Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sh1b - Makt & demokrati - 2. Grundlagarna

Demokrati: Sveriges grundlagar

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sh1b - Makt & demokrati - 2. Grundlagarna

 1. 1. Makt & demokrati 2. Grundlagarna
 2. 2. Grundlagar Fastslår grundläggande värden och funktioner i ett lands politiska system Kallas även konstitution, författning
 
 
 
 
 
 

 3. 3. Sverige: Grundlagarna STYR Successionsordningen (1810) Tryckfrihetsförordningen (1949) Yttrandefrihetsgrundlagen (1991) Regeringsformen (1974) Riksdagsordningen
 4. 4. Regeringsformen (RF) Beskriver vårt statsskick: 1 kap, 1 §: All offentlig makt i Sverige
 utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna. Fastställer de flesta grundläggande värden, t ex mänskliga rättigheter …övriga grundlagar kompletterar RF
 5. 5. TF & YGL Publicering utan granskning Meddelarskydd (anonyma uppgifter får ges till media) Offentlighetsprincipen – alla ska få ta del av myndigheters handlingar Tryckfrihetsbrott – t ex högförräderi, förtal, hets mot folkgrupp YGL kompletterar med liknande rättigheter för övriga media
 6. 6. Successionsordningen (SO) Behandlar frågan om hur statschef ska utses, dvs tronföljden (succession) Ändring 1979: Äldsta barnet oavsett kön ärver kronan
 
 
 
 
 

 7. 7. Vad skiljer grundlagar från andra lagar? Skyddar demokratin: svårare att ändra Två lika riksdagsbeslut med ett val emellan krävs, samt att en tredjedel av riksdagen kan kräva folkomröstning
 
 
 Samma gäller även RO, som dock kan ändras i ett beslut om tre fjärdedelars majoritet röstar för Val Beslut Beslut (frågan prövas en gång till)
 8. 8. Ett exempel Ändrad valdag och sänkt spärr för personval Den 24 november 2010 biföll riksdagen Konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU4 En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.). För valsystemet innebär ändringarna bland annat att spärren för att bli invald på personröster sänks från 8% till 5% i riksdagsval, att valdagen för val till riksdag, kommun - och landstingsfullmäktige flyttar från tredje söndagen till andra söndagen i september, att valsedlarna ska innehålla en upplysning om personröstningens innebörd och att möjlighet till kommunala extra val införs. Lagarna som ändrats trädde i kraft den 1 januari 2011.
 9. 9. Stefan Löfven är statsminister i Sverige och får ofta genom sin vilja i riksdagen. Tänk dig att han helt plötsligt önskar göra familjen Löfven till ny kungafamilj i konungariket Sverige. Beskriv hur ett sådant förslag skulle kunna bli verklighet.
 10. 10. Bildkällor Förenta staternas konstitution, public domain http:// commons.wikimedia.org/wiki/ File:Constitution_of_the_United_States,_page_1.jpg Kung Carl XVI Gustaf CC-BY Koyos http://sv.wikipedia.org/ wiki/ Fil:King_Carl_XVI_Gustaf_at_National_Day_2009_Cropped.p ng Stefan Löfven, http://politik.in2pic.com, CC-BY

×