Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Γεωργίου Ναντίν   Υπ. Διδάκτωρ Οργανωςιακισ ΣυμπεριφοράσΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΤΙΝ
“Every job seeker is different. Some people know how to go about         looking for a job. Others are not so sur...
Θ αναηιτθςθ εργαςίασ κεωρείται και πρζπει να αντιμετωπίηεται ςαν full time job.Δεν είναι τυχαίο ότι τα άτομα που ζχουν ε...
• Δθμοςιευμζνεσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ (αγγελίεσ)   –  Εφθμερίδεσ (ΧΕ, Τα Νζα, Ζκνοσ, Εργαςία Τώρα, κλπ)   –  Επαγγελ...
 Προςαρμόηουμε το βιογραφικό μασ ςτθν κάκε κζςθ που μασ ενδιαφζρει. Απαντάμε ςτθ γλώςςα τθσ αγγελίασ (CV & cover letter...
Ολνκαηεπώλπκν Υπνςήθηνπ                  Οδόο & Αξηζκόο, Πεξηνρή, Πόιε, Ταρπδξνκηθόο Κώδηθαο      ...
ΝΑΙ                   ΟΧΙεπαγγελματικζσ επιςτολζσ        μαηικζσ επιςτολζσδιαφοροποιείςτε τθν απ...
Ονοματεπώνυμο Αποστολέα                            Γηεύζπλζε Καηνηθίαο            ...
Καλι αναηιτθςθ & Άμεςθ εφρεςθ εργαςίασ!!!ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΤΙΝ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Empowering job candidates - Nadine Georgiou

1,549 views

Published on

Συνεργασία με Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και cover letter, γενικές συμβουλές κατά την αναζήτηση εργασίας.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Empowering job candidates - Nadine Georgiou

