Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เอกสาร East & South East Asia Monitor ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

225 views

Published on

โดย ผศ.ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภายใต้การสนับสนุนของโครงการคลังปัญญาเพื่ออภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

สนใจติดตามคลิปวีดีได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=W6Ya9lOpA3E

สนใจรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่
Wepsite : http://www.rsu-brain.com
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/thinktankrsu?ref=hl

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เอกสาร East & South East Asia Monitor ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

 1. 1. 1 สถาบันคลังปญญาดานยุทธศาสตรฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 2 : เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ผู้ติดตามสรุปความเคลื่อนไหวและแสดงความเห็น
 2. 2. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 2 EAST ASIA MONITOR ญี่ปุ่ นยังคงได้รับความสนใจต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ตัวประกันเมื่อเดือนมกราคม รัฐบาลญี่ปุ่นไม่ เพียงเตือนให้ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางท่องเที่ยวและติดต่อธุรกิจในต่างประเทศ (ข้อมูล ค.ศ. 2013 อยู่ที่ 17.47 ล้าน คน) และที่ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศกระจายอยู่ในส่วนต่างๆของโลกราว 1.26 ล้านคน0 1 เพิ่มความระมัดระวัง เพราะรัฐบาลญี่ปุ่นจะยังคงให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมและอื่นๆ เพื่อโดดเดี่ยวและขจัด ISIL โดยได้ ประกาศเมื่อช่วงกลางเดือนว่า รัฐบาลโตเกียวจะเพิ่มความช่วยเหลือขึ้นอีก 15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิม ที่ประกาศไว้200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ1 2 แม้จะมีคําขู่ว่า ชาวญี่ปุ่นได้ตกเป็นเป้ าหมายของการก่อการร้ายแล้ว- “มาเริ่มฝันร้ายของชาวญี่ปุ่นกัน”2 3 และเพื่อป้ องกันโอกาสการเกิดซํ้ารอยของเหตุการณ์แบบเดิมรัฐบาล โตเกียวได้ยึดหนังสือเดินทางของ ยูอิชิ ซูกิโมโต (Yuichi Sugimoto) ช่างภาพอิสระ ที่มีแผนจะเดินทางเข้า ไปบันทึกภาพในค่ายผู้ลี้ภัยในพื้นที่ซีเรียในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ท่าทีแข็งกร้าวเช่นนี้เองที่ช่วยทําให้คะแนนนิยมของ ชินโซ อาเบ (Shinzo Abe) ผู้นําญี่ปุ่นเพิ่มจา กระกับร้อยละ 53 เมื่อเดือนมกราคมมาที่ระดับร้อยละ 583 4 ข้อสังเกตที่ยากจะมองข้ามก็คือ แรงกดดันทั้งจาก ภายในและภายนอก อาจทําฝ่ายขวาให้ญี่ปุ่นถือเป็นโอกาสอันดีในการปรับวิถีคิด (โดยเฉพาะของผู้คนยุค หลังสงครามโลกครั้งที่สอง) และมาตรการด้านความมั่นคงเชิงรับไปสู่เชิงรุกมากขึ้น ด้วยเหตุว่า นี่คือ ช่วงเวลาที่มีการถกเถียงถึงบทบาทและหน้าที่ของกองกําลังป้ องกันตนเอง (Self Defence Forces: SDF) ที่แม้ จะมีขีดความสามารถด้านอาวุธและกําลังพล แต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวเชิงรุกในต่างแดน แม้ว่านั่นอาจจะ หมายถึงการช่วยเหลือตัวประกันสัญชาติตนเอง วิกฤตการประหารตัวประกันที่เกิดขึ้นทําให้มีการเสนอการ ขอแก้ข้อกฎหมายเพื่อขยายบทบาทหน้าที่ของ SDF ซึ่งจะเข้าสู่สมัยประชุมในเดือนพฤษภาคมศกนี้ แม้จะยัง ไม่แน่ชัดว่า การขยายบทบาทเชิงรุกจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ภายใต้สภาพเงื่อนไขแบบใด แต่มีความเป็นไปได้ 1 ข้อมูลรายภูมิภาคประกอบด้วย ยุโรปตะวันตก 194,406 คน ยุโรปตะวันออก 8,968 คน ตะวันออกกลาง 9,773 คน แอฟริกา 8,037 คน อเมริกาเหนือ 474,996 คน อเมริกากลาง 11,352 คน อเมริกาใต้ 82,756 คน เอเชีย 362,878 คน ภาคพื้นสมุทร-ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะแปซิฟิก 105,067 คน และ แอนตากติค 30 คน (‘Facing up to international terrorism/ Crisis response, a turning point – Japanese living overseas by region (as of Oct 1, 2013)’ (3/2/2015) The Japan News Retrieved from http://the-japan- news.com/news/article/0001903964 (5/2/2015)) 2 ‘Japan to provide $15.5 million in Middle East-Africa counter-terrorism aid’ (17/2/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/assests/print?aid=USKBN0LL02520150217 (17/2/2015) 3 ‘Facing up to international terrorism/ Crisis response, a turning point – Japanese living overseas by region (as of Oct 1, 2013)’ (3/2/2015) The Japan News Retrieved from http://the-japan- news.com/news/article/0001903964 (5/2/2015) 4 ‘Japan seizes passport of journalist planning Syria trip’ (8/2/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/02/japan-seizes-passport-journalist-planning-syria-trip (11/2/2015)
 3. 3. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 3 สูงมากที่จะมีการขยายบทบาทในเรื่องของการช่วยส่งกําลังบํารุง (logistic mission) จาก SDF ต่อกองกําลัง และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆที่ต่อกรกับ ISIL5 ความตึงเครียดและความกังวลในสังคมญี่ปุ่นดูจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการเตือนภัยถึงผิวดินไหวขนาด 6.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 10 กิโลเมตรใต้ผิวดินทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (Tohoku) พื้นที่เดิมกับเหตุการณ์สึนามิใหญ่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2011 อันเป็นเหตุ ให้ญี่ปุ่นระงับการเดินเครื่องโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วประเทศในเวลาต่อมา จนส่งผลต่อความสามารถใน การฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ท่ามกลางการถกเถียงหลังจากเริ่มกลับมาเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์มากขึ้นว่า สังคมญี่ปุ่นจะยอมแหล่งไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์อีกหรือไม่ เพราะความเสียหายจาก Fukushima Daiichi อาจต้องเยียวยาเกินกว่าหนึ่งรุ่นอายุชน และจะเกิดอะไรขึ้น หากเกิดเหตุใดๆขึ้นกับ Kawashikawa-Kariwa ศูนย์รวมเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (7 เตา) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก5 6 จีน ต้อนรับศักราชปีแพะด้วยทิศทางค่อนข้างบวกตั้งแต่เรื่องของการจัดเตรียมวาระสําหรับการ เจรจาทวิภาคีระหว่าง สิ จิ้นผิง กับ บารัค โอบามา ซึ่งกําหนดให้มีขึ้นช่วงปลายเดือนมิถุนายน โดยทั้งสอง ฝ่ายเห็นความจําเป็นที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคง รวมถึงเรื่องที่ สมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคง (Permanent 