7th Greek National Conference Alexandroupolis 2011

568 views

Published on

paper - oral presentation (greek)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

7th Greek National Conference Alexandroupolis 2011

  1. 1. Ηιεθηροληθή κάζεζε γηα ηε δηδαζθαιία ηφλ Φσζηθώλ Δπηζηεκώλ κε τρήζε ελός Σσζηήκαηος Γηατείρηζες Μάζεζες Σαράληος Ψστάρες1, Γεώργηος Χαιαηδογιίδες2, Μηταήι Καιογηαλλάθες3 1 Αναπληρφηής Καθηγηηής, ΑΣΠΑΙΤΕ, spsycharis@gmail.com 2 Εκπαιδεσηικός ΠΕ0401, ΓΕ.Λ. Σιδηροκάζηροσ, halatzos@gmail.com 3 Λέκηορας, ΠΤΠΕ, Πανεπιζηήμιο Κρήηης, mkalogian@edc.uoc.grΠερίιευε. Η πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο δηαδηθηπαθήο κάζεζεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαηεηδηθόηεξα ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, απνηειεί ην βαζηθό αληηθείκελν ηεο παξνύζαοέξεπλαο. Δηδηθόηεξα, πξαγκαηνπνηείηαη ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεοMoodle γηα ηε δεκηνπξγία κηαο εηθνληθήο ηάμεο θαη εθαξκόδνληαη ζηξαηεγηθέο αλαδόκεζεο ησλιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηώλ ζε ζέκαηα ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαοαπνηεινύλ καζεηέο ηεο Β΄ Λπθείνπ θαη νη δηδαθηηθέο ελέξγεηεο αθνξνύλ ην κάζεκα Φπζηθήο γεληθήοπαηδείαο. Δθαξκόδεηαη ην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο θαη επηρεηξείηαη ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλεεπηθνηλσλία θπξίσο κεηαμύ ησλ καζεηώλ αιιά θαη κεηαμύ καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθνύ, γηα ηελεπίηεπμε ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ θύιισλ εξγαζίαο θαη ησλεξσηεκαηνινγίσλ κεηαγλσζηηθήο εκπεηξίαο, θαλεξώλνπλ κηα κηθξή βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλκαζεηώλ θαη ζρεηηθή ελλνηνινγηθή αιιαγή κεηά από ηελ εθαξκνγή ησλ δηδαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ.Από ηα αξρεία θαηαγξαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ πιαηθόξκακε ην ρξόλν.Abstract. The main purpose of this paper is the implementation of the e-learning for secondaryeducation for the teaching and learning of natural sciences. The Learning Management System (LMS)named Moodle was used for the creation of the virtual classroom. Strategies against students‟misconceptions on electrical circuit‟s matters were put into research. The sample of the research wasconsisted of students of the Second Grade of General Lyceum of Sidirokastro and the teachingmethods were related to the subject of “General Physics”. The model of blended learning was usedand synchronous and a-synchronous communication was implemented especially among the studentsas well as between students and the teacher - instructor aiming at cooperative learning. The analysis ofthe worksheets and the meta-cognitive questionnaires results showed a small improvement in theperformance of students and a relative conceptual change. The system‟s log files showed that students‟participation in the attendance of internet courses was decreased in the course of time.Δηζαγφγηθά ζηοητείαΣα ηειεπηαία ρξόληα ην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ ζηε δηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ έρεηεπηθεληξσζεί ζε κεγάιν βαζκό ζηελ αλίρλεπζε ησλ ηδεώλ/αληηιήςεσλ ησλ καζεηώλ γηαέλλνηεο θαη θαηλόκελα ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Psillos, Koumaras & Tiberghien 1988,Shipstone 1993, Van der Berg & Grosheide 1997, Υαηδεληθήηα & Υξεζηίδνπ 2001,Σζηρνπξίδεο & Βαβνπγηόο 2007). ΢ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο επηρεηξείηαη εεθαξκνγή ελόο δηαδηθηπαθνύ ΢πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (΢ΓΜ) - ν όξνο ζηα αγγιηθάείλαη LMS (Learning Management System) - ζ‟ έλα ειιεληθό ζρνιείν ηεο δεπηεξνβάζκηαοεθπαίδεπζεο. Υξεζηκνπνηείηαη ε πιαηθόξκα Moodle θαη αλαπηύζζνληαη κηα ζεηξάκαζεκάησλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη ειεθηξνληθώλ θύιισλ εξγαζίαο, ζε δηαδηθηπαθόπεξηβάιινλ, γηα ην κάζεκα Φπζηθήο γεληθήο παηδείαο ηεο Β΄ Λπθείνπ. Βαζηθό ζθνπό ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο απνηειεί ε εμνηθείσζε ησλκαζεηώλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ κηθηήο κάζεζεο κε ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο Moodle.Δπίζεο, δηεξεπλάηαη, θαηά πόζν βειηηώζεθε ε καζεζηαθή επίδνζε, πνηέο ζηάζεηο αλέπηπμαλνη καζεηέο απέλαληη ζηε ρξήζε ελόο ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο γηαηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαζώο θαη ν βαζκόο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηαδηαδηθηπαθά καζήκαηα.
