Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สอน

12,647 views

Published on

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สอน

 1. 1. ภูมิศาสตร์ประเทศไทย เล่าโดย : ขวัญจิต บุญมาก โรงเรียนบรรพตพิสยพิทยาคม ั
 2. 2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ พิกดภูมิศาสตร์ อยู่ระหว่าง ละติจูด 5 องศา 37 ัของประเทศไทย ลิปดาเหนื อ กับ 20 องศา 27 ลิปดาเหนื อ &ประเทศไทยตังอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ี &ัตะวันออกเฉี ยงใต้และมีท*ตงอยู่บริเวณตอนกลางของคาบสมุทรอินโด ี &ัจีน จากการที*ประเทศไทยมีท*ตงเป็ นคาบสมุทรจึงได้รบอิทธิพลจากทะเล ัอันดามันและ ทะเลจีนใต้ภายในแผ่นดินมีลกษณะภูมิประเทศ ัแตกต่างกันไปตามภาค เช่น ที*ราบ ี &ัภูเขาชายทะเล มีท*ตงในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื&น มีลมมรสุมพัดผ่าน จึงทําให้มีพชพรรณธรรมชาติ ืและสิงแวดล้อมหลากหลายเอื&อต่อ * &การตังถิ*นฐานและการดํารงชีวต ิของมนุ ษย์
 3. 3. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มี 11 ประเทศ1.อินโดนี เซีย2.เมียนมาร์ (พม่า)3.ไทย4.เวียดนาม5.มาเลเซีย6.ฟิ ลิปปิ นส์7.ลาว8.กัมพูชา9.ติมอร์-เลสเต10.บรูไน11.สิงคโปร์
 4. 4. ลักษณะทัวไปของประเทศไทย *ขนาดและรูปร่าง : คล้ายขวานพื&นที* : 513,115.029 ตร.กม.อาณาเขตติดต่อกับ 4 ประเทศเพือนบ้าน * คือ ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซียจุดเหนื อสุด : อําเภอแม่สาย จ.เชียงรายจุดตะวันออกสุด : อําเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานีจุดตะวันตกสุด : อําเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮองสอน ่จุดใต้สด : อําเภอเบตง จ.ยะลา ุส่วนที*แคบที*สด : จังหวัดประจวบคีรขนธ์ ุ ีั
 5. 5. สามเหลี*ยมทองคํา : ชายแดนไทย ลาวพม่า มีแม่น&ํ าโขงกัน เขตอําเภอแม่สาย &จ.เชียงราย
 6. 6. อําเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮองสอน : ชายแดนไทย พม่า มีแม่น&ํ าปาย แม่น&ํ าสาละวิน ่ &และเทือกเขาถนนธงชัยกันชายแดน
 7. 7. ชายแดนไทย-พม่า ทางทิศเหนื อ มีเทือกเขาถนนธงชัย ม.สาละวิน ที*ไหลมาจากจีนผ่านพม่า มาบรรจบกับแม่น&ํ าเมย จ.แม่ฮองสอน จ.ตาก ่
 8. 8. สามเหลี*ยมมรกต : หรือช่องบก ชายแดนไทย ลาว กัมพูชา แม่น&ํ าโขงกัน เขตอําเภอ &นํ& ายืน จ.อุบลราชธานี เขตอุทยานแห่งชาติภจองนายอย ูตะวันออกสุดของไทย : ผาชนะได อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
 9. 9. อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เทือกเขาสันการาคีรี และแม่น&ํ าโกลก &เขตจังหวัดนราธิวาส กันชายแดนไทย-มาเลเซีย
