Bondia.cat 14/05/2013

247 views

Published on

TITULAR: El 70% d’empreses de Lleida pateixen problemes per a poder-se finançar
FOTO: Rua multitudinària per la Lliga

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
247
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 14/05/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067El primer diari gratuït i independent de LleidaVisita’ns també a:14 DE MAIG DEL 2013Tàrrega‘recupera’lesSantesEspinesORIOL BOSCH (ACN)p. 07PUBLICITATServeid’assesoramental’EscoladePastorsperquèexalumnesconsolidinelsprojectesp. 07NÚMERO 1.757 ANY 8RicardVinyesrememoral’esperitdel15-MSALVADOR MIRET (ACN)El70%d’empresesdeLleidapateixenproblemesperapoder-sefinançarRua multitudinària per la LligaEls afeccionats blaugrana prenen BCN per celebrar el títolJORDI PUEYO (ACN)p. 06 i Edit. 05p. 12La Cambra de Comerçveu en els impagaments un factor clauLa capital de l’Urgell va aprofitar la celebraciódels actes de la seva Festa Major per tornar agaudir d’aquesta processó, una tradició religiosaque es remunta a l’any 1551.L’emblemàtica ‘plaçadels indignats’commemora els 2anys de la posadaen funcionament delmoviment 15M, ambtot un conjuntd’activitats durantaquesta setmana.Mas-Colelladmetques’hauràderetallarentotselsdepartamentsdelaGeneralitatp. 03p. 06
 2. 2. 02DINTERÈS BONDIADIMARTS, 14 DE MAIG DEL 2013PUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hVillalonga. Rambla de Ferran, 34Anadon. Balmes, 44De 22.00 a 09.00 hRami. Baró de Maials, 93 (Balàfia)FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hGarrós. Prat de la Riba, 53Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells)De 22.00 a 09.00 hDelmàs. Av. Balàfia 6 (Baró de Maials)AL·LÈRGIESParietària 4 =Gramínies 4 =Olivera 1 ABlets 2 ACrucíferes 2 =Freixe 1 DMelcoratge 0 =Moreres 1 DPi 1 APlantatge 4 =Poligonàcies 1 =Roure/Alzina 3 =Salze 1 DXiprer 1 DAlternaria 4 =Cladosporium 4 =Del 13 al 19 de maigNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaCanviradicaldetemps:s’esperenprecipitacionsenqualsevolindretEl temps viurà avui un canvi radical i lespluges faran acte de presència en qualsevolpunt del territori. Seran d’intensitat entrefeble i moderada en conjunt, per bé que enalguns punts és possible que siguin fortes iabundoses, sobretot en algunes zonessituades al Pirineu. A més, localment aniranacompanyades de tempesta. Tant lestemperatures mínimes com les màximesbaixaran entre lleugerament i moderadament.07.00 h21.23 hLluna novawww.bondia.catmeteo@bondia.catDIMECRES DIJOUS
 3. 3. BONDIADIMARTS, 14 DE MAIG DEL 201303AVUIMas-Colelladmetques’hauràderetallarentotselsdepartamentsEl conseller dóna per tancades les negociacions amb Montoro i anuncia la creació de noves taxesAGÈNCIES / ACN. BARCELONAElconsellerd’Economia,AndreuMas-Colell,haadmèsques’hau-rien de fer retallades en tots elsdepartamentsdelaGeneralitat,itambéhaanunciatnovestaxes,comaraunamodificaciódel’im-postdesuccessions,totiquenoha volgut donar-ne més detalls.EnunaentrevistaahiralsMatinsde TV3, Mas-Colell va explicarque donava per tancada les ne-gociacions amb el govern espa-nyol per fixar un objectiu de dè-ficit definitiu, després de la reu-niódedivendresambelministred’Hisenda, Cristóbal Montoro.Vadirquelanegociaciójaerafe-ta i que ara només esperava laxifra,quenocreuqueesconcre-ti fins al juny.“Serà un any difícil, tant si hiha pressupost com si no”,va direl conseller, que va anunciar:“Poc o molt, s’hauran de tocartots els departaments”. I es vacomprometre a treballar per-què els ciutadans “no tinguinefectespronunciatsdinslesdis-ponibilitatsdetresoreria”.Tam-béva anunciar que el Govern esplantejavaaprovarnovestaxes,i modificar l’impost de succes-sions,peròqueencaranopodiadir en quina forma serien.Mas-Colell va insistir que elgovern català no presentaria elpressupostfinsqueelgovernes-panyol no concretés la xifra del’objectiu de dèficit, i no va des-cartar de prorrogar definitiva-ment el pressupost fins al de-sembre. La intenció, diu, és pre-sentar-lo un cop es concretil’objectiudedèficit,perònopasabans.Va explicar que la pròrrogadels pressupostos s’hauria“d’adaptar”perpoder“fer-lavi-El conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, en una imatge recentACNPUBLICITATENCARA QUE EL DÈFICITSIGUI MAJOR AL 2,1%Elpresidentd’ERC,OriolJun-queras, no garanteix que elseu partit doni suport alspressupostos del Govern dela Generalitat encara que elsostrededèficitsiguidel2,1%del PIB. Durant una entrevis-taaCatalunyaRàdio,Junque-ras va respondre amb un“veurem”quanselvapregun-tarsobresielsrepublicansnodonaran suport als comptessi no són com a mínim del2,1%. “Ja ho veurem. De mo-ment, el govern espanyol, sivol complir alguna cosa, quecomencicomplinttotallòqueja ens deu”, va afegir.ERCnogaranteixelseusuportalspressupostosAlgunes de lesopcions possiblesApunta a modificarl’impost de successions ia imposar noves taxes“La negociació jaestà feta”El titular d’Economia nocreu que el governespanyol comuniqui laxifra abans del junyable unes quantes setmanes omesos més” i que ara les dispo-nibilitatsdetresoreriaveniende-terminades per un objectiu del’1,2%, i no del 0,7%, com fins fapocs dies. El consellerva dema-narquelaxifradefinitivaescon-creti “com més aviat millor” ivadir que l’únic que sabia amb se-guretat és que no seria inferiora l’1,2%.Pel que fa a les conversesamb ERC per presentar elscomptes abans de l’estiu, Mas-Colell va dir que es desenvolu-paven“ambnormalitat”.“Aljunytindrem un panorama poten-cialment ben acordat”.Cospedal:“Nopermetremajudarningú”LasecretàriageneraldelPP,Ma-ría Dolores de Cosepdal, va as-segurar ahir en una roda depremsa que el govern de Maria-no Rajoy “no discriminarà nipositiva ni negativament” elsciutadans espanyols “per raóde la comunitat autònoma onvisquin”. En primer lloc, segonsvaafirmar,perquè“elsrepresen-tants d’aquestes comunitats noho permetrien”, començant perella mateixa “com a presidentade Castella-La Manxa”, peròtambé perquè “el propi Govern(espanyol) no ho farà”. L’adver-tència arriba després que el mi-nistre Montoro hagi plantejataquest cap de setmana perme-treaCatalunyaundèficitdel’en-torndel2%al2013,persobrelamitjana de l’Estat, que serà del’1,2%.
