Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Piepen als een vogeltje

775 views

Published on

Ds Pasterkamp
Thema: : piepen als een vogeltje

Published in: Spiritual, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Piepen als een vogeltje

 1. 1. Ochtenddienst 14 maart 2010 Voorganger: ds Pasterkamp organist: J. de Vries Thema: piepen als een vogeltje
 2. 2. Lied voor de dienst: opw. 226 Ik wil zingen van mijn Heiland
 3. 3. 1 Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde, wondergroot, die Zichzelve gaf aan 't kruishout en mij redde van de dood.
 4. 4. Refrein: Zing, o zing van mijn Verlosser. Met zijn bloed kocht Hij ook mij: Aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.
 5. 5. 2 'k Wil het wonder gaan verhalen, hoe Hij op Zich nam mijn straf. Hoe in liefde en genade Hij 't rantsoen gewillig gaf.
 6. 6. Refrein: Zing, o zing van mijn Verlosser. Met zijn bloed kocht Hij ook mij: Aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.
 7. 7. 3 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, spreken van zijn grote kracht. Hij kan overwinning geven over zond' en satans macht.
 8. 8. Refrein: Zing, o zing van mijn Verlosser. Met zijn bloed kocht Hij ook mij: Aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.
 9. 9. 4 Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij smarten leed en pijn, om mij 't leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn.
 10. 10. Refrein: Zing, o zing van mijn Verlosser. Met zijn bloed kocht Hij ook mij: Aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.
 11. 11. Ochtenddienst 14 maart 2010 Voorganger: ds Pasterkamp organist: J. de Vries Thema: piepen als een vogeltje
 12. 12. Psalm 84 vers 2 en 3
 13. 13. 2 Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft. De mus, de zwaluw vindt een woning.
 14. 14. Haar jongen zijn in veiligheid. Mij is een schuilplaats toebereid in het paleis van U, mijn Koning. Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof.
 15. 15. 3 Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft, zijn hart wijst hem de rechte wegen. Zij trekken op van overal
 16. 16. en, gaat het door het dorre dal, dan valt op hen een milde regen. Ja, in het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein.
 17. 17. Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 18. 18. Johan de Heer 53: 1, 2 en 3 Ga niet alleen door ’t leven
 19. 19. 1 Ga niet alleen door 't leven, Die last is u te zwaar. Laat Een u sterkte geven, Ga tot uw Middelaar!
 20. 20. Daar is zoveel te klagen, Daar is zoveel geween, en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen! En zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!
 21. 21. 2 Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart. Ach geef het Hem ter woning, hoe stilt Hij dan uw smart! Wie kan er tranen drogen, als Jezus? Immers geen!
 22. 22. Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen! Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen!
 23. 23. 3 O armen, droeven, blinden, de hoofden opgericht! Laat u door Jezus vinden, Zijn last is zacht en licht. Daar is zoveel te dragen, daar is zoveel geween;
 24. 24. ach, wilt dan niet vertragen! Naar Jezus heen! ach, wilt dan niet vertragen! Naar Jezus heen!
 25. 25. Gebed
 26. 26. Gezang 436 vers 1, 2 en 4 Jezus neemt de zondaars aan
 27. 27. 1 Jezus neemt de zondaars aan. Roept dit troostwoord toe aan allen die verdwaald, van Hem vandaan, in het donker struiklen, vallen. Hij leert hun zijn wegen gaan: Jezus neemt de zondaars aan.
 28. 28. 2 Hoopt op Hem, heft op uw hoofd, want Hij houdt - dat staat geschreven - wat Hij aan ons heeft beloofd. Hij zal ons het leven geven, 't paradijs doen binnengaan: Jezus neemt de zondaars aan.
 29. 29. 4 Komt gij allen, komt tot Hem, weest niet meer bedroefd, verslagen. Jezus roept u, - hoort zijn stem, kindren van zijn welbehagen. Allen moogt gij tot Hem gaan: Jezus neemt de zondaars aan.
