SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
• ทวีปแอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก
ทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจานวนประชากรมีพื้นที่
30,244,050 ตารางกิโลเมตร รวมหมู่เกาะที่อยู่ใกล้ หรือคิดเป็น
พื้นที่ 20.3% ของพื้นดินบนโลก และมีประชากรรวมมากกว่า 800
ล้านคนใน 54 ประเทศ คิดเป็น 1 ใน 7 ของประชากรทั่วโลก โรมัน
โบราณเรียกตอนเหนือของทวีปนี้ว่า ดินแดนแอฟริกา (Africa
terra) ปัจจุบันคือประเทศตูนิเซีย ซึ่งเคยเป็นมณฑล
แอฟริกาของโรมัน
แผนที่กายภาพทวีปแอฟริกา
หลังจากการประชุมศาสนา
และสันติภาพของโลกทาให้
การเผยแผ่ศาสนาในเคนยามี
รูปแบบมากขึ้น
มีการนิมนต์พระสงฆ์จากญี่ปุ่น
จีน ไทย มาเผยแผ่ศาสนา
ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาอาศัยอยู่
ตามเมืองท่าทางชายฝั่ง
ตะวันออก
การเผยแผ่ไม่ประสบความสาเร็จ
มากนัก เพราะปัญหาเรื่องการเมือง
และเศรษฐกิจของเคนยา
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศ
เคนยาผ่านทางชาวพุทธอินเดียและ
ศรีลังกาเดินทางเข้าไปทางาน
การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศเคนยา
• พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศเคนยา ผ่านมาทางชาวพุทธอินเดีย
และศรีลังกาที่เดินทางเข้าไปทางานในไร่การเกษตรของชาวอังกฤษซึ่ง
ในช่วงแรกๆ ก็จากัดขอบเขตที่ผู้นับถือเฉพาะชาวเอเชียเท่านั้น ภายหลัง
ชาวเคนยาซึ่งมีอยู่เป็นจานวนหนึ่งที่นับถือลัทธิภูตผีปีศาจ ได้หันมา
ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาบ้าง แต่ยังคงเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยอาศัยอยู่
ตามเมืองท่าทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศ
• ภายหลังจากการประชุมศาสนาและสันติภาพของโลก ที่นครไนโรบีเมื่อ
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2527 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเคนยาเริ่มมี
รูปแบบมากขึ้น เมื่อมีความพยายามที่จะก่อตั้งชมรมชาวพุทธในเคนยา
ขึ้นมาและมีการนิมนต์พระสงฆ์จากญี่ปุ่น จีน ไทยเพื่อให้เดินทางเข้ามา
เผยแผ่หลักธรรมในประเทศนี้แต่ก็เป็นช่วงสั้นๆ และไม่ประสบ
ความสาเร็จคืบหน้ามากนัก เนื่องจากสถานภาพในประเทศเคนยาก็มี
ปัญหาทั้งในเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งชนพื้นเมืองบางกลุ่มมี
ความไม่เป็นมิตรนักสาหรับผู้ที่นับถือศาสนาแตกต่างไปจากตน การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในประเทศนี้จึงค่อนข้างมีปัญหามาก
• ปัจจุบันในประเทศเคนยามีผู้นับถือพระพุทธศาสนาอยู่เพียงเล็กน้อย
• ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเอเชีย โดยเฉพาะชาวอินเดียและศรีลังกา
นอกจากนั้นก็มีชาวพื้นเมืองอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจานวนไม่มากนัก
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเคนยา
เชื้อชาติของพุทธศาสนิกชนระยะแรก
เชื้อชาติอินเดีย
เชื้อชาติศรีลังกา
พระสงฆ์จากชาติใดเข้าไปเผยแผ่ศาสนา ญี่ปุ่น จีน ไทย
ส่วนใหญ่เป็นการเผยแผ่
อย่างไม่เป็นทางการ
ผู้ที่นับถือส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
กรุงไคโร เมืองอะเล็กซานเด
รีย
เกิดจากการที่มีชาวพุทธ
เดินทางเข้าไปทางาน
ศึกษาและ
ท่องเทื่ยว
ปัจจบันพระพุทธศาสนาใน
อียิปต์ยังเผยแผ่ได้เล็กน้อย
