Samhällsekonomins grunder

J
Samhällsekonomi
<> <> <>

tisdag 4 februari 14
Ekonomi

tisdag 4 februari 14
Ekonomi
•

tisdag 4 februari 14

Hushållning med knappa resurser
Ekonomi
•
•

tisdag 4 februari 14

Hushållning med knappa resurser
...för individer, företag och stater:
Ekonomi
•
•

...för individer, företag och stater:

•

tisdag 4 februari 14

Hushållning med knappa resurser

Privatekonomi, företagsekonomi (business) och
nationalekonomi (economics)
Nationalekonomins
grundfrågor
•
•

Hur ska produktionen gå till?

•

tisdag 4 februari 14

Vad ska produceras och hur mycket?

För vem sker produktionen?
Produktionsmöjlighetskurvan
Pistoler

Smör
Vad och hur mycket ska produceras? Hur ska produktionen gå till? Hur ska produktionen gå till?

tisdag 4 februari 14
Ekonomiska system

tisdag 4 februari 14
Ekonomiska system
•

tisdag 4 februari 14

Planekonomi
Staten/myndigheter planerar vad som ska
produceras, för vem och till vilket pris.
Ekonomiska system
•

•

tisdag 4 februari 14

Planekonomi
Staten/myndigheter planerar vad som ska
produceras, för vem och till vilket pris.
Marknadsekonomi
Utbud och efterfrågan fastställer vad som produceras
och marknadspris, och den som har råd betalar.
Ekonomiska system
•

•

Marknadsekonomi
Utbud och efterfrågan fastställer vad som produceras
och marknadspris, och den som har råd betalar.

•

tisdag 4 februari 14

Planekonomi
Staten/myndigheter planerar vad som ska
produceras, för vem och till vilket pris.

Blandekonomi
En blandning av marknadsekonomi och
planekonomi
tisdag 4 februari 14
MARKNADER &
AKTÖRER

tisdag 4 februari 14
Olika marknader

tisdag 4 februari 14
Olika marknader
•

tisdag 4 februari 14

Produktmarknaden
Varor och tjänster byter ägare mot ersättning
Olika marknader
•
•

tisdag 4 februari 14

Produktmarknaden
Varor och tjänster byter ägare mot ersättning
Arbetsmarknaden
Arbetstagare säljer sin tid till arbetsgivare
Olika marknader
•
•

Arbetsmarknaden
Arbetstagare säljer sin tid till arbetsgivare

•

tisdag 4 februari 14

Produktmarknaden
Varor och tjänster byter ägare mot ersättning

Kreditmarknaden
Krediter (lån) ges mot ersättning (ränta)
Olika marknader
•
•

Arbetsmarknaden
Arbetstagare säljer sin tid till arbetsgivare

•

Kreditmarknaden
Krediter (lån) ges mot ersättning (ränta)

•

tisdag 4 februari 14

Produktmarknaden
Varor och tjänster byter ägare mot ersättning

Finansmarknaden
Värdepapper, aktier (hopp om framtida avkastning)
Aktörer
r
atte
Sk

r
nga
ri
fere r
s
ran öne
T
L

Offentlig
sektor

tter

ion

Löner

Hushållen

er

Företagen

Betalning för varor och tjänster
Ränta

Ränta
Lån / Sparande

tisdag 4 februari 14

Sub
ven
t

Ska

Lån / Sparande

Kreditinstituten
Konkurrens
•

•

tisdag 4 februari 14

Den perfekta marknaden med fullständig konkurrens
är svår att uppnå (alla varor lika, ingen enskild aktör
kan påverka priset, inga hinder för nya säljare)
Olika typer av ofullständig konkurrens:
- Monopol – en säljare (företag) sätter pris
- Oligopol – ett fåtal säljare (i värsta fall i samarbete
om att hålla ett högt pris - kartell)
- Monopolistisk konkurrens
- Monopol genom fri konkurrens
Produktion
•

•

tisdag 4 februari 14

För produktion krävs:
- Råvaror
- Arbetskraft
- Realkapital (maskiner, fabriker, fordon)
( - Humankapital - kunskap)
Dessa kallas tillsammans för produktionsfaktorer
TILLVÄXT &
KONJUNKTUREN

tisdag 4 februari 14
Bruttonationalprodukten (BNP)
•
•

Motsvarar ungefär löner + vinster (eller konsumtion +
offentlig konsumtion + investeringar + nettoexport)

•

Konsumtion - slutanvändning

•

tisdag 4 februari 14

BNP är värdet av produktionen i ett land under ett år

När man jämför länders ekonomier räknar man om
till BNP per person, BNP per capita
BNP-toppen
•

tisdag 4 februari 14

BNP per capita PPP USD (2012) enligt IMF:
1. Qatar 100.889
2. Luxemburg 77.958
3. Singapore 60.799
4. Norge 54.397
14. Sverige 40.304
42. Grekland 24.260
68. Turkiet 14.812
130. Filippinerna 4.380
187. Kongo-Kinshasa 365
tisdag 4 februari 14
Brister med BNP
som välfärdsmått

