Yliko pake geniko_meros_201105.20-27

322 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
322
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yliko pake geniko_meros_201105.20-27

  1. 1. Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1: ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ΢ΔΠΙΜΟΡΦΩ΢Η Β’ ΔΠΙΠΔΓΟΤΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ΢ ΥΡΗ΢ΔΙ΢ ΣΩΝ ΣΠΔΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΢ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΑΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝΔΠΙΜΟΡΦΩ΢Η΢ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ΢ΔΝΟΣΖΣΑ 1: Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ ζηελ Δθπαίδεπζε, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη επηζηεκνληθή ζεκειίσζε 1.1, 1.2 & 1.3 ΡΟΛΟ΢ ΣΩΝ ΣΠΔ ΢ΣΖ ΓΟΜΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΚΟΗΝΩΝΗΑ΢ ΣΖ΢ ΓΝΩ΢Ζ΢, ΔΝΣΑΞΖ ΣΟΤ΢ ΢ΣΑ ΠΛΑΗ΢ΗΑ ΣΩΝ ΢ΣΟΥΩΝ ΓΗΑ ΣΟ 2010 ΚΑΗ ΔΠΗΜΟΡΦΩ΢Ζ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝΥΡΟΝΟ΢ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΛΟΚΛΖΡΖ: 10 ώξεοΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ΢ ΥΡΟΝΟ΢ ΘΔΜΑΣΟ΢: 3 ώπερΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 20/488
  2. 2. Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1: ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ΢ 1. ΣίηινοΟ ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλώζεο, ε έληαμήηνπο ζηα πιαίζηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ γηα ην 2010 θαη εεπηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 2. Μνξθή θαη νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο΢ηα πθαίζζα ημο ιαεήιαημξ εα ακαπηοπεμφκ ηα ελήξ εέιαηα: μ νυθμξ πμο ηαθμφκηαζ καδζαδναιαηίζμοκ μζ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ, μζ ιεθθμκηζημί ζηυπμζ ηςκ εονςπασηχκ ηαζ εεκζηχκπμθζηζηχκ ζημκ ημιέα ηδξ εκζςιάηςζδξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηέθμξ δ ακαβηαζυηδηαεπζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ηδκ παζδαβςβζηή αλζμπμίδζδ ηςκ ΣΠΔ ζηδ δζδαηηζηήπναηηζηή. Λυβς ηδξ άιεζδξ ζοκάθεζαξ ηαζ ελάνηδζδξ πμο πανμοζζάγμοκ ηα εέιαηα αοηάιεηαλφ ημοξ, εεςνείηαζ δυηζιμ κα πανμοζζαζημφκ εκμπμζδιέκα ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ μζοπμεκυηδηεξ 1.1, 1.2 ηαζ 1.3 μνβακχκμκηαζ εδχ απυ ημζκμφ. 3. Απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκήΑπαζηείηαζ έκαξ ανζειυξ Ζ/Τ ηαζ έκαξ αζκηεμπνμαμθέαξ ημοθάπζζημκ ή θμβζζιζηυ δζαιμίναζδξμεμκχκ. Πνμθακχξ ζημ ενβαζηήνζμ Πθδνμθμνζηήξ, υηακ μζ εηπαζδεουιεκμζ/επζιμνθμφιεκμζεα ηθδεμφκ κα επζζηεθεμφκ ζζημπχνμοξ απυ ημοξ εεκζημφξ θμνείξ ηςκ εονςπασηχκ πςνχκπνμηεζιέκμο κα ακηθήζμοκ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ εεκζηή πμθζηζηή ηςκ πςνχκ αοηχκ ζημ εέιαηδξ εζζαβςβήξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ, εα απαζηδεεί ζηακυξ ανζειυξ Ζ.