SlideShare a Scribd company logo

XPDL

RayBPMS
RayBPMS

هدف آن فراهم نمودن امکان تبادل تعاریف فرایندهای کسب‌وکار بین محصولات ارائه‌دهنده گردش کار و همچنین دستگاه‌های مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (ابزارهای مدل‌سازی مختلف) است.

1 of 5
Download to read offline
:‫منبع‬The BPMN-XPDL-BPEL value chain‫و‬
wikipedia.org
‫سیفائی‬ ‫علی‬ : ‫ترجمه‬
‫دی‬‫ماه‬9313
XPDL‫ی‬‫ا‬‫تعر‬ ‫زبان‬‫ی‬‫ف‬‫فرا‬‫ی‬‫ند‬‫به‬‫صورت‬XML
1 bpms.rayvarz.com
XPDL‫به‬ ‫فرایند‬ ‫تعریف‬ ‫زبان‬ ‫یا‬‫صورت‬XML‫فرمت‬ ‫یک‬ ،
‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫استاندارد‬(Workflow Management
Coalition)WfMC‫سال‬ ‫در‬۸۰۰۲‫و‬ ‫گردید‬ ‫مطرح‬‫هدف‬
‫فرایندهای‬ ‫تعاریف‬ ‫تبادل‬ ‫امکان‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬ ‫آن‬
‫کسب‬‫ارائه‬ ‫محصوالت‬ ‫بین‬ ‫وکار‬‫و‬ ‫کار‬ ‫گردش‬ ‫دهنده‬
‫دستگاه‬ ‫همچنین‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫وکار‬
(‫مدل‬ ‫ابزارهای‬‫است‬ )‫مختلف‬ ‫سازی‬.XPDL‫الگوی‬ ‫یک‬
XML‫بخش‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫را‬‫کسب‬ ‫فرایند‬ ‫های‬‫یا‬ ‫و‬ ‫وکار‬
‫می‬ ‫تعریف‬ ‫کار‬ ‫گردش‬‫درواقع‬ .‫نماید‬XPDL‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فرآیند‬ ‫طراحی‬ ‫فرمت‬ ‫یک‬
‫می‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫به‬ ‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫توان‬‫اندازه‬ ‫و‬ ‫موقعیت‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫اطالعاتی‬ ‫داد؛‬ ‫نمایش‬ ‫بصری‬ ‫صورت‬
‫المان‬‫ای‬ ‫از‬ ‫فرآیند‬ ‫های‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫هستند؛‬ ‫نوع‬ ‫ن‬‫المان‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫خطوطی‬ ‫توان‬‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫گره‬ ‫و‬ ‫خطوط‬ ،‫نمایند‬ ‫متصل‬‫ویژگی‬ ‫شامل‬ ‫ها‬،‫گیرند‬ ‫دربرمی‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬
‫نمونه‬‫عبارت‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫فعالیت‬ ‫تشریح‬ ،‫قوانین‬ :‫از‬ ‫اند‬‫وب‬ ‫فراخوانی‬ ،‫ها‬‫سرویس‬‫غیره‬ ‫و‬ ‫ها‬.
‫همچنین‬XPDL 2‫المان‬ ‫دارای‬‫المان‬ ‫معادل‬ ‫های‬‫های‬BPMN‫به‬ ‫است‬‫عنوان‬‫مثال‬Activity(‫در‬ ‫فعالیت)ها‬
BPMN‫معادل‬Generic Activity‫در‬XPDL‫می‬‫همچنین‬ ‫و‬ ‫باشد‬BPMN Event‫معادل‬XPDL Event
Activity،BPMN Gateway‫معادل‬XPDL Route Activity‫و‬BPMN Connections‫معادل‬XPDL
Transition‫است‬.
2 bpms.rayvarz.com
‫هدف‬XPDL‫است‬ ‫فرآیند‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬.XPDL‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فرآیند‬ ‫طراح‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫به‬‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫تا‬ ‫دهد‬
‫نمایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مخصوص‬ ‫نمادهای‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫فرآیند‬ ‫طراح‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫ذخیره‬ ‫فایلی‬ ‫در‬
‫استاندارد‬ .‫دهد‬XPDL‫نمی‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫اجرای‬‫یک‬ ‫در‬ ‫قوانین‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫زیرا‬ ‫کند‬BPMS
‫قابل‬‫قابل‬ ‫دیگری‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫باشند‬ ‫اجرا‬‫نباشند‬ ‫اجرا‬.
‫هدف‬ ‫و‬ ‫مفهوم‬XPDL‫بیان‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬‫مختلف‬ ‫فرآیند‬ ‫طراح‬ ‫ابزارهای‬ ،‫شکل‬ ‫باالیی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬
‫ا‬ ‫قرارگرفته‬ ‫فرآیند‬ ‫اجرای‬ ‫محیط‬ ‫شکل‬ ‫پائین‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬‫همان‬ ،‫ست‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫طور‬‫شود‬