•
•

BNP tar ingen hänsyn till vad som produceras, alla
varor betraktas som lika nyttiga: Läkemedel och
utbildning är lika viktigt som bazookas och porr

•

”Informell ekonomi” (svarta marknaden) räknas inte vanligt med privat byteshandel i många länder

•

tisdag 4 februari 14

BNP används för att mäta ekonomin: Ofta antar man
att ju större, desto bättre, men:

Fördelningen beaktas ej: Värdet på produktionen
hamnar i händerna på några få
tisdag 4 februari 14
HDI - human
development index
•

tisdag 4 februari 14

Ett alternativt mått på välfärd som förutom BNP
också räknar med medellivslängd och
utbildningsnivå, 2013:
1. Norge 0.955 (4)
2. Australien 0.938 (10)
3. USA 0.937 (6)
4. Nederländerna 0.921 (12)
8. Sverige 0.916 (14)
29. Grekland 0.860 (42)
36. Qatar 0.834 (1)
186. Kongo-Kinshasa 0.534 (187)
Vad är tillväxt?

•
•

tisdag 4 februari 14

Ökning av BNP per capita
Alla vill ha tillväxt, det är så välfärd kan skapas
Hur uppstår tillväxt?
•
•

BNP kan dock öka snabbare än så, tack vare:

•

Teknisk och vetenskaplig utveckling...

•

tisdag 4 februari 14

BNP ökar ständigt tack vare befolkningsökningen; ju
fler vi är desto mer kan vi och bör vi producera

...vilket ökat produktiviteten: en bonde med traktor
kan göra avsevärt mycket mer än 100
jordbruksarbetare förr i tiden
Konjunkturcykelmodellen

Faktisk BNP

BNP
Tillväxt

Trend
Högkonjunktur

Lågkonjunktur

Tid

tisdag 4 februari 14
Lågkonjunktur

tisdag 4 februari 14
Lågkonjunktur
•

tisdag 4 februari 14

Låg tillväxt, växande arbetslöshet
Lågkonjunktur
•
•

tisdag 4 februari 14

Låg tillväxt, växande arbetslöshet
Efterfrågan är mindre än vad landet kan producera
(kapacitet), inga prishöjningar - ev prissänkningar
Lågkonjunktur
•
•

Efterfrågan är mindre än vad landet kan producera
(kapacitet), inga prishöjningar - ev prissänkningar

•

tisdag 4 februari 14

Låg tillväxt, växande arbetslöshet

Lagren växer, maskiner står stilla
Lågkonjunktur
•
•

Efterfrågan är mindre än vad landet kan producera
(kapacitet), inga prishöjningar - ev prissänkningar

•

Lagren växer, maskiner står stilla

•

tisdag 4 februari 14

Låg tillväxt, växande arbetslöshet

Pessimism: Människor väljer att spara, företag väljer
att inte investera
Lågkonjunktur
•
•

Efterfrågan är mindre än vad landet kan producera
(kapacitet), inga prishöjningar - ev prissänkningar

•

Lagren växer, maskiner står stilla

•

Pessimism: Människor väljer att spara, företag väljer
att inte investera

•

tisdag 4 februari 14

Låg tillväxt, växande arbetslöshet

Recession: Minskande BNP Depression: Kraftigt
minskande BNP under en längre tid
Varför vänder
konjunkturen uppåt?

tisdag 4 februari 14
Varför vänder
konjunkturen uppåt?
•

tisdag 4 februari 14

Det finns alltid en efterfrågan: när lagren är slutsålda
måste man börja producera och anställa...
Varför vänder
konjunkturen uppåt?
•
•

tisdag 4 februari 14

Det finns alltid en efterfrågan: när lagren är slutsålda
måste man börja producera och anställa...
...när fler får arbete ökar efterfrågan...
Varför vänder
konjunkturen uppåt?
•
•

...när fler får arbete ökar efterfrågan...

•

tisdag 4 februari 14

Det finns alltid en efterfrågan: när lagren är slutsålda
måste man börja producera och anställa...