  2. 2. 1. Θεφρεηηθό πιαίζηο1.1 Χρήζη ηφν ΤΠΕ ζηην εκπαίδεσζη ζηις Φσζικές Επιζηήμες΢ηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο νη καζεηέο κεγαιώλνπλ κέζα ζ‟ έλα πεξηβάιινλ πνπ νη ςεθηαθέοηερλνινγίεο είλαη παληνύ. Οη λένη, ζε θαζεκεξηλή βάζε θάλνπλ επξεία ρξήζε ησλΣερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) κε ζηόρν ηε ςπραγσγία, ηεδηαζθέδαζε θαη ηελ θνηλσληθή δηθηύσζε. Απηό έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν ζηηο αλάγθεο ηνπο,ζηηο απαηηήζεηο ηνπο θαζώο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα κάζεζε. Γεκηνπξγείηαη έηζη κία«λέα γεληά κάζεζεο» θαζώο θαη λένη ηξόπνη κάζεζεο. Σν λέν καζεζηαθό ηνπίν πεξηιακβάλεηκηα λέα ζεηξά εξγαιείσλ ησλ ΣΠΔ, εθαξκνγέο θνηλσληθήο πιεξνθνξηθήο (Web 2.0 θαηLearning 2.0), επθαηξίεο γηα κάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ή κέζσ δηαδηθηπαθώλπαηρληδηώλ. Παξά ηηο γεληθέο δηαπηζηώζεηο γηα ην ηη πεξηκέλνπκε από ηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε,από ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη κε βάζε έξεπλεο ηνπ πεδίνπ (Γεξηνύδνο 1997, Aviram2001, Şahinkayası 2003) παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή βειηίσζε ζηε γλσζηηθή επίδνζε ελώ ζηελθαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, δελ επλνείηαη ζε κεγάιν βαζκό ε ελλνηνινγηθή αιιαγή.Γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ έρεη αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκόο εθαξκνγώλΣΠΔ, όπσο ινγηζηηθά θύιια, ινγηζκηθά παξνπζίαζεο, ζπγρξνληθέο δηαηάμεηο, πνιπκέζα,πξνζνκνηώζεηο, δηεξεπλεηηθά θαη δηαδηθηπαθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα. Δηδηθόηεξα,ζύκθσλα κε ηνπο Carlsen & Andre (1992) ε πξνζνκνίσζε ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ δελαπμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα δηδαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζρεδηαζκέλσλ γηα ηελ επίηεπμεελλνηνινγηθήο αιιαγήο παξ‟ όηη βειηηώλεη κεξηθώο ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ.1.2 Ανηιλήυεις ηφν μαθηηών για ηο ηλεκηρικό κύκλφμαΚπξίαξρν ξόιν ζηε κάζεζε παίδνπλ νη ηδέεο ησλ καζεηώλ γηα ηα θπζηθά θαηλόκελα.Απνηεινύλ ηα εξγαιεία κε ηα νπνία ζα επηρεηξήζνπλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ θαη λαθαηαλνήζνπλ ηε ζρνιηθή γλώζε. ΢ρεηηθά κε ην ειεθηξηθό ξεύκα ζε απιά θπθιώκαηα έρνπλθαηαγξαθεί 5 βαζηθά κνληέια: (α) ην κνλνπνιηθό, (β) ησλ ζπγθξνπόκελσλ ξεπκάησλ, (γ) ηεοεμαζζέληζεο ηνπ ξεύκαηνο, (δ) ην κεξηζηηθό (νη πεξηπηώζεηο γ, δ απνηεινύλ ην θαηαλαισηηθόκνληέιν) θαη (ε) ην επηζηεκνληθό (Shipstone 1993). Έξεπλεο δείρλνπλ όηη ζηαδηαθά κε ηελειηθία θαη ηε δηδαζθαιία νη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ κεηαηνπίδνληαη από ην κνλνπνιηθόπξνο ην επηζηεκνληθό κνληέιν. O Shipstone δηαπίζησζε όηη ζρεδόλ ην 50% ησλ καζεηώλειηθίαο 12 εηώλ ζε Γπκλάζην, πηνζεηεί ην θαηαλαισηηθό κνληέιν ξεύκαηνο, ην πνζνζηό απηόαπμάλεηαη ζην 60% γηα καζεηέο 14 εηώλ θαη κεηώλεηαη ιηγόηεξν από 40% ζηνπο καζεηέο 17εηώλ. Σν επηζηεκνληθό κνληέιν θαηέρνπλ ιηγόηεξν από 10% ησλ καζεηώλ ειηθίαο 12 εηώλ,ιηγόηεξνη από 40% ησλ καζεηώλ ειηθίαο 15 εηώλ θαη κόλν ηα 60% ησλ καζεηώλ ειηθίαο 17εηώλ. Χζηόζν, αθόκε θαη κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο από ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, έλακεγάιν πνζνζηό καζεηώλ ππνζηεξίδνπλ ηόζν ηελ θαηαλάισζε όζν θαη ηε δηαηήξεζε ηνπξεύκαηνο (Υαηδεληθήηα & Υξεζηίδνπ 2001). Οη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνύλ νη καζεηέο δελ κπνξνύλ λα αληηκεησπηζζνύλ κε ηεπαξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Η ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο απαηηεί ηελεθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο ππνινγηζηηθήο επηζηήκεο ζύκθσλα κε ην παξαθάησ ζρήκα:πξόβιεκα ↔ ζεσξία ↔ κνληέιν ↔ κέζνδνο-πξνζνκνίσζε ↔ πινπνίεζε (κε γιώζζεοπξνγξακκαηηζκνύ ή ινγηζκηθά) ↔ αμηνιόγεζε (ζύγθξηζε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα) (Sloot1994, όπ. αλαθ. ζην Φπράξεο 2009). Απηό πνπ επηδηώθεηαη είλαη ν κεηαζρεκαηηζκόο ηνπθαηλόκελνπ από ην επίπεδν ηεο αθαίξεζεο ζην επίπεδν ηνπ κνληέινπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνεπηζηεκνληθό κνληέιν πνπ ζα θξηζεί γηα ηελ απνηίκεζε θαη ηελ εγθπξόηεηά ηνπ (Φπράξεο2009). Δίλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ε αληίιεςε όηη νη ΣΠΔ δελέρνπλ αθόκε ελζσκαησζεί ηθαλνπνηεηηθά ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (Aviram 2001). Οη
  3. 3. ηνπηθνί θαη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί, αιιά θαη δεηήκαηα δπζθνιίαο εθαξκνγήο ελόοδηαθνξεηηθνύ παηδαγσγηθνύ πιαηζίνπ ζην θπζηθό ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, ζα κπνξνύζαλ ίζσο λαπαξαθακθζνύλ κε ηε ρξήζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο κέζσ ελόο ζπζηήκαηνοδηαρείξηζεο κάζεζεο. Έλα δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνκαζεηή όπνπ θαη όηαλ ην ρξεηάδεηαη.1.3 Το Σύζηημα Διατείριζης Μάθηζης MoodleΣα ΢πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο (Learning Management System, LMS) είλαηπιαηθόξκεο ινγηζκηθνύ πνπ δηεθπεξαηώλνπλ ηε δηαρείξηζε ελόο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνοειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο. ΢πγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ LMS πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαρείξηζεειεθηξνληθώλ καζεκάησλ θαη γεληθόηεξα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, γηα παξάδεηγκα εδεκηνπξγία καζεκάησλ κέζσ εξγαιείσλ ηεο πιαηθόξκαο (authoring tools), ε εηζαγσγήέηνηκσλ καζεκάησλ, ε ηξνπνπνίεζε, ν εκπινπηηζκόο θαη ε δηαγξαθή ηνπο. Απηνκαηνπνηείηαηε εγγξαθή ρξεζηώλ θαη ειέγρεηαη ε πξόζβαζή ηνπο ζηα καζήκαηα. Παξαθνινπζνύληαη νηελέξγεηεο ησλ ρξεζηώλ από ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρνληαη ζηελ πιαηθόξκα κέρξη ηε ζηηγκήεμόδνπ ηνπο από ην ζύζηεκα. Σα δεδνκέλα παξαθνινύζεζεο είλαη δηαζέζηκα ζε δηαρεηξηζηέοηεο πιαηθόξκαο θαη ζε εθπαηδεπηέο ησλ καζεκάησλ. Σν Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) είλαη έλαπεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 από ηνλ MartinDugiamas. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ Moodle έρεη βαζηζηεί ζηε θηινζνθία κάζεζεο πνπ νλνκάδεηαη«θνηλσληθή επνηθνδνκεηηθή κάζεζε». ΢ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθεεγθαηάζηαζε ηεο πιαηθόξκαο ζην web server www.hostgator.com ζηελ ηζηνζειίδα κεdomain name: www.e-sxoleio.net, πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, κε ηεπαξαθάησ ζύλζεζε: Apache 2 (version 2,2,11), Mysql5 (version 5.1.35), Php5 (version5.3.0), Moodle (version 1.9.5), PhpAdmin (version 3.1.2). ΢ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ην θάζε κάζεκα πεξηιακβάλεη δηάθνξα κέζακεηαβίβαζεο ηεο πιεξνθνξίαο αλάινγα κε ηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο όπσο θείκελν, εηθόλεο,θηλνύκελεο εηθόλεο, ερεηηθέο πιεξνθνξίεο, video. Τπάξρνπλ ππεξζπλδέζεηο (links) πνππαξαπέκπνπλ ζ‟ άιιεο ειιεληθέο θαη μέλεο ηζηνζειίδεο, κε επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαηπξνζνκνηώζεηο ζρεηηθέο π.ρ. κε ηελ θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ ζην ειεθηξηθό ξεύκα, ην λόκνηνπ Ohm θ.