 4. 4. 04OPINIÓ BONDIADIMARTS, 14 DE MAIG DEL 2013Cartes al directorTots som coneixedors del circque s’ha instal·lat al carrer. Unnou concepte de circ, una ideadel teatre una mica peculiar.Una carpa immensa cobreixla pista principal del circ on ca-da dia es realitza una i un altrecoplamateixafunció.Abansdecomençar l’exhibició, els actorsarriben en els seus luxosos cot-xes privats.Desprésespreparenalcame-rino, posant-se les seves ca-retesidisfresses;corbatesives-titselegants;preparengransdis-cursos per convèncer un granpúblic expectant.Aquestésuncircambelsmi-llors professionals. Tenen elsil·lusionistes més bons del país,fan desaparèixer milions de di-ners públics amb una habilitatsorprenent, alhora que unes ti-soresgegantinesretallenensa-lut, educació, cultura... En el re-partiment hi ha acròbates queesquiven la justícia fent les pi-ruetes més espectaculars.Recentment s’ha incorporatHauriad’incrementarsensemésdilació el preu del seu diari. I hohauria de fer perquè, comvostèsap,noespagatantpelproduc-te de consum sinó pelvalor afe-git;peraixòdoncsquanelsseuslectors fem una ullada a les ex-clusives, als articles d’opinió, alesnotícies,ensemportemsubs-tancioses classes de literaturapràcticament de franc! Podremaprovar en un aclucar d’ulls!Percomençarensajudaaen-tendre l’origen de certs gènerescom ara la picaresca del segled’or.OnhaviadesorgiraquestasinóaEspanya?Elsprotagonis-tes són lladres de pa sucat amboliqueaspirenaascendirenl’es-cala social sense treballar i hofan per mètodes que es desviendelcamídel’honor(siésqueal-gun cop hi han posat un peu) iun nou show, que tinc la sensa-ció d’haver vist abans: hi ha unhomebalaqueapuntacapaCa-talunya. Intentant atacar cons-tantmentlallenguacatalanaielseumodeleducatiu.Aquestaésla part de l’espectacle que mésagrada per Castella.A cada espectacle, tots pas-sen per la corda fluixa. Però, ra-rament cau algú. I cada quatreanys tots prometen renovar lafunció, però els espectadors te-nimlasensacióquesempreéslamateixa, encara que canviïn elsactors.És una llàstima, perquè aldarrerehihamoltsactorssecun-daris que ni omplen portadesdediari,niocupensegonsalste-lenotíciesiqueesdeixenlapell,diaadia,perferunabonafeina.Aquí els protagonistes són unsaltres: els dels sobres, els quees fan passar per democràtics,els mentiders i corruptes.Els joves, espectadors, men-treanemveienttotelcircquees-tàmuntat,hemdesentircomre-tallen la nostra educació, comencareixen les nostres matrícu-lesuniversitàries,comensvolenespanyolitzar com en l’èpocade la dictadura, i com se’ns pre-senta un futur negre, ben ne-gre.Enmomentsexcepcionals,corrupcionsexcepcionalsdel que és bo. A continuació,passejant els ulls per les sevespàgines descobrim el fabulósmón de les figures retòriques.Per exemple la ironia amb què,el 2011, els nostres líders po-lítics estatals proclamaven abombo i platerets els seus pro-gramesonasseguraven“empleoseguroyflexibleparatodos”,hopoden desempolsegar de l’he-meroteca. La paradoxa ens ex-plica que som el país de la Fies-ta i la Siesta. La paròdia de quiescalfa la cadira en el Congrés ique ens planteja una retòricaenelpitjorsentitdelmotcada4anys (voteu-nos, que fotrem elquevoldreminodonaremcomp-tederes)Ifinalmenttotiquepo-dríemcontinuardescobrint-n’hid’altres, la hipèrbole, si bé hemde concedir que la gent té unagran part de raó quan els retreuque se’ls escapi la força per laboca: és difícil d’entendre compoden arrossegar una cara tandura de tant que van prometreenaquellsmomentsidetantpocquehanassolitenaquestanypelbé general. Bé perdoni, nom’agradariaencabirtotselspo-lítics en el mateix sobre, ja quesemprehihal’excepcióquecon-firmalareglaque,comtotshemaprès,éslalleid’ordelagramà-tica de qualsevol llengua.‘Escrache’, unapalabra en bogaPere Serret Besa. LleidaQuésignificalapalabra‘escra-che’. Escrache es el nombredado en Argentina, UruguayyahoraenEspañaauntipodemanifestación sosegada en laqueungrupodeactivistas dederechoshumanossedirigealdomicilioolugardetrabajodealguien a quien se quiere de-nunciar. Se trata de una pala-bra en algarabía para refe-rirse a un método de protestabasado en la acción directa,que tiene como fin que los re-clamos se hagan conocidos ala opinión pública.En España desde marzo delactual año, este término estásiendo empleado, repentina ymasivamente por parte de losmedios de comunicación, pa-rareferirsealasprotestaspa-cíficas de acción directa de laPlataforma por la Hipoteca.El amago de “asalto”, a la vi-vienda particular del vicese-cretario general del PP, Este-banGonzálezPons,hadadoaEspaña el pistoletazo de sali-da a ésta forma de protesta.Unapresunta“voluntadpopu-lar”, por encima de la ley. Pa-ra el historiador, FernandoPaz, este tipo de fenómenossurgensiempredesdeunasu-puesta superioridad moral.Lacabezavisibledeéstaspro-testas es , como se ha dicho,AdaColau.LíderdelaPAH,cé-lebre por una reciente inter-vención en el Congreso en laque llamó “ criminales a losbanquerosyqueprometiópú-blicamente que ningún dipu-tado o diputada que no vota-ra a favor de sus medidas laILP para cambiar la ley Hipo-tecaria,podríairtranquiloporla calle. Según tengo entendi-do el escrache es ilegal y vio-lentocomoesenEspañacual-quier acción de protesta quesesesalgadelformato“mani-festación autorizada y que sedisuelve a su hora” y violentocomo ilegal, es rodear el Con-greso, ocupar entidades ban-cariasomontarpiquetesenlashuelgas. De modo que, antelarepetidaacusacióndeilega-lidad y violencia podríamosaplicaraquellafrasedeMartinLutherKing: “Laviolenciacreamás problemas sociales quelos que resuelve”.Imputar - desimputarJesús García Boadella.Fa més de 25 anys, quan es-tudiavalegislació,vaigdir-lialjurista que creia que la llei noeraigualperatothom.Escan-dalitzat, em va dir: “En demo-cràcia la llei sempre és igualper a tothom” Jo li vaig repli-car: “Aleshores, l’aplicació delalleinoésigualperatothom”I ell, satisfet, emva contestar:“Arasí,estictotalmentd’acordamb vostè”Contoaixòperquèm’havingutalamemòriaarrandelaimpu-tacióidesimputaciódel’Infan-taCristina.Hanpassatmésdevint-i-cinc anys i les coses se-gueixenigual,lalleis’aplicaenfunciódelapersonaiaixís’im-puta,perquèlalleiésigualpera tothom i es desimputa quans’aplica la llei a la persona.Aquestasituaciójalavaigdei-xar esbossada en l’article “Lanovaaristocràcia”(publicataldiari BonDia l’11 de gener de2012) on fico de palesa elgreuge comparatiu entre po-lítics i ciutadans.Els que som escèptics ambels partits polítics i creiem enuna societat civil forta, segui-rem denunciant i lluitant perunaautènticademocràcia.Ai-xí,pregariaalaplataforma15-Mquenocaiguésenelparanyde constituir-se en partit polí-ticiquecontinuéspelcamídelasocietatcivil.Jaquecrecqueaquest és el seu camí.Literaturaa1,20eurosISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no esLlibert Reixach RoureGuanyador del PremiJosep Pernau en lacategoria de BatxilleratJúlia Cecília MassanaGuanyadora del PremiJosep Pernau en lacategoria d’ESOComençaré amb una petitahistòriapocrellevantdelavidade Keynes, però que potser in-dicaunavisióunamicadiferentdel personatge.Conversavenundiadosdelsmillors economistes del segleXXJohnMaynardKeynesiFrie-drichvon Hayek, als quals uniauna gran amistat personal mésenllà dels seus desacords cien-tífics.Explica Hayek que l’any1946 estava realment preocu-pat pels efectes que tindria enl’economia dels anys següentslainterpretacióquealgunsdelsdeixebles de Keynes estavenfent de les seves teories. Per-què en la seva opinió, l’aplica-UnavisióelitistadelasocietatJoan Martí JovellCol·laboradorperiodísticciód’aquestesideestalicomlesestaven fent, acabaria portantalmónaunasituaciógreud’in-flacióidecrisi,inodubtaaplan-tejar-li a Keynes aquestes pre-ocupacions.Iquinanovaserlasevasor-presa quan aquest li va donarla raó, i encara més després defer alguns comentaris poc lau-datoris dels seus partidaris: vaprocedir a tranquil·litzar Ha-yeck, dient-li que no s’alarmésqueaquellesideeshavienestatmolt necessàries en el momentqueleshaviaformulatperòquesi més endavant arribaven aserperillosesellmateixs’encar-regariadeferquel’opiniópúbli-ca s’orientés en sentit contrari.Elproblemaésquelescosesaquestavegadanovansortirbé.Tot just tres mesos desprésd’aquesta sorprenent manifes-tació de confiança en els seuspropis poders, Keynes haviamort. L’aprenent de bruixot ha-via alliberat forces perilloses,que eren ja molt difícil de con-trolar.Aquesta història reflecteix,al meu parer, la característicamés rellevant de la vida i l’obrade Keynes. Unavisió elitista delasocietat,d’acordamblaqual,hihaungruppetitd’homesqueha d’orientar la forma d’actuari de pensar dels seus conciuta-dans; no parlem certamentd’aristocràcies hereditàries nide persones amb grans fortu-nes. Es tracta més aviat d’ho-mesquecombinend’unabandaun alt nivell d’intel·ligència i deformació intel·lectual i d’altrabanda una dedicació a la recer-ca del bé comú.El que en bona mesura tin-dria el seu marc en la reencar-naciódeldèspotabenevolentésl’estat del benestar modern.Això és el que creia Keynes re-alment, com creien molts delsmillors intel·lectuals de la sevageneració.Ara ja no és temps de va-lorar si aquesta forma d’enten-drelasocietatvaserbonaono,el que és significatiu és que,sense ella és impossible d’en-tendrelapolíticaeconòmicadelsegle XX.El que tindria el seumarc en lareencarnació deldèspota benevolentés l’estat delbenestar modern
 5. 5. 05OPINIÓBONDIADIMARTS, 14 DE MAIG DEL 2013Fa uns quants anys que l’es-criptor Jesús Moncada ens vadeixar,peròésprecisamentenaquests moments que vivimquan la seva creació literàriase’ns fa més vigent que mai.Sóc incapaç d’imaginar-mequè diria l’autor de Camí deSirga,unadelesnovel·lesmésimportants de la literatura ca-talana actual, sobre la greu si-tuació de la llengua catalanaa la Franja de Ponent; o quèpensaria, un dels escriptorsmés traduïts, en veure que laseva llengua ha estat humi-liada a la seva pròpia terra iabocada a una desapariciótràgica.Ambl’aprovaciódelProjec-te de llei d’ús, protecció i pro-moció de les llengües i moda-litats lingüístiques pròpiesd’Aragó i l’esperpèntica deci-sió del govern aragonès deconvertir la llengua catalanaen LAPAO i l’aragonès en LA-PAPYP (per cert, acrònimsque causen la rialla general,des de la comunitat científicaiacadèmicafinsalacanalladeP3) assistim a una mena decreacionisme lingüístic, enca-minat a imposar la suprema-cia de la llengua espanyola i eltrencament de la unitat lin-güística, històrica i culturaldels Països Catalans.Al món civilitzat la llibertatdelspoblesilespersoness’ac-cepta com a un magnífic prin-cipi universal. A Espanya evi-dentment que també, però acondicióqueelscatalansnoelposem en pràctica.Així ho corroboren les in-terlocutòries del Tribunal Su-perior de Justícia de Cata-lunya perquè el castellà siguillengua vehicular en el siste-ma educatiu, les reiteradessentències del Tribunal Su-prem contra el model d’im-mersió lingüística de l’escolacatalana, les impugnacionsdels reglaments d’ús del cata-là i l’occità a les diputacionscatalanes, la croada contra elcatalà a València i les Illes i lafamosa llei Wert.La persecució del catalàpracticada per tots els go-verns espanyols democràtics–amb major o menor visualit-zació,peròtots–ésunaagres-sióalaconvivènciaicontraelsdrets dels ciutadans que enaquest estat tenen el catalàcom a llengua pròpia, va con-tra la realitat social del país ibusca la confrontació perma-nent per desestabilitzar