5) อาจจะยกเลิกการควํ่าบาตรอิหร่านในเรื่องโครงการ พัฒนานิวเคลียร์ แม้ว่าจะยังเห็นต่างในเรื่องของ cyber security7 โดยที่ทางการจีนมักได้รับการจับตามองใน เรื่องของการใช้อํานาจนิยมตรวจจับเชิงเครือข่าย (networked authoritarianism) แม้จะมีผลงานวิจัยจาก สถาบันเพื่อสังคมศาสตร์เชิงปริมาณ (Institute for Quantitative Social Science) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เผยให้เห็นว่า การใช้ถ้อยคําสื่อสารข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของจีนนั้นค่อนข้างมีอิสระ แม้จะมีกอง เซ็นเซอร์ซึ่งอาจจะมีมากกว่า 250,000 ชีวิตคอยตรวจสอบ โดยถ้อยคําที่ได้รับการเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือ ถ้อยคําประเภทที่ชักชวนให้เกิดการรวมกลุ่มระดมผู้คนจัดกิจกรรมในสังคมจริงนอกพื้นที่อินเตอร์เน็ต (offline world)7 8 หวางยี (Wang Yi) รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ยังได้แสดงท่าทีด้วยว่า จีนอาจใช้ความใกล้ชิด 5 ‘Legal barriers high for SDF rescue missions overseas – Reasons Japan cannot make use of SDF in ISIL hostage situation’ (4/2/2015) The Japan News Retrieved from http://the-japan-news.com/article/0001906908 (5/2/2015) 6 John Boyd (3/2/2015) ‘Japan’s nuclear restart meet public fears’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/indept/features/2015/01/japan-nuclear-restart-meet-public-fears (11/2/2015), ‘Strong quake hits northern Japan, government lifts tsunami advisory’ (17/2/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/assets/print?aid=USKBN0LK1ZJ20150217 (17/2/2015) 7 ‘Obama and Xi discuss cyber issues, prepare for U.S. visit’ (11/2/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/assets/print?aid=USKBN0LF05X20150211 (11/2/2015) 8 John Naughton (14/2/2015) ‘The fascinating truth behind all those ‘great firewall of China’ headlines’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/14/truth-behind-great- firewall-of-china-headlines (16/2/2015)
 4. 4. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 4 ทางเศรษฐกิจกับอิหร่าน (จีนนําเข้านํ้ามันดิบจากอิหร่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยเมื่อปีผ่านมานําเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 จากยอดนําเข้าสูงสุดเมื่อ ค.ศ. 2011 และจีนยังแสดงท่าทีสนใจนําพาเหล่านักธุรกิจเข้าพัฒนาสวน อุตสาหกรรมในอิหร่าน) โน้มน้าวให้อิหร่านเจรจากับชาติมหาอํานาจนิวเคลียร์ (สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี และบริเตน) เพื่อกําหนดกรอบความตกลงพื้นฐานก่อนสิ้นเดือนมีนาคม ซึ่งอาจจะนําไปสู่ ความตกลงขั้นสุดท้ายช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน8 9 ด้านตัวเลขเศรษฐกิจนั้น แม้จะมีการสรุปภาพว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ยังคง ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยที่ FDI เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 29.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และถือได้ว่าเป็นยอดตัวเลขสูงสุด นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014 (อาจเพราะการลงทุนขนาดใหญ่ของ Verizon Communication Inc. จาก สหรัฐอเมริกากับพันธมิตรจากอังกฤษซึ่งก็คือ Vodafone) แม้ว่าทิศทางนับจากปีไปของ ค.