Τ. ηαζ πνμθακχξδοκαηυηδηα ζφκδεζδξ ηςκ Ζ.Τ. ζημ Γζαδίηηομ.Σμκίγεηαζ υηζ ημ πανυκ ιάεδια ζοκμδεφεηαζ ηαζ απυ ρδθζαηυ οθζηυ.Δπίζδξ κα ημκζζηεί υηζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ δζάθμνμζ θοθθμιεηνδηέξ βζα ηδκπθμήβδζδ ζημ Γζαδίηηομ (Internet Explorer, Firefox, ....).Παναηδνήζεζξ ηεπκζημφ παναηηήνα: ΋θμζ μζ θοθθμιεηνδηέξ δεκ δζέπμκηαζ απυ ηδκ ίδζα ζπεδζαζηζηή θζθμζμθία ηαζ βζ‘ αοηυ είκαζ πζεακυκ ενβαθεία ή παναηηδνζζηζηά πμο είκαζ ανπζημπμζδιέκα ζημκ έκα κα ιδκ ειθακίγμκηαζ ζημκ άθθμ. Γζα ημ θυβμ αοηυ είκαζ απαναίηδημ κα θδθεεί ιένζικα, χζηε ακελάνηδηα ιε ημκ επζθεβυιεκμ θοθθμιεηνδηή μζ επζιμνθμφιεκμζ (ή μζ ιαεδηέξ) κα έπμοκ ζηδ δζάεεζή ημοξ ηάεε θμνά ηα ελίζμο δζαεέζζια ηα απαναίηδηα ενβαθεία. Τπάνπεζ εκδεπυιεκμ δ ζφκδεζδ ζημ δίηηομ κα βίκεηαζ ιέζς ιζα ανβήξ ζφκδεζδξ πνάβια πμο ηαεζζηά δφζημθδ ηδ ιεηαηίκδζδ απυ ηδ ιζα ζεθίδα ζηδκ άθθδ θυβς ημο ζπεηζημφ υβημο ημο πανμοζζαγυιεκμο οθζημφ. Μζα ηέημζα δοζημθία ιπμνεί κα λεπεναζηεί ιε ηδ πνήζδ θοθθμιεηνδηχκ πμο πανμοζζάγμοκ ιυκμ ημ ηείιεκμ ηδξ ζζημζεθίδαξ ζηδκ μευκδ (υπςξ μ Lynx) ή ιε ηδ πνήζδ εκδζάιεζμο ελοπδνεηδηή (proxy server). ΔΠΗ΢ΖΜΑΝ΢Ζ. Ο δζδάζηςκ πνέπεζ εη ηςκ πνμηένςκ κα εθέβλεζ ζοβηεηνζιέκμοξ ζοκδέζιμοξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ άκηθδζδξ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε εεκζηέξ πμθζηζηέξ ζημ εέια ηςκ ΣΠΔ. Ο έθεβπμξ αθμνά ημ βεβμκυξ υηζ πμθθέξ απυ ηζξ ζεθίδεξ αοηέξΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 21/488
  3. 3. Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1: ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ΢ πνμτπμεέημοκ εββναθή ημο πνήζηδ (δ μπμία ζοκήεςξ είκαζ δςνεάκ, αθθά είκαζ απαναίηδηδ) βζα κα ελαζθαθζζηεί δ πνυζααζδ ζημ πανεπυιεκμ οθζηυ. Ζ εββναθή αοηή πνέπεζ κα έπεζ ήδδ πνμδβδεεί απυ ημ δζδάζημκηα βζα κα ιδ παεεί πνυκμξ . 4. Γλσζηηθά πξναπαηηνύκελαΟζ επζιμνθμφιεκμζ πνέπεζ κα βκςνίγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο θοθθμιεηνδηήζηακμπμζδηζηά, ζε επίπεδμ ηέημζμ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ιεηαηζκμφκηαζ ζηζξ ζεθίδεξ πμοεπζθέβμοκ (ιπνμξ πίζς), κα απμεδηεφμοκ, κα ακηζβνάθμοκ ηθπ., πςνίξ αμήεεζα. 5. Γηδαθηηθνί θαη Μεηαγλσζηηθνί ΢ηόρνηΟζ επζιμνθμφιεκμζ ιέζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ εκυηδηαξ, εα βκςνίζμοκ ααζζηέξ ανπέξπμο δζέπμοκ ηζξ εονςπασηέξ πμθζηζηέξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ηζξ εεκζηέξ ζημ εέια ηδξ αλζμπμίδζδξηςκ ΣΠΔ ηαζ ηδξ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηζξ Νέεξ Σεπκμθμβίεξ, πνμηεζιέκμο καηαηακμήζμοκ ηαθφηενα ημοξ ζηυπμοξ ημο πνμβνάιιαημξ πμο μζ ίδζμζ παναημθμοεμφκ. 6. Δθηηκώκελε δηάξθεηαΖ εκδεζηηζηή δζάνηεζα βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πανυκημξ ιαεήιαημξ είκαζ 5 ώξεο. 7. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο΋θμ ηαζ πενζζζυηενεξ πχνεξ παβημζιίςξ αζπμθμφκηαζ επί ιαηνυκ ιε ηδκ εζζαβςβή ηαζεκζςιάηςζδ ηςκ ΣΠΔ ζηα εηπαζδεοηζηά ημοξ ζοζηήιαηα, βεβμκυξ πμο ακαδεζηκφεζ ημκζδιακηζηυ νυθμ πμο μζ πχνεξ αοηέξ πζζηεφμοκ υηζ ιπμνεί κα δζαδναιαηίζμοκ μζ ΣΠΔ ζηδκεηπαίδεοζδ. Αοηή δ πνμζπάεεζα πενζθαιαάκεζ απυ ηδ ιζα ηδκ ακάπηολδ δελζμηήηςκ ζε ηεπκζηυεπίπεδμ ηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδ πνήζδ ηςκ ΖΤ (πεζνζζιυξ, πνμβναιιαηζζιυξ ηθπ) ζε υθμκ ημκπθδεοζιυ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ακαιμνθχκεζ ηζξ οπάνπμοζεξ εηπαζδεοηζηέξ δμιέξ, αθμφ δεζζαβςβή ηςκ ΖΤ επζθένεζ ιζα ζεζνά απυ αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ, ζημ νυθμ πμοηαθείηαζ κα παίλεζ μ εηπαζδεοηζηυξ ζε αοηυ ημ κέμ πθαίζζμ ηαζ ζηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηαπμο εα πνέπεζ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηα κέα αοηά δεδμιέκα. Σδκ πνμζπάεεζα αοηή ζε εονςπασηυεπίπεδμ ζδιαημδμηεί δ ζφκμδμξ ημο Δονςπασημφ ΢οιαμοθίμο ηδξ Λζζζααυκαξ ημ 2000, πμοεέηεζ ςξ μνυζδιμ ημ 2010, ηδ πνμκζά ηαηά ηδκ μπμία δ Δονχπδ εα (πνέπεζ κα) ηαηαζηεί δπθέμκ ακηαβςκζζηζηή δφκαιδ δζεεκχξ ηαζ αοηυ ιέζα απυ ημ ιεηαζπδιαηζζιυ (ιεηαλφ ηςκάθθςκ) ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηδξ δμιχκ. ΢ημ Λμολειαμφνβμ, ανβυηενα, ηα ηνάηδ ιέθδαπεθάζζζακ βζα ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εα επζηεοπεεί μ ζηυπμξ αοηυξ, πμο δεκ είκαζ άθθμξ απυιζα ζφβηθζζδ ηςκ εεκζηχκ πμθζηζηχκ ζηδκ οθμπμίδζδ ζοβηεηνζιέκςκ ζηυπςκ.ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 22/488
  4. 4. Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1: ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ΢Σα παναπάκς επζαεααζχκμκηαζ ζημ ΢οιαμφθζμ ηδξ ΢ημηπυθιδξ, υπμο ανπίγμοκ καδζαθαίκμκηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκεξ πνμεέζεζξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή, πμο είκαζ: Αθθαβή ηςκ δμιχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζε πμζμηζηυ επίπεδμ Γζεοηυθοκζδ ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ Να ηαηαζηεί ημ εβπείνδια αοηυ ακμζηηυ πνμξ ημκ ηυζιμΓζα αηυιδ ιζα θμνά ημκίγεηαζ υηζ δ « δ αεθηίςζδ ηςκ ααζζηχκ βκχζεςκ, εζδζηυηενα υζμκαθμνά ηζξ δελζυηδηεξ ηδξ ΣΠ ηαζ ηζξ ρδθζαηέξ δελζυηδηεξ απμηεθεί ορδθή πνμηεναζυηδηα,πνμηεζιέκμο δ Έκςζδ κα βίκεζ δ ακηαβςκζζηζηυηενδ ηαζ δ δοκαιζηυηενδ ημζκςκία ηδξ βκχζδξακά ηδκ οθήθζμ». (Δονςπασηυ ΢οιαμφθζμ ηδξ ΢ημηπυθιδξ 2001.http://www.parliament.cy/parliamentgr/101/conclusion_stockhom.pdf ).