Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Historievetenskap 02 historisk källkritik ej cold case

  • Login to see the comments

Historievetenskap 02 historisk källkritik ej cold case

  1. 1. Historiskkällkritik
  2. 2. The truth is out there?• Leopold von Ranke 1795-1886, historievetenskapens fader• ”Wie es eigentlich gewesen” – vad som verkligen hänt• …det finns EN sanning, den ska historikern ta reda på• Idag kan man knappast tala om EN sanning: det finns olika perspektiv och syn på historien
  3. 3. Källor• Kvarlevor: ”stumma” källor, något som återstår från den händelse man studerar (byggnader, mynt, foton, verktyg, brev, ben, ortnamn, lagar, gatusystem, ord, språk, seder mm)• Berättande källor: påståenden om den händelse man studerar (memoarer, tidningsartiklar, krönikor, rapporter, dagböcker, brev)• Bearbetningar / litteratur: slutprodukter av forskning (historievetenskapliga böcker, artiklar, forskningsrapporter, läroböcker)
  4. 4. Källkritik1. Är källan äkta eller falsk? Hitlers dagböcker 1983 …förfalskning av Konrad Kujau2. Tolkning och kritisk granskning av källorna
  5. 5. Fyra huvudprinciper• Äkthet Är källan äkta?• Tid Hur lång tid har gått från händelse till utsaga?• Beroende Bygger källan på en annan källa? Eller är den oberoende?• Tendens Har källan särskilda intressen (en tendens) som du bör beakta?
  6. 6. Enkel vardagskompassVem står bakom informationen och varför (i vilket syfte)?

×