫ثبت‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫به‬ ‫اضافی‬ ‫ساختارهای‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫امکان‬‫فرایند‬ ‫از‬ ‫جزء‬ ‫هر‬
‫قابل‬ ‫خروجی‬ ‫ارائه‬‫اجرا‬(Executable Output)
‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫استاندارد‬ ‫رسد‬BPMN‫یا‬Business Process Modeling Notation‫پذیرفته‬ ‫و‬ ‫مشهورترین‬
‫مدل‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫استاندارد‬ ‫ترین‬‫وب‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫فرایندها‬ ‫سازی‬‫سایت‬www.BPMN.org‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬۰۲‫ابزار‬
‫برنامه‬ ‫و‬‫اشاره‬ ‫کاربردی‬‫مدل‬ ‫برای‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شده‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرایندها‬ ‫سازی‬‫کنند‬.
‫تاریخچه‬:
BPMN‫توسط‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬BPMI(Business Process Management Initiative).‫شد‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬‫در‬
‫مدل‬ ‫زبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫گرافیکی‬ ‫نمادهای‬ ‫معرفی‬ ‫هدف‬ ‫ابتدا‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫سازی‬‫وکار‬BPML‫ارائه‬
‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬BPEL‫توسط‬ ‫شدن‬ ‫اجرایی‬ ‫قابلیت‬ ،BPMS‫ها‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫(هرچند‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬
‫زیاد‬ ‫محبوبیت‬BPEL،BPML‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اجرایی‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫نکرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫چندانی‬ ‫فرصت‬BPEL
‫نمود‬ ‫واگذار‬.)
5 bpms.rayvarz.com
‫نگارش‬ ‫اولین‬BPMN‫شرکت‬ ‫در‬ ‫وایت‬ ‫استیفن‬ ‫رهبری‬ ‫به‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫توسط‬IBM‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬
۰۲۲۲‫ضمن‬ ‫در‬ .‫گردید‬ ‫ارائه‬BPMI‫به‬ ‫نیز‬OMG(‫ارائه‬‫مدل‬ ‫استانداردهای‬ ‫دهنده‬‫نظیر‬ ‫سازی‬UML)
‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گردید‬ ‫ملحق‬۰۲۲۰‫ورژن‬9‫مدل‬ ‫استاندارد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬.‫شد‬ ‫پذیرفته‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫سازی‬
‫ورژن‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬9.9‫ا‬ ‫در‬ ‫تغییراتی‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫ارائه‬‫لمان‬‫سال‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫گرافیکی‬ ‫های‬۰۲9۲‫دو‬ ‫نسخه‬
BPMN‫محدودیت‬ ‫که‬ ‫گردید‬ ‫ارائه‬‫نگارش‬ ‫نواقص‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫پیشین‬ ‫های‬‫داد‬.
‫عناصر‬ ‫معرفی‬BPMN:
BPMN‫تشکیل‬ ‫گرافیکی‬ ‫عناصر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫ساخت‬ ‫نمودارهای‬ ‫از‬ ‫ایی‬ ‫مجموعه‬‫شده‬‫راحتی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫اند‬
‫قابل‬‫فرایند‬ ‫طراحان‬ ‫برای‬ ‫درک‬(Business Analysts)‫توسعه‬ ‫و‬‫دهندگان‬(Developers)‫باشد‬.
‫طبقه‬ ‫چهار‬‫عناصر‬ ‫اصلی‬ ‫بندی‬BPMN‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬:

Recommended

BPMN Patterns in action - Farsi Language - by Simin Maleki
BPMN Patterns in action - Farsi Language - by Simin MalekiBPMN Patterns in action - Farsi Language - by Simin Maleki
BPMN Patterns in action - Farsi Language - by Simin MalekiSimin Maleki
 
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)RayBPMS
 
آموزش سریع BPMN - آموزش گام به گام تمامی اجزای زبان مدلسازی
آموزش سریع BPMN - آموزش گام به گام تمامی اجزای زبان مدلسازیآموزش سریع BPMN - آموزش گام به گام تمامی اجزای زبان مدلسازی
آموزش سریع BPMN - آموزش گام به گام تمامی اجزای زبان مدلسازیpouyafani
 