Σμ 2005, ημ Δονςπασηυ ΢οιαμφθζμ, ηαηά ηδκ εκδζάιεζδ επακελέηαζδ ηδξ ΢ηναηδβζηήξ ηδξΛζζααυκαξ, έεεζε εέια βζα ηδκ επακεκενβμπμίδζή ηδξ, αθμφ μ απμθμβζζιυξ βζα ηα πέκηε αοηάπνυκζα δεκ οπήνλε ζηακμπμζδηζηυξ. Δπακασενάνπδζε θμζπυκ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ πνμξ υθεθμξηδξ μζημκμιζηήξ αφλδζδξ ηαζ ηδξ απαζπυθδζδξ, δίκμκηαξ έιθαζδ ζηδκ ηαζκμημιία, ηδ βκχζδ,ηδκ αλζμπμίδζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ, ηδκ εηιάεδζδ ηαζ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ ηαζ ηδκημζκςκζηή ζοκμπή. Οζ ζηναηδβζηέξ αοηέξ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ Δ.Δ. δζαιμνθχεδηακ απυ ηδκΔθθδκζηή Κοαένκδζδ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ακαπηολζαηυ πνυβναιια, υπςξ πενζβνάθεηαζ ζημΔεκζηυ ΢ηναηδβζηυ Πθαίζζμ Ακαθμνάξ 2007-13 (Δ΢ΠΑ), ημ μπμίμ ζημπεφεζ ζημκεηζοβπνμκζζιυ ημο εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ πχναξ ηαζ ζηδκ ακααάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξηδξ εηπαίδεοζδξ ζε υθα ηα επίπεδα. Ζ ακαπηολζαηή ζηναηδβζηή βζα ηδκ Δηπαίδεοζδ 2007-13,δίκεζ ιεβάθδ αανφηδηα ζηδ πνήζδ ηςκ ΣΠΔ. Βαζζηή επζδίςλδ είκαζ δ επζηάποκζδ ημο νοειμφέκηαλδξ ηςκ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ Πθδνμθμνζηήξ ηαζ Δπζημζκςκζχκ ζηδκ εηπαζδεοηζηήδζαδζηαζία. Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ Νέςκ Σεπκμθμβζχκ υπζ ιυκμ ςξ ακηζηεζιέκμο αθθά ηαζ ςξιέζμο δζδαζηαθίαξ είκαζ ααζζηή πανάιεηνμξ ημο ζπεδζαζιμφ ζημ πθαίζζμ «ηδξ ζοκμθζηυηενδξΦδθζαηήξ ΢ηναηδβζηήξ ηδξ Υχναξ». «΢ηυπμξ είκαζ μζ ιαεδηέξ κα ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηδκεηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ιέζς ιεευδςκ δζδαζηαθίαξ πμο οπμηζκμφκ ηδκ επζεοιία ημοξ καΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 23/488
  5. 5. Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1: ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ΢ιάεμοκ. Οζ Νέεξ Σεπκμθμβίεξ πανέπμοκ αολδιέκεξ δοκαηυηδηεξ πνμξ αοηήκ ηδκ ηαηεφεοκζδηαζ επμιέκςξ δ εκζςιάηςζή ημοξ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία απμηεθεί ζοζηαηζηυ ζημζπείμηδξ ζηναηδβζηήξ. Αοηυ εα αμδεήζεζ κα ηαηαζηεί ημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια πζμ εοέθζηημ,ηονίςξ αολάκμκηαξ ηδκ ηάεεηδ ηαζ μνζγυκηζα ηζκδηζηυηδηα».(http://www.edulll.gr/UserFiles/File/epixeirisiako_programma/154226_ENOTHTA_2_EP_PLHRES_KEIMENO.pdf ). Έκαξ άθθμξ ζηυπμξ είκαζ δ αεθηίςζδ ηδξ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ. ΢φιθςκα ιε ηδκακαπηολζαηή ζηναηδβζηή δ επζηοπία ζημκ ημιέα ηδξ εηπαίδεοζδξ πνμτπμεέηεζ ηαηάθθδθαεπζιμνθςιέκμ ηαζ ηαηανηζζιέκμ εηπαζδεοηζηυ δοκαιζηυ ζε εέιαηα, υπςξ μζ Νέεξ Σεπκμθμβίεξηαζ δ παζδαβςβζηή, πμο εα ακαααειίζεζ ηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία. Ζ ζηναηδβζηή ηδξΛζζααυκαξ εεςνεί ηδ ιάεδζδ πζμ ζδιακηζηή απυ ηδκ ακάπηολδ, ηδκ απαζπμθδζζιυηδηα ηαζηδκ έκηαλδ ζηδκ αβμνά ενβαζίαξ. Ζ ιάεδζδ είκαζ αοηή πμο εα επζθένεζ υθα ηα άθθα.