 30. 30. Lezing: Romeinen 13 vers 8 /m 14
 31. 31. 8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
 32. 32. 10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. 11 U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen.
 33. 33. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie.
 34. 34. 14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.
 35. 35. Johan de Heer 133 vers 1 en 2
 36. 36. 1 Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, Hem in alles vertrouwt en gelooft, die slechts hoort naar Zijn stem, zich geheel geeft aan Hem, smaakt een vreugde die nimmer verdooft.
 37. 37. <ul><li>KOOR: </li></ul><ul><li>Zie slechts op Hem, </li></ul><ul><li>volg gehoorzaam Zijn stem; </li></ul><ul><li>blijf maar rustig vertrouwen. </li></ul><ul><li>Altijd ziende op Hem. </li></ul>
 38. 38. 2 Loeit de levensorkaan, komt er zorg op ons aan: 't is Zijn glimlach, die alles verdrijft. Klagen, zuchten, geween, vrees en twijfel gaan heen, als wij rustig vertrouwen in Hem.
 39. 39. <ul><li>KOOR: </li></ul><ul><li>Zie slechts op Hem, </li></ul><ul><li>volg gehoorzaam Zijn stem; </li></ul><ul><li>blijf maar rustig vertrouwen. </li></ul><ul><li>Altijd ziende op Hem. </li></ul>
 40. 40. <ul><li>Lezing : Jesaja 38 </li></ul><ul><li>vers 1-20 </li></ul>
 41. 41. <ul><li>1 Omstreeks dezelfde tijd werd Hizkia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei: ‘Dit zegt de HEER: Maak je laatste wilsbeschikking op, want je sterft. Je zult niet meer beter worden.’ 2 Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEER: </li></ul>
 42. 42. <ul><li>3 ‘HEER, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.’ Daarbij stortte hij bittere tranen. 4 Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja: </li></ul>
 43. 43. <ul><li>5 ‘Ga naar Hizkia toe en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik geef je nog vijftien jaar te leven, 6 en ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad beschermen.”’ </li></ul>
 44. 44. <ul><li>7 Jesaja zei: ‘De HEER geeft u het volgende teken dat hij zijn belofte zal nakomen: 8 ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden achteruitgaan in plaats van vooruit.’ En de schaduw ging tien graden achteruit. </li></ul>
 45. 45. <ul><li>9 Een stil gebed </li></ul><ul><li>van koning Hizkia van Juda, toen hij ziek was en van zijn ziekte herstelde. 10 Ik dacht: In de bloei van mijn leven moet ik gaan, de tijd die mij rest verblijf ik in het dodenrijk. </li></ul>
 46. 46. <ul><li>11 Ik dacht: Ik zal de HEER niet meer zien in het land der levenden, of ooit nog een mens aanschouwen </li></ul><ul><li>daar waar alles zijn einde vindt . </li></ul>
 47. 47. <ul><li>12 Mijn woonplaats werd ontruimd en lag open, zoals de tent van een herder; ik rolde mijn leven op zoals een wever het tentdoek, hij heeft mijn draad afgesneden. Dag en nacht staat u mij naar het leven </li></ul>
 48. 48. <ul><li>13 weerloos lig ik tot het ochtendgloren, als een leeuw breekt u al mijn botten. Dag en nacht staat u mij naar het leven, </li></ul>
 49. 49. <ul><li>14 ik piep als een gierzwaluw, als een gierzwaluw ik klaag en kreun als een duif. Met geloken ogen roep ik naar omhoog: </li></ul><ul><li>‘ Ach Heer, sta in mijn nood voor mij in.’ </li></ul>
 50. 50. <ul><li>15 Wat zal ik nog zeggen? </li></ul><ul><li>Wat hij mij beloofd heeft, doet hij ook. </li></ul><ul><li>Ik zou mijn levensweg hebben vervolgd, </li></ul><ul><li>gebukt onder mijn bittere lot. </li></ul>
 51. 51. <ul><li>16 Maar mijn Heer zei: ‘Tijd om te leven!’ </li></ul><ul><li>Al die tijd zal mijn geest in leven blijven. </li></ul><ul><li>U geeft mij nieuwe kracht, u doet mij herleven. </li></ul>
 52. 52. <ul><li>17 Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht. </li></ul><ul><li>U hebt mij behoed voor het zinloze graf, u hebt mijn zonden weggedaan. </li></ul>
