Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GR.DROP Kartläggning och kompetensutveckling
GR.DROP  •  GR Drop Outs är ett tvåårigt projekt som äger    rum mellan 2011 och 2013  •  Projektets syfte är at...
GR.DROP  •  Projektet har fyra övergripande mål:    •  Att kartlägga vad som görs i regionen kring drop outs   ...
GR.DROP  •  Under hösten 2011 genomfördes en kartläggning i    Göteborgsregionens samtliga kommuner    •  116 ...
GR.DROP  •  Utifrån kartläggningen har vi kunnat dra ett antal slutsatser    kring områden där GR Drop outs kan stö...
GR.DROP  •  Organisation och struktur    •  Ett gott exempel: Framtidsgymnasiet i Göteborg arbetar      medv...
GR.DROP  •  Organisation och struktur    •  Att förebygga och motverka skolk kräver ett strukturerat      oc...
GR.DROP  •  Orsaker och åtgärder    •  Ett gott exempel: På Hulebäcksgymnasiet i Härryda      arbetar man sy...
GR.DROP  •  Orsaker och åtgärder    •  Skolor behöver bli bättre på att finna orsaker till att elever      sk...
GR.DROP  •  Samverkan och ansvar    •  Ett gott exempel: I Ale kommun finns ett      samverkansarbete mellan ...
GR.DROP  •  Samverkan och ansvar    •  Elever som skolkar befinner sig ofta i en komplex situation      vars ...
GR.DROP  •  Samverkan och ansvar    •  Såhär svarar regionens rektorer kring frågan om      samverkan med andra...
GR.DROP  •  Drop outs, skolkare och skolvägrare    •  Ett gott exempel: Onlineskolan som drivs från      Ang...
GR.DROP  •  Drop outs, skolkare och skolvägrare    •  De elever som har en hög ogiltig frånvaro och som      ...
GR.DROP närvaro  • Främja    •  Ett gott exempel: Almåsskolan i Mölndal arbetar med      att validera kunskap...
GR.DROP  •  Främja närvaro    •  En vanlig anledning till skolk är att eleven inte upplever att      skolan ...
GR.DROP  •  Engagemang och bemötande    •  Ett gott exempel: I Västra Hisingen i Göteborg satsar man på      ...
GR.DROP  •  Engagemang och bemötande    •  Vikten av vuxnas engagemang och bemötande är en av de mest      å...
GR.DROP  •  Engagemang och bemötande    •  Såhär svarar regionens rektorer kring frågan om      personalens eng...
GR.DROP  •  Genom kartläggningen har GR Drop outs uppnått de två första    målen    •  Att kartlägga vad som g...
GR.DROP  •  Med utgångspunkt i kartläggningen kommer GR Drop outs att    arbeta med kompetensutveckling för persona...
GR.DROP  www.grdropouts.se
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GR Drop Outs kartläggning

845 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GR Drop Outs kartläggning

