Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Getuigen, ook na kerst

437 views

Published on

voorg

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Getuigen, ook na kerst

 1. 1. WelkomVoorganger ds van Harten – Tip organist dhr de Vries Thema: “ook ná (de) Kerst(vakantie): juichend getuigen”
 2. 2. VDD G 465 – 1, 2, 5Van U zijn alle dingen,van U, o God en Heer,
 3. 3. Gez. 465 : 1 Van U zijn alle dingen, van U, o God en Heer, van U de zegeningen die k biddende begeer. Gij wilt mijn weg omringen met liefde wijs en teer.Wat wij ooit goeds ontvingen, het is van U, o Heer.
 4. 4. Gez. 465 : 2Nog voor wij U iets vragen, voorkomt Gij ons gebed. Gij hebt aleer wij klagen, op onze nood gelet.Gij helpt de last ons dragen, Gij steunt bij elke tred,zelfs bij de zwaarste plagen zijt Gij de God die redt.
 5. 5. Gez. 465 : 5 U zal ik eeuwig eren,die eeuwge goedheid zijt! U blijve, Heer der heren, geheel mijn hart gewijd. Wat kan ik niet ontberenwanneer uw hand mij leidt, wat vuriger begeren dan uwe heerlijkheid!
 6. 6. WelkomVoorganger ds van Harten – Tip organist dhr de Vries Thema: “ook ná (de) Kerst(vakantie): juichend getuigen”
 7. 7. P 84 – 1, 2,5Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
 8. 8. 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,het huis waar Gij uw naam en eerhebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.
 9. 9. 2 Het heil dat uw altaar omgeeftbeschermt en koestert al wat leeft. De mus, de zwaluw vindt een woning. Haar jongen zijn in veiligheid. Mij is een schuilplaats toebereid in het paleis van U, mijn Koning. Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof.
 10. 10. 5O Here, ons schild van omhoog, zie neder met een gunstig oog op uw gezalfde in uw tempel. Eén dag in uw paleis is meer dan duizend elders. Ik verkeer veel liever needrig aan uw drempel dan dat ik aanzit, hooggeachtwaar men de HERE God veracht.
 11. 11. Stil gebed Votum en groetEre zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 12. 12. Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 13. 13. Lezen Jes. 52 – 7 t/m 12 7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sionspreekt: Uw God is Koning. 8Hoor, uw wachters verheffen de stem,
 14. 14. zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij, hoe deHERE naar Sion wederkeert. 9 Breekt uit in gejuich, jubelt eenparig, puinhopen van Jeruzalem, want de HERE heeft zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost.
 15. 15. 10 De HERE heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogenvan alle volken en alle eindender aarde zullen zien het heil van onze God. 11 Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar; raakt het onreine niet aan, gaat weg uit haar midden, reinigt u, gij die de vaten des HEREN draagt.
 16. 16. 12 Want niet overhaast zult gij uittrekken en niet in vlucht heengaan: de HERE immers gaat voor u heen en uw achterhoede is de God van Israël.
 17. 17. P 92 – 1, 3, 7, 8Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men den HERE prijst,
 18. 18. 1 Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men den HERE prijst, dat men Hem eer bewijst: /zijn naam is eerbied waardig. Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,ook als de nacht zich spreidt /houdt ons uw hand geborgen.
 19. 19. Ps. 92 : 3Gij hebt mij door uw daden, / o HERE God, verheugd.Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,Gij houdt het volk in stand. /Gij zult hun hart versterken.
 20. 20. Ps. 92 : 7 Zoals de cederbomen / hoog op de Libanon, staan bij de levensbron / de nederige vromen.Die in Gods huis geplant zijn, / zij bloeien in Gods licht als palmen opgericht. / Hun lot zal in zijn hand zijn.
 21. 21. Ps. 92 : 8Zij zullen vruchten dragen / voor s HEREN heiligdom tot in hun ouderdom, / tot in hun grijze dagen.Welsprekend is hun leven: / God is hun heil, hun rots! Ik loof de daden Gods, /zijn recht is hoog verheven.
 22. 22. Lezen Luc. 2 – 22 t/m 28a 36 , 37 en 38
 23. 23. 22 En toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes vervuldwaren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Here voor te stellen, 23 gelijk geschreven staat in de wet des Heren: Al het eerstgeborene van hetmannelijke geslacht zal heilig heten voor de Here,
