Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi

4,370 views

Published on

Ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola, THL. Kouluterveyspäivät 17.9.2013.

Published in: Health & Medicine
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Hietanen-Peltola: Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi

 1. 1. Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi Marke Hietanen-Peltola ylilääkäri
 2. 2. Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi • Kouluyhteisön hyvinvointi sekä kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus ovat oppilaan terveyden edistämisen ja hyvinvoinnille kannalta tärkeitä • Ne ovat välillisesti myös edellytys tulokselliselle oppimiselle • Terveellinen ja turvallinen opiskeluympäristö muodostuu hyvistä fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalista olosuhteista 17.9.2013 Terv & Turv / M.Hietanen-Peltola 2
 3. 3. Terveydenhuoltolaki määrittää kouluterveydenhuollon tehtävät (16 §) • Kouluterveydenhuollon palveluihin sisältyvät: 1. Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein 2. Vuosiluokittain oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen 3. Oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen 4. Oppilaan suun terveydenhuolto, johon sisältyvät suun terveystarkastus vähintään kolme kertaa ja yksilöllisen tarpeen mukaan 17.9.2013 Terv & Turv / M.Hietanen-Peltola 3
 4. 4. Perusopetuslaki (29§) • Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön • Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista • Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä 17.9.2013 Terv & Turv / M.Hietanen-Peltola 4
 5. 5. Ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä yhteisön hyvinvointia edistetään I • Osana kaikkea koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksilökohtaista toimintaa • Terveysneuvonta • Terveystarkastukset • Seurannat ja tuen järjestäminen • Verkostopalaverit ym • Osana opettajien, kuraattorien ja psykologien yksilökohtaista toimintaa • Yksilölliset opetusjärjestelyt ja opetuksen tuki • Tukikäynnit, tutkimukset - koulussa on turvallisempaa ja yhteisö voi paremmin silloin, kun yhteisön yksittäisen jäsenet voivat mahdollisimman hyvin - 17.9.2013 Terv & Turv / M.Hietanen-Peltola 5
 6. 6. Ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä yhteisön hyvinvointia edistetään II • Osana koulun ja oppilaitoksen yhteisöllistä oppilashuoltoa • Koulun yleiset hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät toimintamallit – Kirjalliset toimintamallit eri tilanteisiin – Kiusaamiseen puuttumisen ja ehkäisyn mallit – Teemapäivät • Yhteisöllisyyttä tukevat työmenetelmät – Ryhmäyttäminen ym • Osallisuuden mahdollistaminen – Oppilaskunnat, oppilaskyselyt, opetusmenetelmät ym • Fyysisen ympäristön puutteiden huomioiminen ja korjaaminen • Työtä tehdään koko ajan koulun ja oppilaitoksen arjessa 17.9.2013 Terv & Turv / M.Hietanen-Peltola 6
 7. 7. Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastukset • Tarkastus on tehtävä yhteistyössä oppilaitoksen ja sen oppilaiden tai opiskelijoiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken • Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista on seurattava vuosittain Asetus 338/2011 12§ 17.9.2013 Terv & Turv / M.Hietanen-Peltola 7
 8. 8. Yhteisöllinen opiskeluhuolto tarvitsee taustatiedokseen määräaikaisen tarkastuksen • Tarkastuksessa seurataan sovittuja asioita määrävälein – Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus – Kouluyhteisön hyvinvointi • Tietoa tarvitaan yhteisöllisen opiskeluhuollon – Suunnitteluun – Järjestämiseen – Arviointiin • Tarkastusten välillä voidaan tarpeen mukaan tehdä selvityksiä ja kyselyjä – Sisäilmakyselyt, kiusaamiskyselyt, sisäilmamittaukset jne 17.9.2013 Terv & Turv / M.Hietanen-Peltola 8
 9. 9. Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastukset • Toteutetaan monialaisesti kunnassa – Joko konkreettisesti yhdessä tekemällä – Tai ainakin kokoamalla yhteen kaikki kertynyt tieto eri tahoilta • Ei kuulu vain kouluterveydenhuollon vastuulle – Kouluterveydenhuolto tuo oppilaiden näkökulman 17.9.2013 Terv & Turv / M.Hietanen-Peltola 9
