Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De uitwerking van Jezus’ spreken

518 views

Published on

Voorganger ds dan Admirant
Organist Johannes de Vries
luister mee via audioserver.nl of kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De uitwerking van Jezus’ spreken

 1. 1. Welkom Voorganger ds en Admirant Organist Johannes de Vries Thema:” De uitwerking van Jezus’ spreken”
 2. 2. ELB 185 Leer mij uw weg, o Heer; leer mij uw weg. Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg. Houd mij in evenwicht, dat 'k voor uw aangezicht wandel in 't volle licht, leer mij uw weg.
 3. 3. 2 Als vrees soms 't hart benauwt, leer mij uw weg. Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij uw weg. Help mij in vreugd en pijn, noodweer of zonneschijn steeds blij in U te zijn, leer mij uw weg.
 4. 4. 3 Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg. 't Leven zij lang of kort, leer mij uw weg. Is dan mijn loop volbracht, vrees ik geen dood of macht, daar mijn ziel U verwacht, leer mij uw weg.
 5. 5. 4 Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij. 't Zij 't vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij. Hoe sterk ook satans macht, Jezus geeft licht en kracht. Ieder die Hem verwacht; Hij is nabij.
 6. 6. Welkom Voorganger ds en Admirant Organist Johannes de Vries Thema:” De uitwerking van Jezus’ spreken”
 7. 7. Gezang 267 – 1 Zalig, die in Christus sterven, de doden, die de hemel erven, voor wie Hij woning heeft bereid. Na de nacht van strijd en zorgen aanschouwen zij de eeuwge morgen, ontwakend tot onsterflijkheid.
 8. 8. Van moeiten rusten zij. Hun lijden is voorbij. Halleluja, bij 's Vaders troon wacht hen de Zoon hun werken volgen hen als loon.
 9. 9. Gez. 476 : 1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht; Wijsheid, voor de aanvang aller dingen
 10. 10. spelend voor Gods aangezicht; engel Gods uit Isrels oude dagen, Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Immanuël!
 11. 11. 4 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver
 12. 12. Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijler van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is.
 13. 13. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 14. 14. Verootmoedigingsgebed Daarna Opw 353
 15. 15. Kom met uw genade Heer, reinig ons door uw bloed. Kom met uw genade Heer, reinig ons door uw bloed. Geef ons uw vrede, waai met uw Geest. Geef ons uw vrede,
 16. 16. en doorstroom ons opnieuw met uw Geest. Kom met uw genade Heer, reinig ons door uw bloed. Kom met uw genade Heer, reinig ons door uw bloed. Geef ons uw vrede, waai met uw Geest.
 17. 17. Geef ons uw vrede, en doorstroom ons opnieuw met uw Geest. En doorstroom ons opnieuw, doorstroom ons opnieuw. En doorstroom ons opnieuw met uw Geest.
 18. 18. Genadeverkondiging daarna Psalm 103 – 3, 4
 19. 19. 3 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist,
 20. 20. die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
 21. 21. 4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen boven de aarde, is voor wie Hem vrezen zijn liefde en zijn goedertierenheid.
 22. 22. Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.
 23. 23. Lezing van de Belofte van het Nieuwe Verbond
 24. 24. Johan de Heer 422 – 1, 3 Heil'ge Jezus, mij ten leven, ter heiligmaking mij gegeven, hoe heerlijk zijt G' in heiligheid! Hemels voorbeeld, al de luister van Eng'len heiligheid wordt duister
 25. 25. bij 't licht van Uwe heiligheid. O Gij, zo onbesmet, Gij zijt mijn Hoofd en wet, heil'ge Jezus! O, heilig mij, dat ik als Gij in hart en wandel heilig zij!
 26. 26. 3. Heil'ge Jezus, vorm mijn leden, mijn krachten en begeerlijkheden, dat aan mij alles U gelijk', 't oog in 't zien, de voet in 't wand'len; dat in mijn denken, spreken, hand'len
