Socialdemokraterna  Stockholm 2011-05-18  Fred och frihet  för Libyens folk
2 (14)InnehållsförteckningInledning .........................................................................................
3 (14)InledningFör socialdemokraterna är ett engagemang för fred, demokrati och utveckling iLibyen en självklarhet. Sverig...
4 (14)Säkerhetsrådets resolution 1973 bygger på den tidigare resolutionen 1970. Den germandat till ”all necessary measures...
5 (14)Åtgärder kan endast vidtas på kollektiv grund inom ramen för en regionalorganisation och kan aldrig vara praxisgrund...
6 (14)Den nuvarande militära insatsenRiksdagen fattade 1 april 2011 i bred enighet beslut om svenskt deltagande i den FN-m...
7 (14)EU beslutade i april att förbereda för en insats i syfte att stärka FN:s humanitäraåtgärder. FN-organet OCHA kommer ...
8 (14)mardrömsliknande situation med ett framtida delat land där fredsbevarande trupperkommer att behövas under lång tid f...
9 (14)förtryck i Nordafrika. Vi har krävt att Sveriges regering ska agera i EU. Tyvärrtenderar EU att fokusera på ”illegal...
10 (14)Socialdemokraterna menar att Sverige bör frigöra den kommande biståndsökningensom automatiskt följer av ökad BNI ti...
11 (14)EU måste nu visa i handling att man står upp för de värderingar som utgör unionensfundament. Socialdemokraterna men...
12 (14)Euro – Islamprojektet, Alexandriainstitutet och EU:s Anna Lindh-stiftelse arbetar förinterkulturell dialog. Regerin...
13 (14)AvslutningSocialdemokraterna anser att Sverige ska kunna bidra såväl civilt som militärt iLibyen. De svenska insats...
Socialdemokraterna 105 60 Stockholm T: 08-7002600      www.socialdemokraterna.se
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fred och frihet för libyens folk

492 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
492
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fred och frihet för libyens folk

 1. 1. Socialdemokraterna Stockholm 2011-05-18 Fred och frihet för Libyens folk
 2. 2. 2 (14)InnehållsförteckningInledning ............................................................................................ 3Historik ............................................................................................... 3Förenta nationerna ............................................................................. 4Den nuvarande militära insatsen ......................................................... 6Framtida militära insatser ................................................................... 6Utvecklingen av läget i Libyen ............................................................ 7 Sexualiserat våld i konflikter.................................................................................... 8Civila insatser...................................................................................... 8 Humanitärt stöd till Libyen ..................................................................................... 8 Flyktingsituationen i Libyen .................................................................................... 8 Svenskt demokratistöd till regionen ....................................................................... 9 EU:s politik gentemot regionen............................................................................ 10 Politik och diplomati gentemot Libyen ............................................................... 11 Krigsmaterielexport ................................................................................................ 12Avslutning ........................................................................................ 13