Cata-lunya i esborrar el que tothomsap i és profecia: que de Sal-ses a Guardamar i de Fraga al’Alguer s’hi estén un mateixpoble amb una mateixa llen-gua i una mateixa cultura.En aquestes alçades de se-gleXXIésinconcebible,repro-vable i intolerable el grau depersecució al que està arri-bant una llengua minoritzadacom la nostra en una Europaque es presenta com a para-digmadeladefensadelsdretsde les persones i dels pobles,i que l’any 1992 va crear laCarta Europea de LlengüesRegionals i Minoritàries.Europa no pot mirar cap aun altre costat mentre un delsseus estats membres atacaimpunement i des de posicio-naments histriònics una llen-gua romànica parlada per deumilionsdepersonesiambmésde mil anys d’antiguitat.El Govern aragonèsvaldriamés que es preocupés d’allòque realment interessa alsseus ciutadans (frase de mo-da entre els contraris al dret adecidir),enllocdedifondremi-tesidogmeslingüísticsbasatsen l’absurditat del no-res, ique protegeixi el ric i variatpatrimoni lingüístic de la sevacomunitat autònoma. Altra-ment, s’estan creant proble-mes allí on no n’hi ha i on lapervivència de la llengua ca-talana és un fet natural i unaconstantqueesperdenelsse-gles.Seria exigible, també, queEspanya s’acostumés a com-plir els seus compromisos in-ternacionals sense els arti-ficisitripijocsdecostum,comara la Carta Europea de Llen-gües Regionals i Minoritàriesque l’Estat espanyol signàl’any2001, justament per sal-vaguardar les llengües mino-ritzades. I caldria que els ca-talans despleguéssim tots elsmecanismes nacionals i inter-nacionalsdisponiblesperatu-rar els atacs reiterats de l’Es-tat espanyol contra la nostrallengua.Si convé, sol·licitant la in-tervenció del Consell de DretsHumans de les Nacions Uni-des, perquè els drets lingüís-tics són una part indissoci-able dels drets humans. Desde la Diputació de Lleida, através de la fundació Institutd’Estudis Ilerdencs (IEI) con-tinuarem col·laborant comsempre amb les entitats cul-turals de la Franja de Ponenti, si cap, intensificarem les lí-nies d’actuació que portem aterme a favor de la cultura i lallengua que ens són comunesper tal de garantir les relaci-ons que, després de segles,hemtingut,tenimivolemcon-tinuar tenint a raó del senti-ment de pertinença que ensuneix.Enscalenmésraons?Els acrònims deLAPAO i LAPAPYPcausen la riallageneral des de lacomunitat científicafins a canalla de P3La persecució alcatalà és una gressióa la convivència icontra els drets delsciutadansEl proper 22 de juliol farà 810anys de la col·locació de la pri-mera pedra de la SeuVella, unafita que es va commemorar fajust una dècada amb una granexposició.“L’esplendorretroba-da” era el títol d’aquesta mos-tra que va posar en relleu la ri-quesa històrica del principalmonumentdelaciutatperò,so-bretot,lavoluntatdeLleidaideles seves institucions perquèl’antiga catedral obtingui el re-coneixement que mereix i perdeixar enrere, per sempre, elsanys de vicissituds, d’abandó id’oblit que, no fa tant, van con-duirl’edificiaunestatdedegra-dació perillós.Al1203,l’inicidelesobresdelaSeuVellarepresentalaculmi-nació del treball dels repobla-dors de Lleida, cinquanta anysdesprés de la conquesta de laciutatperpartdeRamonBeren-guer IV i d’Ermengol VI. Lleidaesdevé la capital de la Catalu-nya Nova i neix la ciutat medie-val impulsada per una genera-ció de nouvinguts, el primernucli dels quals formaven partde l’exèrcit conqueridor.Fa més de vuit centúries,aquests repobladors deviend’assistirplensd’esperançaalacerimònia solemne de la col·lo-cació de la primera pedra de lacatedral, símbol de la Lleida delfutur.Desdellavors,laSeuVellahaestat un punt central de la his-tòria de la ciutat, en els bonsmoments i en els dolents. Comun dels temples més rellevantsde la Corona d’Aragó, l’esglésiaésinicialmentplenaderiqueses,però la història es trunca a par-tir del segle divuit, amb la sevaconversió en Caserna Militar ainstàncies de Felip V. La ca-tedral pateix el segrest, espolisi la dispersió del seu vast patri-moni.Per fortuna, aquest papercom a escenari de guerres jas’ha esborrat. Ara, la Seu Vellaencapçala un conjunt patrimo-nial de primer ordre que cadaanyrepmilersdevisitantsique,a més, acull infinitat d’actes onpredomina un altre rol, el decentre de Convivència, de Pau ide Cultura.Aquests valors són, precisa-ment,elsquevolemdestacarlesinstitucions que formem partdel Consorci del Turó, l’Ajunta-ment de Lleida i la Generalitat.Ja fa uns anys que hem comen-çatatreballarperquèlaUnescoreconeguilaSeuVellacomaPa-trimoni Mundial, una distincióqueelmonumentmereix,sobre-tot pel seu immens valor histò-ricipatrimonialperò,també,perla superació d’una trajectòriaplenad’adversitatsipelsvalorsde Pau i Concòrdia que ara ensaporta.Seguint aquesta línia, la SeuVellahaacollitenguany,perpri-mera vegada, l’acte central delDia d’Europa, amb el qual escommemora el naixement de laUE. Els grans protagonistes delajornadasónsempreelsjoves,que participen en la GimcanaDestí Eurora que, en aquestaocasió, ha farcit de pistes dife-rents racons del turó.D’aquesta manera, hem vol-gut significar el paper de l’anti-ga catedral de Lleida en la his-tòria de Catalunya, d’Espanya id’Europa i, alhora, fer un pasmés per impulsar la declaraciócom a Patrimoni Mundial de laUnesco.L’acte també ha servit pertransmetrealsnoisinoieslahis-tòrianostrepatrimoniipersitu-ar-laenrelacióambEuropa,queés el marc on ells s’hauran dedesenvolupar.Quanacabinlesobresderes-tauració del campanar, la pro-pera tardor, la bandera d’Euro-pa lluirà de manera permanentalTuró.LaSeuVella,patrimonimundialdelaUnescoDIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialUn estudi de la Cambra de Comerç ha confirmat el que era un secret a veus: la majoria de lesempreses lleidatanes tenen problemes per finançar-se i aquesta circumstància, lògicament,complica la seva viabilitat present i futura. L’aixeta dels bancs no raja prou o no raja, i si aaquest factor hi afegim la creixent escassetat de fons propis i, com no, la ‘moda’ delsimpagaments, cada dia es fa més difícil la supervivència del nostre teixit empresarial. Es veuque l’únic que funciona bé són les exportacions, però és clar, si els teus clients són a fora, end’altres països, per què no impulsen les empreses i les fàbriques allà on hi ha els clients? Sil’escenari no canvia en breu els pocs negocis que persistiran potser s’exportaran a si mateixos.s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat).El(difícil)finançamentdelesempresesÀngel Ros i DomingoAlcalde de LleidaJoan Reñé i HuguetPresident de laDiputació de Lleida
 6. 6. 06LLEIDA BONDIADIMARTS, 14 DE MAIG DEL 2013SALVADOR MIRET(ACN). LLEIDALa plaça Ricard Viñes vaacolliractivitats organitzades per l’As-semblead’Indignatsiperla‘ma-rea blanca’ de Lleida que hanservitperdebatrel’actualmodelde la sanitat pública i analitzarels afectes que han comportaten el servei les retallades de lesdiferents administracions. Peraixò,l’Assemblead’usuarisitre-balladors de la Sanitat PúblicadeLleidaaprofitàlajornadaperrecollir dades sobre les llistesd’espera per comparar-les ambles que dóna el Departament deSalut. Les activitats s’emmar-quen dins les jornades 12-18M,quepreveuenlacelebracióentreaquestes dates, d’actes lúdics ireivindicatius per evocar el 2naniversari del moviment 15M.La festa es va promocionar ahir a la capital catalanaBarcelona,últimaparadadelCaragolTourEnguanytambé havisitat Madrid,Vitòria i ManresaREDACCIÓ. LLEIDALa Caragol Tour, la gira promo-cionalquelaFederaciódeCollesde l’Aplec del Caragol de Lleida(Fecoll)organitzacadaanyambl’objectiu de donar a conèixerl’Aplec arreu, va arribar ahir alseu punt i final a Barcelona. Elconseller d’agricultura, JosepMaria Pelegrí, el regidor i res-ponsable de Turisme de Lleida,Fèlix Larrosa, i el vicepresidentde la Diputació, Miquel Padilla,entre d’altres, van acompanyarel president de la Fecoll, XavierPérez,enlapresentaciód’aques-ta festa que enguanytindrà llocels 24, 25 i 26 de maig.La presentació consistí enun menú degustació de Cuinadel Caragol de Lleida, elaboratpelsalumnesdel’Escolad’Hote-leria i Turisme, on els caragolshanestatelsprotagonistes.Ambaquestajasón10lesedicionsdela promoció gastronòmica del’Aplec, que al 2013 ha visitat, amés,Vitòria, Madrid i Manresa.RicardVinyesrecuperal’esperitdel15-MActivitats per commemorar els 2 anys del movimentElcol·legiClaverrecull3.063litresdelletLacomunitateducativadelCol.legiClaverharecollitenmenysd’un mes fins a un total 3.063 litres de llet, que seran distri-buïts des d’Arrels-Servei d’aliments.ElPPdenuncial’estatd’unavoreraaCappontEl grup del PP presentarà en la propera Comissió d’Urbanis-me un prec per instar la Paeria que procedeixi a anivellar lavorerasituadaalsporxosdelcarrerQuatrePilans,aCappont.ARRELS / COL·LEGI CLAVERPPJULIÀ ESCUDÉ (FECOLL)REDACCIÓ. LLEIDAUnamitjanad’un70%delesem-preses lleidatanes ha patit difi-cultatsperfinançar-sedurantelpassat trimestre.Així es desprèn d’un informedelaCambradeComerç-delqueahir es va fer ressò el portal Se-gre.com-, que també constataque el comerç és el sector ambmés expectatives de millora aLleida durant aquest trimestre,seguit per la indústria, tot i quede forma dèbil, i també de laconstrucció,que,amés,sembla,que ha tocat fons. A l’altre cos-tatdelabalança,encanvi,sesi-tuen els serveis.En la construcció ho afirmamés d’un 85%, en el comerç ielsserveisun75ienlaindústriaun54.Hoatribueixen,comapri-meracausa,alsproblemesdeli-quiditat derivats dels impaga-Més a la construccióque a la indústriaEn el sector del comerçtambé asseguren que hopateixen fins a un 75%L’escassetat de fonspropis també afectaCrítiquen que els bancshagin tallat l’aixeta delcrèdit a moltes pimesLa nota positiva sónles exportacionsLes firmes que venen al’estranger mostren unafacturació estableEl70% d’empresesdeLleidatenenproblemesperpoder-sefinançarLa Cambra de Comerçveu en els impagaments un factor clauments de clients i retards en co-brar les factures.També a l’estancament del’activitat. Una altre motiu ésl’escassetat de fons propis i ladisminuciódelsrecursosinternsde cada empresa. També criti-quenespecialmentqueelsbancshagin tallat l’aixeta del crèditpràcticament a totes les pimes.Segonsl’estudidelaCambra,aquest1rtrimestredel’anynohiha cap sector que mostri unamarxa del negoci positiva. Tot iaixò, sembla que les millors ex-pectatives, que s’hauran deconstatar aquest trimestre, sónper al comerç i la construcció,que sembla que han tocat fons.L’únicanotapositivavedona-da en les exportacions. Així, lesempresesexportadoresmostrenestabilitat en la seva facturacióa l’estranger.PUBLICITATÈxitaInstagramdel#comparteixlleidaREDACCIÓ. LLEIDAMés de 466 fotos de Lleida, re-alitzades durant aquest cap desetmanadeFestaMajordeLlei-da, ja han estat penjades al ser-vei Instagram sota l’etiqueta#comparteixlleida.FinalitzalamilloradelafontdelaplaçadelaPauREDACCIÓ. LLEIDALa Paeria ha finalitzat la millorade la font de la plaça de la Pau,amb la rehabilitació dels vasosde la font i els seus sistemes hi-dràulics i elèctrics i.ElPlaPiveIIgenera484vendesdecotxesaLleidaREDACCIÓ. LLEIDALescomarquesdeLleidahantin-gutja484reservesdevendesdecotxes d’ença el funcionamentdel Pla Pive II, que potencia lacompra de vehicles nous.CiUvolunseguimentdelanovaxarxadebusosREDACCIÓ. LLEIDAElGrupdeCiUalaPaeriavaexi-gir una reunió de seguiment so-bre la nova xarxa de busos. Perlaportaveu,BeaObis,“laimpro-visació genera més incertesa”.
