Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hij zal zeker komen

407 views

Published on

voorg

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hij zal zeker komen

 1. 1. Welkom op de tweede advent zondag. Voorganger ds Sijtsma – van Oeveren Organist Johannes de VriesThema: “Hij zal zeker komen.”
 2. 2. VDD G 118Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
 3. 3. Gez. 118 : 1Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.Verlos mij van mijn bange pijn!Zie, heel mijn hart staat voor U openen wil, o Heer, uw tempel zijn.
 4. 4. O Gij, wien aard en hemel zingen,verkwik mij met uw heilge gloed.Kom met uw zachte glansdoordringen,o zon van liefde, mijn gemoed!
 5. 5. Gez. 118 : 2Vervul, o Heiland, het verlangen,waarmee mijn hart uw komstverbeidt!Ik wil in ootmoed U ontvangen,mijn ziel en zinnen zijn bereid.
 6. 6. Blijf in uw liefde mij bewaren,waar om mij heen de wereld woedt.O, mocht ik uwe troost ervaren:doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
 7. 7. Welkom op de tweede advent zondag. Voorganger ds Sijtsma – van Oeveren Organist Johannes de VriesThema: “Hij zal zeker komen.”
 8. 8. P 33 – 2, 8Zingt al wie leeft van Gods genade,
 9. 9. Ps. 33 : 2Zingt al wie leeft van Gods genade,want waarheid is al wat Hij zegt.Op trouw gegrondvest zijn zijndaden,op liefde rust zijn heilig recht.
 10. 10. Die zich openbaarde /overal op aarde,alles spreekt van Hem.Heemlen hoog verheven, /vol van blinkend leven,schiep Hij door zijn stem.
 11. 11. Ps. 33 : 8Wij wachten stil op Godsontferming,ons hart heeft zich in Hemverheugd.Hij komt te hulp en geeftbescherming,zijn heilge naam is onze vreugd.
 12. 12. Laat te allen tijde / uwe liefd onsleiden,uw barmhartigheid.God, op wien wij wachten, / geefons moed en krachtennu en voor altijd.
 13. 13. Stil gebedVotum en groet
 14. 14. Verootmoedigingsgebed daarna P 86 - 2
 15. 15. Ps. 86 : 2Ja tot U hef ik mijn leven,Gij zijt mild om te vergeven,rijk in goedertierenheidvoor een hart dat tot U schreit.
 16. 16. HEER, neem mijn gebed ter ore,wil mijn luide smeken horen.In het bitterste getijroep ik en Gij antwoordt mij.
 17. 17. Genadeverkondigingdaarna ELB 203 – 2, 3
 18. 18. Elb. 203 : 2Genade, die mij heeft geleerdte vrezen voor het kwaad.Maar ook, als ik mij tot Hem keer,dat God mij nooit verlaat.
 19. 19. Elb. 203 : 3Want Jezus droeg mijn zondelasten tranen aan het kruis.Hij houdt mij door genade vasten brengt mij veilig thuis.
 20. 20. Wetslezingdaarna P 119 - 1
 21. 21. Ps. 119 : 1Welzalig wie de rechte wegen gaan,wie in de regels van Gods wijsheidtreden.Zalig wie zijn getuigenis verstaan,van ganser harte zoeken naar zijnvrede.
 22. 22. Geen onrecht en geen dwaling lokthen aan.De weg der zondaars wordt doorhen gemeden.
 23. 23. Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 24. 24. De kinderen van de kindernevendienst komen naar voren.Spoor van Licht Kerstproject 2011
 25. 25. Ik volg Uw spoor
 26. 26. 1. De engel mag beloven:Jij krijgt toch nog een zoon. „ „k Ben oud, kan niet geloven.‟ Lang zwijgen is zijn loon.
 27. 27. Refrein:God heeft ons niet verlaten,zijn liefde gaat steeds door.Gods Zoon zal zeker komen. Hij leidt ons op zijn spoor.
 28. 28. 2. Maria krijgt te horen:„Gods Zoon daalt tot ons neerUit jou wordt Hij geboren‟. Ik wil U dienen, Heer!
 29. 29. Refrein:God heeft ons niet verlaten,zijn liefde gaat steeds door.Gods Zoon zal zeker komen. Hij leidt ons op zijn spoor.
 30. 30. Wij gaan,tot straks.
 31. 31. Lezen Maleachi 3 : 1 t/m 5 en 3 :13 t/m 4 :3
 32. 32. 1 Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal.Plotseling zal naar Zijn tempel komendie Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt,zegt de HEERE van de legermachten.
 33. 33. 2 Maar wie zal de dag van Zijn komstverdragen?Wie zal bij Zijn verschijningstandhouden?Want Hij is als vuur van een edelsmid,en als zeep van de blekers.3 Hij zal zitten als iemand die zilversmelt en reinigt: Hij zal de Levietenreinigen en hen zuiveren als goud enzilver. Dan zullen zij de HEERE eengraanoffer brengen in gerechtigheid.
 34. 34. 4 Dan zal het graanoffer van Juda enJeruzalem voor de HEERE aangenaamzijn, zoals in de dagen van oude tijdenaf, zoals in vroegere jaren.5 Ik zal naar u toe komen voor hetoordeel.Ik zal een snelle Getuige zijntegen de tovenaars, tegen deoverspelers,tegen hen die valse eden afleggen