เนื่องจากมีข้อจากัดด้าน
วัฒนธรรม
ศาสนกิจในอียิปต์
มีการเวียนเทียน
เชิญผู้ทรงภูมิมาแสดง
ธรรม
ชาวพุทธที่อียิปต์มีการรวมตัว
ที่สถานทูตประเทศตนและ
สมาคมที่ชาวพุทธเป็นเจ้าของ
• ประเทศนี้มีชื่อเสียงในด้านอารยธรรมโบราณ รวมถึงอนุสาวรีย์โบราณที่น่าตื่นตา
ที่สุดในโลก ได้แก่ พีระมิด อารามคาร์นัค และหุบเขากษัตริย์ (Valley of
the Kings) ในปัจจุบัน อียิปต์ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรม
ของโลกอาหรับ
• ชื่อ Egypt มาจากชื่อภาษาละตินว่า Aegyptus และชื่อภาษากรีก ว่า
Αιγυπτος (Aiguptos: ไอกึปตอส นิยมใช้ในภาษาไทยว่า ไอยคุปต์)
จากภาษาอียิปต์โบราณว่า Hi-ku-ptah: ฮิ-คุ-ปตาห์ ซึ่งเป็นชื่ออารามที่เมือง
เมืองเทเบส
การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศอียิปต์
• การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอียิปต์นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นไปใน
รูปแบบอย่างไม่เป็นทางการ กล่าวคือ เกิดจากการที่มีชาวพุทธโดยเฉพาะ
ชาวญี่ปุ่น เกาหลี ไทย ศรีลังกาอินเดียเดินทางเขาไปทางาน ศึกษา ท่อง
เที่ยงในอียิปต์ แล้วบุคคลเหล่านี้ก็ค่อยๆ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาให้กับชาวอียิปต์รุ่นใหม่ ซึ่งไม่ใคร่ยึดติดกับวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของตนมากนัก ให้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาด้วย แต่ก็ยังมี
จานวนไม่มากนักประมาณว่าไม่น่าจะเกิน 10,000 คนซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงไคโร และเมืองอะเล็กซานเดรีย นอกจากนั้นก็มี
ชาวพุทธที่ไปอาศัยอยู่ในอีกจานวนหนึ่ง
• ในช่วงวันวิสาขบูชาชาวพุทธที่อียิปต์จะมารวมตัวกันณ สถานทูตของ
ประเทศตนหรือสมาคมที่ชาวพุทธเป็นเจ้าของ เพื่อปฏิบัติศาสนกิจด้วย
การเวียนเทียนกันเป็นกลุ่มเล็กๆ และเชิญผู้ทรงภูมิมาแสดงธรรมเป็น
เวลาสั้นๆ ปัจจุบันพระพุทธศาสนาในอียิปต์ยังเผยแผ่ได้น้อย เนื่องจากมี
ข้อจากัดด้านวัฒนธรรม
ศาสนาในประเทศอียิปต์
• ในอดีตชาวอียิปต์นับถือเทพเจ้าและมีกษัตริย์ที่เรียกว่า ฟาโรห์ และใน
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย พระเจ้าอโศกได้ทูตมาเจริญ
สัมพันธไมตรีกับอียิปต์และได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาในเขตเมือง
อเล็กซานเดรีย แต่ในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ 94% นับถือ ศาสนา
อิสลาม นิกายสุหนี่ อีก 6% นับถือศาสนาคริสต์ นิกายคอปติก
รูปแบบการเผยแผ่
ศาสนา
ชาติที่มีบทบาทในการ
เผยแผ่ศาสนา
รูปแบบไม่เป็นทางการ
เกิดจากการที่มีชาวพุทธ
เดินทางเข้าไปศึกษา
ทางานและท่องเทื่ยว ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย
ศรีลังกา อินเดีย
มีพุทธศาสนาสนิกชน
ไม่เกิน 10,000 คน
กรุงไคโร
เมืองอะเล็กซานเดรีย
จานวน
พุทธศาสนิกชน
เมืองที่มี
พุทธศาสนิกชน
มาก
ประเทศอื่นๆในทวีปแอฟริกา
เช่น กานา ลิเบีย แทนซาเนีย
แอฟริกาใต้ มาดากัสการ์
ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเอเชียที่อพยพเข้าไป
พานักอาศัยในประเทศนั้นๆ
มีผู้นับถือพระพุทธศาสนาอยู่บ้างกระจายไป
ตามประเทศต่างๆ เป็นกลุ่มเล็กๆ บางประเทศมีผู้นับถือไม่ถือไม่ถึง 1,000 คน
สมาชิกในกลุ่ม
• ด.ญ.ธนาภรณ์ มณีฉาย เลขที่ 29
• ด.ญ.จันธิชา ทองทวี เลขที่ 19
• ด.ญ.บุณฑริก แดงปรีชา เลขที่ 30
• ด.ช.ปัญญากร ภพหิรัญ เลขที่ 10

