Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutor social science

2,570 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tutor social science

 1. 1. Social Science : History ประวัติศาสตร์ไทย Tutor : ขวัญจิต บุญมาก
 2. 2. ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบที่ จ.กาญจนบุรีมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบที่ จ.กาญจนบุรี แท่นหินบดยา พบที่ จ.กาญจนบุรี
 3. 3. เส้นทางการเดินเรือ ค้าขายของพ่อค้า นักบวชและนักการปกครอง
 4. 4. พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร พบที่พระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานีปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา เงินโรมันโบราณ พบที่จ.สุพรรณบุรี พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน จ.เชียงใหม่ ธรรมจักรสมัยทวารวดี จ.นครปฐม
 5. 5. ลองดูข้อสอบ O-NET1. ในพุทธศตวรรษที่13 จดหมายเหตุจีนได้กล่าวถึงแคว้นที่สาคัญของไทยคือ โถ-โล-โป-ตี้ ซึ่งมีหลักฐานแน่ชัดว่าตรงกับชื่อของแคว้นใด ก. ละโว้ ข. ตามพรลิงค์ ค. หริภุญชัย ง.ทวารวดี2. การค้นพบแหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียง จ.อุดรธานี แสดงถึงอะไร ก. การค้นพบรัฐโบราณในดินแดนไทย ข. การค้นพบแหล่งอารยธรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย ค. การค้นพบแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สาคัญในดินแดนไทย ง. การค้นพบหลักฐานสาคัญที่ใช้ในการตั้งทฤษฎีถิ่นกาเนิดของชนชาติไทย
 6. 6. โครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์พบที่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
 7. 7. อาณาจักรสุโขทัย
 8. 8. อยุธยา หลวงพ่อโต วัดพระศรีสรรเพ็ชรวัดไชยรัตนาราม
 9. 9. ท้าทายทาข้อสอบอีกครั้ง1. ความมั่งคั่งของอยุธยาสืบเนื่องมาจากสาเหตุใด ก. การใช้ระบบมูลนาย-ไพร่ควบคุมกาลังคน ข. การค้นระหว่างไทยกับจีน ค. การรับอารยธรรมตะวันตก ง. สภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม2. ข้อใดเรียงลาดับพัฒนาการประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัยถึงอยุธยาได้ถูกต้อง ก. ศักดินา เทวราชา ธรรมราชา ข. เทวราชา ธรรมราชา ศักดินา ค. ธรรมราชา เทวราชา ศักดินา ง. ธรรมราชา ศักดินา เทวราชา
 10. 10. ธนบุรี
 11. 11. รัตนโกสินทร์
 12. 12. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดสุทัศน์เทพวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 13. 13. ประวัติการเสียดินแดนสมัยรัตนโกสินทร์
 14. 14. การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕
 15. 15. ประวัติการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย
 16. 16. ประลองข้อสอบ1. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสาคัญที่นาไปสู่การปฏิรูปการปกครองในสมัย ร.๕ ก. ระบบบริหารราชการแผ่นดินแบบจตุสดมภ์ ข. การคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยม ค. ประเทศราชและหัวเมืองชั้นนอกยังมีอิสระในการปกครองตนเองมาก ง. การเกิดกบฏตามหัวเมืองต่าง ๆ2. ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสมัยสุโขทัย ก. เจดีย์ทรงลังกา พระพุทธรูปปางลีลา ข. ปรางค์แบบลพบุรี พระพุทธรูปทรงเครื่อง ค. เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พระพุทธรูปปางลีลา ง. เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง พระพุทธรูปทรงเครื่อง
 17. 17. 3. พระราชกรณียกิจใดของพระนเรศวรกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ที่คล้ายคลึงกัน ก. ทรงขยายอาณาเขตของแผ่นดินไทยออกไปอย่างกว้างขวาง ข. การส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายในแผ่นดินไทย ค. การทาให้ประเทศไทยไม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติ ง. การยกเลิกระบบไพร่และระบบทาสออกจากสังคมไทย4. การทาสนธิสัญญาในปีพ.ศ.2398 กับอังกฤษก่อให้เกิดผลอย่างไร ก. ทาให้อังกฤษได้รับการผูกขาดภาษีเป็นชาติแรก ข. ทาให้อังกฤษสามารถซื้อข้าวจากไทยได้ ค. ทาให้มีการกาหนดอัตราภาษีอย่างชัดเจน ง. ทาให้ไทยสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น
 18. 18. 5. สิทธิสภาพนอกอาณาเขตมีความหมายตรงกับข้อใด ก. ชาวต่างชาติได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ข. ชาวต่างชาติได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน ค. ชาวต่างชาติได้รับการพิจารณาคดีในศาลกงสุลตามกฎหมายของตน ง. สิทธิอานาจของเมืองแม่เหนือดินแดนอื่น6. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ ก. อนุญาตให้ราษฎรทางานกับฝรั่งได้ ข. ให้ราษฎรถวายฎีกาได้เดือนละ ๔ ครั้ง ค. ให้ราษฎรเข้าเฝ้าในเวลาเสด็จพระราชดาเนินได้ ง. การเก็บเงินค่าราชการจากไพร่หลวงคนละ ๖ บาทต่อปี

×