Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
วีรวิชญ์ เอี่ยมแสง
ผู้ช่วยนักวิจัย
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
2
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในหน้าหนังสือพิมพ์เต็มไปด้วยเนื้อหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศกรีซที่เผชิญ
กับปัญหาหนี้สาธารณะท...
3โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรั...
4โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ...
5
ในด้านการลงทุนขณะที่ประเทศกรีซยังคงมีหนี้อยู่ในระดับสูงแต่ยังอยู่ในกลุ่มยูโรโซน จึงทา
ให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นที่จะกล้...
6โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรั...
ความสามารถของรัฐในการบริหารทางการเงินการคลังของแต่ละประเทศที่จะส่งผลให้การพัฒนา
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้เติบโตและมีความก...
ผู้นาประเทศกรีซได้หารือในทีประชุมฉุกเฉินของคณะกรรมการในยุโรปเพื่อเสนอแผนการปฏิรูปที่
กรีซได้ให้ข้อเสนอในข้อตกลงช่วยเหลือก่...
เอกสารอ้างอิง
1
มติชนออนไลน์ “ย้อนรอย วิกฤตการณ์มหากาพย์ "ปัญหาหนี้กรีซ" สะเทือนเศรษฐกิจ โลก”
ออนไลน์ : http://m.matichon....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิกฤตหนี้กรีซ: ย้อนรอยบทเรียนทางเศรษฐกิจ

1,021 views

Published on

วีรวิชญ์ เอี่ยมแสง
ผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันคลังปัญญาฯ

ภายใต้การสนับสนุนของโครงการคลังปัญญาเพื่ออภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต


สนใจรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่
Wepsite : http://www.rsu-brain.com
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/thinktankrsu?ref=hl