...och ännu mer måste produceras, fler anställas och
vips, är ekonomin på väg upp ur lågkonjunkturen
Högkonjunktur

tisdag 4 februari 14
Högkonjunktur
•

tisdag 4 februari 14

”Alla” har jobb och maskinerna går på högvarv
Högkonjunktur
•
•

tisdag 4 februari 14

”Alla” har jobb och maskinerna går på högvarv
Snabb tillväxt och optimism
Högkonjunktur
•
•

Snabb tillväxt och optimism

•

tisdag 4 februari 14

”Alla” har jobb och maskinerna går på högvarv

Efterfrågan är hög, företagen har fullt
upp med att leverera
Högkonjunktur
•
•

Snabb tillväxt och optimism

•

Efterfrågan är hög, företagen har fullt
upp med att leverera

•

tisdag 4 februari 14

”Alla” har jobb och maskinerna går på högvarv

Konkurrens om produktionsfaktorerna: brist på
arbetskraft driver upp lönerna och bristen på råvaror
driver upp priserna - företagens kostnader ökar och
de måste höja priset på sina varor - inflation
Varför vänder
konjunkturen nedåt?

tisdag 4 februari 14
Varför vänder
konjunkturen nedåt?
•

tisdag 4 februari 14

Till slut räcker inte produktionsfaktorerna till konkurrensen om arbetskraften höjer lönerna och till
slut kan företagen inte höja priset mer
Varför vänder
konjunkturen nedåt?
•

•

tisdag 4 februari 14

Till slut räcker inte produktionsfaktorerna till konkurrensen om arbetskraften höjer lönerna och till
slut kan företagen inte höja priset mer
Mättade marknader
Varför vänder
konjunkturen nedåt?
•

•

Mättade marknader

•

tisdag 4 februari 14

Till slut räcker inte produktionsfaktorerna till konkurrensen om arbetskraften höjer lönerna och till
slut kan företagen inte höja priset mer

Importerad lågkonjunktur - ett litet exportberoende
land som Sverige är väldigt känslig för konjunkturer i
utlandet
Kan man förutse
konjunkturen?
•
•

tisdag 4 februari 14

Man försöker:
Konjunkturinstitutet gör enkäter hos företag, följer
nybilsregistreringar, handelns omsättning och
sammanställer en prognos (konj.se)
Sjukdomar i
konjunkturen

Faktisk BNP

BNP
Tillväxt

INFLATION

Trend

Högkonjunktur

Lågkonjunktur

ARBETSLÖSHET
Tid

•
•
tisdag 4 februari 14

Ju värre lågkonjunktur, desto högre arbetslöshet som ofta
biter sig fast
Ju mer överhettad ekonomin blir, desto värre riskerar
inflationen bli
April 1962

Källa: http://www.ica-historien.se/varorna/marknadsforing/ros-och-ris-om-reklamen/

tisdag 4 februari 14
Inflation

tisdag 4 februari 14
Inflation
•

tisdag 4 februari 14

Inflation = pengarnas värde sjunker = priserna höjs
Inflation
•
•

tisdag 4 februari 14

Inflation = pengarnas värde sjunker = priserna höjs
Deflation = pengarnas värde ökar = priserna sjunker
Inflation
•
•

Deflation = pengarnas värde ökar = priserna sjunker

•

tisdag 4 februari 14

Inflation = pengarnas värde sjunker = priserna höjs

Stagflation = inflation och negativ tillväxt
Orsaker till inflation

tisdag 4 februari 14
Orsaker till inflation
•

tisdag 4 februari 14

Efterfrågeinflation - uppstår när efterfrågan pressas
upp i högkonjunkturer
Orsaker till inflation
•
•

tisdag 4 februari 14

Efterfrågeinflation - uppstår när efterfrågan pressas
upp i högkonjunkturer
Kostnadsinflation - uppstår när det är brist på råvaror
och arbetskraft - löner och priser pressas upp (”lönepris-spiralen”)
Orsaker till inflation
•
•

Kostnadsinflation - uppstår när det är brist på råvaror
och arbetskraft - löner och priser pressas upp (”lönepris-spiralen”)

•

tisdag 4 februari 14

Efterfrågeinflation - uppstår när efterfrågan pressas
upp i högkonjunkturer

Importerad inflation - prisökningar i utlandet leder
till prisökningar i Sverige, särskilt oljepriset
Orsaker till inflation
•
•

Kostnadsinflation - uppstår när det är brist på råvaror
och arbetskraft - löner och priser pressas upp (”lönepris-spiralen”)

•

Importerad inflation - prisökningar i utlandet leder
till prisökningar i Sverige, särskilt oljepriset

•

tisdag 4 februari 14

Efterfrågeinflation - uppstår när efterfrågan pressas
upp i högkonjunkturer

Inflation via sedelpressarna
Varför är inflationen
så skadlig?

tisdag 4 februari 14
Varför är inflationen
så skadlig?
•

tisdag 4 februari 14

Våra exportvaror blir dyrare - ingen vill ha dem (och
exporten är 1/3 av vår BNP)
Varför är inflationen
så skadlig?
•
•

tisdag 4 februari 14

Våra exportvaror blir dyrare - ingen vill ha dem (och
exporten är 1/3 av vår BNP)
De som sparar förlorar, skuldsatta vinner - det krävs
sparande för investeringar
Varför är inflationen
så skadlig?
•
•