 1. 1. Γεωργίου Ναντίν Υπ. Διδάκτωρ Οργανωςιακισ ΣυμπεριφοράσΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΤΙΝ
 2. 2. “Every job seeker is different. Some people know how to go about looking for a job. Others are not so sure about where to start… Let’s start!”ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΤΙΝ
 3. 3. Θ αναηιτθςθ εργαςίασ κεωρείται και πρζπει να αντιμετωπίηεται ςαν full time job.Δεν είναι τυχαίο ότι τα άτομα που ζχουν επιτυχία ςτθν διαδικαςία αναηιτθςθσ εργαςίασ αντιμετωπίηουν τθν αναηιτθςθ ςαν να είναι θ εργαςία τουσ.Θ εφρεςθ εργαςίασ απαιτεί χρόνο, προςπάκεια και εφαρμογι των «καλών πρακτικών». Αφιερώςτε ςε αυτι τουλάχιςτον 30 ώρεσ τθν βδομάδα!ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΤΙΝ
 4. 4. • Δθμοςιευμζνεσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ (αγγελίεσ) – Εφθμερίδεσ (ΧΕ, Τα Νζα, Ζκνοσ, Εργαςία Τώρα, κλπ) – Επαγγελματικά Περιοδικά (π.χ. Marketing week) – job sites (Kariera.gr, Skywalker.gr) – job aggregators (careerjet, indeed)• Ευκαιρίεσ καριζρασ ςε sites μεγάλων εταιριών• Εταιρίεσ Συμβοφλων & ιςτοςελίδεσ/θλεκτρονικζσ βάςεισ βιογραφικών αυτών (manpower, adecco, justjobs)• Γραφεία Ευρζςεωσ Εργαςίασ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων• ΟΑΕΔ• Εκδθλώςεισ / Θμζρεσ Σταδιοδρομίασ• Προςωπικζσ ΕπαφζσΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΤΙΝ
 5. 5.  Προςαρμόηουμε το βιογραφικό μασ ςτθν κάκε κζςθ που μασ ενδιαφζρει. Απαντάμε ςτθ γλώςςα τθσ αγγελίασ (CV & cover letter). Χρθςιμοποιοφμε απλά fonts και περιοριηόμαςτε ςε 1-2 ςελίδεσ. Αναλφουμε κακικοντα και δεξιότθτεσ για κάκε κζςθ εργαςίασ. Τονίηουμε ςε κάκε εργαςιακι εμπειρία τισ επιτυχίεσ-επιτεφγματα. Παρουςιάηουμε τθν αλικεια. Ηθτάμε διορκώςεισ από ζνα τρίτο μάτι.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΤΙΝ
 6. 6. Ολνκαηεπώλπκν Υπνςήθηνπ Οδόο & Αξηζκόο, Πεξηνρή, Πόιε, Ταρπδξνκηθόο Κώδηθαο e-mail | http://website address ηειέθσλν: (210) 12345678 | fax: (210) 12345678 ΢ΣΟΥΟ΢ ΚΑΡΙΕΡΑ΢ Παξέρεη κηα ζύληνκε εηθόλα γηα ηνλ επαγγεικαηηθό ζηόρν & γηα ην ηαίξηαζκα ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε σο κέξνο ηνπ επαγγεικαηηθνύ ζηόρνπ θαη ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ. ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η (κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, μεθηλώληαο από ηελ πην πξόζθαηε) Σεπηέκβξηνο 2008 ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΔΩΝ Αζήλα Τίηλος Μεηαπηστιακού Προγράμμαηος Σποσδών  Γξαζηεξηόηεηεο όπσο ζπκκεηνρή ζε clubs. Θέζε, Όλνκα Club  Δπηπξόζζεηεο δξαζηεξηόηεηεο, βξαβεία, δηαθξίζεηο, ππνηξνθίεο Μάηνο 2004 ΙΔΡΤΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΔΩΝ Πόιε Ολοκληρωμένος ηίηλος πηστίοσ, καηεύθσνζη, αναμενόμενος ή κεκηημένος βαθμός  Δπηηεύγκαηα, δηαθξίζεηο  Πηπρηαθή εξγαζία, ζπκκεηνρή ζε πξόγξακκα θνίηεζεο ζην εμσηεξηθό, θηι. (ζπλνπηηθά) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, μεθηλώληαο από ηελ πην πξόζθαηε) 4/2004-Σήκεξα ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ΢, ΑΕ. Πόιε, Φώξα Τίηλος θέζης, Τμήμα ή Θσγαηρική Προαιρεηική γραμμή για ηην περιγραθή ηοσ ανηικειμένοσ ηης εηαιρείας  Κάζε bullet (1-3 γξακκέο) πξέπεη λα πεξηγξάθεη επζύλεο θαη επηηεύγκαηα.  Οκαδνπνηείζηε ηηο επζύλεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο κε ινγηθό ηξόπν ώζηε λα είλαη θαηαλνεηέο γηα ηνλ αλαγλώζηε.  Ιεξαξρήζηε ηα bullets κε ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο.  Πξνζζέζηε επηπιένλ bullets πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο θύξηεο επζύλεο. Πξνζπαζήζηε λα ζπκπεξηιάβεηε αξηζκνύο γηα λα θάλεηε πην ζπγθεθξηκέλα ηα επηηεύγκαηά ζαο.  