Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Aktörer inom internationella relationer

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 43 Ad

More Related Content

Advertisement

More from Janne Juopperi (18)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Aktörer inom internationella relationer

 1. 1. Datum Aktörer inom 
 internationella relationer
 2. 2. Stater
 3. 3. Begrepp ✤ Stat - en självständig politisk enhet med maktorganisation som styr medborgare inom ett avgränsat geografiskt område, och som erkänns av andra stater ✤ Land - samma som en stat, ibland kanske mer fokus på det geografiska ✤ Nation - ett folk med gemensamt ursprung och känsla av samhörighet ✤ Nationalstat - kombination av nation och stat
 4. 4. Fler begrepp… ✤ Internationell politik - studerar alla typer av verksamhet mellan stater och/eller andra internationella aktörer ✤ Utrikespolitik - studerar hur den egna staten agerar gentemot andra stater ✤ Säkerhetspolitik - fokuserar på att bevara den egna statens självständighet genom andra stater
 5. 5. Utrikespolitik - en analysmodell Staters utrikespolitik Makt Medel Mål Beslutsfattande Geografi Naturtillgångar Befolkning Industri Ledarskap och diplomati Internationellt rykte Diplomati Militära medel Ekonomiska medel Psykologiska medel Säkerhetsmål Välfärdsmål Ideologiska mål Information Tiden Omgivningen Beslutsfattarna
 6. 6. Sveriges utrikespolitik ✤ Utgångspunkt: Alliansfrihet i fred, neutralitet i krig (temporär/permanent) - militär alliansfrihet - möjlighet till neutralitet ✤ EU: GUSP - deltagande fullt ut, dock fortsatt alliansfrihet ✤ Från invasionsförsvar till internationellt fredsfrämjande arbete. 2010: allmän värnplikt avskaffas…
 7. 7. Exempel på pågående insatser OMRÅDE INSATS PERSONAL ORGANISATION Afghanistan RSM 26 NATO Irak 35 Annan Mali MINUSMA 355 FN TOTALT 459
 8. 8. Nya säkerhetspolitiska utmaningar ✤ Kalla kriget: Undvika kärnvapenkrig ✤ Terrorism, digital krigföring, miljöhot, flyktingströmmar från inbördeskrig ✤ Statens säkerhet inte i fokus, snarare individuell, medborgerlig och mänsklig säkerhet
 9. 9. Aktuell utrikes- och säkerhetspolitik ✤ Militär närvaro etableras på Gotland ✤ NATO-frågan: Gå med eller inte ✤ Är vi neutrala eller inte? ✤ Vad innebär en feministisk utrikespolitik? ✤ Sveriges relation med Turkiet
 10. 10. Internationella organisationer
 11. 11. Internationella organisationer ✤ Har en allt större roll i dagens världspolitik ✤ IGO - intergovernmental organization - mellanstatliga organisationer (ibland med överstatliga inslag) med stater som medlemmar ✤ NGO - non-governmental organization - icke-statliga organisationer, representerar medlemmar/intressen. I FN har ca 1500 NGO:s fått officiell NGO-status och fungerar som remissorgan
 12. 12. 1909 1956 1964 1978 1989 2000 2004 2010 NGO 76 973 1470 2420 4621 5766 7306 8198 IGO 37 132 179 289 300 254 243 246 Statistik från Wollinger, Bo, Internationella relationer, Lund 2014, s 53
 13. 13. Nordiska rådet