 7. 7. BONDIADIMARTS, 14 DE MAIG DEL 201307COMARQUES60expositorsala10aFiradelCaçadordeSolsonaEl certamen espera 10.000visitants els dies 18 i 19REDACCIÓ. SOLSONALa 10a edició de la Fira del Ca-çador de Solsona, que se ce-lebra els dies 18 i 19, comptaràamb una seixantena d’exposi-tors relacionats amb el món delacaça:gossos,vestuari,animalsde caça o animals per a l’activi-tatcinegètica,amésd’oferirpro-ductes naturals d’artesania i delaterra.L’organitzaciópreveure-bre uns 10.000 visitants.Durantlapresentaciódelafi-ra, el president del Consell Co-marcal del Solsonès, Joan Solà,va explicar que el sector és im-prescindible, ja que contribueixa mantenir l’equilibri mediam-biental de la comarca iva recor-darquedurantlatemporadaan-terior les societats de caçadorsvan sacrificar un miler de porcssenglars. També va reivindicarl’actualització de la llei de caça.ElJussàreivindicanovesinversionsalacomarcaSostenenquelacrisicastigaelsnuclisdemuntanyaREDACCIÓ.TREMPElPallarsJussàreclamaalaGe-neralitat més inversions a la zo-na.Enconcret,elConselld’Alcal-des demana que els pressupos-tosperaquest2013garanteixinfonsperalpladecaminsquehade finançar-ne el manteniment,segons va avançar ahir TV3.Elsalcaldesdelacomarcaar-gumentenquedesdel’any2010nos’hadestinatniunsoleuroalprograma Pirineus de la Gene-ralitat. Alhora critiquen que lamancaderecursosdel’adminis-tració catalana hagi fet desapa-rèixer la línia d’ajudes a l’accésals nuclis, cosa que no fa mésque empitjorar el mal estat enquè es troben les carreteres iels camins de la comarca. Esqueixen que la crisi econòmicacastigaencaramésduramentelsnuclis de muntanya.3detingutsperrobarenunedificideshabitatREDACCIÓ. ALCARRÀSElsMossosd’EsquadrailaPoli-cia Local d’Alcarràs van detenirdissabte3veïnsdeLleida,de14,18 i 21 anys, pel robatori en unedifici de nova construcció.ÈxitdeparticipacióalaFiradelCol·leccionismeREDACCIÓ. MOLLERUSSAEl PavellóVerd del Recinte FiraldeMollerussavaacollirdiumen-ge l’11a Fira del Col·leccionismei la 12a Trobada de Plaques deCava de Mollerussa, que vanser un èxit de participació.PUBLICITATMARTA LLUVICH (ACN). RIALPL’Escola de Pastors ofereix unnouServeid’Assessoramentalsantics alumnes per ajudar-los aconsolidarelsseusprojectesra-maders.Aquestserveitél’objec-tiu de fer un acompanyamentdels projectes ramaders que elsantics alumnes ja han iniciatper aconseguir així la seva con-solidació i facilitant la rege-neració del teixit pagès. Es volajudar així a consolidar aquestsprojectesdelanovapagesiaqueestan iniciats però es trobenambnombrososreptescomsónlanovaincorporacióalsector,elsentrebancs burocràtics o la co-mercialització. Cinc professio-nals faran aquest acompanya-mentdurant6mesosa10alum-nes. Es tracta d’una prova pilotdins del projecte de FundaciónBiodiversidad.Aquest servei s’inspira en lapraxis de l’Escola de Pastorsd’Iparralde (Oloron Saint MarieL’EscoladePastorsdónaconsellaanticsalumnesUn equip de 5 professionals assessorarà 10 joves pastorsalPaísbascfrancès)ons’ofereixalsexalumnesd’unamaneraop-tativaunserveid’assessoramentqueportenatermeelsmateixostutorsdel’Escola.D’altrabandadurant els 5 anys de l’Escola dePastorss’hadetectatunaneces-sitatd’acompanyamentalspro-jectes ramaders que estan des-envolupant amb esforç i il·lusióels antics alumnes.El servei estarà format per 5tècnicsi/oramadersqueoferei-xen un servei professional i es-pecíficadaptatalesnecessitatsde cada projecte. Dins dels tèc-nicsescomptaamblapresènciade dos ramaders amb experièn-cia en el camp de l’assessora-ment, un tècnic especialitzat entemes lleters de l’Escola del Pa-ísBasc,unacomptableiunatèc-nica agrònoma de l’Escola dePastors.Els assessoraments es po-dranferinsitual’explotaciópe-ròtambéesresoldrandubteste-lefònicament en qualsevol mo-ment.Tambéesrealitzaranunesjornades formatives conjuntesamb l’objectiu de resoldre dub-tescomunsvinculatsa:Comfer-se pagès, les formes jurídiquesde funcionament, la normativalegal,elstemesfiscalsicompta-bles i el màrqueting i la venda.ORIOL BOSCH (ACN). LLEIDATàrrega va recuperar ahir, ambmotiu de la Festa Major, la pro-cessó de les Santes Espines deTàrrega. Aquesta tradició re-ligiosaesremuntaa1551ilaini-ciativahaestatfruitdel’Associ-ació Guixanet i la Parròquia deTàrrega. La processó va comp-tar amb la participació de l’Es-bart Albada, la Fal·letra Gegan-tera, l’Associació Guixanet, elsDiables BAT, Enmig, les bande-res, els capitans i les relíquies.L’acteva ser presidit pel con-sellerdelaPresidència,FrancescHoms, que va replicar al presi-dent del Govern espanyol, Ma-rianoRajoy,que‘’l’alçadademi-res’’ambeldèficitpressuposta-ri ‘’és per tothom’’ i que a més améscal‘’posar-himoltdesentitcomú’’ ja que no s’entén queara s’hagi d’alterar l’objectiu dedèficit quan fa un any era d’unterç per les comunitats autòno-mesidosterçosperl’Estat(mésinformació a la pàgina 11).LaprocessódelesSantesEspines‘torna’aTàrregaOms presideix l’acte i replica Rajoysobre el dèficitAquesta tradició religiosa es remunta a l’any 1551ORIOL BOSCH (ACN)La fita és consolidarels seus projectesEs tracta d’un pla piloten el marc del projecteFundación BiodiversidadInclou jornadesformativesQue volen resoldre totsels dubtes al voltant de‘Com fer-se pagès’
 8. 8. 08PUBLICITAT BONDIADIMARTS, 14 DE MAIG DEL 2013
 9. 9. BONDIADIMARTS, 14 DE MAIG DEL 201309COMARQUESPUBLICITATLAURA CORTÉS (ACN).TARTAREUEls ajuntaments d’Os de Bala-guer, Àger i Castelló de Far-fanyarebutgenexplotarunami-na de sal a Tartareu, nucli quepertany al municipi de Les Ave-llanes i Santa Linya i ja han pre-sentat al·legacions al projecte.Denuncien manca d’informaciói per tant, temen que es conta-mini el riu Farfanya, l’aigua delqual utilitzen pel reg. L’empresaquevolduratermel’extracciótéprevist injectar aigua dolça apressió per dissoldre la sal delsubsòlqueestrobaa150metresdeprofunditat.L’expedientestàpendent de l’autorització de laGeneralitat. L’alcaldessa de lesAvellanes i Santa Linya, CarmeGarrofé, no rebutja “d’entrada”elprojecteiconfiaenelcriterideMedi Ambient.El projecte el vol dur a termeuna empresa de Madrid, Sa-linas de la Noguera, SLperò ac-tualment està pendent de l’au-torització de la Generalitat. Escalculaquesotalafincaquevo-len perforar, de 16 hectàrees, hiha 2,6 milions de tones de sal.L’empresapreveuunaproduccióde 10.000 tones de sal anualsdurant 40 anys.L’alcaldessa d’Os de Bala-Laminadesalestàpendentderebrel’autoritzaciódelGovernUNA QUARANTENA DELLOCS DETREBALLL’alcaldessa de Les Avellanesi Santa Linya i presidenta dela Mancomunitat d’aigües delaNogueraAlta,CarmeGarro-fé, ha confirmat que des de laMancomunitat han presentatuna al·legació perquè esvolenassegurar que el projecte noafectarà el subministramentd’aiguaperòqueconfia,diu,enl’administració.Elprojectesu-posaria la creació d’una qua-rantena de llocs de treball.OsdeBalaguer,ÀgeriCastelló,contrarisalesSalinesdeTartareuEls respresentants dels municipis afectats observen el riu Farfanyaguer, Estefania Rufach, ha criti-cat que la informació que l’em-presa ha donat als ajuntamentsafectats és “nul·la”. Des del’Ajuntamentd’Oshanpresentatdues al·legacions.Estàprevistquel’Ajuntamentd’Os de Balaguer es reuneixiaquest divendres amb els veïnsper demanar-los la seva opiniósobre el projecte i està previstquedemanintantalConsellCo-marcal de la Noguera com a laGeneralitat,queelsfacilitinlain-formació que tinguin al respec-te a fi de prendre decisions.LAURA CORTÉS (ACN)LaproclamaciódelaRepública,al’EspaiMaciàL’Espai Macià de les Borges ha incorporat la portada del dia-ri La Publicitat del dia 15 d’abril de 1931, l’endemà de la pro-clamaciódelaRepúblicaCatalana.Eldiariiunaaucaquenar-ra lavida de l’expresident Macià són novetat a l’equipament.AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
