Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

V Jornades de Museus i Educació de l'MMB. 2002

326 views

Published on

Activitats familiars als Museus. V Jornades de Museus i Educació de l'MMB. 2002

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

V Jornades de Museus i Educació de l'MMB. 2002

  1. 1. DIA .Ió D'OCTUBRE DIA 17 D'OCTUBRE DADES PERSONALS: Nom cog nômq Adreça Codi postal Ciutat Telèfon Adreça electrònica Professió lnstitució on trebal leu FORMA DE PAGAMENÎ lngrés o transferència bancària per I'import de ó0 € a: Consorci de les Drassanes de Barcelona Concepte: Jornades de Museus i Educació Caixa de Catalunya Entitat 2013, oficina 030ó, D.C. 18, c/c n" 0200255105 Sou pregats d'enviar còpia del justificant de pagament a l'atenció del CREM del Museu Marítim de Barcelona Fax: 933 019 580 Adreça: Av. Drassanes s/n. 08001 Barcelona DADES FISCALS (en cas que necessiteu factura) Nom o raó social DNI/ NIF Adreça Població
  2. 2. El Centre de Recursos Educatius del Mar del Museu Marítim de Barcelona dedica les jornades de Museus i Educació d'aquest any a les Activitats Familiars als Museus. Aquestes jornades, que se celebraran els dies 1ó i '17 d'octubre del 2002, estan dirigides, principalment, a tècnics dels departaments d'educació de museus catalans, però també a pedagogs, sociòlegs i, en general, interessada en aquest tema. En aquests moments la majoria de museus ja organitzen activitats per a escolars i, per contra, l'oferta destinada a grups familiars és molt més recent i menys estesa. L'objectiu d'aquestes jornades és reflexionar i debatre sobre la funció que han de tenir les activitats per a grups familiars en els museus- Jornades de Museus ¡ Educac¡ó del Museu Marítim aa ,,ACTIVITATS FAMILIARS als Museus" lnformació: Departament de Restauració Museu Marítim Av. de les Drassanes s/n 08001 Barcelona TeL 933.429.920 ext. 1 3ó e-mail: restauracio.mmaritim@diba.es @museu marítim Departament de Restauració DRASSANES REIAI.S DE BARCELONA @BDa¡prcuetalocnlóa CI? xafia de municip¡s ÂJuntamentde Barcelona port de Brr<elonð

×