 3. 3. 3 (14)InledningFör socialdemokraterna är ett engagemang för fred, demokrati och utveckling iLibyen en självklarhet. Sverige ska bidra med aktiva insatser som både hanterar denakuta situationen nu och som ger förutsättningar för en långsiktigt stabil ekonomisk,politisk och social utveckling i Libyen. I denna rapport lägger vi fram ett brettprogram för ett starkt svenskt engagemang i Libyen. Programmet innehåller förslagpå såväl politiska, humanitära som militära insatser och visar hur Sverige bör agerabåde som enskild nation, som EU-medlem och som FN-medlem.HistorikI Nordafrika har människorna fått nog av förtryck, maktmissbruk, fattigdom ochkorruption. Deras rop på mänsklig värdighet har nått hela världen.Socialdemokraterna drev tidigt på den borgerliga regeringen för att de skulle taställning. Regeringens företrädare Carl Bildt ville däremot inte kräva Mubaraksavgång i Egypten och ta ställning i Libyen. Utrikesministern talade om stabilitetistället för att ställa sig på de förtrycktas sida.Socialdemokraterna antog den 15 mars 2011 dokumentet ”Socialdemokraternastödjer de nordafrikanska folkens kamp för mänsklig värdighet”. Det omfattar EU:soch USA:s politik gentemot denna region, en riktad biståndssatsning,socialdemokraternas krav på att driva upprättandet av en flygförbudszon över Libyensamt flyktingsituationen och krigsmaterielexporten.Socialdemokraterna krävde tidigt att Sverige skulle driva kravet på en flygförbudszon.Vi menade att invånarna i östra Libyen stod under ett omedelbart hot från endiktator i stånd att göra vad som helst. Få trodde då att FN skulle kunna samla sig tillett beslut. I allra sista stund medan Gaddafis pansarkolonner rullade mot Benghazikunde säkerhetsrådet fatta ett historiskt beslut som också blev det första stora testetpå viljan till ansvar att skydda enligt besluten från 2005.Att Arabförbundet krävde en flygförbudszon gav en politisk legitimitet och gjordedet omöjligt för länder som Ryssland och Kina att inlägga sitt veto. I säkerhetsrådetvar det sedan bara Tyskland, Ryssland, Brasilien, Kina och Indien som avstod från attrösta. Alla afrikanska länder inklusive Sydafrika röstade för resolutionen.
 4. 4. 4 (14)Säkerhetsrådets resolution 1973 bygger på den tidigare resolutionen 1970. Den germandat till ”all necessary measures” för att skydda civila. Inför beslutet var man isäkerhetsrådet klar över att detta skulle komma att omfatta åtgärder som att slå ut detlibyska luftvärnet.Dock uppstod genast efter att attacken mot Benghazi undanröjts en diskussion omhuruvida koalitionens markbombningar gick utanför FN-mandatets ram. Det ärviktigt att notera att resolution 1973 inte väljer sida utan enbart talar om att skyddacivila oavsett vem som hotar dem. Det handlar inte om ett mandat för att störtaGaddafi.Inför beslutet om svenskt deltagande i den internationella insatsen valdeSocialdemokraterna att förespråka att den svenska insatsen inte skulle attackeramarkmål eftersom vi ville vara helt säkra på att Sveriges insatser skulle hålla sig inomFN-mandatets ramar.Det var av flera anledningar viktigt att regeringen, Socialdemokraterna, Vänsterpartietoch Miljöpartiet kunde enas om att den svenska styrkan inte skulle attackera markmåldå detta, med ett oklart mandat, medför stora risker. Dessutom riskerar man att låsafast sig i ett mycket långvarigt militärt åtagande. Flygstridskrafter utgör därtill ettkraftfullt vapensystem som medför stora konsekvenser om något går fel.Socialdemokraterna lade stor vikt vid att beslutet om svenskt deltagande kunde tas ibred enighet. Det var därför mycket olyckligt att borgerliga företrädare snart efterbeslutet gick ut med kritik om att insatsen var snudd på meningslös eftersom densyftade till att enbart upprätthålla flygförbudszonen och inte attackera markmål.Förenta nationernaFN är navet i det internationella samarbetet. FN och folkrätten utgör en hörnsten isocialdemokratisk utrikespolitik. Säkerhetsrådet har genom FN-stadgan det primäraansvaret för internationell fred och säkerhet.För alla fredsbevarande operationer som Sverige deltar i ska det finnas ett tydligtfolkrättsligt mandat. Ett mandat givet av FN:s säkerhetsråd ska alltid eftersträvas.Detta är angeläget både med hänsyn till folkrättens krav och operationernaslegitimitet och säkerhet. Men vid extrema nödsituationer, som utgör hot motinternationell fred och säkerhet men inte medför åtgärder från FN:s säkerhetsråd,kan inte världen stå passiv. Agerandet måste i dessa lägen prövas från fall till fall.
