Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kiilakoski: Kasvatus teknologisessa maailmassa

Tutkija Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusverkosto. Kouluterveyspäivät 18.9.2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kiilakoski: Kasvatus teknologisessa maailmassa

 1. 1. Kasvatus teknologisessa maailmassa Tomi Kiilakoski Kouluterveyspäivät 18.9. 2013
 2. 2. Alkusoitto. Nuorten näkökulmia lukemiseen • Poika. En mä tiää, onks se noloo. Ku tulee vanhaks, niin sit se vast kiinnostaa. Tai enemmänkin kaikille vanhoille ihmisille, jotka on nyt vaikka vanhoja, niin ei ollu mitään tv:tä siihen aikaan. • Tyttö. En mä ainakaan pidä sitä nolona. En mä tiiä monta tyyppii, ketkä harrastas lukemista. 19.9.2013 Tomi Kiilakoski
 3. 3. I näytös: Jättiaskelein muuttuvat arjen toiminnot • Prensky 2001: viimeistään 1980-luvulla syntyneet nuoret ovat kasvaneet tietotekniikan maailmaan, mikä erottaa heidän teknologiataitonsa aiemmista sukupolvista. • Liioiteltu diginatiiviteesi: kaikki nuoren sukupolven edustajat ovat diginatiiveja, vanhan sukupolven edustajat maahanmuuttajia. – Kognitiivisen tason muutos: nuoret käsittelevät informaatiota ja työskentelevät eri tavoin. Multi-tasking. – Sosiaalisen tason muutos: työskentely vikkelään tahtiin, vapaan valinnan arvostuksena sekä esimerkiksi vaatimuksena, että asiat tapahtuvat nopeasti – Jättää huomiotta, että nuorten välillä on isoja eroja teknologian käyttötaidossa ja digilukutaidossa. 19.9.2013 Tomi Kiilakoski
 4. 4. Jättiaskelia arjen toiminnoissa • Erottelu kasvokkaiseen ja virtuaaliseen on muuttumassa keinotekoiseksi – Samojen nuorten kanssa ollaan sekä netissä että kasvokkain. Ne ovat molemmat sosiaalisen kanssakäymisen muotoja. • Nuoret kiinnittyvät edelleen alueelleen ja kokevat sekä Helsingissä että Lapissa kuuluvansa tietylle alueelle. Netti ei irrota nuoria ympäristöstään. (Ollila 2008, 202.) • Nuorten ystävyyssuhteet eivät lillu verkossa, vaan verkko jatkaa arkisosiaalisuutta (Aaltonen ym. 2011). Pääsääntöisesti netti ei irrota ihmisiä kasvokkain kohtaamistaan kaverisuhteista. 19.9.2013 Tomi Kiilakoski
 5. 5. Kasvatusjärjestelmä: muutokset hapuilevaa tukea vasten kävelyä • Koulun toimintakulttuurissa koneet eivät ole saaneet aikaan vastaavaa vallankumousta: peruskoulun pysyvyys. • Suomen koulujen laitekanta on eurooppalaiselle johtotasolla, laitteiden käyttö opetuksessa viimeisten joukossa (OPH. Survey of Schools.) • IT ei ole mukautunut osaksi koulun pedagogisia arkikäytänteitä, vaan on jäänyt verrattain irralliseksi ja joskus päälleliimatuksi osaksi opetusta. • Yksittäiset, loistavat innovaatiot eivät ole läpäisseet koko koulutusjärjestelmää. 19.9.2013 Tomi Kiilakoski
 6. 6. Näytös 2. Entä sitten? Hommahan toimii, katso vaikka Pisa-tuloksia. • Nykyelämää ei voi ymmärtää ilman teknologiaa – teknologia ja sosiaalinen kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat toisiinsa • Kaplan (2009): Mistä tahansa löydämme ihmisiä, löydämme suhteita teknologioihin; mistä tahansa löydämme teknologiaa, löydämme suhteita ihmisiin • Teknologian käyttöönotossa ei olekaan kysymys vain välineestä, vaan siitä, että ympäristö rakenteistuu osin uusiksi. 19.9.2013 Tomi Kiilakoski