 10. 10. 10GASTRONOMIA BONDIADIMARTS, 14 DE MAIG DEL 2013
 11. 11. BONDIADIMARTS, 14 DE MAIG DEL 201311ACTUALITATJornadesculturalsiFestaMajordelRoseralPoalLes activitats s’han desenvolupat durant 12 diesREDACCIÓ. EL POALElsveïnsiveïnesdelPoals’hanbolcat en els actes que des del’1 de maig i fins aquest diu-menge s’han celebrat a la po-blació amb motiu de les Jorna-des culturals i la Festa del Ro-ser.Així, entre els diferents ac-tes que s’hivan programar, calesmentar la xerrada de DiegoTeruel sobre els micropobles alescomarquesdeLleida,elcon-cert jove Raig de Maig, la tira-da de bitlles catalanes en edatescolar al Camp d’Esports, ba-llada de sardanes a la Plaça, ol’espectacle infantil Cuina delsNassos, on es transmetia unmissatgeeducatiusobrelacui-na mediterrània, els aliments ila dieta equilibrada.MostraderebosteriadediferentspaïsosREDACCIÓ. EL POALUnadelesactivitatsdestaca-des dins de les Jornades Cul-turals del Poal va ser la mos-tra de rebosteria de les cultu-res, on es van arribar a pre-sentar fins a 18 pastissos ori-ginarisdeCatalunya,Andalu-sia, Romania, Bielorússia,Brasil iAlgèria. Els productesenqüestióesvanpodertastari l’Ajuntament s’hi va sumaraportantelsrefrescos,mosca-tell i vi dolç.Mostra de rebosteria al PoalFIRMA FOTOAGÈNCIES. BRUSSEL·LESEl Comissari Europeu d’Ocupa-ció,LászlóAndor,vaafirmarquela reforma laboral posada enmarxa a Espanya ha estat degran calat i que, per tant, “no hiha una necessitat urgent”d’aprofundir en la flexibilitzaciódelmercatdetreball,totiquehaafirmat que es podria anar mésenllà en matèria de contrac-tació, amb la creació d’un “con-tracte únic obert”.Durant la inauguració d’unajornadaorganitzadapelConsellde la Joventut d’Espanya sobrela‘GarantiaJuvenil’ambeldirec-tor general de Treball AutònomdelMinisterid’Ocupació,MiguelÁngelGarcía,Andorvaassenya-lar que, donada la segmentacióque encara existeix en el mer-cat de treball espanyol entrecontractes indefinits “molt pro-tegits” i altres “precaris” de ca-ràcter temporal, “potser és unapossibilitat que pugui existir aEspanya aquest contracte”. Estracta, ha dit, d’una “recomana-ció” de la Comissió Europea.LaCEinstaaEspanyaacrearuncontracteúnicobertcontral’aturEl comissari Andor destaca el gran calat de la reforma laboralL’eurucomissari de Treball, Afers Socials i Inclusió, Lászlo Ándor, a la dretaREUTERS (ACN)AGÈNCIES. BARCELONA/MADRIDElCNIhainvestigatelpresidentdel’EspaiCatalano-MarroquídelaFundacióNousCatalans,Nou-reddine Ziani, durant els últimstresanys,segonsfontsdelsser-veis secrets espanyols.Les mateixes fonts apuntenque la petició d’expulsió que elCNIhaenviatalMinisteridel’In-terior es fonamenta en un delssupòsitsdelaLleid’Estrangeria:posar en perill la seguretat del’Estat.El cas queda a mans del se-cretari d’Estat de Seguretat,Francisco Martínez Vázquez,quevasercapdegabinetdeFer-nández Díaz fins que el seu pre-decessor,IgnacioUlloa,vadimi-tir coincidint la publicació delsinformes falsos sobre el presi-dent Artur Mas.Per la seva banda, el conse-llerd’Interior,RamonEspadaler,ha afirmat ahir que no disposad’informacióquevinculil’expul-siódelmarroquíNoureddineZi-ani, vinculat a Convergència,amb el procés sobiranista oberta Catalunya.ElCNI hainvestigatZianidurantelsdarrers3anysEl Ministeri d’Interior decidirà ara sobre l’expulsióNoureddine ZianiAGÈNCIES. MADRIDElpresidentRajoyvareclamaratoteslescomunitatsautònomes“generositat,senyisentitcomú”davantlapossibilitatqueespac-tin objectius de dèficit asimè-trics, en funció de la seva situa-ció i necessitats. Catalunya re-clama un mínim del 2,1%, però,segons Rajoy, el president de laGeneralitat, Artur Mas, no li vaesmentarcapxifraquantotsdoses van trobar divendres passat.“A mi no em va parlar de núme-ros. Això requereix sensatesa,sentit comú i no tirar-nos elstrastospelcapperquènoserveixde res”, va afegir.RajoydemanaalsbaronssenypeldèficitasimètricDiu que divendres Mas no liva esmentar cap xifraPUBLICITATUnrobotoperal’epilèpsiapreservantelcervellAGÈNCIES. BARCELONAL’hospital del Mar presentà unrobotquepermetoperarl’epilèp-sia, una síndrome cerebral crò-nicaquearanoteniatractament.El giny val 200.000 € i ha per-mès fer amb èxit 5 operacions.PremidelFestivaldeDonostiaaCarmeMauraAGÈNCIES. SANTSEBASTIÀL’actriu Carmen Maura rebrà alsetembre el premi Donostia delFestival de Cinema de Sant Se-bastià en reconeixement a totala seva trajectòria.Demanen6anysdepresóaBerlusconipelcasRubyAGÈNCIES. ROMALa Fiscalia ha sol·licitat 6 anysde presó per Berlusconi en rela-cióambel‘casRuby’,enquèes-tà acusat d’abús de poder i inci-tacióalaprostituciódemenors.
 12. 12. 12ESPORTS BONDIADIMARTS, 14 DE MAIG DEL 2013RuadelBarçapelscarrersdeBCNpercelebrarlaLligaEls blaugranavan ser aclamats pels afeccionats durant tot el recorregut triomfalACN. BARCELONALaruadelBarçavarecórrerahiralatardaelscarrersdeBarcelo-na amb motiu de la celebraciódeltítoldeLligaaconseguitma-temàticament dissabte desprésde l’empat del Madrid i l’Espa-nyol.L’autocarambelsjugadorsdel Barç -que van ser aclamatsduranttotelrecorregut-avasor-tiralvoltantdedosquartsdesetde la tarda del Moll de Barcelo-na i va continuar per plaça delesDrassanesambelpasseigJo-sep Carner, va seguir per PortaldelaPauielpasseigColom,perla plaça Antonio López, i al vol-tant d’un quart de vuit enfilavaperVia Laietana i des d’aquí se-guirà per la plaça Catalunya, elpasseigdeGràcia,elcarrerAra-gó,l’avingudaSarrià,peracabara l’encreuament de l’avingudaSarrià amb laTravessera de LesCorts.ElFCBarcelonaesvaprocla-mar dissabte a la nit matemàti- Un seguidor del Barça celebra eufòric l’arribada del bus amb els jugadorsJORDI PUEYO (ACN)Messitéunarupturaalbícepsfemoral de la cuixa dreta i diuadéu a la temporada, segonsva dir ahir TV3, que va afegirqueavuilifaranmésprovesperconfirmar el diagnóstic.D’altrabanda,elsecretaritèc-nicdelBarça,AndoniZubizar-reta,vareconèixerquehantro-batalgunrecanviperalaposi-ciódecentral,perònovavoleravançar-neelnom.Tanmateix,Gerard Deulofeu va signar larenovació fins al 2017.MESSI DIU ADÉU A LATEMPORADAcament campió de Lliga 2012-2013 sense jugar després del’empat del Madrid a Cornellàper 1 a 1. Amb aquest resultat,elsblancsnotenienresaferperatrapar el líder. Els de Vilanovavan jugar sense pressió contral’Atlético diumenge al Calderónon van guanyar per 1 a 2.PUBLICITATRaphaëlVarane,operatdelmeniscdelgenolldretAGÈNCIES. BÉZIERSEl central del Reial MadridRaphaël Varane v aser intervin-gut ahir de la seva lesió al me-nisc del genoll dret. L’artroscò-pia va ser realitzada pel doctorHerveSilbert,cirurgiàortopèdicespecialistadegenolldelaPoly-clinique Saint-Privat, a Béziers(França).Varane es perd la finalde la Copa davant l’Atlético.22patinadoresdelLleidaP.A.rebenelscertificatsREDACCIÓ. SOLSONAEn les proves de certificats depatinatgecelebradesaquestdiu-menge a Solsona, un total de200jovespatinadors/resvanre-alitzar les diferents proves.D’aquest total de participants,22 esportistes del Lleida Pa-tinatge Artistíc les van superar.UnaatletadelaUdl,plataalCampionatUniversitariREDACCIÓ. CÀCERESLa UdL ha aconseguit una me-dallaalsCampionatsd’EspanyaUniversitaris d’Atletisme, quevan tenir lloc el cap de setmanaa Càceres. Elena Llobera, alum-na d’INEFC, es va penjar la pla-ta en salt de llargada.