More Related Content

What's hot

Astronomy 03
Astronomy 03Astronomy 03
Astronomy 03Chay Kung
 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 ชุดที่ 2
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 ชุดที่ 2ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 ชุดที่ 2
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 ชุดที่ 2คุณครูพี่อั๋น
 
Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์
 Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์ Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์
Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์Nonsawan Exschool
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศmaerimwittayakom school
 
ใบงานที่ 1 รวมกลุ่มเศรษฐกิจฯ พร้อมเฉลย
ใบงานที่ 1 รวมกลุ่มเศรษฐกิจฯ พร้อมเฉลยใบงานที่ 1 รวมกลุ่มเศรษฐกิจฯ พร้อมเฉลย
ใบงานที่ 1 รวมกลุ่มเศรษฐกิจฯ พร้อมเฉลยthnaporn999
 
ชีววิทยา ม.6
ชีววิทยา ม.6ชีววิทยา ม.6
ชีววิทยา ม.6TataNitchakan
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะKodchaporn Siriket
 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.1
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.1 (คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.1
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.1 KruPa Jggdd
 
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58renusaowiang
 
สงครามเย็น
สงครามเย็นสงครามเย็น
สงครามเย็นTaraya Srivilas
 
การจัดหมู่
การจัดหมู่การจัดหมู่
การจัดหมู่supamit jandeewong
 
โครงงานชาผักสมุนไพรพื้นบ้าน
โครงงานชาผักสมุนไพรพื้นบ้านโครงงานชาผักสมุนไพรพื้นบ้าน
โครงงานชาผักสมุนไพรพื้นบ้านChok Ke
 
การหายใจระดับเซลล์ Cellular respiration
การหายใจระดับเซลล์ Cellular respirationการหายใจระดับเซลล์ Cellular respiration
การหายใจระดับเซลล์ Cellular respirationPat Pataranutaporn
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บทSittidet Nawee
 
เรียงความ Is1
เรียงความ Is1เรียงความ Is1
เรียงความ Is1panisra
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามสำเร็จ นางสีคุณ
 
10.โครงสรา้งและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ตอน1
10.โครงสรา้งและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ตอน110.โครงสรา้งและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ตอน1
10.โครงสรา้งและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ตอน1Wichai Likitponrak
 

What's hot (20)

Astronomy 03
Astronomy 03Astronomy 03
Astronomy 03
 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 ชุดที่ 2
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 ชุดที่ 2ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 ชุดที่ 2
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2 ชุดที่ 2
 
Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์
 Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์ Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์
Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
 
stem structure
stem structurestem structure
stem structure
 
ใบงานที่ 1 รวมกลุ่มเศรษฐกิจฯ พร้อมเฉลย
ใบงานที่ 1 รวมกลุ่มเศรษฐกิจฯ พร้อมเฉลยใบงานที่ 1 รวมกลุ่มเศรษฐกิจฯ พร้อมเฉลย
ใบงานที่ 1 รวมกลุ่มเศรษฐกิจฯ พร้อมเฉลย
 
ชีววิทยา ม.6
ชีววิทยา ม.6ชีววิทยา ม.6
ชีววิทยา ม.6
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะ
 
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.1
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.1 (คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.1
(คู่มือ)หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ล.1
 
2ตัวอย่างนำเสนอโครงการ
2ตัวอย่างนำเสนอโครงการ2ตัวอย่างนำเสนอโครงการ
2ตัวอย่างนำเสนอโครงการ
 