 10. 10. Muu asiaa koskeva lainsäädäntö • Terveydensuojelulakia (763/1994) sovelletaan oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisympäristön terveydellisiin vaatimuksiin. Koulujen ja oppilaitosten sisätilat ovat terveydensuojelulain tarkoittamia muita sisätiloja, joihin sovelletaan samoja terveydellisiä vaatimuksia kuin asuntoihin. • Työturvallisuuslaki (738/2002) ja työterveyshuoltolaki (1383/2001) antavat ohjeita työsuhteessa olevien työympäristön turvallisuuden arvioinnista ja koskevat siten koulujen ja oppilaitosten henkilökuntaa ja työsopimuksen perusteella koulutuksen yhteydessä tehtävää työtä. • Pelastuslaki (379/2011) ja asetus (407/2011) edellyttävät ajan tasalla olevaa pelastussuunnitelmaa, josta on myös tiedotettava tarvittavalla tavalla koulun ja oppilaitoksen koko henkilökunnalle. 17.9.2013 Terv & Turv / M.Hietanen-Peltola 10
 11. 11. Tarkastuksen sisältöä I • Kiinnitetään huomiota erityisesti niihin asioihin, jotka ovat tulleet koulun arjessa tai vanhempien ja oppilaiden kautta esiin. • Tarkastuksessa jokainen ammattiryhmä tuo esille tietoonsa tulleita epäkohtia opiskelu ja työolosuhteissa. • Tarkastuksissa huomioitavia asioita ovat esimerkiksi: • fysikaaliset altisteet; esim. haju, melu, valaistus, lämpö • biologiset altisteet; esim. ilmanvaihto, sisäilma, home, siivouksen taso • kemialliset altisteet; esim. opetuksessa käytettävät kemikaalit ja niiden käyttöturvallisuustiedotteet • tila järjestelyt; esim. esteettömyys, käyttö ja soveltuvuus • koulutyön ja opiskelun järjestelyt; lukujärjestyksen toimivuus, koulutyön sujuvuus ja kuormittavuus sekä tarjolla oleva tuki • ruokajärjestelyt; esim. tilat, ruokailun kesto ja ajoitus, ruuan laatu, välipalat, janojuoma 17.9.2013 Terv & Turv / M.Hietanen-Peltola 11
 12. 12. Tarkastuksen sisältöä II • koulukuljetusjärjestelyt; esim. odotusajat, turvallisuus • oppimisilmapiiri, viihtyvyys, vuorovaikutus • oppilaiden tai opiskelijoiden osallisuus • kiusaaminen, väkivalta ja häirintä sekä näiltä suojaamiseksi laaditut suunnitelmat • tapaturma- ja terveysuhat sisäiloissa, esim. portaat, aineopetusluokat, ergonomiset tekijät • turvallisuusuhat; esim. turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien ajantasaisuus, kriisivalmius, paloturvallisuus • tapaturma- ja terveysvaarat ulkotiloissa, esim. fyysiset olosuhteet ja välituntivalvonta • koulun sosiaalitilat, WC, pesu- ja lepotilat • ensiapuvalmius • välituntitilat ja ympäristö; mahdollisuudet liikkumiseen, leikkimiseen ja virkistäytymiseen 17.9.2013 Terv & Turv / M.Hietanen-Peltola 12
 13. 13. Tarkastuksen sisältöä III • Kootaan yhteen koulussa tehtyjen tiedonkeruiden/kyselyjen tulokset – Kouluterveyskysely – Luokka- ja koulukohtaiset yhteenvedot laajoista terveystarkastuksista – Kiusaamiskyselyt – Kouluruokakyselyt – ym 17.9.2013 Terv & Turv / M.Hietanen-Peltola 13
 14. 14. Tarkastusten järjestämisen edellytyksiä • Yhteinen ymmärrys tarkastuksista ja eri tahojen rooleista • Sovittu koollekutsujataho ja aikataulutus • Asiakirjojen tai tietojen yhteen kokoaminen • Epäkohtien korjaamisen vastuut ja aikataulut • Seurantavastuu • Tiedon kulku muille tarkastusten välillä 17.9.2013 Terv & Turv / M.Hietanen-Peltola 14
 15. 15. Tulossa • Valtakunnallinen ”hyvä tarkastusmalli” ja moniammatillinen ohjeistus – Työ vasta alussa – Kerro hyvistä käytännöistä; marke.hietanen-peltola@thl.fi 17.9.2013 Terv & Turv / M.Hietanen-Peltola 15
 16. 16. Viimeisin koulussa toteutettu terveydenhuoltolain mukainen kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastus / KOULUT (Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen perusopetuksessa 2011 THL&OPH, www.thl.fi/teaviisari) 17.9.2013 Terv & Turv / M.Hietanen-Peltola 16
 17. 17. Arvioitiinko koulunne viimeisimmässä tarkastuksessa seuraavia asioita? (Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen perusopetuksessa 2011 THL&OPH) Ei tietoa Ei kuulunut tarkastuk- seen Tarkastettiin ei puutteita Tarkastettiin puutteita ei korjattu Tarkastettiin Puutteita Korjattu Fysikaaliset altisteet (haju, melu, valaistus) 24 % 3 % 34 % 18 % 21 % Biologiset altisteet (sisäilma, home) 24 % 6 % 37 % 18 % 15 % Kemialliset altisteet 26 % 15 % 47 % 3 % 9 % Kouluruokailun järjestelyt 24 % 13% 53 % 4 % 5 % Tilojen soveltuvuus, opiskelujärjestelyt 24 % 7 % 50 % 11 % 8 % Sosiaalitilat 25 % 8 % 49 % 10 % 7 % Siivouksen taso 25 % 12 % 47 % 8 % 8 % Ilmapiiri 25 % 23 % 43 % 2 % 7 % Tapaturmavaara sisätiloissa 24 % 5 % 48 % 7 % 15 % Tapaturmavaara ulkotiloissa 24 % 12 % 38 % 9 % 16 % 17.9.2013 Terv & Turv / M.Hietanen-Peltola 17

×