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ششم
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ششمآموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ششم
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ششمpouyafani
 
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافتمعرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافت
معرفی نرم افزار فرآیندساز (BPMS)؛ هر چیزی که دوست دارید؛ طراحی کنید! آهارسافتAharsoft
 
IDEF 3.0 مدلسازی فرایند با استفاده از تکنیک
 IDEF 3.0 مدلسازی فرایند با استفاده از تکنیک IDEF 3.0 مدلسازی فرایند با استفاده از تکنیک
IDEF 3.0 مدلسازی فرایند با استفاده از تکنیکSeyed Mostafa Javidhosseini
 
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...pouyafani
 

More Related Content

Viewers also liked

آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سوم
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سومآموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سوم
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سومpouyafani
 
Entrepreneurial opportunities
Entrepreneurial opportunitiesEntrepreneurial opportunities
Entrepreneurial opportunitiesAmir Barati
 
تخته آزمایش - Experiment Board
تخته آزمایش - Experiment Boardتخته آزمایش - Experiment Board
تخته آزمایش - Experiment BoardNasser Ghanemzadeh
 
Launching Startups
Launching Startups Launching Startups
Launching Startups Ali Jahedi
 
Business model canvas
Business model canvasBusiness model canvas
Business model canvasAli Jahedi
 
خصوصیاتی برای یک تیم خوب
خصوصیاتی برای یک تیم خوب خصوصیاتی برای یک تیم خوب
خصوصیاتی برای یک تیم خوب Aziz Banihashemi
 
مدل های کسب و کار
مدل های کسب و کارمدل های کسب و کار
مدل های کسب و کارNasser Ghanemzadeh
 
آینده سرمایه گذاری جسورانه
آینده سرمایه گذاری جسورانهآینده سرمایه گذاری جسورانه
آینده سرمایه گذاری جسورانهNasser Ghanemzadeh
 
final_robotic_roject_with mov
final_robotic_roject_with movfinal_robotic_roject_with mov
final_robotic_roject_with movMojtaba Hajimiri
 
مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)RayBPMS
 
1-5-1392-رساله دکتری بهبود توانایی عامل های اجتماعی هوشمند بر اساس مدلسازی چن...
1-5-1392-رساله دکتری بهبود توانایی عامل های اجتماعی هوشمند بر اساس مدلسازی چن...1-5-1392-رساله دکتری بهبود توانایی عامل های اجتماعی هوشمند بر اساس مدلسازی چن...
1-5-1392-رساله دکتری بهبود توانایی عامل های اجتماعی هوشمند بر اساس مدلسازی چن...Mohammad Alikhani
 
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...Hanieh Ghofrani
 
BPMN by Example
BPMN by ExampleBPMN by Example
BPMN by Examplejonecx
 
دخوړو لیبل
دخوړو لیبلدخوړو لیبل
دخوړو لیبلNaim Khalid
 
چگونه مردان را جذب کنیم؟
چگونه مردان را جذب کنیم؟چگونه مردان را جذب کنیم؟
چگونه مردان را جذب کنیم؟Amir Sharifi
 
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...pouyafani
 
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیOff page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیHanieh Ghofrani
 

Viewers also liked (20)

آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سوم
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سومآموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سوم
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش سوم
 
Entrepreneurial opportunities
Entrepreneurial opportunitiesEntrepreneurial opportunities
Entrepreneurial opportunities
 
تخته آزمایش - Experiment Board
تخته آزمایش - Experiment Boardتخته آزمایش - Experiment Board
تخته آزمایش - Experiment Board
 
Launching Startups
Launching Startups Launching Startups
Launching Startups
 
Business model canvas
Business model canvasBusiness model canvas
Business model canvas
 
خصوصیاتی برای یک تیم خوب
خصوصیاتی برای یک تیم خوب خصوصیاتی برای یک تیم خوب
خصوصیاتی برای یک تیم خوب
 
