Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
สวนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวจํานวน 50 ขอ : ขอละ 1 คะแนน
ในมงคล38ประการ ภรรยามี  7ประเภท
วิเคราะห จําแนก   แยกแยะ
21. ขอใดคือสาเหตุที่ทําใหเกิดป(ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ   ก. ป)จจัยการผลิตมีราคาสูงเกินไป   ข. ป)จจัยการผลิตบางชนิดมีรา...
22. ป(จจัยการผลิตใดเป1นป(จจัยคงที่ของโรงงานตัดเย็บเสื้อผา    ก. ผาตัดเสื้อ  ข. ชางตัดผา    ค. จักรเย็บผา  ง. วัส...
24. ทรัพยสินในขอใดมีสภาพคล6องสูงสุด    ก. ทองคําแทงหนัก 5 บาท     ข. พันธบัตรรัฐบาลไทยเขมแข็ง    ค. หุนสามัญใ...
26. การจัดสรรป(จจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบใดก6อใหเกิดการใชป(จจัยการผลิตอย6างสิ้นเปลืองมากที่สุด    ก. ระบบทุนนิยม   ...
29. ขอใดเป1นการลงทุนทางตรงจากต6างประเทศ    ก. ชาวฝรั่งเศสซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย    ข. ชาวญี่ปนซื้อบริษัทธุรกิจของคน...
31. การเพาะปลูกของมนุษยยุคหินใหม6ในระยะเริ่มแรกใชวิธการแบบใด                          ี    ก....
34. ขอใดเป1นเหตุการณสําคัญที่ทําใหเกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร   ก. การประดิษฐ;กลองโทรทรรศน;   ข. การคนพบกฎแหงความโนมถวง...
36. พระบรมราโชบายสําคัญของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชภายหลังการสถาปนากรุงธนบุรีเนนเรื่องใดเป1นอันดับแรก   ก. การฟEFนฟูพระพ...
38. ขอใดเป1นวัตถุประสงคในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู6หัว   ก. เพื่อใหชาติยุโรปยอมแกไข...
40. “ตระพัง” เป1นภูมิปญญาในเรื่องใดของคนยุคสุโขทัย           (   ก. การชักน้า         ํ     ข. ...
43. หากตองการทราบพิกัดภูมิศาสตรของโรงเรียนของท6าน ควรใชเครื่องมือใด    ก. จีพีเอส   ข. อาร;เอส  ค. จีไอเอส    ง...
46. การที่ประเทศไทยกําหนดใหเลิกใชสารซีเอฟซีในการผลิตสินคาเป1นการปฏิบัติตามขอตกลงใด    ก. พิธีสารเกียวโต      ข. อ...
48. ขอใดไม6ใช6หลักการพื้นฐานที่จะทําใหการมีส6วนร6วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เป1นไปอย6างมีประสิทธิภาพ   ก...
50. การขึ้นทะเบียนมรดกโลกตองไดรับการรับรองจากหน6วยงานใด    ก. UNICEF      ข. UNESCO    ค. UNCTAD      ง....
53. นายสนไปฆ6าคนดวยความแคน ถูกจับและตัดสินลงโทษใหจําคุกตลอดชีวิต เป1นการรับกรรมประเภทใด   ก. ครุกรรม          ...
56. คําว6า “พุทธ” มีความหมายอย6างไร  ก. ผูรู ผูตื่น   ข. ผูหลุดพน  ค. ผูเบิกบาน    ง. ผูมีป)ญญา57. ขอใดไม6ถูกตอง  ...
58. การทําบุญในงานมงคล เมื่อพระสงฆนั่งประจําอาสนะแลว เจาภาพจุดธูปเทียนบูชาพระ จะมีการอาราธนาใดบาง    ก. อาราธนาศีล  ...
61. ขอใดไม6ใช6กฎหมายสารบัญญัติ    ก. กฎหมายอาญา      ข. กฎหมายลักษณะพยาน    ค. กฎหมายแพงและพาณิชย; ง. พระธรรมน...
64. ครอบครัวในขอใดเป1นครอบครัวเดี่ยว    ก. โตงอยูกับลุงและป6า  ข. ตุมอยูกับพอและแม    ค. แตวอยูกับแมและยาย  ง. ตอ...