 Nordiska ministerrådet ✤ Nordiska rådet - parlamentens samarbetsorgan ✤ Bildat 1952 ✤ 87 medlemmar, utses av partier och väljs av parlamentet i de fem nordiska länderna, samt de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland. ✤ Ett ordinarie möte varje höst, i övrigt utskotts- och partigrupparbete
 14. 14. Nordiska rådet
 Nordiska ministerrådet ✤ Nordiska ministerrådet - regeringarnas samarbetsorgan ✤ Bildat 1971 ✤ Olika ministerråd i olika frågor utifrån område, ej utrikes- och försvarsministrar ✤ Sekretariat i Köpenhamn
 15. 15. Nordiska rådet
 Nordiska ministerrådet ✤ Passfrihet ✤ Gemensam arbetsmarknad ✤ Avtal om tillträde till skola och högre utbildning ✤ Samarbeten med andra internationella organisationer som Baltiska församlingen
 16. 16. NATO ✤ North Atlantic Treaty Organization ✤ Offensiv militärallians? Säkerhetspolitisk lösning? ✤ Mellanstatlig organisation ✤ Bildad 1949 ”to keep the Americans in, the Soviets out, and the Germans down” (Hastings Ismay)
 17. 17. NATO ✤ Kollektiv säkerhet med politiskt och militär samarbete ✤ Artikel 5: ”The Parties agree that an armed attack against one of them in Europe och North America shall be considered an attack against them all […] ✤ Civil och militär del ✤ Inga egna trupper, men omfattande samordning för att kunna samarbeta
 18. 18. NATO ✤ PFF - Partnerskap för fred - ett program för bilaterala avtal mellan NATO och enskilda stater för samarbete - gäller t ex Sverige ✤ Övergripande beslut fattas i NAC - Nordatlantiska rådet ✤ Toppmöten mellan stats- och regeringschefer med krav på enhälliga beslut ✤ Från Kalla kriget till internationell krishantering och internationellt fredsbevarande arbete: helst med FN som uppdragsgivare
 19. 19. Europeiska Unionen ✤ Vad är EU för typ av samarbete egentligen?
 20. 20. Europeiska Unionen ✤ 1946: Bipolär världsordning - två supermakter ✤ Var skulle det sönderslagna Europa hitta sin plats? Svaret blev Kol- och stålunionen, som sedan utvecklas till EU
 21. 21. Europeiska Unionen ✤ Debatt mellan federalister och funktionalister: ett Europas förenta stater (federation) eller lösare mellanstatligt samarbete ✤ Det mellanstatliga linjen vinner och Kol- och stålgemenskapen bildas för
 - ömsesidig insyn i den militärt viktiga kol- och stålindustrin
 - och på sätt säkra freden
 22. 22. Europeiska Unionen ✤ Romfördraget 1957: Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Euratom (kärnkraft)
 EEG - Fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital Länder: BEL, NED, LUX, FRA, ITA, BRD ✤ 1967: EG (sammanslagning av de tidigare gemenskaperna) ✤ EFTA (European free trade association) utvecklas parallellt. Frihandel mellan GBR, NOR, DEN, POR, SUI, AUS och SWE
 23. 23. Europeiska Unionen ✤ 1973: GBR, DEN och IRL blir medlemmar även i EG (NOR röster nej i folkomröstning) ✤ 1970-talet präglas av ekonomisk stagnation och kriser och samarbetet är vilande ✤ 1981: GRE 1986: POR, ESP ✤ 1985: Ny energi under kommissionen Jacques Delors som driver frågan om den inre marknaden
 24. 24. ✤ Vitboken med 280 punkter om problem som behöver lösas innan januari 1993, t ex ändringar i fördraget. ”Enhetsakten” presenterades 1986
 
