Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار

1,710 views

Published on

بی پی ام ان استانداردی برای مدل‌سازی و نمایش فرایند‌های کسب‌و‌کار است و ابزار اصلی در تکنولوژی مدیریت فرآیندهای کسب‌و‌کار محسوب می‌شود. در واقع می‌توان گفت مزیت اصلی استفاده از تکنولوژی مدیریت فرایند کسب و کار، وجود زبان استانداردی به نام بی پی ام ان است.

Published in: Software
 • Be the first to comment

BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار

 1. 1. :‫منبع‬‫کتاب‬BPMN۰.۲: Introduction to the Standard for Business Process Modeling‫و‬‫کتاب‬BPMN, the Business Process Modeling Notation Pocket Handbook : ‫ترجمه‬‫اکبری‬ ‫اسما‬ ‫دی‬‫ماه‬9313 BPMN‫استاندارد‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬ ‫مدل‬‫ساز‬‫ی‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬‫ی‬‫وکار‬ ‫کسب‬
 2. 2. 1 bpms.rayvarz.com BPMN‫مدل‬ ‫برای‬ ‫استانداردی‬‫فرایند‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫کسب‬ ‫های‬‫و‬‫تکنولوژی‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫مدیریت‬‫و‬‫کار‬(BPM)‫محسوب‬ ‫می‬‫می‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫شود‬‫استفاده‬ ‫اصلی‬ ‫مزیت‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬BPM،‫زبان‬ ‫وجود‬‫نام‬ ‫به‬ ‫استانداردی‬ BPMN‫شکل‬ ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ .‫است‬‫گیری‬BPMN، ‫قابل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نمادهایی‬ ‫طراحی‬‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫درک‬ ‫کاری‬ ‫فرایند‬ ‫تحلیلگران‬ ‫(از‬ ‫فرایند‬ ‫کابران‬(Business Analysts)‫فنی‬ ‫کاربران‬ ‫تا‬(Technical Developers) ‫بر‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫حتی‬ ‫و‬‫عهده‬.‫باشد‬ )‫دارند‬‫حقیقت‬ ‫در‬BPMN‫فاصله‬ ،‫پلی‬ ‫مانند‬ ‫برمی‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ )‫شدن‬ ‫(اجرایی‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫طراحی‬ ‫بین‬‫دارد‬. ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫آن‬ ‫مستندسازی‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬ ‫دقیق‬ ‫توصیف‬ ‫مستلزم‬ ‫وکار‬‫روش‬ .‫است‬ ‫ها‬‫های‬ ‫راحت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫متفاوتی‬‫آن‬ ‫ترین‬‫متن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫جدول‬ ‫و‬ ‫ویژگی‬ ‫بیان‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬‫آن‬ ‫های‬‫استفاده‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫گرافیکی‬ ‫نمودارهای‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫ها‬ ‫می‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرایند‬ ‫جریان‬ ‫ترسیم‬ ‫برای‬ ‫پیکان‬ ‫و‬ ‫هندسی‬ ‫اشکال‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫نمودارها‬ ‫این‬ . ‫شود‬‫ولی‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫ارائه‬ ‫فرایند‬ ‫جزئیات‬ ‫از‬ ‫دقیقی‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫توصیف‬‫دهند‬‫فرایندها‬ ‫برای‬ ‫مشخصی‬ ‫نمادهای‬ ‫همین‬ ‫برای‬ . ‫نمادها‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫فرایند‬ ‫مختلف‬ ‫وجوه‬ ‫توصیف‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫نمادهایی‬ ،‫شد‬ ‫تعریف‬(Notation)‫زبان‬ ‫می‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫آشنایی‬ ‫استاندارد‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫فرایندها‬ ‫توصیف‬ ‫استاندارد‬‫به‬ ‫تواند‬