ศ. 2015 อาจจะไม่ หวือหวา ขณะที่นักลงทุนจีนก็ขยายการลงทุนในต่างประเทศเช่นกัน โดยมีเงินทุนไหลออก (outbound direct investment: ODI) 10.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 40.69 10 แม้กระนั้นก็ตาม ตัวเลขภาวะเงินเฟ้อที่ลดตํ่าลงมาที่ระดับร้อยละ 0.8 ก่อนให้เกิดความกังวลว่า อาจจะเฉียด ใกล้พรอมแดนภาวะเงินตึงตัว การขยับตัวของดัชนีราคาผู้บริโภคตํ่าลงจากระดับร้อยละ 1.5 เมื่อเดือน ธันวาคมที่ผ่านมา และตํ่ากว่าระดับร้อยละ 1 อันเป็นระดับคาดการณ์ของบรรดานักเศรษฐศาสตร์ แม้ว่า ธนาคารกลาง (PBC) จะได้ออกมาตรการลดทุนสํารองของบรรดาธนาคารต่างๆซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกใน รอบสามปี1 0 11 แต่ก็ดูจะยังไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากนัก ช่วงเดือนนี้จีนสร้างความกังวลให้กับ นานาชาติ ด้วยการเคลื่อนไหวสร้างเกาะเทียมจากแนวขอบปะการังในแนวหมู่เกาะสแปรตลีย์ ในย่านทะเล จีนใต้การก่อสร้างในครั้งนี้มีลักษณะเป็นอาคารท่าเรือ คลังนํ้ามัน และลานขึ้นลงของเครื่องบิน ซึ่งยิ่งจะทํา ให้จีนมีพื้นที่อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนเข้ามาได้ลึกยิ่งขึ้นในย่านทะเลจีนใต้ ซึ่งมีมูลค่าการค้า (จาก การผ่านเข้าออกของเรือ) ไม่ตํ่ากว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี11 12 9 ‘China foreign minister pushes Iran on nuclear deal’ (15/2/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/assets/print?aid=USKBN0LK05Q20150216 (16/2/2015) 10 ‘China January FDI grows at strongest pace in four years’ (15/2/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/assets/print?aid=USKBN0LK04Z20150216 (16/2/2015) 11 ‘Chinese inflation falls to 0.8%, fuelling fears of deflationary spiral’ (10/2/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/feb/10/chinese-inflationfalls-to-08-fuelling-fears-of- deflationary-spiral (11/2/2015) 12 Greg Torode (19/2/2015) ‘China to project power from artificial islands in South China Sea’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/assets/print?aid=USKBN0LN0J820150219 (21/2/2015)
 5. 5. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 5 ช่วงเดือนนี้ดูจะไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามากนักจากเกาหลีเหนือแม้ผู้นําเกาหลีเหนือ จะยังคงดํารงช่วงเวลา (ต้นเดือนกุมภาพันธ์) แห่งการตั้งเงื่อนไขการร่วมโต๊ะเจรจากับผู้นําสหรัฐอเมริกา ใน เรื่องเกี่ยวกับการระงับการทดลองนิวเคลียร์ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือ วอชิงตันจะต้องระงับการซ้อมรบ ร่วมกับเกาหลีใต้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม (ช่วงเวลาปรกติในตารางความร่วมมือระหว่างวอชิงตันกับ โซล) ขณะที่คณะกรรมาธิการกลาโหมแห่งเกาหลีเหนือ (North Korea’s National Defence Commission) ก็ ยังคงใช้วาจาไม่ต่างจากเดิมว่า การกระทําดังกล่าวของสหรัฐอเมริกาเป็นการยั่วยุที่อาจกระตุ้นให้เกิด สงคราม ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น เปียงยางก็พร้อมจะใช้ทุกวิธีการและทุกวิถีทางในการตอบโต้เพื่อเขียนบันทึก ประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายของสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์ที่มีความถูกต้องแม่นยําสูง กอง กําลังทางบก เรือ อากาศ และไซเบอร์ โดยที่วอชิงตันแทบจะไม่ใส่ใจหรือใส่ใจการเรียกร้องนี้ไม่มากนัก แม้ว่าก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาจะเป็นฝ่ายกระตุ้นให้เกาหลีเหนือนั่งโต๊ะเจรจา12 13 SOUTH EAST ASIA MONITOR เรื่องราวความเคลื่อนไหวในเมียนมาร์ ดูจะปรากฏสู่แวดวงระหว่างประเทศค่อนข้างมาก ในช่วงเดือนนี้ โดยเฉพาะเรื่องของการสู้รบรอบใหม่หลังไม่มีการเคลื่อนไหวใหญ่ใดๆในรอบ 2 ปี และการ เคลื่อนไหวในเขตรัฐฉานค่อนข้างสงบมากว่า 6 ปี การปะทะครั้งนี้เป็นไประหว่างกองกําลังทหารพม่า (ทา มาดอว์) กับกลุ่มกองกําลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งเมียนมาร์ (Myanmar National Democratic Alliance Army: MNDAA) หรือที่รู้จักกันในนามของโกก้าง (Kokang) ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองกําลังพรรค คอมมิวนิสต์แห่งพม่า (Communist Party of Burma: CPB) ที่จีนปักกิ่งให้การสนับสนุนก่อนจะระงับการ สนับสนุนเมื่อ ค.ศ. 1989 การสู้รบครั้งนี้ดูจะไม่ได้จํากัดพื้นที่รัฐฉานในเขตที่ตั้งของโกก้าง โดยมีกระแสข่าว ออกมาว่า กองกําลังชนกลุ่มน้อย Ta’ang National Liberation Army (TNLA) ซึ่งอยู่คนละพื้นที่ในเขตรัฐฉาน ก็ได้ปะทะดับการกราดยิงจากเฮลิคอปเตอร์ของฝ่ายทามาดอว์เช่นกัน ขณะที่หน่วยงานความช่วยเหลือจาก UN เผยข้อมูลว่า เมือง Hpakant ที่อุดมไปด้วยหยกในเขตพื้นที่รัฐคะฉิ่นใกล้ชายแดนจีนถูกปิดล้อมมาก่อน หน้านั้น แม้จะมีโกก้างเป็นแกนหลักในการปะทะโดยเฉพาะการปะทะรุนแรงในเขตพื้นที่เมืองลาวไก (Laukkai) ซึ่งรับการโจมตีทางอากาศอย่างหนักจากทามาดอว์มาแล้ว 5 ครั้งก่อนวันแห่งความรัก และปะทะ หนักกันมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 13 ครั้ง แต่ก็มีการให้ข่าวว่าได้รับการสนับสนุนจากกองกําลังอื่นๆที่เป็นฝ่าย 13 ‘North Korea says it sees no need to negotiate with ‘gangster’ U.S’ (3/2/2015) Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/assets/print?aid=USKBN0L804Y20150204 (4/2/2015)
 6. 6. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 6 ต่อต้านรัฐบาล ทั้งจากภายในเขตรัฐฉาน (Shan State Army) รัฐคะฉิ่น (Kachin Independence Army) และ กลุ่มอาระกัน1 3 14 ความรุนแรงจากการปะทะที่ก่อให้เกิดคลื่นผู้อพยพออกจากพื้นที่ บางส่วนก็ไปสมทบกับ ค่าย รองรับผู้ลี้ภัยสงครามจากรัฐคะฉิ่น (ที่ KIA ได้ปะทะครั้งใหญ่กับทามาดอว์เมื่อ ค.ศ. 2011 ทําให้มีเคลื่อนผู้ อพยพกว่า 100,000 คน) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก มยิตคยีนา (Myitkyina) เมืองหลวงของรัฐคะฉิ่น ที่มีองค์กรการ กุศลและองค์การระหว่างประเทศร่วมกันจัดตั้งค่ายที่ไม่เพียงเยี่ยวยาเด็กและสตรีที่ตกเป็นเหยื่อสงครามและ ความขัดแย้งในเมียนมาร์ แต่ยังส่งเสริมให้คนเหล่านี้มีทักษะพื้นฐานที่อาจช่วยเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของ ตนและสังคม เช่น The Girls Determined15 ขณะที่ผู้อพยพจากการปะทะครั้งใหม่บางส่วน (ราว 30,000 คน) เลือกเดินทางเข้าจีน ทําให้เนย์ปิดอวร์ได้แจ้งเตือนปักกิ่งพร้อมกับขอประสานความร่วมมือทั้งทางด้าน ข้อมูลข่าวสารและการติดตามจับกุม เผิง เจียเชิง (Peng Jiasheng) ผู้บัญชาการเชื้อสายจีนแห่ง MNDAA และ ผู้ติดตามที่เคยหลบหนีเข้าจีนเมื่อ ค.