ιπ. Με ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία παξνπζηάδνληαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεοδηδαθηέαο ύιεο κε πνιπκνξθηθό ηξόπν πνπ έρεη θνηλά γλσξίζκαηα αιιά θαη δηαθνξέο κε ηελπαξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Δπλνείηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή θαηά ηελ αλεύξεζεπεγώλ ζην δηαδίθηπν, κε ηε δπλαηόηεηα λα αθνύζεη όζεο θνξέο ζέιεη ηελ παξάδνζε ηνπθαζεγεηή, επαλαιακβάλνληαο ηελ πξνβνιή ηνπ video, ρξεζηκνπνηώληαο πξνζνκνηώζεηοειεθηξηθώλ θπθισκάησλ πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα παξακεηξνπνίεζεο θαη δηαηίζεληαηειεύζεξα ζηηο ηζηνζειίδεο δηαθόξσλ παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ (π.ρ.http://phet.colorado.edu/simulations/ ηειεπηαία πξόζβαζε 01/10/2010). Οη δξαζηεξηόηεηεο θάζε εβδνκάδαο απνζθνπνύζαλ ζηελ απηναμηνιόγεζε ηνπ καζεηήζε επίπεδν γλώζεο, θαηαλόεζεο θαη εθαξκνγήο θαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε(ζύγρξνλα θαη αζύγρξνλα) κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη κεηαμύ καζεηώλ θαη θαζεγεηή, εθηόοζρνιηθνύ σξαξίνπ. Οη δξαζηεξηόηεηεο ππνζηεξίδνληαη από εξγαιεία ηνπ πεξηβάιινληνοMoodle αιιά θαη άιισλ εξγαιείσλ ζπκβαηώλ κε ην Moodle όπσο ην Hot Potatoes(http://hotpot.uvic.ca/) γηα ηε δεκηνπξγία ηεζη θαη ην eXe (http://www.exelearning.org) γηα ηεδεκηνπξγία SCROM παθέησλ. Γξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ ήηαλ:Quiz κε εξσηήζεηο θιεηζηνύ θαη αλνηθηνύ ηύπνπ, Forum (νκάδεο ζπδεηήζεσλ), Chat(δσληαλή ζπδήηεζε) γηα ζύγρξνλε επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη ζε θαζνξηζκέλεώξα ηεο εκέξαο κε ηνλ θαζεγεηή γηα ιύζε απνξηώλ, ππεξζύλδεζκνη κε πξνζνκνηώζεηο κεβαζηθό ζθνπό ηελ επαιήζεπζε ή δηάςεπζε ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη. Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα αλίρλεπζεο ηδεώλ, δεμηνηήησλ ζηνπο Η/Τ
  4. 4. θαη κεηαγλσζηηθήο εκπεηξίαο, γισζζάξη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ κε ηελπαξαίλεζε λα ζπκπιεξώζνπλ-πξνζζέζνπλ κόλνη ηνπο νξηζκνύο ησλ κεγεζώλ ηεο ελόηεηαο,θύιια εξγαζίαο κε ζπλεξγαηηθέο δπλαηόηεηεο θαη ζηόρν ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή. Σα θύιιαεξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ δηαθξηηέο θάζεηο: πξνζαλαηνιηζκνύ, αλάδεημεοηδεώλ, αλαδόκεζεο ηδεώλ, εθαξκνγήο, πξόβιεςεο θαη αλαζθόπεζεο. ΢πλνιηθάζπκπιεξώλνληαη 3 θύιια εξγαζίαο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη κεηά από 20εκέξεο επαλαιακβάλεηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλίρλεπζεο αληηιήςεσλ ησλκαζεηώλ πνπ είρε αξρηθά δνζεί. ΢ηόρνο είλαη λα δηαπηζησζεί αλ νη εθπαηδεπόκελνηπαξακέλνπλ ζπλεπείο ή όρη ζηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή πνπ είραλ πεηύρεη κέζσ ησλδξαζηεξηνηήησλ, ησλ θύιισλ εξγαζίαο θαη γεληθά ηεο ζπκβνιήο ηεο ρξήζεο ηνππεξηβάιινληνο Moodle. Δθαξκόδεηαη ην κνληέιν κηθηήο κάζεζεο, όπνπ δηεμάγεηαη ην παξαδνζηαθό κάζεκα ζηεζρνιηθή αίζνπζα, θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε ζπλδξνκή ηνπ δηαδηθηύνπ, ε δηδαθηηθή ππνζηήξημεησλ καζεηώλ μεπεξλά ηα ζηελά ηνπηθά θαη ρξνληθά όξηα ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο κειεηνύλαηνκηθά ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ζπλδεόκελνη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο από ην ζπίηηηνπο. Υσξηζκέλνη ζε νκάδεο απαληνύλ δηαδηθηπαθά, ζηα θύιια εξγαζίαο ζπδεηώληαο θνηλέοιύζεηο, θαηαιήγνληαο ζε θνηλά ζπκπεξάζκαηα, αμηνπνηώληαο ηα εξγαιεία ηνπ Moodle πνπεληζρύνπλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Ο ζπλδπαζκόο δηαθνξεηηθώλ ηερλνινγηώλ θαηαληίζηνηρσλ παηδαγσγηθώλ πξνζεγγίζεσλ, ε δηδαζθαιία πξόζσπν κε πξόζσπν, ε κάζεζε θαηε εθηέιεζε εξγαζηώλ κέζσ δηαδηθηύνπ, απνηειεί έλα από ηνπο θαιύηεξνπο ηξόπνποκεηάβαζεο ηνπ καζεηή από ηελ παξαδνζηαθή ηάμε ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε, κε κηθξάβήκαηα, ώζηε λα απνδερηεί πην εύθνια απηή ηελ αιιαγή.2. Μεζοδοιογία ηες έρεσλας2.1Ερεσνηηικοί ερφηήμαηαΗ έξεπλα, ε νπνία απνηειεί κηα κειέηε πεξίπησζεο, είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηα παξαθάησβαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: (α) πνηνο ν βαζκόο ζπκθσλίαο ησλ κεηξήζεσλ κε ηε ζρεηηθήβηβιηνγξαθία γηα ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηώλ; (β) πνηνο είλαη ν βαζκόο επηηπρίαο ησλδηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή κέζσ ηνπ ΢ΓΜ; (γ) πνηεο ζηάζεηο,πξαθηηθέο θαη πξνζέζεηο γηα ρξήζε απέλαληη ζην εηθνληθό πεξηβάιινλ θαη ζην κνληέινκηθηήο κάζεζεο αλάπηπμαλ νη καζεηέο;2.2 Ερεσνηηική διαδικαζίαΣν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινύλ 25 καζεηέο, 12 αγόξηα θαη 13 θνξίηζηα ηεο Β΄ Λπθείνπ ζηνΓεληθό Λύθεην ΢ηδεξνθάζηξνπ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2009-10. Σν καζεζηαθό επίπεδν ησλζπκκεηερόλησλ κε βάζε ηε βαζκνινγία ηνπο ραξαθηεξίδεηαη από θαιό σο άξηζην. Η θάζενκάδα πεξηιακβάλεη καζεηέο κε βαζκνινγία από 14 έσο 19,9 από όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο. Ηεπηινγή ηνπ ζρνιείνπ βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη απνηειεί έλα ηππηθό επαξρηαθό ζρνιείν. Έλακέζνλ παξαθίλεζεο γηα ζπκκεηνρή, απνηειεί ε επηβξάβεπζε ηνπ βαζκνύ ζπκκεηνρήο ηνπο,κε πνζνζηό 40% ζηελ ηειηθή βαζκνινγία απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ (60% από ηελ επίδνζήηνπο ζηελ ηάμε θαη 40% από ηε ζπκκεηνρή θαη επίδνζε ζην ππνινγηζηηθό πεξηβάιινλ). ΢ηελ πξώηε θάζε, κειεηήζεθε ε πινπνίεζε θαη ε εθαξκνγή ελόο αξζξσηνύεβδνκαδηαίνπ πιάλνπ καζεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο εμαπνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ζηα κνληέια νξγάλσζεο καζεκάησλ θαη ζρεδηαζκνύ πιηθνύ θαηζπζηήκαηνο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ζηηο νδεγίεο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο,ζην παηδαγσγηθό πιαίζην ηνπ επνηθνδνκεηηζκνύ θαζώο θαη ζην ζεσξεηηθό πιαίζην γηα ηηοαληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ην ειεθηξηθό θύθισκα. Καζνξίζηεθαλ νη απαηηήζεηο ζε πιηθό(hardware) θαη ινγηζκηθό (software). Έγηλε ε επηινγή δηαθνκηζηή (server) γηα ην αλέβαζκαηεο ηζηνζειίδαο πνπ πεξηέρεη ην πεξηβάιινλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη εγθαηαζηάζεθε ε
  5. 5. πιαηθόξκα Moodle. ΢ηε δεύηεξε θάζε εθαξκόζηεθε θαη αμηνινγήζεθε ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλεθπαηδεπηηθώλ παξεκβάζεσλ, κε ηα απνηειέζκαηα από ηα θύιια εξγαζίαο. Δπίζεο,αμηνινγήζεθε ε ρξήζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ κέζσ ησλ log files ηνπ ζπζηήκαηνο.Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιινγή δεδνκέλσλ από δηάθνξεο πεγέο (εξσηεκαηνιόγηα, αξρείαθαηαγξαθήο ζπκκεηνρήο ηνπ Moodle, εξγαιεία Quiz ζηα θύιια εξγαζίαο), πνπ αλαθέξνληαηζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (3 κήλεο) εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα δεδνκέλα πνπζπγθεληξώζεθαλ, ζεσξνύληαη ηθαλνπνηεηηθά γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεοθαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα γεγνλόηα (Cohen & Manion1994).3. Αποηειέζκαηα3.1 Αλλαγή Ανηιλήυεφν΢ρεηηθά κε ηελ αλίρλεπζε ελαιιαθηηθώλ ηδεώλ γηα ην ειεθηξηθό θύθισκα, δηαπηζηώλεηαη όηη,ηα επξήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλίρλεπζεο ησλ αληηιήςεσλ ζπκθσλνύλ κε ηελππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη θαλεξώλνπλ όηη ζηελ ειηθηαθή νκάδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εέξεπλα νη ιαλζαζκέλεο ηδέεο πεξηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα εκπόδηα ηνπ γξακκηθνύ αηηηαθνύζπιινγηζκνύ. Η επαλάιεςε ηεο αλίρλεπζεο ησλ ηδεώλ 20 εκέξεο κεηά ηελ ιήμε ησλκαζεκάησλ θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ θύιισλ εξγαζίαο, έδεημε όηη ηα πνζνζηά πηνζέηεζεοιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ παξακέλνπλ κεησκέλα ζε ζρέζε κε ηα αξρηθά (΢ρήκα 1). Γεγνλόοπνπ επηβεβαηώλεη ηηο έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε κείσζε ηνπ βαζκνύ πηνζέηεζεο ησλκνληέισλ κε ηελ επίδξαζε ησλ ζηξαηεγηθώλ αληηκεηώπηζεο ησλ αληηιήςεσλ. Παξόια απηάπαξαηεξείηαη επίζεο, αλζεθηηθόηεηα ζε θάπνηεο αληηιήςεηο αθόκε θαη κεηά ηηο δηδαθηηθέοπαξεκβάζεηο. Στήκα 1: Αληηιήςεηο καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο Η αύμεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ θύιισλ εξγαζίαοπαξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, ζηα δύν από ηα ηξία θύιια εξγαζίαο (πίλαθαο 1,ζρήκα 2). ΢ηνλ πίλαθα 1 ζπγθξίλεηαη ε βαζκνινγία ησλ καζεηώλ κεηαμύ ησλ ζηαδίσλ ηεοπξόβιεςεο θαη ηεο αλαζθόπεζεο. Παξαηεξείηαη νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ζηαδύν ηειεπηαία θύιια εξγαζίαο (p= 0,037 < 0,05 θαη p= 0,025 < 0,05).
  6. 6. Πίλαθας 1: Βειηίσζε επίδνζεο καζεηώλ ζηα θύιια εξγαζίαο θαη ζύγθξηζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπο κεηαμύ ησλ ζηαδίσλ ηεο πξόβιεςεο θαη αλαζθόπεζεο. Απαληήζεης καζεηώλ ζηο ζηάδηο Μεηαβοιή ζηε Μέζος όρος Άζροηζκα Ν ηες πρόβιευες θαη αλαζθόπεζες βαζκοιογία βαζκοιογίας βαζκοιογίας Αξλεηηθή 2 5,50 11,00 Θεηηθή 6 4,17 25,00 Φύιιν εξγαζίαο 1 Κακία 17 ΢ύλνιν 25 Αξλεηηθή 3 6,67 17,00 Θεηηθή 10 7,40 74,00 Φύιιν εξγαζίαο 2 Κακία 12 ΢ύλνιν 25 Αξλεηηθή 2 11,00 22,00 Θεηηθή 12 6,92 83,00 Φύιιν εξγαζίαο 3 Κακία 11 ΢ύλνιν 25 Η επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε κέζσ ηεο πιαηθόξκαο Moodle ζηα πιαίζηα ηεοζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο ζεσξείηαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή. Στήκα 2: Βειηίσζε επίδνζεο ζηα θύιια εξγαζίαο ησλ καζεηώλ Η ζηάζε ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηνλ ηξόπν απηό δηδαζθαιίαο ήηαλ ζεηηθή. ΢ρεηηθέοεξγαζίεο (Crippen & Earl 2007 όπ. αλαθ. ζην Martin-Blas & Serrano-Fernandez, 2009),δηαπηζηώλνπλ όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο δελ δείρλνπλ γεληθά,ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο όξνπο βαζκνινγίαο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήοκέζσ δηαδηθηύνπ. Η επίδνζε όκσο βειηηώλεηαη ζε εξγαζίεο ζην ζπίηη πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ.Η ζηάζε ησλ καζεηώλ ζηε δηαδηθηπαθή κειέηε από ην ζπίηη παξνπζηάδεηαη λα είλαη ζεηηθή. Η ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ καζεηώλ πνπ εξγάδνληαη ζε νκάδεο, επεξέαζε ην 1/3πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο ζην λα αιιάμεη γλώκε πξνο ηελ επηζηεκνληθά δεθηή απάληεζε, όπσοθαλεξώλεη ε κειέηε ησλ απαληήζεσλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα κεηαγλσζηηθώλ εκπεηξηώλ. Σνζηνηρείν απηό εθηηκνύκε όηη νθείιεηαη ζε πνιινύο παξάγνληεο όπσο ε θύζε ησλδξαζηεξηνηήησλ, ε κεησκέλε εμνηθείσζε ζην ζπγθεθξηκέλν ηξόπν κάζεζεο, ε έιιεηςεδηάζεζεο γηα ζπλεξγαζία, ν θνηλόο ηξόπνο ζθέςεο καζεηώλ πνπ γλσξίδνληαη θαιά κεηαμύηνπο. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν απνηειεί θαη έλα βαζηθό πεξηνξηζκό ηεο παξνύζαο έξεπλαο.3.2 Σσμμεηοτή ηφν μαθηηών ζηο LMSΣα δεδνκέλα από ηα log files έδεημαλ όηη αξρηθά ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνοππήξρε κηα απμεκέλε ζπκκεηνρή αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο ηνπζπζηήκαηνο ε ζπκκεηνρή όπσο θαίλεηαη παξνπζίαζε κείσζε (ζρήκα 3).