مدل های کسب و کار
مدل های کسب و کارمدل های کسب و کار
مدل های کسب و کار
 
آناتومی یک تیم کاری موفق
آناتومی یک تیم کاری موفقآناتومی یک تیم کاری موفق
آناتومی یک تیم کاری موفق
 
آینده سرمایه گذاری جسورانه
آینده سرمایه گذاری جسورانهآینده سرمایه گذاری جسورانه
آینده سرمایه گذاری جسورانه
 
Chart & structure
Chart & structureChart & structure
Chart & structure
 
final_robotic_roject_with mov
final_robotic_roject_with movfinal_robotic_roject_with mov
final_robotic_roject_with mov
 
مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
 
RUP
RUPRUP
RUP
 
1-5-1392-رساله دکتری بهبود توانایی عامل های اجتماعی هوشمند بر اساس مدلسازی چن...
1-5-1392-رساله دکتری بهبود توانایی عامل های اجتماعی هوشمند بر اساس مدلسازی چن...1-5-1392-رساله دکتری بهبود توانایی عامل های اجتماعی هوشمند بر اساس مدلسازی چن...
1-5-1392-رساله دکتری بهبود توانایی عامل های اجتماعی هوشمند بر اساس مدلسازی چن...
 
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
 
BPMN by Example
BPMN by ExampleBPMN by Example
BPMN by Example
 
دخوړو لیبل
دخوړو لیبلدخوړو لیبل
دخوړو لیبل
 
چگونه مردان را جذب کنیم؟
چگونه مردان را جذب کنیم؟چگونه مردان را جذب کنیم؟
چگونه مردان را جذب کنیم؟
 
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش ...
 
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانیOff page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
Off page seo-http://seofirstpage.ir-هانیه غفرانی
 

Similar to BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار

سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)RayBPMS
 
نرم افزار مدیریت جامع تولید
نرم افزار مدیریت جامع تولید نرم افزار مدیریت جامع تولید
نرم افزار مدیریت جامع تولید mehdi85
 
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار عباس بني اسدي مقدم
 
Data Management System- Haseb System Co
Data Management System- Haseb System CoData Management System- Haseb System Co
Data Management System- Haseb System CoHamed Ghazanfari
 
اسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجاريAli Masoombeigi
 
Content management system
Content management systemContent management system
Content management systemnasimtalebi1984
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
 
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...Mohammad Ahmadzadeh
 
چارچوب محتوای توگف
چارچوب محتوای توگفچارچوب محتوای توگف
چارچوب محتوای توگفAmir Darajeh
 
Oracle Data Integrator (persian)
Oracle Data Integrator (persian)Oracle Data Integrator (persian)
Oracle Data Integrator (persian)Ehsan Hamzei
 
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)RayBPMS
 
Enterprise Resource Planning Implementation Architectures and Frameworks.pdf
Enterprise Resource Planning Implementation Architectures and Frameworks.pdfEnterprise Resource Planning Implementation Architectures and Frameworks.pdf
Enterprise Resource Planning Implementation Architectures and Frameworks.pdfhadi mikaili manie
 
اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداریAharsoft
 
Usability in B2B systems | کاربردپذیری در سرویس های b2b
Usability in B2B systems | کاربردپذیری در سرویس های b2bUsability in B2B systems | کاربردپذیری در سرویس های b2b
Usability in B2B systems | کاربردپذیری در سرویس های b2bworldusabilitydayEve
 
مجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازىmarketingfarkhad
 

Similar to BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار (20)

سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
 
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
 
ESB
ESBESB
ESB
 
XPDL
XPDL XPDL
XPDL
 
نرم افزار مدیریت جامع تولید
نرم افزار مدیریت جامع تولید نرم افزار مدیریت جامع تولید
نرم افزار مدیریت جامع تولید
 
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
 
Data Management System- Haseb System Co
Data Management System- Haseb System CoData Management System- Haseb System Co
Data Management System- Haseb System Co
 
اسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجارياسلايد آموزشي هوش تجاري
اسلايد آموزشي هوش تجاري
 
Content management system
Content management systemContent management system
Content management system
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
 
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
مستندسازی پروژه های عمرانی در فاز اجرا-Documentation of Construction Projects...
 
