Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kerstfeest in Abrahams tent

457 views

Published on

Voorganger ds mevr Douma - van der Molen
Organist Joh de Vries
luister mee via audioserver.nl of kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kerstfeest in Abrahams tent

 1. 1. Welkom<br />Voorganger dsmevr Douma<br />Organist Joh. de Vries<br />Thema:<br />”Kerstfeest in Abrahams tent”<br />Om 14.30 uur Kinderkerstfeest<br />
 2. 2. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.<br />
 3. 3. Gez. 118 : 1<br />Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.<br />Verlos mij van mijn bange pijn!<br />Zie, heel mijn hart staat voor U open<br />en wil, o Heer, uw tempel zijn.<br />
 4. 4. O Gij, wien aard&apos; en hemel zingen,<br />verkwik mij met uw heilge gloed.<br />Kom met uw zachte glans doordringen,<br />o zon van liefde, mijn gemoed!<br />
 5. 5. Gez. 118 : 2<br />Vervul, o Heiland, het verlangen,<br />waarmee mijn hart uw komst verbeidt!<br />Ik wil in ootmoed U ontvangen,<br />mijn ziel en zinnen zijn bereid.<br />
 6. 6. Blijf in uw liefde mij bewaren,<br />waar om mij heen de wereld woedt.<br />O, mocht ik uwe troost ervaren:<br />doe intocht, Heer, in mijn gemoed!<br />
 7. 7. Welkom<br />Voorganger dsmevr Douma<br />Organist Joh. de Vries<br />Thema:<br />”Kerstfeest in Abrahams tent”<br />Om 14.30 uur Kinderkerstfeest<br />
 8. 8. Gz 120 : 1, 4<br /> Heft op uw hoofden, poorten wijd<br />
 9. 9. Gez. 120 : 1<br />Heft op uw hoofden, poorten wijd!<br />Wie is het, die hier binnenrijdt?<br />Begroet Hem, Heer der heerlijkheid<br />en Heiland vol barmhartigheid!<br />
 10. 10. Hij geeft de wereld &apos;t leven weer.<br />Juicht blijde, zingt uw God ter eer,<br />looft Hem, die sterk van daad<br />de deuren binnengaat.<br />
 11. 11. Gez. 120 : 4<br />Heft op uw hoofden, poorten wijd!<br />Elk hart zij Hem ter woon bereid!<br />De palmen van uw eerbied spreidt<br />de weg langs, die uw Koning rijdt.<br />
 12. 12. Hij komt tot u met troost en vreê<br />en brengt u heil en liefde mee.<br />Geprezen zij de Heer,<br />Hij geeft u &apos;t leven weer!<br />
 13. 13. Stil gebed<br />Votum en groet<br />
 14. 14. Gz 117 : 1 <br />Hoe zal ik U ontvangen <br />
 15. 15. Gez. 117 : 1<br />Hoe zal ik U ontvangen,<br />hoe wilt Gij zijn ontmoet,<br />der wereld hoogst verlangen,<br />des harten heiligst goed?<br />
 16. 16. Wil zelf uw fakkel dragen<br />in onze duisternis,<br />opdat wat U behage<br />ons klaar en zeker is.<br />
 17. 17. Genadeverkondiging<br />
 18. 18. Gez. 117 : 4 en 5<br />&apos;k Lag machteloos gebonden -<br />Gij komt en maakt mij vrij!<br />Ik was bevlekt met zonden -<br />Gij komt en reinigt mij!<br />
 19. 19. Het leven was mij sterven<br />tot Gij mij op deedt staan.<br />Gij doet mij schatten erven,<br />die nimmermeer vergaan.<br />
 20. 20. Gez. 117 : 5<br />Zo diep waart Gij bewogen:<br />Gij daaldet van uw troon;<br />uit godlijk mededogen<br />zocht Gij der mensen woon,<br />
 21. 21. Gij die de last der volken,<br />hun plagen duizendvoud,<br />wat niemand kan vertolken,<br />in liefde omsloten houdt.<br />
 22. 22. Wetslezing<br />
 23. 23. Gez. 117 : 7<br />Nog eens zal Hij verschijnen<br />als richter van &apos;t heelal,<br />die &apos;t hoofd van al de zijnen<br />voor eeuwig kronen zal.<br />
 24. 24. Nog is die dag verborgen,<br />wacht hem gelovig af,<br />terwijl de grote morgen<br />reeds schemert boven &apos;t graf.<br />
 25. 25. Gebed om de verlichting met de Heilige Geest<br />
 26. 26. Gods licht schijn overal<br />
 27. 27. Gods licht schijnt overal<br />
 28. 28. 1. De tempel van Jeruzalemwaar alles heilig is.Daar brengt de engel nieuwe hoop,licht in de duisternis.Op bergen en in dalen,in tempel, huis en stalGods liefde straalt waar mensen zijn.Het licht schijnt overal.<br />
 29. 29.   2. Maria&apos;s huis in Nazareth,het is maar heel gewoon.Daar spreekt de engel Gabriëlvan God en van zijn zoon.Op bergen en in dalen,in tempel, huis en stal,Gods liefde straalt waar mensen zijn.Het licht schijnt overal.<br />
 30. 30.  <br />3. De woning van Elisabet<br />ver van haar huis vandaan.<br />Daar zingt Maria &apos;t hoogste lied:<br />God heeft mij bijgestaan.<br />Op bergen en in dalen,<br />in tempel huis en stal.<br />Gods liefde straalt waar mensen zijn.<br />Het licht schijnt overal.<br />