 3. 3. 2 bpms.rayvarz.com ‫طراحی‬ ‫مدل‬ ‫راحتی‬‫دیگر‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫فرایندها‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫نماید‬ ‫تفسیر‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫مدل‬ ‫این‬‫مدل‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫رفتار‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شوند‬ )‫(سیستماتیک‬ ‫مکانیزه‬ ،‫ها‬‫شبیه‬ ‫ها‬‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ .‫شود‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫سیستم‬ ‫متخصصان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بستری‬ ‫ها‬‫را‬ ‫فرایندها‬ ‫اساس‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫نم‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫اجرایی‬‫می‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫این‬ .‫ایند‬‫ارائه‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ،‫استاندارد‬ ‫ساختار‬ ‫حاوی‬ ‫بایست‬‫اطالعات‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫فرایند‬ ‫اساسی‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫امروزه‬ .‫باشد‬ ‫سیستم‬ ‫دهندگان‬‫وکار‬ (BPMS)‫متداول‬‫خود‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫هستند‬ ‫فرایندها‬ ‫کردن‬ ‫مکانیزه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫ترین‬ ‫موتوری‬(Process Engine)‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫جریان‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫که‬ ‫دارند‬‫بر‬ ‫موتور‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫طراحی‬ ‫استاندارد‬ ‫کار‬ ‫جریان‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫اساس‬‫می‬ ‫عمل‬ ،‫شده‬‫مدل‬ ‫این‬ ‫چارچوب‬ ‫همین‬ ‫برای‬ .‫کند‬‫دقیق‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫ماشین‬ ‫خود‬ ‫توسط‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫و‬‫مدل‬ ‫بقیه‬ ‫خالف‬ ‫(بر‬ ‫شود‬‫ها‬‫که‬ ‫برنامه‬‫می‬ ‫ترجمه‬ ‫ماشین‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ )‫انسانی‬ ‫(رابط‬ ‫نویس‬‫کند‬.) ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ابداع‬ ‫فرایندها‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫متفاوتی‬ ‫نمادهای‬ ‫کنون‬ ‫تا‬‫ابزارهای‬ ‫ی‬ ‫قرارگرفته‬ ‫خاصی‬ ‫کار‬ ‫جریان‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫فرایند‬ ‫طراحی‬‫می‬ ‫جمله‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اند‬‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫نمود‬: ‫استاندارد‬(XML Process Definition Language)XPDL‫ارائه‬‫شده‬‫توسط‬Workflow Management Coalition‫سال‬ ‫در‬۰۲۲۲ ‫استاندارد‬(Business Process Execution Language)BPEL‫ارائه‬‫توسط‬ ‫شده‬OASIS‫سال‬ ‫در‬۰۲۲۲
 4. 4. 3 bpms.rayvarz.com ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫استانداردها‬ ‫این‬‫اجرایی‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫های‬‫می‬ ‫بکار‬ ‫فرایندها‬ ‫کردن‬‫ِمان‬‫ل‬ِ‫ا‬ ‫فاقد‬ ‫ولی‬ ‫روند‬‫های‬ ‫هستند‬ ‫گرافیکی‬. ‫دیگر‬ ‫معروف‬ ‫نمادهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬EPC‫یا‬Event-driven Process Chain‫مدل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬‫سازی‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫وکار‬‫پیاده‬ ‫های‬‫شده‬ ‫سازی‬‫ی‬SAP‫و‬ARIS‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫این‬ ‫با‬ .