 27. 27. in alles Uwe beelt'nis blijk'! Hervorm vooral, volmaak mijn hart naar Uwe smaak, heil'ge Jezus! O, heilig mij, dat ik als Gij geheel volmaakt en heilig zij!
 28. 28. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 29. 29. <ul><li>Opw 11 </li></ul><ul><li>Jezus sprak hier op aard': </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Jezus sprak hier op aard': </li></ul><ul><li>Mensen kom tot Mij, </li></ul><ul><li>dat is Mij alles waard, </li></ul><ul><li>Ik maak waarlijk vrij. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Er is een Heer, </li></ul><ul><li>er is een Heer, </li></ul><ul><li>er is een Heer, </li></ul><ul><li>er is een Heer. </li></ul><ul><li>Alleen Hij wacht, </li></ul><ul><li>totdat Hij ook voor jou </li></ul><ul><li>zorgen mag. </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Stel niet uit. Zeg tot Hem: </li></ul><ul><li>wees nu ook mijn Heer. </li></ul><ul><li>Luister steeds naar zijn stem, </li></ul><ul><li>Hij geeft leven weer. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Er is een Heer, </li></ul><ul><li>er is een Heer, </li></ul><ul><li>er is een Heer, </li></ul><ul><li>er is een Heer. </li></ul><ul><li>Alleen Hij wacht, </li></ul><ul><li>totdat Hij ook voor jou </li></ul><ul><li>zorgen mag. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Spoedig komt Christus weer. </li></ul><ul><li>Heel de schepping buigt </li></ul><ul><li>vol ontzag zich terneer. </li></ul><ul><li>Hij is aller Heer. </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Er is een Heer, </li></ul><ul><li>er is een Heer, </li></ul><ul><li>er is een Heer, </li></ul><ul><li>er is een Heer. </li></ul><ul><li>Alleen Hij wacht, </li></ul><ul><li>totdat Hij ook voor jou </li></ul><ul><li>zorgen mag. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Wij gaan tot straks!! </li></ul>
 37. 37. Lezen Jesaja 11 : 1 t/m 5 en 61 : 1 t/m 3 De Messias en het vrederijk
 38. 38. 1 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. 2 En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN;
 39. 39. 3 ja, zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen; 4 want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken,
 40. 40. maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden. 5 Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen.
 41. 41. De heilbode 61 1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te ver-binden gebrokenen van hart,
 42. 42. om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebonde-nen opening der gevangenis; 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, 3 om over de treuren-den van Sion te beschikken,
 43. 43. dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking.
 44. 44. Psalm 33 – 5 Van waar Hij woont, in 't licht verheven, ziet God op deze aarde neer. Al wat door mensen wordt bedreven, een open boek is 't voor de HEER.
 45. 45. Woord voor woord te lezen / is voor Hem hun wezen, want Hij vormt hun hart. Wat zij ook verzinnen, / heimelijk beginnen, wordt door Hem ontward.
 46. 46. Markus 1 : 21 t/m 28 In de synagoge te Kafarnaüm
 47. 47. 21 En zij kwamen te Kafarnaüm en terstond op de sabbat ging Hij naar de synagoge en leer-de. 22 En zij stonden versteld over zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende, en niet als de schriftgeleerden.
 48. 48. 23 En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest en hij schreeuwde luid, 24 zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Jezus van Nazaret? Zijt Gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods.
 49. 49. 25 En Jezus bestrafte hem [zeggende]: Zwijg stil en ga uit van hem. 26 En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging onder groot geschreeuw van hem uit. 27 En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende: Wat is dit?
 50. 50. Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem! 28 En het gerucht van Hem drong terstond overal door in de gehele omgeving van Galilea.