 5. 5. 5 (14)Åtgärder kan endast vidtas på kollektiv grund inom ramen för en regionalorganisation och kan aldrig vara praxisgrundande.FN:s banbrytande princip från 2005 om ansvaret att skydda innebar ett viktigt stegframåt för folkrätten. Med detta sätts principen att människors rätt går före staterssuveränitet. Ännu saknas dock en utvecklad praxis för hur världssamfundet ska gripain när en stat inte vill eller förmår ta ansvar för att skydda befolkningen motfolkmord, etnisk rensning eller andra brott mot mänskligheten.I mars 2011 fattade säkerhetsrådet ett historiskt beslut i enlighet med denna princip.Därför är det viktigt att alla insatser som görs i detta FN-mandats namn håller siginom dess ramar. Risken är annars alltför stor att säkerhetsrådet inte kommer attkunna samla sig till ett nytt sådant beslut i framtiden när en situation uppstår där detinternationella samfundets ansvar att skydda måste träda in.Sverige ska vara aktivt och delta i internationella insatser inom ramen för FN, EU,Nato och OSSE. Idag är Sverige bara med i FN-mandaterade insatser som leds avEU eller Nato. För oss socialdemokrater är det viktigt att Sverige deltar under alladessa olika hattar. Tyvärr är det så idag att det till största delen är fattiga länder meddåligt utbildade och dåligt utrustade soldater såsom Nepal och Bangladesh sombidrar med soldater till FN-ledda operationer. Inför diskussioner om framtidadeltagande militära insatser vill Socialdemokraterna understryka vikten av att Sverigedeltar också i insatser som leds av FN.Vi har i samtal med FN:s Department for Peacekeeping Operations informerats omtvå insatser där bidrag från Sverige efterfrågas. • Libanon: Danmark kommer i oktober/november att ta hem sitt transportkompani från UNIFIL, Libanon. DPKO vill gärna att Sverige fyller den luckan. • Södra Sudan: En resolution i FN:s säkerhetsråd är att vänta i den närmaste framtiden som ger stöd till en fredsbevarande insats i Södra Sudan. Behovet är stort av bland annat ingenjörstrupper för att bygga helikopterplattor och landningsbanor. Få länder har en sådan kapacitet.Den demokratiska våg som sveper över Nordafrika och Mellanöstern har bidragit tillatt vikten av demokrati och mänskliga rättigheter har satts högre på deninternationella agendan. Libyen är suspenderat från FN:s råd för mänskligarättigheter och efter omvärldens kritik mot det våld som den syriska regimen använtför att slå ned demonstrationer är landet inte längre aktuellt som kandidat till rådet.Sverige kandiderar till FN:s råd för mänskliga rättigheter och bör därför ha en tydligagenda för arbetet som ska bedrivas där.
 6. 6. 6 (14)Den nuvarande militära insatsenRiksdagen fattade 1 april 2011 i bred enighet beslut om svenskt deltagande i den FN-mandaterade insatsen i Libyen. Mandatet vilar på resolution 1973 i FN:s säkerhetsrådsom ger stöd för militära insatser till tre delar; skydda civila, upprätta enflygförbudszon och hävda vapenembargot. Beslutet innebär att Sverige sänder enstyrka om högst 250 personer vilket innebär cirka 130 på plats, övriga utgör marginalför eventuella förstärkningsinsatser och liknande. Insatsen ska, på regeringensförslag, pågå i högst tre månader varav man har fullt operativ förmåga under tvåmånader. Vi har hela tiden varit tydliga med att tidsgränserna för operationen skarespekteras. Det svenska bidraget syftar till att upprätthålla flygförbudszonen ochbestår av åtta JAS 39 Gripen, ett transportflygplan samt spanings- och stödresurser.För svensk del är denna insats betydande och innebär ett stort åtagande. Det är förstagången sedan Kongo-krisen på 1960-talet som svenskt stridsflyg deltar i en insatsbeslutad av FN.Framtida militära insatserSocialdemokraterna anser att Sverige, om FN så efterfrågar, bör vara engagerat i deninternationella insatsen i Libyen även efter att mandatet för det nuvarande svenskabidraget har gått ut.Vi beklagar att regeringen har begränsat diskussionen om framtida svenska insatserenbart till en automatisk fortsättning av den nuvarande insatsen. Det krävs istället enbredare analys av hur Sverige bäst kan göra nytta. När vi från svensk sida tar ställningtill eventuellt fortsatt svenskt militärt deltagande bör alla delar av mandatet som vilarpå FN-resolutionen 1973 finnas med i diskussionen. FN-resolutionen omfattar tredelar; skydda civila, upprätta flygförbudszonen och hävda vapenembargot.Vi socialdemokrater ser inte att den svenska insatsen för att hävda flygförbudszonenfortsatt bör vara prioriterat givet det faktum att det libyska flygvapnet i princip ärutslaget. Vi vill därför pröva alternativa vägar för mer relevanta militära insatser.Istället för en flyginsats föreslår vi att Sveriges insatser bör fokusera på attupprätthålla vapenembargot. En sådan insats kan handla om att bidra med marinastridskrafter.Parallellt med det vill vi pröva möjligheterna att bidra med annan flygkapacitet,exempelvis transportflygplan.
