Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mänskliga rättigheter - introduktion

Samhällskunskap 1b

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Mänskliga rättigheter - introduktion

  1. 1. Mänskliga rättigheter
  2. 2. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna • Antogs 1948
 
 MR är • Universella (gäller alla överallt alltid) • Odelbara (alla rättigheter lika)
  3. 3. Naturrätten • Idén att det finns naturliga principer som står över människans stiftade lagar
 
 Exempel: • Antiken - romerske filosofen Cicero skriver om en ”naturlig lag” som härskare inte kan bryta mot • Upplysningen - den moderna naturrätten föds och leder bla till
 Amerikanska självständighetsförklaringen ”that all men are created equal, that they are endowed by their Crestor with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit
 ”människans och medborgarens rättigheter” i Frankrike 1789.
  4. 4. Vem övervakar att MR efterlevs? • ”Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och den statliga och kommunala förvaltningen.” • FN och internationella domstolar • NGO - non-governmental organization - civila organisationer • Problem: MR vilar på en västerländsk demokratisk tradition?
  5. 5. Deklarationen 1948 • Artikel 1-21 är klassiska rättigheter i liberal tradition, flera sk negativa rättigheter (inte döda, inte tortera, osv)
 Kränks genom aktiv handling • Artikel 22-27 kallas ibland för välfärdsrättigheter eller positiva rättigheter
 Kränks genom passivitet • Eller jämför: De grundläggande friheterna, rättigheter till skydd mot övergrepp, rättigheter för att tillgodose de grundläggande behoven
  6. 6. MR juridiskt • Deklarationen inte folkrättsligt bindande, men det är konventionerna
 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (motsv 1-21)
 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (motsv 22-30) • Dessa gäller sedan 1976 och har ratificerats (accepterats som lag/gällande regler eller skrivits in i lagen) av ca 160 länder • Det finns fler konventioner, t ex om barnets rättigheter, mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
  7. 7. Grupparbete • Gå genom de rättigheter ni har fått
 - skriv eller rita vad respektive rättigheten innebär
 - skriv kort hur en stat kan bryta mot respektive rättighet
 - se om ni kan se en koppling från rättigheten till FN:s deklaration: ange isåfall vilken artikel • Lämna in bunten med gem i slutet av lektionen
  8. 8. • Diskutera två dilemman: 
 
 Tänk er att ökad brottslighet gör att kameraövervakningen i samhället ökar, hur ska vi förhålla oss till artiklarna 12 och 3?
 
 Yttrandefrihet vs skydd mot diskriminering, vem vinner artiklarna 2 och 19 m fl?Vad är det för skillnad på särbehandling och trakasserier/kränkning?

×