Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kunskapsskola med höga förväntningar på eleverna

571 views

Published on

Av: Roger Haddad och Lotta Edholm

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kunskapsskola med höga förväntningar på eleverna

 1. 1. Kunskapsskola med höga förväntningar på eleverna Lotta Edholm, skolborgarråd Roger Haddad, kommunalråd
 2. 2. Ny skollag • Lika villkor • Rätt att överklaga åtgärdsprogram. • Möjlighet att gå ett extra år, skolplikten förlängs. • Bättre trygghet och arbetsro – Möjlighet att visa ut en elev ur klassrummet – Kvarsittning behålls, möjlighet till försittning – Möjligt att tillfälligt stänga av en grundskolelev • Bättre integration – All undervisning ska vara icke-konfessionell – Avskaffad befrielse av ”hänsyn till elevens speciella inställning och hemmiljö”. – Skolinspektionen får granska friskolors bidrag
 3. 3. Förskolan i den nya skollagen • Förskolan blir en egen skolform • Precisering av personalens ansvar – Förskolechefer ska finnas – Förskollärare ska finnas på förskolor • Översyn av förskolans läroplan – Tydligare mål – Uppmärksamma barns språkutveckling och matematiska utveckling – Uppföljning och utvärdering, t.ex. pedagogisk dokumentation – Förskollärare i varje förskola med övergripande pedagogiskt ansvar – Skolverkets förslag till ny läroplan bereds. Beslut 2010 om ny läroplan
 4. 4. Varför reformera gymnasieskolan? • För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. • Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka krav. • Eleverna är inte tillräckligt väl förberedda för fortsatta studier och för yrkeslivet. • Brister med IV – För få elever fullföljer sin utbildning – Orealistiskt med syfte att alla elever ska bli behöriga till nationellt program – För många behöriga elever på IV
 5. 5. 5 särskilda program ersätter IV 1. Preparandutbildning 2. Programinriktat individuellt val 3. Yrkesintroduktion 4. Individuellt alternativ 5. Språkintroduktion
 6. 6. Åtta viktigaste förändringarna i den nya gymnasieskola • Högre behörighetskrav till gymnasiet • Mer tid för yrkesämnen, mindre för allmänteori, på yrkesprogrammen • Valfriheten stramas upp • Yrkesexamen och högskoleförberedande examen införs • Lärlingsutbildning införs • Historia blir obligatoriskt • Skärpta krav för grundläggande högskolebehörighet • Näringslivet ges inflytande över yrkesutbildningen
 7. 7. Ny lärarutbildning • Problem med dagens lärarutbildning – Var fjärde lärare som undervisar i Ma i åk 1-5 saknar utbildning i ämnet – Behöriga lärare på högstadiet undervisar i ämnen de saknar utbildning för – Stor brist på yrkeslärare leder till att obehöriga undervisar på gymnasiet • En examen blir fyra 1. Förskollärarexamen 2. Grundlärarexamen 3. Ämneslärarexamen 4. Yrkeslärarexamen
 8. 8. Statligt huvudmannaskap Det är hög tid att genomföra en övergång till ett modernt statligt huvudmannaskap för skolan. Alla elever, oavsett var de bor i landet, ska ha samma chans till utbildning och kunskap. Timplanen garanterar alla elever en miniminivå av lärarledd undervisning i samtliga ämnen. Den bör därför bevaras.
 9. 9. Mobbning måste bekämpas Mobbning är ett av de värsta uttrycken för bristande respekt för klasskamrater och medmänniskor. • Kraven på skolornas anti- mobbningsarbete bör därför skärpas och de anti-mobbningsprogram som används ska vara bevisat fungerande. Vid misstanke om mobbning ska skolans personal ha anmälningsplikt. En utredning bör se över om mobbning ska vara straffbart och om en skolfridslagstiftning kan skapas.
 10. 10. Jämställdhet i skolan • Hedersrelaterade frågor
 11. 11. Läsa-skriva-räkna Alla elever ska ha rätt till stöd, stimulans och utmaningar. Det gäller både elever som halkar efter i undervisningen och elever som är studiebegåvade. En särskild rätt till stödinsatser bör skrivas in i skollagen. Läsa-skriva-räkna-satsningen ska bevaras och utvecklas. På högstadiet ska det bli möjligt att anordna profilklasser i teoretiska ämnen där eleverna antas med kunskapstester. Sedan 2008 har Västerås en läsa-skriva- räkna-garanti -bedömning, uppföljning, insatser, mentorer
 12. 12. Gömda flyktingbarns rätt till skolgång
 13. 13. Högskola • Utbildning ska löna sig. Värnskatten måste därför avskaffas. • Kvalitet istället för kvantitet i högskolan. • Studenter ska genomgå ett lämplighetstest innan de antas på lärarutbildningen. • Lärarlegitimation
 14. 14. Lärarlegitimationer En lärarlegitimation kvalitetssäkrar läraryrket och höjer dess attraktionskraft. Innan läraren får sin legitimation ska han eller hon ha genomgått ett provår under ledarskap av en mer erfaren lärare. Även behörighetskraven till läraryrket måste förtydligas - i framtiden ska läraren ha utbildning mot rätt skolform, årskurs och ämne.
 15. 15. Rektor ska vara pedagogisk ledare • En rektor ska vara pedagogisk ledare på sin skola. Därför måste rektorsrollen avbyråkratiseras. I skollagen ska det också ställas högre krav på rektorernas utbildning och kompetens. Det bör finnas karriärsteg även för rektorer, samtidigt som dåliga rektorer måste kunna avsättas.
 16. 16. Sverige behöver en bildningspolitik • Sverige behöver en bildningspolitik. Läsningen stärker barnens fantasi och bidrar till framgång i skolan. Skolbibliotekens ställning i skollagen måste stärkas och vi behöver en strategi för att främja läsning.
 17. 17. Vuxenutbildning för jobb • Vuxenutbildning är en • Fp vill införa en rätt för möjlighet för individen studerande att läsa in högskolebehörighet inom att, av egen kraft, stärka komvux, men begränsa sin ställning i samhället möjligheten till och arbetslivet. konkurrenskomplettering. • Satsning på SFI-spår • Satsning på Yrkesutbildningar
 18. 18. Kontakta oss gärna Lotta Edholm lotta.edholm@stockholm.se Blogg: lottaedholm.wordpress.com Roger Haddad roger.haddad@vasteras.se Blogg: rogerhaddad.wordpress.com

×