Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia.cat 29/05/2014

328 views

Published on

TITULAR: Ros renúncia a enfrontar-se a Navarro pel lideratge del PSC
FOTO: La Fòrmula 1 de l’aire escalfa motors

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 29/05/2014

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 29 DE MAIG DEL 2014 Rosrenúnciaaenfrontar-sea NavarropellideratgedelPSC p. 06 p. 08 PUBLICITAT L’alcalde de Lleida diu al Bondia.cat que no pensa ser candidat a la primera secretaria del partit NÚMERO 1.891 ANY 9 Assegura que la seva única ambició és presentar-se a l’alcaldia el 2015 sota les mateixes sigles ARXIU ALleidaicomarqueshi ha64.000animalsde companyiaregistrats p. 08 LaSeuVellapassael primerfiltreperaser patrimonimundial p. 03 La primera de l’Estat en emprar aquesta l’aplicació Elsveïnsde 12poblesde Lleidareben elspregons viamòbil La Fòrmula 1 de l’aire escalfa motors Diumenge l’aeroport d’Alguaire podria guanyar-se ser seu de la competició BONDIA.CAT p. 06
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIJOUS, 29 DE MAIG DEL 2014 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Anadon. Balmes, 44 Baquero. Riu Ebre, 10 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Anadon. Balmes, 44 Baquero. Riu Ebre, 10 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 4 = Gramínies 4 = Olivera 3 = Agrella 2 = Bedoll 0 = Blets 4 = Bruc 0 = Crucíferes 1 = Faig 0 = Melcoratge 1 D Palmeres 1 = Pi 3 = Plantatge 4 = Roure /alzina 4 = Xiprers 1 D Alternaria 4 = Del 26 de maig a l’1 de juny Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. EltempsaLleida Solalmatíiforçanúvols ialgunatempestaal nordapartirdelmigdia Després d’un matí assolellat, els núvols tornen a partir del migdia, sobretot a la meitat nord de la demarcació, on hi haurà algún ruixat de tarda. És possible que siguin localment forts de matinada, i localment acompanyats de tempesta. Al Prepirineu i Pirineu el cel estarà força ennuvolat a l’acabar el dia. Pel que fa a les temperatures, les mínimes seran més baixes i les màximes, quan hi hagi sol, no passaran de 26ºC. 06.29 h 21.21 h Nova www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIVENDRES DISSABTE Entra a www.bondia.cat i vota, esperem la teva resposta A la pregunta de la setmana passada: Tens decidit a quin partit votaràs en les eleccions europees de diumenge? 1 • Sí, ja ho tinc clar 2 • No penso anar a votar 3 • No, encara no 4 • Encara no he decidit si aniré a votar ElslectorsdelBonDia handecidit: 61,1% 1 22,2% 2 11,1% 3 5,6% 4 I la pregunta d’aquesta setmana és: Creus que la clara victòria d’ERC a les europees obrirà els ulls a Madrid?
 3. 3. BONDIA DIJOUS, 29 DE MAIG DEL 2014 03 AVUI PUBLICITAT LaSeupassaelprimersedàs perserpatrimonimundial La Generalitat proposa que al 2015 s’inclogui a la llista espanyola de la UNESCO REDACCIÓ. LLEIDA La Generalitat proposarà que la Seu Vella de Lleida s’inclogui a lallistaespanyoladecandidates aPatrimoniUNESCO.Hanestat valoradespositivamentpelCon- sell Assessor de Patrimoni Cul- turalCatalà,quehaposatdere- lleu l’encert en l’enfoc de la pro- posta, la qualitat del dossier i la bona orientació de les estra- tègies de declaració. El Consell, que presentarà la candidatura lleidatana l’any 2015, està for- mat per 11 persones de recone- guda trajectòria en l’àmbit del Espectacular imatge de la Seu Vella, mig engolida pels núvols publicada al portal ‘Fotocommunity.es’ IMAGES FANTASY PUBLICITAT LA PROPOSTA ACTUAL El Consorci del Turó de la Seu Vella va presentar a principisd’any,justpassa- deslesfestesdeNadaliel dia que s’inauguraven les obres de restauració del campanar, l‘informe amb què el conjunt monumen- taldelturóiniciariamesos méstardelcamíperacon- seguir el reconeixement com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. El docu- ment elpreparava mentre esduienatermelesobres, queesvanallargardurant tot un any, van suposar la inversió d’aproximada- ment un milió d’euros en restaurar la façana de la torreprincipalambl’objec- tiu de consolidar els murs irestituir-neelselements. Unmiliód’euros perrehabilitar elcampanar La candidatura es va registrar al febrer Molt ben valorada pel Consell Assessor de Patrimoni Cultural Reconeixement al monument i l’entorn Posa en valor el Turó com un element que articula el paisatge patrimoni i està presidida pel conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i vicepresidida pel director general d’Arxius, Bibli- oteques,MuseusiPatrimoni,Jo- an Pluma. La candidatura El Turó de la Seu Vella de Lleida. Paisatge de la memòria, fita monumental i buiturbàvaserregistradaofici- alment al Departament de Cul- tura el 10 de febrer de 2014. El Consorci del Turó de la Seu Ve- lla, promotor de la candidatura, té previst l’organització en els propers mesos d’un simposi so- bre el conjunt monumental com a articulador del paisatge dels seuentornperactualitzarelsco- neixementssobreelconjuntmo- numental. ElConsellhavaloratmoltpo- sitivamentl’orientaciódelacan- didaturaenconsiderarelTuróde laSeuVellacomelementquear- ticula un paisatge amplíssim i que representa la memòria dels barrisdesaparegutspelfetd’ha- ver-se convertit en espais mili- tars.Lacandidaturaposaenva- lorelmonumentielsseusvalors artístics, històrics i simbòlics. Enguany,però,laGenera- litatproposaràlacandida- tura de la Portalada de Santa Maria de Ripoll per entrar a la Llista indica- tiva espanyola de Patri- moni Mundial UNESCO. Aquestacandidaturajava ser valorada pel Consell Assessor de Patrimoni Cultural en la seva sessió del 10 de maig de 2013, sessió arran de la qual s’han completat alguns elements de la proposta presentada. Els seus pro- motors van organitzar el passat octubre el Simposi Internacional La Porta- ladadeRipoll:creació,con- servació i recuperació per actualitzar els coneixe- ments sobre aquest ele- ment arquitectònic. Lacandidatura delaportadala deRipoll,2014
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIJOUS, 29 DE MAIG DEL 2014 Cartes al director Todoestequehacernegativopa- ra el bien común que hoy se ha impuesto tiene una relación di- recta con la gente poderosa, enérgica, cargos di- rectivos, políticos, etc. etc. Pongamos porejemploaloscu- atro directivos de la Caixa del Penedés, etc.etc.Supotencia, su eficacia, su sobe- ranía, les conducen al pecado de omi- sión.Engeneralcon- funden su ambición personal, sintoniza- da a favor de sus propiosintereses,ol- vidándoseporejem- plo de la situación actual en que vive hoylasociedadespañolaenge- neral, dejándonos en la soledad absoluta. Lademocracia,segúnlasnor- mas de su rigurosa ortodoxia, que son las que hacen que se mantenga la estabilidad, como todossabemos,exigeelcumpli- mientodeconductasejemplares que eviten la corrupción y, en cambio no es así. Se dice que el pesimista es un optimista bien informado.Sianalizamosseria- mente la sociedad actual, vere- mos que en gran medida está sustentada por la indecorosa deunprototipodepersonas que hansurgidocomoaquellasemi- lla de que nos hablan los Evan- gelios.Triunfan en el arte de no hacer nada o muy poco, ganan poco y quieren enriquecerse mucho más. Cabe pensar que por sus muchas obligaciones disponen de muy poco tiempo; pero en cambio sí acomodan al- gún instante para atesorar sus arcas.Esteeselmodeloquepro- porcionanagranpartedelaciu- dadanía, que aparentemente vive afectada por un extrañovi- rus,quehacesuexistenciacier- tamente dramática. Mahatma Gandhi, solía decir: “La gente searreglatodoslos díaselcabello,¿por qué no el corazón?. Ante lo expuesto y que tan directa- mente se relaciona conladesorientada situación que vivi- mos, que a través de los medios de comunicación, día tras día, se nos re- vela unnuevocaso de “corrupción”. Ante esta gran cri- sisqueestamospa- deciendo, estamos viviendo en una épocayuna situación muydife- rente de antaño,ypara consue- lo sólo nos cabe pensar que no nos tomemos la vida tan en se- rio,alfinyalcabonosaldremos vivos de ella. Elejemplodelospoderosos Text teAparentemente no es másqueunmontóndechatarra. Estamos tan acostumbrados a tirartodoaquelloquenonossir- ve que, a pesar de la crisis eco- nómica,todavíahoynosresisti- mos a reciclar o a darle una se- gunda oportunidad a objetos o herramientas que todavía ti- enen una larga vida por delan- te. En Cuba, debido al bloqueo económico que puso en marcha KennedyaraízdelaCrisisdeMi- siles de Cuba y que sigue hasta nuestros días, endurecido aún más en los años de la presiden- cia de Obama, se han especiali- zado en aprovechar al máximo aquellosartículosquesonútiles. Elreciclajeformapartedeldíaa día y, en una sociedad interna- cional consumista, es un aspec- toimportantísimodelaauténti- ca Revolución. Estos días el Ayuntamiento de Lleida ha cedido al Gobierno Cubano diezvehículos que iban destinados al desguace, vehí- culosendesusoqueestabanen el Depósito Municipal. Pero las leyes internacionales prohíben expresamente la circulación de unvehículoquehasidodadode baja y que haya sido enviado al desguace, por lo que transpor- tarlosvehículosenterosaCuba es imposible. El Instituto Cuba- no de Amistad con los Pueblos envió un listado con las piezas de recambio que necesitaban para su parque móvil y decidie- ron enviar a dos de sus técni- cos, Hermes y Pablo, para que realizaran el despiece y selecci- onaranloscomponentesqueles puedenresultarútiles.LaAsoci- ación Casal de Amigos de Cuba deLleidaeslaencargadadeco- ordinar toda esta operación y se ha encargado de buscar alo- jamiento para los técnicos, em- presas donde poder realizar el desguace y materiales para el transportedelaspiezas.Gracias a la solidaridad de muchos par- ticulares y empresas han po- didollevaracabotodoestepro- yecto. El