Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tietojohtamisen perusteet: Strategiat ja prosessimallit

Tietojohtamisen perusteet -sarjan neljäs osa: Tietojohtamisen strategiat ja prosessimallit.

 • Login to see the comments

Tietojohtamisen perusteet: Strategiat ja prosessimallit

 1. 1. TIETOJOHTAMISEN STRATEGIAT JA PROSESSIMALLIT TIETOJOHTAMISENPERUSTEET 1
 2. 2. NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 8.4.2013 2 ESITYKSEN KESKEISET AIHEET: 1. Tietojohtamisen strategiat • Personointi- ja • Kodifiointistrategia 2. Tietojohtamisen prosessimallit • SECI-malli • Tiedonhallinnan prosessimalli • Muita malleja
 3. 3. 3 STRATEGIAN MÄÄRITTELY NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH • ”Strategia on prosessi, joka tarkoittaa • yrityksen toiminnan juonta • sen tapahtumien punaista lankaa” Näsi (2000) • Liiketoiminnan suuntaviivat pitkällä aikavälillä • ”kuinka saavuttaa kilpailuetua muihin nähden muuttuvassa ympäristössä yrityksen resursseja oikein käyttämällä tyydyttäen markkinoiden tarpeet ja (osakkeen)omistajien odotukset”(mukailtu: Johnson-Scholes,1999) • Organisaatiolla on missio, josta johdetaan visio, jonka saavuttamista varten laaditaan strategia, joka pitää jalkauttaa.
 4. 4. 4 STRATEGIAN MÄÄRITTELY JATKUU… NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH • Lähtöisinsodankäynnistä;Sunzi(Sun Tzu): Sodankäynnintaito, liiketoimintastrategiaAnsoffilta • Yhtä monta määritelmää, kuin on määrittelijää.Kyse pitkälti priorisoinnista • Tietoinensuunnitelma,jossa määritellään halututtavoitteet ja toiminnan reunaehdottulevan menestyksen saavuttamiseksi  osoittaa suunnan liiketoiminnalle • Pitkän aikavälin tavoitteenasetanta; mm. toimialat,asiakassegmentit, toiminta-alueetjne. • Eri tason strategioita • teknologiastrategia • tietostrategia • jne.
 5. 5. TIETOJOHTAMISEN STRATEGIAT 1/2 • Millaistatietoa hyödynnetään? • Miten tietoa tulisi hyödyntää ja kehittää? • Luo/määrittelee organisationaalisenkyvyn hankkia,luoda,kartuttaa ja hyödyntää tietoa • Tietoprosessienoltava osa koko organisaationstrategiaa NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 5
 6. 6. • Asiantuntijatyössä korostuujohtajienrooli suunnannäyttäjinä, visioiden ja strategioidenlaatijoina ja viestijöinä • ”Johdontehtävä on koordinoidaniitäprosesseja,joidenavulla tiedosta integroidaantuotteitaja palveluita” (Laihonenet al. 2013) • Yksi tunnetuinjaottelu:personointistrategia& kodifiointistrategia TIETOJOHTAMISEN STRATEGIAT 2/2 NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 6
 7. 7. PERSONOINTISTRATEGIA • Tavoitteena yksilöllistenratkaisujen löytäminen • Hiljaisentiedonkorostaminen • Face to face -keinot keskeisiä • ICT viestintää varten • Esim. McKinsey, Boston ConsultingGroup NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 7
 8. 8. KODIFIOINTISTRATEGIA • Olemassa olevan tiedon tehokas hyödyntäminen • Tiedon tallentaminen järjestelmiin • ICT tiedon tallentamista ja etsimistä varten • Esim. E&Y, Accenture NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 8
 9. 9. MIKSI JAKO PERSONOINTI- JA KODIFIOINTISTRATEGIOIHIN? • Organisaation ”tarjonnan” selkeyttäminen • Tarvittavan osaamisen suunnittelu  rekrytointi • Työntekijöiden työnkuvan selkeyttäminen • Mitä prosesseja tarvitaan • Mitä tietojärjestelmiä tarvitaan, jos tarvitaan • Sosiaalisten suhteiden merkitys NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 9
