2 mei 2010, 09.30

539 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
539
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2 mei 2010, 09.30

 1. 1. Welkom, fijn dat u er bent. Voorganger ds van Harten-Tip Organist Johannes de Vries Thema:”Hoop – dát heeft de wereld nodig!”
 2. 2. <ul><li>Voor de dienst zingen we G 280 </li></ul><ul><li>Rechter in het licht verheven, </li></ul>
 3. 3. 1 Rechter in het licht verheven, Koning in uw majesteit, louter ons geringe leven, scheld ons onze schulden kwijt, laat uw vleuglen ons omgeven, troost ons met uw tederheid.
 4. 4. 2 Hoor de bittere gebeden om de vrede die niet daagt. Zie hoe diep er wordt geleden, hoe het kwaad de ziel belaagt. Zie uw mensheid hier beneden, wat zij lijdt en duldt en draagt.
 5. 5. 3 Houd wat Gij hebt ondernomen, klief het duister met uw zwaard. Kroon de menselijke dromen met uw koninkrijk op aard. Laat de vrede eindlijk komen, die uw hart voor ons bewaart.
 6. 6. Welkom, fijn dat u er bent. Voorganger ds van Harten-Tip Organist Johannes de Vries Thema:”Hoop – dát heeft de wereld nodig!”
 7. 7. Ps. 33 : 1 Komt nu met zang en roert de snaren, gij volk, dat leeft van 's HEREN recht. Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen een lofzang in de mond gelegd.
 8. 8. Word' als nooit tevoren / door wie Hem behoren 't feestlied ingezet! Meldt de blijde mare / bij de klank der snaren, steekt de loftrompet.
 9. 9. Ps. 33 : 2 Zingt al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat Hij zegt. Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, op liefde rust zijn heilig recht.
 10. 10. Die zich openbaarde / overal op aarde, alles spreekt van Hem. Heemlen hoog verheven, / vol van blinkend leven, schiep Hij door zijn stem.
 11. 11. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 12. 12. Wetslezing uit 1 Petrus 1 : 13 t/m 16 13 Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de open-baring van Jezus Christus.
 13. 13. 14 Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, 15 maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; 16 er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.
 14. 14. Ps. 33 : 5 Van waar Hij woont, in 't licht verheven, ziet God op deze aarde neer. Al wat door mensen wordt bedreven, een open boek is 't voor de HEER.
 15. 15. Woord voor woord te lezen / is voor Hem hun wezen, want Hij vormt hun hart. Wat zij ook verzinnen, / heimelijk beginnen, wordt door Hem ontward.
 16. 16. Verootmoedigingsgebed
 17. 17. Ps. 33 : 7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, God houdt het oog op hem gericht.
 18. 18. Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt. Koninklijk van gaven / wil de HERE laven wie ontbering lijdt.
 19. 19. Genadeverkondiging
 20. 20. Ps. 33 : 8 Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heilge naam is onze vreugd.
 21. 21. Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten nu en voor altijd.
 22. 22. Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 23. 23. <ul><li>Ik zag een kuikentje, </li></ul><ul><li>dat bij zijn moeder zat. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Ik zag een kuikentje, </li></ul><ul><li>dat bij zijn moeder zat. </li></ul><ul><li>Onder haar vleugels, </li></ul><ul><li>waar het veilig zat </li></ul><ul><li>tegen regen, tegen zonneschijn. </li></ul><ul><li>Heer, zo wil ik bij U zijn. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>In de schaduw van Uw vleugels </li></ul><ul><li>wil ik schuilen, wil ik schuilen, </li></ul><ul><li>in de schaduw van Uw vleugels </li></ul><ul><li>wil ik schuilen, o Heer. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>U bent mijn toevlucht, </li></ul><ul><li>U bent mijn sterkte, </li></ul><ul><li>U bent mijn schuilplaats, </li></ul><ul><li>U, o Heer. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Ik zag een kuikentje </li></ul><ul><li>dat bij zijn moeder zat </li></ul><ul><li>onder haar vleugels </li></ul><ul><li>waar het veilig zat. </li></ul><ul><li>Zoals dat kuikentje, </li></ul><ul><li>klein en teer, </li></ul><ul><li>wil ik schuilen, o Heer. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>In de schaduw van Uw vleugels </li></ul><ul><li>wil ik schuilen, wil ik schuilen, </li></ul><ul><li>in de schaduw van Uw vleugels </li></ul><ul><li>wil ik schuilen, o Heer. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Wij gaan, tot straks!! </li></ul>