De som sparar förlorar, skuldsatta vinner - det krävs
sparande för investeringar

•

tisdag 4 februari 14

Våra exportvaror blir dyrare - ingen vill ha dem (och
exporten är 1/3 av vår BNP)

De som har råd och kunskap att ”spara” i t ex
fastigheter klarar sig i inflationsekonomier
Arbetslöshet

tisdag 4 februari 14
Arbetslöshet
•

tisdag 4 februari 14

Konjunkturarbetslöshet orsakas av lågkonjunkturens
minskade efterfrågan
Arbetslöshet
•
•

tisdag 4 februari 14

Konjunkturarbetslöshet orsakas av lågkonjunkturens
minskade efterfrågan
Strukturarbetslöshet uppstår när maskiner eller
produktion i låglöneländer konkurrerar ut vår
arbetskraft
Arbetslöshet
•
•

Strukturarbetslöshet uppstår när maskiner eller
produktion i låglöneländer konkurrerar ut vår
arbetskraft

•

tisdag 4 februari 14

Konjunkturarbetslöshet orsakas av lågkonjunkturens
minskade efterfrågan

Friktionsarbetslöshet beror på att det alltid tar viss tid
för en arbetssökande att hitta ett jobb
Arbetslöshet
•
•

Strukturarbetslöshet uppstår när maskiner eller
produktion i låglöneländer konkurrerar ut vår
arbetskraft

•

Friktionsarbetslöshet beror på att det alltid tar viss tid
för en arbetssökande att hitta ett jobb

•

tisdag 4 februari 14

Konjunkturarbetslöshet orsakas av lågkonjunkturens
minskade efterfrågan

(Strukturarbetslöshet + friktionsarbetslöshet =
jämviktsarbetslöshet, bör ej bekämpas, menar vissa)
EKONOMISK
POLITIK

tisdag 4 februari 14
USA:s konjunkturcykler under mellankrigstiden
Efter depressionen igångsätter president Roosevelt
sin nya giv, New Deal: omfattande offentliga
satsningar i keynesiansk modell.

tisdag 4 februari 14
Sveriges ekonomiskpolitiska mål

tisdag 4 februari 14
Sveriges ekonomiskpolitiska mål
• Stabilt penningvärde

tisdag 4 februari 14
Sveriges ekonomiskpolitiska mål
• Stabilt penningvärde
• Hög tillväxt

tisdag 4 februari 14
Sveriges ekonomiskpolitiska mål
• Stabilt penningvärde
• Hög tillväxt
• Hög sysselsättning

tisdag 4 februari 14
Sveriges ekonomiskpolitiska mål
• Stabilt penningvärde
• Hög tillväxt
• Hög sysselsättning
• Balans i utrikeshandeln

tisdag 4 februari 14
Sveriges ekonomiskpolitiska mål
• Stabilt penningvärde
• Hög tillväxt
• Hög sysselsättning
• Balans i utrikeshandeln
•

tisdag 4 februari 14

Hållbar utveckling
Sveriges ekonomiskpolitiska mål
• Stabilt penningvärde
• Hög tillväxt
• Hög sysselsättning
• Balans i utrikeshandeln
•
•

tisdag 4 februari 14

Hållbar utveckling
Fördelningspolitik för minskade klyftor
Sveriges ekonomiskpolitiska mål
• Stabilt penningvärde
• Hög tillväxt
• Hög sysselsättning
• Balans i utrikeshandeln
•
•

Fördelningspolitik för minskade klyftor

•

tisdag 4 februari 14

Hållbar utveckling

Regional balans
Stabiliseringspolitik

tisdag 4 februari 14
Stabiliseringspolitik
Genom stabiliseringspolitiken vill man påverka
konjunktursvängningarna.

tisdag 4 februari 14
Stabiliseringspolitik
Genom stabiliseringspolitiken vill man påverka
konjunktursvängningarna.
Penningpolitik

tisdag 4 februari 14
Stabiliseringspolitik
Genom stabiliseringspolitiken vill man påverka
konjunktursvängningarna.
Penningpolitik

tisdag 4 februari 14

Finanspolitik
Finanspolitik

tisdag 4 februari 14
Finanspolitik
•

tisdag 4 februari 14

Bedrivs med statens budget
(kallas även budgetpolitik)
Finanspolitik
•
•

tisdag 4 februari 14

Bedrivs med statens budget
(kallas även budgetpolitik)
Presenteras i budgetpropositionen, två gånger per år
- höst och vår
Finanspolitik
•
•

Presenteras i budgetpropositionen, två gånger per år
- höst och vår

•

tisdag 4 februari 14

Bedrivs med statens budget
(kallas även budgetpolitik)