 7. 7. Miksi koulujen pitäisi opettaa myös teknologian käyttöä? • On syntynyt kulttuurista kitkaa perinteisten instituutioiden jatkaessa toimintaansa traditionaaliseen tapaansa. • Nyky-yhteiskunnassa teknologiset taidot ovat välttämättömiä työelämässä, kansalaistoiminnassa ja tiedonhaussa. • Nuoret eivät kasva automaattisesti teknologian huippuosaajiksi: sukupolven sisäiset erot. • Kasvatusjärjestelmän tehtävä on vahvista jokaisen mahdollisuuksia toimia kansalaisena yhteiskunnallisessa ympäristössään. • Pelkkä välinetason osaaminen ei riitä: on ymmärrettävä, miten teknologia vaikuttaa ympäristöön, miten se muuntaa suhteita ja pystyttävä hallitsemaan teknologiaa myös arvonäkökulmasta. 19.9.2013 Tomi Kiilakoski
 8. 8. Näytös 3. Kuinka sitten reagoida? • Välineoptimismi kasvatuksessa: jos vain ryhdytään käyttämään koneita, asiat sujuvat kuin itsestään. • Välinerealismi kasvatuksessa: pelkkä välinetason muutos ei riitä. Välineet muovaavat käyttöympäristönsä uusiksi. Siksi vaaditaan myös muutosta pedagogisessa ajattelussa ja käytöksessä. 19.9.2013 Tomi Kiilakoski
 9. 9. Tomi Kiilakoski TEKNOLOGIAN VARHAISIA OPETUSSOVELLUKSIA (1927)
 10. 10. Tomi Kiilakoski Teknologian opetuskäyttö • Elokuvat • Radio • Televisio • Oppivat koneet • Tietokoneet • Web 1.0. • Web 2.0. • ?
 11. 11. Tomi Kiilakoski Teknologian lupauksia • ” Uskon, että elokuvat tulevat aiheuttamaan vallankumouksen kasvatusjärjestelmäämme ja että muutaman vuoden kuluessa se syrjäyttää oppikirjojen käytön valtaosin, ellei kokonaan. Väitän, että keskimäärin saamme kahden prosentin tehon nykymuodossa kirjoitetuista oppikirjoista. Tulevaisuuden kasvatus tapahtuu nähdäkseni elokuvien välityksellä… joiden avulla on mahdollista saada sadan prosentin teho.” - Thomas Edison 1922.
 12. 12. Tomi Kiilakoski Erik Ahlman 1937 • ” Se edistys, mitä kasvatuksen alalla on tapahtunut, lienee pääasiassa luettava juuri kasvatustekniikan piiriin… Mitä uusien tarkoituksenmukaisten menetelmien keksimiseen tulee, että siinä koulutuksen esteenä usein on ollut ylenmääräinen riippuvuus aikaisemmasta kasvatustraditiosta. Perinnäisiä kasvatus- ja opetusmenetelmiä on usein pidetty jonkinlaisena pyhityksen saaneena rituaalina eikä teknillisinä toimenpiteinä, jollaisia ne kuitenkin ovat.”
 13. 13. Tomi Kiilakoski B.F.Skinner 1958 • ” Koulujärjestelmäämme pitää kutsua epäonnistuneeksi ellei se saa houkuteltua oppilaita oppimaan muutoin kuin uhkailemaan heitä oppimattomuudella. Se, että näin on aina ollut, korostaa nykytekniikan tärkeyttä… Inhottavia käytänteitä ei voida ainoastaan korvata, ne voidaan korvata paljon vaikuttavammilla tekniikoilla.”
 14. 14. Tomi Kiilakoski Tietoverkkojen lupaukset • ”Tietoverkoista tehtävä tiedonhaku tulee muodustumaan hyvin keskeiseksi opiskeluprosessin osaksi kaikilla opetuksen tasoilla. Internet-yhteyksien laajeneminen, tietokoneiden määrän lisääntyminen ja koulutyötä paremmin palvelevien tietokantojen kehittyminen luovat edellytyksen sille, että elektronisesta tiedonhausta tulee hyvin nopeasti osa arkipäiväistä opetusta ja opiskelua.” (Erno Lehtinen 1997.)