 30. 30. Prediker 9 : 1 t/m 6 Allen treft eenzelfde lot 1 Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit alles onderzocht ik: dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun werken in Gods hand zijn, zowel liefde als haat; de mens weet niets van wat voor hem ligt.
 31. 31. 2 Alles is gelijk voor allen, eenzelfde lot treft de rechtvaar-dige en de goddeloze, de goede en de reine, alsook de onreine; hem die offert, en hem die niet offert; het gaat de goede evenals de zondaar, hem die zweert, als hem die de eed schuwt. 3 Dit is het ergste,
 32. 32. dat onder de zon geschiedt: dat allen eenzelfde lot treft; daarom is het hart der mensenkinderen vol boosheid en is er verdwaasdheid in hun hart hun leven lang; en daarna gaat het naar de doden. 4 Want voor al wie tot de levenden behoort, is er hoop,
 33. 33. immers een levende hond is beter dan een dode leeuw. 5 De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten.
 34. 34. 6 Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt.
 35. 35. Elb. 170 : 1 Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
 36. 36. Refrein: Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. AI wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
 37. 37. 1 Petrus 1 : 3 t/m 12 Hoop, geloof en liefde 3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barm-hartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop,
 38. 38. 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, 5 die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
 39. 39. 6 Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, 7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en
 40. 40. eer blijke te zijn bij de open-baring van Jezus Christus. 8 Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, 9 daar gij het einddoel des geloofs bereikt,
 41. 41. dat is de zaligheid der zielen. 10 Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, 11 terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde,
 42. 42. toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna. 12 Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen,
 43. 43. die door de heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan.
 44. 44. Elb. 170 : 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid
 45. 45. Refrein: Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. AI wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
 46. 46. “ Hoop – dát heeft de wereld nodig!”
 47. 47. Gez. 222 : 1 Jezus is ons licht en leven! Hij, die, aan het kruis geheven, met zijn bloed ons heeft gekocht,
 48. 48. heeft nu vorstlijk overmocht. Hij kan niet gebonden wezen; als een held is Hij verrezen! Halleluja! Halleluja!
 49. 49. Gez. 222 : 3 't Leven heeft de dood verslonden; wat geboeid is, wordt ontbonden. Dood, waar is uw overmacht,
 50. 50. waar uw prikkel, waar uw kracht? 's Heren vrijgekochten hopen, want de hemel gaat hun open. Halleluja! Halleluja!
 51. 51. Danken en bidden Collecte 1 ste voor Christen voor Israel 2 de voor de eigen gemeente
 52. 52. Gez. 313 : 4 Open overal de poort, Heer, voor uw voortvarend woord, win elk volk met stille kracht voor uw rijk, - verdrijf de nacht! Erbarm U, Heer.
 53. 53. Gez. 313 : 5 Geef geloof aan wie Gij zendt, hoop en liefde, dat op 't eind wat met tranen werd gezaaid met gejuich mag zijn gemaaid. Erbarm U, Heer.
 54. 54. Gez. 313 : 7 Alle eer en macht en kracht worde, Heer, U toegebracht; heel de mensheid stemme saam in de drieklank van uw naam. Erbarm U, Heer.
 55. 55. Zegen 3 x amen
 56. 56. Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd, den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.
 57. 57. Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer! Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer! Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.
 58. 58. Gezegende zondag Vanavond ds Poot Thema: “Liefdegaven”

×