 7. 7. 7 (14)EU beslutade i april att förbereda för en insats i syfte att stärka FN:s humanitäraåtgärder. FN-organet OCHA kommer med största sannolikhet inte att begära sådantunderstöd men vi anser att Sverige bör bidra i det fall insatsen blir aktuell.Utvecklingen av läget i LibyenSocialdemokraterna ser flera tänkbara vägar som utvecklingen i Libyen kan kommaatt ta.Ett scenario är där båda parter, uttröttade av striderna, till sist kommer överens omvapenvila. FN:s Department for Peacekeeping Operations har planerat för dettascenario och kan på kort varsel, 2-5 dagar, skicka dit en mindre grupp militäraobservatörer för att övervaka vapenvilan. I detta scenario kommer också FN attförsöka få till en nationell dialog mellan alla grupperingar för att skapa en fredligframtid i Libyen.En annan utveckling är att båda parter utlyser vapenvila men fortsätter med stridernaändå för att vinna egna fördelar. I detta alternativ har FN i dag inte de resurser somkrävs för att kunna upprätthålla en vapenvila. En nationell dialog har små möjligheteratt fungera. Om detta blir fallet kommer en mer robust FN-styrka att behöva sändastill Libyen. I den händelse att en sådan vapenvila proklameras och om FN så begärbör Sverige vara berett att bidra med fredsbevarande trupp. Det är dock mindretroligt att länder som ingått i koalitionen blir tillfrågade om att delta.Vad ingen idag vet är hur stort Gaddafis stöd egentligen är. Teorierna skiftar från atthan har ett reellt stöd i västra Libyen till att han endast hänger kvar genom att betalalegosoldater och genom att betala ledande befattningshavare för att få stöd.Den utveckling alla vill se är att Gaddafi lämnar sin post och att en nationell dialogkan inledas där alla grupperingar, från öst till väst, i Libyen kan finna en väg framåt.Mycket av det internationella samfundets politik syftar nu till att förmå ledandepersoner runt Gaddafi att inse att spelet är förlorat och att de enbart riskerar mer föregen del om de fortsätter att arbeta för Gaddafi. I detta ljus ska antagligeninternationella brottsmålsdomstolens arresteringsorder ses. Endast tre personernamnges, överste Gaddafi, en av hans söner samt chefen för säkerhetstjänsten. Justnu kan alltså andra i ledningen hoppa av och hoppas på att slippa ställas inför rätta avdomstolen.Det säger sig självt att mycket av Libyens utveckling avgörs av hur stort Gaddafisstöd egentligen är. Om Gaddafi har ett starkt stöd i västra Libyen uppstår en
 8. 8. 8 (14)mardrömsliknande situation med ett framtida delat land där fredsbevarande trupperkommer att behövas under lång tid framöver. Om Gaddafi inte har det stödetkommer hans makt snart att erodera och situationen i Libyen komma på fastaremark.Sexualiserat våld i konflikterVi nås av förfärande skildringar av hur systematiska våldtäkter används som vapen avGaddafitrogna styrkor i Libyen. Internationella brottsmålsdomstolen ICC ska nuutreda anklagelserna om att kvinnor har utsatts för gruppvåldtäkter och att soldaternaanvänder potenshöjande medel. ICC jämför i ett uttalande av Moreno-Ocampo dettamed vapen.Massvåldtäkter kallas ibland, med all rätt, för massförstörelsevapen. I väpnadekonflikter har våld mot kvinnor nått epidemiska proportioner. Massvåldtäkteranvänds ofta systematiskt som ett vapen. Vi anser att det omfattande sexuella våldetmot kvinnor och barn i väpnade konflikter måste bekämpas än mer målmedvetet.Våldtäkter används i ökande grad som vapen för att kränka och stigmatiserakvinnorna. De grova övergreppen innebär ett enormt lidande för de drabbade men ärockså ett hot mot fred och säkerhet. Våldet mot