Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

XI Jornades de Museus i Educació de l'MMB 2007

Abordant la Ciència. XI Jornades de Museus i Educació de l'MMB 2007

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

XI Jornades de Museus i Educació de l'MMB 2007

  1. 1. XI Jornades de Museus i Educació del Museu Narí im: Abordant la ciência No cal ser un museu de ciencia per proposar una mirada cientlíica a les colleccions. Tot l la dlvisió establerta del saber, no hi ha cultura sense clencla i és per aíxó que aquest any hem volgut dedicar les tradicionals jornades de Museus i Educació a fer un esforç per apropar els museus, síguin de la temática que siguín, a la ciência. El segon dia estará declicat a (reballar l'ús de la tecnologia que tenim mes a l'abast per dissenyar propostes didàctiques amb dos representants de Laboratorio de ¡nnovación educativa y nuevas tecnologías de la Universidad del País Vasco. Lbbjectnu daquestes jornades és fer un apropament a Ia cléncia i la tecnologia, que sens dubte poden ser abordables d'una manera o una altra- cles cle qualsevol museu. Informado: Natàlía Barcons Àrea de Gestíó Museogràfíca i Activitats Museu Marítim de Barcelona Av. de les Drassanes, s/ n 08001 Barcelona Tel. 933 429 926 Fax 933 187 876 a/ e: activitats. mmarítim@d¡ba. cat Dlputacló I¡ Barcelona _ ; sua de munums Ajuntamenl de Barcelona po" de Bamebn¡ Xl Jornades de Museus i Educació del 1137 W useu Mari-i¡ Abordant 7 i 8 de novembre de 2007 Sala d'actes del Museu Marítim de Barcelona museu marítim ' Drassanes Reials de Barcelona
  2. 2. ciência O ciencia PROG RAMA 9.00 h 9.30 h 10.30 h 11.00h 12.00 h DIMECRES, 7 DE NOVEMBRE PRESENTACIÓ DE LA JORNADA Roger Marcet, Director-general del MMB i Mireia Mayolas, cap del CREM del MMB CIENCIA | MUSEUS DEL SEGLE XXI: ELS AMICS I ELS ENEMICS Antonio E. Ten Ros, professor del Departament d'História de Ia Ciencia i Documentació de la Universitat de Valencia Antonio Ten Farà una rellexló sobre ei concepte de ciencia eri ei segle XXl ¡ ei seu Ilenguatge eri els museus actuais, + informació a: www. uv. es/ ten/ PAUSA ELS COLORS DE LA CIÊNCIA Pere Viladot, cap del Programa d'Activitats del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona Els colors de la ciência és un programa de dilerents activitats que han organltzat els set centres que pamcipen en ei Tiquet Ciência i que aborderi la raó de ser dels colors en diíerents elements de la natura: els minerals, els animals, Ia Ilum, ei rnar, ies piemes. .. + ínformació a: wwwbcn. cat/ museuciencies ART l CIENCIA: EXPERIENCIES EDUCATIVES Marta Berrocal Capdevila collabora habitualment amb diversos museus com a assessora en el camp de la didàctica i exerceix, també, de professora de formado' permanent tant de professorat com d'altres professionals en | 'àmbit de | 'educació artística, A partir de diverses experiéncies educatives es comentaran alguns dels punts dencontre que es poden produir entre dos àmblts, art i ciencia, que sovint dlscorren de forma paralvlela, sense arribar a "tocarese". 13.00 h BARCELONA, CIUTAT DE CIENCIA Mariona Romaguera Piñol, Coordinadora d'Àgora, serveis culturais Amb motiu de Barcelona Ciência 2007, Biblioteques de Barcelona proposa l'itirierari "Barcelona, Ciutat de Ciencia" per tal de conéixer diverses disciplines cientiíiques ¡ de quina manera aquestes han anat sorgint a través de la historia a Ia ciutat. Aquest irinerari convida a recorrer un viatge al passat, des de Ciutat Vella a Ia nova iaçana marítima, endinsanr se en espais que han estat testimoni de petits l grans descobnments. + informació a: wwwbcnes/ biblioteques/ DIJOUS 8 DE NOVEMBRE De 9.30 h a 14.00 h MUSEU OBERT: TECNOLOGIA I APRENENTATGE Estibaliz Jiménez de Aberastur í Jose Miguel Correa Gorospe, membres del Laboratorio de innovación educativa y nuevas tecnologias de la Universidad del Pais Vasco En aquesta xerrada-taller es presentarà corn el Laboratorio de irinovacióri educativa y nuevas tecnologias entéri les tecnologies', noves tecnologies al servei de la construccio del coneixement per facilitar Ia reriexie. En la segona part de Ia jornada, estructurada en forma de taller, es realitzaran propostes de treball que permetin organitzar activitats educativas amb tecnologia. EI Laboratorio de innovación educativa y nuevas tecnologias : e Fobjectiu de fer recerca, dissenyar a desenvolupar proiectes que tlnguin relació amb luís deles TIC. En la seva UEJSCÍÓHB na col-laborat amb museus, ha impartit cursos per a docents 'i ha portat a terme diversos proiectes amb les TiC corn a base de treball. + informació a: http: //www. sc. ehu. es/ topcogoj BUTLLETA D'| NSCR| PC| Ó DADES PERSONALS: Nom__ Cognomsn Adreça Codi postal__ _Ciutat __ Telàfon Adreça electrónica Professió Institució on trebal| eu____ FORMA DE PAGAMENT: Ingrés o transferência bancária per | 'import de 69,60 ê a: Consorcí de les Drassanes Barcelona i Museu Marítim de Barcelona Concepte: Jornades de Museus i Educació Caixa de Catalunya Entitat 2013, oficina 0306, D. C 18, dc núm 0200255105 Sou pregats d'envíar cópia del justiíicant de pagament a l'atenció de Natália Barcons, Àrea de Gestió Museogràfica i Activitats del Museu Marítim de Barcelona Fax: 933 187 876 Adreça: Av. Drassanes s/ n 08001 Barcelona DADES FISCALS (en cas que necessíteu factura) Nom o raó social_ DNI/ NIF" Adreça Població Cocli postal" El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona linforrna que les dades lacilirades seran incloses en ñtxers iníormaritzars del Consorcl creats arnb Ia firialitat per la qual les ha cedit, garantint Ia conridencialirar en el tractament de les dades de caracter personal que es recullen, aixi' corn la implementació de les mesures, dbrdre técnic 'i organitzatiu, que garanreixen la seguretat daquestes dades. Aixi' mateix, se Ii informa de a possibilita( d'exercir els drels d'accés, cancel lacio, reclificacio o oposició, previstos a la Lie¡ 15/99, LOPD, mitiançant correu electronic a ladreça de correu m. maritim@diba. cat, per escrit signat i envia( per correu ordinari, presenta: en el Registre General del Consorci o envia( per fax signar (93 318 7B 76), indicam "Baixa/ caricel-lació/ rectificació/ oposició llistat comunicacions".

×