 53. 53. <ul><li>1 8 Nee, het dodenrijk zal u niet loven, de dood prijst u niet, zij die in het graf zijn afgedaald verlaten zich niet op uw trouw. </li></ul>
 54. 54. <ul><li>19 Maar hij die leeft – leeft! – zal u loven, zoals ik doe op deze dag. Ouders laten hun kinderen weten hoe trouw u bent. </li></ul>
 55. 55. <ul><ul><li>20 De HEER is mij te hulp gekomen. Laten wij op de snaren spelen in de tempel van de HEER, alle dagen van ons leven. </li></ul></ul>
 56. 56. U die mij geschapen hebt Opwekking 355
 57. 57. U die mij geschapen hebt. U wil ik aanbidden als mijn God. In voor- of tegenspoed, uw liefde doet mij zingen. U die mij geschapen hebt, U wil 'k danken hoe ik mij ook voel. En U gehoorzaam zijn. Heer, U bent mijn doel.
 58. 58. 'k Heb geloofd en daarom zing ik Opwekking 311
 59. 59. 'k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena. Van ontferming en verlossing, door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht. Lam Gods, dat de zonden wegneemt, Lam van God, voor ons geslacht.
 60. 60. Piepen als een vogeltje
 61. 61. Gezang 435 Vers 2 en 5
 62. 62. 2 Heer, ons lot is in uw handen, en het is uw hartewens, naar uw beeld ons te verandren, Jezus Christus, nieuwe mens. O Gij zijt ons zeer genegen, ook al doet uw liefde pijn en al smaalt men allerwegen, dat wij uw gevangnen zijn.
 63. 63. 5 Duur hebt Gij uw volk verworven en alleen van U zijn wij. Heer, zowaar Gij zijt gestorven, maak ons nu ook waarlijk vrij. O, uw heil zal spoedig komen, Gij laat ons niet ledig staan: schoner dan de schoonste dromen breekt de dag der vrijheid aan.
 64. 64. Gebed
 65. 65. Collecte 1 ste st. Kindertehuis Horeb 2 de voor de Gemeente
 66. 66. Heer, wat een voorrecht Opwekking 249
 67. 67. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, samen te dienen, te zien wie U bent, want uw woord maakt uw wegen bekend.
 68. 68. Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
 69. 69. Samen te strijden in woord en in werk. Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
 70. 70. Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van uw liefde, genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
 71. 71. Zegen
 72. 72. Vanavond gaat voor: ds Huitema U bent van harte uitgenodigd om 19.00
 73. 73. <ul><li>Als je geen liefde hebt voor elkaar </li></ul>
 74. 74. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Als je geen liefde hebt voor elkaar, </li></ul><ul><li>vallen de dromen in duigen. </li></ul><ul><li>Dromen van vrede worden niet waar, </li></ul><ul><li>kwaad is niet om te buigen. </li></ul>
 75. 75. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Als je geen liefde hebt voor elkaar, </li></ul><ul><li>leef je buiten Gods gloria. </li></ul>
 76. 76. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Als je geen antwoord geeft op verdriet, </li></ul><ul><li>zullen de tranen niet drogen. </li></ul><ul><li>Als je het leed in de wereld niet ziet, </li></ul><ul><li>worden Gods woorden verbogen. </li></ul>
 77. 77. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Als je geen liefde hebt voor elkaar, </li></ul><ul><li>leef je buiten Gods gloria. </li></ul>
 78. 78. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Als je geen oog hebt voor het gemis, </li></ul><ul><li>als je geen brood weet te delen, </li></ul><ul><li>denk dan aan Jezus die brood en die vis </li></ul><ul><li>uit liefde deelde met velen. </li></ul>
 79. 79. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Als je geen liefde hebt voor elkaar, </li></ul><ul><li>leef je buiten Gods gloria. </li></ul>
 80. 80. <ul><li>4 </li></ul><ul><li>Als je geen liefde hebt voor elkaar, </li></ul><ul><li>is er geen hoop meer op zegen. </li></ul><ul><li>Kinderen, maak de liefde toch waar, </li></ul><ul><li>schrijf het op alle wegen: </li></ul>
 81. 81. <ul><li>Refrein: </li></ul><ul><li>Als je geen liefde hebt voor elkaar, </li></ul><ul><li>leef je buiten Gods gloria. </li></ul>
 82. 82. <ul><li>Tot straks </li></ul>

×