 Ex. Beslutsfattande gällande den inre marknaden ska beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet - överstatligheten i EG föds Europeiska Unionen
 25. 25. Europeiska Unionen ✤ Inriktningen mot ekonomisk och politisk unionen fastställs i Maastrichtfördraget (Unionsfördraget). EU ska bestå av de tre pelarna
 
 
 
 
 
 
 EG
 EMU GUSP ”FEDERAL” POLIS
 MIGRATIONS- MYNDIGHET
 RÄTTS- VÄSENDE
 26. 26. Europeiska Unionen ✤ Maastrichtavtalet skrivs under och EU är ett faktum 1993 ✤ 1995: SWE, FIN & AUS går med i EU ✤ Amsterdamfördraget 1997: Europaparlamentet får mer inflytande, utrikestalesperson, stärkt GUSP ✤ 1999: EMU, valutaunionen, träder i kraft elektroniskt, valutan Euro införs 2002 ✤ Nicefördraget 2000: Förberedelse för utvidgning

 27. 27. ✤ 2004: CYP, EST, LAT, LIT, MAL, POL, SVK, SVN, CZE, HUN ✤ Lissabonfördraget 2009: Ordförande för Europeiska rådet (”President”) och en högre representant i utrikesfrågor (”Utrikesminister) Europeiska Unionen
 28. 28. 80 miljoner
 29. 29. Förenta Nationerna, FN ✤ Idén om konfliktlösning utan våld efter två världskrig
 30. 30. Bakgrund Förenta Nationernas stadga VI, DE FÖRENADE NATIONERNAS FOLK, BESLUTNA att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden, att ånyo betyga vår tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora och små nationer att skapa de villkor, som äro nödvändiga för upprätthållande av rättvisa och aktning för förpliktelser, härrörande ur fördrag och andra källor till den internationella rätten, att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet,
 31. 31. Bakgrund OCH ATT I DESSA SYFTEN öva fördragsamhet och leva tillsammans i fred med varandra såsom goda grannar, förena våra krafter till upprätthållande av internationell fred och säkerhet, godtaga grundsatser och införa metoder, som giva säkerhet för att vapenmakt icke kommer till användning annat än i gemensamt intresse, samt anlita internationella verksamhetsformer för att främja sociala och ekonomiska framsteg för alla folk;
 32. 32. FN-stadgan ✤ Undertecknas av 50 länder i juni 1945 ✤ Träder i kraft 24 oktober 1945 ✤ Innehåller
 - ”ändamål och grundsatser”
 - organisation och förfaranden
 33. 33. Generalförsamlingen ✤ Alla medlemmar representerade ✤ Fattar inga bindande beslut, utan ger rekommendationer i sk resolutioner ✤ …som dock kan anses som moraliskt bindande ✤ Säkerhetsfrågor kräver 2/3- majoritet, övriga frågor enkel majoritet, en röst per medlem ✤ GF kan ta fram konventioner, som kan bli bindande om de ratificeras GF
 34. 34. Säkerhetsrådet ✤ Särskilt ansvar för fred och säkerhet ✤ 15 medlemsländer, varav 5 permanenta USA, GBR, FRA, RUS, CHN ✤ För beslut krävs 9/15, permanenta medlemmar har veto i många frågor ✤ Resolutioner ✤ Fredsbevarande styrkor ✤ Sanktioner ✤ Stridande styrkor ✤ ”Otidsenlig”: Var är Tyskland, Japan, Indien, Brasilien? GF Säkerhets- rådet
 35. 35. Sekretariatet ✤ Ansvarar för den dagliga verksamheten ✤ Ca 10 000 anställda och leds av generalsekreteraren, f n Ban Ki- moon ✤ …som också är FN:s ansikte utåt ✤ Sekretariatet sätter delvis dagordningen för GF GF Säkerhets- rådet Sekreta- riatet
 36. 36. Ekonomiska och sociala rådet ✤ Arbetar för att förbättra mänsklighetens sociala, ekonomiska och kulturella villkor ✤ 54 medlemmar utsedda av GF på tre år ✤ Samordnar flera underorgan av olika typ: UNCHR, UNICEF, men även IMF, WHO, osv ✤ Lägger fram förslag till beslut, rapporter och undersökningar GF Säkerhets- rådet Sekreta- riatet ECOSOC
 37. 37. Förvaltarskapsrådet ✤ Råd med uppgift att förvalta områden med oklar statsbildning (avkolonisering) ✤ Medlemmar: Säkerhetsrådets permanenta medlemmar ✤ Ingen verksamhet idag GF Säkerhets- rådet Sekreta- riatet ECOSOC Förvaltar- skapsrådet
 38. 38. Internationella domstolen ✤ Skall lösa folkrättsliga tvister mellan stater ✤ För att fall skall tas upp krävs frivilligt deltagande av båda parter ✤ 15 domare av olika nationalitet väljs av Säkerhetsrådet och G GF Säkerhets- rådet Sekreta- riatet ECOSOC Förvaltar- skapsrådet Internationella domstolen
 39. 39. FN idag ✤ Nord <- -> Syd? ✤ USA:s verktyg? ✤ Mer fokus på ekonomiska och sociala frågor ✤ ”Skyldigheten att skydda” - FN:s ingripande vs statssuveränitet ✤ Millenniemålen
 40. 40. Millenniemålen ✤ Utrota fattigdom och svält ✤ Utbildning för alla ✤ Främja jämställdhet och ökade möjligheter för kvinnor ✤ Minska barnadödligheten ✤ Minska mödradödligheten ✤ Stoppa spridningen av hiv/aids, malaria mm ✤ Försäkra en miljömässig hållbar utveckling ✤ Utveckla ett globalt partnerskap för utvecklingsarbete
 41. 41. Bildkällor ✤ cletch, cc-by, https://www.flickr.com/photos/ 26542961@N07/21383267342/ ✤ tinfrey, cc-by-nc-nd, https://www.flickr.com/photos/ 113470295@N05/15576912413/ ✤ Kolja21, cc-by-sa, https://en.wikipedia.org/wiki/ European_Coal_and_Steel_Community#/media/File:EC-EU- enlargement_animation.gif ✤ FN:s högkvarter New York
 CC-BY /76074333@N00/ http://en.wikipedia.org/wiki/ File:UN_HQ_157652121_5b5979da9e2.jpg

×