67. กิจกรรมใดเป1นอํานาจของฝcายบริหาร     ก. การประกาศสงคราม      ข. การตราพระราชกําหนด     ค. การยุบสภาผูแ...
70. ตามรัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กลุ6มบุคคลใดมีสิทธิเสนอร6างพระราชบัญญัติ    ก. รัฐมนตรี 10 คน   ...
73. ป(จจัยขอใดมีอิทธิพลต6อการตัดสินใจซื้อปลาทับทิมของผูบริโภค    ก. ราคาปลานิล       ข. รายไดที่ไดรับ    ค. จ...
76. ขอใดไม6ใช6วัตถุประสงคของรัฐบาลในการเขาแทรกแซงกลไกราคา    ก. เพื่อชวยเหลือผูผลิต      ข. เพื่อชวยเหลือผูบริโภค ...
79. ถารัฐบาลจําเป1นตองตั้งงบประมาณแบบขาดดุล รัฐบาลก6อหนี้ไดโดยวิธีใด    ก. ออกตั๋วเงินคลังขายเอกชน    ข. ออกพันธบั...
82. เรื่องใดเป1นหลักฐานประเภทตํานาน     ก. สังคีติยวงศ;    ข. ทาวแสนปม     ค. มังรายศาสตร;    ง. ไตรภูมิพร...
86. สงครามใดเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็น    ก. สงครามเกาหลี    ข. สงครามเวียดนาม    ค. สงครามอาวเปอร;เซีย ง. สงครามระ...
89. เหตุการณใดไม6ไดเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู6หัว     ก. การเริมเก็บเงินรัชชูปการ        ...
92. เหตุใดดินอินทรียจึงไม6เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ   ก. ระบายน้ําเร็ว เก็บน้ําไมอยู   ข. ขาดสารอาหารบางชนิดร...
94. ใครใชเครื่องมือหาขอมูลภูมิศาสตรไดอย6างเหมาะสม   ก. สมศรีใช anemometer วัดปริมาณน้ําฝนในหมูบาน   ข. สมศักดิ์ใช ba...
96. พลังงานหมุนเวียนประเภทใดควรมีการพัฒนาในชนบทเพื่อแกป(ญหาการขาดแคลนพลังงาน    ก. พลังงานไฟฟ6า    ข. พลังงานชีวมวล...
99. ขอใดสอดคลองกับหลักการ recycle  ก. การเพาะพันธุ;สัตว;ปAาหายาก  ข. การเลือกตัดตนไมในปAาปลูก  ค. การบําบัดน้ําเสียกอนน...
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ติวสอบ O net สังคมศึกษา

647 views

Published on

 • Be the first to comment

ติวสอบ O net สังคมศึกษา

 1. 1. สวนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียวจํานวน 50 ขอ : ขอละ 1 คะแนน
 2. 2. ในมงคล38ประการ ภรรยามี 7ประเภท
 3. 3. วิเคราะห จําแนก แยกแยะ
 4. 4. 21. ขอใดคือสาเหตุที่ทําใหเกิดป(ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ก. ป)จจัยการผลิตมีราคาสูงเกินไป ข. ป)จจัยการผลิตบางชนิดมีราคาต่ําเกินไป ค. ป)จจัยการผลิตมีนอยกวาความตองการใช ง. ป)จจัยการผลิตไมกระจายไปยังทุกภาคเศรษฐกิจ
 5. 5. 22. ป(จจัยการผลิตใดเป1นป(จจัยคงที่ของโรงงานตัดเย็บเสื้อผา ก. ผาตัดเสื้อ ข. ชางตัดผา ค. จักรเย็บผา ง. วัสดุตกแตงเสื้อ23. ขอใดไม6เป1นการคุมครองผูบริโภค ก. การประกันราคาออย ข. การใหติดป6ายแสดงราคาสินคา ค. การขายสินคาภายใตโครงงานธงฟ6า ง. การควบคุมราคาขายปลีกน้ําตาลทราย