چارچوب محتوای توگف
چارچوب محتوای توگفچارچوب محتوای توگف
چارچوب محتوای توگف
 
Oracle Data Integrator (persian)
Oracle Data Integrator (persian)Oracle Data Integrator (persian)
Oracle Data Integrator (persian)
 
پروژه پورتال جامع سازمانی
پروژه پورتال جامع سازمانیپروژه پورتال جامع سازمانی
پروژه پورتال جامع سازمانی
 
مهاجرت به متن باز
مهاجرت به متن بازمهاجرت به متن باز
مهاجرت به متن باز
 
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
 
Enterprise Resource Planning Implementation Architectures and Frameworks.pdf
Enterprise Resource Planning Implementation Architectures and Frameworks.pdfEnterprise Resource Planning Implementation Architectures and Frameworks.pdf
Enterprise Resource Planning Implementation Architectures and Frameworks.pdf
 
اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
 
Usability in B2B systems | کاربردپذیری در سرویس های b2b
Usability in B2B systems | کاربردپذیری در سرویس های b2bUsability in B2B systems | کاربردپذیری در سرویس های b2b
Usability in B2B systems | کاربردپذیری در سرویس های b2b
 
مجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازى
 

More from RayBPMS

نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)RayBPMS
 
داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)RayBPMS
 
هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)RayBPMS
 
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)RayBPMS
 
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)RayBPMS
 
چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)RayBPMS
 
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)RayBPMS
 
فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)RayBPMS
 

More from RayBPMS (8)

نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)
 
داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)
 
هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)
 
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
 
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
 
چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)
 
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
 
فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)
 

BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار

 • 1. :‫منبع‬‫کتاب‬BPMN۰.۲: Introduction to the Standard for Business Process Modeling‫و‬‫کتاب‬BPMN, the Business Process Modeling Notation Pocket Handbook : ‫ترجمه‬‫اکبری‬ ‫اسما‬ ‫دی‬‫ماه‬9313 BPMN‫استاندارد‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬ ‫مدل‬‫ساز‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫وکار‬ ‫کسب‬
 • 2. 1 bpms.rayvarz.com BPMN‫مدل‬ ‫برای‬ ‫استانداردی‬‫فرایند‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫کسب‬ ‫های‬‫و‬‫تکنولوژی‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫مدیریت‬‫و‬‫کار‬(BPM)‫محسوب‬ ‫می‬‫می‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫شود‬‫استفاده‬ ‫اصلی‬ ‫مزیت‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬BPM،‫زبان‬ ‫وجود‬‫نام‬ ‫به‬ ‫استانداردی‬ BPMN‫شکل‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ .‫است‬‫گیری‬BPMN، ‫قابل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نمادهایی‬ ‫طراحی‬‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫درک‬ ‫کاری‬ ‫فرایند‬ ‫تحلیلگران‬ ‫(از‬ ‫فرایند‬ ‫کابران‬(Business Analysts)‫فنی‬ ‫کاربران‬ ‫تا‬(Technical Developers) ‫بر‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫حتی‬ ‫و‬‫عهده‬.‫باشد‬ )‫دارند‬‫حقیقت‬ ‫در‬BPMN‫فاصله‬ ،‫پلی‬ ‫مانند‬ ‫برمی‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ )‫شدن‬ ‫(اجرایی‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫طراحی‬ ‫بین‬‫دارد‬. ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫آن‬ ‫مستندسازی‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬ ‫دقیق‬ ‫توصیف‬ ‫مستلزم‬ ‫وکار‬‫روش‬ .‫است‬ ‫ها‬‫های‬ ‫راحت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫متفاوتی‬‫آن‬ ‫ترین‬‫متن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫جدول‬ ‫و‬ ‫ویژگی‬ ‫بیان‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬‫آن‬ ‫های‬‫استفاده‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫گرافیکی‬ ‫نمودارهای‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫می‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرایند‬ ‫جریان‬ ‫ترسیم‬ ‫برای‬ ‫پیکان‬ ‫و‬ ‫هندسی‬ ‫اشکال‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫نمودارها‬ ‫این‬ . ‫شود‬‫ولی‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫ارائه‬ ‫فرایند‬ ‫جزئیات‬ ‫از‬ ‫دقیقی‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫توصیف‬‫دهند‬‫فرایندها‬ ‫برای‬ ‫مشخصی‬ ‫نمادهای‬ ‫همین‬ ‫برای‬ . ‫نمادها‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫فرایند‬ ‫مختلف‬ ‫وجوه‬ ‫توصیف‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫نمادهایی‬ ،‫شد‬ ‫تعریف‬(Notation)‫زبان‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫آشنایی‬ ‫استاندارد‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫فرایندها‬ ‫توصیف‬ ‫استاندارد‬‫به‬ ‫تواند‬
 • 3. 2 bpms.rayvarz.com ‫طراحی‬ ‫مدل‬ ‫راحتی‬‫دیگر‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫فرایندها‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫نماید‬ ‫تفسیر‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫مدل‬ ‫این‬‫مدل‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫رفتار‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شوند‬ )‫(سیستماتیک‬ ‫مکانیزه‬ ،‫ها‬‫شبیه‬ ‫ها‬‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫شود‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫سیستم‬ ‫متخصصان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بستری‬ ‫ها‬‫را‬ ‫فرایندها‬ ‫اساس‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫نم‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬‫می‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫این‬ .‫ایند‬‫ارائه‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ،‫استاندارد‬ ‫ساختار‬ ‫حاوی‬ ‫بایست‬‫اطالعات‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫فرایند‬ ‫اساسی‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امروزه‬ .