kvinnor fördjupar konflikter ochförsvårar möjligheterna till försoning.FN har antagit resolutioner som 1820 med åtgärder för att komma tillrätta medsexualiserat våld i konflikter och tillsatt en särskild representant för arbetet motsexualiserat våld. Det viktiga arbetet måste få kraftfullt stöd från Sverige.Socialdemokraterna anser arbetet utifrån dessa resolutioner måste intensifieras.Sverige måste verka för att FN:s resolutioner om kvinnor, fred och säkerhetefterlevs.Civila insatserHumanitärt stöd till LibyenSverige bör vara berett att utöver dagens humanitära stöd svara positivt på eventuellakommande FN-appeller. Det svenska stödet kan exempelvis handla om att anslåmedel till internationella bistånds- och flyktingorgan, eller att bistå med transportereller annan logistik.Flyktingsituationen i LibyenSocialdemokraterna anser att EU:s massflyktsdirektiv borde tillämpas så att helaunionen delar bördan för att säkerställa snabbt stöd till dem som nu flyr från krig och
 9. 9. 9 (14)förtryck i Nordafrika. Vi har krävt att Sveriges regering ska agera i EU. Tyvärrtenderar EU att fokusera på ”illegala flyktingar” när fokus borde ligga på EU-ländernas gemensamma ansvar att bereda möjligheter att söka asyl för de flyende.Cirka 750 000 människor flyr just nu våldet i Libyen. De flesta flyr till grannländerna.Stora insatser behövs för att underlätta situationen för de människor som nubefinner sig på flykt.Svenskt demokratistöd till regionenSocialdemokraterna föreslår att Sverige inrättar en demokratifond där medel anslåsför att främja demokrati och stödja uppbyggnaden av demokratiska institutioner iländer och regioner där detta är eftersatt. Ett viktigt fokusområde för en sådan fondär naturligtvis länderna i Nordafrika där en demokratisk utveckling nu har tagit sinbörjan. Vi föreslår att ett svenskt demokratisändebud i regionen utses för att arbetamed demokratifrämjandet.Nordafrikas kvinnor har intagit gator, torg och bloggar som en självklar del i kampenför frihet. Dock är kvinnors ställning i många arabländer oerhört eftersatt. Bristen påkvinnors delaktighet och inflytande i samhället utgör ett stort hinder mot utveckling idenna del av världen.Arab Human Development Reports (AHDR) ger en god grund för att förstå bristenpå utveckling i arabvärlden. Den första rapporten från 2002 fokuserade på trecentrala områden som utgör hinder för utveckling. Dessa områden var bristen påkvinnors delaktighet, brist på frihet samt brist på kunskap. Tyvärr är denna analysfortfarande giltig nästan tio år senare. Bristen på kvinnors delaktighet och makt isamhället har behandlats ytterligare i en egen AHDR-rapport.Socialdemokraterna anser att Sveriges stöd till de nordafrikanska länderna ska byggapå denna insikt om behovet av kvinnors delaktighet. Sveriges stöd ska bidra till attkvinnor ges möjlighet att göra sina röster hörda i den samhällsomvandling som nusker. Kvinnornas erfarenheter och syn på hur samhället ska förändras kan utgöra denförändringskraft som behövs i Nordafrika långt efter att omvärldens strålkastare intelängre riktas dit.Socialdemokraterna menar att Sveriges stöd också ska främja framväxten av ett starktcivilt samhälle. Civila organisationer är oerhört svagt utvecklade i arabvärlden.Svenska folkrörelser, fotbollslag, körer och andra föreningar har stor erfarenhet avutbyte med människor i de forna öststaterna. Genom dessa samarbeten har dettydligt visats hur stor betydelse kontakten mellan människor och organisationer harför att utveckla ett civilt samhälle. Dessa erfarenheter bör nu svenskt bistånd bidra tillatt överföra till Nordafrika.