Γζα θυβμοξ ζοκάθεζαξ ιε ημ πνυβναιια ηδξ Δπζιυνθςζδξ Β‘ Δπζπέδμο πμο οθμπμζείηαζ, μζζηυπμζ αοημί εα πανμοζζαζημφκ εηηεκέζηεναΑθθαβή ηςκ δμιχκ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζε πμζμηζηυ επίπεδμΖ αθθαβή αοηή έπεζ κα ηάκεζ ιε πνςημαμοθίεξ πμο αθμνμφκ ηδ αεθηίςζδ ηςκ πανεπυιεκςκεθμδίςκ ζε εηπαζδεουιεκμοξ ηαζ εηπαζδεοηέξ. Αοηέξ μζ πνςημαμοθίεξ ιπμνεί καπενζθαιαάκμοκ ημκ οπάνπμκηα ελμπθζζιυ ζε ιζα ζπμθζηή ιμκάδα, ημκ ηνυπμ αλζμπμίδζδξ ηςκδζαεέζζιςκ ηεπκμθμβζηχκ πυνςκ, ηδκ επάνηεζα ζε ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ (ηεπκζηυ ηαζεπζζηδιμκζηυ). ΢ημκ ίδζμ ζηυπμ, ηδξ αθθαβήξ ηςκ δμιχκ, εα ιπμνμφζαιε κα ζοιπενζθάαμοιεηαζ ιζα ζεζνά απυ επζιένμοξ οπμ-ζηυπμοξ πμο άπημκηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδξηαηάνηζζδξ: Πνχηα απυ υθα εα πνέπεζ κα απμθαζζζηεί πμζεξ είκαζ μζ δελζυηδηεξ πμο εέθμοιεκα δζαεέημοκ μζ εηπαζδεοηζημί ηαζ μζ εηπαζδεοηέξ ημοξ ηαζ αθμφ αοηυ βίκεζ ζαθέξ, ζηδ ζοκέπεζακα θδθεμφκ ιέηνα, χζηε κα οπάνπεζ ιζα οπμζηήνζλδ ηςκ ειπθεημιέκςκ ιενχκ, πνμηεζιέκμοκα ηζξ ακαπηφλμοκ, υπςξ επίζδξ ηαζ κα θδθεεί ιένζικα βζα ηδκ επαββεθιαηζηή ελαζθάθζζδ ηςκαηυιςκ αοηχκ. Γεφηενμ, εα πνέπεζ κα απμθαζζζηεί ημ πχξ μζ δελζυηδηεξ αοηέξ ζοκδοαγυιεκεξιε ηζξ παναδμζζαηέξ δελζυηδηεξ ιπμνμφκ κα εκζςιαηςεμφκ ζηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα, ιεέιθαζδ ηχνα πζα ζηδ δζα αίμο ιάεδζδ, υπςξ ηαζ ζηα άημια ιε εζδζηέξ ακάβηεξ. Σνίημ, καελαζθαθζζηεί δ επάνηεζα ημο ελμπθζζιμφ, χζηε κα εεςνδεεί δεδμιέκδ δ πνυζααζδ ζε αοηυκ.Γζεοηυθοκζδ ηδξ πνυζααζδξ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδΠνμθακήξ ζηυπμξ εδχ είκαζ δ δοκαηυηδηα πνυζααζδξ υθςκ υζςκ εκδζαθένμκηαζ ζηαζοζηήιαηα εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ζημ κα είκαζ εθζηηή δ ιεηαηίκδζδηάπμζμο απυ έκα ζφζηδια ζε ηάπμζμ άθθμ, πάκηα ζημ πθαίζζμ ηδξ δζα αίμο ιάεδζδξ. Αοηυζδιαίκεζ πςξ επζιένμοξ εα ηεεμφκ άθθμζ ζηυπμζ, υπςξ ημ κα ηαηαζημφκ ηα ζοζηήιαηα αοηάεθηοζηζηυηενα βζα κα ελαζθαθζζηεί ζηακυξ ανζειυξ πνμζεθεφζεςκ, υηζ εα πνέπεζ καελαζθαθζζημφκ ίζεξ εοηαζνίεξ ζηα πθαίζζα ηδξ ημζκςκζηήξ ζοκμπήξ ηαζ υηζ ηα πνμβνάιιαηααοηά εα ζπεδζάγμκηαζ, χζηε κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκεηπαζδεομιέκςκ.Άκμζβια ζοζηήιαημξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ πνμξ ημκ ηυζιμΟ ζηυπμξ αοηυξ μναιαηίγεηαζ έκακ εκζαίμ εονςπασηυ πχνμ ζημκ μπμίμ εα θαιαάκεζ πχνα δεηπαίδεοζδ ηαζ δ ηαηάνηζζδ. Γζα κα βίκεζ υιςξ αοηυ πνέπεζ ιε ηδ ζεζνά ημοξ κα επζηεοπεμφκηαζ πάθζ επζιένμοξ ζηυπμζ. Πνέπεζ βζα πανάδεζβια κα λεπεναζηεί δ δοζημθία ημο βθςζζζημφΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 24/488