escenario principal para el despiece ha sido la empresa binefarense Valoración del Au- tomóvil. Jesús Cabrero ha cedi- doelespacioylasherramientas quenecesitaranparapoderdes- arrollar este despiece. Además, como uno de losvehículos cedi- dosnoservíaporqueenCubano existen modelos, intercambió este vehículo por otro que ha- bía en desguace en su empresa. Esta mañana las piezas han si- do cargadas en palés cedidos porlaCooperativaJoaquínCos- ta y se han trasladado para su embarque a Cuba. Todo ello de forma altruista. AntonioMolés,vecinodeBi- néfar y miembro del Casal d’amistat amb Cuba de Lleida, nosexplicabaqueestegestoso- lidario es solo una migaja com- paradoconlasolidaridadqueda Cuba al resto del mundo: “Cuba ha enviado médicos a Haití tras el terremoto y allí siguen, años después. Brasil, Venezuela, Ni- caragua…Tras el terremoto de Pakistán la Unión Europea en- vió50.000eurosdeayuday,en cambio, Cuba envió tres hospi- tales de campaña con todo un equipo de traumatólogos, por- que la gente tenía brazos rotos y lo que necesitaba eran médi- cos para atenderles. Los niños del Sahara pueden ir a estudiar aCubagratuitamenteysalende allílicenciadosodoctorados;los niños de Chernobyl tienen una isla donde vivir, la Isla de la Ju- ventud, porque Cuba es el úni- co país del mundo que los ha acogido.SitevasaAméricaLa- tina y hablas mal de Cuba ya puedessalircorriendo.Lacanti- dadenormedegentequepuede ver gracias a la Operación Mila- gro, millones de personas que hoy siguen teniendo vista por- queCubaloshaoperadogratui- tamente. Nuestra ayuda es mi- seria comparado con la que ha dado Cuba al resto del mundo”. Casal d’Amistat amb Cuba de Lleida. Jaume Garcia Castro Pere Serret Besa Miembro de la Plataforma Gent de Lleida. El monolingüismo de Rigau María Caro. Lleida. La consellera de educación, Irene Rigau, se ha mostrado ante la prensa orgullosa por presentar un recurso al Su- premo contra el bilingüismo envariasescuelasdeCatalu- ña. No lo comparto. Me pre- gunto qué grave daño psico- lógicoyquéterribleperjuicio pedagógicopuederepresen- tar para un niño tener la po- sibilidaddeaprenderun25% de sus asignaturas en una lengua hablada por la mitad de la sociedad y cuatrocien- tos millones de personas en todo el mundo. En un plane- ta cada vez más globalizado e interconectado el multilin- güismo es necesario. ¿Por quénopuedenconvivirnues- tros dos idiomas (o incluso tres, con el inglés) como len- guasvehicularesdeenseñan- za en las escuelas de Catalu- ña? La cruzada monolingüe delnacionalismocatalán,ba- sadaenunaúnicalenguave- hicular,huelealpasadoyper- judica a nuestros hijos. Precissions sobre l’autovia A-14 Ministerio de Fomento. Arran de la informació publi- cadaavuidivendresdia23de maigenundiarid’informació local, el Ministeri de Foment informa que el pressupost de modificació autoritzat pel ministeripelprojected’obres del’A-14eneltramentreLlei- da(enllaçambl’A-2)iRosse- lló és de 49.374.464,79 eu- ros.Aquesta quantitat supo- sa un increment de 458.355,95 euros (IVA ex- clòs), és a dir un1’14% més respectedelpressupostd’ad- judicació. Pressupost adjudicació sen- se IVA: 40,3 M€ Pressupost adjudicació amb IVA: 48,8 M€ Pressupost modificat sense IVA: 40,8 M€ Pressupost modificat amb IVA: 49,3 M€ El Ministeri va publicar al BOE de 14 de maig de 2014 l’inicidelprocedimentd’infor- maciópúblicadelprojectees- mentat. El projecte es pot consultaralaDemarcacióde Carreteres de l’Estat a Cata- lunya, a la Unitat de Carrete- res de Lleida i als ajunta- ments afectats pel projecte: Lleida,Torrefarrera,Rosselló, Alpicat, Vilanova de Segrià i Alguaire. Nota de la Redacció: El Ministerio de Fomento va adjudicar l’abril del 2009 a l’empresa Acciona Infraes- tructura SA i per 40.346.986,85 euros les obresdeltramRosselló-Llei- da de l’autovia A-14, que in- cloïen la remodelació neces- sària de l’autovia A-2 (la va- riant de Lleida) per l’enllaç entre les dos autovies, així com l’accés des de l’A-14 a la N-230 a Rosselló (Nota de premsa del Ministerio de Fo- mento del 24 d’abril de 2009). A l’octubre del 2013 Fomento anuncia que es re- prenen les obres d’aquests 6 quilòmetresdel’A-14,queha- vien estat aturades per la re- tallada pressupostària del Govern de Madrid, i recorda que les obres es van adjudi- car per 46,8 milions d’euros (NotadepremsadelMiniste- riodeFomentodel14d’octu- brede2013). Ialprojectemo- dificat,queestàenexposició pública,el“presupuestolíqui- dodeejecuciónporcontrata” és de 49.374.464,78 euros, amb un “coeficiente de adju- dicación” del 0,59420 sobre el“presupuestodeejecución por contrata” que és de 83.094.016,80 euros. I en aquestprojectemodificathan desaparegut un bon grapat d’obrescomplementàriesque sí figuràven al projecte de 2009, com l’esmentada con- nexió entre la N-230 a l’altu- ra de Rosselló amb la nova autovia A-14. Las pensiones en Catalunya Antonio Sanz. Lleida. Algunospolíticosnacionalis- tas se empeñan estos días enhablardelsuperávitdeCa- taluña para pagar sus pensi- ones. Quizá les sobra propa- gandaelectoralylesfaltauna pizca de realismo. Cataluña esunaautonomíaconunim- portante déficit de la Seguri- dad Social, a diferencia de otras.Existenvariosmotivos objetivosparaello:lapensión media en Cataluña es más elevadaqueenelrestodeEs- paña; hay un porcentaje ma- yordepensionistasqueenel resto de autonomíasy, sobre todo,elratioentreelnúmero de cotizantesypensionistas, que es la base del sistema, es sensiblemente peor. El re- sultadoesundéficitde6.400 millones de euros en los últi- mosañosparapagarlaspen- siones catalanas sufragado por el resto de España. Afir- manlosnacionalistasquede- cir esto es “el discurso del miedo“. No,simplementeessabersu- mar y restar. SolidaritatambCuba ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es
 5. 5. 05 OPINIÓBONDIA DIJOUS, 29 DE MAIG DEL 2014 Laviolaciódelsdretshumansde la població sahrauí ha estat una constant durant més de trenta anys derivada d’una vulneració flagrant d’un dret essencial, el dret a la lliure determinació. Es tracta d’un dret afirmat de for- ma clara, sistemàtica i palmària en múltiples Resolucions tant delConselldeSeguretatcomde l’Assemblea General de les Na- cionsUnides,consolidatperl’ar- ticleprimercomúalsdosPactes mésgeneralsid’àmbituniversal que existeixen en matèria de dretshumans:elPactedeDrets CivilsiPolíticsielPactedeDrets Econòmicssocialsiculturals,de 1966, ambdós signats i rati- ficats per Marroc; igualment en l’Opinió consultiva del Tribunal Internacional de Justícia, de 1975, la qual manifesta que és aplicable al territori del Sàhara Occidental“elprincipid’autode- terminació mitjançant l’expres- sió lliure i autèntica de lavolun- tatdelespoblacionsdelterrito- ri”. Per tant, d’acord amb la normativa internacional, el ter- ritori del Sàhara Occidental no forma part del territori de Mar- roc, sinó que té l’estatut jurídic de Territori No Autònom pen- dentdedescolonització il’assis- teixen una sèrie de drets que cal respectar fins que s’hagi au- todeterminat,comvetllarpelseu benestariperlapreservaciódel seusrecursosnaturals.Espanya continuaessentdeiure(dedret) lapotenciaadministradora,mal- grat se’n va retirar unilateral- ment l’any 1976 eludint tota la sevaresponsabilitatenabando- naraquellterritori,contravenint el Dret internacional al transfe- rir la seva administració a dos Estats que no els pertocava: Marroc,actualpotenciaocupant iadministradoradefactodelter- ritoriiMauritàniaquese’nvare- tirarl’any1979.Lamancadere- soluciódelconflictesuposauna negació del seu dret d’autode- terminacióagreujadaperl’incre- mentdelesviolacionsdelsdrets humansillibertatsfonamentals delapoblaciósahrauí.Hovafer palès, marcant un punt d’infle- xió, el desmantellament violent delcampamentdeGdeimIzikel 2010, aquesta multitudinària manifestaciórecordà,unavega- da més al món, que aquest po- ble continua lluitant per la seva causasovintoblidadaperla”co- munitat” internacional però in- controvertiblement avalada per l’ordenament que la regeix, el Dretinternacional.Lapreocupa- ció per les recurrents i flagrants violacionsdelsdretshumansha estat denunciada, d’una banda per varies ONGs com Amnistia Internacional, Human Right WatchoelCentreRobertF.Ken- nedyCenterforjustice&Human Rights. D’altra banda, diversos òrgans de Nacions Unides han alertat d’aquestes vulneracions com el dret a no ser tortu- rat ni patir tractes inhu- mans cruels o degra- dants, el dret a no ser privat de llibertat arbi- tràriament,eldretaun judici just, el dret de lesassociacionsare- gistrar-se,laprohibi- ció de desaparicions forçades, la llibertat d’expressió, d’asso- ciació, de reunió, de manifesta- cióidecomunicació.Laimpuni- tatquesucceeixaaquestesvul- neracions es veu afavorida per lamancad’unmandatexplíciten matèria de control del compli- ment dels drets humans de la MissiódelesNacionsUnidesper alReferèndumdelSàharaOcci- dental(MINURSO).Creadamit- jançantlaResolució690(1991) delConselldeSeguretat,ésl’ins- trumentqueesvaadoptarpera ferpossiblel’aplicaciódelPlade Pauiperal’organitzaciód’unre- ferèndum “lliure, just i imparci- al”. Són diverses les raons que avalen la necessitat peremptò- riad’integrar alaMINURSOun mecanisme de vigilància dels drets humans, entre les quals: ladefensadelsdretshumansno espotnegociar,entreelsprinci- pis que fonamenten la Carta de les Nacions Unides s’hi troba el respecte als drets humans i lli- bertats fonamentals i els seus Estats Membres han de coope- rar a fi de que es complei- xin, si no és així no po- dem continuar parlant de“comunitatinterna- cional” sinó de mera societat d’interessos geoestratègicsieco- nòmico-financers. Lapoblaciósahra- uí i les ONGs so- bre el terreny coincideixenen