 6. 6. 24. ทรัพยสินในขอใดมีสภาพคล6องสูงสุด ก. ทองคําแทงหนัก 5 บาท ข. พันธบัตรรัฐบาลไทยเขมแข็ง ค. หุนสามัญในตลาดหลักทรัพย; ง. เงินฝากประจําธนาคาร 9 เดือน25. คุณค6าของสหกรณ(cooperative values) ตรงกับขอใดมากทีสุด ่ ก. ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางวาเป>นสถาบันที่มีคุณคาดานการออม และการลงทุน ข. ตั้งอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง รับผิดชอบตอตนเอง และตอสังคม ค. เชื่อมั่นวาสหกรณ;จะสงเสริมใหสมาชิกมีคุณคาทางจริยธรรม และมีความเสมอภาค ง. ปลูกฝ)งใหสมาชิกเขาใจวาสหกรณ;เป>นวิธีการที่มีคุณคาในการนําไปสู การกินดีอยูดี
 7. 7. 26. การจัดสรรป(จจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบใดก6อใหเกิดการใชป(จจัยการผลิตอย6างสิ้นเปลืองมากที่สุด ก. ระบบทุนนิยม ข. ระบบเสรีนิยม ค. ระบบสังคมนิยม ง. ระบบรัฐสวัสดิการ 27. ถาพ6อคาขายขาวโพดฝ(กในราคาที่สงกว6าราคาดุลยภาพ ป(จจัยใดจะส6งผล ูใหราคาซื้อขายขาวโพดตองลดลง ก. อุปสงค;สวนเกิน ข. อุปทานสวนเกิน ค. การขาดแคลนอุปทาน ง. การลนตลาดของอุปสงค; 28. ป(จจุบันประเทศต6าง ๆ นิยมใชมาตรการใดในการจํากัดการคาเสรีระหว6างประเทศ ก. ตั้งกําแพงภาษีขาเขา ข. ใหเงินอุดหนุนผูนําเขา ค. กําหนดโควตาการสงออก ง. กําหนดมาตรฐานคุณภาพสินคาเขา
 8. 8. 29. ขอใดเป1นการลงทุนทางตรงจากต6างประเทศ ก. ชาวฝรั่งเศสซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย ข. ชาวญี่ปนซื้อบริษัทธุรกิจของคนไทย ุA ค. ชาวอเมริกันซื้อรถยนต;ที่ผลิตในไทย ง. ชาวสิงคโปร;ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย;ไทย30. การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยยังไม6ประสบความสําเร็จในเรื่องใด ก. การแกป)ญหาเงินเฟ6อ ข. การแกป)ญหาการวางงาน ค. การสรางศักยภาพใหชุมชนเขมแข็ง ง. การขยายตลาดการคาระหวางประเทศ
 9. 9. 31. การเพาะปลูกของมนุษยยุคหินใหม6ในระยะเริ่มแรกใชวิธการแบบใด ี ก. นาดํา ข. นาหวาน ค. ไถพรวน ง. ไรเลื่อนลอย32. ความน6าเชื่อถือของหลักฐานของประวัติศาสตรประเมินไดจากขอใด ก. อายุของหลักฐาน ข. ปริมาณของหลักฐานที่พบ ค. ความสมบูรณ;ของหลักฐาน ง. ขอสนเทศที่ปรากฏในหลักฐาน33. นักปราชญคนใดที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของชนชั้นปกครองว6าจะตองมีความรู ความรับผิดชอบและศีลธรรม ก. เพลโต ข. โฮเมอร; ค. โสกราตีส ง. อริสโตเติล
 10. 10. 34. ขอใดเป1นเหตุการณสําคัญที่ทําใหเกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร ก. การประดิษฐ;กลองโทรทรรศน; ข. การคนพบกฎแหงความโนมถวง ค. การคนพบวาเสนทางโคจรของดาวเคราะห;เป>นรูปวงรี ง. การคนพบวาดวงอาทิตย;เป>นศูนย;กลางของระบบสุริยะ35. ชาวอินคาเปรียบ “หยดเหงื่อแห6งพระอาทิตย”และ “น้ําตาแห6งพระจันทร” กับโลหะชนิดใด ก. เงินและดีบุก ข. ทองคําและเงิน ค. ดีบุกและทองแดง ง. ทองแดงและทองคํา
 11. 11. 36. พระบรมราโชบายสําคัญของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชภายหลังการสถาปนากรุงธนบุรีเนนเรื่องใดเป1นอันดับแรก ก. การฟEFนฟูพระพุทธศาสนา ข. การสรางกองทัพใหเขมแข็ง ค. การสงเสริมการคากับตางชาติ ง. การแกไขป)ญหาความอดอยาก37. เอกสารทางราชการของไทยฉบับใดที่ผลิตโดยเครื่องพิมพสมัยใหม6เป1นครั้งแรก ก. ราชกิจจานุเบกษา ข. สยามจดหมายเหตุ ค. ประกาศหามสูบฝGHน ง. กฎหมายตราสามดวง
 12. 12. 38. ขอใดเป1นวัตถุประสงคในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู6หัว ก. เพื่อใหชาติยุโรปยอมแกไขสนธิสัญญาเบาว;ริง ข. เพื่อกดดันใหชาติยุโรปคืนดินแดนที่ยืดจากไทย ค. เพื่อใหตางชาติยอมรับวาไทยมีเกียรติยศเสมอนานาประเทศ ง. เพื่อแสดงใหเห็นวาไทยมีความเป>นกลางในความสัมพันธ; ระหวางประเทศ39. ในช6วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู6หัวชาวต6างชาติใดไดรับแต6งตั้งใหเป1นที่ปรึกษาราชการ ดานการต6างประเทศ ก. ชาวอังกฤษ ข. ชาวฝรั่งเศส ค. ชาวอเมริกัน ง. ชาวเดนมาร;ก พระยากัลยาณไมตรี นามเดิม เจนส์ ไอเวอร์ สน เวสเตนการ์ ด ั
 13. 13. 40. “ตระพัง” เป1นภูมิปญญาในเรื่องใดของคนยุคสุโขทัย ( ก. การชักน้า ํ ข. การเก็บน้ํา ค. การระบายน้ํา ง. การควบคุมทางไหลของน้ํา41. ขอใดเป1นหินที่แปรมาจากหินชั้น ก. หินสบู ข. หินปูน ค. หินออน ง. หินดินดาน42. ถาตองการศึกษาทะเลทรายเขตอบอุ6น ควรไปที่ใด ก. ทะเลทรายธาร;และทะเลทรายดาชต;-ดี-คาร;วีในทวีปเอเชีย ข. ทะเลทรายสะฮาราและทะเลทรายกาลาฮารีในทวีปแอฟริกา ค. ทะเลทรายกิบสันและทะเลทรายซิมปKสันในทวีปออสเตรเลีย ง. ทะเลทรายโมฮาวีและทะเลทรายเกรตซอลต;เลก ในทวีปอเมริกาเหนือ
 14. 14. 43. หากตองการทราบพิกัดภูมิศาสตรของโรงเรียนของท6าน ควรใชเครื่องมือใด ก. จีพีเอส ข. อาร;เอส ค. จีไอเอส ง. แผนที่ประเทศไทย44. ขอใดไม6ใช6วิกฤตการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม ่ ก. การเกิดแผนดินไหว ข. ความตื้นเขินของแหลงน้ํา ค. ความจํากัดของจํานวนที่ดิน ง. การประกาศเขตปAาเสื่อมโทรม45. การประชุมครั้งที7 ของกลุ6มประเทศภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติว6าดวย ่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ประเทศโมร็อกโก เมื่อ พ.ศ.2544 ไดเสนอประเด็นการแกป(ญหาใดซึ่งมีผลมาถึงป(จจุบัน ก. ฝนกรด ข. ภาวะโลกรอน ค. ปรากฎการณ;เอลนีโญ ง. ความหลากหลายทางชีวภาพ