 10. 10. PERSONOINTI- JA KODIFIONTISTRATEGIOIDEN SUHDE • Tyypillisesti esitetty 80-20 % -suhde • Tietämyksen hallintaa ei pitäisi (saa/voi) eriyttää puhtaasti esim. henkilöstöhallinnon tai tietohallinnon tehtäväksi (Hansen ym. 1999) • Myös tasaisemmin jakautuvia tilanteita NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 10
 11. 11. ESIMERKKEJÄ TIETOA KÄSITTELEVISTÄ PROSESSEISTA Tiedon tunnistaminen ja talteenottaminen Tiedon luominen Tiedon soveltaminen ja käyttö Tiedon jakaminen NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 11
 12. 12. TIETOJOHTAMISEN PROSESSIMALLIT • Erilaisiaprosessimalleja tietojohtamiseenon tarjollalukuisia,esimerkiksi tietämyksen hallinnanja liiketoimintatiedonhallinnankirjallisuudessa. • Ne eroavat toisistaanmm. käyttötarkoituksenja näkökulmanmukaan. • Jotkut mallit soveltuvat informaationhallintaan,toiset pyrkivät ottamaan haltuunmyös ylemmän tason tietoa. • Tässä esityksessä keskeiset tietojohtamisen(prosessi)mallit 1. Nonaka, I. & Takeuchi,H. 1995. The Knowledge-CreatingCompany: How Japanese CompaniesCreate the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, New York. 2. Choo, C. W. 2001. Information Managementfor the Intelligent Organization – The Art of Scanningthe Environment. 3rd ed. American Society for InformationScience and Technology. NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 12
 13. 13. NONAKA & TAKEUCHI 1995: SECI •Kuvaa tiedon luomistaja syntymistä organisaatiossa •Erottelee yksilön ja organisaation •Erottelee hiljaisenja eksplisiittisentiedon •Tiedonmuuntaminen ja siirtäminen:sosiaalinenprosessi NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 13
 14. 14. SECI-MALLI (NONAKA & TAKEUCHI 1995) SELOSTAA UUDEN TIEDON SYNTYMISEN ORGANISAATIOSSA JA ORGANISAATIOLLE. 1. SOCIALIZATION 2. EXTERNALIZATION 3. COMBINATION 4. INTERNALIZATION 1. Sosialisaatio 3. Yhdistäminen4. Sisäistäminen eksplisiittinen 2. Ulkoistaminen eksplisiittinen eksplisiittinen eksplisiittinen hiljainen hiljainen hiljainenhiljainen NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 14
 15. 15. TIEDONHALLINNAN PROSESSIMALLI (CHOO 2001) Tietotarpeet Tiedon organisointi ja varastointi Tiedon hankinta Tietotuotteet ml. -palvelut Tiedon jakaminen Tiedon käyttö Toiminnan mukauttaminen NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 15
 16. 16. ESIMERKKI: TIETOJOHTAMINEN PROSESSINA Tilanne: Huomaamme oman tuotemerkkimme (energiajuoma) myyvän odotettua heikommin. Tietotarve:tuotemerkkien markkinaosuudettietyllä markkina-alueella. Tiedonhankinta:suoraan tietovarastosta, käyttämällä jotakintietotuotettatai– palvelua vai turvautumalla kollegoidentietämykseen. Voimme käyttää sekä sisäisiä että ulkoisialähteitä. Tietotuote: sisäisetmyyntiraportit Tietopalvelu: esimerkiksivoimme ostaa tiedon konsulttitoimistolta, markkinatutkimuslaitokselta. Kollegoilla voi olla tietoa asiasta tai tietoa siitä, mistä saa tietoa. Asiakkaiden näkemys? Tiedonkäyttö:kilpailijantuotemerkkion kasvattanut markkinaosuuttaan:Mitä meidän pitäisi tehdä? Toiminnanmukauttaminen:Laskemme oman tuotemerkkimme hintaa radikaalisti ts. ostamme takaisin markkinaosuuttamme(esim.). NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 16
 17. 17. Mitä jos edellisenesimerkin mukainen toiminnanmukauttaminenEI tuota toivottua tulosta? MISSÄ VIKA? • Onko tilanne analysoitu oikein? • Onko hankittu tilannetta vastaavaa tietoa? • Onko pyritty yksinkertaistamaan tilannetta tai rajaamaansaatavilla olevaa informaatiota? • Tai,ovatkojohtopäätöksemmeoikeita? • Tai ovatko vastauksemme oikeita? TIETOJOHTAMISEN HAASTEELLISUUS NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 17
