We blijven vreemden, maar...

466 views

Published on

Voorganger ds Bijleveld
Organist dhr Johannes de Vries
luister mee via kerknoordewolde.nl of
audioserver.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
466
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

We blijven vreemden, maar...

 1. 1. Welkom bij deze dienstVoorganger ds BijleveldOrganist dhr Johannes de Vries Thema:” wij wonen en wij blijven vreemden,  bestemd voor hoger burgerrecht..”<br />
 2. 2. Wij beginnen met het <br />zingen van G 432<br />Wat God doet, dat is welgedaan,<br />
 3. 3. 1. Wat God doet, dat is welgedaan,zijn wil is wijs en heilig.'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,die hand geleidt mij veilig.In nood is mijzijn trouw nabij.Ja Hij, de Heer der heren,blijft eeuwig wijs regeren.<br />
 4. 4. 2. Wat God doet, dat is welgedaan.Hij is mijn licht en leven.Ik wil mijzelf van nu voortaanblijmoedig aan Hem geven,omdat ik weetin vreugd en leed:zijn vaderlijke ontfermingblijft eeuwig mijn bescherming.<br />
 5. 5. 3. Wat God doet, dat is welgedaan,daar laat ik het bij blijven.Al moet ik door de engten gaanwaar mij de dood zal drijven -als God mij leidtkan ik de tijdvan duisternis verdragen:ik zal zijn licht zien dagen.<br />
 6. 6. Welkom bij deze dienstVoorganger ds BijleveldOrganist dhr Johannes de Vries Thema:” wij wonen en wij blijven vreemden,  bestemd voor hoger burgerrecht..”<br />
 7. 7. Intochtslied P 5 – 3, 2, 6<br />Ik zal mij naar uw Huis begeven.<br />
 8. 8. 3Ik zal mij naar uw Huis begeven.Door uwe goedertierenheidword ik uw tempel ingeleiden buig mij, Koning van mijn leven,in vrees en beven.<br />
 9. 9. 2Gij hebt een afschuw van de zonde.Gij haat de hand waar bloed aan kleeft,de tong die van de leugen leeft.Wie in geweld hun sterkte vondenricht Gij te gronde.<br />
 10. 10. 6Maar die uw lieve naam belijden,vinden een schuilplaats aan uw hart:zij zullen vrij van zorg en smartjuichende zich in U verblijdenten allen tijde.<br />
 11. 11. Stil gebedVotum en groetaansluitend P 5 - 7<br />
 12. 12. 7Want Gij vervult wat Gij beloofde,die vromen met uw zegen dekt:o HEER, uw sterke vrede strekttot schild en schutse voor de hoofdenvan die geloofden.<br />
 13. 13. Gebed om de Heilige Geest<br />Daarna Gezang 480 - 5<br />
 14. 14. 5O God, wij bouwen als ontheemden,wij wonen en wij blijven vreemden,bestemd voor hoger burgerrecht.Wil ons, o Koning der getijden,een woning in de stad bereidenwaar Gij het fundament van legt.<br />
 15. 15. Lezen 1 Petrus 1 : 13 <br />t/m 1 Petrus 2 : 10<br />Heiligheid en broederliefde<br />
 16. 16. 13 Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. 14 Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, 15 maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, <br />
 17. 17. wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; 16 er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig. 17 En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, 18 wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen,<br />
 18. 18. zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. 20 Hij was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u,<br />
 19. 19. 21 die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. 22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief,<br />
 20. 20. 23 als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. 24 Want: <br />
 21. 21. Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, 25 maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is. <br />
 22. 22. 2 1 Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, 2 en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, 3 indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is. 4 En komt tot Hem, de levende steen, <br />
 23. 23. door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. 6 Daarom staat er in een schriftwoord: <br />
 24. 24. Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 7 U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis,<br />
 25. 25. 8 voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. 9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem,<br />
 26. 26. die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.<br />
 27. 27. ELB 180 – 2, 3<br />'k Ben een koninklijk kind,niet slechts dienstknecht of vrind,<br />
 28. 28. 2'k Ben een koninklijk kind,niet slechts dienstknecht of vrind,'k ben gekocht met het bloed van mijn Heer!En dat bloed geeft mij recht,meer te zijn dan een knecht,'k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer.<br />
 29. 29. Refrein:'k Ben een koninklijk kind,door de Vader bemind,en zijn oog rust zo teder op mij!Als de daag'raad straks gloort,de bazuin wordt gehoord,roept Hij mij om te staan aan zijn zij!<br />
 30. 30. 3'k Ben een koninklijk kind,dat zijn vreugd daar in vindt,God te loven met jub'lende stem,tot ik sta voor de poort,van het hemelse oord,waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem!<br />
 31. 31. Refrein:'k Ben een koninklijk kind,door de Vader bemind,en zijn oog rust zo teder op mij!Als de daag'raad straks gloort,de bazuin wordt gehoord,roept Hij mij om te staan aan zijn zij!<br />
 32. 32. Wij wonen en wij blijven vreemden,<br />bestemd voor hoger burgerrecht.<br />
 33. 33. ►Vreemdelingschap zoek je niet maar komt voort uit een voorrecht. ► Vreemdelingschap is iets van samen. ► Vreemdeling ben je tot Gods eer en tot het wekken van jaloersheid. ► Vreemdelingschap is dichtbij komen en afstand nemen. <br />
 34. 34. Gezang 301 – 1, 2, 3<br />Wij moeten Gode zingenhalleluja,<br />
 35. 35. 1Wij moeten Gode zingenhalleluja,om alle goede dingenhalleluja,al zijn wij vreemdelingenin schande en in scha,Gij zendt uw zegeningenhalleluja.<br />
 36. 36. 2Hij schenkt de levensadem,Hij geeft de levensgeest,in schande en in schadeis Hij nabij geweest,aan al wie Hem aanbaden,aan ieder die Hem vreest,komt Hij, de Heer, te stade,de minsten allermeest.<br />
 37. 37. 3Al leeft uw volk verschovenkyrieleison,in 't land van vuur en oven,in 't land van Babylon,al is de hemel bovenvoor mensen doof en stom,nog moeten wij U lovenmet stem en fluit en trom.<br />
 38. 38. Geloofsbelijdenis<br />
 39. 39. ELB 279<br />Wij blijven geloven, dat onder miljoenen<br />
 40. 40. 1Wij blijven geloven, dat onder miljoenende Heer van de schepping een plan met ons heeft,waarin zich zijn heilen mijn twijfels verzoenenen dat aan elk leven betekenis geeft.<br />
 41. 41. 2En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden,hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,nog steeds kan vertroosten,verlichten, bevrijden,wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.<br />
 42. 42. 3En dat Hij ons telkens de durf wil geven,ook nu in een wereld van steen en metaal,om buiten onszelfvoor de ander te leven;ons kleine begin van zijn groot ideaal,<br />
 43. 43. 4dat werkelijkheid wordt als het oog van de volkenzich niet meer vergeefs naar de horizon richten 't morgenrood rijstdat zijn komst met de wolkenverkondigt in duizenden kleuren van licht.<br />
 44. 44. Dankgebed & Voorbede<br />
 45. 45. Collecte<br />1ste voor Evangelisch Werkverband<br />2de voor eigen gemeente<br />
 46. 46. Slotlied Gezang 399 – 4, 5, 6<br />U, Christus, onze Heer, <br />bekleed met majesteit,<br />
 47. 47. 4U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,des Vaders eenge Zoon, zij lof in eeuwigheid!De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:<br />
 48. 48. Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht ontnomenen ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.<br />
 49. 49. 5Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand,tot Gij als Rechter eens de laatste vierschaar spant.Laat nimmer in de nood uw bijstand ons ontberen,<br />
 50. 50. Gij kocht ons met uw bloed, blijf, Heiland, ons regeren,wil door uw koningsmacht uw erfdeel trouw bewaren,en met uw heilig volk ons voor uw troon vergaren.<br />
 51. 51. 6Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,geef, dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen:<br />
 52. 52. ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.<br />
 53. 53. Zegen<br />3 x amen<br />
 54. 54. Gezegende week. <br />

×