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ โครงงานทดลองวิทยาศาสตร์ 58
 
สงครามเย็น
สงครามเย็นสงครามเย็น
สงครามเย็น
 
การจัดหมู่
การจัดหมู่การจัดหมู่
การจัดหมู่
 
โครงงานชาผักสมุนไพรพื้นบ้าน
โครงงานชาผักสมุนไพรพื้นบ้านโครงงานชาผักสมุนไพรพื้นบ้าน
โครงงานชาผักสมุนไพรพื้นบ้าน
 
การหายใจระดับเซลล์ Cellular respiration
การหายใจระดับเซลล์ Cellular respirationการหายใจระดับเซลล์ Cellular respiration
การหายใจระดับเซลล์ Cellular respiration
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
 
เรียงความ Is1
เรียงความ Is1เรียงความ Is1
เรียงความ Is1
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม
 
ลอการิทึม
ลอการิทึมลอการิทึม
ลอการิทึม
 
10.โครงสรา้งและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ตอน1
10.โครงสรา้งและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ตอน110.โครงสรา้งและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ตอน1
10.โครงสรา้งและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ตอน1
 

Viewers also liked

Pastoralism and livestock marketing at the margins
Pastoralism and livestock marketing at the marginsPastoralism and livestock marketing at the margins
Pastoralism and livestock marketing at the marginsfutureagricultures
 
Järvinen: Koululaisten suunhoito-oppaat moniammatillisena yhteistyönä
Järvinen: Koululaisten suunhoito-oppaat moniammatillisena yhteistyönäJärvinen: Koululaisten suunhoito-oppaat moniammatillisena yhteistyönä
Järvinen: Koululaisten suunhoito-oppaat moniammatillisena yhteistyönäKouluterveyskysely
 
10 fa it_security-1
10 fa it_security-110 fa it_security-1
10 fa it_security-1adiloki
 
Cultivating Innovation
Cultivating InnovationCultivating Innovation
Cultivating InnovationSarah Prevette
 
CANASTAS VIVERES 2015 - SUPERMERCADOS LA CASITA
CANASTAS VIVERES 2015 - SUPERMERCADOS LA CASITACANASTAS VIVERES 2015 - SUPERMERCADOS LA CASITA
CANASTAS VIVERES 2015 - SUPERMERCADOS LA CASITALHA Lou
 
Element Booklet - Day 1
Element Booklet - Day 1Element Booklet - Day 1
Element Booklet - Day 1jmori1
 
Tajuk 10 rumusan & ulang kaji [compatibility mode]
Tajuk 10 rumusan & ulang kaji [compatibility mode]Tajuk 10 rumusan & ulang kaji [compatibility mode]
Tajuk 10 rumusan & ulang kaji [compatibility mode]Lim Kelly
 
Assign, commit, and review - A developer’s guide to OpenStack contribution-20...
Assign, commit, and review - A developer’s guide to OpenStack contribution-20...Assign, commit, and review - A developer’s guide to OpenStack contribution-20...
Assign, commit, and review - A developer’s guide to OpenStack contribution-20...OpenCity Community
 
3D Workshop - Stereoscopic Post-Production and Visual Effects
3D Workshop - Stereoscopic Post-Production and Visual Effects3D Workshop - Stereoscopic Post-Production and Visual Effects
3D Workshop - Stereoscopic Post-Production and Visual EffectsRick Baumgartner
 
Christine Haigh: Financial markets and food price volatility - proposals to r...
Christine Haigh: Financial markets and food price volatility - proposals to r...Christine Haigh: Financial markets and food price volatility - proposals to r...
Christine Haigh: Financial markets and food price volatility - proposals to r...futureagricultures
 
C11530 f2 b092-48bd-9d51383972bc783e
C11530 f2 b092-48bd-9d51383972bc783eC11530 f2 b092-48bd-9d51383972bc783e
C11530 f2 b092-48bd-9d51383972bc783eCarlos Carvalho
 
Не все базы данных одинаково полезны
Не все базы данных одинаково полезныНе все базы данных одинаково полезны
Не все базы данных одинаково полезныSergey Xek
 
Quandary_artaban_fesparafita
Quandary_artaban_fesparafitaQuandary_artaban_fesparafita
Quandary_artaban_fesparafitaFabian Esparafita
 
25 aprilie 2012 jocurile copilariei
25 aprilie 2012 jocurile copilariei25 aprilie 2012 jocurile copilariei
25 aprilie 2012 jocurile copilarieibalada65
 

Viewers also liked (20)