afirmar que el rebuig a in- troduir el component de drets humans en l’anteriorrenovació(abril2013), la situació ha empitjorat i s’han continuatproduintvulneracions per part de les forces de segu- retat. Adquirir un compromís ferm en la protecció dels drets humanspotcontribuiragenerar una confiança mútua i, en con- seqüència, fer avançar el pro- cés polític. Recuperar la con- fiança en les Nacions Unides i, en particular, la legitimitat i la credibilitatdelapròpiaMINUR- SO. El mateix Secretari General ha reconegut el deure de Naci- ons Unides de promoure “les normes de drets humans en to- tes les seves operacions, inclo- ses les relatives al Sàhara Occi- dental”, la MINURSO no ho compleix. Fa pocs dies, el de 29 d’abrilde2014,elConselldeSe- guretat va renovar el seu man- dat fins al 30 d’abril de 2015, reafirmant una vegada més “el dretinalienabledelpoblesahra- uíal’autodeterminació”.Arabé, ignora i deixa fora l’establiment d’un mecanisme de control dels dretshumansindependentiefi- caç,eslimitaaassenyalar”laim- portància de millorar la situació delsdretshumans”.Resultades- coratjador que un cop més hagi primat la lògica de l’interès per damunt del principi de respecte als drets humans del poble sah- rauí:laMINURSOnoestaràdo- tada d’un mecanisme per a fer- los complir i els seus efectius, hauran de continuar impassi- bles en front les vulneracions que es produeixen davant dels seu sulls, quina credibilitat tin- drà per a les víctimes aquesta missió? Al problema irresolt de poderexercireldretalalliurede- terminació s’afegeix aquest greuge que suposa un menys- preupelseusdretsfentcasomís de testimonis, múltiples infor- mes i resolucions, a banda del més elemental sentit de la dig- nitat i la justícia que així ho requereixen. ElmenyspreuenverselsDretshumansdelpoblesahrauí Núria Camps Professora de Dret Internacional de la UdL. La violació dels drets humans de la població sahrauí ha estat una constant durant més de 30 anys Espanya continua essent de dret la potència administradora, malgrat se’n va retirar l’any 1976 DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Maria Sanuy Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial La Seu Vella de Lleida serà un dels dos monuments catalans que la Generalitat proposarà incloure a la llista espanyola que competirà per la declaració de Patrimoni UNESCO. És la primera passa, el primer sedàs que l’edifici més emblemàtic de Lleida passa abans d’arribar al ‘mundial’ del reconeixement patrimonial, una distinció que l’any 2001 ja va recaure sobre l’impressionant conjunt romànic de la Vall de Boí. La Seu Vella haurà de competir amb altres candidatures força potents, però els experts coincideixen en valorar que es tracta d’un conjunt monumental únic, a diferència de molts dels possibles competidors. Sigui com sigui, comença una apassionant cursa que tindrà sense cap mena de dubte tots els lleidatans d’animadors. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). LaSeuVellacomençaelseumundial
 6. 6. 06 LLEIDA BONDIA DIJOUS, 29 DE MAIG DEL 2014 ÀngelRosrenúnciaapresentar-se perliderarelPSCsiNavarroplega L’alcalde diu al Bondia.cat que novol ser candidat a la primera secretaria del partit, només a la Paeria REDACCIÓ. LLEIDA L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, novoltrencadissaalPSC.Noha demanat a Pere Navarro que plegui de la primera secretaria del partit convocant un congrès extraordinari i en el cas de que aquest ho fes per les pressions detottipusqueestàrebentdes- prés de la desfeta electoral de diumenge, Ros no es presenta- ria com a candidat a substituir- lo,va afirmar ahir al Bondia.cat. Tot i que diversos membres del PSC, inclús alguns presents a l’executivadelafederaciólleida- tana que presideix Ros, con- sideren que l’alcalde de Lleida fariad’homepontod’àrbitreen- trelesdiferentsfaccionsenfron- tadesdelpartitsiarribésalapri- merasecretaria,comjavainten- tar-ho fa dos anys i mig disputant-liellideratgeaNavar- ro, Ros no està disposat a do- nar la batalla al partit que l’ha d’emparar en la seva candida- turaal’alcaldiadeLleida,queés la única que manté, segons va reblar ahir també al Bondia.cat. Ros,consideratcríticperlaseva posició favorable al dret a deci- dirperòtambéhomedel’aparell per la seva adhesió orgànica al partit (és membre de l’executi- va;va entregar l’acta de diputat pernoinsubordinar-sedavantla posturaoficialdelpartitenlavo- tació sobiranista del Parla- ment;...), només ha arribat a de- manar, dilluns, una conferència políticaperrevisarelposiciona- ment polític del PSC en temes nacionals, econòmics i socials. En aquesta mateixa línia d’en- tente tensa però cordial amb la direcció estaria la diputada i al- caldessa de Santa Coloma de Gramenet,NúriaParlón,quees- tà guanyant posicions per ser qui sí disputaria la primera se- cretaria del partit en l’hipotètic cas que Pere Navarro llancés la tovallola, un nom-recanvi que L’alcalde Ros i la seva dona, votant diumenge passat PAERIA No vol trencadissa amb les sigles De la ‘supervivència’ del PSC depèn la seva candidatura a la Paeria Núria Palon podria ser la nova líder Diputada i alcaldessa de Santa Coloma i no mal vista pels crítics ‘Aventuradelavida’compleix10anys El programa compleix 10 anys i ja ha educat uns 13.000 in- fantslleidatansenhàbitssaludablesihabilitatsperalavida. Ahiresvatancarladesenaedicióamblaparticipacióde1.600 alumnes de 19 centres educatius de la ciutat. HERMINIA SIRVENT/PAERIA Elsprimers‘ferraris’del’airearribenaAlguaire Com aquest Wassmer francès, que diumenge disputarà amb unadesenamésd’avionsia400km/hlaprovaaèriaquepo- driaconvertirl’aeroportdeLleida-Alguaireenseudelescom- peticions de la Fòrmula 1 de l’aire a nivell mundial. BONDIA.CAT LaseudeCDCaLleida, atacadaperCanVies REDACCIÓ. LLEIDA L’edificiva aparèixer amb elsvi- drestrencatsiambpintadesso- breeldesallotjamentil’enderroc deCanVies.DotzeseusdeCDC han patit atacs similars a tot Catalunya. El partitva lamentar aquests atacs i ja ho ha denun- ciat als Mossos d’Esquadra. Postius,encontrade tancarcanalsdeTV3 REDACCIÓ. LLEIDA ElGrupMunicipaldeCiUalaPa- eria va presentar una moció de rebuig al decret que planteja suprimir canals de TV3. Antoni Postius va alertar que “està en perilllacoberturad’actesiesde- veniments d’arreu del territori i quesuposenunaprojecciórelle- vant per a les terres de LLeida. ElnouCFCdelaUdL,obert aempresesiinstitucions REDACCIÓ. LLEIDA El Consell de govern de la UdL va aprovar la constitució i el re- glament del nou Centre de For- macióContínua(CFC)ambl’ob- jectiud’oferirpaquetsformatius i cursos específics a demanda segons els perfils professionals d’empresesiinstitucions.ElCFC vol atendre el màxim possible d’àrees temàtiques. REDACCIÓ. LLEIDA La convocatòria per accedir als ajuts econòmics que ofereix la Paeria per obrir locals en desús alCentreHistòricialsuportias- sessorament per a nous empre- nedors que vulguin tirar enda- vant el seu pla de negoci es va obrir ahir. Es poden presentar sol·licituds fins al 31 de desem- bre però s’aniran atorgant les subvencions a mesura que s’aprovin les peticions. De mo- ment, ja hi ha una vintena d’in- teressats i una trentena de pro- pietaris de locals buits als car- rersCavallers,SantCarlesiSant Martíquehanmostrat interèsa la Paeria per llogar-los. Estractad’unaconvocatòria públicaperalsemprenedorsllei- datans,propietarisquearrendin un local o arrendataris titulars d’una nova activitat econòmica amb l’objectiu d’incentivar l’ac- tivitateconòmica,principalment comercial, als locals, prioritzant elscarrersSantMartí,SantCar- les,TalladaiCavallers.Elprogra- ma ofereix per als arrendataris emprenedorslasubvenciód’una partdellloguerdurantels18pri- mers mesos, durant els quals el propietarirebrà4eurosperme- tre2 delpreudellloguerdellocal amb un màxim de 500€ al mes. L’emprenedor també podrà comptarambassessoramenten matèria de disseny i comunica- cióis’oferiràtambéferelsegui- mentdelpladeviabilitatperpart delesregidoriesdel’ajuntament. Amés,elnegociestaràinclòsdu- rant5anysenlacomunicaciódel DistricteMercatdelPlaatravés de la web i xarxes socials. D’altra banda, la Paeria ofe- reix ajuts per a nous projectes d’emprenedoria amb la creació d’un viver d’empreses creatives que,Eldistricteemprenedor,que volestimularl’activitateconòmi- caambemprenedorsdelaindús- tria creativa i artística que tin- guin un projecte de negoci vin- culat al Centre Històric. La Paeria els proporcionarà espais detreball(alesoficinesdel’EMU oalaCasadelsArtistes),wifi,sa- ladereunionsiactivitatsforma- tives. A més, per a l’inici de l’ac- tivitat, tindran assessorament i un viver específic per als em- prenedors que comencen. Ajutseconòmicsper fomentarl’emprenedoria alCentreHistòric Subvencions de part del lloguer i assessorament també‘lisona’alpropiRos.L’al- calde de Lleida també s’ha dis- tanciat dels que fins ara havien estatelsseuscompanysdeviat- gecrític,coml’exconselleraMa- rinaGeli,perquèaquestshanti- ratpeldretiplanegencrearuna altra organització amb la que concórrer a les eleccions muni- cipalsdelmaigdel2015.Rosno contemplapasaquestapossibi- litatiremarcaqueellespresen- taràpelPSC,opelPSCqueexis- teixi el maig de l’any que ve. Aquesta fidelitat a prova de re- petides debacles electorals (no seves,precisament),comprensi- ble perquè és el primer secreta- ri de la federació de Lleida, Piri- neu i Aran (el seu homònim de Tarragona, però, li ha cantat les quaranta al Pere Navarro), no semblaquelamantinguincol·la- boradorsbenpropersdelmateix Ros, inclús membres del seu equip i també de la seva execu- tiva, que com a mínim estan re- clamant la convocatòria urgent d’un congrés extraordinari per oxigenar políticament el partit.