 1. 1. GR.DROP Kartläggning och kompetensutveckling
 2. 2. GR.DROP • GR Drop Outs är ett tvåårigt projekt som äger rum mellan 2011 och 2013 • Projektets syfte är att arbeta med skolkproblematik för att på lång sikt förebygga utanförskap • GR Drop outs drivs av GR utbildning, finansieras av Europeiska socialfonden och innebär en strategisk satsning mellan kommunerna som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund
 3. 3. GR.DROP • Projektet har fyra övergripande mål: • Att kartlägga vad som görs i regionen kring drop outs • Att ta tillvara på de individuella erfarenheterna bland medarbetare i grundskola och gymnasium som arbetat framgångsrikt med frågan • Att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för 1000 projektdeltagare under 24 månader • Att skapa lärande miljöer som ska leda till strategisk påverkan
 4. 4. GR.DROP • Under hösten 2011 genomfördes en kartläggning i Göteborgsregionens samtliga kommuner • 116 skolledare har svarat på kartläggningens webbenkät med frågor om hur de arbetar med skolkproblematik • Intervjuer har genomförts med 53 nyckelpersoner i regionen som valts ut via referenser p.g.a. sin kompetens i frågan • 300 elever på grund- och gymnasieskolor i Göteborgsregionens samtliga kommuner har deltagit i kartläggningen genom gruppintervjuer • Elever som hoppat av skolan och nu deltar i en särskild skolform har deltagit i kartläggningen via en webbenkät
 5. 5. GR.DROP • Utifrån kartläggningen har vi kunnat dra ett antal slutsatser kring områden där GR Drop outs kan stötta via kompetensutveckling • Dessa områden är: • Organisation och struktur • Samverkan och ansvar • Orsaker och åtgärder • Drop outs, skolkare och skolvägrare • Främja närvaro • Engagemang och bemötande
 6. 6. GR.DROP • Organisation och struktur • Ett gott exempel: Framtidsgymnasiet i Göteborg arbetar medvetet med schemaläggning för att skapa en relationsbyggande struktur som utgår från elevens behov
 7. 7. GR.DROP • Organisation och struktur • Att förebygga och motverka skolk kräver ett strukturerat och systematiskt arbete, där t.ex. frånvarostatistik kan användas som underlag för analys • Begrepp som skolk och sen ankomst behöver vara tydligt definierade så att personal, elever och föräldrar kan förhålla sig till dessa • Alla elever vill bli sedda av skolans personal. På större skolor ställer detta krav på skolans schemaläggning och organisation
 8. 8. GR.DROP • Orsaker och åtgärder • Ett gott exempel: På Hulebäcksgymnasiet i Härryda arbetar man systematiskt med information till alla elever för att synliggöra frågan om skolk som ett led i det förebyggande arbetet
 9. 9. GR.DROP • Orsaker och åtgärder • Skolor behöver bli bättre på att finna orsaker till att elever skolkar och koppla relevanta åtgärder till dessa i ett tidigt skede • Flera elever i kartläggningen upplever att skolpersonal ibland nöjer sig med ytliga ursäkter istället för att ta reda på verkliga orsaker • Det behövs grundliga utredningar kring elevens sociala och pedagogiska miljö, men ofta även kring elevens medicinska situation
 10. 10. GR.DROP • Samverkan och ansvar • Ett gott exempel: I Ale kommun finns ett samverkansarbete mellan skola, elevhälsa och socialtjänst där samverkansrepresentanterna finns på beslutsfattande nivå och därmed har starkt mandat för att åstadkomma förändring
 11. 11. GR.DROP • Samverkan och ansvar • Elever som skolkar befinner sig ofta i en komplex situation vars lösning kräver samverkan mellan olika instanser • I de situationer där skola och kommun har ett gemensamt ansvar krävs en tydlig rollfördelning mellan aktörerna • För att undvika stuprörsproblematik där olika aktörer har svårt att få insyn i varandras verksamheter krävs ett helhetstänkande kring varje elev
 12. 12. GR.DROP • Samverkan och ansvar • Såhär svarar regionens rektorer kring frågan om samverkan med andra aktörer • Exempel på samverkansaktörer: ”Socialtjänsten i viss mån”, ”Fritidsförvaltningen och kyrka”, ”Föräldrar och närstående personer till eleverna”, ”Samverkansteamet”, ”Viktiga personer runt skolkande elever”, ”I undantagsfall idrottsföreningar”, ”Familjeomsorgen”, ”Fritidsgårdsverksamheten”, ”IFO”, ”Skolcoacher”, ”BUP”, ”BNK”, ”Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet”, Barn- och utbildningsförvaltningen”, ”Västbus”
 13. 13. GR.DROP • Drop outs, skolkare och skolvägrare • Ett gott exempel: Onlineskolan som drivs från Angeredsgymnasiet är ett exempel på en framgångsrik verksamheter där man arbetar med nyskapande digitala metoder för att nå unga med hög frånvaro
 14. 14. GR.DROP • Drop outs, skolkare och skolvägrare • De elever som har en hög ogiltig frånvaro och som skolvägrat eller isolerat sig är svårast att nå i skolors ordinarie insatser • Det finns en mängd individuella och strukturella orsaker till att elever är frånvarande från skolan under en lång tid. Skolor behöver vara medvetna om dessa
 15. 15. GR.DROP närvaro • Främja • Ett gott exempel: Almåsskolan i Mölndal arbetar med att validera kunskap utifrån elevens intresse som ett sätt att skapa meningsfullhet. Man lägger stor vikt vid digital kompetens som är en av EU:s åtta nyckelkompetenser
 16. 16. GR.DROP • Främja närvaro • En vanlig anledning till skolk är att eleven inte upplever att skolan är meningsfull. Detta är något skolor behöver arbeta med • Lärande sker inte bara i klassrummet. För att främja elevers närvaro måste skolo arbeta med att validera även den kunskap eleven skaffat sig utanför skolan. Formativ bedömning kan vara ett framgångsrikt sätt att göra detta • Det är viktigt att arbeta flexibelt och att se till varje individs lärande, som i många fall kan utgå från elevens intressen
 17. 17. GR.DROP • Engagemang och bemötande • Ett gott exempel: I Västra Hisingen i Göteborg satsar man på skolteam och skolvärdar i vissa skolor. Syftet är att överbrygga glappet mellan unga och vuxna i skolan. Skolvärdar ska ha en relationell kompetens och en tydlig förankring i stadsdelen. Satsningen har gjort att man hittat nya sätt att nå de elever som är korridorsvandrare
 18. 18. GR.DROP • Engagemang och bemötande • Vikten av vuxnas engagemang och bemötande är en av de mest återkommande punkterna i kartläggningen och flera personer lyfter fram att relationen mellan vuxna och elever är viktig för att främja närvaro • Vuxnas förhållningssätt handlar om allt från attityd och inställning till eleverna, till att hjälpa elever minska upplevelsen av stress • Det är viktigt att göra arbetet mot skolk till en del av skolans systematiska likabehandlingsarbete
 19. 19. GR.DROP • Engagemang och bemötande • Såhär svarar regionens rektorer kring frågan om personalens engagemang
 20. 20. GR.DROP • Genom kartläggningen har GR Drop outs uppnått de två första målen • Att kartlägga vad som görs i regionen kring drop outs • Att ta tillvara på de individuella erfarenheterna bland medarbetare i grundskola och gymnasium som arbetat framgångsrikt med frågan • Med avstamp i kartläggningen kommer vi nu att arbeta för att uppnå de återstående två målen • Att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för 1000 projektdeltagare under 24 månader • Att skapa lärande miljöer som ska leda till strategisk påverkan
 21. 21. GR.DROP • Med utgångspunkt i kartläggningen kommer GR Drop outs att arbeta med kompetensutveckling för personal som arbetar med unga i åldern 13-20 år. Detta genom: • Utvecklingsdagar med hela personalgrupper på skolor (3h under två tillfällen) • Skräddarsydda insatser för enskilda arbetslag, personalgrupper eller enheter på skolor eller kommuner • En heldagskonferens under våren 2012 • Seminarium under Mötesplats Skola 2012 • Digital plattform för erfarenhetsutbyte mellan skolor
 22. 22. GR.DROP www.grdropouts.se

×