Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ผังมโนทัศน                              บทคัดย(อ                       ...
ประเด็นปHญหาหลัก :การใชจ"ายฟุNมเฟOอยของวัยรุ"นไทยปPจจุบัน                        ขาดการประมาณตน กร...
ผังมโนทัศน                              บทคัดย(อ                      ...
พระบรมราโชวาท    “อัตลักษณดนตรีไทยโดดเด(น” คือ การที่นักเรียนของโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมมีทักษะดานดนตรีไทยทุกคนสามารถ ...
แผ่นพับ Copy
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผ่นพับ Copy

3,036 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แผ่นพับ Copy

 1. 1. ผังมโนทัศน บทคัดย(อ ชื่อเรื่อง :ฝ=กจิต คิดออม อยู"อย"างพอเพียง โครงงานฝ$กจิต คิดออม อยู(อย(างพอเพียง ชื่อผูทําโครงงาน :กลุ"มคิดเปลี่ยนโลก สมาชิกประกอบดวย Construct the consciousness in saving according ๑.ด ด.ญ.พรทิพย ดําอ"อน ๒.ด.ญ.ภัทรพร หิรัญหลวง ๓.ด.ญ.สุภาพร to sufficiency life พันธมิตร ร๔.ด.ญ.กิตติยา ลาดนอก ๕.ด.ญ.ศุภลักษณ อัมพุช ประชุมปรึกษาหารือ ระดับการศึกษา :ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โครงงานฝ$กจิต คิดออม อยู(อย(างพอเพียง พระสงฆที่ปรึกษา ษา:พระครูนิทานโพธิวัฒน และพระพิศาล ปภสฺสโร กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ผูอํานวยการ :นายประสิทธิ์ คันซอทอง Construct the consciousness in saving ครูที่ปรึกษา :นางขวัญจิต บุญมาก ,นางสาวปนิดา ยิ้มละมัย according to sufficiency life กําหนดรายละเอียด/ องคประกอบการทําโครงงาน การดําเนินงาน งานโครงงานเรื่องฝ=กจิต คิดออม อยู"อย"างพอเพียง มีวัตถุประสงค ่อการประหยัดอดออม เปนการสรางนิสยรักการ ระสงคเพื ั วางแผน ปรับปรุง/ ออมและรูจักคุณค"าของเงินใชจ"ายตามความจําเปน สรางจิตสํานึกการ นําเสนอครูที่ปรึกษา ใชเงินใหเกิดประโยชนและคุมค"ามากที่สุดและเปนการสรางภูมิคมกัน ุการดําเนินงาน แกไข โดยการออมใหตนเอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ กิจกรรมส"งเสริมการออม กํากับ/ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู"หัว ฯและเปนการทําความดีถวายแด"จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ ตรวจสอบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู"หัวภูมพลอดุลยเดชมหาราชในหลวงของ ิ การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ"าย แผ"นดินไทยกลุ"มตัวอย"างที่ใชในการดําเนินงานครั้งนี้ไดแก"นักเรียนชัน ้ มัธยมศึกษาปIที่๑ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม จํานวน ๑๒๐ คน การเผยแพร"ประชาสัมพันธ โดยดําเนินการในระหว"างเดือนมิถนายน เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕และ ุ ใหความรูเกี่ยวกับการออมเงิน โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม เปนสถานที่ในการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน จากการดําเนินงานตลอดช"วงระยะเวลา พบว"า การเป<ดบัญชี/ฝากเงินกับ นักเรียนจัดทําบัญชีรายรับรายจ"ายของตนเองอย"างง"าย ๆ ขึ้น ธนาคารโรงเรียน เพื่อควบคุมการใชจ"ายของตนเองขอมูลที่บันทึกส"วนใหญ"เปนการใช โดยเยาวชน กลุ(มคิดเปลียนโลก ่ จ"ายเงินในการรับประทานอาหารเชา กลางวัน และซื้ออุปกรณการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน บันทึกผลการดําเนินงานโครงงานฝ=กจิต คิดออม อยู"อย"างพอเพียง เรียน นักเรียนมีจตสํานึกในการใชเงินใหเกิดประโยชนและคุมค"ามาก ิ ครูที่ปรึกษา : นางขวัญจิต บุญมาก,นางสาวปนิดา ยิ้มละมัย ที่สุด เห็นไดจากบัญชีรายรับ-รายจ"ายประจําวันของตนเอง มีการเป<ด คัดเลือกสมาชิกที่เปนแบบอย"างทีดี ่ บัญชีธนาคารโรงเรียน และนําเงินไปฝากเปนประจําทุกสัปดาหจากที่ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล ไม"เคยมีการเก็บออมเงินเลยนอกจากนี้ยังเผยแพร"ประชาสัมพันธ ชักชวนเพื่อน ผูปกครองและชุมชนใหรูจักประหยัดและอดออมมาก กชวนเพื จังหวัดนครสวรรค ขึ้น แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการประหยัดออมเงิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ ประชาสัมพันธเผยแพร"ผลงานและขยายผลสู"ครอบครัวและชุมชน เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนการสรางภูมคมกันดานการประหยัดและ อดออม ิุ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหนักเรียนและชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. ประเด็นปHญหาหลัก :การใชจ"ายฟุNมเฟOอยของวัยรุ"นไทยปPจจุบัน ขาดการประมาณตน กระแสบริโภคนิยม กลุ(มเปJาหมาย :นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปIที่ ๑ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมจํานวน ๑๒๐ คน ระยะเวลาดําเนินการ :เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมเด(น :๑. กิจกรรมส"งเสริมความรูเกี่ยวกับการออม และ การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ"ายส"วนตัว ๒. กิจกรรมการประชาสัมพันธเผยแพร"ความรู เกี่ยวกับการออมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการประชาสัมพันธตอนเชาหลังเคารพธงชาติ จัดเสียง ผลที่เกิดขึ้น : ตามสาย จัดบอรดความรู ๑. จากการจัดทําโครงงานฝ=กจิตคิดออมอยู"อย"างพอเพียง จากการ ๓. กิจกรรมรณรงคการออมเงินกับธนาคารโรงเรียน ตั้งแต"เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕มีจํานวนนักเรียนฝากออม มิ ๔. กิจกรรมมอบรางวัลแก"สมาชิกที่มีการออมเงิน เงินเพิ่มขึนอย"างชัดเจนซึ่งแสดงใหเห็นว"านักเรียนมีนิสยรักการประหยัด ้นอย" เจน ั และอดออมมากขึ้น ๕. กิจกรรมขยายผลสู"ครอบครัวและชุมชน ๒.นักเรียนในโรงเรียนบรรพตพิสยพิทยาคมมีประหยัดอดออมมี นั น ั การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ"ายส"วนตัว แนวพระราชดํารัส ๓.นักเรียนมีนสัยรักการออมและรูจักคุณค"าของเงิน นั ิ“มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา ใชจ"ายตามความจําเปนซึ่งในการบันทึกรายรับ-รายจ"ายส"วนตัวขอมูลของ พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก นักเรียนมักจะเปนการใชจ"ายเงินในการรับประทานอาหารเชาอาหาร กลางวันที่โรงเรียน และซื้ออุปกรณการเรียน คนเราก็อยูเป#นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมาก ๔. นักเรียนมีจิตสํานึกในการใชเงินใหเกิดประโยชนอาจจะมีของหรูหราก็ไดแตตองไมไปเบียดเบียนผูอื่น และคุมค"ามากที่สดมีการฝากเงินออมเปนประจํา มีการชักชวนใหเพือนใน ุ ่ ตองใหพอประมาณ ตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียง โรงเรียนและครอบครัว มีการประหยัดและอดออมมากขึ้น โดยการ ครอบครั ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง” ประชาสัมพันธอย"างหลากหลาย ๕. โครงงานฝ=กจิต คิดออม อยู"อย"างพอเพียง ไดนําเอา โครงงาน พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยู"หัว หลักธรรมมาใชในการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนมีการประหยัดและอด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ออม ไดแก" สันโดษ พอใจในสิ่งที่ตนเองมี ยินดีตามกําลังและตามความ ๔ธันวาคม ๒๕๔๑ เหมาะสม มีความรอบคอบมีเหตุผลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ล