  7. 7. Στήκα 3: Βαζκόο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο ζην LMS Οη εμσζρνιηθέο ππνρξεώζεηο πνπ είραλ νη καζεηέο, απνηεινύζαλ απνηξεπηηθόπαξάγνληα γηα ηε ζπλεπή ζπκκεηνρή ηνπο. Ο βαζκόο (40% ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο) σοκέζνλ παξαθίλεζεο θαη επηβξάβεπζεο ηεο ζπκκεηνρήο, δε θάλεθε λα δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξαζνβαξό ξόιν. Απηό πξνθαλώο νθείιεηαη ζηελ παξαηεξνύκελε ηα ηειεπηαία ρξόληα, κηθξήζεκαζία πνπ δίλνπλ νη καζεηέο ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη ηε πξνζήισζή ηνπο ζηακαζήκαηα ηεο θαηεύζπλζεο ιόγσ ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηαεθπαίδεπζε.4. Σσδήηεζε-Σσκπεράζκαηα Η αμηνπνίεζε ηεο δηθηπαθήο πιαηθόξκαο Moodle ζηε δηδαθηηθή ησλ ΦπζηθώλΔπηζηεκώλ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπκβάιιεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαοζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αθόκε θαη ζε κεηαγλσζηηθό επίπεδν. Παξόια απηά ν βαζκόοβειηίσζεο ηεο επίδνζεο κέζσ ηεο επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο, πξνϋπνζέηεη κεγάιεπξνζπάζεηα ζηε δόκεζε θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ δηδαθηηθώλ ελεξγεηώλ, αιιά θαη ζηελεθπαίδεπζε - εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ ζε θαηλνηόκνπο ηξόπνπο κάζεζεο. Η ρξήζεδηθηπαθώλ εθπαηδεπηηθώλ πιαηθόξκσλ, είλαη δπλαηόλ λα πεηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηεο κόλν αλνη καζεηέο ελεξγνπνηεζνύλ απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη εθκεηαιιεπηνύλπιήξσο ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ΣΠΔ γηα ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε επηθνηλσλία. Σν ζηνηρείναπηό είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ην νπνίν ζα πξέπεη λααλαδηακνξθσζεί θαη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηηο ΣΠΔ (Καινγηαλλάθεο & Παπαδάθεο 2007). Η δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε ελόο καζεηνθεληξηθνύ θαη επνηθνδνκεηηθνύεθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ δελ είλαη απιή ππόζεζε. Οηηδήπνηε θαηλνύξην δε ζπλεπάγεηαηπάληα όηη είλαη θαη θαηλνηόκν θαη όηη πξέπεη λα πηνζεηείηαη ρσξίο έιεγρν θαη άιισλπαξαγόλησλ. Κάπνηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσληνπ πξνγξάκκαηνο PISA 2003 ηνλίδνπλ ηελ αξλεηηθή θαη κηθξή ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζαζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε κάζεζε θαη ζηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ (Şahinkayası 2003). Σνζηνηρείν απηό πξνθύπηεη επίζεο θαη από ηελ κειέηε ηεο επίδνζεο ζηα θύιια εξγαζίαο πνπδηαλεκήζεθαλ ζηνπο καζεηέο ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο. Η επηινγή ηνπ παηδαγσγηθνύ πιαηζίνπ, ν ζρεδηαζκόο, ε δηάξζξσζε θαη νπξνγξακκαηηζκόο ηεο δηδαζθαιίαο, κέζσ ησλ ΢πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο απαηηνύλεθπαηδεπηηθνύο κε εμεηδηθεπκέλε θαη πνιύπιεπξε επηκόξθσζε ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα, ζηηοΣΠΔ γηα λα κπνξνύλ λα ππνβνεζεζνύλ ζηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ. Δθηόο απόηνλ πξνζεθηηθό ζρεδηαζκό θαη ηε ζηνρνζέηεζε νξάκαηνο, απαηηείηαη λα δνζεί κεγάιεζεκαζία ζε δηάθνξνπο άιινπο παξάγνληεο όπσο ην πξνζσπηθό, ην πιηθό θαζώο θαη ζηελεθπόλεζε δηαδηθαζηώλ (Καξαθύξηνο θ.ά. 2009). Η έιιεηςε ζπλεξγαηηθώλ εκπεηξηώλ, ζηνππάξρνλ εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πνπ «ζέιεη» ηνλ θάζε καζεηή απνκνλσκέλν ζην εαπηό ηνπ