Lakelyn
LakelynLakelyn
Lakelyn
 
Hernán cortes
Hernán cortesHernán cortes
Hernán cortes
 
Pastoralism and livestock marketing at the margins
Pastoralism and livestock marketing at the marginsPastoralism and livestock marketing at the margins
Pastoralism and livestock marketing at the margins
 
Järvinen: Koululaisten suunhoito-oppaat moniammatillisena yhteistyönä
Järvinen: Koululaisten suunhoito-oppaat moniammatillisena yhteistyönäJärvinen: Koululaisten suunhoito-oppaat moniammatillisena yhteistyönä
Järvinen: Koululaisten suunhoito-oppaat moniammatillisena yhteistyönä
 
Moodle - Kuisioner
Moodle - KuisionerMoodle - Kuisioner
Moodle - Kuisioner
 
10 fa it_security-1
10 fa it_security-110 fa it_security-1
10 fa it_security-1
 
Cultivating Innovation
Cultivating InnovationCultivating Innovation
Cultivating Innovation
 
CANASTAS VIVERES 2015 - SUPERMERCADOS LA CASITA
CANASTAS VIVERES 2015 - SUPERMERCADOS LA CASITACANASTAS VIVERES 2015 - SUPERMERCADOS LA CASITA
CANASTAS VIVERES 2015 - SUPERMERCADOS LA CASITA
 
Hantuo openstack
Hantuo openstackHantuo openstack
Hantuo openstack
 
Element Booklet - Day 1
Element Booklet - Day 1Element Booklet - Day 1
Element Booklet - Day 1
 
Tajuk 10 rumusan & ulang kaji [compatibility mode]
Tajuk 10 rumusan & ulang kaji [compatibility mode]Tajuk 10 rumusan & ulang kaji [compatibility mode]
Tajuk 10 rumusan & ulang kaji [compatibility mode]
 
Assign, commit, and review - A developer’s guide to OpenStack contribution-20...
Assign, commit, and review - A developer’s guide to OpenStack contribution-20...Assign, commit, and review - A developer’s guide to OpenStack contribution-20...
Assign, commit, and review - A developer’s guide to OpenStack contribution-20...
 
3D Workshop - Stereoscopic Post-Production and Visual Effects
3D Workshop - Stereoscopic Post-Production and Visual Effects3D Workshop - Stereoscopic Post-Production and Visual Effects
3D Workshop - Stereoscopic Post-Production and Visual Effects
 
Notam 21 mai
Notam 21 maiNotam 21 mai
Notam 21 mai
 
Christine Haigh: Financial markets and food price volatility - proposals to r...
Christine Haigh: Financial markets and food price volatility - proposals to r...Christine Haigh: Financial markets and food price volatility - proposals to r...
Christine Haigh: Financial markets and food price volatility - proposals to r...
 
C11530 f2 b092-48bd-9d51383972bc783e
C11530 f2 b092-48bd-9d51383972bc783eC11530 f2 b092-48bd-9d51383972bc783e
C11530 f2 b092-48bd-9d51383972bc783e
 
Не все базы данных одинаково полезны
Не все базы данных одинаково полезныНе все базы данных одинаково полезны
Не все базы данных одинаково полезны
 
Quandary_artaban_fesparafita
Quandary_artaban_fesparafitaQuandary_artaban_fesparafita
Quandary_artaban_fesparafita
 
Sublevel stoping
Sublevel stopingSublevel stoping
Sublevel stoping
 
25 aprilie 2012 jocurile copilariei
25 aprilie 2012 jocurile copilariei25 aprilie 2012 jocurile copilariei
25 aprilie 2012 jocurile copilariei
 

Similar to ทวีปอาฟริกา

ลักษณะทางสังคม ประชากร ภาษา การปกครองและ Etc.
ลักษณะทางสังคม ประชากร ภาษา การปกครองและ Etc.ลักษณะทางสังคม ประชากร ภาษา การปกครองและ Etc.
ลักษณะทางสังคม ประชากร ภาษา การปกครองและ Etc.Princess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
 
ทวีปแอฟริก่า
ทวีปแอฟริก่าทวีปแอฟริก่า
ทวีปแอฟริก่าleemeanxun
 
PowerPoint ประกอบการศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเ...
PowerPoint ประกอบการศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเ...PowerPoint ประกอบการศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเ...
PowerPoint ประกอบการศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเ...Earn Supeerapat
 