 35. 35. en tegen hen die het loon van eendagloner met geweld inhouden,die het recht van weduwe, wees envreemdeling ombuigen,en Mij niet vrezen,zegt de HEERE van delegermachten.
 36. 36. 13 Uw woorden tegen Mij waren tehard, zegt de HEERE. Maar u zegt:Wat hebben wij onder elkaar tegenU gesproken?14 U zegt: God dienen is nutteloos!Wat voor nut heeft het dat wij onzetaak ten behoeve van Hem vervullenen dat wij in het zwart gaanvoor het aangezicht van de HEEREvan de legermachten?
 37. 37. 15 Welnu, wij prijzen de hoog-moedigen gelukkig: niet alleenworden zij die goddeloosheid doen,opgebouwd, zelfs als zij God beproe-ven, ontkomen zij. 16 Dan spreken zijdie de HEERE vrezen, ieder tot zijnnaaste: De HEERE slaat er acht op enluistert. Er is een gedenkboekgeschreven voor Zijn aangezicht,voor wie de HEERE vrezen en wieZijn Naam hoogachten.
 38. 38. 17 En zij zullen voor Mij, zegt deHEERE van de legermachten, op dedag die Ik maken zal, een persoonlijkeigendom zijn. Ik zal hensparen, zoals een man zijn zoonspaart die hem dient. 18 Dan zult uopnieuw het onderscheid zien tusseneen rechtvaardige en een goddeloze,tussen wie God dient en wie Hemniet dient.
 39. 39. 1 Want zie, die dag komt, brandendals een oven. Dan zullen allehoogmoedigen en allen diegoddeloosheid doen, stoppelsworden. En de dag die komt, zal zein vlam zetten, zegt de HEERE vande legermachten, Die van henwortel noch tak zal overlaten.
 40. 40. 2 Maar voor u die Mijn Naam vreest,zal de Zon der gerechtigheidopgaan en onder Zijn vleugels zalgenezing zijn;en u zult naar buiten gaan endartelenals kalveren uit de stal.
 41. 41. 3 U zult de goddelozen vertrappen.Voorzeker, stof zullen zij wordenonder uw voetzolenop die dag die Ik bereiden zal,zegt de HEERE van delegermachten.
 42. 42. G 67 – 1, 2God zij geloofd uit alle macht,
 43. 43. Gez. 67 : 1God zij geloofd uit alle macht,Hij komt zijn volk bevrijdenen heeft aan Israël gebrachtverlossing in zijn lijden.Hij heeft zijn teken opgericht:
 44. 44. verheffing van het aangezichtvoor heel het huis van David,zoals voorlang geschreven stondheeft Hij gedacht aan zijn verbond,zo doet Hij ons herleven.
 45. 45. Gez. 67 : 2Bevrijding uit de vijandschapde hand van die ons haten,gelijk Hij eens gezworen hadAbraham onze vader,opdat wij in rechtvaardigheid
 46. 46. de Here God zijn toegewijdons leven lang op aarde,Zo zult gij voor de Heer uitgaan,een stem die Hem de toegangbaant:bereidt Hem alle wegen!
 47. 47. de Engel van het verbond, in Wie uuw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegtde HEERE van de legermachten. 2Maar wie zal de dag van Zijn komstverdragen? Wie zal bij Zijnverschijning standhouden? “Hij zal zeker komen”
 48. 48. G 121 -1, 3, 4God lof! Nu is gekomen
 49. 49. Gez. 121 : 1God lof! Nu is gekomenGods aangename tijd:de Koning onzer dromen,de Heer der heerlijkheidtreedt, zonder praal en pracht,in onze wereld binnen,om hier te overwinnende duivel en zijn macht.
 50. 50. Gez. 121 : 3Gij machtigen der aarde,t is uit met Gods geduld,zo gij Hem niet aanvaarden,Hem niet aanbidden zult.Wie in hun trots en waanzich tegen Hem verheffen,die zal zijn gramschap treffen,die doet Hij ondergaan.
 51. 51. Gez. 121 : 4Gij armen en verdrukten,w r gij op aarde zijt,gebeukten en gebuktenin deze boze tijd,houdt moed, Hij nadert al!Gij moogt uw Held ontvangen,de Vorst van uw verlangen,met liedren zonder tal!
 52. 52. Dankgebed en voorbeden.
 53. 53. Collecte 1ste kerktelefoon2de eigen gemeente
 54. 54. G 126 -1, 2, 3Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor:
 55. 55. Gez. 126 : 1Verwacht de komst des Heren,o mens, bereid u voor:reeds breekt in deze wereldhet licht des hemels door.Nu komt de Vorst op aard,die God zijn volk zou geven;ons heil, ons eigen levenvraagt toegang tot ons hart.
 56. 56. Gez. 126 : 2Bereid dan voor zijn voetende weg die Hij zal gaan;wilt gij uw Heer ontmoeten,zo maak voor Hem ruim baan.Hij komt, bekeer u nu,verhoog de dalen, effende hoogten die zich heffentussen uw Heer en u.
 57. 57. Gez. 126 : 3Een hart dat wacht in ootmoedis lieflijk voor de Heer,maar op een hart vol hoogmoedziet Hij in gramschap neer.Wie vraagt naar zijn geboden bidden blijft en waken,in hem wil woning makenhet heil, de Zoon van God.
 58. 58. Zegen Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer,amen, God, uw naam ter eer!

×