  6. 6. Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1: ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ΢θνάβιαημξ ηαζ βζ‘ αοηυ δίκεηαζ έιθαζδ ζηδ δζδαζηαθία λέκςκ βθςζζχκ. Γζα κα επζηεοπεεί ημάκμζβια αοηυ πνέπεζ ηαοηυπνμκα κα ζοκδεεεί μ παναηηήναξ ηςκ ζπεηζηχκ πνμβναιιάηςκ ιεηδκ ακμζηηή αβμνά ηαζ ηυζιμ ηδξ ενβαζίαξ ζε υθδ ηδκ Δονχπδ.Ο ζπεδζαζιυξ υθςκ ηςκ παναπάκς πνμθακχξ πνμέαθεπε ηαζ έκα ιδπακζζιυ αλζμθυβδζδξ ηδξυθδξ πνμζπάεεζαξ. Έηζζ θμζπυκ μζ μιάδεξ ενβαζίαξ, πμο ανπζηά μνίζηδηακ βζα ημκ ηαεμνζζιυηαζ ηζξ ιεευδμοξ οθμπμίδζδξ ηςκ ζηυπςκ, πνμέαδζακ ζηδ ζοκέπεζα ζε επζζηέρεζξ ιεθέηδξ πμοδεκ ήηακ ηίπμηε άθθμ πανά επζζηέρεζξ ζε μνζζιέκεξ πχνεξ ιέθδ, πνμηεζιέκμο κα δμοκ απυημκηά ηδκ πμνεία οθμπμίδζδξ ηςκ ζηυπςκ πμο μζ ίδζεξ μζ μιάδεξ αοηέξ είπακ δζαηοπχζεζ.΢οβηεηνζιέκα, βζα ημ επάββεθια ημο εηπαζδεοηζημφ δ ανιυδζα μιάδα ηαηέεεζε έηεεζδ ζηδκμπμία πενζβνάθεζ ηζξ δελζυηδηεξ πμο απαζηεί ημ επάββεθια αοηυ ηαζ ζηζαβνάθδζε ημοξ ηνυπμοξιε ημοξ μπμίμοξ μζ ζφβπνμκμζ εηπαζδεοηζημί ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζε αοηέξ. ΢ε αοηήκ ηδκέηεεζδ ζοκακημφιε ηα ζημζπεία πμο εα πενζθαιαάκεζ ιζα ζοκημκζζιέκδ ημζκή εονςπασηήπμθζηζηή ζε εέιαηα, υπςξ δ ανπζηή εηπαίδεοζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, δ δζα αίμο ιάεδζδ, δζοκενβαζία ιε ημοξ ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ, δ ημζκή εονςπασηή δζάζηαζδ ζηα ακαθοηζηάπνμβνάιιαηα Σαοηυπνμκα δ έηεεζδ πενζθαιαάκεζ, ηαζ ηζξ ακαιεκυιεκεξ δελζυηδηεξ ημοζφβπνμκμο εηπαζδεοηζημφ ζπεηζηά ιε ημ κέμ ηνυπμ δμοθεζάξ πμο εα θαιαάκεζ πχνα ζηδκ ηάλδθυβς ηδξ εζζαβςβήξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηζξ μνβακςηζηέξ αθθαβέξ ζε επίπεδμ ζπμθζηχκ ιμκάδςκ,ηζξ ζηακυηδηεξ ακάθδρδξ δνάζεςκ ιε έκημκμ ημ δζενεοκδηζηυ ζημζπείμ ή ημ ζημζπείμ επίθοζδξπνμαθήιαημξ, ηδκ απμηεθεζιαηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ ΝΣ βζα ηδ δζδαηηζηή πναηηζηή ημοακηζηεζιέκμο ημοξ.΋θα ηα παναπάκς υιςξ ακαδεζηκφμοκ ηδ ιεβάθδ ζπμοδαζυηδηα ιζαξ άθθδξ παναιέηνμο πμοπνμηφπηεζ ςξ ακαβηαζυηδηα, αοηήκ ηδξ επζιυνθςζδξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζημ πθαίζζμ πάκηαηδξ δζα αίμο ιάεδζδξ. Ζ επζιυνθςζδ απμηεθεί ενβαθείμ βζα ηδκ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ηςκεηπαζδεοηζηχκ πνμηεζιέκμο κα ακαπηφλμοκ πεναζηένς δελζυηδηεξ, υπςξ: ηδκ ζηακυηδηα καμνβακχκμοκ δοκαιζηά πενζαάθθμκηα ιάεδζδξ, κα αλζμπμζμφκ ηζξ ΣΠΔ πνμηεζιέκμο καδζδάλμοκ ημ ακηζηείιεκυ ημοξ, κα ζοκηεθμφκ ζηδκ μνβάκςζδ ημο ζπμθζημφ πνμβνάιιαημξ ηαζκα ημ πνμζανιυγμοκ, υηακ απαζηείηαζ ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδηχκ ημοξ, καιπμνμφκ κα επζημζκςκμφκ μοζζαζηζηά ιε βμκείξ ηαζ ημζκςκζημφξ εηαίνμοξ, κα ιπμνμφκ καζηακμπμζήζμοκ ηζξ απαζηήζεζξ εηείκεξ πμο εέηεζ ημ πθαίζζμ ηδξ δζα αίμο ιάεδζδξ ή ημ πθαίζζμηδξ εζδζηήξ αβςβήξ ηςκ παζδζχκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ.Έηζζ έκα επζιμνθςηζηυ πνυβναιια (εζδζηά ακ ιζθάιε βζα μοζζαζηζηή εζζαβςβή ηςκ ΣΠΔ ζηδκεηπαίδεοζδ) πνέπεζ κα ηαεζζηά ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζηακμφξ κα ιπμνμφκ κα παναημθμοεμφκηα ηεηηαζκυιεκα ζημ πχνμ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ ελεθίλεςκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα αοηέξ ηζξ κέεξελεθίλεζξ κα ιπμνμφκ κα ηζξ πνμζανιυγμοκ ηαζ κα ηζξ εκζςιαηχκμοκ ζφιθςκα ιε ηζξδζδαηηζηέξ ημοξ πνμεέζεζξ, ζηζξ ακάβηεξ ηςκ ιαεδιάηςκ ή ηςκ ιαεδηχκ ημοξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζακα πνμααίκμοκ ζε ιζα ηνζηζηή αλζμθυβδζδ ηδξ πνμζπάεεζάξ ημοξ, πνμηεζιέκμο, ακ πνεζάγεηαζ,κα ηδκ ακαπνμζανιυζμοκ.Πζμ ζοβηεηνζιέκα βζα ημ Πνυβναιια ηδξ επζιυνθςζδξ Β επζπέδμο εα ιπμνμφζακ καακαθενεμφκ επζθεηηζηά ςξ ακαιεκυιεκεξ δελζυηδηεξ πμο εα ακαπηφλμοκ μζ ζοιιεηέπμκηεξεηπαζδεοηζημί μζ ελήξ:ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 25/488
  7. 7. Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1: ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ΢ Να ακηζθαιαάκμκηαζ εηείκμοξ ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ μζ ΣΠΔ πνμηεζιέκμο κα ελοπδνεηήζμοκ ηζξ δζδαηηζηέξ πνμεέζεζξ ημο δζδάζημκηα ηαζ ηάης απυ πμζεξ πνμτπμεέζεζξ ιπμνεί κα βίκεζ αοηή δ αλζμπμίδζδ. Να είκαζ ζε εέζδ κα ειπθέημοκ εκενβδηζηά ημοξ ιαεδηέξ ζηδ δζαδζηαζία ιάεδζδξ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ Να ιπμνμφκ κα παναημθμοεμφκ ηζξ ελεθίλεζξ ζημ πχνμ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ θμβζζιζηχκ πμο πνμζθένμκηαζ βζα εηπαζδεοηζηή πνήζδ ηαζ κα ιπμνμφκ κα ηα αλζμπμζμφκ απμηεθεζιαηζηά. Να ιπμνμφκ κα εθανιυγμοκ ζοβηεηνζιέκεξ ανπέξ πμο εα δζέπμοκ ημ ζπεδζαζιυ εηπαζδεοηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ χζηε αοηέξ κα αλζμπμζμφκ ηαηά παζδαβςβζηά μνευ ηνυπμ ηζξ ΣΠΔ ζηδκ ηάλδ. 8. Πξνηεηλόκελα ζπλνδεπηηθά θύιια εξγαζίαο θαη πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο. Φύιιν εξγαζίαο 1Ακαγδηείζηε ζημ Γζαδίηηομ ηαζ επζζηεθηείηε ηζξ ηαηάθθδθεξ ζζημζεθίδεξ πνμηεζιέκμο καακηθήζεηε πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πμθζηζηή πμο αημθμοεμφκ πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζακηίζημζπα πχνεξ εηηυξ Δονχπδξ ζημ εέια ηδξ εζζαβςβήξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ.Δκημπίζηε εεηζηά ηαζ ανκδηζηά ζδιεία ηςκ πμθζηζηχκ αοηχκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζοβηνίκεηε ηζξπμθζηζηέξ αοηέξ ιεηαλφ ημοξ. 9. Βηβιηνγξαθία – Αλαθνξέο - πξόζζεην πιηθόhttp://rights.apc.org/handbook/index.shtml Μζα πμθφ ηαηαημπζζηζηή ζεθίδα ζπεηζηά ιεεέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ πμθζηζηή βζα ηζξ ΣΠΔ.http://www.edna.edu.au/edna/go/ictpolicy Βάζδ δεδμιέκςκ βζα ηδκ πμθζηζηή υζμκ αθμνά ηζξΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ επζιυνθςζδ ηδξ αοζηναθζακήξ ηοαένκδζδξhttp://www.unescobkk.org/index.php?id=496 Project ηδξ UNESCO ζπεηζηυ ιε ηδκ πμθζηζηήβζα ηζξ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδhttp://www.ncte.ie/AbouttheNCTE/ICTPolicy/ Πμθζηζηή βζα ηζξ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηδξΗνθακδζηήξ ηοαένκδζδξ.http://www.edusud.org/spip.php?rubrique88 ΢εθίδα ιε ζοκδέζιμοξ ζε δζεεκείξ μνβακζζιμφξπμο εκενβμπμζμφκηαζ ζημ πχνμ ηδξ πμθζηζηήξ βζα ηζξ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ.http://www.infodev.org/en/Project.11.html Project ζε ελέθζλδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πμθζηζηή βζα ηζξΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδhttp://www.parliament.cy/parliamentgr/101/conclusion_stockhom.pdf Δονςπασηυ ΢οιαμφθζμηδξ ΢ημηπυθιδξ 2001.ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 26/488
  8. 8. Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ Σεχρνο 1: ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ΢http://www.edulll.gr/UserFiles/File/epixeirisiako_programma/154226_ENOTHTA_2_EP_PLHRES_KEIMENO.pdf Ζ ακαπηολζαηή ζηναηδβζηή βζα ηδκ πενίμδμ 2007-2013Watson, D. (2004). Pedagogy before Technology: Re-thinking the Relationship between ICTand Teaching, Education and Information Technology, 6(4), 251-266. Ζ ενβαζία πανμοζζάγεζηδκ άθοηδ δζπμβκςιία ηδξ ζημπζιυηδηαξ εζζαβςβήξ ηςκ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ.Reynolds, D. & Trip, H. (2003). ICT The hopes and the reality. Britissh Journal of EducationalPolicy, 34(2), 151-167. Πανμοζζάγεζ ημοξ θυβμοξ αζζζμδμλίαξ βζα ημ εκδεπυιεκμ μζ ΣΠΔ καδχζμοκ χεδζδ ζηα επζηεφβιαηα ηςκ ιαεδηχκ.Hepp, K.P. (2003). Critical factors for an ICT in education policy in developing countries.Information Technology: Research and Education, 2003. Proceedings. ITRE2003. 501- 505. ΢ειζηνή ηθίιαηα ανηεηά project πέηοπακ ηαθά απμηεθέζιαηα ζηδκ εζζαβςβή ηςκ ΣΠΔ ζηδκεηπαίδεοζδ πανέπμκηαξ έκδεζλδ υηζ μζ ΣΠΔ ιπμνμφκ κα παίλμοκ νυθμ ςξ ιμπθυξ αθθαβήξ.Kozma, R. (2005). National policies that connect ICT-based education reform to economic andsocial development. Human Technology, 1(2), 117-156. Πενζβνάθεζ έκα ζοζηδιζηυ πθαίζζμπαναβυκηςκ ακάπηολδξ ηαζ ηφπμοξ ακάπηολδξ πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκακάθοζδ εεκζηχκ πμθζηζηχκ βζα ηζξ ΣΠΔ ζηδκ εηπαίδεοζδ βζα ηδκ ακαιυνθςζδ εεκζηχκζηυπςκ ακαιυνθςζδξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ ακάπηολδξ.ΔΑΗΣΤ - Σνκέαο Δπηκφξθσζεο θαη Καηάξηηζεο (ΣΔΚ) 27/488

×