 15. 15. 46. การที่ประเทศไทยกําหนดใหเลิกใชสารซีเอฟซีในการผลิตสินคาเป1นการปฏิบัติตามขอตกลงใด ก. พิธีสารเกียวโต ข. อนุสัญญาไซเตส ค. อนุสัญญาบาเซิล ง. พิธีสารมอนทรีออล47. ผูที่บุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบดวยกฎหมายมีความรับผิดชอบกฎหมายใด ก. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 ข. พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 ค. พระราชบัญญัติปAาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ง. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
 16. 16. 48. ขอใดไม6ใช6หลักการพื้นฐานที่จะทําใหการมีส6วนร6วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เป1นไปอย6างมีประสิทธิภาพ ก. การใหขอมูลที่ถูกตองและเหมาะสม ข. การตอบสนองตอความเห็นหรือทาทีของประชาชน ค. การจําแนกกลุมผูมีสวนรวมทีเหมาะสมและเป>นธรรม ่ ง. การประเมินผลสําเร็จของการมีสวนรวมของประชาชน49. UNEP ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องใด ก. การป6องกันชั้นโอโซน ข. ความหลากหลายทางชีวภาพ ค. การควบคุมพืชปAาและสัตว;ปAา ง. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 17. 17. 50. การขึ้นทะเบียนมรดกโลกตองไดรับการรับรองจากหน6วยงานใด ก. UNICEF ข. UNESCO ค. UNCTAD ง. UNESCAPส6วนที่ 2 : แบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีคําตอบที่ถูกตอง 2 คําตอบ จํานวน 50 ขอ(ขอ51-100)ขอละ 1 คะแนน ตอบถูก 1 คําตอบ ได 0.5 คะแนน ตอบถูก 2 คําตอบ ได 1 คะแนน 51. ในศาสนาพราหมณ-ฮินดู ผูสูงอายุจะปฏิบัติตามหลักอาศรม4 ขั้นใด ก. สันยาสี ข. คฤหัสถ; ค. วานปรัสถ; ง. พรหมจารี 52. การทีพระเยซูทรงถูกตรึงกางเขนจนสินพระชนม แสดงถึงสิงใด ่ ้ ่ ก. การไถมนุษย;ออกจากบาป ข. ความเสียสละของพระเจา ค. มนุษย;ไดรับการปลดปลอยใหมีความสัมพันธ;ที่ถูกตองกับพระเจา ง. พระเจาทรงประทานพระบุตรมาชั่วคราวเพื่อสอนศีลธรรมใหมนุษย;
 18. 18. 53. นายสนไปฆ6าคนดวยความแคน ถูกจับและตัดสินลงโทษใหจําคุกตลอดชีวิต เป1นการรับกรรมประเภทใด ก. ครุกรรม ข. อุป)ชชเวทนียกรรม ค. อปราปรเวทนียกรรม ง. ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม54. ธรรมใดสอนเรื่องความเพียร ก. พละ 5 ข. อิทธิบาท 4 ค. วุฒธรรม 4 ิ ง. อริยวัฑฒิ 555. พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) มีความสําคัญอย6างไร ก. เป>นผูไดชือวา “นักเทศน;ฝaปากกลา” ่ ข. เป>นผูกอตั้งโครงการสวนโมกข;นานาชาติ ค. เป>นผูเดินทางไปเผยแผธรรมยังทวีปยุโรป ง. เป>นผูใชวิธี “คั้นแกนธรรม” เพื่อสอนธรรม
 19. 19. 56. คําว6า “พุทธ” มีความหมายอย6างไร ก. ผูรู ผูตื่น ข. ผูหลุดพน ค. ผูเบิกบาน ง. ผูมีป)ญญา57. ขอใดไม6ถูกตอง ก. พระไตรปGฎกพัฒนามาจากพระธรรมวินัย ข. การบันทึกพระไตรปGฎกเป>นลายลักษณ;อักษรครั้งแรก ใชภาษามคธ ค. พระไตรปGฎกไดรับการเผยแผไปยังประเทศตาง ๆ พรอมกับคณะพระธรรมทูต ง. การสังคายนาพระไตรปGฎกครั้งแรกทําในสมัยพุทธกาล โดยพระอานนท;เป>นหัวหนา