 10. 10. ข้อดี-ข้อเสียของสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย มีพ& นที*ขนาดใหญ่เพียงพอกับประชาชนจํานวนมาก ื มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล ทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากทะเลได้ เป็ นศูนย์กลางการคมนาคม ชายฝังทะเล ด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน * ไม่เชื*อมต่อกันทําให้การคมนาคมไม่สะดวก แนวพรมแดนบางจุดยังมีปญหา ั
 11. 11. ภูมิลกษณ์ประเทศไทย ัโครงสร้างเปลือกโลกของประเทศไทยมีความสูงตําแตกต่างกัน เกิดเป็ น *ลักษณะภูเขา เนิ นเขา ที*ราบ ที*ราบสูงหุบเขา แอ่ง อ่าว ชายหาด แหลม เกาะมีการแบ่งลักษณะภูมิลกษณ์ได้ 6 เขต ั1.ทิวเขาและหุบเขาภาคเหนื อ2.ที*ราบลุมนํ& าภาคกลาง ่3.ที*ราบสูงภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ4.ทิวเขาภาคตะวันตก5.ชายฝังทะเลภาคตะวันออก *6.คาบสมุทรภาคใต้
 12. 12. ทิวเขาและหุบเขาภาคเหนื อ: 9 จังหวัด
 13. 13. จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนื อ :ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็ นภูเขา หุบเขาและที*ราบระหว่างภูเขา ได้แก่ ทิวเขาแดนลาว ถนนธงชัย ผีปนนํ& า หลวงพระ ับาง ซึ*งเป็ นต้นกําเนิ ดแม่น&ําปิ ง วัง ยมน่ าน แม่น&ํ าเหล่านี& เมื*อไหลผ่านหุบเขาและที*ราบ จะนํ าตะกอนและสารอาหารทับถมกัน เป็ นแหล่งที*ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและเป็ นแหล่งที*อยู่อาศัยของชุมชน จังหวัดแพร่
 14. 14. ดอยภูคา จังหวัดน่ านภูช& ีฟ้า จังหวัดเชียงราย
 15. 15. ที*ราบลุมแม่น&ํ าภาคกลาง ่:22 จังหวัดภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็ นที*ราบกว้างใหญ่ท*ีเกิดจากแม่น&ํ านํ าตะกอนมาทับถมมานานนับล้านปี จนเป็ นที*ราบกว้างใหญ่ แม่น&ํ าสําคัญได้แก่แม่น&ํ าเจ้าพระยา แม่กลองป่ าสัก เป็ นอูขาวอูน&ํ า ่้ ่การเกษตรกรรม และศูนย์กลางการคมนาคม
 16. 16. ปากนํ& าโพ จังหวัดนครสวรรค์ ที*ราบภาคกลาง ดินตะกอนทับทิม ปากแม่น&ํ าเจ้าพระยา
 17. 17. ภาคกลางตอนบน ภูทบเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ั
 18. 18. ภาคกลางตอนล่าง : แม่น&ํ าเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ดอนหอยหลอด สมุทรสงคราม
 19. 19. การทํานาเกลือ จังหวัดสมุทรสาคร
 20. 20. ที*ราบสูงภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ :18 จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศมีขอบสูงชันตามแนวทิวเขาเพชรบูรณ์สันกําแพง พนมดงรักตอนกลางลาดตํา *คล้ายกระทะ เกิดเป็ นแอ่งที*ราบ
 21. 21. เทือกเขาพนมดงรัก เทือกเขาภูพาน
 22. 22. แม่น&ํ ามูลที*ไหลคดเคี&ยวไปมาบริเวณแอ่งโคราชแอ่งที*ราบโคราช : เป็ นพื&นที*ราบลุมนํ& าชี-มูล มีเนื& อที* ่ แม่น&ํ าชีกว้างขวางที*สดของประเทศ ุพื&นที*สาคัญคือ ทุ่งกุลาร้องไห้ ํ
 23. 23. แอ่งสกลนคร : เป็ นที*ราบที*อยู่ทางเหนื อของทิวเขาภูพานกับเนิ นเขาเตี&ยๆ ชายฝัง *แม่น&ํ าโขง บริเวณนี& มีหนองนํ& าขนาดใหญ่ เรียกว่า หนองหาน เกิดจากการยุบตัวของแผ่นดิน จากการชะละลายของเกลือหินที*สะสมตัวอยู่ใต้ดินใต้หนองนํ& า