XPDL‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ندارد‬ ‫نقشی‬ ‫فرآیند‬ ‫اجرایی‬ ‫محیط‬ ‫در‬BPEL‫می‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫نقش‬‫گرفتن‬ ‫لذا‬ ،‫نماید‬
‫از‬ ‫اجرایی‬ ‫کد‬XPDL‫است‬ ‫غیرممکن‬.
3 bpms.rayvarz.com
‫مهم‬ ‫کاربرد‬ ‫سه‬XPDL‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬:
‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫فرآیندها‬ ‫مبادله‬‫فرآیندها‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫فعالیتشان‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫می‬‫بسیار‬ ‫باشد‬
‫نمی‬ ‫آنان‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫بااهمیت‬‫نرم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫خواهند‬‫چراکه‬ ‫ببرند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرایندها‬ ،‫خاص‬ ‫افزار‬
‫می‬ ‫را‬ ‫طراحی‬ ‫یک‬‫شرکت‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫ازآنجایی‬ ‫و‬ ‫بفروشند‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫که‬‫ممکن‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫از‬ ‫است‬BPMS‫لذا‬ ‫نمایند‬ ‫استفاده‬ ‫متنوعی‬ ‫های‬XPDL‫آن‬ ‫برای‬‫حیاتی‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬‫بود‬ ‫خواهد‬.
‫که‬ ‫دیگری‬ ‫دسته‬XPDL‫آن‬ ‫برای‬‫می‬ ‫فرآیند‬ ‫طراح‬ ‫متخصصین‬ ‫است‬ ‫بااهمیت‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬‫زیرا‬ ،‫باشند‬
‫هر‬BPMS‫یک‬ ‫چنانچه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مخصوص‬ ‫فرایند‬ ‫طراحی‬ ‫ابزار‬ ‫است‬ ‫ممکن‬
‫صرف‬ ‫هزینه‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫ابزار‬ ‫در‬ ‫نیست‬ ‫نیاز‬ ‫دیگر‬ ،‫گردد‬ ‫خبره‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫متخصص‬
‫نماید‬‫می‬ ‫و‬‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫جدید‬ ‫ابزار‬ ‫یادگیری‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫فرآیند‬ ‫ساخت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تمرکز‬ ‫تواند‬.
‫نمونه‬‫با‬ ‫اینکه‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬XPDL‫می‬‫ابزارهایی‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫داد؛‬ ‫انتقال‬ ‫مختلف‬ ‫ابزارهای‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫توان‬
‫شبیه‬ ‫مخصوص‬ ‫که‬‫می‬ ‫فرآیند‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫مسئول‬ ‫که‬ ‫ابزارهایی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشند‬‫فرآیندها‬ ‫سازی‬
‫حتی‬ ‫هستند؛‬‫می‬ ‫فرآیند‬ ‫طراح‬ ‫متخصص‬ ‫یک‬‫با‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫فرآیند‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫تواند‬XPDL‫را‬ ‫آن‬
‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫مختلف‬ ‫ابزارهای‬ ‫به‬‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬.
4 bpms.rayvarz.com
‫عملکرد‬ ‫معرف‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬XPDL‫می‬‫باشد‬:
‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫نمادها‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ،‫استاندارد‬ ‫نمادهای‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫ابزاری‬ ‫هر‬ ‫البته‬‫دار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬‫که‬ ‫د‬
‫در‬ ً‫ا‬‫قطع‬XPDL‫امکان‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫انتقال‬ ‫لذا‬ ‫نیست‬ ‫معادل‬ ‫دارای‬‫ازآنجایی‬ ‫ولی‬ ‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫پذیر‬‫بعضی‬ ‫که‬
‫المان‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫ابزارها‬،‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬XPDL‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬.