 10. 10. 10 (14)Socialdemokraterna menar att Sverige bör frigöra den kommande biståndsökningensom automatiskt följer av ökad BNI till en satsning på demokratifonden, kvinnorsdelaktighet i samhällsomvandlingen samt stöd till svenska folkrörelsers arbete för ettcivilt samhälle i Nordafrika.Också ett brett utbyte mellan politiska partier och organisationer i Sverige och i dessaländer är av vikt. Sverige bör också ge stöd för att bygga upp demokratiska partiervilket är förutsättning för demokratiska val. Socialdemokraterna har sedan den”arabiska vårens” början haft flera kontakter med människor i regionen, både somparti, tillsammans med Olof Palmes Internationella Center och tillsammans med vårtEuropeiska Socialdemokratiska Parti. Vi kommer att intensifiera dessa kontakter medpartier, kvinnoorganisationer, fackföreningar och andra nätverk för att kunna vara enaktiv partner i deras demokratisträvan.EU:s politik gentemot regionenEU och USA har låtit kortsiktiga intressen om stabilitet överskugga behoven avdemokrati och mänskliga rättigheter. Vissa av arabvärldens regimer har hållits underarmarna i utbyte mot att de hållit tillbaka extremistiska krafter, begränsatflyktingströmmar och garanterat stabilitet. Den politiken har varit kontraproduktiv.Om EU och USA istället hade främjat demokrati och mänskliga rättigheter hade manstöttat verklig och hållbar stabilitet och utveckling.Socialdemokraterna har under flera år kritiserat detta förhållningssätt och talat omden kontraproduktiva effekten, senast i socialdemokraternas utrikesdeklaration sompresenterades i riksdagen i februari 2011. Nu ser vi att denna insikt vinner spridning.Herman van Rompuy, Europeiska rådets ordförande, skrev i en debattartikel i SvDden 9 maj 2011 att ”Vi måste erkänna att vi tidigare inte alltid har levt upp till våraegna värderingar utan i stället prioriterat stabiliteten i regionen och till och medaccepterat odemokratiska regimer.”Medelhavet är Europas Rio Grande. Det är det vatten som skiljer européernasvälstånd från nordafrikanernas fattigdom och brist på demokrati. Det är det vattendär fattiga och desperata människor omkommer i tusental när de i rangliga farkosterförsöker ta sig över till en bättre framtid.Denna välståndsklyfta är inte långsiktigt hållbar. EU har byggt murar och ökatgränsbevakningen istället för att bidra till att länderna i dess södra grannskapdemokratiseras och att social och ekonomisk utveckling kommer dessa ländersbefolkningar till del.