 7. 7. BONDIA DIJOUS, 29 DE MAIG DEL 2014 07 PUBLICITAT
 8. 8. 08 COMARQUES BONDIA DIJOUS, 29 DE MAIG DEL 2014 REDACCIÓ. VIELHA La delegada del govern de l’Es- tataCatalunya,MariadelosLla- nos de Luna, s’ha compromès ambelsíndicd’Aran,CarlesBar- rera, a fer arribar a la Confede- ració Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) les demandes de millora a la llera del riu Garona. Barrera haexplicatquearrandelesriua- desdelpassatmesdejunyelriu, en alguns trams, no té definit el seu curs i caldria fer inversions permilloraraquestaspecte.Du- rant la visita institucional a l’Aran,ladelegadaesvamostrar ‘’satisfetaperlarapidesaieficà- cia’’enlareconstruccióimillora d’infraestructuresdanyadespels aiguats.Vadirquequedaperre- construir 3 ponts amb una par- tidaaprovadade572.000euros. Un furó que la corretja per passejar-lo Lesfurestriomfencoma animaldomèstic,aLleida Després de Barcelona és on n’hi ha més de censades REDACCIÓ. LLEIDA Les comarques de Lleida comp- tenambuntotalde64.028ani- mals de companyia registrats a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (IAC), segons va fer públic ahir el el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalu- nya (CCVC). Una de les dades que posa sobre la taula l’estudi queelCCVCvapresentarahirés que Lleida, després de Barcelo- na,éslademarcaciócatalanaon més triomfen les fures. L’any 2013n’hihaviacensades50,16 vegades més que l’any 2005. Amb tot, aquesta xifra queda lluny de les 84 que hi havia el 2006.AGirona,n’hihavia22de censades l’any passat i a Tarra- gona,39.ElPrimerEstudid’Ani- malsdeCompanyiadeCatalunya tambédemostraquelacrisitam- bé ha afectat els animals de companyia,sobretotelsexòtics, que a les comarques de Lleida han passat de 74 el 2009 a 53 el 2013. L’EstatforçaràquelaCHE facimilloresalaGarona Llanos de Luna promet que farà de mitjancera Demanenmésajutspera reconversiódefruitaseca JARCvol que les ajudin arribin a 30.000 hectàrees REDACCIÓ. LLEIDA JARC reclama que el Pla de re- conversiódelafruitaseca2015- 2021 que prepara el Ministeri d’Agricultura i al qual ja es po- dranacollirelsproductorsapar- tir de l’any vinent arribi fins les 30.000 hectàrees a reconvertir alconjuntdel’Estatenllocdeles 22.000 previstes. El sindicat assegura que la plantaciódenovesvarietatsper- metria incrementar els rendi- ments i convertir cultius com el de l’ametlla en rendibles. JARC reclamaelmantenimentdelsac- tuals ajuts estatals al sector i rebutja que se substitueixin pel nou pla de reconversió del sec- tor. El sindicat denuncia que els ajutsestatalsalafruitasecahan passatelsúltimsanysdels19mi- lionsd’eurosals4,5previstospel 2015. Finsa170avisfanesportalaSeud’Urgell La capital de l’Alt Urgell va acollir ahir la 7a Diada Esportiva de la Gent Gran de la Seu d’Urgell i Andorra, on hi van pren- dre part un total de 170 padrins i padrines. CaminadasolidàriadiumengealesBorges La Creu Roja a les Garrigues ha fet una crida a la participació alaMarxadel’Or,unacaminadapopularqueesduràaterme diumenge amb l’objectiu de recaptar fons per a l’ONG. AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL CREU ROJA Descompte del50%per anarlaSeu oaVielha A partir de diumenge REDACCIÓ. VIELHA El Departament de Territori i Sostenibilitat posarà en marxa aquestdiumengeunnouabona- ment multiviatge T-10/120 per tal de promoure l’ús del trans- port públic en les comunica- cions entre Lleida i laVal d’Aran il’AltUrgell.Elnoutítoldetrans- portsuposaràunestalviquepot superar el 50% del preu del bit- llet actual en els trajectes de la línia d’autobús interurbana de l’Alsina Graells. L’actuació, que ésunpasprevialdesplegament del sistema tarifari integrat, vol millorar la competitivitat del transportpúbicidotard’unaxar- xaeficientperfomentar-nel’ús. Es podran fer 10 viatges en 120 dies,a8euroseltrajecte,ésadir quel’abonamentcostarà80eu- ros.L’abonamentespotadquirir a les estacions d’autobusos de Lleida, Vielha i la Seu d’Urgell. A mode de comparació, actual- ment, el trajecte entre la Seu d’Urgell i Lleida costa 19,25 eu- ros (34,74 anada i tornada). L.CARDONA. ALCARRÀS L’aplicació per a mòbils intel·li- gents eBando, creada per una empresadeCastellódelaPlana, triomfaentreelsajuntamentsde Ponent.Defet,mésdelameitat dels 22 consistoris que ja s’hi han sumat són de la Plana de Lleida,unpertanyalademarca- ció de Tarragona i la resta són municipis propers a la seu dels seus impulsors. Aitona,AlbatàrreciPuigverd deLleida(alSegrià),Juneda,les Borges Blanques, Cervià, l’Albi, Tarrés, els Omellons i l’Espluga Calba (a les Garrigues) i Vallfo- gona de Balaguer (a la Nogue- ra) són les poblacions ponenti- nesquejaofereixenalsseusciu- tadanslapossibilitatderebreels pregons al seusmartphone. S’hi acaba d’afegir, però, Alcarràs, que està en període de proves. Eina creada per una empresa de Castelló Ja l’empren 22 ajuntaments valencians, tarragonins i lleidatans El servei és gratuït per als ciutadans El cost per a les administracions oscil·la entre 60 i 120 euros/any Permet accedir als bans amb el codi postal de la vila Eina útil per als veïns que treballen fora El50%delsconsistoris queofereixenelpregó almòbilsóndePonent Alcarràs és el darrer municipi en sumar-se a l’app ‘eBando’ D’aquesta manera, només descarregant-se aquesta app, elsveïnsquenoestrobinalavi- la i també aquells que viuen en llocs apartats del nucli urbà po- den assabentar-se de les comu- nicacions oficials que fins ara s’anunciaven per megafonia o als taulells de l’Ajuntament. L’eBandofuncionatantperal sistema operatiu Android com també per a IOS. Per accedir al servei només cal descarregar l’aplicació,iuncopinstal.ladase- leccionarelCodiPostaldelapo- blació que es vol rebre les noti- ficacions. El servei, que és gratuït per al ciutadà, té un cost que os- cil·la entre els 60 euros l’any peralsmunicipisdefinsamilha- bitants i els 120 euros l’any per alespoblacionsdefinsa15.000 habitants.
 9. 9. BONDIA DIJOUS, 29 DE MAIG DEL 2014 09 ESPECIALVEHICLES D'OCASIÓ PUBLICITAT Tàrregacelebraelsegonmercat, queestrenaunserveimòbild’ITV La cita sectorial torna a aplegar 14 concessionaris de Ponent i 250 models de segona mà REDACCIÓ.TÀRREGA Tàrregacelebralasegonaedició del seu Mercat del Vehicle d’Ocasió del 30 de maig a l’1 de juny després que aquesta inici- ativa comercial es recuperés l’any passat amb elevada aflu- ència de públic i bon índex de vendes. Elsorganitzadors,laRegido- riadePromocióEconòmica,han habilitat 4.000 m2 al Parc Es- portiu del Reguer, on el públic tindrà a l’abast uns 250 models desegonamà,quilòmetre0ise- minous de les principals mar- ques. Els comercialitzaran 14 concessionaris,procedentsma- joritàriament de Tàrrega així com Lleida, Balaguer i Bellpuig. Lanovetatd’enguanyéslain- corporaciód’unserveimòbilofi- cial de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), operatiu dissab- te (de 10 a 14h i de 17 a 20h) i diumenge (de 10 a 14h), prèvia reserva a l’Ajuntament. L’oferta s’emplaça al Parc Esportiu del Reguer AJUNTAMNENT DE TÀRREGA Consoliden la iniciativa comercial Atès el bon índex de vendes i l’elevada afluència de públic de l’any passat Posen a la venda vehicles usats Bé siguin de quilòmetre 0 o seminous fabricats per les principals marques Reivindiquen un sector en auge Les vendes de cotxes d’ocasió superen les de l’automòbil nou d’ençà la crisi econòmica Elsalóobriràalpúblicdedemàfinsdiumenge El recinte del Parc Esportiu del Reguer romandrà obert demà divendres, de 5 a 8, mentre que dissabte i diumenge obrirà ininterrompudament de les 10 del matí a les 8 del vespre. AJUNTAMENT DE TÀRREGA Recuperal’històricmercatdelsanys50 Els organitzadors, en la imatge,van recuperar l’històric Mer- cat del Automòbil i elTractor Usats, nascut als anys 50 i que va desaparèixer a inicis dels anys 90. AJUNTAMENT DE TÀRREGA
 10. 10. 10 COMARQUES BONDIA DIJOUS, 29 DE MAIG DEL 2014 PUBLICITAT REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local delesBorgesBlanques,vande- tenir el 24 de maig 3 homes, d’edatscompresesentreels19i 49 anys, de nacionalitat po- lonesa i romanesa, tots 3 veïns de Tarragona, com a presump- tes autors d’un delicte de furt. Els fets van passar pels volts deles16:30horesdelmateixdia, al carrer Sant Jaume de les Bor- ges Blanques, on es troba un contenidor de recollida de roba usada. Un avís a la policia local va alertar que 3 persones estaven sostraientbossesderobadel’in- terior de l’esmentat contenidor. Ràpidament una patrulla de mossos es va adreçar al lloc i, en un carrer proper, van localit- zar una furgoneta amb 3 ocu- pants.Elvehiclecoincidiaplena- ment amb la descripció que es tenia del vehicle sospitós. Quanelsagentsvancompro- var la càrrega de la furgoneta, van veure que transportava nombroses bosses de roba usa- da.Aldemanaralsocupantsdel vehicle la procedència de la ro- ba, van entrar en contradicci- onsirespostesincoherents,per Detenen per aquest delicte 3 homes a les Borges Blanques UN FETCOMÚ EN ELS NOSTRESTEMPS Laimatgedeveureunaperso- na emparrada en un conteni- dor de roba usada regirant-lo ésbencomúenelstempsque corren.Defet,finsitothihave- ïnsdel’avingudaDoctoraCas- tells de Lleida que es queixen quehiha“habituals”ques’es- perenalcostatmateixdelcon- tenidor per agafar la roba que ells hi deixen. Critiquen que la Guàrdia Urbana faci cas omís dels seus avisos. Furtenrobausadadels contenidorsperdesprés revendre-laforadelpaís La roba que els detinguts tenien a la seva furgoneta la qual cosa van acabar detin- gutsperlasevapresumptarela- ció amb un furt. Les gestions fetes posterior- ment van permetre constatar que la roba de la furgoneta ha- via estat sostreta de dos conte- nidors de recollida de roba dels carrers Sant Jaume i Carrasco FormigueradelesBorgesBlan- ques.Tot apunta que el destí fi- naldelarobausadaeralareven- da en altres països europeus. Els detinguts, un dels quals tenia antecedents, van quedar en llibertat després de declarar. MOSSOS D’ESQUADRA REDACCIÓ. LLEIDA La Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Eco- nòmica, ha publicat una nova lí- nia d’ajuts per finançar actuaci- ons de gestió sostenible de l’energia en el marc dels Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES). Aquesta línia de sub- vencionsestàadreçadaalsajun- taments adherits al Pacte d’Al- caldes i Alcaldesses, una inicia- tiva europea i gestionada a Lleida a través de la Diputació perimplicarelsgovernslocalsen la lluita contra el canvi climàtic. Enlaprimeraconvocatòrias’han presentat 47 projectes, dels quals han estat seleccionats 42, amb una subvenció total aprovada de 296.313,16 euros. La segona convocatòria, de 500.000 euros, serà del 2 al 27 de juny de 2014. Plaperquèelsconsistoris gastinmenyselectricitat La Diputació destina mig milió d’euros en ajudes Balaguervol flexibilitzar elretorndel crèditICO REDACCIÓ. BALAGUER L’AjuntamentdeBalaguerdeba- trà en ple la sol·licitud al Minis- terid’HisendaiAdministracions Públiques de l’ampliació en un any del període de carència del crèdit ICO concedit pel paga- ment a proveïdors (8,2 milions d’euros), així com la reducció d’1,31% del tipus d’interès. Aquestamodificaciódelescon- dicionsfinancereshadeperme- tre flexibilitzar el retorn del crè- dit, que s’havia de començar a amortitzar aquest any, i abara- tir-ne el cost. Aquesta flexibilit- zació, però, haurà d’anar acom- panyadad’unasèriedemesures, com adherir-se al punt general d’entrada d’e-factures. Onadaderobatorisdins devehiclesaAlmacelles REDACCIÓ. ALMACELLES Atesoselsdarrersrobatorisque s’han succeït en els interiors de vehicles a Almacelles i el pre- sumptecasd’exhibicióamenors, els Mossos d’Esquadra i la Poli- ciaLocalsumenesforçosperes- clarir aquests fets delictius. Se- gonslesdarreresinvestigacions ja es tenen localitzats als pres- sumptesautorsd’aquestsfurts. LaSegarra‘encamina’els jovesperquètrobinfeina REDACCIÓ. CERVERA El Consell Comarcal, des de l’Àrea de Promoció Econòmica, conjuntament amb l’INS La Se- garrahaimpulsatunasessióin- formativa sobre diferents estu- dis nous a la comarca per tal de motivar els alumnes vers aquests àmbits com a solució a l’atur juvenil.