 24. 24. หนองหาน จ.สกลนครเกลือสินเธาว์ท*สะสมตัวอยู่ใต้ดินในภาคอีสาน ี
 25. 25. ทุ่งกุลาร้องไห้ : เป็ นที*ราบขนาดใหญ่ มีพ& นที*ประมาณ 2 ล้านไร่ อยู่ในเขต จ.สุรนทร์ ื ิมหาสารคาม ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด
 26. 26. กุดที*เกิดจากแม่น&ํ าชี ใน เขตจังหวัดนครราชสีมา กุด:หนองนํ& าที*เกิดจากการตื&นเขินขาดเป็ นช่วงๆ
 27. 27. แม่น&ํ าสองสี อีกหนึ* งสถานที*น่าท่องเที*ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏการของแม่น&ํ าสองสายที*ไหลมาบรรจบกัน เกิดการเปรียบต่างสีน&ํ าของแม่น&ํ าทังสองสาย &คือ แม่น&ํ ามูลที*ไหลลงสูแม่น&ํ าโขงโขงสีปูน มูลสีคราม" ่
 28. 28. สะพานมิตตรภาพไทย-ลาวแห่* ง1 * หนองคายเวียงจันทร์วนสะพานมิ รภาพไทย-ลาวแห่งที ที 3 นครพนม-คําม่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งทีง* ที4 2เชีมุกดาหาร-สะหวันนะเขด สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่ * ยงของ – ห้วยทราย
 29. 29. ปราสาทเขาพระวิหาร เป็ นปราสาทหินอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ในจังหวัดพระวิหาร ของประเทศกัมพูชาติดชายแดนไทย ที*อาเภอกันทรลักษ์ ํจังหวัดศรีสะเกษ
 30. 30. ทิวเขาภาคตะวันตก: 5 จังหวัดมีลกษณะเป็ นทิวเขายาวต่อเนื* อง ัเรียงตัวกันในแนวเหนื อใต้ ทิวเขาสําคัญ ได้แก่ ทิวเขาถนนธงชัยทิวเขาตะนาวศรี โดยมีแม่น&ํ าสายสําคัญ คือ แม่น&ํ าแควใหญ่(ศรีสวัสดิF) แม่น&ํ าแควน้อย(ไทรโยค) และแม่น&ํ าแม่กลอง
 31. 31. ล่องแก่ง*อนภูมิพาเภออุหวัดตากหวัดตาก เขื ทีลอซู อํ ล จัง มผาง จัง ้
 32. 32. เขื*อนศรีนครินทร์ (เขื*อนเจ้าเณร) จังหวัดกาญจนบุรี
 33. 33. ถํ&าเขาหลวง &อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตังอยู่ในเขตอําเภอ หาดชะอําแก่งกระจาน ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี หาดเจ้าสําราญ
 34. 34. เขาช่องกระจก จ.ประจวบคีรขนธ์ ีั ถํ&าพระยานคร อุทยานเขาสามร้อยยอด
 35. 35. เขตภูเขาและที*ราบชายฝังทะเลภาค *ตะวันออก เป็ นที*ราบลุมแม่น&ําทางตอนเหนื อ ่เป็ นทิวเขาและที*ราบลูกฟูกทางตอนกลาง และที*ราบชายฝังทะเลทางใต้ * เทือกเขาสําคัญ ได้แก่ เทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัด ระหว่างเทือกเขาจันทบุรีกับอ่าวไทยจะเป็ นที*ราบแคบๆ พื&นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะในการปลูกผลไม้ มีแม่น&ํ าสายสันๆ ได้แก่ แม่น&ํ าบางปะกง &ไหลลงอ่าวไทย ลักษณะชายฝังเว้าแหว่งเต็มไป *ด้วยเกาะใหญ่นอย หาดทรายสวยงาม เกาะ ้สําคัญได้แก่ เกาะช้าง เกาะกูด และเกาสีชง ั
 36. 36. ที*ราบชายฝังทะเล * ที*ราบลูกฟูก