‫گیرد‬ ‫حال‬EPC‫زبان‬ ‫یک‬‫مدل‬‫مدل‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫محدودی‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫استاندارد‬ ‫سازی‬‫آن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫سازی‬ ‫می‬ ‫عمل‬‫کنند‬. ‫نظیر‬ ‫معروف‬ ‫استانداردهای‬ ‫مابقی‬UML‫یا‬Unified Modeling Language‫نمودارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫فعالیت‬(UML Activity Diagrams - ADs)‫مدل‬ ‫به‬ ‫قادر‬‫می‬ ‫کاری‬ ‫فرایندهای‬ ‫سازی‬‫ا‬ ‫با‬ ،‫باشند‬‫حال‬ ‫ین‬ ‫مدل‬ ‫ابزارهای‬ ‫در‬ ‫زبان‬ ‫این‬ ‫کردن‬ ‫عملیاتی‬ ‫در‬ ‫چندانی‬ ‫توفیق‬‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫(در‬ ‫فرایندی‬ ‫سازی‬BPMN)‫به‬ ‫نمی‬ ‫دست‬‫مزیت‬ ‫از‬ .‫آید‬‫های‬BPMN‫برابر‬ ‫در‬UML‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬: ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مشخص‬ ً‫ا‬‫دقیق‬‫کجا‬ ‫در‬ ‫و‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ،‫های‬ ‫(نماد‬ ‫دهد‬Lane‫و‬Pool) ‫اعالن‬ ،‫تأخیرها‬ ،‫رخدادها‬ ‫انواع‬ ‫نمایش‬ ‫قابلیت‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫(که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ... ‫و‬ ‫ها‬‫رخ‬ ‫ها‬ ‫می‬‫دهند‬) ‫فرایند‬ ‫عمق‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬(Drill down of sub process)‫ریز‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫و‬‫وظایف‬ ‫جزییات‬ ‫ترین‬.
 5. 5. 4 bpms.rayvarz.com ‫برای‬ ‫مستندات‬ ‫ثبت‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫به‬ ‫اضافی‬ ‫ساختارهای‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫امکان‬‫فرایند‬ ‫از‬ ‫جزء‬ ‫هر‬ ‫قابل‬ ‫خروجی‬ ‫ارائه‬‫اجرا‬(Executable Output) ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫استاندارد‬ ‫رسد‬BPMN‫یا‬Business Process Modeling Notation‫پذیرفته‬ ‫و‬ ‫مشهورترین‬ ‫مدل‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫استاندارد‬ ‫ترین‬‫وب‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫فرایندها‬ ‫سازی‬‫سایت‬www.BPMN.org‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬۰۲‫ابزار‬ ‫برنامه‬ ‫و‬‫اشاره‬ ‫کاربردی‬‫مدل‬ ‫برای‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شده‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرایندها‬ ‫سازی‬‫کنند‬. ‫تاریخچه‬: BPMN‫توسط‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬BPMI(Business Process Management Initiative).‫شد‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬‫در‬ ‫مدل‬ ‫زبان‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫گرافیکی‬ ‫نمادهای‬ ‫معرفی‬ ‫هدف‬ ‫ابتدا‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫سازی‬‫وکار‬BPML‫ارائه‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬BPEL‫توسط‬ ‫شدن‬ ‫اجرایی‬ ‫قابلیت‬ ،BPMS‫ها‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫(هرچند‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫زیاد‬ ‫محبوبیت‬BPEL،BPML‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اجرایی‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫نکرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫چندانی‬ ‫فرصت‬BPEL ‫نمود‬ ‫واگذار‬.)