Finansministern presenterar
regeringens budgetproposition, som sedan antas av
riksdagen
tisdag 4 februari 14
Finanspolitik

tisdag 4 februari 14
Finanspolitik
•

tisdag 4 februari 14

Staten gör tvärtom jämfört med hushåll och företag:
Finanspolitik
•
•

tisdag 4 februari 14

Staten gör tvärtom jämfört med hushåll och företag:
Expansiv finanspolitik: I lågkonjunktur slösar staten
pengar för att stimulera ekonomin, t ex genom
skattesänkningar eller stora infrastrukturprojekt
Finanspolitik
•
•

Expansiv finanspolitik: I lågkonjunktur slösar staten
pengar för att stimulera ekonomin, t ex genom
skattesänkningar eller stora infrastrukturprojekt

•

tisdag 4 februari 14

Staten gör tvärtom jämfört med hushåll och företag:

Kontraktiv finanspolitik: I högkonjunktur sparar man
pengar för att kyla av ekonomin
Penningpolitik

tisdag 4 februari 14
Penningpolitik
•

tisdag 4 februari 14

Bedrivs genom styrräntan, i Sverige kallad reporänta
(Repa, repurchase agreement)
Penningpolitik
•
•

tisdag 4 februari 14

Bedrivs genom styrräntan, i Sverige kallad reporänta
(Repa, repurchase agreement)
Reporäntan bestäms av riksbanksdirektionen utifrån
sitt uppdrag som är fastställt i lagen - att hålla
inflationen på 2%
Penningpolitik
•
•

Reporäntan bestäms av riksbanksdirektionen utifrån
sitt uppdrag som är fastställt i lagen - att hålla
inflationen på 2%

•

tisdag 4 februari 14

Bedrivs genom styrräntan, i Sverige kallad reporänta
(Repa, repurchase agreement)

Riksbanken ger ut pengar...
Penningpolitik
•
•

Reporäntan bestäms av riksbanksdirektionen utifrån
sitt uppdrag som är fastställt i lagen - att hålla
inflationen på 2%

•

Riksbanken ger ut pengar...

•

tisdag 4 februari 14

Bedrivs genom styrräntan, i Sverige kallad reporänta
(Repa, repurchase agreement)

...och påverkar hur mycket pengar som ska finnas i
omlopp, penningmängden, genom reporäntan
tisdag 4 februari 14
Penningpolitik

tisdag 4 februari 14
Penningpolitik
•

tisdag 4 februari 14

Reporäntan påverkar räntorna på de privata bankernas
kortsiktiga lån från Riksbanken...
Penningpolitik
•
•

tisdag 4 februari 14

Reporäntan påverkar räntorna på de privata bankernas
kortsiktiga lån från Riksbanken...
...och därmed också de privata bankernas räntor mot hushåll
och företag
Penningpolitik
•
•

...och därmed också de privata bankernas räntor mot hushåll
och företag

•

tisdag 4 februari 14

Reporäntan påverkar räntorna på de privata bankernas
kortsiktiga lån från Riksbanken...

Expansiv penningpolitik: I lågkonjunktur sänker Riksbanken
reporäntan --> marknadsräntorna sänks --> billigare lån ökar
efterfrågan på varor och tjänster- ekonomin stimuleras
Penningpolitik
•
•

...och därmed också de privata bankernas räntor mot hushåll
och företag

•

Expansiv penningpolitik: I lågkonjunktur sänker Riksbanken
reporäntan --> marknadsräntorna sänks --> billigare lån ökar
efterfrågan på varor och tjänster- ekonomin stimuleras

•

tisdag 4 februari 14

Reporäntan påverkar räntorna på de privata bankernas
kortsiktiga lån från Riksbanken...

Kontraktiv penningpolitik: I högkonjunktur höjer Riksbanken
reporäntan --> marknadsräntorna höjs --> det blir lönsamt att
spara och efterfrågan dämpas --> ekonomin kyls av
1 of 105

Recommended

Atomen och periodiska systemet by
Atomen och periodiska systemetAtomen och periodiska systemet
Atomen och periodiska systemetNOHasse
765 views35 slides
Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 2 by
Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 2Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 2
Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 2Lena Koinberg
5.4K views19 slides
Löslighet och lösningsmedel by
Löslighet och lösningsmedelLöslighet och lösningsmedel
Löslighet och lösningsmedelParisa_rasooli
20.3K views34 slides
Lena Koinberg | Baskemi: Livets kemi by
Lena Koinberg | Baskemi: Livets kemiLena Koinberg | Baskemi: Livets kemi
Lena Koinberg | Baskemi: Livets kemiLena Koinberg
11.3K views30 slides
Smmanfattning i biologi åk 7 liv by
Smmanfattning i biologi åk 7 livSmmanfattning i biologi åk 7 liv
Smmanfattning i biologi åk 7 livgulzay
29.1K views64 slides
Lena Koinberg | Biologi: Livets former del 2 by
Lena Koinberg | Biologi: Livets former del 2Lena Koinberg | Biologi: Livets former del 2
Lena Koinberg | Biologi: Livets former del 2Lena Koinberg
7.7K views24 slides