 20. 20. 58. การทําบุญในงานมงคล เมื่อพระสงฆนั่งประจําอาสนะแลว เจาภาพจุดธูปเทียนบูชาพระ จะมีการอาราธนาใดบาง ก. อาราธนาศีล ข. อาราธนาพระสงฆ; ค. อาราธนาพระสงฆ; ง. อาราธนาพระปริตร59. ขอใดคือประโยชนที่บคคลไดรับจากการบริหารจิตตามหลักสติปฏฐาน ุ ( ก. ทําใหระลึกชาติได ข. ทําใหเชื่อในบาปบุญคุณโทษ ค. ทําใหรางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี ง. ทําใหมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น60. ผูปกครองประเทศควรยึดหลักใด สังคมจึงจะสงบสุขและมีสันติ ก. เบญจศีล ข. อริยวัฑฒิ ค. อปริหานิยธรรม ง. ทศพิธราชธรรม
 21. 21. 61. ขอใดไม6ใช6กฎหมายสารบัญญัติ ก. กฎหมายอาญา ข. กฎหมายลักษณะพยาน ค. กฎหมายแพงและพาณิชย; ง. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม62. ทรัพยในขอใดเป1นอสังหาริมทรัพย ก. บาน ข. รถยนต; ค. สิทธิจํานํา ง. สิทธิจํานอง63. สภาพบังคับตามขอใดเป1นการลงโทษทางอาญา ก. การปรับ ข. การยึดทรัพย; ค. การริบทรัพย;สิน ง. การชดใชคาเสียหาย
 22. 22. 64. ครอบครัวในขอใดเป1นครอบครัวเดี่ยว ก. โตงอยูกับลุงและป6า ข. ตุมอยูกับพอและแม ค. แตวอยูกับแมและยาย ง. ตอยอยูกับพอและพี่ชาย65. ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความแตกต6างกันในเรื่องใด ก. รูปแบบของรัฐ ข. ที่มาของรัฐบาล ค. หลักเหตุผลแหงรัฐ ง. หลักการกระจายอํานาจ66. หลักการใดสอดคลองกับการปกครองแบบประชาธิปไตย ก. หลักเอกภาพ ข. หลักนิติธรรม ค. หลักเหตุผลแหงรัฐ ง. หลักการกระจายอํานาจ
 23. 23. 67. กิจกรรมใดเป1นอํานาจของฝcายบริหาร ก. การประกาศสงคราม ข. การตราพระราชกําหนด ค. การยุบสภาผูแทนราษฎร ง. การแตงตั้งตุลาการศาลปกครอง 68. การจัดตั้งเอเปก (APEC) ทําใหประเทศไทยมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศใดมากขึ้น ก. อินเดีย ข. กัมพูชา ค. เกาหลีใต ง. ออสเตรเลีย 69. รัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 กําหนดเรื่องใดไวตรงกัน ก. ทีมาของสมาชิกวุฒิสภา ่ ข. ขนาดของคณะรัฐมนตรี ค. ผูดํารงตําแหนงประธานรัฐสภา ง. จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ครม.รวม36 คน
 24. 24. 70. ตามรัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กลุ6มบุคคลใดมีสิทธิเสนอร6างพระราชบัญญัติ ก. รัฐมนตรี 10 คน ข. สมาชิกวุฒิสภา 15 คน ค. ผูมีสทธิเลือกตั้ง 10,000 คน ง. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 20 คน ิ71. การบริหารจัดการทรัพยากรโดยวิธีใดไม6เปfดโอกาสใหประชาชนแสดงออกถึงความตองการของตนเอง ก. การใชระบบตลาด ข. การอาศัยกลไกราคา ค. การตัดสินใจของรัฐบาล ง. การวางแผนจากสวนกลาง72. การผลิตในขอใดเป1นการผลิตขั้นทุติยภูมิ ก. การทอผาไหม ข. การทําเหมืองแร ค. การขนสงทางน้ํา ง. การทําผลไมกระปgอง