 37. 37. ทิวเขาบรรทัด เป็ นทิวเขาเทือกเดียวกับทิวเขาจันทบุรี แต่มทศทาง ีิจากจังหวัดจันทบุรลงไปทางใต้ ีจนถึงจังหวัดตราด และติดต่อกับทิวเขาอบเชยในเขมร ทิวเขานี%กน ั%เขตแดนไทยกับเขมรทางด้านจังหวัดตราด
 38. 38. เกาะทะลุ อีกหนึ* งเกาะที*มีช*ือเสียงทางด้านการท่องเที*ยวของจังหวัดระยอง
 39. 39. เขตภูเขา ที*ราบสูง ที*ราบชายฝัง *ทะเล และหมู่เกาะต่าง ๆ ทางภาคใต้: 14 จังหวัดลักษณะภูมประเทศเป็ นทีราบสูง ิ *ลักษณะภูมประเทศเป็ นคาบสมุทรแคบๆ ิมีทราบจํากัด ซึงอยู่ทางชายฝังทะเลภาค *ี * *ตะวันออกและตะวันตกของภาคเป็ นแนวขนานโดยมีเทือกเขาสูงเป็ นสันอยู่ตรงกลาง เทือกเขาสําคัญ ได้แก่เทือกเขาสันกาลาคีรี ซึงเป็ นพรมแดน *ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียเทือกเขาภูเก็ต และเทือกเขานครศรีธรรมราชแม่นาสายสัน ๆ ทีเ* กิดจาก ภูเขาทาง ํ% %ตอนกลางได้แก่ แม่นากระบุรี แม่นาตรัง ํ% ํ%แม่นาคีรรฐ แม่นาตาปี แม่นาปากพนัง ํ% ี ั ํ% ํ%และแม่นาโก-ลก เกาะทีสาคัญ ได้แก่ ํ% *ํเกาะภูเก็ต เกาะสมุย และเกาะพงัน
 40. 40. ที*ราบชายฝังทะเล *
 41. 41. ป่ าพรุ เป็ นป่ าดิบชื%นประเภทหนึ*ง ทีอยู่ในพื%นทีราบลุม เกิดจากแอ่งนํา% จืดเกิดขังตัวติดต่อกัน * * ่เป็ นระยะเวลานาน มีการสะสมของชันดินอินทรียวตถุ เช่น ซากพืช, ซากสัตว์, เศษซากของ % ์ัต้นไม้ ใบไม้ ต่าง ๆ จนย่อยสลายช้า ๆ กลายเป็ นดินพีตหรือดินอินทรียทมลกษณะหยุ่นยวบ ์ *ี ี ัเหมือนฟองนํา% ทีมความหนาแน่นน้อยอุมนํา% ได้มาก * ี ้
 42. 42. ป่ าพรุสรนธรเป็ นส่วนหนึ* งของป่ าพรุโต๊ะแดง ป่ าพรุแห่งสุดท้ายของประเทศไทย ิิซึ*งคลุมพื&นที*ของ 3 อําเภอ คือ อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงโกลกและอําเภอสุไหงปา จ.นราธิวาส
 43. 43. เขาหินพับผ้า อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็ นลักษณะทางกายภาพของภูเขาหินทีเ* กิดการตกตะกอนซ้อนทับกันขึ%นมาเป็ นชันผ่านกาลเวลามา %มากกว่า 250 ลา้ นปี ซึงปรากฏการณ์แบบนี%จะพบ *เห็นได้อกทีหนึ*งก็คอ Pancake Rock ที* ี * ืนิวซีแลนด์ ด้วยเหตุน% ี เขาหินพับผ้า ทีขนอมจึงได้ *ฉายาว่า แพนเค็กร็อคเมืองไทยนันเอง*
 44. 44. เขาพิงกันเขาตะปู : จ.พังงา จากการกัดเซาะของนํ& าทะเล ถํ&าลอดเกาะพนัก ถํ&าทะเลที*กาเนิ ดจากแรงกัดเซาะของคลื*น ํ
 45. 45. เกาะภูเก็ต : เกาะที*ใหญ่ท*สดของประเทศไทย สมญานาม “ไข่มกแห่งอันดามัน” ีุ ุ
 46. 46. ทะเลแหวก : จ.กระบี* หรืออีกนัยหนึ*งคือ สันทรายโผล่เพราะนํา% ลด ทะเลแหวกเกิดจากสันทรายจากเกาะสามเกะคือเกาะไก่ ( เกาะใหญ่ทเ*ี ห็นในภาพ ) เกาะหม้อและ เกาะทับ
 47. 47. ทะเลตรัง ถํ&ามรกต
 48. 48. หมู่เกาะอ่างทอง สมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 49. 49. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 50. 50. เกาะเต่า จังหวัดชุมพร
 51. 51. ทะเลสาบสงขลา
 52. 52. เมืองไทยน่ าเที*ยวไหม

×