 11. 11. BONDIA DIJOUS, 29 DE MAIG DEL 2014 11 ACTUALITAT Millet, Montull, Díaz i García Bragado al banc dels acusats. ACN LleucondemnaperaMilleti Montullperl’hoteldelPalau Un anyde presó, i l’excúpula d’Urbanisme de l’ajuntament de Barcelona, absolta AGÈNCIES. BARCELONA L’AudiènciadeBarcelonavacon- demnar a un any de presó Fèlix Millet i Jordi Montull per les irregularitatsurbanístiquesenel projecte d’un hotel del Palau de la Música que no es va arribar a construir, frenat per l’escàndol del desviament. Millet i Montull esvanapropiarde900.000€de comissió, pertanyents a la Fun- daciódelPalaudelaMúsica,per l’operació de venda de terrenys a Olivia Hotels. La llavors cúpu- lad’urbanisme,formadaperl’ex- tinent d’alcalde de l’ajuntament Ramon Garcia-Bragado, l’exge- rent d’Urbanisme Ramon Mas- sagueril’exdirectorjurídicd’Ur- banismeEnricLambies,aixícom l’arquitecte Carles Díaz, tots ells acusats, ha quedat absolta. El jutge no va considerar acre- ditat que coneguessin el propò- sit lucratiu “comès exclusiva- ment per Millet i Montull” Millet i Montull, condemnats perundelictedetràficd’influèn- ciesid’oferimentarealitzartrà- fic d’influències, hauran de pa- gar una multa de 3,6 milions i 900.000eurosrespectivament. Els dos exalts càrrecs de la ins- titució van ser absolts del delic- te continuat d’apropiació inde- guda i de falsedat documental i prevaricació. Les penes s’allu- nyen molt de les que demanava Una comissió de 900.000€ Es van apropiar Millet i Montull per la venda dels terrenys Un càstig bàsicament econòmic Millet i Montull hauran de pagar 3,6 milions d’€ i 900.000€ L’excúpula d’Urbanisme, absolta No es considera provat que sabessin el propòsit lucratiu de l’operació elfiscal,quesol·licitavaperaMi- llet i Montull una pena de 10 anys i dos mesos de presó per delictescontinuatsdetràficd’in- fluències, apropiació indeguda, falsedat documental i preva- ricació i per Garcia-Bragado i Massaguer una pena de quatre anys. En la sentència, de74 pà- gines, el tribunal considera que Millet i Montull van “aprofitar” la seva posició de prestigi i “as- cendència moral” per insistir i fins i tot “pressionar” les auto- ritats per tirar endavant el pro- jecte. L’Audiència no ha con- siderat rellevant el fet que no s’expliqués la veritable titulari- tat dels terrenys de l’hotel -que no eren del Palau sinó d’Olivia Hotels. “La legislació aplicable i en vigor en la data de la trami- tació no exigia la especificació de la relació de propietaris.” La sala va acordar obrir dili- gènciescontraelpromotord’Oli- via Hotels Manuel Valderrama, davant dels indicis que va men- tir en el judici quan va negar que pagués a Millet i Montull una comissió perquè li facilites- sin la tramitació del projecte. García-Bragado, Lambies i Massaguervananararecollirla sentència en mà. Al sortir, Bra- gado i Massaguer es van mos- tratsatisfetsperl’absolucióivan remarcar que l’actuació munici- pal ha quedat avalada. Demanenobrir elcongrésdel PSOEamilitants AGÈNCIES. MADRID Dos dies després que el secre- tari general del partit, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciés que plegarà en un congrés extraor- dinari al juliol, el diputat basc Eduardo Madina va anunciar que només optarà a rellevar-lo si és a través del “vot directe de la militància”. És a dir, si la for- mació obre el congrés a tots els integrants del socialisme espa- nyol,mésenllàdelsdelegatsque –segonselsestatuts–sónelsqui tenen veu i vot en aquest tipus deconclaves.Unaltredelsaspi- rants, el també diputat Pedro Sánchez, es va expressar en el mateix sentit: Carme Chacón ja varebutjarabansd’ahirelcalen- dari que ha imposat Ferraz. AGÈNCIES. BARCELONA Desprésdedosdiesdedisturbis al barri de Sants, l’ajuntament i entitats properes al centre des- allotjat de Can Vies van dema- narencarrilaramburgèncialasi- tuació per evitar més violència. Elsdanysenmobiliaripúblicque s’han registrat les últimes 2 nits a Barcelona amb motiu de les protestescontraeltancamentde Can Vies estan valorats en 68.000 € i han suposat cremar 68contenidorsidesplaçamenti destrosses d’uns 220 conteni- dors, a més de la crema de l’ex- cavadora que va enderrocar el centre i la unitat mòbil de TV3. L’alcalde Xavier Trias va dema- nardesprésd’unajuntaextraor- dinària de portaveus de tots els grups municipals el cessament total de la violència com a con- dicióimprescindiblepertornara negociar.“Senseviolèncianidis- turbis, podem parlar de tot”, va dir,desprésd’avançarqueesta- riadisposataresituarlesactivi- tatsqueallotjavalacasaokupa. També va fer pública la propos- taqueelsocupantsvanrebutjar fa dues setmanes i que preveia l’adequaciódel’espaiacàrrecde l’ajuntamentielposteriorretorn d’activitats.Noobstant,Triasva reconèixer que en cas d’acord “s’hi haurien pogut estar un temps però després s’hauria hagut de buscar una altra solu- ció perquè l’immoble hauria es- tat enderrocat igualment. Un portaveu del col·lectiu okupa, Pau Guerra, va rebutjar davant dels mitjans de comuni- cació la viabilitat de reobrir les negociacions amb l’Ajuntament DisturbisaBCNpel tancamentd’uncasal Trias demana el cessament total de laviolència L’excavadora calcinada per un grup de manifestants a Can Vies. ACN 8anyspera l’exconseller delPPBlasco AGÈNCIES. VALÈNCIA L’exconsellerdeSolidaritatiCiu- tadaniadelGovernvalencià,Ra- fael Blasco, va ser condemnat a 8 anys de presó i 20 d’inhabili- taciópermalversació,tràficd’in- fluències,prevaricacióifalsedat en el cas cooperació. Els altres vuit processats també van ser condemnats a diversos anys de presó i inhabilitació. La primera sentència del conegut com cas cooperacióarribatresanysimig desprésdelesdenúnciespresen- tades per dues diputades auto- nòmiques de l’oposició davant de la Fiscalia, a l’octubre del 2010, sobre una “trama” per desviar fons públics de la Gene- ralitatdestinatsacooperacióin- ternacional. ConchaVelasco anunciaqueté unlinfoma AGÈNCIES. MADRID L’actriu Concha Velasco, de 74 anys, va anunciar en una entre- vista concedida a la revista Ho- la aquesta setmana que té un limfoma, una malaltia a què es- tà disposada a “plantar cara” ambtoteslesseves“forces”,se- gons indica. L’actriu es va veure obligada a abandonar el rodat- ge de la sèrie d’Antena 3 Vive cantando per problemes de sa- lutiaraconfessaqueelsmetges li van detectar un càncer per al tractament del qual s’haurà de sotmetre a quimioteràpia. L’ac- triuvaserguardonadaperl’Aca- dèmia de Cinema amb el Goya de Honor l’any passat. després de la demoliciól centre. “L’oferta de l’ajuntament no té validesa, no tenen paraula i no esmereixencapconsideració.A quèvolen dialogar si han deixat a la gent fora de casa? “ MANEL PRATPLEGA L’endemà d’una altra actua- ció polèmica dels Mossos, el di- rector del cos va anunciar la se- va dimissió, una renúncia “irre- vocable” que, segons va expli- car, es produeix per motius “es- trictament personals”. La deci- siódePratarribadesprésdeles eleccions europees i precedida per una forta pressió política arran de la mort de l’empresari delcasRaval,JuanAndrésBení- tez,i,especialment,pelsefectes del cas Ester Quintana.
 12. 12. 12 ESPORTS BONDIA DIJOUS, 29 DE MAIG DEL 2014 PUBLICITAT Serret,atercerarondadel’OekterTrophy EllleidatàAlejandoSerret(CT Lleida)s’haclassificatperter- cerarondadel’OekterJuniorTrophydeBucarest,desprésd’im- posar-se al rumanés Alexander Simion (6-1 i 6-2). REDACCIÓ. LLEIDA El Lleida va camí d’aconseguir diumengedavantelLeganèsuna afluència de públic similar a la quevahaver-hidissabtedavant el Toledo, donat que ahir, en el primer dia de venda anticipada, esvanadquiriruntotalde1.484 entrades, és a dir unes 500 més que el mateix dia de venda de l’anterior eliminatòria. Elclub,quevaobriroficinesi taquilles des del matí, va veure un degoteig constant d’aficio- nats, tant abonats com no, que volien comprar la seva entrada per no perdre’s aquest nou ca- pítol de l’equip cap al ascens a Segona A. UN AUTOCAR PLE Tambéestàobtenintunagran respostalavendadebitlletsien- tradespelviatgedelpartitdetor- nadaaterresmadrilenyesi,toti que falta més d’una setmana, el clubjatécomplertunautocar,a més d’haver venut entrades per ElLleidaven1.500 entradeselprimerdia Gran expectació pel partit de diumenge davant el Leganès Aficionats ahir comprant entrades pel partit davant el Leganès. LLEIDA ESPORTIU lagentqueesdesplaçaràpelseu compte. Avui continuarà laven- da d’entrades amb horaris de matí,entre11.00i13.00,idetar- da,entre16.00i21.00hores.Pel partitd’anadaelspreussón,pels socis8eurosTribunai5Lateral, i pels no abonats 15 euros Tri- buna i 10 Lateral. També hi ha packs de 3, 25 i 50 entrades, aquest últim re- servatnomésperlestrespenyes oficials:Rudes,ÉsunSentiment i Molo Esportiu. ElBarçaobre avuielsplay offdel’ACB AGÈNCIES. BARCELONA ElBarçaobreavuielsplayoffpel títol a l’ACB jugant contra el La- boralKutxaapartirdeles21.00 al Palau Blaugrana. Els de Xavi Pascual son favorits en una eli- minatòriaalmillordetrespartits i del que sortirà l’equip que en semifinalss’enfrontaràalValèn- ciaoCajasol.Perlasevapart,el Madrid obre demà la sèrie da- vant del CAI Saragossa i l’Uni- caja de Màlaga s’enfronta avui també al Gran Canària. Quintana segueixlíder alGirod’Itàlia AGÈNCIES. VITTORIO VENETO L’italià Stefano Pirazzi (Bardia- ni) va ser el més llest dins d’una nombrosaescapadaivaaconse- guir estrenar el seu palmarès professional amb triomf en una relaxadadissetenaetapadelGi- ro d’Itàlia disputada entre Sar- nonicoiVittorioVeneto,de208 quilòmetres,enlaqualelcolom- biàNairoQuintanavaconservar la ‘maglia’ rosa de líder. Avui es disputaladivuitenaetapa,entre Belluno i Panarotta. Sorpresade Muguruzaa RolandGarros AGÈNCIES. PARÍS La tennista espanyola Garbiñe Muguruza va donar ahir la gran sorpresadelajornadaaltorneig de Roland Garros, segon ‘gran’ de la temporada, després d’eli- minarenlasegonarondaalanú- mero u del rànquing mundial, la nord-americanaSerenaWilliams (6-2 i 6-2), mentre que la tam- béespanyolaCarlaSuárezvaas- solirlatercerarondadesprésde superar la suïssa Timea Bac- sinszky en tres sets. AGÈNCIES. BARCELONA Després de l’acord verbal asso- litambClaudioBravo,elFCBar- celona ja negocia amb la Reial Societat de cara a la incorpora- ció del porter la pròxima tem- porada. El problema és que els bascos intentaran, lògicament, treureelmajorimporteconòmic possible. La clàusula de rescis- sió del futbolista és de 30 mili- onsd’euros,peròesvolrebaixar considerablementelseupreu.La basa que té a favor el Barça és queelfutbolista,queacabacon- tracte en el 2017, ja ha manifes- tatelsdirectiusdelaReialSoci- etat que li fa il·lusió marxar al club blaugrana i, en principi, no posaran impediment a la seva sortida sempre que l’acord eco- nòmic sigui satisfactori. ElBarcelonajanegociaperClaudio Bravo,porterxilèdelaReialSocietat El club basc demana els 30 milions d’euros de la seva clàusula de rescisió Claudi Bravo.
