Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Internationell politisk ekonomi

 1. INTERNATIONELL POLITISK EKONOMI Ekonomiska perspektiv på internationella relationer
 2. Foto: Gustav Holmström
 3. GLOBALISERING En förändringsprocess: stater är alltmer sammanflätade och ömsesidigt beroende ”…en intensifiering i global skala av de ekonomiska, kulturella och politiska förbindelserna över statsgränserna” Nordamerika, Europa och Ostasien står för 80% av världshandeln - globalisering? Tid och rum har krympts
 4. GLOBALISERINGENS FRAMTID Optimister: global spridning av demokrati och MR, ekonomisk utveckling och ökat välstånd, ökad fred och välstånd Pessimister: minskad öppenhet, insyn och möjlighet att påverka, avsaknad av dialog, kritik och debatt, utsugning av fattiga
 5. ÄR GLOBALISERING NÅGOT NYTT?
 6. VÄRLDSHANDELN Världshandelns andel av världens BNP ökar ständigt Förutom varor: handel med valuta och värdepapper mm Kan en enskild stat ha inflytande inför världsmarknaden? Foto: Cycling man
 7. FÖRÄNDRINGAR Det är inte så stor skillnad på Sverige & Danmark Från råvaror och konsumtionsvaror till halvfabrikat och komponenter
 
 
 
 
 6% 40% 20% 30% 70 10 ASIEN EUROPA
 8. PRODUKTLIVSCYKELN Introduktion
 Ny produkt, monopolsituation, prisokänslig, låg produktionsvolym. Sedan tar det fart. Tillväxt
 Marknaden vidgas, fler konkurrenter, priskänslighet ökar Mognad
 Ökad konkurrens från likartade eller nyare varor. Pris och varumärke centralt. Produktionen automatiserad. Avveckling
 Produktionen upphör. Kunderna efterfrågan upphör. I T M A Volym Tid
 9. STRUKTUROMVANDLING Västvärlden/centrum: kunskapsintensiv branscher, motorn för utveckling? NIC/U-länder/periferi: Länder i utveckling gynnas av spridningsmekanismer? Enklare produktion; fattigdomen som ett konkurrensmedel?
 10. Figur: Wollinger, Bo, Internationella relationer, Malmö 2012
 11. ”NORD OCH SYD” IR 1945-1990: Öst och väst Nu mer fokus på ”nord och syd”: ekonomiska förhållanden Idag mer fokus på mer än ekonomi: demokrati, MR och social rättvisa
 12. VÄXANDE KLYFTA? Världens ”medelklass” växer - många har fått det bättre
 
 
 
 
 Fattiga Rika Den rikaste femtedelens andel av inkomster i världen Den fattigaste femtedelens 
 andel av inkomster i världen 60% av världens befolkning
 23% av inkomsterna
 13. VÄRLDSBANKENS ATLAS
 14. U-LAND? Utvecklingsländer? NIC LDC (MUL)
 15. ORSAKER TILL OJÄMLIKHET Kolonialiseringen Politisk frigörelse, ej ekonmisk Nykolonialisering? Bistånd och investeringar under villkor Skuldfällan Dock: Fattigdom och svält minskar, även om klyftan mellan de fattigaste och de rikaste ökar…
 16. BILDKÄLLOR Gustav Holmström, cc-by, https://flic.kr/p/ 5YNDAD hämtad 2016-11-08 Cycling man, cc-by-nd-nc, https://www.flickr.com/ photos/41301446@N05/30682548431/ hämtad 2016-11-08
Advertisement