 18. 18. MUITA MALLEJA 18
 19. 19. VerkostotPäätöksenteko Informaatio ja tieto- resurssit Organisaatiot Tietoperustainen näkemys Johtamis- toiminta ICT suorituskyky, tuottavuus, tehokkuus, uudistumiskyky, uusiutuminen Ihmisten toiminta Tietopohjainen arvon luominen ymmärrys, johtaminen, mittaaminen, varmistaminen, kehittäminen, analysoiminen, käyttäminen, luominen, tukeutuminen,… ICT NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 19
 20. 20. Tiedon tyyppi sisäinen Tiedonkohde ulkoinen ulkoinen määrällinen sisäinen laadullinen Tiedon lähde LIIKETOIMINTATIETOKUUTIO, LIITYNTÄ TIETOJOHTAMISEEN, HANNULA & PIRTTIMÄKI 2005 NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 20
 21. 21. Aiempi tieto Aiempi tietämys Informaatio (maksaa…) Data (0, 0, 1, 0, 1, 0, ..) Tieto (hintakehitys…) Tietämys (kannattaa…) Jalostumisprosessi TIEDON JALOSTUMISPROSESSI, HANNULA & PIRTTIMÄKI 2005 NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 21
 22. 22. 2. Tiedon tunnistus 1. Tietotarve ja määrittely 3. Työkalujen valinta 4. Käyttöön- otto 5. Käyttö TOTEUTUS 5. Hyötykäyttö 6. Analysointi ja seuranta 9. Muutokset toiminnassa 8. Päätöksen- teko 7. Vaihto- ehtojen muotoilu KÄYTTÖ HANNULA 2011 NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 22
 23. 23. Valvonta ja hallinto Metadata ETL, Extract Transform Load (refresh) DWH Datamartit Datan lähteet Operatiiviset tietokannat Ulkoiset lähteet Kyselyt ja raportit Analyysi OLAP palvelimet toimittaa Tiedon louhinta DWH Loppukäyttö CHAUDHURI & DAYAL, 1997 NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 23
 24. 24. tietomassa ymmärrys ja toiminta tiedon lähteiden määrittely ja etsintä prosessoitu tieto tietotuote 5. Tiedon hyödyntäminen ja palaute 1. Tietotarpeiden määrittely 3. Tiedon prosessointi 2. Tiedon kerääminen 4. Tiedon jakaminen MYLLÄRNIEMI ET AL. 2009 24
 25. 25. Käyttö / hyödyntäminen Tietohallinto / järjestelmät ja infra Operatiiviset tietojärjestelmät Toiminta- ympäristö Henkilöstö Muut Analysointi (analyyttiset Työkalut, OLAP) Esitys (Raportointi, Portaalit, mittarit) Meta- mallinnus Datan prosessointi ja tallennus Datan poiminta ja muunnos (ETL) Tietotarpeet PalauteOppiminen Mitä on liiketoimintatiedon hallinta? Myllärniemi & Virtanen 2012 25
 26. 26. Tiedonhallinnan prosessimalli – case Hatanpään sairaala, Väihinpää et al. 2008 Henkilöstö Resurssit Tilat Laitteet Materiaalit Aineeton po PotilasvirratPotilasvirratPotilasvirrat Mahdollistaa PotilasdataTuottaa Päätöksenteon tukena Syötteenä Muuntaa Raportointi Mallinnus ja simulointi Potilas- informaation käyttö 26
 27. 27. • Tietojohtamisen strategiat luovat/määrittelevät organisaationalisen kyvyn hankkia, luoda, kartuttaa ja hyödyntää tietoa • Tietoprosessien oltava osa koko organisaation strategiaa • Tietojohtamisen strategiat Personointi- ja Kodifiointistrategia • Tietojohtamisen keskeisimmät prosessimallit SECI-malli Choon prosessimalli YHTEENVETO NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH 27
 28. 28. 28 LISÄÄ SISÄLTÖÄ TIETOJOHTAMISESTA JA AIHEALUEEN TUTKIMUKSESTA: Twitter: @Noviresearch ja @tietojohtaminen Tietojohtamisen tutkimuskeskus NOVIn kotisivut https://www.tut.fi/novi/ Slideshare: http://www.slideshare.net/Noviresearch YouTube: http://youtube.com/noviresearch NOVI RESEARCH CENTER TUT.FI/NOVI TWITTER: @NOVIRESEARCH

×