 13. 13. BONDIA DIJOUS, 29 DE MAIG DEL 2014 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Divergente (+12). 16.00, 18.35 El pasado (+12). 21.10 El viaje de Bettie (+7). 16.30, 20.30 Alabama Monroe (+16). 18.30, 22.30 Aprendiz de gigoló (+12) (HD). 16.10 Por un puñado de besos (+7) (HD). 17.45 Carmina y amén (+12) (HD). 19.30 3 días para matar (+16) (HD). 21.15 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Dom Hemingway (+16) (HD). 16.30, 18.15, 20.00, 21.45 LaurenC/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es. Dimecres no festius: Dia del Cinema (3,90 €) Monuments Men (+7). 16.20, 19.20, 22.10 Dallas Buyers Club (+12). 22.10 Rio 2 (apta). 16.10, 18.10, 20.10 Azul y no tan rosa. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30,•00.30 The Amazing Spiderman 2: el poder de Electro (+7). 16.15, 19.00, 22.00 Capitán América: el soldado de invierno (+12). 16.30, 19.15, 22.00 Noé (+12). 16.20, 19.00, 22.00, •00.30 8 apellidos vascos (apta). 16.20, 18.20, 20.20, 22.20, •00.25 Nueva vida en Nueva York (apta). 16.15, 19.00, 22.15, •00.30 Mejor otro día (+7). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.15 Jack Ryan: operación sombra (+12). 20.30, 22.30 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). 16.30, 18.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02 Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) 10.000 km (+12) 15.00, 18.55, 20.35, 22.45 A 20 pasos de la fama (apta) (VOS). 16.35, 21.15 A 20 pasos de la fama (apta) . 18.05 Philomena (apta). 19.35 Astral City (apta). 15.00 Nueva vida en Nueva York (apta). 17.00 Nueva vida en Nueva York (apta) (VOS).22.30 Tren de noche a Lisboa (+7). 17.00 Madre e hijo (+12). 15.00, 18.55, 20.50, 22.45 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Godzilla (2014) (+12). °12.25, °14.40, 16.55, 19.10, 21.25, •23.40 Godzilla (2014) (+12). °11.45, °14.00, 16.15, 18.30, 20.45, •23.00 Godzilla (2014) (+12) (3D). 19.45 Malditos vecinos (+16). °12.00,°13.45, 15.30, 17.15, 19.00, 20.50, 22.35, •00.25 Pompeya (+12). °12.30,°14.25,16.20, 18.15, 20.10, 22.05, •00.00 Divergente (+12). °11.30, °14.10,16.50, 19.30, 22.10, •00.50 Divergente (+12). °12.50, 15.30, 18.10, 20.50, •23.30 Las aventuras de Peabody y Sherman (apta). °11.30, °13.20, 15.10, 17.00 Noé (+12). 18.50, 21.20, •23.50 Rio 2 (apta) (3D). °12.25, °14.20,16.25, 18.20, 20.15 Kamikaze (+7). 22.00, •23.45 Frozen, el reino del hielo (apta). °11.45,°13.40, 15.35, 17.30 Capitán América: el soldado de invierno (+12). 19.25, 21.50, •00.15 El Gran Hotel Budapest (+12). °11.30, °13.20, 15.10, 17.00, 18.50 Crónicas diplomáticas, Quai D’Orsay (apta). 20.35, 22.35, •00.35 Grace de Monaco (+7) (HD). 17.00, 18.50, 20.40, 22.30 8 apellidos vascos (apta). °12.20,°14.10,16.00, 17.50, 19.40, 21.30, •23.20 8 apellidos vascos (apta) (HD).°11.30, °13.20, 15.10, 17.00, 18.50, 20.40, 22.30, •00.20 Hiroku: defensores de Gaia (+7) (HD). °11.30, °13.00 Por un puñado de besos (+7) (HD). °14.30, 16.15 3 días para matar (+12) (HD). 22.00, •00.05 Redención (+16) (HD). °11.45, °13.30, 15.15, 18.00, •00.20 The Amazing Spiderman 2 (+7). °11.30,°14.05, 16.40, 19.15, 21.50, •00.25 La vida inesperada (+7). °11.45,°13.45, 15.45, 17.45 19.45, 21.45, •23.45 MajèsticAv. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Godzilla (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 16.00, 18.15, 20.15; Dl. 22.15 8 apellidos vascos (apta). Ds. 20.15; Dg. 18.15 Philomena (apta). Dv. 22.30; Ds. 18.15, 20.15, 22.30; Dg. 16.15, 18.15, 20.15; Dl. 22.15 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. Tel.: 636 41 98 29 - www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Noé (+12). Ds. 18.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 La bella y la bestia (+7). Ds. 22.30; Dg. 17.00 Casal Baixada Mercadal, 7. Agramunt - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Tren de noche a Lisboa (+7). Dv. 22.15 Rio 2 (apta). Ds. 18.15; Dg. 17.00 Pompeya (+16). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Godzilla (+12) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 19.30; Dl. 22.15 Rio 2 (apta). Dg. 17.00 El Casal C/ Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 47. www.circusa.com The Amazing Spiderman 2: el poder de Electro (+7). Dg. 17.00 12 anys d’esclavitud (+16). Dg. 20.00 ’ Cinemes Exposicions Lleidaenunclic Claustre de l’Hemeroteca de la Biblioteca Pública de Lleida. Fins al 31 de maig Exposició fotogràfica organitzada per l’associacióAmicsdelaFotodeLleida, sobre diferents racons, visions o mo- ments de la ciutat de Lleida. La mostra estàformadaperunavuitantenadefo- tografies estructurades en quatre àm- bits temàtics: clics història, clics natu- ra, clicsvidaviva i clics singulars. Carles Perelló, pare escolapi Sala Marsà de la Casa de Cultura. Tàrrega. Fins al 31 de maig La regidoria de Cultura proposa la re- descobertad’unpersonatgeemblemà- tic de la Tàrrega de principis del segle XX,quevadestacarenelcampdelape- dagogia. La mostra s’acompanya d’un llibre,realitzatperl’escriptortargaríXa- vier García, que repassa de forma cro- nòlogica la trajectòria vital, professio- nal i artística de Perelló. InstawalkperlaSeud’Urgell Pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Fins l’1 de juny Mostrafotogràficaambunaseleccióde 44 imatges de l’Instawalk per la Seu d’Urgell, queva tenir lloc el 23 de març passat organitzat pel Patronat de Tu- rismedelaDiputaciódeLleida.Laselec- ció de fotografies l’ha fet la comunitat d’IgersdeLleidaimostraalgunesdeles principalsiconesturístiquesdelacapi- tal de l’Alt Urgell. Col·lectiva per a un projecte solidari Espai Cavallers. Fins al 13 de juny Instal·lació amb la participació d’artis- tes lleidatans de reconegut prestigi. Anysdecrisi Façana de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Lleida. Fins al 3 de juny Jaume de Francisco durant quatre me- sos ha realitzat més de 2.550 fotogra- fiesdelocalsde barrisdeLleidaquete- nen un nexe en comú: locals en venda, lloguer o traspàs...Aquestes fotografi- es individuals formen un mosaic d’un moment,enunaúnicaimatgequefare- flexionar sobre7anys de crisi. Acrílics sobre tela Galeria Le Petit Atelier. C/ Amsterdam, 4 (darrera mercat Balàfia). Fins al 18 de juny. Un total de vint obres de Montse Boa- da, un conjunt de pinzellades i combi- nacionsdecolorsquedonenvidaapai- satges d’arreu del món. AndreuGelabert.Elllegatd’una època Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell. Mollerussa. Fins al 20 de juny AndreuGelabertvadocumentarlavida delsPirineuslleidatansdesdefinalsdels anys50finsladècadadels90tottreba- llant per Fecsa i més tard per l’agència Efe. El seu llegat, format per més de 6.000 negatius, il·lustra gràficament la societat de la dictadura franquista. Lamostra,comissariadaperl’ArxiuCo- marcaldelPallarsJussàielsServeisTer- ritorialsdeCulturaaLleida,presentade formamoltvisualsunaselecciód’aques- tes imatges. Justícia alimentària. Sembrant esperança CaixaForum. Lleida. Fins al 20 de juliol A través de 30 imatges de gran format del fotògraf Pep Bonet fetes a Tanzà- niaiBolívia,audiovisualsambdiferents testimonis i unavitrina amb els 100 kg d’aliments que tira a les escombraries una família a Espanya cada any, es vol mostrar les contradiccions del sistema alimentarimundial.Lamostra,organit- zada per l’Àrea Internacional de l’Obra SocialdelaCaixa,comptaamblacol·la- boració d’Oxfam Intermón i la FAO. Conferències Projectes d’emprenedoria en l’àmbit de l’educació Sala de Juntes de la Facultat de Ciències de l’Educació (Cappont). A les 12.00 hores Exemple de diferents projectes d’em- prenedoriaacàrrecdediferentsempre- nedors. La xerrada forma part del cicle de conferències d’emprenedoria en el marc del projecte Educaemprèn. Federico Fellini i Nino Rota CaixaForum. Lleida. A les 19.00 hores Quarta sessió del cicle Directors-com- positors:parellesdefet,acàrrecdeCon- rado Xalabarder, especialista en l’àm- bit de la música cinematogràfica i pro- fessordeComunicacióaudiovisualala Universitat Pompeu Fabra i la Univer- sitat deVic. Meteorologia i aviació Sala de conferències del Museu de Lleida. A les 19.00 hores AcàrrecdeJordiMartín,pilotd’aviació i autor de les fotografies aèries del lli- bre del meteoròleg Francesc Mauri El temps vist des del cel. La conferència s’emmarca en els actes del Lleida Air challenge. Un poble, tres situacions Sala de Juntes del 2n pis de la Facultat de Lletres (Rectorat). A les 19.30 hores Taula rodona de la jornada Haima per un Sàharalliure2014amblaparticipa- ció de diferents intelectuals saharauís. Llibres Tecnologia Sala d’actes de la Biblioteca Pública de Lleida. A les 19.00 hores Presentaciódelllibred’AssumpcióFor- cada, a càrrec de Rosa Fabregat. Grups de lectura virtual Accés de de la plataforma virtual ReadGroups Grupdelecturavirtualdenovel·lacon- temporània entorn l’obra El diablo que ya conoces, de Mike Carey i de ciència ficció entorn l’obra Fundació, d’Isaac Asimov. Cal inscripció prèvia a través del correu electrònica: bplleida.cultu- ra@gencat.cat. Tallers Treball als barris Aula de formació de la Biblioteca Pública de Lleida. A les 10.00 hores Sessiódeformacióperalsparticipants alprojecteTreballalsbarris.Organitza: Ajuntament de Lleida i l’Institut Muni- cipal d’Ocupació. Taller de fotografia científica i naturalista Arborètum. A les 17.00 hores Cal inscripció prèvia a: arboretum@pcital.es Taller a càrrec de Jordi Sanfeliu Llop, professor de l’Escola superior d’Engi- nyeriaAgràriadelaUniversitatdeLlei- da. Preu: 15/10€. Taller d’il·lustració Centre Cívic de Balàfia. A les 17.30 hores Tallerdecreaciódepersonatges,il·lus- tració de cançons, poemes i contes a càrrec d’Oriol Arumí. Les matemàtiques són arreu: busquem-les! Centre Cívic de Balàfia. A les 18.30 hores Taller conferència dirigida a les famíli- es,pares,maresifillsacàrrec deNúria CardetiM.JoséPeroy,mestresforma- dores de matemàtiques. Projeccions Hasta el fin del mundo en bicicleta Centre Excursionista de Lleida. A les 20.30 hores Recorregut amb bicicleta de punta a punta del continent americà i treking a lazonadeSaltodelÁngel,enVeneçola. Música Jabier Muguruza Cafè delTeatre de l’Escorxador A les 22.30 hores