 15. 15. Web 1.0.:n lupaukset (Tella 1997) TRADITIONAALINEN LUOKKAHUONEOPETUS TEKNOLOGIAA HYÖDYNTÄVÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ Vastuu oppimisesta opettajalla Vastuu oppimisesta oppilaalla Opettaja sisällön asiantuntijana Opettaja oppimisen asiantuntijana Opettaminen instruktiivisena prosessina Opettaminen konstruktiivisena prosessina Passiiviset oppilaat Aktiiviset oppilaat Opettaja asioiden esittelijänä ja tiedonvälittäjänä Opettaja oppimistapahtumien helpottajana ja tiedon järjestelijänä Oppijalla käytettävissään vain oppikirjoja ja muuta painettua, vanhentunutta aineistoa Oppijalla käytettävissä uuden tekniikan avulla valtavia määriä informaatiota Luokkahuoneen eristyneisyys Opiskeluympäristö ulottuu seinien ulkopuolelle Oppija informaation vastaanottajana Oppija luovana ongelmanratkaisijana ja informaation käyttäjänä Painotus yksilöllisissä projekteissa ja saavutuksissa Painotus yhteistoiminnallisissa ja ryhmäprojektiorientoituneissa toiminnoissa Opettajat hoitamassa hallinnollisia tehtäviä valtaosan päivää Tietotekniikka helpottamassa opettajien hallintotyötä 19.9.2013 Tomi Kiilakoski
 16. 16. Web 2.0.:n lupaukset (Gunawardena ym. 2009) Oppiminen 1.0. Oppiminen 2.0. Formaali ja strukturoitu oppiminen Informaali ja yhteistoiminnallinen oppiminen Opettajajohtoinen, verkkokeskeinen, virtuaalinen ja blended Blended, blogit, Wikit, kysymykset ja vastaukset, haku Käskeminen ja kontrolli, ylhäältä – alas, työntö Alhaalta–ylös, vertaiselta vertaiselle, veto Keskusjohtoinen sisällön tuotanto Ruohonjuuritason sisällön tuotanto Hierarkinen managerointi Mentorointi, tiedon verkostot Luokittelut Tagit Aikataulutettu, suunniteltu Reaaliaikainen Yrityksen nimeämät ekspertit Yhteisön nimeämät ekspertit Suunnitellut formaalit tapahtumat Mahdollistettu tiedon vaihto 19.9.2013 Tomi Kiilakoski
 17. 17. Tomi Kiilakoski Larry Cuban teknologisten sovellusten vastaanotosta • 1. Vaihe: Koulutusta suunnittelevat virkamiehet ja insinöörit innostuvat • 2. Vaihe: Akateemista tutkimusta, jossa tuotetaan varovaisen positiivia arvioita teknologian soveltuvuudesta • 3. Vaihe: Tutkimusta, jossa ilmenee uuden teknologian epäsäännöllinen ja hajanainen opetuskäyttö • 4. Vaihe: Opettajien syyllistäminen
 18. 18. Miten olla teknologian kanssa tolkuissaan? • kykyä analysoida sitä, miten tämä nimenomainen teknologia muuntaa toimintaa sekä siitä, millaisia haasteita tämä asettaa kasvatusjärjestelmälle. • kykyä ylittää teknologiaoptimismi ja analysoida, millä tavalla teknologia sopeutuu olemassaoleviin rakenteisiin tai tekniikoihin. • Ennen kaikkea kykyä ymmärtää teknologian pedagoginen käyttö nimenomaan pedagogisena kysymyksenä, jolloin olennaiseksi asettuvat päämääräkysymykset siitä, miten tukea lasten ja nuorten hyvää elämää ja osallisuutta yhteiskunnassa, jota teknologia puitteistaa. 19.9.2013 Tomi Kiilakoski
 19. 19. Kasvatus teknologisessa maailmassa • Maailma, jossa elämme, on teknologinen. Tässä maailmassa kasvatus näivettyy heikoimmillaan teknologiaksi, välineeksi ja keinoksi muiden joukkoon. Toisaalta kasvatus voi parhaimmillaan olla toimintaa, jossa teknologinen maailma asettuu kehyksiinsä ja jossa opitaan toinen toisilta, millaista on eläminen teknologisissa elämänmuodoissa. 19.9.2013 Tomi Kiilakoski
 20. 20. Loppusoitto. Kenen työ muutos on? • Vaihtoehto 1. Koulun muuttaminen on kuin 100 metrin juoksu, nopea yksilölaji. – Tässä ajattelussa jokainen parantaa omaa toimintaansa, mutta vain harva on huipulla, ja nekin vippaskonstein. • Vaihtoehto 2. Koulun muuttaminen on kuin jääkiekkosarja, pitkä ja huolellinen tiimiprosessi. – Tässä ajattelussa kukaan ei voi toimia yksin, vaan muutoksen on kummuttava yhteisön sisältä, kaikkien yhteisenä prosessina. 19.9.2013 Tomi Kiilakoski
 21. 21. Perustuu teokseen Kasvatus teknologisessa maailmassa (Nuorisotutkimusseura 2012) 19.9.2013 Tomi Kiilakoski

×