  8. 8. ρσξίο θνηλσληθή δηάδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη νζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο απνηπρίαο ησλ λέσλ πξνηάζεσλ ηεο e-εθπαίδεπζεο βαζηζκέλσλζηνλ θνηλσληθό επνηθνδνκεηηζκό. Η παξνύζα εξγαζία αθήλεη αξθεηά ζέκαηα γηα πεξαηηέξσ κειέηε όπσο ηελ αλίρλεπζεπαξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο κέζσαλαιόγσλ δηαδηθηπαθώλ ζπζηεκάησλ, ηε δηεξεύλεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηεί ν ξόινοηνπ δηαρεηξηζηή - εθπαηδεπηή ελόο LMS, ηελ θαηαγξαθή θαη κειέηε πεηπρεκέλσλπαξαδεηγκάησλ εθαξκνγήο παξόκνησλ εξεπλεηηθώλ πξνζπαζεηώλ. Σα απνηειέζκαηα ηεοonline δηδαθηηθήο ζηήξημεο δελ θαίλνληαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά ζηε ΓεπηεξνβάζκηαΔθπαίδεπζε. Η ρξήζε όκσο ησλ δηδαθηηθώλ εξγαιείσλ πνπ καο πξνζθέξεη ε ζύγρξνλεηερλνινγία είλαη κηα επθαηξία γηα λα θάλνπκε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο πεξηζζόηεξν νηθείεο θαηειθπζηηθέο, ώζηε ζηαδηαθά λα σξηκάζνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη ζηάζεηο πνπ ζανδεγήζνπλ ζηελ ελζπλείδεηε, ππεύζπλε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ.5. Βηβιηογραθία Καινγηαλλάθεο, Μ. & Παπαδάθεο, ΢η. (2007). Οη θνηηεηέο ηεο Α΢ΠΑΙΣΔ απέλαληη ζηηο ΣΠΔ: ζηάζεηο θαη πξννπηηθέο. Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, 1/2007, 191-211. Καξαθύξηνο, Υ., Παιηόθαο, Ι., Φπράξεο, ΢., Κέθθεξεο, Γ. & Ρέππα, Α. (2009). Σερλνινγηθέο Τπνδνκέο γηα ην e-learning. ΢ην Α. Ληνλαξάθεο (επηκ.) Πξαθηηθά 4ν Γηεζλνύο ζπλεδξίνπ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (ICODL 2009), (ηόκ. Β΄) 16-26, Αζήλα 26-29 Ννεκβξίνπ 2009. Φπράξεο, ΢. (2009). Δηζαγσγή ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ Δθπαίδεπζε - Παηδαγσγηθέο Δθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ. Αζήλα: Παπαδήζεο. Σζηρνπξίδεο, Υ. & Βαβνπγηόο, Γ. (2007).Σν ινγηζκηθό κέζα από ηα κάηηα ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ - Αμηνινγώληαο εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό δηδαζθαιίαο ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ. ΢ην Α. Καηζίθεο, Κ. Κώηζεο, Α. Μηθξόπνπινο, Γ. Σζαπαξιήο (επηκ.) Πξαθηηθά ηνπ 5 νπ Παλειιελίνπ ΢πλεδξίνπ Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε, 5(Γ), 1104-1113, http://www.kodipheet.gr Υαηδεληθήηα, Β. & Υξεζηίδνπ, Β. (2001). ΢εκαζία ηεο Έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο Αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ. ΢ην: Κ. Γεκόπνπινο & Β. Υαηδεληθήηα (Δπηκ.), Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ (Σόκνο 1, Μέξνο Α΄), Πάηξα: ΔΑΠ. Cohen, Z. & Manion, L. (1994). Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. Αζήλα: Μεηαίρκην. Shipstone, D. (1993). Ηιεθηξηζκόο ζε απιά θπθιώκαηα. ΢ην R. Driver, E. Guesne & A. Tiberghien (επηκ.), Οη ηδέεο ησλ παηδηώλ ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Αζήλα: Έλσζε Διιήλσλ Φπζηθώλ & Σξνραιία. Aviram, A. (2001). From „computers in the classroom‟ to mindful radical adaptation by education systems to the emerging cyber culture. Journal of Educational Change, 1, 331-352. Carlsen, O. & Andre, Σ. (1992). Use of a microcomputer simulation and conceptual change text to overcome student preconceptions about electric circuits. Journal νf Computer-based Instruction, 19(4), 105-109. Dertouzos, M. (1997). What Will Be in the New Century? San Francisco: Harper Edge. Martin-Blas, T. & Serrano-Fernandez, A. (2009). The role of new technologies in the learning process: Moodle as a teaching tool in Physics. Computers & Education, 52, 35-44. Psillos, D., Koumaras, Ρ. & Tiberghien, Α. (1988). Voltage presented as a primary concept in an introductory teaching sequence on DC circuits. International Journal of Science Education, 10(1), 29-43. Şahinkayası, Τ. (2003). Modeling the ICT related factors with the mathematical literacy and problem solving skills of the students in the PISA 2003. http://sites.google.com/site/eonas1/ekpaideutika/tpe1/PISA_2003.doc?attredirects=1&d=1 Van der Berg, Δ. and Grosheide, W. (1997). Learning and teaching about energy, power, current and voltage. School Science Review, 78(284), 89-94.

×