‫باشد‬ ‫سیستم‬ ‫دهندگان‬‫وکار‬ (BPMS)‫متداول‬‫خود‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫فرایندها‬ ‫کردن‬ ‫مکانیزه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫ترین‬ ‫موتوری‬(Process Engine)‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫جریان‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫که‬ ‫دارند‬‫بر‬ ‫موتور‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫طراحی‬ ‫استاندارد‬ ‫کار‬ ‫جریان‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫اساس‬‫می‬ ‫عمل‬ ،‫شده‬‫مدل‬ ‫این‬ ‫چارچوب‬ ‫همین‬ ‫برای‬ .‫کند‬‫دقیق‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫ماشین‬ ‫خود‬ ‫توسط‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫و‬‫مدل‬ ‫بقیه‬ ‫خالف‬ ‫(بر‬ ‫شود‬‫ها‬‫که‬ ‫برنامه‬‫می‬ ‫ترجمه‬ ‫ماشین‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ )‫انسانی‬ ‫(رابط‬ ‫نویس‬‫کند‬.) ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ابداع‬ ‫فرایندها‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫متفاوتی‬ ‫نمادهای‬ ‫کنون‬ ‫تا‬‫ابزارهای‬ ‫ی‬ ‫قرارگرفته‬ ‫خاصی‬ ‫کار‬ ‫جریان‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫فرایند‬ ‫طراحی‬‫می‬ ‫جمله‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اند‬‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫نمود‬: ‫استاندارد‬(XML Process Definition Language)XPDL‫ارائه‬‫شده‬‫توسط‬Workflow Management Coalition‫سال‬ ‫در‬۰۲۲۲ ‫استاندارد‬(Business Process Execution Language)BPEL‫ارائه‬‫توسط‬ ‫شده‬OASIS‫سال‬ ‫در‬۰۲۲۲
 • 4. 3 bpms.rayvarz.com ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫استانداردها‬ ‫این‬‫اجرایی‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫های‬‫می‬ ‫بکار‬ ‫فرایندها‬ ‫کردن‬‫ِمان‬‫ل‬ِ‫ا‬ ‫فاقد‬ ‫ولی‬ ‫روند‬‫های‬ ‫هستند‬ ‫گرافیکی‬. ‫دیگر‬ ‫معروف‬ ‫نمادهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬EPC‫یا‬Event-driven Process Chain‫مدل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬‫سازی‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫وکار‬‫پیاده‬ ‫های‬‫شده‬ ‫سازی‬‫ی‬SAP‫و‬ARIS‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫این‬ ‫با‬ .‫گیرد‬ ‫حال‬EPC‫زبان‬ ‫یک‬‫مدل‬‫مدل‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫محدودی‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫استاندارد‬ ‫سازی‬‫آن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫سازی‬ ‫می‬ ‫عمل‬‫کنند‬. ‫نظیر‬ ‫معروف‬ ‫استانداردهای‬ ‫مابقی‬UML‫یا‬Unified Modeling Language‫نمودارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫فعالیت‬(UML Activity Diagrams - ADs)‫مدل‬ ‫به‬ ‫قادر‬‫می‬ ‫کاری‬ ‫فرایندهای‬ ‫سازی‬‫ا‬ ‫با‬ ،‫باشند‬‫حال‬ ‫ین‬ ‫مدل‬ ‫ابزارهای‬ ‫در‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫کردن‬ ‫عملیاتی‬ ‫در‬ ‫چندانی‬ ‫توفیق‬‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫(در‬ ‫فرایندی‬ ‫سازی‬BPMN)‫به‬ ‫نمی‬ ‫دست‬‫مزیت‬ ‫از‬ .‫آید‬‫های‬BPMN‫برابر‬ ‫در‬UML‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬: ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ً‫ا‬‫دقیق‬‫کجا‬ ‫در‬ ‫و‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ،‫های‬ ‫(نماد‬ ‫دهد‬Lane‫و‬Pool) ‫اعالن‬ ،‫تأخیرها‬ ،‫رخدادها‬ ‫انواع‬ ‫نمایش‬ ‫قابلیت‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫(که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ... ‫و‬ ‫ها‬‫رخ‬ ‫ها‬ ‫می‬‫دهند‬) ‫فرایند‬ ‫عمق‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬(Drill down of sub process)‫ریز‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫و‬‫وظایف‬ ‫جزییات‬ ‫ترین‬.
 • 5. 4 bpms.rayvarz.com ‫برای‬ ‫مستندات‬ ‫ثبت‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫به‬ ‫اضافی‬ ‫ساختارهای‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫امکان‬‫فرایند‬ ‫از‬ ‫جزء‬ ‫هر‬ ‫قابل‬ ‫خروجی‬ ‫ارائه‬‫اجرا‬(Executable Output) ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫استاندارد‬ ‫رسد‬BPMN‫یا‬Business Process Modeling Notation‫پذیرفته‬ ‫و‬ ‫مشهورترین‬ ‫مدل‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫استاندارد‬ ‫ترین‬‫وب‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫فرایندها‬ ‫سازی‬‫سایت‬www.BPMN.org‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬۰۲‫ابزار‬ ‫برنامه‬ ‫و‬‫اشاره‬ ‫کاربردی‬‫مدل‬ ‫برای‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شده‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرایندها‬ ‫سازی‬‫کنند‬. ‫تاریخچه‬: BPMN‫توسط‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬BPMI(Business Process Management Initiative).