More Related Content

What's hot

Lena Koinberg | Fysik: Värme by
Lena Koinberg | Fysik: VärmeLena Koinberg | Fysik: Värme
Lena Koinberg | Fysik: VärmeLena Koinberg
14.1K views28 slides
Lena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysik by
Lena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysikLena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysik
Lena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysikLena Koinberg
25K views38 slides
Lena Koinberg | FBK Fysik: Atomfysik och kärnfysik by
Lena Koinberg | FBK Fysik: Atomfysik och kärnfysikLena Koinberg | FBK Fysik: Atomfysik och kärnfysik
Lena Koinberg | FBK Fysik: Atomfysik och kärnfysikLena Koinberg
2.5K views21 slides
Vatten by
VattenVatten
VattenMalin Åhrby
9K views10 slides
Geografi - Befolkning by
Geografi - BefolkningGeografi - Befolkning
Geografi - Befolkningsara habib
171 views16 slides
Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 1 by
Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 1Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 1
Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 1Lena Koinberg
6.8K views17 slides

What's hot(20)

Lena Koinberg | Fysik: Värme by Lena Koinberg
Lena Koinberg | Fysik: VärmeLena Koinberg | Fysik: Värme
Lena Koinberg | Fysik: Värme
Lena Koinberg14.1K views
Lena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysik by Lena Koinberg
Lena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysikLena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysik
Lena Koinberg | Fysik: Atomfysik och kärnfysik
Lena Koinberg25K views
Lena Koinberg | FBK Fysik: Atomfysik och kärnfysik by Lena Koinberg
Lena Koinberg | FBK Fysik: Atomfysik och kärnfysikLena Koinberg | FBK Fysik: Atomfysik och kärnfysik
Lena Koinberg | FBK Fysik: Atomfysik och kärnfysik
Lena Koinberg2.5K views
Geografi - Befolkning by sara habib
Geografi - BefolkningGeografi - Befolkning
Geografi - Befolkning
sara habib171 views
Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 1 by Lena Koinberg
Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 1Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 1
Lena Koinberg | Kemi: Livets kemi del 1
Lena Koinberg6.8K views
Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 9 by Lena Koinberg
Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 9Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 9
Lena Koinberg | Biologi NP repetition: Sammanfattning åk 9
Lena Koinberg34.3K views
Lena Koinberg | Fysik: Universum by Lena Koinberg
Lena Koinberg | Fysik: UniversumLena Koinberg | Fysik: Universum
Lena Koinberg | Fysik: Universum
Lena Koinberg9.8K views
Lena Koinberg | Kemi: Luft, vatten och mark by Lena Koinberg
Lena Koinberg | Kemi: Luft, vatten och markLena Koinberg | Kemi: Luft, vatten och mark
Lena Koinberg | Kemi: Luft, vatten och mark
Lena Koinberg8.6K views
Lena Koinberg | FBK Fysik: Magnetism by Lena Koinberg
Lena Koinberg | FBK Fysik: MagnetismLena Koinberg | FBK Fysik: Magnetism
Lena Koinberg | FBK Fysik: Magnetism
Lena Koinberg1.5K views
Lena Koinberg | Fysik: Elektricitet och Magnetism by Lena Koinberg
Lena Koinberg | Fysik: Elektricitet och MagnetismLena Koinberg | Fysik: Elektricitet och Magnetism
Lena Koinberg | Fysik: Elektricitet och Magnetism
Lena Koinberg29.5K views
Lena Koinberg | Kemi: Syror och baser by Lena Koinberg
Lena Koinberg | Kemi: Syror och baserLena Koinberg | Kemi: Syror och baser
Lena Koinberg | Kemi: Syror och baser
Lena Koinberg18.8K views
Lena Koinberg | FBK Fysik: Ljus egenskaper och reflexion by Lena Koinberg
Lena Koinberg | FBK Fysik: Ljus egenskaper och reflexionLena Koinberg | FBK Fysik: Ljus egenskaper och reflexion
Lena Koinberg | FBK Fysik: Ljus egenskaper och reflexion
Lena Koinberg3.2K views
Lena Koinberg | Kemi: Hållbar utveckling by Lena Koinberg
Lena Koinberg | Kemi: Hållbar utvecklingLena Koinberg | Kemi: Hållbar utveckling
Lena Koinberg | Kemi: Hållbar utveckling
Lena Koinberg7.3K views
Lena Koinberg | Kemi NP repetition: Sammanfattning åk 8 by Lena Koinberg
Lena Koinberg | Kemi NP repetition: Sammanfattning åk 8Lena Koinberg | Kemi NP repetition: Sammanfattning åk 8
Lena Koinberg | Kemi NP repetition: Sammanfattning åk 8
Lena Koinberg19.8K views
Periodiska systemet.ppt gzl by gulzay12
Periodiska systemet.ppt gzlPeriodiska systemet.ppt gzl
Periodiska systemet.ppt gzl
gulzay125.9K views
Lena Koinberg | Kemi NP repetition: Sammanfattning åk 7 by Lena Koinberg
Lena Koinberg | Kemi NP repetition: Sammanfattning åk 7Lena Koinberg | Kemi NP repetition: Sammanfattning åk 7
Lena Koinberg | Kemi NP repetition: Sammanfattning åk 7
Lena Koinberg20.4K views
Lena Koinberg | Biologi: Cellen och arvet by Lena Koinberg
Lena Koinberg | Biologi: Cellen och arvetLena Koinberg | Biologi: Cellen och arvet
Lena Koinberg | Biologi: Cellen och arvet
Lena Koinberg10.3K views
Lena Koinberg | Biologi: Livets former del 1 by Lena Koinberg
Lena Koinberg | Biologi: Livets former del 1Lena Koinberg | Biologi: Livets former del 1
Lena Koinberg | Biologi: Livets former del 1
Lena Koinberg8.6K views
Magnetism provgenomgång by cathmh
Magnetism provgenomgångMagnetism provgenomgång
Magnetism provgenomgång
cathmh7.6K views

