ภูมิศาสตรประเทศไทย
ประเทศไทยมีพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูใจ กลางคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตําแหนงทีตงของประเทศไดม...
   17°00′N 100°00′E  ดวยสภาพพื้นที่ราบซึ่งน้ําทวมถึงอันอุดมสมบูรณและภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน ทําใหประเทศไทย  มี...
ประเทศไทยมลกษณะคลายขวาน โดยภาคใตเปนดามขวาน แนวดานตะวนตกเปนสันขวาน        ี ั                 ...
พรมแดนทางบก รวมระยะทางทั้งหมด 4,863 กโลเมตร              ิ ประเทศไทยมอาณาเขตตดตอกบประเทศเพอนบาน 4 ประเทศ ได...
ประเทศไทยตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีนติดกับประเทศพมา ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย
ภูมิภาค สภาวิจัยแหงชาติไดแบงประเทศไทยออกเปน 6 ภมิภาค ตามลกษณะธรรมชาติ รวม                       ...
ประเทศไทยแบงออกเปน 6 ภูมิภาค         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ประกอบดวยจังหวัด 19 จังหวัดมีเนื้อที่ 168,854  ตารางกิโลเม...
ภาคอีสานแบงลักษณะภูมิประเทศเปน 5 เขตไดแกทิวเขาดานทิศตะวันตก ประกอบดวยทิวเขาดงพญาเย็น มีลักษณะเดนคือสวนที่เปนหินท...
แผนทีรฐศาสตรและภูมิศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ่ั
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย22