Recommended

Xpert HR webinar
Xpert HR webinarXpert HR webinar
Xpert HR webinarSteven Toft
 
X til καθαριστικό κεραμικών πλακιδίων
X til καθαριστικό κεραμικών πλακιδίων X til καθαριστικό κεραμικών πλακιδίων
X til καθαριστικό κεραμικών πλακιδίων FitexFitex
 
Xtraclean UK - Professional Carpet Cleaners
Xtraclean UK - Professional Carpet CleanersXtraclean UK - Professional Carpet Cleaners
Xtraclean UK - Professional Carpet CleanersAneetahari
 
Xp1-stair-test-2-10-15-model
 Xp1-stair-test-2-10-15-model Xp1-stair-test-2-10-15-model
Xp1-stair-test-2-10-15-modelRima Kapel
 
Xưởng sản xuất, Bán sỉ, cho thuê bộ cắt băng khánh thành giá rẻ nhất tại Tp.HCM
Xưởng sản xuất, Bán sỉ, cho thuê bộ cắt băng khánh thành giá rẻ nhất tại Tp.HCMXưởng sản xuất, Bán sỉ, cho thuê bộ cắt băng khánh thành giá rẻ nhất tại Tp.HCM
Xưởng sản xuất, Bán sỉ, cho thuê bộ cắt băng khánh thành giá rẻ nhất tại Tp.HCMHoàng Tuấn
 
X-ray Cihazları | Metal Tipi Kapı Dedektörler | Guardspirit İngilizce Katalog
X-ray Cihazları | Metal Tipi Kapı Dedektörler | Guardspirit İngilizce KatalogX-ray Cihazları | Metal Tipi Kapı Dedektörler | Guardspirit İngilizce Katalog
X-ray Cihazları | Metal Tipi Kapı Dedektörler | Guardspirit İngilizce Katalogmehmet özen
 

More Related Content

Similar to XPDL

مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)RayBPMS
 
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارRayBPMS
 
Software methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, KaizenSoftware methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, KaizenMohammad Kadkhodaei
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریعباس بني اسدي مقدم
 
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار عباس بني اسدي مقدم
 
Cd student help-final
Cd student help-finalCd student help-final
Cd student help-finalsaaheh
 
فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)RayBPMS
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
 
مقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاریZahra Mansoori
 
Oracle Data Integrator (persian)
Oracle Data Integrator (persian)Oracle Data Integrator (persian)
Oracle Data Integrator (persian)Ehsan Hamzei
 

Similar to XPDL (20)

مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
 
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکارBPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
BPMN استانداردی برای مدل سازی فرایندهای کسب وکار
 
مدل رانده
مدل راندهمدل رانده
مدل رانده
 
Software methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, KaizenSoftware methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, Kaizen
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
 
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
 
Cd student help-final
Cd student help-finalCd student help-final
Cd student help-final
 
فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)فرایند کسب و کار (Business Process)
فرایند کسب و کار (Business Process)
 
Crisp dm.1.0
Crisp dm.1.0Crisp dm.1.0
Crisp dm.1.0
 
Sql tuning
Sql tuningSql tuning
Sql tuning
 
Scrum Presentation
Scrum PresentationScrum Presentation
Scrum Presentation
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
 
ESB
ESBESB
ESB
 
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
 
Scrum
ScrumScrum
Scrum
 
last cost eng.
last cost eng.last cost eng.
last cost eng.
 
Soap vs restful
Soap vs restfulSoap vs restful
Soap vs restful
 
lunch box plugin
 lunch box plugin lunch box plugin
lunch box plugin
 
مقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاری
 
Oracle Data Integrator (persian)
Oracle Data Integrator (persian)Oracle Data Integrator (persian)
Oracle Data Integrator (persian)
 

More from RayBPMS

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)RayBPMS
 
نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)RayBPMS
 
داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)RayBPMS
 
هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)RayBPMS
 
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)RayBPMS
 
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)RayBPMS
 
چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)RayBPMS
 
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)RayBPMS
 
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)RayBPMS
 
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)RayBPMS
 

More from RayBPMS (10)

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)
 
نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)نمونه فرایند (Process Instance)
نمونه فرایند (Process Instance)
 
داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)داشبورد (Dashboard)
داشبورد (Dashboard)
 
هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)
 
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)
 
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
 
چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)چارچوب فرایندی (Process Framework)
چارچوب فرایندی (Process Framework)
 
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
 
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management System)
 
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
 

XPDL

 • 1. :‫منبع‬The BPMN-XPDL-BPEL value chain‫و‬ wikipedia.org ‫سیفائی‬ ‫علی‬ : ‫ترجمه‬ ‫دی‬‫ماه‬9313 XPDL‫ی‬‫ا‬‫تعر‬ ‫زبان‬‫ی‬‫ف‬‫فرا‬‫ی‬‫ند‬‫به‬‫صورت‬XML
 • 2. 1 bpms.rayvarz.com XPDL‫به‬ ‫فرایند‬ ‫تعریف‬ ‫زبان‬ ‫یا‬‫صورت‬XML‫فرمت‬ ‫یک‬ ، ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫استاندارد‬(Workflow Management Coalition)WfMC‫سال‬ ‫در‬۸۰۰۲‫و‬ ‫گردید‬ ‫مطرح‬‫هدف‬ ‫فرایندهای‬ ‫تعاریف‬ ‫تبادل‬ ‫امکان‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬ ‫آن‬ ‫کسب‬‫ارائه‬ ‫محصوالت‬ ‫بین‬ ‫وکار‬‫و‬ ‫کار‬ ‫گردش‬ ‫دهنده‬ ‫دستگاه‬ ‫همچنین‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫وکار‬ (‫مدل‬ ‫ابزارهای‬‫است‬ )‫مختلف‬ ‫سازی‬.XPDL‫الگوی‬ ‫یک‬ XML‫بخش‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫را‬‫کسب‬ ‫فرایند‬ ‫های‬‫یا‬ ‫و‬ ‫وکار‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫کار‬ ‫گردش‬‫درواقع‬ .‫نماید‬XPDL‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فرآیند‬ ‫طراحی‬ ‫فرمت‬ ‫یک‬ ‫می‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫به‬ ‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫توان‬‫اندازه‬ ‫و‬ ‫موقعیت‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫اطالعاتی‬ ‫داد؛‬ ‫نمایش‬ ‫بصری‬ ‫صورت‬ ‫المان‬‫ای‬ ‫از‬ ‫فرآیند‬ ‫های‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫هستند؛‬ ‫نوع‬ ‫ن‬‫المان‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫خطوطی‬ ‫توان‬‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ‫و‬ ‫خطوط‬ ،‫نمایند‬ ‫متصل‬‫ویژگی‬ ‫شامل‬ ‫ها‬،‫گیرند‬ ‫دربرمی‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬‫عبارت‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫فعالیت‬ ‫تشریح‬ ،‫قوانین‬ :‫از‬ ‫اند‬‫وب‬ ‫فراخوانی‬ ،‫ها‬‫سرویس‬‫غیره‬ ‫و‬ ‫ها‬. ‫همچنین‬XPDL 2‫المان‬ ‫دارای‬‫المان‬ ‫معادل‬ ‫های‬‫های‬BPMN‫به‬ ‫است‬‫عنوان‬‫مثال‬Activity(‫در‬ ‫فعالیت)ها‬ BPMN‫معادل‬Generic Activity‫در‬XPDL‫می‬‫همچنین‬ ‫و‬ ‫باشد‬BPMN Event‫معادل‬XPDL Event Activity،BPMN Gateway‫معادل‬XPDL Route Activity‫و‬BPMN Connections‫معادل‬XPDL Transition‫است‬.
 • 3. 2 bpms.rayvarz.com ‫هدف‬XPDL‫است‬ ‫فرآیند‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬.XPDL‫می‬ ‫اجازه‬ ‫فرآیند‬ ‫طراح‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫به‬‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مخصوص‬ ‫نمادهای‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫فرآیند‬ ‫طراح‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫ذخیره‬ ‫فایلی‬ ‫در‬ ‫استاندارد‬ .‫دهد‬XPDL‫نمی‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫اجرای‬‫یک‬ ‫در‬ ‫قوانین‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫زیرا‬ ‫کند‬BPMS ‫قابل‬‫قابل‬ ‫دیگری‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫باشند‬ ‫اجرا‬‫نباشند‬ ‫اجرا‬. ‫هدف‬ ‫و‬ ‫مفهوم‬XPDL‫بیان‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬‫مختلف‬ ‫فرآیند‬ ‫طراح‬ ‫ابزارهای‬ ،‫شکل‬ ‫باالیی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ا‬ ‫قرارگرفته‬ ‫فرآیند‬ ‫اجرای‬ ‫محیط‬ ‫شکل‬ ‫پائین‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬‫همان‬ ،‫ست‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫طور‬‫شود‬ XPDL‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ندارد‬ ‫نقشی‬ ‫فرآیند‬ ‫اجرایی‬ ‫محیط‬ ‫در‬BPEL‫می‬ ‫ایفا‬ ‫را‬ ‫اصلی‬ ‫نقش‬‫گرفتن‬ ‫لذا‬ ،‫نماید‬ ‫از‬ ‫اجرایی‬ ‫کد‬XPDL‫است‬ ‫غیرممکن‬.