Βεβαησζείηε όηη θάζε bullet πεξηιακβάλεη παξαδνηέα. 5/2002 – 3/2004 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ΢ 2 Πόιε, Φώξα Τίηλος θέζης 1, Τμήμα 1 ή θσγαηρική  Δθαξκόζηε ηηο ίδηεο αξρέο γηα ηε δεκηνπξγία bullets όπσο πξνεγνπκέλσο. 7/1999 - 4/2002 Τίηλος θέζης 2, Τμήμα 2 ή θσγαηρική 2 Πόιε, Φώξα  Δθαξκόζηε ηηο ίδηεο αξρέο γηα ηε δεκηνπξγία bullets όπσο πξνεγνπκέλσο. ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ΢ & ΛΟΙΠΑ ΠΡΟ΢ΟΝΣΑ ΞΕΝΕ΢ ΓΛΩ΢΢Ε΢: γιώζζεο, επίπεδν γλώζεσλ, ηθαλόηεηα γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη πηπρία ΓΝΩ΢ΕΙ΢ Η/Τ : ινγηζκηθό, γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ & πξνγξάκκαηα πνπ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη, θαζώο θαη ην επίπεδν ησλ γλώζεώλ ζαο ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΤΙΝ  Γξαζηεξηόηεηεο (ελδηαθέξνληα, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο, νξγαλώζεηο θηι.).  Οκαδνπνηείζηε ηα ζπλαθή αληηθείκελα καδί. Γηαηεξείζηε ηελ ελόηεηα ζπλνπηηθή.
 7. 7. ΝΑΙ ΟΧΙεπαγγελματικζσ επιςτολζσ μαηικζσ επιςτολζσδιαφοροποιείςτε τθν από το βιογραφικό ανειλικρινισαπευκυνκείτε ςε πρόςωπο ςτερεοτυπικζσ φράςεισεπικεντρωκείτε ςτισ ανάγκεσ του φράςεισ που κα οδθγιςουν τονπικανοφ εργοδότθ ςασ αναγνώςτθ να ςκεφτεί «όχι»επανεξετάςτε για τυχόν λάκθ μθ ευανάγνωςτθ/ελκυςτικιΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΤΙΝ
 8. 8. Ονοματεπώνυμο Αποστολέα Γηεύζπλζε Καηνηθίαο Ταρ. Κώδηθαο, Πόιε Τειέθσλν Ηκ/ληαΟλνκαηεπώλπκν/ηίηινο ΑπνδέθηεΔηαηξείαΓηεύζπλζεΤαρ. Κώδηθαο, ΠόιεΑγαπεηέ/ή θύξηε/θπξία,Μία εηαηξεία, γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλερόκελε αλάπηπμή ηεο, πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδεη θαη λα αμηνπνηεί ηηοεπθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά πξηλ από ηνλ αληαγσληζκό.Οη γλώζεηο πνπ δηαζέησ ζην ρώξν ηνπ Μάξθεηηλγθ, θαζώο θαη ε εκπεηξία κνπ ζην ρώξν ηεο Γηνίθεζεο κπνξνύλ λα ζαο ζπκβάιινπλ ζηελεπίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ. Ωο επαγγεικαηία, κε δηαθξίλεη ε αθνζίσζή κνπ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαηώζσ, ε πξνζνρήπνπ δίδσ ζηε πνηόηεηα θαη ε ηθαλόηεηα κνπ λα αληαπνθξίλνκαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηε παξνύζα ζέζε κνπ: Αύμεζα ηηο πσιήζεηο θαηά 74%, αλαβαζκίδνληαο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε, κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ εηήζηνπ θέξδνπο θαηά 25%. Γεκηνύξγεζα έλα λέν ππνθαηάζηεκα, αλαπηύζζνληαο όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ από ηελ εμεύξεζε θαη επηινγή πξνζσπηθνύ έσο ηελ νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηώλ, πεηπραίλνληαο ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θόζηνπο, αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Μείσζα ην ρξόλν έθδνζεο απνδείμεσλ από 115 κέξεο ζε 33 κέξεο, βειηηώλνληαο έηζη ηε ρξεκαηηθή ξνή θαηά 21%. Με ηελ αύμεζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, ε εηαηξεία είρε ηελ επθαηξία λα επεθηαζεί θαη ζε λέεο αγνξέο.Οη επηηπρίεο κνπ απηέο κπνξεί λα απνδεηρζνύλ πνιύηηκεο γηα κηα εηαηξεία θαη είλαη βέβαην όηη κπνξνύλ λα επαλαιεθζνύλ.Σηνρεύνληαο ζηε δηεύξπλζε ηνπ νξίδνληα κνπ, επηζπκώ κία πξνζσπηθή ζπλάληεζε καδί ζαο κε ζηόρν λα ζπδεηήζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλνπνίν νη ηθαλόηεηεο, αιιά θαη ε εκπεηξία πνπ δηαζέησ κπνξνύλ λα σθειήζνπλ ηελ εηαηξεία ζαο.Με εθηίκεζε,Ολνκαηεπώλπκν Απνζηνιέα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΤΙΝ
 9. 9. Καλι αναηιτθςθ & Άμεςθ εφρεςθ εργαςίασ!!!ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΝΤΙΝ

×