De bron van onze zekerheid

457 views

Published on

voorganger ds Poot
organist Johannes de Vries
luister mee via
www.kerknordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Published in: Spiritual, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
457
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De bron van onze zekerheid

 1. 1. Welkom voorganger ds Poot organist dhr Johannes de Vries Thema: “De bron van onze zekerheid”
 2. 2. VDD G 393 De dag, door uwe gunst ontvangen,
 3. 3. 1 De dag, door uwe gunst ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt; en dankbaar klinken onze zangen tot U, die 't licht en 't duister maakt.
 4. 4. 2 Die dan, als onze beden zwijgen, als hier het daglicht onderduikt, weer nieuwe zangen op doet stijgen, ginds waar de nieuwe dag onluikt.
 5. 5. 3 Zodat de dank, U toegezonden, op aard nooit onderbroken wordt, maar steeds opnieuw door mensenmonden gezongen en gesproken wordt.
 6. 6. 4 Voorwaar, de aarde zal getuigen van U, die thans en eeuwig zijt, tot al uw schepselen zich buigen voor uwe liefd' en majesteit.
 7. 7. Welkom voorganger ds Poot organist dhr Johannes de Vries Thema: “De bron van onze zekerheid”
 8. 8. P 138 – 1 U loof ik, Heer, met hart en ziel,
 9. 9. 1 U loof ik, Heer, met hart en ziel, in eerbied kniel / ik voor U neder. Ja, in de tegenwoordigheid der goden wijd / ik U mijn beden. Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen. Gij zult, o Here, wijd en zijd uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.
 10. 10. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 11. 11. Geloofsbelijdenis
 12. 12. Opw 420 Geen andere naam
 13. 13. Refrein: Geen andere naam dan de naam van Jezus, geen andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam dan de naam van Jezus is waard te ontvangen de glorie en ere, de kracht en de lof in eeuwigheid.
 14. 14. Zijn naam is verheven boven heel de aard'. Zijn naam is hoger dan de hemel. Zijn naam is verheven boven heel de aard'. Geef glorie en eer Hem en prijs nu zijn naam.
 15. 15. (refrein) Geen andere naam dan de naam van Jezus, geen andere naam dan de naam van de Heer. Geen andere naam dan de naam van Jezus is waard te ontvangen de glorie en ere, de kracht en de lof in eeuwigheid.
 16. 16. Gebed
 17. 17. Lezen P 143 Bede om redding en lering
 18. 18. Een psalm van David. O HERE, hoor mijn gebed, neem mijn smekingen ter ore; antwoord mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid; 2 ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft, is voor U rechtvaardig.
 19. 19. 3 Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde, hij doet mij wonen in duisternis, aan hen gelijk, die voorlang gestorven zijn. 4 Daarom versmacht mijn geest in mij, mijn hart is ontsteld in mijn binnenste. 5 Ik gedenk aan de dagen van ouds, ik overpeins al uw daden, ik overdenk de werken uwer handen.
 20. 20. 6 Ik strek mijn handen tot U uit, mijn ziel smacht naar U als een dorstig land. sela 7 Antwoord mij haastelijk, HERE, mijn geest bezwijkt, verberg uw aangezicht niet voor mij, opdat ik niet worde als wie in de groeve neerdalen.
 21. 21. 8 Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op. 9 Red mij van mijn vijanden, HERE, tot U vlucht ik. 10 Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land.
 22. 22. 11 Om uws naams wil, HERE, behoud mij in het leven, voer naar uw gerechtigheid mijn ziel uit de benauwdheid, 12 verdelg mijn vijanden naar uw goedertierenheid, en richt te gronde allen die mij benauwen, want ik ben uw knecht.
 23. 23. P 143 – 6, 9 Ik strek naar U mijn beide handen.
 24. 24. 6 Ik strek naar U mijn beide handen. Maak in mijn nood mij niet te schande voor 't oog van wie mijn ziel benart. Als dorstig land, het zonverbrande, zo smacht naar U, o HEER, mijn hart.
 25. 25. 9 Gij zijt mijn God, sta mij terzijde, mijn toevlucht als zij mij bestrijden. Leer mij uw wil, reik mij uw hand. Uw goede Geest zij mijn geleide; voer mij in een geëffend land.
 26. 26. Lezen Rom. 3 : 21 t/m 26 De gerechtigheid Gods en de dood van Jezus
 27. 27. 21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, 22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,
 28. 28. 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden
 29. 29. 26 om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.
 30. 30. G 169 – 1, 2, 5, 6 Zingt nu de Heer, stemt allen in
 31. 31. 1 Zingt nu de Heer, stemt allen in met ons die God lofzingen, want Hij deed ons van het begin verrukkelijke dingen. Hij heeft het menselijk geslacht in 't licht geroepen en bedacht met louter zegeningen.
 32. 32. 2 Maar wij verkozen 't duister meer dan 't licht door God geschapen en dwaalden weg van onze Heer als redeloze schapen. Wij hebben dag en nacht verward, de nacht geprezen in ons hart en onze dag verslapen.
 33. 33. 5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht, Gij Opgang uit den hoge, die onze ziel hebt vrijgekocht, dat zij U dienen moge, - Gij herder die 't verloorne zoekt, de hemel heeft ons niet vervloekt: God is om ons bewogen.
 34. 34. 6 Zingt dan de Heer, stemt allen in met ons die God lof geven: Hij schiep ons voor een nieuw begin, hoeveel wij ook misdreven. Hij riep ons uit de nacht in 't licht van zijn genadig aangezicht. In Christus is ons leven!
 35. 35. De bron van onze zekerheid.
 36. 36. G 445 – 2, 3 Jezus Christus is gestorven,
 37. 37. 2 Jezus Christus is gestorven, is verrezen, ook voor mij, heeft de zegepraal verworven en het leven, ook voor mij. Aan Gods rechterhand gezeten, zal Hij nimmer mij vergeten, maar, uit deernis met mijn lot, treedt Hij voor mij in bij God.
 38. 38. 3 Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht, God, mijn God zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbeiden, zijne liefde blijft mij leiden: door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij in 't eeuwig licht.
 39. 39. Danken en bidden
 40. 40. Collecte 1ste diaconie 2de eigen gemeente
 41. 41. G 444 Grote God, wij loven U,
 42. 42. 1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.
 43. 43. 2 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle englen, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: `Heilig, heilig, heilig' toe!
 44. 44. 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan - laat ons niet verloren gaan.
 45. 45. Zegen 3 x amen.

×