 24. 24. 24 en om een offer te brengenovereenkomstig hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een paartortelduiven of twee jonge duiven. 25 En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting vanIsraël, en de heilige Geest was op hem.
 25. 25. 26 En hem was door de heiligeGeest een godsspraak gegeven, dathij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had. 27 En hij kwam door de Geest in detempel. En toen de ouders het kindJezus binnenbrachten om met Hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, 28 nam ook hijhet in zijn armen en hij loofde God
 26. 26. 36 Ook was daar Hanna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen, nadat zij met haar man na haar huwelijksdagzeven jaren had geleefd, 37 ennu was zij weduwe, ongeveer vierentachtig jaar oud,
 27. 27. en zij diende God onafgebroken in de tempel, met vasten enbidden, nacht en dag. 38 En zij kwam op datzelfdeogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God en sprakover Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten.
 28. 28. G 139 Komt, verwondert u hier, mensen,ziet, hoe dat u God bemint,
 29. 29. Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuwgeboren kind!Ziet, die t woord is, zonder spreken, ziet, die vorst is, zonder pracht, ziet, die t al is, in gebreken, ziet, die t licht is, in de nacht, ziet, die t goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.
 30. 30. Ziet, hoe dat men met Hem handelt, hoe men Hem in doeken bindt, die met zijne godheid wandelt op de vleugels van de wind. Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden zonder teken van verstand, die de hemel moet verblijden, die de kroon der wijsheid spant. Ziet, hoe tere is de Here, die t al draagt in zijne hand.
 31. 31. O Heer Jesu, God en mense, die aanvaard hebt deze staat, geef mij wat ik door U wense,geef mij door uw kindsheid raad. Sterk mij door uw tere handen,maak mij door uw kleinheid groot, maak mij vrij door uwe banden, maak mij rijk door uwe nood, maak mij blijde door uw lijden, maak mij levend door uw dood!
 32. 32. en zij loofde mede God ensprak over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten. Thema: ook ná (de) Kerst(vakantie): juichend getuigen.
 33. 33. ELB 356 Van U wil ik zingen,wie denglen omringen
 34. 34. Elb. 356 : 1 Van U wil ik zingen, wie denglen omringen, al juichend getuigend uw goedheid, o Heer.k Wil loven en danken met woorden en klankenen prijzen uw goedheid en liefde steeds meer.
 35. 35. Elb. 356 : 2 Moog immer mijn harte in vreugd en in smartezich leren te keren, o God, tot uw troon. Verhoor mijn verlangen, wil leiden mijn zangen tot k, Vader, benader der engelen toon.
 36. 36. Elb. 356 : 3 Moog hier dan mijn zingen, uw heemlen doordringenen juublend zich mengen met hemelse toon tot k eenmaal hierboven U eeuwig mag loven als k juichend zal staan bij uw stralende troon.
 37. 37. Geloofsbelijdenis
 38. 38. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus,is gekruisigd, gestorven en begraven nedergedaald ter helle,
 39. 39. ten derden dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zalom te oordelen de levenden en de doden.
 40. 40. Ik geloof in de heilige Geest, ik geloof éneheilige, algemene, christelijke Kerk,de gemeenschap der heiligen, vergeving derzonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.
 41. 41. Gebeden
 42. 42. Collecte 1ste jeugdwerk2de eigen gemeente
 43. 43. G 147 – 1, 4, 5 Looft God, gijchristnen, maakt Hem groot
 44. 44. Gez. 147 : 1Looft God, gij christnen, maakt Hem groot in zijn verheven troon, die nu zijn rijk voor ons ontslooten zendt zijn eigen Zoon,en zendt zijn eigen Zoon.
 45. 45. Gez. 147 : 4Hij ruilt met ons op vreemde wijs:Hij neemt ons vlees en bloeden geeft ons in zijns Vaders huis zijn eigen overvloed, zijn eigen overvloed.
 46. 46. Gez. 147 : 5Hij wordt een knecht en ik een heer: wat win ik veel daarbij! Waar vindt men zoveel gulheid weer als Jezus heeft voor mij, als Jezus heeft voor mij.
 47. 47. Zegen3 x amen

×