ทวีปแอฟริก่า
ทวีปแอฟริก่าทวีปแอฟริก่า
ทวีปแอฟริก่าleemeanshun minzstar
 

Similar to ทวีปอาฟริกา (7)

ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา
ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกาลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา
ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา
 
ลักษณะทางสังคม ประชากร ภาษา การปกครองและ Etc.
ลักษณะทางสังคม ประชากร ภาษา การปกครองและ Etc.ลักษณะทางสังคม ประชากร ภาษา การปกครองและ Etc.
ลักษณะทางสังคม ประชากร ภาษา การปกครองและ Etc.
 
ทวีปแอฟริก่า
ทวีปแอฟริก่าทวีปแอฟริก่า
ทวีปแอฟริก่า
 
PowerPoint ประกอบการศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเ...
PowerPoint ประกอบการศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเ...PowerPoint ประกอบการศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเ...
PowerPoint ประกอบการศึกษาเรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเ...
 
ทวีปแอฟริก่า
ทวีปแอฟริก่าทวีปแอฟริก่า
ทวีปแอฟริก่า
 
ทวีปแอฟริก่า
ทวีปแอฟริก่าทวีปแอฟริก่า
ทวีปแอฟริก่า
 
ภูมิภาคของทวีปยุโรป
ภูมิภาคของทวีปยุโรปภูมิภาคของทวีปยุโรป
ภูมิภาคของทวีปยุโรป
 

More from นายสมหมาย ฉิมมาลี

More from นายสมหมาย ฉิมมาลี (20)

ม.2 ภาคเรียนที่ 1
ม.2 ภาคเรียนที่ 1ม.2 ภาคเรียนที่ 1
ม.2 ภาคเรียนที่ 1
 
ม.1 ภาคเรียนที่ 1
ม.1 ภาคเรียนที่ 1ม.1 ภาคเรียนที่ 1
ม.1 ภาคเรียนที่ 1
 
ใบงาน ม.2
ใบงาน ม.2ใบงาน ม.2
ใบงาน ม.2
 
ใบงานม.3
ใบงานม.3ใบงานม.3
ใบงานม.3
 
ใบงาน
ใบงานใบงาน
ใบงาน
 
ใบงานม.3
ใบงานม.3ใบงานม.3
ใบงานม.3
 
ใบงาน ม.301
ใบงาน ม.301ใบงาน ม.301
ใบงาน ม.301
 
ใบงาน ม.3.2
ใบงาน ม.3.2ใบงาน ม.3.2
ใบงาน ม.3.2
 
ใบงาน ม.301
ใบงาน ม.301ใบงาน ม.301
ใบงาน ม.301
 
ใบงาน ม.2
ใบงาน ม.2ใบงาน ม.2
ใบงาน ม.2
 
ใบงานม.3
ใบงานม.3ใบงานม.3
ใบงานม.3
 
ชุดการเรียนประชาธิปไตย
ชุดการเรียนประชาธิปไตยชุดการเรียนประชาธิปไตย
ชุดการเรียนประชาธิปไตย
 
ชุดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง
ชุดการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองชุดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง
ชุดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง
 
งานนำเสนอเศรษฐิจพอเพียง
งานนำเสนอเศรษฐิจพอเพียงงานนำเสนอเศรษฐิจพอเพียง
งานนำเสนอเศรษฐิจพอเพียง
 
งานนำเสนอครูสังคม
งานนำเสนอครูสังคมงานนำเสนอครูสังคม
งานนำเสนอครูสังคม
 
อำลา อาลัย จากใจครู
อำลา อาลัย จากใจครูอำลา อาลัย จากใจครู
อำลา อาลัย จากใจครู
 
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
 
บูรณาการอาเชียน ม.1
บูรณาการอาเชียน ม.1บูรณาการอาเชียน ม.1
บูรณาการอาเชียน ม.1
 
บูรณาการอาเชียน ม.1
บูรณาการอาเชียน ม.1บูรณาการอาเชียน ม.1
บูรณาการอาเชียน ม.1
 
ขั้นตอนศาสนพิธี
ขั้นตอนศาสนพิธีขั้นตอนศาสนพิธี
ขั้นตอนศาสนพิธี
 

ทวีปอาฟริกา