 25. 25. 73. ป(จจัยขอใดมีอิทธิพลต6อการตัดสินใจซื้อปลาทับทิมของผูบริโภค ก. ราคาปลานิล ข. รายไดที่ไดรับ ค. จํานวนผูขายปลา ง. บริการปรุงสุกพรอมบริโภค74. มาตรการของนโยบายการคลังขอใดเป1นการกระตุนภาวะเศรษฐกิจ ก. เพิ่มเงินคงคลัง ข. เพิ่มรายจายเงินโอน ค. ลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม ง. ลดการลงทุนแขงกับเอกชน75. การปฏิบัติตาม “ทฤษฎีใหม6” ทําใหเกิดประโยชนอย6างไร ก. พึ่งตนเองได ข. มีที่ดินเป>นของตนเอง ค. มีฐานะเศรษฐกิจมั่งคั่ง ง. เกิดความสามัคคีในชุมชน
 26. 26. 76. ขอใดไม6ใช6วัตถุประสงคของรัฐบาลในการเขาแทรกแซงกลไกราคา ก. เพื่อชวยเหลือผูผลิต ข. เพื่อชวยเหลือผูบริโภค ค. เพื่อใหราคาดุลยภาพต่ําลง ง. เพื่อใหตลาดสินคาอยูในภาวะสมดุล 77. พ6อคาไทยส6งน้ําตาลทรายออกไปขายต6างประเทศมูลค6า 500 ลานบาทรายการดังกล6าวรวมอยู6ในดุลขอใด ก. ดุลการคา ข. ดุลบัญชีรายได ค. ดุลบัญชีเดินสะพัด ง. ดุลบัญชีทุนเคลื่อนยายสุทธิ 78. กองทุนการเงินระหว6างประเทศใหประเทศสมาชิกกูยืมเงินเพื่อนําไปแกป(ญหาใด ก. ดุลการชําระเงินขาดดุลมาก ข. เงินคงคลังของรัฐบาลลดลงมาก ค. เงินสํารองระหวางประเทศต่ํามาก ง. หนี้สาธารณะของรัฐบาลเพิ่มขึ้นมาก
 27. 27. 79. ถารัฐบาลจําเป1นตองตั้งงบประมาณแบบขาดดุล รัฐบาลก6อหนี้ไดโดยวิธีใด ก. ออกตั๋วเงินคลังขายเอกชน ข. ออกพันธบัตรขายประชาชน ค. กูเงินระยะยาวจากตางประเทศ ง. กูเงินระยะสันจากสถาบันการเงินในประเทศ ้80. ขอใดเป1นเครื่องชีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ้ ก. อัตราเงินเฟ6อ ข. อัตราผูไมรูหนังสือ ค. คาเงินของประเทศ ง. ผลิตภัณฑ;มวลรวมที่แทจริงเฉลี่ย81. พีระมิดในอารยธรรมอียิปตสรางขึ้นเพือวัตถุประสงคใด ่ ก. ใชเป>นศาสนสถาน ข. ใชเป>นสถานที่เก็บพระศพฟาโรห; ค. แสดงถึงความเชื่อในเรื่องการฟEFนคืนชีพ ง. แสดงถึงอํานาจและความมั่นคงของอาณาจักร
 28. 28. 82. เรื่องใดเป1นหลักฐานประเภทตํานาน ก. สังคีติยวงศ; ข. ทาวแสนปม ค. มังรายศาสตร; ง. ไตรภูมิพระรวง83. รูปแบบใดเป1นสถาป(ตยกรรมของยุโรปในสมัยกลาง ก. Gothic ข. Baroque ค. Neo-classic ง. Romanesque84. จักรวรรดิอินเดียไดรับอิทธิพลทางศิลปะดานใดจากกรีกและเปอรเซีย ก. จิตรกรรม ข. นาฏกรรม ค. ประติมากรรม ง. สถาป)ตยกรรม85. การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 1 เกี่ยวของกับพลังงานใด ก. ไอน้ํา ข. น้ํามัน ค. ถานหิน ง. แรงงานคนและสัตว;
 29. 29. 86. สงครามใดเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็น ก. สงครามเกาหลี ข. สงครามเวียดนาม ค. สงครามอาวเปอร;เซีย ง. สงครามระหวางอินเดียกับปากีสถาน87. หมอบรัดเลยมีผลงานเผยแพร6วทยาการตะวันตกในดานใด ิ ก. การชาง ข. การพิมพ; ค. การแพทย; ง. การทําแผนที่88. สินคาส6งออกที่สําคัญของไทยภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง นอกจากขาวแลวยังประกอบดวยสินคาชนิดใด ก. ดีบุก ข. ไมสัก ค. ของปAา ง. น้ําตาลทราย