Percelebrarelsseusvintanysalsesce- narisel cantautorbascJabierMuguru- za presenta el seu darrer treball Beste Hogei(Resistencia,2013):unsaltresvint, amb textos intimistes que s’acompa- nyen pel piano d’un dels seus col·labo- radors habituals, Mikel Azpiroz i de la veu de Mireia Otzerinjauregi. Preu: 12/10€. Teatre Avui no hi ha funció...Visita a ca l’artista Teatre Municipal de l’Escorxador. A les 19.00 hores Representació d’un work in progress d’unadelescompanyiesseleccionades per a la Fira deTàrrega 2014. Organit- za: Teatre Municipal de l’Escorxador. Inscripcions a: teatre@paeria.cat Esports Air Race F1 Aeroport d’Alguaire. Durant tot el dia. Fins l’1 de juny. Campionatd’EspanyadeVol Acrobàtic (CEVA 2014), Lleida Air Race F1 i Fes- tival aeri. Salut i amistat P. Joan Salat. Cervera A les 8.00 hores Cicledecaminadesorganitzadesperla Paeria de Cervera. Concursos CircPicat Informació i bases: Oficines de l’Ajuntament d’Alpicat. L’Ajuntament d’Alpicat ha convocat un concurs de fotografia sobre el festival decircCircPicatamblatemàticaElmi- llormomentdelfestivaldeCircPicat,que secelebraràaAlpicatelsdies21i22de juny.Lesfotografieseslliuraranal’Ajun- tament del 25 de juny al 18 de juliol. El lliuramentdepremisesfaràdesprésde laprocessódefanaletsdeSantJaume. PremisIEI2014 La Diputació ja té definides les bases delspremisIEI2014,enlamodalitatLes Talúries (premi de teatre o guió d’es- pectacleteatral,premideprosaidepo- esia), així com premi de fotografiaTon Sirera i premi de divulgació científica HumbertTorres,dotatsamb5.000eu- ros.Elsoriginalsespodenpresentarfins al27dejunyde2014.Elspremiseslliu- raran el 18 de setembre. VI Memorial Xavier Aluja de Fotografia Bases: www.miclleida.org L’AssociaciódelaFestadeMorosi Cris- tianshaconvocatelVIconcursdefoto- grafiaMemorialXavierAlujasobreimat- gesdequalsevoldelsactesrelacionats amb la festa de Moros i Cristians que esduranatermeelsdies17i18demaig, podenparticiparaficionatsiprofessio- nalsdelafotografiainos’admetranfo- tomuntatges.Lesfotografiess’hand’en- viarpercorreual’adreça:C/Panera,1- 25002Lleidadel26demaigfinsal10 de juny. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL21 AL29 DE MAIG. CIRCUITURGELLENC DEL23 AL29 DE MAIG. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabtes ivigílies de festius
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIJOUS, 29 DE MAIG DEL 2014 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. Avuietpreocupespelbenestardelsteus, iaixòetfaràdeixardefercosesquepot- seretvinguindegustiposar-teaservir els seus interessos o necessitats. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Canvisdedomiciliodeciutatettindran ocupat amb diverses gestions que no tensaltreremeiqueferiquesónpesa- des. Però les acabaràs amb èxit. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG T’importenmoltlesrelacionspersonals iavuidedicaràstempsapensar-hi,pot- ser en com millorar-ne algunes. Apro- pa’t sense por als amics. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Avuiaconsegueixestenirméstranquil·li- tat per veure què està succeint al teu voltantiquet’influeix,perònoetdeixis portar per les opinions alienes. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Estàsapuntdetirarlatovallolaenalgu- na cosa relacionada amb els fills, amb els seus estudis o el seu futur perquè creus que s’equivoquen. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Hihagentdelpassataquitrobesafal- tar,perònopotsfermarxaenrere,sobre- tot si és una exparella. Amb el temps podràs mantenir-hi una amistat. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE El cor et diu que facis una cosa i el cap te’n diu una altra. Donaràs moltes vol- tes sobre a qui has de fer cas. Intenta ser més fred. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Si et negues a parlar amb una persona quevolfer-ho,jasiguiatravésdeltelè- fonodelWhatsappnoaconseguiràsres de bo. Has de cedir. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Not’agradaràl’actitudd’algúenquicon- fies,peròobservaquepotserésperquè nofaelqueallòquedesitgesambtotes les teves forces. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Avuitindràsmoltmoviment,potserre- lacionat amb un canvi de vida a causa d’un compromís que has adquirit en el terrenypersonal. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Noseràelteumillordiaenelterrenyfí- sic, sobretot en la imatge, ja que hi ha aspectesquenoetfancontent.Pensa- ràs què pots fer i millorar. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER És probable que decideixis oferir des- interessadamentelteuconeixement,la tevaexperiènciaoelteutreballperaal- guna causa que et sembla justa. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop 3 4 7 Sudoku Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.890 Solucions n. 1.889 9 3 6 2 4 2 1 6 2 3 8 1 7 7 6 1 7 2 5 4 1 9 6 1 5 8 3 2 7 6 5 6 3 4 8 2 9 7 1 7 9 8 3 1 6 2 4 5 4 2 1 9 7 5 3 6 8 2 9 5 6 3 4 8 1 7 8 3 7 9 5 1 6 2 4 6 1 4 7 8 2 5 9 3 3 4 8 1 5 9 7 2 6 1 6 9 4 7 2 5 8 3 2 5 7 8 3 6 1 4 9 1. OFERTAS BUSCOTRABAJOdefresador,rabotor,rec- tificador, mortezor, maticero con conoci- miento de carpinteriayestructuras meta- licas. Mas de 20 años de experiencia. Trabajos de podadoryjardineria.Tel. 674 766638. 7. VENTAS CAMILLA MASAJE, olla presión, horno eléctrico, menaje hogar.Todo nuevo. Mi- tadprecio.Tel.642364558. ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 14. CONTACTOS DISCRECIONTORREFARRERA.Chicasjó- venes,fiesteras,morbosas.24horas.Telf. 634698400. 16. VARIOS COMPRODISCOS,tebeos,cromos,posta- les,novelas,muñecas,scalextric,libros.Tel. 669548488 T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! 19. ALQUILERES BAR EN LLOGUER a la Portella, tot mun- tatirecentpintat,esllogaperjuvilació dels propietaris. Informació i visites (finques- Cor)Tel.636189656. FINCA D’OLIVERES de 3,2 hectàrees als Omellons, cabana de pedra amb foc a te- rra,moltbonaccésioliveresenproducció 22000€.Informacióivisites(finquesCor) Tel.636189656. PARTICULARLLOGOestudi,moblat.Zona Alta.Lleida.Tel.606408353. ESTUDIO AMUEBLADO en Rovira Roure. 250€./653.75.11.88 PRATDElaRiba.Bonitoapartamentode2 habitacionesconcocinaindependiente,Te- rraza de 5m2. Suelo de parquet. Galería. Amueblado y equipado. 425 € / 653.75.11.88 ALTILLODE70m2enZonaCarrefour.Ideal paraoficina.250€/653.75.11.88 LLOGO APARTAMENT Pineda Salou. Da- vantmar.Piscina,pàrquing,airecondicio- nat. Setmanes i quinzenes. Tel. 686 860974. 20. TRASPASOS TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i par- lem! 22. VENTAS XALETA la Vall fosca, en terreny de 450 m2, 4 habitacions, 2 banys, moblat i tot equipat.Preu255.000€.Informacióivisi- tes(finquesCor)Tel.636189656. OPORTUNITAT, VIVENDA (torre xalet) a lesBorges,2habitacions,menjador,cuina, garatge,piscina,llum,calefaccióioliveres. Preu65.000.Informacióivisites(finques- Cor)Tel.636189656. FINCAOLIVERES,d’1’8hectàrees,situada enzonamolttranquil·la,ambcabanadepe- draenperfecteestat(terraenrajolatiteu- lada nova). Rebaixada preu 22.000 € In- formacióivisites(finquesCor)Tel.636189 656. CASAREBAIXADAaLleida,zonaplaçaeu- ropa, 200 m2 de solar, uns 400 m2 cons- truïts,parkingperatresvehicles,bonacon- cervació.Preu170.000euros.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656. FINCAAMBcabanadevolta,entreelster- mes de les Borges, de 17.000 m2, plana, possibilitatderegar.Preu22.000€.Infor- mació i visites (finquesCor)Tel. 636 189 656. OPORTUNITAT!!!FINCAplanade17.000 m2(1,7H), entreeltermedel’AlbiilesBor- ges, regable, 9.000 €. Informació ivisites (finquesCor)Tel.636189656. CASA XALET en Venda al centre de June- da, sortida a dos carrers, superfície solar 429m2,dospisosindependents,piscinai zona lúdica. Preu 190.000 €. Informació i visites(finquesCor)Tel.636189656. GANGAPISalesBorges,reformat,de3ha- bitacions, moblat i amb electrodomèstics, 2banys.40.000€.Informacióivisites(fin- quesCor)Tel.636189656. LESBORGESBlanques:OcasióPiscèntric 120m2 4 habitacions 2 banys 2 terrasses. Areformar.60.000€.FinquesBorgesTel. 670537829. OPORTUNITATPÀRQUING.CostatPont Vell de Lleida. Per a cotxe mitjà. Preu: 19.950€.Tel.620269948. FERRAN EL Catòlic. Piso con Parking y Trastero de 25m2. 2 habitaciones dobles, baño y cocina independiente, 40.000 € / 610.72.22.96. EDIFICIO BRASILIA. Piso de 148m2 con Parking.Exterior,con4habitaciones,2ba- ños. Calefacción central. 140.000 € / 610.72.22.96 PISOENAv.Valencia,de105m2,4habita- ciones, 2 baños, salón de 28m2. Exterior. Finca con ascensor.47.000 € /610.72.22.96 CASAENPlantaBajaenlaBordetaconpa- tiode15m2.3habitaciones.Suelodegres. Calefacción individual a gas. Fuego a tie- rra. 100.000€/610.72.22.96 CORBINS. CASA adosada 190m2 con jar- dínde60m2ygaraje.4habitaciones,2ba- ños.Buhardilla.160.000€/610.72.22.96 LAPINEDA.Apartamentoa1ªlíneademar. 4 habitaciones, 2 baños. Piscina Parking Comunitario.95.000€/610.72.22.97 VILANOVA DE Segrià. Casa en urbaniza- ción, de 90m2, con terreno de 800m2. 3 habitaciones,salónycocinaindependien- te.Porche.Barbacoa.Luz,cloaca,aguapo- table y de riego, telefono. Legalizada. 99.000€/610.72.22.97 TORRE BORGES Blanques de 50m2 con garaje, calefacción, agua, luz, piscina, 4.000m2 de terreno. 63.000€ / 610.722.297 TORREDE65m2enRossellocon1600M2 deterrenoyterrazade20m2,2habitacio- nes dobles, salón 25M2, baño y cocina americana. Dispone de Luz y agua de rie- go. 50.000€/610.72.22.97 TERMENS. CASA con una superfície de 95m2, con 3 habitaciones, dobles, baño, cocina independiente, salón de 27m2 con fuego a tierra. Jardín de 3500m2.Terraza de 25m2. Calefacción a gasoil. Garaje de 150m2.85.000€/610.72.22.97 PUIGVERD DE Lleida.Torre de 40m2 con 700m2 de terreno. Luz y agua dE riego. 35.000€/610.72.22.97 TORREENPartidadeLleida,a1km. Casa de125m2yterrenode8.900m2plantado de frutales. Salón con fuego a tierra, coci- na americana. 2 habitaciones. Legalizada (cédulahabitabilidad),luz,aguariego,agua potable. Almacénconcapacidad4coches. 105.000€Tel.610.72.22.97 BENAVENTDESegria.Torre.90m2,salón de 25m2, 3 habitaciones, cocina indepen- diente,terrenode1.700m2conpiscina,al- macén de 25m2, barbacoa. 120.000€ / 617.500.444 BELLCAIRE D’URGELL, 10ha de pomeres regadiu.Magatzem-habitatge210m2.Bas- sa:12.00m3.350.000€.Tel.938831657.