 • 4. 3 bpms.rayvarz.com ‫مهم‬ ‫کاربرد‬ ‫سه‬XPDL‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬: ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫فرآیندها‬ ‫مبادله‬‫فرآیندها‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫فعالیتشان‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫می‬‫بسیار‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫آنان‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫بااهمیت‬‫نرم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫خواهند‬‫چراکه‬ ‫ببرند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرایندها‬ ،‫خاص‬ ‫افزار‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫طراحی‬ ‫یک‬‫شرکت‬ ‫به‬ ‫توانند‬‫ازآنجایی‬ ‫و‬ ‫بفروشند‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫که‬‫ممکن‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫است‬BPMS‫لذا‬ ‫نمایند‬ ‫استفاده‬ ‫متنوعی‬ ‫های‬XPDL‫آن‬ ‫برای‬‫حیاتی‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬‫بود‬ ‫خواهد‬. ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫دسته‬XPDL‫آن‬ ‫برای‬‫می‬ ‫فرآیند‬ ‫طراح‬ ‫متخصصین‬ ‫است‬ ‫بااهمیت‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬‫زیرا‬ ،‫باشند‬ ‫هر‬BPMS‫یک‬ ‫چنانچه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مخصوص‬ ‫فرایند‬ ‫طراحی‬ ‫ابزار‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫صرف‬ ‫هزینه‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫دیگر‬ ‫ابزار‬ ‫در‬ ‫نیست‬ ‫نیاز‬ ‫دیگر‬ ،‫گردد‬ ‫خبره‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫متخصص‬ ‫نماید‬‫می‬ ‫و‬‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫جدید‬ ‫ابزار‬ ‫یادگیری‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫فرآیند‬ ‫ساخت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تمرکز‬ ‫تواند‬. ‫نمونه‬‫با‬ ‫اینکه‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬XPDL‫می‬‫ابزارهایی‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫داد؛‬ ‫انتقال‬ ‫مختلف‬ ‫ابزارهای‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫توان‬ ‫شبیه‬ ‫مخصوص‬ ‫که‬‫می‬ ‫فرآیند‬ ‫سازی‬‫بهینه‬ ‫مسئول‬ ‫که‬ ‫ابزارهایی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشند‬‫فرآیندها‬ ‫سازی‬ ‫حتی‬ ‫هستند؛‬‫می‬ ‫فرآیند‬ ‫طراح‬ ‫متخصص‬ ‫یک‬‫با‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫فرآیند‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫تواند‬XPDL‫را‬ ‫آن‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫انتقال‬ ‫مختلف‬ ‫ابزارهای‬ ‫به‬‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬.
 • 5. 4 bpms.rayvarz.com ‫عملکرد‬ ‫معرف‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬XPDL‫می‬‫باشد‬: ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫نمادها‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ،‫استاندارد‬ ‫نمادهای‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫ابزاری‬ ‫هر‬ ‫البته‬‫دار‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مخصوص‬ ‫های‬‫که‬ ‫د‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫قطع‬XPDL‫امکان‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫انتقال‬ ‫لذا‬ ‫نیست‬ ‫معادل‬ ‫دارای‬‫ازآنجایی‬ ‫ولی‬ ‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫پذیر‬‫بعضی‬ ‫که‬ ‫المان‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫ابزارها‬،‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬XPDL‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬.