Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2018 Dec. 30 - 09:30 - Sta eens stil om te loven

37 views

Published on

Ds. Van Harten-Tip over Psalm 103 en 1 Petrus 1

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2018 Dec. 30 - 09:30 - Sta eens stil om te loven

 1. 1. Welkom Thema: “Sta eens stil om te loven” voorganger: ds Van Harten-Tip organist: Johannes de Vries
 2. 2. Lied voor de dienst Zingen Zingende Gezegend 116: Heden gaat heel de hemel open
 3. 3. Heden gaat heel de hemel open (ZGz 116) t. A.F. Troost; m. Genève 1551
 4. 4. Heden gaat heel de hemel open (ZGz 116) t. A.F. Troost; m. Genève 1551
 5. 5. Heden gaat heel de hemel open (ZGz 116) t. A.F. Troost; m. Genève 1551
 6. 6. Heden gaat heel de hemel open (ZGz 116) t. A.F. Troost; m. Genève 1551
 7. 7. Heden gaat heel de hemel open (ZGz 116) t. A.F. Troost; m. Genève 1551
 8. 8. Heden gaat heel de hemel open (ZGz 116) t. A.F. Troost; m. Genève 1551
 9. 9. Welkom Thema: “Sta eens stil om te loven” voorganger: ds Van Harten-Tip organist: Johannes de Vries
 10. 10. Welkom en mededelingen Zingen intochtslied Psalm 103: 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
 11. 11. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543
 12. 12. Stil gebed Votum en groet Zingen Psalm 103: 2
 13. 13. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543
 14. 14. Verootmoedigingsgebed Genadeverkondiging Zingen Psalm 103: 3
 15. 15. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543
 16. 16. Wetslezing Zingen Psalm 103: 9
 17. 17. Psalm 103 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. Straatsburg 1539/1543
 18. 18. Gebed om verlichting met de Heilige Geest Zingen Kinderlied ELB 106: 1 en 4 Midden in de winternacht,
 19. 19. Midden in de winternacht (EL 106) t: H.L. Grenen; m. anoniem, Catalonië
 20. 20. Midden in de winternacht (EL 106) t: H.L. Grenen; m. anoniem, Catalonië
 21. 21. Midden in de winternacht (EL 106) t: H.L. Grenen; m. anoniem, Catalonië
 22. 22. Midden in de winternacht (EL 106) t: H.L. Grenen; m. anoniem, Catalonië
 23. 23. Midden in de winternacht (EL 106) t: H.L. Grenen; m. anoniem, Catalonië
 24. 24. Midden in de winternacht (EL 106) t: H.L. Grenen; m. anoniem, Catalonië
 25. 25. Eerste schriftlezing: Psalm 103 Loflied op Gods genade (HSV)
 26. 26. 1 Een psalm van David. Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. 2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. 3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, 4 Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, 5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.
 27. 27. 6 De HEERE doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. 7 Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden. 8 Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid. 9 Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.
 28. 28. 10 Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. 11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. 12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. 13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.
 29. 29. 14 Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. 15 De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. 16 Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. 17 Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, 18 voor wie Zijn verbond in acht nemen
 30. 30. en aan Zijn bevelen denken om ze te doen. 19 De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn Koninkrijk heerst over alles. 20 Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. 21 Loof de HEERE, al Zijn legermachten, dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen. 22 Loof de HEERE, al Zijn werken, op alle plaatsen van Zijn heerschappij. Loof de HEERE, mijn ziel!
 31. 31. Zingen Gezang 460: 1, 2 en 3 Loof de Koning, heel mijn wezen,
 32. 32. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 33. 33. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 34. 34. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 35. 35. Tweede schriftlezing: 1 Petrus 1: 3 – 12 De hoop op de zaligheid (HSV)
 36. 36. 3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
 37. 37. 6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, 7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. 8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet,
 38. 38. maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, 9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. 10 Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. 11 Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde,
 39. 39. toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. 12 Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.
 40. 40. Zingen Gezang 460: 4 en 5
 41. 41. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 42. 42. Loof de Koning, heel mijn wezen (LvdK 460) t. H.F. Lyte; v. W. Barnard; m. J. Goss
 43. 43. Verkondiging n.a.v. Ps. 103:2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Thema: “Sta eens stil om te loven”
 44. 44. Zingen Weerklank 439/Geref.Kerkb. 161/177 Heer, U bent mijn leven,
 45. 45. 1 Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt U woord is het pad de weg waarop ik ga Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij Heer, ik bid U, blijf mij nabij
 46. 46. 2 ‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons één met God de Vader en verenigd met uw volk Tot de dag gekomen is van uw wederkomst dan brengt U ons thuis in Gods rijk
 47. 47. 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart En niets in dit leven zal ons scheiden Heer Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd En in uw vergeving leef ik nu
 48. 48. 4 Vader van het leven, ik geloof in U Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht U die via duizend wegen ons hier samen bracht En op duizend wegen, zendt U ons weer uit Om het zaad te zijn van Godsrijk
 49. 49. Gebeden Collecte
 50. 50. Zingen slotgezang Gezang 444: (1, 2 en 3) Grote God, wij loven U,
 51. 51. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw
 52. 52. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw
 53. 53. Grote God, wij loven U (LvdK 444) t. I. Franz; v. H. Swarth; m. Duits, 18e eeuw
 54. 54. Zegen Zingen Gezang 456:3
 55. 55. Zegen ons, Algoede (LvdK 456) t. J. Gossner; v. J.E. van der Waals; m. Chr. Gregor
 56. 56. Gezegende zondag gewenst Vandaag geen avonddienst aanstaande maandag oudejaarsavonddienst om 19:30

×