2,536 views

Published on

 • Be the first to comment

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย22

 1. 1. ภูมิศาสตรประเทศไทย
 2. 2. ประเทศไทยมีพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูใจ กลางคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตําแหนงทีตงของประเทศไดมีอิทธิพลตอสังคมและ ่ ั้ วัฒนธรรมไทย ประเทศไทยยังเปนเสนทางทางบก เพียงทางเดียวจากทวีปเอเชียไปยังประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร
 3. 3.  17°00′N 100°00′E ดวยสภาพพื้นที่ราบซึ่งน้ําทวมถึงอันอุดมสมบูรณและภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน ทําใหประเทศไทย มีความเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับเกษตรกรรมการทํานา และดึงดูดผูตั้งถิ่นฐานมายังใจกลางดินแดน มากกวาพื้นที่สูงและภูเขาในภาคเหนือและทีราบสูงโคราชในทางตะวันออกเฉียงเหนือ ่ ในคริสตศตวรรษที่ 12 รัฐจํานวนหนึ่งซึ่งติดตอกันอยางหลวม ๆ โดยการปลูกขาวและการคาได เกิดขึ้นในแถบลุมแมนาเจาพระยาตอนบน เริ่มตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 14 รัฐเหลานี้คอย ๆ ตก  ้ํ อยูภายใตการควบคุมของอาณาจักรอยุธยา ซึ่งตั้งอยูใตสุดของที่ราบลุมแหงนี้ เมืองหลวงในอดีตของ ไทยซึ่งตั้งอยูบนหลายจุดตามแมน้ําเจาพระยา กลายมาเปนศูนยกลางของอาณาจักรคนไทยซึ่งมี พื้นฐานอยูบนการปลูกขาวและการคาระหวางประเทศ ไมเหมือนกับเพื่อนบาน ชาวเขมรและชาวพมา ไทยไดมุงหนาคาขายกับเมืองทาตางชาติโดยอาศัยอาวไทยและทะเลอันดามัน ในขณะที่ลัทธิจักรวรรดินิยมยุโรปไดนํามาซึ่งชวงเวลาใหมของการคาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตใน ตอนปลายคริสตทศวรรษ 1800 ประเทศไทย (หรือในขณะนั้นยังเรียกวา "สยาม") เปนประเทศเดียว ที่สามารถรักษาเอกราชของตนไวไดในฐานะรัฐกันชนระหวางพมาซึ่งเปนอาณานิคมของอังกฤษ และ อินโดจีนฝรั่งเศส แตในชวงนั้น ไทยไดเสียดินแดนไปกวา 50%
 4. 4. ประเทศไทยมลกษณะคลายขวาน โดยภาคใตเปนดามขวาน แนวดานตะวนตกเปนสันขวาน ี ั     ัภาคเหนอเปนหวขวาน ภาคตะวนออกเฉยงเหนอและภาคตะวนออกเปนคมขวาน จาก ื  ั ั ี ื ัลกษณะดังกลาว ความยาวจากเหนือสดถึงใตสด วดจากอําเภอแมสาย จงหวดเชยงรายไป ั ุ ุ ั  ั ั ีจนถงอาเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความยาว 1,650 กิโลเมตร สวนที่กวางสุดจากตะวันออกไป ึ ํตะวันตก วัดจากอําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังอําเภอสงขละบุรี จงหวดกาญจนบุรี ั ั ัเปนระยะทาง 800 กิโลเมตร[1] บริเวณแผนดินสวนที่แคบที่สุดของประเทศตั้งอยูระหวาง แนวชายแดนกัมพูชากับพื้นที่บานโขดทราย ตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด มีระยะทางเพยง 450 เมตร และสวนพื้นที่บานวังกดวน ตําบลหวยทราย อําเภอเมือง จังหวัด ีประจวบคีรขนธ วัดจากชายแดนประเทศพมาจนถงทะเลอาวไทย มีระยะทาง 10.6 กโลเมตร ีั  ึ  ิสําหรับสวนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู (แผนดินระหวางอาวไทยและทะเลอันดามัน) อยูในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและระนอง มีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร เรียกสวนนี้วา "คอคอดกระ"
 5. 5. พรมแดนทางบก รวมระยะทางทั้งหมด 4,863 กโลเมตร ิ ประเทศไทยมอาณาเขตตดตอกบประเทศเพอนบาน 4 ประเทศ ไดแก ประเทศลาว พมา ี ิ  ั ่ื  กมพชา และมาเลเซย ั ู ีแนวชายฝง รวม: 3,219 กม.
 6. 6. ประเทศไทยตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีนติดกับประเทศพมา ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย
 7. 7. ภูมิภาค สภาวิจัยแหงชาติไดแบงประเทศไทยออกเปน 6 ภมิภาค ตามลกษณะธรรมชาติ รวม ู ั ไปถึงธรณสัณฐานและทางนา รวมไปถงรูปแบบวฒนธรรมมนษย โดยภูมภาคตาง ๆ ี ํ้ ึ ั ุ ิ ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต ถึงแมวากรุงเทพมหานครจะ ตั้งอยูบนที่ราบตอนกลางของประเทศ แต เนื่องจากมันเปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุด เขตมหานครแหงนี้จึงอาจพิจารณา ไดวาเปนอีกภูมิภาคหนึ่งของประเทศ ภูมิภาคทางภูมิศาสตรทั้งหกนี้มีความแตกตาง กนโดยมเอกลกษณของตนเองใน ดานประชากร ทรพยากรพนฐาน ลกษณะ ั ี ั  ั ้ื ั ธรรมชาติ และระดบของพฒนาการทางสังคมและเศรษฐกจ ความหลากหลายใน ั ั ิ ภูมิภาคตาง ๆ เหลานี้ไดเปนสวนสําคัญตอลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย
 8. 8. ประเทศไทยแบงออกเปน 6 ภูมิภาค  
 9. 9. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ประกอบดวยจังหวัด 19 จังหวัดมีเนื้อที่ 168,854 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่ทงประเทศ มีดินไมดีซึ่งไมคอยเอื้อตอ ั้ เกษตรกรรม อยางไรกตาม ขาวเหนยว ซงเปนอาหารสาคญสาหรบประชากรในภมภาค  ็  ี ่ึ  ํ ั ํ ั ู ิ จําเปนตองอาศัยทุงนาที่น้ําทวมถึงและระบายน้ําไดนอยในการเจริญเติบโต และที่ซึ่งแหลงน้ํา ใกลเคียงสามารถทวมถึงได มักจะเก็บเกี่ยวสองครังตอป พืชคา อยางเชน ออยและมัน ้ สาปะหลงมการเพาะปลกกนในบรเิ วณมหาศาล และยาง ในปรมาณทนอยกวาพชสองชนดแรก ํ ั ี ู ั ิ ่ี   ื ิ การผลตไหมเปนอตสาหกรรมแถบชนบทและมบทบาทสําคัญตอเศรษฐกจ ภาคอสานมฤดู ิ  ุ ี  ิ ี ี มรสุมสั้น ๆ นํามาซึ่งอุทกภัยในแถบหุบเขาแมน้ํา ไมเหมือนกับพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ กวาของประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฤดูแลงที่ยาวนาน และพื้นที่สวนใหญปกคลุมดวย หญาหรอมแหรม ภเู ขาขนาบภาคตะวนออกเฉยงเหนอทงทางตะวนตกและทางใต และแมนาโขง  ั ี ื ้ั ั  ํ้ ไหลกนทราบสงโคราชทางเหนอและทางตะวนออก พชสมนไพรพนบานหลายชนด โดยเฉพาะ ้ั ่ี ู ื ั ื ุ ้ื  ิ อยางยิ่งในสกุล Curcuma และพืชวงศขง เปนพืชทองถิ่นของภาค ิ
 10. 10. ภาคอีสานแบงลักษณะภูมิประเทศเปน 5 เขตไดแกทิวเขาดานทิศตะวันตก ประกอบดวยทิวเขาดงพญาเย็น มีลักษณะเดนคือสวนที่เปนหินทรายจะยกตัว สูงขึ้นเปนขอบชันกับพื้นที่ภาคกลาง และมีภูเขายอดตัดจํานวนมาก (เรียกวา ภู) ไดแก ภูเรือ ภูหอ ภู หลวง ภูกระดึง ภูเขาดังกลาวสวนใหญเปนภูเขาหินทราย พบภูเขาหินปูนแทรกสลับอยูบางทิวเขาทางดานใต มีทิวเขาสันกําแพงและทิวเขาพนมดงรักเปน ทิวเขาหลัก ทิวเขาสันกําแพงมี  ลักษณะเปนหินปูน หินดินดานภูเขาไฟ และหินทราย สวนทิวเขาพนมดงรักเปนทิวเขาที่เปนภูเขาหิน ทราย และยังมีภูเขาไฟดับแลวตั้งอยูทิวเขาตอนกลาง เปนเนินและภูเขาเตี้ย เรียกวา ทิวเขาภูพานที่ราบแองโคราช เปนพื้นที่ราบของลุมน้ําชี และมูล ที่ไหลลงสูแมน้ําโขง เปนที่ราบที่มีเนื้อที่กวาง ที่สุดของประเทศ จุดเดนของแองโคราชคือ มีการพบซากดึกดําบรรพ ไมกลายเปนหิน ชางโบราณ และไดโนเสารจํานวนมากแองสกลนคร เปนที่ราบบริเวณฝงแมน้ําโขง มีแมน้ําสายสั้น ๆ เชน แมน้ําสงคราม เปนตน บริเวณนี้ มีหนองน้ําขนาดใหญ เรียกวา "หนองหาน" เกิดจากการยุบตัวจากการละลายของเกลือหิน
 11. 11. แผนทีรฐศาสตรและภูมิศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ่ั

×