Viewers also liked

Klassisk sociologisk teori by
Klassisk sociologisk teoriKlassisk sociologisk teori
Klassisk sociologisk teoriJanne Juopperi
25.7K views23 slides
Revolutionerna i Amerika och Frankrike by
Revolutionerna i Amerika och FrankrikeRevolutionerna i Amerika och Frankrike
Revolutionerna i Amerika och FrankrikeJanne Juopperi
6.4K views90 slides
SH1b - Samhällsekonomi by
SH1b - SamhällsekonomiSH1b - Samhällsekonomi
SH1b - SamhällsekonomiJanne Juopperi
20.6K views42 slides
Sh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktatur by
Sh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktaturSh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktatur
Sh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktaturJanne Juopperi
32.7K views11 slides
Sh1b - Makt & demokrati - 2. Grundlagarna by
Sh1b - Makt & demokrati - 2. GrundlagarnaSh1b - Makt & demokrati - 2. Grundlagarna
Sh1b - Makt & demokrati - 2. GrundlagarnaJanne Juopperi
31.3K views10 slides
3 ekonomin och ideologierna by
3 ekonomin och ideologierna3 ekonomin och ideologierna
3 ekonomin och ideologiernaulfalster78
1.7K views10 slides

Viewers also liked(13)

Klassisk sociologisk teori by Janne Juopperi
Klassisk sociologisk teoriKlassisk sociologisk teori
Klassisk sociologisk teori
Janne Juopperi25.7K views
Revolutionerna i Amerika och Frankrike by Janne Juopperi
Revolutionerna i Amerika och FrankrikeRevolutionerna i Amerika och Frankrike
Revolutionerna i Amerika och Frankrike
Janne Juopperi6.4K views
SH1b - Samhällsekonomi by Janne Juopperi
SH1b - SamhällsekonomiSH1b - Samhällsekonomi
SH1b - Samhällsekonomi
Janne Juopperi20.6K views
Sh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktatur by Janne Juopperi
Sh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktaturSh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktatur
Sh1b - Makt & demokrati - 1. Demokrati och diktatur
Janne Juopperi32.7K views
Sh1b - Makt & demokrati - 2. Grundlagarna by Janne Juopperi
Sh1b - Makt & demokrati - 2. GrundlagarnaSh1b - Makt & demokrati - 2. Grundlagarna
Sh1b - Makt & demokrati - 2. Grundlagarna
Janne Juopperi31.3K views
3 ekonomin och ideologierna by ulfalster78
3 ekonomin och ideologierna3 ekonomin och ideologierna
3 ekonomin och ideologierna
ulfalster781.7K views
Sh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskick by Janne Juopperi
Sh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskickSh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskick
Sh1b - Makt & demokrati - 3. Sveriges statsskick
Janne Juopperi27.8K views
Sh1b - Internationella relationer by Janne Juopperi
Sh1b - Internationella relationerSh1b - Internationella relationer
Sh1b - Internationella relationer
Janne Juopperi10.2K views
SH1b / 1a1 - Makt & vanmakt by Janne Juopperi
SH1b / 1a1 - Makt & vanmaktSH1b / 1a1 - Makt & vanmakt
SH1b / 1a1 - Makt & vanmakt
Janne Juopperi13.4K views
Regering eller riksdag by Janne Juopperi
Regering eller riksdagRegering eller riksdag
Regering eller riksdag
Janne Juopperi27.2K views
Medier och källkritik - Introduktion by Janne Juopperi
Medier och källkritik - IntroduktionMedier och källkritik - Introduktion
Medier och källkritik - Introduktion
Janne Juopperi8.9K views
Mänskliga rättigheter - introduktion by Janne Juopperi
Mänskliga rättigheter - introduktionMänskliga rättigheter - introduktion
Mänskliga rättigheter - introduktion
Janne Juopperi12.7K views
4 vad är en marknad by ulfalster78
4 vad är en marknad4 vad är en marknad
4 vad är en marknad
ulfalster7811.1K views