 6. 6. 5 bpms.rayvarz.com ‫نگارش‬ ‫اولین‬BPMN‫شرکت‬ ‫در‬ ‫وایت‬ ‫استیفن‬ ‫رهبری‬ ‫به‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫توسط‬IBM‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ۰۲۲۲‫ضمن‬ ‫در‬ .‫گردید‬ ‫ارائه‬BPMI‫به‬ ‫نیز‬OMG(‫ارائه‬‫مدل‬ ‫استانداردهای‬ ‫دهنده‬‫نظیر‬ ‫سازی‬UML) ‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گردید‬ ‫ملحق‬۰۲۲۰‫ورژن‬9‫مدل‬ ‫استاندارد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬.‫شد‬ ‫پذیرفته‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫سازی‬ ‫ورژن‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬9.9‫ا‬ ‫در‬ ‫تغییراتی‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫ارائه‬‫لمان‬‫سال‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫گرافیکی‬ ‫های‬۰۲9۲‫دو‬ ‫نسخه‬ BPMN‫محدودیت‬ ‫که‬ ‫گردید‬ ‫ارائه‬‫نگارش‬ ‫نواقص‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫پیشین‬ ‫های‬‫داد‬. ‫عناصر‬ ‫معرفی‬BPMN: BPMN‫تشکیل‬ ‫گرافیکی‬ ‫عناصر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫ساخت‬ ‫نمودارهای‬ ‫از‬ ‫ایی‬ ‫مجموعه‬‫شده‬‫راحتی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫اند‬ ‫قابل‬‫فرایند‬ ‫طراحان‬ ‫برای‬ ‫درک‬(Business Analysts)‫توسعه‬ ‫و‬‫دهندگان‬(Developers)‫باشد‬. ‫طبقه‬ ‫چهار‬‫عناصر‬ ‫اصلی‬ ‫بندی‬BPMN‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬:
 7. 7. 6 bpms.rayvarz.com -‫رخداد‬ ‫نماد‬(event): ‫سیگنال‬ ،‫رخداد‬‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫فرایند‬ ‫اجرای‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫رخدادها‬ ‫این‬ ،‫افتد‬‫و‬ ‫انتها‬ ،‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫منتج‬ ‫و‬ ،‫باشد‬ ‫فرایند‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫یا‬‫می‬ ‫نتایجی‬ ‫به‬‫می‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫تغییر‬ ‫یا‬ ‫خاتمه‬ ،‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫شروع‬ ‫باعث‬ ‫تواند‬ ‫کلی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫بنابراین‬ .‫گردد‬ ‫آن‬ ‫مسیر‬: Start event Intermediate event End event ‫می‬ ‫تقسیم‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫رخدادها‬ ‫انواع‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫دایره‬ ‫نماد‬ . ‫شوند‬‫شود‬. -‫فعالیت‬ ‫نماد‬(Activity): ‫استاندارد‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫وظایف‬ ‫دادن‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫آیتمی‬BPMN۰‫و‬ ‫پیداکرده‬ ‫توسعه‬ ‫نماد‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫متنوعی‬ ‫اشکال‬‫رایج‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫گیرد‬‫است‬ ‫وظیفه‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫زیر‬ ‫نماد‬ ‫آن‬ ‫اشکال‬ ‫ترین‬.
 8. 8. 7 bpms.rayvarz.com -‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫نقاط‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫دروازه‬(Gateway): Gateway‫یا‬ ‫واگرایی‬‫می‬ ‫کنترل‬ ‫فرایند‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫همگرایی‬‫دروازه‬ .‫کند‬‫فرایند‬ ‫در‬ ‫لوزی‬ ‫نماد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫ترسیم‬‫شاخه‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫شرایط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قوانینی‬ ‫شامل‬ ‫شوند‬‫مشخص‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫انشعاب‬ ‫های‬ ‫می‬‫کند‬. Gateway‫می‬ ‫اعمال‬ ‫که‬ ‫شرایطی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ها‬‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫کنند‬‫از‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫مهم‬‫ترین‬‫آن‬‫می‬ ‫ها‬‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬: Exclusive Gateways Inclusive Gateways Parallel Gateways
 9. 9. 8 bpms.rayvarz.com -‫توالی‬ ‫جریان‬ ‫نماد‬(Sequence Flow): ‫می‬ ‫بکار‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫توالی‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬‫نشان‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫حرکت‬ ‫جهت‬ ‫(که‬ ‫پیکان‬ ‫یک‬ ‫نماد‬ ‫با‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬‫بین‬ ‫در‬ )‫دهد‬Flow object‫می‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫ها‬‫آید‬. -‫پیام‬ ‫جریان‬ ‫نماد‬(Message Flow): ‫پیام‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫نماد‬ ‫این‬‫شرکت‬ ‫بین‬ ‫شده‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫های‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫فرایند‬ ‫کنندگان‬‫رود‬. -‫وابستگی‬ ‫جریان‬ ‫نماد‬(Association Flow): ‫بین‬ ‫کردن‬ ‫برقرار‬ ‫پیوند‬ ‫برای‬ ‫نماد‬ ‫این‬ ‫از‬artifact‫(یا‬ ‫ها‬swimline)‫با‬Flow object‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫شود‬.
 10. 10. 9 bpms.rayvarz.com -‫نماد‬Pool: ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نماد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫فرایند‬ ‫شرکای‬ ‫دادن‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬‫می‬ ‫شرکا‬ ‫این‬ .‫شود‬‫و‬ ‫مستقل‬ ‫سازمان‬ ‫دو‬ ‫توانند‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬‫فعالیت‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ .‫باشد‬ ... ‫و‬ ‫مستقل‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫درون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬Pool‫جداگانه‬ ‫های‬ ‫رسم‬‫می‬‫می‬ ‫محسوب‬ ‫مستقل‬ ‫فرآیندهای‬ ،‫شود‬‫خطوط‬ ‫لذا‬ .‫شوند‬Sequence Flow‫یک‬ ‫مرز‬ ،Pool‫قطع‬ ‫را‬ ‫نمی‬‫درعین‬ .‫کند‬‫حال‬Message Flow‫می‬ ‫شرکا‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫روشی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫برای‬Pool‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬‫گیرد‬. -‫نماد‬Lane: ‫این‬ ‫از‬‫نقش‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬ ‫برای‬ ‫نماد‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرایندی‬ ‫های‬‫نقش‬ ‫دادن‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫و‬ ‫شود‬‫های‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫درون‬‫درون‬ ‫نماد‬ ‫این‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫روند‬Pool‫می‬ ‫قرار‬ ‫ها‬‫گیرد‬. Sequence Flow ‫می‬‫بین‬ ‫مرز‬ ‫تواند‬Lane‫یک‬ ‫درون‬ ‫های‬Pool‫لیکن‬ ،‫کند‬ ‫قطع‬ ‫را‬Message Flow‫نمی‬‫بین‬ ‫تواند‬‫اشیاء‬ ‫درون‬ ‫جریان‬Lane‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬Pool‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬.
 11. 11. 11 bpms.rayvarz.com -‫داده‬ ‫شی‬ ‫نماد‬(Data Object): ‫داده‬ ‫شدن‬ ‫تولید‬ ‫یا‬ ‫شدن‬ ‫درخواست‬ ‫چگونگی‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬‫فعالیت‬ ‫توسط‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫بکار‬ ‫ها‬‫با‬ ‫و‬ ‫رود‬ Association‫فعالیت‬ ‫به‬‫می‬ ‫داده‬ ‫پیوند‬ ‫ها‬‫واقع‬ ‫در‬ .‫شود‬‫نشان‬‫داده‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دهنده‬‫اطالعات‬ ،‫ها‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫فرآیند‬ ‫در‬ ‫اسناد‬ ‫و‬‫شود‬. -‫گروه‬ ‫نماد‬(Group): ‫گروه‬‫می‬ ‫بندی‬‫برای‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مستندسازی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫دسته‬‫بخش‬ ‫یا‬ ‫فرآیند‬ ‫اجزای‬ ‫کردن‬ ‫بندی‬‫استفاده‬ ‫دیاگرام‬ ‫یک‬ ‫عمده‬ ‫های‬‫می‬‫علی‬ ،‫شود‬‫که‬ ‫این‬ ‫رغم‬ ‫نمی‬ ‫کم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫اضافه‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫فرآیند‬ ‫جریان‬ ‫توالی‬ ‫بر‬ ‫تأثیری‬‫کند‬.
 12. 12. 11 bpms.rayvarz.com -‫نویسی‬ ‫حاشیه‬ ‫نماد‬(Annotation): ‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نمادی‬‫کرد‬ ‫اضافه‬ ‫نمودار‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫اضافه‬ ‫متنی‬ ‫اطالعات‬ ‫توان‬.

×