 13. 13. BONDIADIMARTS, 14 DE MAIG DEL 201313PROPOSTESRambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26Anna Karenina (apta). 15.45, 18.00, 20.15El lado bueno de las cosas (+12). 22.30Un planeta solitario(+7). 16.20El impostor (+12) (VOS). 18.25, 20.20,22.10Un gran equipo (+12) (HD). 16.15, 18.10Noche de vino y copas (+7) (HD). 20.05, 22.00Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38Iron Man 3 (HD). 15.50Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 -www.laurenfilm.esMemorias de un zombi adolescente (+12). 16.30, 18.30,20.30, 22.30, •00.30Efectos secundarios (+12). 20.20, 22.20, 00.20Los Croods (apta). 16.40, 18.30Oblivion (+7). 16.30, 19.10, 22.00,•00.25Objetivo: la Casa Blanca. 16.00, 18.10, 20.25, 22.40,00.50Posesion infernal (Evil Dead)(+18). 20.30, 22.30,•00.30Tierra prometida (+7). 16.15, 18.15La gran boda (+12). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.20Iron Man 3 (+12). 16.30, 19.00, 22.00, •00.25Scary Movie 5. 16.20, 18.20, 20.20, 22.20, •00.15Un lugar donde refugiarse (+12). 16.30, 19.15, 22.00,•00.15Combustión (+16). 16.10, 18.10, 20.15, 22.20, •00.20Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. -www.funatic.esTo The Wonder (+12). 15.50La caza (+12). 17.40, 20.40La nostra vita (+7.) 19.30On The Road (+16). 22.40El payaso (apta). 15.00, 21.15Unes altres veus. Una mirada diferent sobre l’autisme(apta). 16.25Barbara (+12). 17.00, 18.50, 22.404 días de mayo (+12). 16.30Ayer no termina nunca (+12). 18.05,22.40Searching for Sugar Man (apta) (VOS). 22.15Rebelde (War Witch) (+12) (VOS). 15.00, 19.45JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó.Alpicat - Tel.: 973 70 63 50Iron Man 3 (+12) (3D). 18.30, 20.50, •23.10Iron Man 3 (+12). °12.10, °14.30, 16.50, 19.10, 21.30,•23.50Iron Man 3 (+12). °11.30, °15.20, 17.40, 20.00, 22.20,•00.35Oblivion (+12). °11.30, 16.20, 18.50, 21.20, •00.30Oblivion (+12) (HD). 19.35, 22.00, •00.30Nemo (+apta) (HD). °11.35, °15.45, 17.40La gran boda (+12). °12.00, °14.20, 16.00, 17.35,19.15, 21.00, 22.40Parker (+16). •00.20Los Croods (apta) (català) (HD). °11.35,°14.45Los Croods (apta) (3D). 16.40Los Croods (apta). °12.05, 16.05, 18.05G.I. Joe: La venganza (+12). 20.00, 22.00,•00.00Jack el cazagigantes (+7). °11.35, °14.00, 16.15, 18.20Un lugar donde refugiarse (+12). 20.30,22.35,•00.40Tierra prometida (+7). °12.30,°14.30, 16.30, 18.30Efectos secundarios (+12). 20.25, 22.25,•00.25Dando la nota (+12). °11.35, °13.45, 16.25,18.30Los últimos días (+12). 20.35, 22.30, •00.25Oz, un mundo de fantasía (+7). °11.35, 16.35, 18.50Memorias de un zombi adolescente (+12). 21.10,•23.05Objetivo: la Casa Blanca (+16). °11.40, °13.50, 16.00,18.10, 20.20, 22.30, •00.40Objetivo: la Casa Blanca (+16). °12.40, °14.50, 17.00,19.10, 21.20, •23.30Scary Movie 3 (+16). °12.20, °14.05, 15.45, 17.25,19.05,20.45, 22.25, •00.05Ayer no termina nunca (+12). °12.10, 16.15, 18.00Combustión (+16). 19.50, 21.50, •23.50Stoker (+16). °12.00, °14.40, 16.35, 18.25, 20.15, 22.05,•00.00Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13.www.circusa.comLa gran boda (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.10, 20.10, 22.30;Dg. 18.10, 20.10; Dl. 22.15Objetivo: la Casa Blanca (+16) (Digital HD). Dv. 22.30;Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 18.00, 20.15; Dl. 22.15Siete psicópatas (+16). Dv. 22.30; Ds. 19.45; Dg. 19.45Incompatibles (+16). Ds. 17.45, 22.30; Dg. 17.45; Dl.22.15Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30.www.circusa.comAnna Karenina. Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg.17.30, 20.00, 22.15; Dl. 18.15, 22.15; Dm. 17.30, 20.00La gran boda (+12). Dv. 22.30; Ds. 20.00, 22.30; Dg.20.00, 22.00; Dl. 22.15; Dm. 20.00Amics per sempre (apta) (Preu: 3,50€). Ds. 18.15; Dg.18.15; Dl. 18.15; Dm. 18.15Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64.www.circusa.comG.I. Joe: La venganza. Dv. 22.15; Ds. 19.15; Dg. 17.30Amor (+12). Ds. 22.15; Dg. 19.30Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig.www.circusa.comMemorias de un zombi adolescente (+12). Ds. 18.15; Dg.17.00Los últimos días (+12). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45.www.circusa.comLa trama (+12). Dg. 20.00Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 0064. www.circusa.comJack el cazagigantes (+7). Ds. 18.15; Dg. 17.00Efectos secundarios. Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15Planell C/ Lleida, 2. Linyola - Tel.: 973 57 51 88.www.circusa.comOz: un mundo de fantasía (+7) Dv. 22.00; Dg. 17.30Los últimos días (+12). Ds. 22.00; Dg. 19.45CinemesExposicionsPòsters d’Àlex TrochutVestíbul de la Facultat de Ciències del’Educació (Cappont). LleidaA les 12 del migdia.Presentació de l’exposició de pòstersd’ÀlexTrochut,dissenyadorgràficiil·lus-trador, a càrrec de l’artista. La mostras’emmarca en el projecte Zona Baixa ies podràveure fins el 31 de maig.GiliiRoigilafotografiaMuseu d’Art Jaume Morera.L’exposiciópermetconèixerlaproduc-ciófotogràficadeBaldomerGiliiRoig.Es pot contemplar fins al 9 de juny.TrilogiadelaprivadesaSala Gòtica IEI. Lleida.ExposiciódeMargaXimenez/NoraAn-carola. Fins el 23 de juny.Carmen GiraldezEspai Cavallers. Lleida.Fins el 8 de juny, es pot visitar la mos-traAliciaylasmargaritas,queuneixdi-ferentes temàtiques sota el fil de l’ex-periència personal. Aborda temes mi-tològics, simbologia dels jocs d’atzar ielmón‘custom’,lanovel·ladeLewisCar-rol ‘Alicia al país de les meravelles’ i al-tres contes.+ Christus+, porta fideiCatedral de Lleida.Exposició commemorativa de l’Any dela Fe a la Diòcesi de Lleida. Oberta finsel7de juliol.La boira i joCalTalaveró Centre d’Art. C/ De la Font,20. Verdú. www.caltalavero.catExposició de Jaume Amigó amb la boi-radelesTerresdePonentcom elementque embolcalla els mesos d’hivern. Espotveure fins el 22 de juny.RespirsBiblioteca de GuissonaFins el 31 de maig, oberta l’exposicióRespirs, pintura i poesia, de Rosa M.Arrazola.Restes arqueològiquesMuseu Comarcal de l’Urgell (C/ Major,11).Tàrrega.En l’exposició 75 imatges/75 anys, queatravésdefotografiesmostralahistò-riadelMuseud’ArqueologiadeCatalu-nya,s’hanincorporatpecesd’origeniberi romà, vinculades amb la comarca del’Urgell, com per exemple, ceràmiquesibèriquestrobadesalTossaldelMordeTàrrega al 1915.El nostre món en guerraSala Montsuar de l’Institut d’EstudisIlerdencs. A les 20.00 hores.Exposició amb fotografies realitzadesperreconegutsfotògrafsdeguerra, pro-moguda per la Creu Roja i que preténdenunciar els problemes derivats delsconflictes armats del món.MuseusMuseu de l’orBalaguer. www.balaguer.catDesdel3demaigBalaguerdisposadelCentre d’Interpretació de l’Or, segond’aquestes característiques a Europa.Museu de la MecanitzacióAgrària J. TrepatCalTrepat (Av. Josep Trepat, 9).Tàrrega.D’11.00 a 13.00 hores. Gratuït.Visita guiada per descobrir el patrimo-ni històric que alberga l’antiga fàbricademaquinàriaagrícola,museïtzadacoma testimoni del passat industrial de laciutat.ConferènciesCasal d’Amics de Cuba. LleidaSala d’actes de la Biblioteca Pública deLleida.A les 19.00.Xerada sobre el vintè aniversari de lacreaciódelCasalAmicsdeCubadeLlei-da,amblesintervencionsdelpresidentdelCasal,LluísCompanys,ilaregidoradeDretsCivils,CooperacióiIgualtatdel’Ajuntament, Maria Rosa Ball.Productes gourmetsSala Jaume Magre. Lleida.A les 19.00.Conferènciasobreelmercatdeproduc-tes gourmets i ecològics, consum locali exportació, a càrrec de Maria Trias iRubenValls.Inclousortidesal’hortadeLleida.El camí cap a l’independènciaTeatre Principal. Lleida. A les 20.30hores.Xerrada d’Oriol Junqueras, presidentd’ERC , sota el lema 2014: Decidim enilibertat.ProjeccionsÍndia: 12 miradesCentre Excursionista. LleidaA les 20.30.LluisSantiagonarraelviatged’ungrupdepersonesdel’Escolad’IogaOmShan-ti, al nord de l’Índia a la zona de Ra-jasthan,itambéalsudpervisitarlafun-dacióVicenç Ferrer en Anatanpur.LlibresEl estado del malestarAula Magna de l’IEI. LleidaDimecres 15, a les19.30.PresentaciódelllibreElestadodelmal-estar,deJordiBosch,acàrrecdelprofes-sor de la UdL Ramon Morell i l’editorLluis Pagès.Grup de lecturaBiblioteca. Les Borges BlanquesA les 17.15Grup de lectura de novel·la de gènere,comentant l’obra La dona deverd.