ศ. 2009 หลังทามาดอว์กวาดล้างฐานที่มั่นโกก้างอย่างหนัก ขณะที่ช่วง การปะทะรอบใหม่นี้ได้มีกระแสข่าวออกมากว่า เผิง เจียเชิง ได้กลับเข้ามาเคลื่อนไหวในเขตเมียนมาร์1 5 16 กล่าวได้ว่า การสู้รบครั้งนี้ก็ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเขตพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์และเป็นที่ต้องการ ของตลาดโลก (อย่างน้อยตลาดจีน) โดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งคุณภาพสูงและหยก มิพักต้องเอ่ยว่า นี่คือ เขตพื้นที่ ของแนวท่อก๊าซและนํ้ามันจากชายฝั่งรัฐอาระกันหือรัฐยะไข่เข้าสู่จีน นอกเหนือจากแรงกดดันจากการปะทะข้างต้น เนย์ปิดอว์ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการเผยแพร่ ข้อมูลผ่านรายงานความหนาขนาด 200 หน้า ภายใต้ชื่อ Open for Business? Corporate Crime and Abuses at Myanmar Copper Mines ของกลุ่มองค์กรเอกชน ที่มีองค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International: AI) เป็นส่วนหนึ่ง รายงานนี้เน้นที่เสียงเรียกร้องถึงความไม่เป็นธรรมที่ชาวพื้นถิ่นได้รับจากการที่บริษัท เหมืองทองแกงยักษ์ใหญ่จากต่างชาติ (อาทิ Ivanhoe Mines ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Turquoise Hill Resources จาก แคนาดา และ Wanbao Mining จากจีน) ที่เข้าลงทุนในเขตเมืองมอนยวา (Monywa) ไม่เพียงไม่จ่ายค่าชดเชย ที่เหมาะสมในการเข้ายึดครองประโยชน์จากพื้นดิน แต่ยังก่อมลภาวะและทําลายสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลเสีย 14 ‘violence flares in Myanmar border area with China’ (10/2/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/02/violence-fare-myanmar-border-area-china (11/2/2015), ‘Myanmar troops recover bodies of rebels’ (15/2/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/02/myanmar-troops-recover-bodies-rebels (16/2/2015), ‘Myanmar Kokang rebels ‘kill dozens of soldiers’’ (14/2/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/02/myanmar-kokang-rebels-kill-dozens-soldiers (16/2/2015) 15 Fiona MacGregor (11/2/2015) ‘Teenage girls in Burma find their voices to defend their rights’ The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/global-development/2015/feb/11/teenage-girls-in-burma-learn- to-speak-up-for-themselves-and-their-right (11/2/2015) 16 Jared Ferries (19/2/2015) ‘Myanmar urges China to prevent rebel attacks from across their border’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/assets/print?aid=USKBN0LN10Y20150219 (21/2/2015)
 7. 7. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 7 ต่อรูปแบบการดํารงชีวิตของชาวพื้นถิ่น1 6 17 จบท้ายความเคลื่อนไหวในเมียนมาร์ด้วยความตึงเครียดรอบใหม่ ในเขตพื้นที่ค่ายชาวโรฮิงญา (Rohinya) ที่ Thae Chaung หมู่บ้านประมงระยะทาง 15 กิโลเมตรจากชิตต่วย (Sittwe) เมืองหลวงของรัฐอาระกัน เมื่อทางการเนย์ปิดอว์ประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการบัตรแสดงตน ที่ไม่ เพียงทําให้ชาวโรฮิงญากว่า 1.1 ล้านคนทั่วเมียนมาร์ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (ตอนนี้มีผู้แทนทั้ง ระดับสภาแห่งรัฐและสภาแห่งชาติรวม 5 คน) แต่ใน “บัตรขาว” ที่จะต้องให้มีการระบุว่าชาวโรฮิงญาคือ กลุ่ม “เบงกาลี” จะจํากัดเขตการเคลื่อนไหว การเข้ารับราชการ และการศึกษาในบ้างหลักสูตรของคนกลุ่มนี้ และอาจจะรวมถุงชนกลุ่มน้อยที่สืบเชื้อสายจากจีนและอินเดีย แม้บัตรดังกล่าวอาจจะช่วยให้ได้รับสิทธิด้าน สุขภาพและการศึกษาในบางระดับ17 18 มาเลเซีย ยังคงมีความเคลื่อนไหวในติดตามโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อศาลสูง ออกมายืนยันคําพิพากษาเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 ของศาลอุทธรณ์ต่อคดี Sodomy ของอันวาร์ อิบราฮิม (Anwar Ibrahim) นักการเมืองวัย 67 ที่ยังคงได้รับความสนใจในฐานะแกนนํานักการเมืองฝ่ายค้าน ให้ ต้องโทษจําคุก 5 ปี ทั้งนี้กฎหมายเมเลเซียกําหนดให้กรณีความผิดนี้มีโทษสูงสุดถึง 20 ปี ท่ามกลางเสียง วิพากษ์ถึงแรงกดดันทางการเมืองต่อการพิพากษา ที่ไม่เพียงทําให้พรรคฝ่ายค้านอย่าง Peoples Justice Party อาจต้องปรับท่าทีและการเคลื่อนไหวทางการเมืองใหม่ แต่ยังก่อการตั้งข้อสังเกตจาก องค์การสิทธิมนุษยชน สากลถึงความถดถอยของกระบวนการสิทธิมนุษยชนในมาเลเซีย โดยเฉพาะเมื่อมีการจับกุม Zulkifli Anwar Ulhaque หรือที่รู้จักกันในนามของ Zunar นักวาดการ์ตูนล้อ หลังเขียนข้อชวนให้ขบคิดเชิงวิพากษ์การ ตัดสินคดีและการกระทําของรัฐบาลต่อกรณีของอันวาร์ อิบราฮิม18 19 *********************************************** 17 George Henton (10/2/2015) ‘Foreign firms and human rights abuses in Myanmar’ Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/foreign-firms-human-rights-abuses-myanmar (11/2/2015) 18 Andrew R.C. Marshall (17/2/2015) ‘In Rohingya camp, tensions mount over Myanmar plan to revoke ID cards’ Reuters Retrieved from http://www.reuters.com/assets/print?aid=USKBN0LL05320150217 (17/2/2015) 19 ‘Court upholds five-year jail term for Malaysia’s Anwar’ (10/2/2015) Aljazeera Retrieved from http://www.aljazeera.com/news/2015/02/malaysia-anwar-ibrahim-150210010807920.html (11/2/2015), ‘Malaysian cartoonist Zunar arrested for criticising Anwar Ibrahim ruling’ (11/2/2015) The Guardian Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/feb/11/malaysia-cartoonist-zunar-arrested-for-criticising- anwar-ibrahim-ruling (11/2/2015)
 8. 8. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 8 ผู้อํานวยการสถาบันคลังปัญญาฯ : ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ บรรณาธิการ : น.ส.ยุวดี คาดการณ์ไกล ผู้เขียน : ดร.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ ผู้ประสานงาน : น.ส. อนันญลักษณ์ อุทัยพิพัฒนากุล ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2558 สํานักพิมพ์ : มูลนิธิสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ ที่อยู่ติดต่อ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต : 52/347 พหลโยธิน 87 ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-997-2200 ต่อ 1283 โทรสาร 02-997-2200 ต่อ 1216 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ : อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 637/1 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-0026 โทรสาร 02-930-0064 เพิ่มเติมได้ที่ www.rsu-brain.com
 9. 9. โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 9

×