Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ประวั ต ิ ศ าสตร์Social Science : History    สากล  ประวัตศาสตร์สากล     ิ Tutor : ขวัญจิต บุญ     มาก
สมั ย ก่ อ นประวั ต ิ ศ าสตร์
  ภาพจิตรกรรมผนังถำำาอัลตามิรา สเปน ก่อน  ค.ศ.15,000-10,000 ปี
อนุสาวรีย์หินตัง        ้  Megalithic
สโตนเฮนจ์
ภาพสันนิษฐานการ  ลากหินตัง      ้
สมั ย ประวั ต ิ ศ าสสมั ย โบราณ : อารยธรรมตะวั น    ตร์ ตก +ตะวั น ออกสมั ย กลาง : ยุ ค มื ด +ยุ ค ฟื ้ น ฟูสมั ย ใหม่ ...
Tutorอารยธรรมตะวันตก
Tutorอารยธรรมตะวันตก
Tutorอารยธรรมตะวันตก
Tutorอารยธรรมตะวันตก
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tutorอารยธรรมตะวันตก

502 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tutorอารยธรรมตะวันตก

 1. 1. ประวั ต ิ ศ าสตร์Social Science : History สากล ประวัตศาสตร์สากล ิ Tutor : ขวัญจิต บุญ มาก
 2. 2. สมั ย ก่ อ นประวั ต ิ ศ าสตร์
 3. 3.  ภาพจิตรกรรมผนังถำำาอัลตามิรา สเปน ก่อน ค.ศ.15,000-10,000 ปี
 4. 4. อนุสาวรีย์หินตัง ้ Megalithic
 5. 5. สโตนเฮนจ์
 6. 6. ภาพสันนิษฐานการ ลากหินตัง ้
 7. 7. สมั ย ประวั ต ิ ศ าสสมั ย โบราณ : อารยธรรมตะวั น ตร์ ตก +ตะวั น ออกสมั ย กลาง : ยุ ค มื ด +ยุ ค ฟื ้ น ฟูสมั ย ใหม่ : การสำ า รวจทางทะเล การปฏิ ว ั ต ิ ว ิ ท ยาศาสตร์ การปฏิ ว ั ต ิ ท างการเกษตร อุ ต สาหกรรม

×