 51. 51. Johannes 7 : 32, 40 t/m 53 32 De Farizeeën hoorden de schare dit over Hem mompelen en de overpriesters en de Farizeeën zonden dienaars om Hem te grijpen.
 52. 52. 40 Sommigen dan uit de schare, die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken: Deze is waarlijk de profeet. 41 Anderen zeiden: Deze is de Christus; weer anderen zeiden: De Christus komt toch niet uit Galilea?
 53. 53. 42 Zegt de Schrift niet, dat de Christus komt uit het geslacht van David en van het dorp Bet-lehem, waar David was? 43 Er ontstond dan verdeel-dheid bij de schare om Hem; 44 en sommigen van hen wilden Hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan Hem.
 54. 54. 45 De dienaars dan gingen naar de overpriesters en Fari-zeeën en die zeiden tot hen: Waarom hebt gij Hem niet me-degebracht? 46 De dienaars nu antwoordden hun: Nooit heeft een mens zó gesproken, als deze mens spreekt! 47 De Fari-zeeën dan antwoordden hun:
 55. 55. Zijt gij soms ook verleid? 48 Heeft soms één van de oversten in Hem geloofd, of van de Farizeeën? 49 Maar die schare, die de wet niet kent, vervloekt zijn zij! 50 Nikodemus, die vroeger tot Hem was gekomen, een van hen, zeide tot hen:
 56. 56. 51 Veroordeelt onze wet dan een mens, tenzij men zich eerst van hem op de hoogte gesteld heeft en kennis genomen van wat hij doet?
 57. 57. 52 Zij antwoordden en zeiden tot hem: Zijt gij soms ook uit Galilea? Ga maar na en zie, dat uit Galilea geen profeet opstaat. De overspelige vrouw 53 [En zij begaven zich een ieder naar zijn huis,
 58. 58. Opw 400 Liefde was het, onuitputt'lijk, liefd' en goedheid, eind'loos groot. Toen de Levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
 59. 59. God geeft vreugd' en dankensstof. Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijnen lof.
 60. 60. Rijd als Heerser door de velden, Jezus in uw grote kracht. Niets, niets kan U tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht.
 61. 61. Voor uw naam, zo groot en heerlijk zinkt de vijand weg in 't niet. Heel de schepping, Heer, zal beven, als zij U, haar Koning, ziet.
 62. 62. De uitwerking van Jezus’ spreken
 63. 63. Gez. 446 : 1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor, uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor;
 64. 64. Gez. 446 : 2 uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst, die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft.
 65. 65. Gez. 446 : 3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet, mijn priester die mijn schuld ontbindt, mijn weg waarop ik treed;
 66. 66. Gez. 446 : 4 al wat ik doe, al wat ik wil, het is te zwak, te koud, maar sterk en vurig wordt de ziel wanneer zij U aanschouwt.
 67. 67. Gez. 446 : 6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor, als ik van alles scheiden moet gaat nog die naam mij voor.
 68. 68. Bidden en danken
 69. 69. Collecte: 1 ste voor Ned. Bijbelgenootschap 2 de voor de eigen gemeente
 70. 70. Opw 366 Kroon Hem met gouden kroon het Lam op zijne troon! Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. Ontwaak! Mijn ziel en zing van Hem, die voor u stierf. En prijs Hem in all' eeuwigheen die 't heil voor u verwierf.
 71. 71. Kroon Hem, der liefde Heer! Aanschouw Hem, hoe Hij leed. Zijn wonden tonen 't gans heelal wat Hij voor 't mensdom deed. De eng'len om Gods troon, all' overheid en macht, zij buigen dienend zich terneer voor zulke wond're pracht.
 72. 72. Kroon Hem, de Vredevorst! Wiens macht eens heersen zal van pool tot pool, van zee tot zee. 't Klinke over berg en dal. Als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom, wordt d'aarde weer een para-dijs. Kom, Here Jezus, kom!
 73. 73. Zegen 3 x amen
 74. 74. Vanavond 19.00 uur dhr Pasterkamp thema: Leven om te werken of werken om te leven !

×