 3. 3. ผังมโนทัศน บทคัดย(อ ชื่อเรื่อง :อัตลักษณดนตรีไทยโดดเด"น สืบสานศิลปะชาติไทยโครงงานอัตลักษณดนตรีไทยโดดเด(น สืบสานศิลปะชาติไทย ชื่อผูทําโครงงาน : กลุ"มนาฬิกาชีวิต สมาชิกประกอบดวย The distinctive Thai music inherits Thai Art ๑.นส.กุลวลี ลาวรรณ ๒.นส.วิภวานี พวงสมบัติ ๓.นส.ชลดา ประสมบุญ๔.นส.สาวิตรี บุญวาส ๕.นส.อรัญญา พันธุสิงห ระดับการศึกษา :ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประชุมปรึกษาหารือ พระสงฆที่ปรึกษา :พระครูนิทานโพธิวัฒน และ พระพิศาล ปภสฺสโร กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ผูอํานวยการ :นายประสิทธิ์ คันซอทอง โครงงานอัตลักษณดนตรีไทยโดดเด(น ครูที่ปรึกษา :นางขวัญจิต บุญมาก และ นางสาวปนิดา ยิ้มละมัย สืบสานศิลปะชาติไทย กําหนดรายละเอียด/ การดําเนินงานโครงงานเรื่องอัตลักษณดนตรีไทยโดดเด"นสืบสาน องคประกอบการทําโครงงาน The distinctive Thai music inherits Thai Art ศิลปะชาติไทยมีวตถุประสงคเพื่อทําความดีถวายแด"องค ั พระบาทสมเด็จพระเจาอยู"หัวภูมพลอดุลยเดช ในหลวงของแผ"นดิน ิ วางแผน วางแผน ปรับบปรุ/ / ปรั ปรุง ง ไทยปI ๒๕๕๕ เพื่อสืบสานอัตลักษณดนตรีไทยโดดเด"นของโรงเรียน นําเสนอครูที่ปรึกษาการดําเนินนงาน การดําเนิงาน แกไข แกไข บรรพตพิสัยพิทยาคม ใหคงความเปนอัตลักษณของโรงเรียนสืบต"อรุน " ต"อรุ"น เปนการอนุรักษสืบสานศิลปะของชาติไทยดานดนตรีไทย และจัดดทํเอกสาร จัทํา าเอกสาร การสํารวจ/วิเคราะห กํกํากับ/ ากับ/ ใชเวลาว"างใหเกิดประโยชนและทรงคุณค"าต"อสังคมกลุ"มตัวอย"างที่ใช ประชาสัมพันธ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ในการดําเนินงานครั้งนี้ ไดแก"นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปIที่ ๑ และประชาสัมพันธ กิจกรรมจิตอาสาสอนทักษะนอง นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปIที่ ๔ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม จํานวน ๑๐๐ คนโดยดําเนินการในระหว"างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง การเผยแพร"ประชาสัมพันธ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ และโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม เปน ใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษดนตรีไทย สถานที่ในการดําเนินงาน ส"งเสริมอัตลักษณดนตรีไทยโดดเด"น ผลการดําเนินงาน จากการดําเนินงานตลอดช"วงระยะเวลา พบว"า โดยเยาวชน กลุ(มนาฬิกาชีวิต นักเรียนปฏิบติดนตรีไทยพื้นฐานได โดยใชขลุ"ย และซออู และแสดง ั ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ความสนใจที่จะฝ=กต"อไปใหมีทักษะที่สูงขึ้น จากการจัดกิจกรรม ครูที่ปรึกษา : นางขวัญจิต บุญมาก,นางสาวปนิดา ยิ้มละมัย นักเรียนไดฟPงเพลงไทย เขาใจเพลงไทย รูจักดนตรีไทย และรักดนตรี บันทึกผลการดําเนินงานโครงงานอัตลักษณดนตรีไทยโดดเด"นฯ ไทยมากขึ้น นักเรียนไดแสดงความสามารถในการเล"นดนตรีไทยและ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ใชเวลาว"างใหเกิดประโยชนโดยการเล"นดนตรีไทย ขณะเดียวกันก็ได พัฒนาดานบุคลิกภาพ สังคม อารมณ สติปPญญา และมีเจตคติที่ดต"อ ี จังหวัดนครสวรรค ประชาสัมพันธเผยแพร"ผลงานและขยายผลสู"ครอบครัวและชุมชน ดนตรีไทย ปPญหาและอุปสรรคต"าง ๆ ที่พบไดแก" ครูผูรับผิดชอบสอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ ดนตรีไทยของโรงเรียนมีเพียงท"านเดียว นอยเกินไปและไม"มีเวลา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพียงพอในการฝ=กซอมขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม กระทรวงศึกษาธิการ แลเครื่องดนตรีไม"เพียงพอกับจํานวนนักเรียน
 4. 4. พระบรมราโชวาท “อัตลักษณดนตรีไทยโดดเด(น” คือ การที่นักเรียนของโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมมีทักษะดานดนตรีไทยทุกคนสามารถ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู(หัวเล"นเครื่องดนตรีไทยไดอย"างนอยคนละ ๑ ชิ้น ทุกชั้นเรียนร"วม ภูมิพลอดุลยเดชบรรเลงเปนเพลงไทยเดิมไดอย"างไพเราะมีสนทรียทางดนตรีวงดนตรี ุ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไทยของโรงเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในการแข"งขันทักษะ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทางวิชาการระดับภาคเหนือดังปรากฏ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕ การดําเนินการโครงงาน โครงงานอัตลักษณดนตรีไทยโดดเด"น สืบสานศิลปะชาติไทย “การศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมเป#นการศึกษาที่สําคัญ ไดศึกษาวิเคราะหสภาพปPจจุบันสภาพปPญหาและความเปนไปไดของแนว และควรจะดําเนินควบคูกันไปกับการศึกษา ทางการดําเนินงาน ดังนี้ ๑. สํารวจสภาพปPญหานักเรียน วิเคราะห วางแผนการจัดกิจกรรม ดานวิทยาศาสตร6 เพราะความเจริญของบุคคล ส"งเสริมอนุรักษดนตรีไทย ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลก ๒. ประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนรุ"นนองเขาร"วมโครงการฝ=กทักษะ โดยสวนรวมดวยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ดนตรีไทยเบื้องตน ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะตองมีประกอบกัน ๓. รับสมัครรุ"นพี่จิตอาสาช"วยสอนนอง เกื้อกูลและสงเสริมกันพรอมมูล จึงจะเกิดความเจริญ ๔. กิจกรรมเรียนรูและฝ=กทักษะกับรุ"นพี่ ใน“โครงการเด็กไทยรักษ ใน ที่แทจริงได ประเทศทั้งหลายจึงตางพยายามสงเสริม ดนตรีไทย” การศึกษาดานศิลปะวัฒนธรรมนี้ ๕. กิจกรรมขยายผลสู"ครอบครัวและชุมชน พรอมกันไปกับการศึกษาดานวิทยาศาสตร6” ผลการดําเนินงานจากการดําเนินงานตลอดช"วงระยะเวลา พบว"านักเรียนปฏิบติดนตรีไทยพื้นฐานได โดยใชขลุ"ย และซออู ั และแสดงความสนใจที่จะฝ=กต"อไปใหมีทักษะที่สูงขึ้น นักเรียนไดฟPง เพลงไทย เขาใจเพลงไทย รูจักดนตรีไทย และรักดนตรีไทยมากขึ้น ไดแสดงความสามารถในการเล"นดนตรีไทยและใชเวลาว"างใหเกิด ประโยชนโดยการเล"นดนตรีไทย ขณะเดียวกันก็ไดพัฒนาดานบุคลิกภาพ สังคม อารมณ สติปPญญา และมีเจตคติที่ดต"อดนตรีไทย ปPญหาและ ี อุปสรรคต"าง ๆ ที่พบไดแก" ครูผรับผิดชอบสอนดนตรีไทยของโรงเรียน ู ชอบ มีเพียงท"านเดียว นอยเกินไปและไม"มีเวลาเพียงพอในการฝ=กซอม ขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมและเครื่องดนตรี กรรมแล ไม"เพียงพอกับจํานวนนักเรียน

×