#GeneracionIndignada:Topíasy utopías del 15MSala de Juntes de 3r pis de la Facultat deLletres (Rectorat). A les 11.00 hores.Roda de premsa per presentar el llibrei també el projecte internacional de re-cercaquelideralaUdLLaGeneracióIn-dignadaambelscoeditorsdel’obra,Car-les Feixa (UdL) i Jordi Nofre (Universi-dades Nova de Lisboa) i Ramon Badia(EditorialMilenio).Ales20.30horesesfarà la presentació del libre a la plaçaRicardViñes amb els autors.MúsicaOrquestra de VentPlaça de les Nacions sense Estat.Tàrrega. A les 13.00 hores.Seguint amb la Festa Major s’ofereixvermunt i concert amb l’Orquestra deventdel’EscolaMunicipaldeMúsicadeTàrrega, dirigida per Joan Claver, queinterpretarà temes clàssics de Haan,Mangione, Borodin iVlak.TallersÚs del telèfon mòbilSala d’actes de l’ajuntament del PoalA les 18.00.Tallerperaprendreautilitzareltelèfonmòbil, organitzat per l’Associació degent gran.TeatreEl nomTeatre Ateneu deTàrrega. A les 20.30hores. Venda anticipada:http://www.telentrada.com/TelentradaAdaptació de Jordi Galceran de la co-mèdiadeMatthieuDelaporteiAlexan-dredelaPatellière, quecomptaambladirecció i actuació de Joel Joan.DiversosEscorxadebats+Auditori Enric Granados. Lleida.A les 20.30.Nova cita amb l’espai de reflexió sobrelesartsilacultura,comissariatperJau-me Belló i Maite Ojer.ProjeccionsVentanas al mundoVestíbulo de CaixaForum Lleida. Del 15de maig al 31 de julio. Activitat gratuïta.A través d’una sèrie de curtmetratgesprotagonitzatsperpersonesqueviuenen circumstàncies adverses, es pretènatansar elvisitant a la realitat dels paï-sos en desenvolupament.ConcursosParadaliteràriaMés informació a www.atmlleida.catSegona edició d’un pioner concurs es-colar, que té com a objectiu sensibilit-zar sobre la mobilitat sostenible.RutadelCisterMés informació al web www.larutadelcis-ter.info o al facebook.com/larutadelcister.Diferentsrecorregutsgastronòmics,his-tòrics o arquitectònics.Lapor,l’apostacontrarevolucio-nàriaFins el 18 de juliol es pot participar a lacinquenaediciódelconcursdeliteratu-rabreuambrerefonssocial.Fesarribarel teu parer en forma de conte o relatcurt a animcontacta@gmail.com o bé através de la web www.lleidapartici-pa.cat/anim.Lleida sí, ... peròRes Non Verba. C/ Maragall, 17. 25003Lleida.Tel. 690 228 425.associaciornv@gmail.com5a edició del concurs popular de foto-grafiaconvocatperl’AssociacióResNonVerba en el qual pot participar tothomquehodesitgi.Espodenpresentarfinsunmàximde3fotografiesilatemàticaés la ciutat de Lleida i província desd’unavessantpositiva...ototelcontra-ri.Elplaçdepresentaciód’obresacabael 30 de juny.ConcursdefotografiadeMorosi CristiansdeLleida.VMemorialXavierAlujaInformació i bases: www.miclleida.orgLes fotografies presentades poden serencoloroblancinegreihandeserimat-gesdelafestaquesecelebraràelsdies18i19demaig.Larecollidadefotosco-mençarà el 22 de maig i finalitzarà el7de juny.EsportsSalut i amistatPlaça Joan Salat. Cervera.A les 08.00.Cicle de caminades, organitzada per laPaeria de Cervera.ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALSPROGRAMACIÓ I HORARIS DEL10 AL16 DE MAIG. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 14. 14. 14OCI BONDIADIMARTS, 14 DE MAIG DEL 2013Anuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.634SudokuNo t’has de preocupar per alguna cosarelacionadaamblasalut,probablementd’unfamiliarproper,perquètotaixòse-rà satisfactori i es resoldrà aviat.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILPensasinot’estàsdeixantinfluirmas-sapelsgustosolamaneradeveurelavi-da de la teva parella. Valora que no estracta de restar, sinó de sumar.TAURE20 ABRIL-20 MAIGÉs molt important que avui dediquis eltemps, encara que sigui de descans, aprepararambintensitataquestaprovaque tens per davant.BESSONS21 MAIG-20 JUNYUna trucada et sorprendrà una mica ino sabràs què contestar davant d’unapregunta molt directa sobre una cosaíntima.Noetplantegismassaaquève.CRANC21 JUNY-22 JULIOLSinocontrolesmassauntemaquetéaveureamblesnovestecnologies,notin-guis cap dubte en buscar respostes enalgú que sí que sap d’això.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTMentalment estaràs fort i deixaràs lesfeblesesdecostat.Potserundiaapro-piat per replantejar què fer amb un as-sumpte relacionat amb un bé material.VERGE23 AGOST-22 SETEMBRETindràs molta facilitat amb les parau-les,etsortiranpersisoles,ifaràsagra-dable estar al teu costat perquè tambépuja el teu sentit de l’humor.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBRECuides una mica més les teves relaci-ons familiars, i és que trobaràs a faltaraunapersona,probablementunfill,queestà lluny, i al quivoldriesveure més.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBREFixa’t bé amb els detalls, en aquestescoses petites que poden fer-te la vidamolt més amable, a tu i als que són a lavora. Ressalta el teu esperit aventurer.SAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBRENoinsisteixisenunprojectequearama-teix està una mica parat i sobre el qualnohihabonadisposicióperpartd’algúamb poder de decisió.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENERLesactivitatsensolitud,comlalecturao una bona passejada t’asserenenl’ànim.Ésmillorquenovulguisimposara ningú els teus desitjos.AQUARI20 GENER-18 FEBRERLa teva força residirà en aprendre a noidealitzar els sentiments ia posar elspeus a terra en tot moment. Una micadepicardiatampocetvindràmalament.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N.1.744Solucions n. 1.7438594 79158 431684 56 9 379 324696 1 75 9 42 8 35 3 86 2 74 9 19 2 48 3 16 7 57 5 29 4 18 3 63 1 68 7 59 4 24 9 82 6 31 5 74 6 93 2 51 7 87 8 31 6 42 5 95 1 27 8 93 4 61. OFERTASNOIDE25anysambformacióengeron-tologias’ofereixpertenircuradeperso-nesgransoperajudarenqualsevoltas-caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell.Telf:6257463956. COMPRASCOMPROOROplata,máximatasación.C/Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida.Tel.675883815.7. VENTASHASDEferunregalaunamicofamiliarqueacabadetenirunacriatura?Vencsaltadorinfantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac-te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806ETCASESivolsgastarpocenelvestitdenúvia?Busquesunvestitperaunaobradeteatre?Posoelmeualavenda.ÉsdelmodelFaunadelamarcaSposadel’any2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:60558580613. QUIRO - MASAJISTASMASAJES PROFESIONALES.Thailan-des,entatami.Altonivel.Discreción.Telf.650037759.16. VARIOST’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!19. ALQUILERESTENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.ES LLOGUEN places parquing motos. C/GermansIzquierdo,38.Tel.608730485.LLOGOPIS Cambrils,3habitacions. Dies,setmanes,quinzenes....Tel.691081382.SEALQUILApiso3habitaciones,amuebla-do.C/MusicVivaldi(zonaPagesos).350€.Tel.97321069920. TRASPASOSEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto-reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enplerendiment,localde120m2.Rendimentde-mostrable.Informacióivisites636189656(Finquescor)22. VENTASOPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATDE NEGOCI, esven barrestaurant (semi nou) en funcionamentalesgarrigues,mésvivenda(casadepe-draseminova)aldamuntmateixdelres-taurant, en total més de 600 m2 cons-truïts. Capacitat 80 començals(FinquesCor)636189656INVERSORS,CASAen venda al centre delesBorgesBlanques,areformar,alcostatdelterral,puntmoltcèntric,solarde113m2imésde300m2construïts,baixos,entre-sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatdefinançamentperpartdelapropietat,pos-sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000e.(finquesCor)636189656MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.VENDA NAU industrial de 350 m2 a lesBorges Blanques, en una parcel.la can-tonera de 650 m2. Informació i visitessensecompromís.636189656Finques-Cor.25. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.