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

วิกฤตหนี้กรีซ: ย้อนรอยบทเรียนทางเศรษฐกิจ

 1. 1. วีรวิชญ์ เอี่ยมแสง ผู้ช่วยนักวิจัย วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 2. 2. 2 ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในหน้าหนังสือพิมพ์เต็มไปด้วยเนื้อหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศกรีซที่เผชิญ กับปัญหาหนี้สาธารณะทาให้ประชาชนในประเทศขาดความเชื่อมั่นและกังวลต่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน ระบบเศรษฐกิจ โดยประชาชนพากันออกมาถอนเงินสด หรือโอนเงินไปต่างประเทศออกจากธนาคารกรีซจนทา ให้รัฐบาลกรีซมีคาสั่งปิดธนาคารเป็นเวลานานกว่าสองสัปดาห์และมีการใช้มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงิน สถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นถือเป็นจุดสาคัญที่ทาให้เกิดวิกฤตทางเงินของประเทศกรีซ วิกฤตหนี้ประเทศกรีซเกิดขึ้นได้อย่างไร หากมองย้อนกลับไปสาเหตุที่กรีซเผชิญวิกฤตหนี้สาธารณะ โดยประเทศกรีซเริ่มใช้เงินสกุลยูโร ในปี 2001 ทาให้ประเทศกรีซสามารถกู้ยืมเงินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าสามารถควบคุมได้ โดยสาเหตุหลัก ของการเกิดวิกฤตในครั้งนี้เกิดมาจากการบริหารจัดการของภาครัฐที่หันไปทุ่มนโยบายรัฐสวัสดิการ ทาให้เกิด ภาวะขาดดุลทางภาครัฐและมีหนี้สินสาธารณะมากเกินกว่าที่จะสามารถควบคุมได้ ประกอบกับในปี 2010 รัฐสภากรีซผ่านร่าง “รัฐบัญญัติคุ้มครองเศรษฐกิจ” ซึ่งรัฐบัญญัตินี้จะช่วยลดรายจ่ายภาครัฐลงถึง 48,000 ล้านยูโร 1 โดยการดาเนินมาตรการหลายอย่าง นอกจากนี้รัฐบาลกรีซร้องขอให้มีการส่งเงินช่วยเหลือทาง เศรษฐกิจจากกลุ่มทรอยกา (Troika) หรือ คณะกรรมการร่วมผู้ตรวจสอบวินัยการคลังของยุโรป ได้แก่ สหภาพ ยุโรป กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารกลางแห่งยุโรป (ECB) ให้เงินกู้อื่น ๆ และจะได้รับใน ภายหลัง ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 110,000 ล้านยูโรตามที่ได้ตกลงกันไว้ ในขณะเดียวกันรัฐบาลกรีซก็ออก มาตรการรัดเข็มขัดเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมภาระค่าใช่จ่ายของรัฐ เช่น เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 23% และพยายาม แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ลดจานวนข้าราชการ แต่ก็ยังไม่สามารถระดมเงินได้ทันจึงทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ ทันเวลาที่กาหนดส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆในยุโรปได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ด้านสถานการณ์การเมืองในช่วงการเปลี่ยนแปลงผู้นาของประเทศในช่วงเดือนมกราคม ปี2013 นายอเล็กซิส ซิปราส (Alexis Tsipras) ผู้นาพรรคไซรีซา (Syriza) ขึ้นมาดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เข้ามา จัดการกับภาระทางการคลังซึ่งมีการเจรจาพูดคุยกับเจ้าหนี้ทั้งธนาคารกลางยุโรปและกองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ (IMF) โดยเจ้าหนี้ปฏิเสธที่จะอนุมัติเงินกู้ยืมเพิ่มประกอบกับเมื่อมีการผิดนัดชาระหนี้ ทาให้เกิดความ เสี่ยงทางการเงินและเศรษฐกิจสูง รัฐบาลจึงประกาศให้มีการลงประชามติเพื่อพิจารณาว่ากรีซควรรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อกู้วิกฤตหนี้หรือไม่ โดย นายวีรวิชญ์ เอี่ยมแสง ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการคลังปัญญาฯ 2โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 3. 3. 3โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต วิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาของประเทศเยอรมนีกับประเทศกรีซ เมื่อพูดถึงยูโรโซน ประเทศเยอรมนีเป็นเสมือนเสาหลักของยูโรโซน และประเทศเยอรมนี ยังเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่สุดของกรีซเป็นจานวนเงิน 68.2 พันล้าน ทั้งนี้บรรดาเจ้าหนี้ยังรวมถึงองค์กร ระหว่างประเทศที่ได้เข้ามาให้การช่วยเหลืออีกด้วย กราฟที่ 1 แสดงอัตราเงินกู้ของประเทศกรีซต่อบรรดาเจ้าหนี้ 2 ที่มา: BBC NEWS ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนในอดีตประเทศเยอรมนีและประเทศกรีซต่างก็เผชิญกับ วิกฤตทั้งในเรื่องการขาดดุลทางการค้า