‫شد‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬‫در‬ ‫مدل‬ ‫زبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫گرافیکی‬ ‫نمادهای‬ ‫معرفی‬ ‫هدف‬ ‫ابتدا‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫سازی‬‫وکار‬BPML‫ارائه‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬BPEL‫توسط‬ ‫شدن‬ ‫اجرایی‬ ‫قابلیت‬ ،BPMS‫ها‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫(هرچند‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫زیاد‬ ‫محبوبیت‬BPEL،BPML‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اجرایی‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫نکرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫چندانی‬ ‫فرصت‬BPEL ‫نمود‬ ‫واگذار‬.)
 • 6. 5 bpms.rayvarz.com ‫نگارش‬ ‫اولین‬BPMN‫شرکت‬ ‫در‬ ‫وایت‬ ‫استیفن‬ ‫رهبری‬ ‫به‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫توسط‬IBM‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ۰۲۲۲‫ضمن‬ ‫در‬ .‫گردید‬ ‫ارائه‬BPMI‫به‬ ‫نیز‬OMG(‫ارائه‬‫مدل‬ ‫استانداردهای‬ ‫دهنده‬‫نظیر‬ ‫سازی‬UML) ‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گردید‬ ‫ملحق‬۰۲۲۰‫ورژن‬9‫مدل‬ ‫استاندارد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬.‫شد‬ ‫پذیرفته‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫سازی‬ ‫ورژن‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬9.9‫ا‬ ‫در‬ ‫تغییراتی‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫ارائه‬‫لمان‬‫سال‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫گرافیکی‬ ‫های‬۰۲9۲‫دو‬ ‫نسخه‬ BPMN‫محدودیت‬ ‫که‬ ‫گردید‬ ‫ارائه‬‫نگارش‬ ‫نواقص‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫پیشین‬ ‫های‬‫داد‬. ‫عناصر‬ ‫معرفی‬BPMN: BPMN‫تشکیل‬ ‫گرافیکی‬ ‫عناصر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫ساخت‬ ‫نمودارهای‬ ‫از‬ ‫ایی‬ ‫مجموعه‬‫شده‬‫راحتی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫اند‬ ‫قابل‬‫فرایند‬ ‫طراحان‬ ‫برای‬ ‫درک‬(Business Analysts)‫توسعه‬ ‫و‬‫دهندگان‬(Developers)‫باشد‬. ‫طبقه‬ ‫چهار‬‫عناصر‬ ‫اصلی‬ ‫بندی‬BPMN‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬:
 • 7. 6 bpms.rayvarz.com -‫رخداد‬ ‫نماد‬(event): ‫سیگنال‬ ،‫رخداد‬‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫فرایند‬ ‫اجرای‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫رخدادها‬ ‫این‬ ،‫افتد‬‫و‬ ‫انتها‬ ،‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫منتج‬ ‫و‬ ،‫باشد‬ ‫فرایند‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫یا‬‫می‬ ‫نتایجی‬ ‫به‬‫می‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫تغییر‬ ‫یا‬ ‫خاتمه‬ ،‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫شروع‬ ‫باعث‬ ‫تواند‬ ‫کلی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬ .‫گردد‬ ‫آن‬ ‫مسیر‬: Start event Intermediate event End event ‫می‬ ‫تقسیم‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫رخدادها‬ ‫انواع‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫دایره‬ ‫نماد‬ . ‫شوند‬‫شود‬. -‫فعالیت‬ ‫نماد‬(Activity): ‫استاندارد‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫وظایف‬ ‫دادن‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫آیتمی‬BPMN۰‫و‬ ‫پیداکرده‬ ‫توسعه‬ ‫نماد‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫متنوعی‬ ‫اشکال‬‫رایج‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫گیرد‬‫است‬ ‫وظیفه‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫زیر‬ ‫نماد‬ ‫آن‬ ‫اشکال‬ ‫ترین‬.
 • 8. 7 bpms.rayvarz.com -‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫نقاط‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫دروازه‬(Gateway): Gateway‫یا‬ ‫واگرایی‬‫می‬ ‫کنترل‬ ‫فرایند‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫همگرایی‬‫دروازه‬ .‫کند‬‫فرایند‬ ‫در‬ ‫لوزی‬ ‫نماد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫ترسیم‬‫شاخه‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫شرایط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قوانینی‬ ‫شامل‬ ‫شوند‬‫مشخص‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫انشعاب‬ ‫های‬ ‫می‬‫کند‬. Gateway‫می‬ ‫اعمال‬ ‫که‬ ‫شرایطی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ها‬‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫کنند‬‫از‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫مهم‬‫ترین‬‫آن‬‫می‬ ‫ها‬‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬: Exclusive Gateways Inclusive Gateways Parallel Gateways