More from Janne Juopperi

Internationell politisk ekonomi by
Internationell politisk ekonomiInternationell politisk ekonomi
Internationell politisk ekonomiJanne Juopperi
7.4K views16 slides
Inflation vs arbetslöshet by
Inflation vs arbetslöshetInflation vs arbetslöshet
Inflation vs arbetslöshetJanne Juopperi
9.6K views8 slides
Aktörer inom internationella relationer by
Aktörer inom internationella relationerAktörer inom internationella relationer
Aktörer inom internationella relationerJanne Juopperi
10.3K views43 slides
Utländska politiska system (Samhällskunskap 2) by
Utländska politiska system (Samhällskunskap 2)Utländska politiska system (Samhällskunskap 2)
Utländska politiska system (Samhällskunskap 2)Janne Juopperi
9.1K views14 slides
Sociala frågor - makt och vanmakt by
Sociala frågor - makt och vanmaktSociala frågor - makt och vanmakt
Sociala frågor - makt och vanmaktJanne Juopperi
11.1K views30 slides
Sh1b - Lag och rätt by
Sh1b - Lag och rättSh1b - Lag och rätt
Sh1b - Lag och rättJanne Juopperi
7.7K views16 slides

More from Janne Juopperi(19)

Internationell politisk ekonomi by Janne Juopperi
Internationell politisk ekonomiInternationell politisk ekonomi
Internationell politisk ekonomi
Janne Juopperi7.4K views
Inflation vs arbetslöshet by Janne Juopperi
Inflation vs arbetslöshetInflation vs arbetslöshet
Inflation vs arbetslöshet
Janne Juopperi9.6K views
Aktörer inom internationella relationer by Janne Juopperi
Aktörer inom internationella relationerAktörer inom internationella relationer
Aktörer inom internationella relationer
Janne Juopperi10.3K views
Utländska politiska system (Samhällskunskap 2) by Janne Juopperi
Utländska politiska system (Samhällskunskap 2)Utländska politiska system (Samhällskunskap 2)
Utländska politiska system (Samhällskunskap 2)
Janne Juopperi9.1K views
Sociala frågor - makt och vanmakt by Janne Juopperi
Sociala frågor - makt och vanmaktSociala frågor - makt och vanmakt
Sociala frågor - makt och vanmakt
Janne Juopperi11.1K views
SH3 - Klassisk sociologisk teori by Janne Juopperi
SH3 - Klassisk sociologisk teoriSH3 - Klassisk sociologisk teori
SH3 - Klassisk sociologisk teori
Janne Juopperi14.6K views
Sh2 internationella relationer by Janne Juopperi
Sh2 internationella relationerSh2 internationella relationer
Sh2 internationella relationer
Janne Juopperi3.1K views
Tillväxten och miljön by Janne Juopperi
Tillväxten och miljönTillväxten och miljön
Tillväxten och miljön
Janne Juopperi15.3K views
Nationalekonomiska teorier by Janne Juopperi
Nationalekonomiska teorierNationalekonomiska teorier
Nationalekonomiska teorier
Janne Juopperi26.9K views
Epokerna 06 långa perspektiv by Janne Juopperi
Epokerna 06 långa perspektivEpokerna 06 långa perspektiv
Epokerna 06 långa perspektiv
Janne Juopperi5.7K views
Världskrigens tid andra världskriget by Janne Juopperi
Världskrigens tid   andra världskrigetVärldskrigens tid   andra världskriget
Världskrigens tid andra världskriget
Janne Juopperi4.6K views
Internationella relationer teoretiska perspektiv by Janne Juopperi
Internationella relationer teoretiska perspektivInternationella relationer teoretiska perspektiv
Internationella relationer teoretiska perspektiv
Janne Juopperi26.6K views
Historievetenskap 02 historisk källkritik ej cold case by Janne Juopperi
Historievetenskap 02 historisk källkritik ej cold caseHistorievetenskap 02 historisk källkritik ej cold case
Historievetenskap 02 historisk källkritik ej cold case
Janne Juopperi4.9K views
Politiska ideologier 01 liberalism by Janne Juopperi
Politiska ideologier 01 liberalismPolitiska ideologier 01 liberalism
Politiska ideologier 01 liberalism
Janne Juopperi5.8K views
Epokerna 05 upplysning, industrialisering och imperialism 2012 by Janne Juopperi
Epokerna 05 upplysning, industrialisering och imperialism 2012Epokerna 05 upplysning, industrialisering och imperialism 2012
Epokerna 05 upplysning, industrialisering och imperialism 2012
Janne Juopperi5.3K views

Samhällsekonomins grunder