ระดับหนี้สาธารณะที่สูงขึ้น คาถามต่อมาที่น่าสนใจคือทาไม เยอรมนีถึงมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ แต่ในทางกลับกันกรีซกลับตกต่าลง โดยพิจารณาจาก ข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งจะพบความแตกต่างของทั้งสองประเทศในมิติ ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ มิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาถึงจานวนประชากรประเทศเยอรมนีมีประชากร 80.62 ล้านคน ซึ่งมีจานวน มากที่สุดในประเทศยุโรปและมากกว่าประเทศกรีซถึง 8 เท่า ส่งผลให้ประเทศเยอรมนี้มีขนาด เศรษฐกิจที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรป ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หรือรายได้ต่อหัว ของประชากรในประเทศเยอรมนีมีขนาดสูง ในขณะที่ประเทศกรีซมีระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กทาให้ รายได้ของประชากรยังอยู่ในระดับต่าเหมือนหลายๆประเทศที่กาลังพัฒนาในยุโรปตะวันออก นอกจากนี้เศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน จึงทาให้การส่งออกสินค้าและ บริการมีประสิทธิภาพ ในทางตรงข้ามกรีซเป็นประเทศที่ไม่มีการแข่งขันส่งผลให้เศรษฐกิจมีสัดส่วน ในการส่งออกน้อยเมื่อเทียบกับประเทศเยอรมนี
 4. 4. 4โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ฯ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กราฟที่ 2 : แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศเยอรมนีและกรีซ ที่มา : The Washington Post นอกจากนี้ประเทศเยอรมนีประชากรยังมีโอกาสในการทางานมากกว่าประเทศกรีซ โดยที่ ประเทศกรีซมีอัตราการว่างงานสูงสุดในทวีป ถึงแม้ว่าชั่วโมงการทางานในแต่ละสัปดาห์ของประเทศ กรีซมีอัตราสูงกว่าประเทศเยอรมนี แต่ผลผลิตที่ออกมาสู่ตลาดกลับมีน้อยและเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ ระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่มีปีระสิทธิภาพ มิติด้านการคลังภาครัฐ การพิจารณาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ จะพบว่าประเทศเยอรมนีมี การเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ดีกว่าประเทศกรีซ แต่อย่างไรก็ตามภาคเศรษฐกิจ บางส่วนของทั้งสองประเทศยังมีความคลุมเครือ ในช่วงวิกฤตหนี้สาธารณะของยุโรปรัฐบาลเยอรมนี และรัฐบาลกรีซต้องจ่ายหนี้จากการยืมเงิน แต่รัฐบาลกรีซมีหนี้สูงกว่าเยอรมนีหลายเท่าตัว กราฟที่ 3 แสดงอัตราตราสารหนี้ของรัฐบาลเยอรมนีและกรีซ 3 ที่มา : The Washington Post โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 4
 5. 5. 5 ในด้านการลงทุนขณะที่ประเทศกรีซยังคงมีหนี้อยู่ในระดับสูงแต่ยังอยู่ในกลุ่มยูโรโซน จึงทา ให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นที่จะกล้าเข้ามาลงทุนในกรีซ ในปีที่ผ่านมารัฐบาลกรีซเผชิญหน้ากับวิกฤต ทางหนี้สาธารณะที่จะต้องจ่ายหนี้ที่เพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันหนี้สาธารณะของรัฐบาลเยอรมนี กลับลดลงและไม่มีความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจ เมื่อเกิดวิกฤตหนี้สาธารณะในกลุ่มยูโรโซน รัฐบาลกรีซบริหารจัดการด้านการคลังแบบไม่ เคร่งครัดโดยยังคงใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในระบบเศรษฐกิจ ส่วนรัฐบาลเยอรมนีมีการควบคุมการใช้จ่ายของ รัฐให้อยู่ในกฎระเบียบทางการคลังอย่างเคร่งครัดและสามารถรักษาสภาพค่าใช้จ่ายของภาครัฐให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสมได้ แต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาประเทศกรีซประสบกับปัญหาภาวะขาดดุลทางการคลัง จึงทาให้รัฐบาลต้องเพิ่มการกู้ยืมเงินเพิ่ม ทาให้นักลงทุนกลับเลือกที่จะลงทุนในประเทศเยอรมนี เศรษฐกิจมีเสถียรภาพเพราะมีหนี้น้อยกว่าและจะไม่เกิดความเสี่ยงอย่างเช่นประเทศกรีซ กราฟที่ 4 แสดงการใช้จ่ายของรัฐบาลเยอรมนีและกรีซที่เปลี่ยนแปลงต่อปี ที่มา : The Washington Post มิติด้านการศึกษา ในขณะที่ประเทศเยอรมนีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ แต่เมื่อพิจารณาด้านการศึกษา ของประชากรจะพบว่าประชากรในช่วงอายุ 25-34 ปีมีอัตราร้อยละ 30 ในขณะที่ประชาชนในช่วงอายุ เดียวกันของประเทศกรีซมีอัตราร้อยละ 37 การศึกษาสูงกว่าประเทศเยอรมนี แต่พิจารณาจากระบบ การศึกษาของประเทศเยอรมนีที่ให้ความสาคัญกับความเหมาะสมในตาแหน่งงานของแต่ละบุคคล จึง ทาให้ประชากรที่จบการศึกษามีตาแหน่งงานรองรับ แต่ในทางกลับกันประเทศกรีซให้ความสาคัญกับ ประชากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้คานึงถึงความก้าวหน้าทางอาชีพใน อนาคตจึงทาให้ประเทศกรีซมีอัตราการว่างงานสูงที่สุดในทวีป โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 5