 • 9. 8 bpms.rayvarz.com -‫توالی‬ ‫جریان‬ ‫نماد‬(Sequence Flow): ‫می‬ ‫بکار‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫توالی‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬‫نشان‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫حرکت‬ ‫جهت‬ ‫(که‬ ‫پیکان‬ ‫یک‬ ‫نماد‬ ‫با‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬‫بین‬ ‫در‬ )‫دهد‬Flow object‫می‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫ها‬‫آید‬. -‫پیام‬ ‫جریان‬ ‫نماد‬(Message Flow): ‫پیام‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫نماد‬ ‫این‬‫شرکت‬ ‫بین‬ ‫شده‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫های‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫فرایند‬ ‫کنندگان‬‫رود‬. -‫وابستگی‬ ‫جریان‬ ‫نماد‬(Association Flow): ‫بین‬ ‫کردن‬ ‫برقرار‬ ‫پیوند‬ ‫برای‬ ‫نماد‬ ‫این‬ ‫از‬artifact‫(یا‬ ‫ها‬swimline)‫با‬Flow object‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫شود‬.
 • 10. 9 bpms.rayvarz.com -‫نماد‬Pool: ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نماد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫فرایند‬ ‫شرکای‬ ‫دادن‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬‫می‬ ‫شرکا‬ ‫این‬ .‫شود‬‫و‬ ‫مستقل‬ ‫سازمان‬ ‫دو‬ ‫توانند‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬‫فعالیت‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ .‫باشد‬ ... ‫و‬ ‫مستقل‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫درون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬Pool‫جداگانه‬ ‫های‬ ‫رسم‬‫می‬‫می‬ ‫محسوب‬ ‫مستقل‬ ‫فرآیندهای‬ ،‫شود‬‫خطوط‬ ‫لذا‬ .‫شوند‬Sequence Flow‫یک‬ ‫مرز‬ ،Pool‫قطع‬ ‫را‬ ‫نمی‬‫درعین‬ .‫کند‬‫حال‬Message Flow‫می‬ ‫شرکا‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫روشی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫برای‬Pool‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫گیرد‬. -‫نماد‬Lane: ‫این‬ ‫از‬‫نقش‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫برای‬ ‫نماد‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرایندی‬ ‫های‬‫نقش‬ ‫دادن‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬ ‫شود‬‫های‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫درون‬‫درون‬ ‫نماد‬ ‫این‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫روند‬Pool‫می‬ ‫قرار‬ ‫ها‬‫گیرد‬. Sequence Flow ‫می‬‫بین‬ ‫مرز‬ ‫تواند‬Lane‫یک‬ ‫درون‬ ‫های‬Pool‫لیکن‬ ،‫کند‬ ‫قطع‬ ‫را‬Message Flow‫نمی‬‫بین‬ ‫تواند‬‫اشیاء‬ ‫درون‬ ‫جریان‬Lane‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬Pool‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬.
 • 11. 11 bpms.rayvarz.com -‫داده‬ ‫شی‬ ‫نماد‬(Data Object): ‫داده‬ ‫شدن‬ ‫تولید‬ ‫یا‬ ‫شدن‬ ‫درخواست‬ ‫چگونگی‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬‫فعالیت‬ ‫توسط‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫بکار‬ ‫ها‬‫با‬ ‫و‬ ‫رود‬ Association‫فعالیت‬ ‫به‬‫می‬ ‫داده‬ ‫پیوند‬ ‫ها‬‫واقع‬ ‫در‬ .‫شود‬‫نشان‬‫داده‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دهنده‬‫اطالعات‬ ،‫ها‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫اسناد‬ ‫و‬‫شود‬. -‫گروه‬ ‫نماد‬(Group): ‫گروه‬‫می‬ ‫بندی‬‫برای‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مستندسازی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫دسته‬‫بخش‬ ‫یا‬ ‫فرآیند‬ ‫اجزای‬ ‫کردن‬ ‫بندی‬‫استفاده‬ ‫دیاگرام‬ ‫یک‬ ‫عمده‬ ‫های‬‫می‬‫علی‬ ،‫شود‬‫که‬ ‫این‬ ‫رغم‬ ‫نمی‬ ‫کم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫اضافه‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫فرآیند‬ ‫جریان‬ ‫توالی‬ ‫بر‬ ‫تأثیری‬‫کند‬.
 • 12. 11 bpms.rayvarz.com -‫نویسی‬ ‫حاشیه‬ ‫نماد‬(Annotation): ‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نمادی‬‫کرد‬ ‫اضافه‬ ‫نمودار‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫اضافه‬ ‫متنی‬ ‫اطالعات‬ ‫توان‬.