Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Politiska ideologier 01 liberalism

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Politiska ideologier 01 liberalism

 1. 1. Politiska ideologierDe klassiska ideologierna …och några nyare
 2. 2. Vad är en ideologi?• En samling tankar och idéer om hur samhället är och bör vara ordnat, och hur man ska uppnå det• Anhängarna av en ideologi har ofta samma grundläggande värderingar• Demokrati – diktatur
 3. 3. Jämförelsepunkter• Värderingar – mål – medel• Människo- och samhällssyn• Samhällsförändringar• Styrelsesätt• Ekonomisk organisation• Utopi
 4. 4. En liten historik Privilegium = förmån / fördel Människor med (adel, präster) De revolutionära kräver eller utan (alla andra) individuella rättigheter! privilegier, en av gud bestämd (Liberaler) ordning. Stabilt, men orättvist? 1789 Andra förfasas över Upplysningens tankar om förnuft Franska oordningen och vill och människans individuella revolutionen behålla det gamla kapacitet leder till  privilegiesystemet. sekularisering  krav på att (Konservativa) privilegiesamhället avskaffas Sekularisering =revolutionen över samhället fråntas Franska kyrkans makt
 5. 5. Liberalism• Liber = fri  reaktion mot det envälde och privilegier• Människan är rationell och förnuftig• Individens fri- och rättigheter före kollektivet (staten)• ”Den osynliga handen” – marknadsekonomi• Näringsfrihet och frihandel• Privat äganderätt och individuell valfrihet Jag skrev om den fria marknaden i ”Nationernas välstånd” 1776 ADAM SMITH
 6. 6. Liberalism idag• Liberala idéer är central för stora delar av dagens världspolitik och globala ekonomi• Socialliberalism: Genom skatter skapa en välfärdsstat där samhällets viktigaste funktioner görs tillgängliga för alla• Nyliberalism: En våg av minskad statlig inblandning 1980-90-talen Jag brukar kallas den första socialliberalen JOHN STUART MILL
 7. 7. Konservatism• Conservare = bevara  En antirevolutionär ideologi, det är inte rimligt att snabbt förändra ett samhälle• Människan är inte god: människan måste tyglas av stat, kyrka och familj• Samhället bör vara hierarkiskt: men makthavare/överklassen ska leda ansvarsfullt Franska• Patriarkalt samhälle = fadersstyre revolutionen skapar bara kaos!• Socialkonservatism: Ta hand om de fattiga EDMUND BURKE
 8. 8. Konservatism idag• Värdekonservatism: Kyrkan, familjen och traditionen• Demokrati och jämställdhet?• Konservativa idéer idag: Bevara monarkin! Nej till homoäktenskap! Nej till EU!
 9. 9. Socialism• Socius = kamrat, communis = gemensam• Människan är en produkt av miljön (strukturen)• Social jämlikhet (små klyftor mellan fattiga och rika) – den nya arbetarklassens villkor i fokus Kapitalismen är dömd att gå under! KARL MARX
 10. 10. SocialismKommunism Socialdemokrati• Förändring genom • Förändring genom reformer revolution (omedelbar (långsam förändring) förändring) • Arbetarna bör få bättre• Kapitalismen ska störtas! villkor och mer inflytande• Olika förgreningar: • Framgångsrika partier i Marxism, leninism, stalinism många länder, inte minst Sverige, under efterkrigstiden
 11. 11. Ekologism• Hållbar utveckling: Återställa balansen i naturens kretslopp• Decentralisering: Tillbaka till bondesamhället?• Ifrågasättande av tillväxt• Konsumentmakt RACHEL CARSON
 12. 12. Feminism• Kritik mot rådande maktstrukturer, särskilt patriarkatet och målet är förändring: jämställdhet genom krossandet av dessa maktstrukturer• ”Man föds inte till kvinna, man blir det” SIMONE DE BEAUVOIR
 13. 13. Fascism• Fasces = spöknippe• Människan underordnar sig kollektivet och dess ledning• Socialdarwinism: Starka stater (folk) ska härska över svaga• Nazismen en fascism med tydligare rasism BENITO MUSSOLINI ADOLF HITLER
 14. 14. Vänster – höger? Liberalism SocialismVänster Höger Konservatism
 15. 15. Blockpolitiken Alliansen Vågmästare? OppositionenVänster Höger

×