 15. 15. BONDIADIMARTS, 14 DE MAIG DEL 201315TELEVISIÓ06.30 Informativos Telecinco.Presentado por LeticiaIglesias y Ramón Fuentes.08.55 El programa de Ana Rosa.12.45 Mujeres y hombres yviceversa. Presentado porEmma García.14.30 De buena ley. Presentadopor Sandra Berneda.15.00 Informativos Telecinco.Presentado por IsabelJiménez.16.00 Sálvame Diario.Presentado por JorgeJavier Vázquez.20.15 Pasapalabra. Presentadopor Christian Gálvez.21.05 Informativos Telecinco.22.15 Gran Hermano Catorce:Asómate.22.30 El don de Alba. Juguetesperdidos. Alba y Andreatienen que vender losmuebles de la casa de unadiseñadora que planeacambiar de vivienda. Peroen la casa hay un espíritu.00.30 Gran Hermano Catorce: Eldebate.02.30 Premier casino.05.00 Fusión sonora.06.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins. Presentat perAriadna Oltra i HelenaGarcía Melero.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.Presentació: Carles Prats iNúria Solé.15.40 Cuines.15.50 La Riera.16.35 Divendres.18.15 Joséphine.19.57 Espai Terra.20.20 El gran dictat.21.20 Telenotícies vespre.21.50 Català de l’any.22.30 Pel·lícula.23.50 Pel·lícula. Julia. 2008.França. Dir: Erik Zona. Int:Tilda Swinton, SaulRubinek. Julia és unadona de quaranta anys,alcohòlica, manipuladora,desconfiada i mentidera.02.16 TR3S C.02.19 Gavin i Stacey.03.18 Fusió i swing a l’estudi.Valentí Moya Trio.04.50 Jazz a l’estudi.07.50 Doraemon.08.42 Quin crac, l’Angelo!09.00 MIC.09.42 Els barrufets.10.33 Avatar.11.42 Futbol galàctic.12.32 Mofeta Kung Fu.13.10 La lliga dels supermalvats.13.45 Shin Chan.14.35 Els pingüins deMadagascar.15.23 Bola de Drac Z Kai.16.10 One piece.17.00 MIC.17.45 Una mà de contes.17.58 Fungi.18.10 L’abella Maia.19.00 L’Spirou petit.19.30 Info K.19.45 Doraemon.20.15 Tom i Jerry.20.55 Bola de drac.21.20 La Riera.22.05 Quèquicom.23.05 Via llibre.23.34 Premis d’Honor de lesLletres Catalanes.00.07 Extres.00.05 Els codis E.07.20 8 de 8.07.50 Catalunya blues.08.20 La doctora Quinn.09.05 Televenda.11.05 Vaughan en vivo.11.30 Migdia.13.30 Arucitys. Dirigit ipresentat per Alfons Arús.16.30 La doctora Quinn.17.20 Pel·lícula. El meu doble alsAlps. 1967. EUA. Int: YulBrynner, Britt Ekland,Clive Revill.19.10 8 al dia. Amb Josep Cuní.22.30 Gran cinema. Medianocheen el jardín del bien y elmal. 1997. Dir: ClintEastwood. Int: JohnCusack, Kevin Spacey,Jude Law. Per encàrrecd’una revista, John Kelso,un jove escriptor de NovaYork, és enviat a lalocalitat de Savannachper escriure sobre la festade Nadal d’un adinerat iexcèntric personatgelocal.01.15 Misteris... amb Sebastiàd’Arbó.02.10 Clips.08.00 Club Banyetes.08.15 Notícies en xarxa.09.00 Lleida al día.10.30 Cafeïna. Red. Presentatper Marivi Chacón.11.30 Sindicats CCOO.12.00 Promo. Red.12.30 La conquesta de l’aigua.12.50 Lliure i directe. Red.13.30 Sector primari.14.00 Notícies migdia.14.45 Aran TV.15.00 Cafeïna.16.00 Notícies migdia. Red.16.50 Masters UdL.17.00 Aventura’t.17.30 Aula emprenedora. Red.18.00 Museus.18.30 Club Banyetes.18.45 Tendències.19.15 Arant TV. Red.19.30 Esports en xarxa.20.00 Notícies vespre. EditaAres Escribà.20.45 El temps.20.49 Anem a dormir. Infantil.20.50 El debat de Lleida Activa.21.30 Lleida al dia.23.00 Al cap del dia.06.00 Noticias 24 horas.06.30 Telediario matinal.08.30 Los desayunos de TVE.Programa de análisis de laactualidad con entrevistasy tertulias.10.10 La mañana de La 1.14.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1.16.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.16.30 Gran Reserva, el origen.Las bodegas Cortázar yReverte luchan porhacerse un hueco en unpanorama dominado porlas bodegas Miranda.17.30 Amores verdaderos. Serie.18.00 Tenemos que hablar.19.00 +Gente.21.30 Teledario 2.21.40 El tiempo.22.30 Masterchef. Concurs.00.20 Fabricando made inSpain. Nuevo.01.10 Repor. Atrapado en el paro.02.10 La noche en 24h.03.45 TVE es música.05.30 Noticias 24h.06.00 TVE es música.06.30 That’s English.07.00 Grandes documentales.07.55 Biodiario.08.00 Grandes documentales.08.55 Biodiario.09.00 Babel en TVE.09.35 Aquí hay trabajo.10.05 La aventura del saber.11.00 Grandes documentales.12.00 Para todos La 2.13.35 Zoom tendencias.13.45 Documentos TV.14.45 Docufilia.15.35 Saber y ganar.16.05 Grandes documentales.17.05 Documentales naturaleza.18.00 Docufilia.18.55 Biodiario.19.00 Historias de trenes.19.30 Para todos La 2.20.00 L’informatiu. Inclou Eltemps.20.30 Continuarà.21.00 Docufilia.22.00 Versión española. 00.10La 2 Noticias.00.45 Redes 2.0.06.00 Vídeos musicales.06.15 Noticias de la mañana.08.55 Espejo público.Presentado por SusanaGriso.12.20 Karlos Arguiñano en tucocina.12.50 La ruleta de la suerte.Presentado por JorgeFernández.14.00 Los Simpson.15.00 Noticias. Con VicenteVallés y LourdesMaldonado.15.45 Deportes. Con ManuSánchez.16.00 Tu tiempo.16.30 Amar es para siempre.17.30 El secreto de Puente Viejo.18.45 Ahora caigo.20.00 Atrapa un millón diario.21.00 Noticias.21.30 Deportes.21.40 La previsión de las 9.21.45 El hormiguero. 3.0.22.40 Gran hotel.00.15 Sin rastro.01.45 Ganing Casino.05.00 Minutos musicales.06.00 La Sexta en concierto.07.45 Al rojo vivo (red).09.30 Crímenes imperfectos.10.30 Crímenes imperfectos.Ricos y famosos.11.30 Informe criminal.12.30 Al rojo vivo.14.00 La Sexta Noticias 1ªedición.15.00 Jugones.15.10 La Sexta Meteo 1ª edición.15.30 Taxi.16.10 Así nos va.17.40 Más vale tarde.20.00 La Sexta Noticias 2ªedición.20.55 La Sexta meteo 2ªedición.21.00 La Sexta deportes 2ªedición.21.30 Filmaniac.22.35 El taquillazo. El planeta delos simios. 2001. EUA. Dir:Tim Burton. Int: MarkWahlberg, Tim Roth,Helena Bonham.00.30 Cine. Batman Forever.1995. GB. Int: JoelSchumacher.02.45 Astro TV.07.00 El zapping de los surferos.08.45 Money Time. Con LujánArgüelles.09.45 Rush.10.30 Alerta Cobra. Tormentacibernética; En Vogue.12.30 Las mañanas de Cuatro.Con Jesús Cintora.14.00 Noticias Cuatro.14.50 Deportes Cuatro.15.45 Castle. Un Santa Claussecreto; El ojo que todo love; 3XA.18.30 Te vas a enterar.20.00 Noticias Cuatro.21.00 Lo sabe, no lo abe.22.30 Castle.23.15 Elementary. Sensación deDéjà vu. Joan afronta suprimer caso en solitario: ladesaparición de una mujerque dejó a su marido uninquietante y lacrimógenovídeo en el que informesobre un crimen cometidoen un andén del metro.00.00 Castle. Inmóvil.01.00 Ladrón de guante blanco.El dilema del prisionero;Hombre de empresa.02.30 La línea de la vida.TV3 Súper3/33 8TV LleidaTVLa1La2Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.14/05/2013PUBLICITATAvui felicitem els MATIES I ELSMACIÀPUBLICITATCatalàiLapao,llengüesdiferents?El president de la Federa-ció d’Associacions Cultu-rals de l’Aragó Oriental(FACAO), Luis Gascón,vaassegurar en una entrevis-ta a El món a RAC1 que elcatalà i Lapao són llen-gües diferents. “Ens ente-nem perfectament, peròno són les mateixes llen-gües. Jo parlo en chapurri-au ivostès en català”,vadir. “A l’Aragó Oriental noparlem en català.Vostèsvolen confondre tot Espa-nya. Aviat ens faran creureque hi era abans el Regnede Catalunya que el Com-tat d’Aragó. A mi no m’en-tra això!”,va afegir.Sorprèn, però, que dientque són llengües diferentsens entenguem perfecta-ment. No?TWITTER@denunciemcat«ElsocialistaPatxiLópezvetalapresència dels periodistes des-présdedonarlliçonsdetranspa-rència bit.ly/YEmuXw»@Jaumaulet«QueMadridiEspanyoldoninlaLliga al Barça deu ser una me-tàfora de com acabarà «el pro-cés».#iviscaCatalunya#Kafka»@osistere«El butlletí de @paerialleida re-incideix.Aquestcop,deles7fo-tos amb persones, en 6 hi apa-reix @angelrosdomingo»@Daroib«“@Chavinieto:Pescanova.Unaempresa dirigida por un mer-luzo.”»@EmiManz«D’untempsquenoéselnostre,d’unpaísqueanemdesfent,ca-llen les esperances i triomfa lamala llet #ohRaimon»@ghervera«Clar que sí! “Arreglos” Lo llei-datà correcte passa’l.»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLASILVIO BERLUSCONI¡Demanensisanysdepresóiin-habilitacióperpètuaperIlCava-liere pel ‘cas Ruby’, en què estàacusat d’abús de poder i incita-ció a la prostitució de menors.PUNT I A PARTCARMEN MAURAL’actriumadrilenyarebràelpre-mi Donostia del Festival de Ci-nema de Sant Sebastià “en re-coneixement a tota la seva tra-jectòria”.¡Tus amigos Manoli y Jose te desean un feliz cumpleaños!LA FOTOTECAPrimera Festa dels Tres tombs de TorrefarreraMés de 200 participants a la 1a Marxa BTT PitAmunt de Puiggròs

×