 31. 31. 4. De steden van &apos;t Judeese land,<br />het berggebied rondom.<br />Daar gaat het nieuws van mond <br />Tot mond:<br />God ziet naar mensen om.<br />Op bergen en in dalen.<br />in tempel, huis en stal.<br />Gods liefde straalt waar mensen zijn.<br />Het licht schijnt overal.  <br />
 32. 32.  <br />Wij gaan naar de kindernevendienst.<br />Tot straks.<br />
 33. 33. Lezen Gen. 21 : 1 – 7<br />Geboorte van Isaak<br />
 34. 34. 1 De HERE bezocht Sara, zoals Hij gezegd had, en de HERE deed aan Sara, zoals Hij gesproken had. 2 En Sara werd zwanger, en zij baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, te bestemder tijd, waarvan God tot hem gesproken had. 3 En Abraham noemde de zoon, die hem geboren was,<br />
 35. 35. die Sara hem gebaard had, Isaak. 4 En Abraham besneed zijn zoon Isaak, toen hij acht dagen oud was, zoals God hem geboden had. 5 Abraham nu was honderd jaar oud, toen hem zijn zoon Isaak geboren werd. 6 En Sara zeide: God heeft gemaakt, dat ik lach;<br />
 36. 36. ieder die het hoort, zal om mijnentwil lachen. 7 En zij zeide: Wie had aan Abraham durven toezeggen: Sara zoogt kinderen? Want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom.<br />
 37. 37. Lezen Mat 1 : 18 – 25<br />De geboorte van Jezus<br />
 38. 38. 18 De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest. 19 Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen,<br />
 39. 39. was hij van zins in stilte van haar te scheiden. 20 Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest. 21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven.<br />
 40. 40. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. 22 Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: <br />23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons. <br />
 41. 41. 24 Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des Heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich. 25 En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.<br />
 42. 42. Gz 122 : 1, 4 <br />Kom tot ons de wereld wacht<br />
 43. 43. Gez. 122 : 1<br />Kom tot ons, de wereld wacht.<br />Heiland, kom in onze nacht,<br />licht dat in de nacht begint,<br />kind van God, Maria&apos;s kind.<br />
 44. 44. Gez. 122 : 4<br />Uw kribbe blinkt in de nacht<br />met een ongekende pracht.<br />Het geloof leeft in dat licht<br />waarvoor al het duister zwicht.<br />
 45. 45. Kerstfeest in Abrahams tent<br />
 46. 46. Gz 26 : 1, 3 <br />Daar is uit ’s werelds duist’re wolken <br />
 47. 47. Gez. 26 : 1<br />Daar is uit &apos;s werelds duistre wolken<br />een licht der lichten opgegaan.<br />Komt tot zijn schijnsel, alle volken,<br />en gij, mijn ziele, bid het aan!<br />
 48. 48. Het komt de schaduwen beschijnen,<br />de zwarte schaduw van de dood.<br />De nacht der zonde zal verdwijnen,<br />genade spreidt haar morgenrood.<br />
 49. 49. Gez. 26 : 3<br />Wat heil, een Kind is ons geboren,<br />een Zoon gegeven door Gods kracht!<br />De heerschappij zal Hem behoren,<br />zijn last is licht, zijn juk is zacht.<br />
 50. 50. Zijn naam is `Wonderbaar&apos;, zijn daden<br />zijn wondren van genaad&apos; alleen.<br />Hij doet ons, hoe met schuld beladen,<br />verzoend voor &apos;t oog des Vaders treên.<br />
 51. 51. Dankgebed en voorbeden<br />
 52. 52. Collecte: 1steHoreb (schoolbus)<br /> 2de voor eigen gemeente<br />
 53. 53. Gz 127 : 1, 3, 5 <br />Gaat stillen in den lande uw Koning tegemoet<br />
 54. 54. 1. Gaat, stillen in den lande,<br />uw Koning tegemoet,<br />de intocht is ophanden<br />van Hem die wondren doet.<br />Gij die de Heer verwacht,<br />laat ons voor alle dingen<br />Hem ons hosanna zingen.<br />Hij komt, Hij komt met macht.<br />
 55. 55. 3. Hoort toe, gij zwaarbeproefden,<br />uw Koning is niet ver!<br />Voor wie in &apos;t duister toefden,<br />rijst nu de morgenster.<br />De Heer geeft in de nood<br />zijn wonderbare bijstand;<br />Hij slaat de laatste vijand,<br />Hij overwint de dood.<br />
 56. 56. 5. Juicht nu, trots al uw zorgen,<br />de Koning komt met macht.<br />Ons, in zijn hart geborgen<br />heeft Hij zo rijk bedacht.<br />Nu zullen angst en pijn<br />en toorn ons nooit meer schaden.<br />God wil, in zijn genade,<br />dat wij zijn kindren zijn.<br />
 57. 57. Zegen<br />3 x amen<br />
 58. 58. Vanmiddag 14.30 uur<br />Kinderkerstfeest met:<br />* Bekende kerstliederen;<br />* Kerstverhaal;<br />* Warme chocolademelk;<br />* Musical;<br />* U / jou?<br />

×