 6. 6. 6โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กราฟที่ 5 แสดงอัตราระดับการศึกษาของประชากรในช่วงอายุ 25-34ระหว่างประเทศเยอรมนีและกรีซ ที่มา : The Washington Post มิติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) เป็นจุดเริ่มต้นที่ของการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆที่ ช่วยเพิ่มโอกาสในการผลิต เมื่อพิจารณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม จะพบความ แตกต่างของทั้งสองประเทศการพัฒนา “ถนน” ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่ง ประเทศกรีซมีถนน มากกว่าประเทศเยอรมัน แต่การพัฒนาในด้านอื่น ๆ กรีซเป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านอื่นๆน้อย กว่าประเทศเยอรมันจึงทาให้ไม่มีการขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กราฟที่ 6 แสดงจานวนถนนต่ออัตราผู้อาศัยหนึ่งล้านคน ที่มา : The Washington Post ความแตกต่างของประเทศเยอรมนีและประเทศกรีซแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเติบโตทาง เศรษฐกิจของแต่ประเทศ ซึ่งประเทศเยอรมนีที่มีเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง ไม่ใช่เพียงแต่การ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาทางการศึกษาในประเทศ แต่ยังต้องอาศัย 6
 7. 7. ความสามารถของรัฐในการบริหารทางการเงินการคลังของแต่ละประเทศที่จะส่งผลให้การพัฒนา เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้เติบโตและมีความก้าวหน้า นี่คงเป็นเหตุผลบางประการที่ทาให้ประเทศ เยอรมนีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศกรีซ นอกจากนี้ค่าเงินของเกือบทุกประเทศในยูโรโซน มีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินมาร์คเยอรมนี เพราะประเทศเยอรมนีมีความสามารถในการแข่งขันที่ แข็งแกร่งกว่าหลายๆประเทศ และทาให้เยอรมนีรอดพ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจและมีความเจริญรุ่งเรือง ทางเศรษฐกิจมาจนถึงทุกวันนี้ ผลการลงประชามติโหวต “ไม่รับความช่วยเหลือ”จะส่งผลอย่างไร นายอเล็กซิส ซิปราส นายกรัฐมนตรีของประเทศกรีซ ประกาศให้วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ที่ ผ่านมา เป็นวันลงประชามติเพื่อพิจารณาว่ากรีซควรรับข้อเสนอให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อกู้ วิกฤตหนี้หรือไม่ โดยผลการลงมิติประชาชนมีเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 61 โหวต “ไม่ (no)” คือไม่รับความ ช่วยเหลือจากเจ้าหนี้ 4 ได้แก่ คณะกรรมาธิการยุโรป ธนาคารกลางยุโรป และกองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ ซึ่งจะทาให้ไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน และต้องชาระหนี้สิ้นที่ประเทศกรีซจะต้องทยอย จ่ายเงินคืน จากผลประชามติในครั้งนี้ทาให้ประเทศกรีซต้องเผชิญกับผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังต่อไปนี้ การเพิ่มอานาจการต่อรองในกลุ่มประเทศยูโรโซน การที่เสียงส่วนใหญ่โหวตไม่รับข้อตกลง ที่จะรับความช่วยจากธนาคารกลางยุโรปและเจ้าหนี้ แม้ในช่วงแรกเศรษฐกิจของกรีซต้องใช้มาตรการ รัดเข็มขัด แต่หากมองในระยะยาวบรรดาสถาบันการเงินจะค่อยๆประนีประนอม ซึ่งในปัจจุบันประเทศ กรีซไม่สามารถชาระหนี้ได้ โดยประเทศเยอรมนีในฐานะเจ้าหนี้รายใหญ่พร้อมที่ให้ความช่วยเหลือกรีซ และกลับเข้ามาสู่กระบวนการเจราให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การส่งสัญญาณว่ากรีซพร้อมที่จะออกจากยูโรโซน ผลการลงประชามติไม่ได้บอกแค่ว่ากรีซ จะไม่ได้ยอมรับข้อเสนอจากเจ้าหนี้ทั้งกองทุนระหว่างประเทศและธนาคารกลางในยุโรป แต่ยังเป็นการ สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนชาวกรีซพร้อมจะที่ออกจกยูโรโซน ซึ่งหมายความว่ากรีซจะต้องกลับไปใช้ สกุลเงินของประเทศตัวเอง (สกุลเงิน Greek Drachma) ซึ่งหากกรีซออกจากกลุ่มยูโรโซนทั้งที่ยังไม่ได้ ชาระหนี้จะส่งผลให้เกิดความเสียกับระบบเศรษฐกิจทั้งภูมิภาค ในด้านการเมืองเป็นการสะท้อนว่าพรรคซีริซายังคงควบคุมอานาจการบริหารประเทศ ต่อไป เกมการเมืองการทาประชามติในครั้งนี้ของ นายกอเล็กซิส ซีปราส และพรรคซีรี ผลการลง ประชามติสะท้อนว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังสนับสนุนการทางานของรัฐบาลชุดนี้ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 7