 11. 11. 11 (14)EU måste nu visa i handling att man står upp för de värderingar som utgör unionensfundament. Socialdemokraterna menar att de olika samarbetsavtal som EU har medländerna i regionen måste innebära en tydlig koppling till demokratisk utveckling ochrespekt för mänskliga rättigheter.EU måste stödja länderna i deras arbete med att upprätta en fungerande rättstat, attbekämpa korruptionen, att få fungerande demokratiska institutioner, fria media ochatt bidra med de resurser som krävs för att kunna genomföra fria och rättvisa val.Politiska reformer står självklart i centrum för utvecklingen i de nordafrikanskaländerna men socialdemokraterna menar samtidigt att ekonomisk och socialutveckling är avgörande för möjligheten att skapa en övergång till ett hållbartdemokratiskt samhälle. Den unga befolkningen, där en mycket stor del är arbetslös,måste kunna känna framtidshopp.Socialdemokraterna menar att EU kraftfullt bör arbeta med att uppfylla de löftensom gavs redan under 90-talet om att låta länderna ingå i EU:s frihandelsområde. Detär dessutom nödvändigt att den gemensamma jordbrukspolitiken i EU reformeras påett sätt som gör att bönderna i Nordafrika kan sälja sina produkter till EU. EU kangenom borttagande av tullhinder och reformerad jordbrukspolitik stödja en ökadhandel som är nödvändig för att välstånd och utveckling också ska kommanordafrikanerna till del.Socialdemokraterna menar också att EU bör lägga stor vikt vid att underlätta förkontakter och utbyte mellan människor, exempelvis genom ökat studentutbyte.Politik och diplomati gentemot LibyenSocialdemokraterna menar att Sverige inte bör erkänna Libyens nationellaövergångsråd i folkrättslig mening men att man för nuvarande bör föra dialog meddem då det i avsaknad av legitim vald representant för landet utgör tillfälligt styre.Socialdemokraterna välkomnade att FN:s säkerhetsråd (resolution 1970) uppdrog åtinternationella brottsmålsdomstolen ICC att pröva händelserna i Libyen för att se omde utgör exempelvis brott mot mänskligheten. Ansvar måste utkrävas.Socialdemokraterna står bakom de skärpta sanktioner mot Libyens ledning som FNoch EU infört. Det kan bli aktuellt med ytterligare skärpningar framöver.Sverige har tidigare varit aktivt i frågor kring förståelse och kontakt mellan EU ochdess muslimska grannskap. Tidigare socialdemokratiska regeringar tog initiativ till
 12. 12. 12 (14)Euro – Islamprojektet, Alexandriainstitutet och EU:s Anna Lindh-stiftelse arbetar förinterkulturell dialog. Regeringen bör presentera förslag på hur denna typ avverksamhet kan utökas. Den av Socialdemokraterna föreslagna demokratifonden kanutgöra ett verktyg för att sprida goda initiativ till regionen.KrigsmaterielexportSocialdemokraterna har länge drivit kravet på en ny krigsmaterielexportlagstiftning,bland annat med skärpta regler för export till icke-demokratier. Efter dendemokratiska våren i Nordafrika har den borgerliga majoriteten ändrat hållning ochvi har nu stöd för vårt krav av en majoritet i riksdagen.I utrikesutskottets betänkande skriver vi: ”Utskottet anser, mot bakgrund av såvälPolitiken för global utveckling (PGU) som den fortsatta utvecklingen inom EU-samarbetet, bl.a. antagandet av ICT-direktivet, att regeringen ska återkomma tillriksdagen med förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpaexportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. Detta bör riksdagen tillkännageför regeringen som sin mening.”Det kommer alltså att bli ett stopp för export till diktaturer, vilket är mycketglädjande.
 13. 13. 13 (14)AvslutningSocialdemokraterna anser att Sverige ska kunna bidra såväl civilt som militärt iLibyen. De svenska insatserna ska sträva efter att skapa demokrati, utveckling ochhopp om en ny framtid i Libyen och i Nordafrika. Om detta ska vara möjligt måstedebatten om de konkreta framtidsplanerna och Sveriges åtagande breddas. Därförhar vi i denna rapport presenterat förslag och inriktningar som kan ligga till grund fören sådan diskussion.Vi vill gärna se en bred dialog med partier, organisationer, experter, diasporan medflera om hur den akuta militära konflikten kan lösas och hur en framtida politisklösning i Libyen kan se ut. Hur kan Sverige bistå FN för att uppfylla dess mandat?Hur kan Sverige som enskilt land och som EU- och FN-medlem bidra till en hållbaroch långsiktig demokratisk utveckling i Nordafrika?
 14. 14. Socialdemokraterna 105 60 Stockholm T: 08-7002600 www.socialdemokraterna.se

×