 30. 30. 89. เหตุการณใดไม6ไดเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู6หัว ก. การเริมเก็บเงินรัชชูปการ ่ ข. การเขารวมในสงครามโลกครั้งที่ 1 ค. การประกาศใชพระราชบัญญัติเกณฑ;ทหาร ง. การสรางดุสตธานีเป>นเมืองประชาธิปไตยจําลอง ิ90. ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ไทยขอใหมีการแกไขสนธิสัญญาเบาวริงในเรื่องใด ก. เขตแดน ข. ภาษีอากร ค. คนในบังคับตางชาติ ง. สิทธิสภาพนอกอาณาเขต91. ในประเทศไทยมีการใชประโยชนจากภูมิประเทศแบบภูเขาไฟอย6างไร ก. ทํานา ข. ปลูกพืชไร ค. ทําบอพลอย ง. นําหินภูเขาไฟมายอยเป>นวัสดุกอสราง
 31. 31. 92. เหตุใดดินอินทรียจึงไม6เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ก. ระบายน้ําเร็ว เก็บน้ําไมอยู ข. ขาดสารอาหารบางชนิดรุนแรง ค. มีชั้นหินพืนในระดับตื้นกวาครึ่งเมตร ้ ง. เมื่อแหงมักเกิดไฟปAาและยุบตัวในบางครั้ง93. ขอใดกล6าวถูกตองเกี่ยวกับเสนเมริเดียน ก. ยาวเทากันทุกเสน ข. สอบเขาหากันที่ขั้วโลก ค. ยาวที่สุดบริเวณศูนย;สูตร ง. แบงโลกออกเป>น 2 ซีกเทา ๆ กัน
 32. 32. 94. ใครใชเครื่องมือหาขอมูลภูมิศาสตรไดอย6างเหมาะสม ก. สมศรีใช anemometer วัดปริมาณน้ําฝนในหมูบาน ข. สมศักดิ์ใช barometer วัดอุณหภูมิภายในหองเรียน ค. สมชายใช stereoscope มองภาพสามมิติในรูปถาย ทางอากาศ ง. สมหญิงใช planimeter หาพื้นที่ของจังหวัดในแผนที่ 1:250,00095. ขอใดเป1นเครื่องมือทางภูมิศาสตรประเภทใหขอมูล ก. แผนที่ ข. กลองวัดระดับ ค. ภาพจากดาวเทียม ง. เครื่องยอขยายแผนที่
 33. 33. 96. พลังงานหมุนเวียนประเภทใดควรมีการพัฒนาในชนบทเพื่อแกป(ญหาการขาดแคลนพลังงาน ก. พลังงานไฟฟ6า ข. พลังงานชีวมวล ค. พลังงานแสงอาทิตย; ง. พลังงานความรอนใตพิภพ 97. การสรางสรรควัฒนธรรมในขอใดเป1นการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอม ก. การทํานาปa ข. การจุดบั้งไฟ ค. การทํานาเกลือ ง. การแหนางแมว 98. การกระทําของใครส6งผลดีต6อการอนุรกษสิ่งแวดลอม ั ก. แตมเลี้ยงไกบนบอปลา ข. ตัมทําไรหมุนเวียนบนลาดเขา ้ ค. ตอมชวยเพือนบานสรางฝายชะลอน้ําในลําหวยใกลหมูบาน ่ ง. ตุมใชทฤษฎีใหมในการจัดการพื้นที่ถือครองทางการเกษตร
 34. 34. 99. ขอใดสอดคลองกับหลักการ recycle ก. การเพาะพันธุ;สัตว;ปAาหายาก ข. การเลือกตัดตนไมในปAาปลูก ค. การบําบัดน้ําเสียกอนนํามาใช ง. การนําแกลบไปเป>นสวนผสมในเชื้อเพลิงงานสูง100. ขอใดเป1นการใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ก. การปลูกปAาชายเลน ข. การสรางเขื่อนอเนกประสงค;ในพื้นที่แหงแลง ค. การนํากลองนมที่ดื่มแลวไปแปรรูปเป>นโต~ะเกาอี้ ง. การรวมมือกันประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาแหลงพลังงาน อยางกวางขวาง

×