 8. 8. ผู้นาประเทศกรีซได้หารือในทีประชุมฉุกเฉินของคณะกรรมการในยุโรปเพื่อเสนอแผนการปฏิรูปที่ กรีซได้ให้ข้อเสนอในข้อตกลงช่วยเหลือก่อนธนาคารต่างๆของเอเธนส์จะหมดเงินสารองการคลังของ รัฐ 5 และไม่ว่าในอนาคตกรีซจะออกจากยูโรโซนออกจากยูโรโซน หรือไม่นั้น สุดท้ายแล้ววิกฤตหนี้ใน ครั้งนี้คงเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางแก้ไขเพื่อพยุงเศรษฐกิจของประเทศกรีซทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาวต่อไป สาหรับผลกระทบที่อาจส่งผลต่อประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประเมินผลกระทบ ต่อตลาดการเงินไทย เมื่อเกิดการผิดนัดชาระหนี้จนถึงขั้นที่ประเทศกรีซจะออกจากยูโรโซนทาให้เกิด ความเสี่ยงทางการเงินและเศรษฐกิจโลกสูงขึ้น ผลกระทบโดยรวมต่อประเทศไทยในเบื้องต้นจะไม่ รุนแรงมาก เนื่องจากประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศกรีซค่อนข้างต่าทั้งในส่วนของภาค การเงินและการค้า ส่วนตลาดการเงินของไทยอาจเผชิญกับความผันผวนในระยะสั้น 6 เงินทุนจะไหล ออกจากประเทศไทยและประเทศที่ตลาดเกิดใหม่ไปสู่ประเทศที่เศรษฐกิจเข้มแข็ง และอาจจะส่งผล ต่อค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ แต่อย่างไรก็ตามวิกฤตทางเงินของประเทศ กรีซที่เกิดขึ้นคงเป็นบทเรียนทางเศรษฐกิจที่ประเทศกรีซได้เรียนรู้จากความผิดพลาดทางการบริหาร การเงิน ประกอบกับฝ่ายการเมืองหันไปทุ่มกับนโยบายสวัสดิการ ทาให้มีมาตรการรัดเข็มขัดทาง เศรษฐกิจ และได้ส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มยูโร ในที่สุดแล้วบทเรียนที่ประเทศกรีซได้ จากวิกฤตหนี้สาธารณะในครั้งนี้คงเป็นเครื่องเตือนใจและแสดงให้นานาประเทศในภูมิภาคเศรษฐกิจ โลกเห็นว่าถึงแม้ประเทศกรีซจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและอยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรปแต่ยังคงประสบ กับปัญหาทางการเงินและเศรษฐกิจ โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 8
 9. 9. เอกสารอ้างอิง 1 มติชนออนไลน์ “ย้อนรอย วิกฤตการณ์มหากาพย์ "ปัญหาหนี้กรีซ" สะเทือนเศรษฐกิจ โลก” ออนไลน์ : http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1435656161 2 BBC NEWS “who own Greece’s debt?” .ออนไลน์ : http://www.bbc.com/news/world-europe- 33441183 3 Darla Cameron, Richard Johnson and Zachary A. Goldfarb “Why Greece and Germany just don’t get along, in 15 charts” .The Washington Post .ออนไลน์ : http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/07/03/why-greece-and-germany- just-dont-get-along-in-15-charts/ 4 BBC NEWS “Greece debt crisis: Will 'No' vote lead to Grexit?” ..ออนไลน์ : http://www.bbc.com/news/world-europe-32332221 5 Paul Kirby .“Greece debt crisis: Will 'No' vote lead to Grexit?”. BBC news ออนไลน์ : http:// www.bbc.com/news/world-europe-32332221 6 ไทยพับลิก้า. “แบงก์ชาติประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจการเงินไทย หลังจากกรีซลง ประชามติไม่ยอมรับเงื่อนไขของกลุ่มเจ้าหนี้” ออนไลน์ : http://thaipublica.org/2015/07/bot-6-7-2558/ ที่อยู่ติดต่อ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ตาบลหลักหก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-997-2200 ต่อ 1283 โทรสาร 02-997-2200 ต่อ 1216 สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4/2 637/1 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-0026 โทรสาร 02-930-0064 9 โครงการคลังปัญญาเพื่อการอภิวัตน์ประเทศไทยในยุคบูรพาภิวัตน์ สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

×