 15. 15. BONDIA DIJOUS, 29 DE MAIG DEL 2014 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. Presentació: Lídia Heredia i Helena García Melero. 14.00 Telenotícies comarques. Presentació: Mariona Bassa. 14.21 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. AmbCarles Prats i Núria Solé. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. En Martí es reuneix amb en Dimitri per solucionar el “problema”, però no ho aconsegueix. La Lídia li exigeix resultats. 16.35 Divendres. 18.50 Murdoch Mysteries. 19.40 Espai Terra. 20.15 El Gran Dictat. 21.00 Telenotícies vespre. Presentació: Toni Cruanyes. 21.55 Polònia. 22.35 .Cat. 00.05 Lost girl. 00.50 Doctor Who. 02.38 Waterloo Road. 09.10 MIC. 09.55 Clifford. 10.47 El xai Shaun. 11.36 Marsupilami. 12.02 WordGirl. 12.30 Bugs Bunny. 12.55 Sailormoon. 13.45 Shin Chan. 14.55 Fanboy i Chum Chum. 15.45 L’abella Maia. 16.55 MIC. 17.50 Una mà de contes. 18.00 Bubble bip. 18.18 Les noves aventures de Peter Pan. 18.42 Els germans Kratt. 19.30 Info K. 19.45 Espies de veritat. 20.10 Tom i Jerry. 20.56 Bola de drac. 21.20 La Riera. 22.05 Cinema 3. 22.43 Sala 33. 00.34 Extres. 00.41 Estrelles de la gran pantalla. 01.31 L’art de la seducció. 02.19 Cançons d’una illa. 02.47 Cinema 3. 07.15 Jet Lag. Sèrie. 08.05 8 de 8. 08.35 Catalunya blues. 09.05 Televenda. 11.05 Dinamita. Sèrie. 11.30 Jet Lag. Sèrie. 12.00 Migdia. Presentat per Ruth Jiménez. 14.00 Arucitys. Dirigit i presentat per Alfons Arús. 16.55 Pel·lícula. Las citas de Jane. 2003. EUA. Dir: Robert Berlinger. Int: Charisma Carpenter, Holly Marie Combs. 18.35 Pitlane. 19.00 8 al dia. Magazín d’actualitat, basat en les 8 notícies del dia. Dirigit i presentat per Josep Cuní. 22.30 Gran Cinema. Un paso al frente. 1995. EUA. Dir: Jeff Bleckner. Int: Glenn Close, Judy Dench. 00.15 Misteris... amb Sebastià D’Arbó. Inclou: Els Anunnaki (2a part); Somnis profètics. 01.00 Documental. La ciutat de l’home, la ciutat de Déu. 07.00 Notícies en xarxa. 07.59 La cançó del bon dia. 08.00 Club Banyetes (red). 08.15 Notícies en xarxa. 10.00 Lleida al dia (red). 11.30 Cafeïna. 12.30 Caminant per Catalunya. 13.00 Sector primari (red). 13.30 El cercle virtuós. 14.00 Notícies migdia. 14.30 Aran TV. 14.45 Al dia notícies. 15.15 Cafeïna. 16.15 Notícies migdia. 16.45 Mirades (red). 17.00 El debat de Lleida activa. 18.00 Promo. 18.30 Club Banyetes. 18.45 Fa 8.000 anys (red). 19.00 Efectes positius (red). 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies vespre. 20.40 El temps. 20:44 Anem a dormir. 20:45 Aran TV (red). 21:00 Lleida al dia - L’entrevista. 21:25 La Diputació de Lleida. 21.30 Al dia Notícies. 22.00 Lleida al dia. La tertúlia. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. 10.05 La mañana de La 1. Amb Mariló Montero. 14.00 L’informatiu. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Amb Pilar García Muñiz i Sergio Sauca. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.05 Entre todos. 18.45 España en directo. Magazín informativo. 20.30 Aquí la Tierra. Amb Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2. Amb Ana Blanco i Marcos López. 22.10 El tiempo. 22.30 Cuéntame cómo pasó. En la boca del lobo. 23.45 Ochéntame otra vez. El mundo que nos conmovió. 00.30 El debate de La 1. Anàlisi de l’actualitat presentat per Oriol Nolis. 02.00 La noche en 24h. Presentat per Sergio Martín. 04.00 TVE es música. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 08.00 TV English. 08.25 España en comunidad. 08.55 Documental. 09.00 Pueblo de Dios. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Documental. Escandinavia salvaje. 11.55 Para todos La 2. 13.45 Don Matteo. 14.45 Docufilia. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 17.55 Docufilia. 18.50 Vespre a La 2. 20.10 Don Matteo. 21.05 Docufilia. La torre de Babel. 23.30 En portada. Crimea la primavera rusa. 00.15 La 2 Noticias. 00.45 Días de cine. Espai que recull l’actualitat cinematogràfica. 01.45 Conciertos de Radio-3 . 02.15 Docufilia. 06:25 Zumba GH Edition 06.30 Informativos Telecinco. Presentat per Leticia Iglesias i Roberto Fernández. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentat per Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentat per Emma García. 14.30 De buena ley. Presentat per Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentat per David Cantero, Isabel Jiménez i Ramón Fuentes. 16.00 Sálvame diario. Presentat per Paz Padilla. 20.15 Pasapalabra. Presentat per Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentat per Pedro Piqueras i J.J. Santos. 22.00 Resurrection. De vuelta a la Arcadia; Insomnio; Hogar. 00.00 Hable con ellas. Convidada: Paz Herrera. 02.30 Premier Casino. 05.00 Fusión sonora. 06.00 Teletienda club. 06.15 Noticias de la mañana. Amb María José Sáez i Esther Vaquero. 08.55 Espejo público. Presentat per Susanna Griso. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. Amb Vicente Vallés i Lourdes Maldonado. 15.45 Deportes. 16.00 Tu tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! 20.00 Atrapa un millón. 21.00 Noticias. Presentat per Matías Prats i Mónica Carrillo. 21.30 Deportes. 21.40 La previsión de las 9. 21.45 El hormiguero 3.0. 22.40 Cine. Seguridad nacional. 2003. EUA. Dir: Dennis Dugan. 00.30 Cine. Tango & Cash. 1989. EUA. Dir: Andrei Konchalovsky. 06.00 La tienda. TV. 07.45 Al rojo vivo. Redifussió. 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Investigadores forenses. 11.30 Informe criminal. 12.20 Al rojo vivo. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Jugones. 15.30 La Sexta Meteo 1ª edición. Presentat per Helena Resano. 15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 3ª edición. 20.45 La Sexta Meteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 El intermedio. Dirigit i presentat pel Gran Wayoming. 22.30 Millonario anónimo. 23.20 Millonario anónimo. (Versió USA). 00.15 En el aire. 01.30 El chiringuito de Jugones. 02.30 Juega con el 8. 07.00 El zapping de los surferos. 08.30 Fauna letal. 09.30 Alerta Cobra. 12.20 Las mañanas de Cuatro. Presentat per Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentat per Marta Fernández. 14.45 Deportes Cuatro. Presentat per Manu Carreño y Manolo Lama. 16.00 Ciega a citas. Maldito tic tac. 17.00 Avenida Brasil. 17.55 Castle. De madrugada. 18.45 Mi madre cocina mejor que la tuya. 20.00 Noticias Cuatro. Presentat per Hilario Pino. 21.00 Deportes Cuatro Noche. 21.30 Central de cómicos. 22.30 Ciento y la madre. Presentat per Patricia Conde. 00.35 Conexión Samanta. Enganchados al sexo; Quinquis. 02.35 Inteligencia artificial. 03.20 Puro Cuatro. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 29/05/2014 PUBLICITAT Avui felicitem a: Ademar, Bona de Pisa, Alexandre, Euleteri, Just, Màrtir, Maxim, Restitut PUBLICITAT Rosicrítics,reunió quasiclandestina Dilluns, dia de ressaca electoral,va ser especial- ment mogut per les tropes socialistes de casa nostra, com ho està sent, per cert, la resta de la setmana i el que encara queda. L’alcal- de de Lleida, que té un peu amb l’aparell del partit i un altre peu amb els ano- menats crítics,vaviure un desdoblament gairebé bi- polar per aquesta causa. Primer, reunió de l’executi- va del PSC, de la qual for- ma part, i després reunió amb un grup de ‘crítics’. En aquest cas el curiósva ser que sense haver pre- vist lloc de trobada, al final van haver-se d’encomanar al Col·legi de Periodistes de Catalunya, que elsva deixar la sala d’actes. TWITTER @PostureigLleida «VOLEM QUE L’APLEC, DURI UNA CONDEMNA DE MI- LLET» @guillemcarol «Anant cap a casa. Uns demò- crates estan pintant i trencant els vidres de la seu de CIU. Els hihefetunafotoim’handit“fei- xista”. #com?!» @perearagones «Quanelbipartidismetrontolla, treuen a la llum la llei electoral. Malamentdebatre-laperaquest motiu.» @riverwave07 «La complicitat d’alguns tribu- nals amb els robatoris indiscri- minatsalsciutadans,casMillet- Montull, fa por i mania.» @dmiranda75 «AixótambéesPODEMOS(per situar-nos) Villarejo: “M’oposo alaconsulta,éstramposaicap- ciosa”» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA FÈLIX MILLET Espoliador confés del Palau de la Música, ha estat condemnat aunapenaespecialmentlleuper unaprimeramalifeta,lacorrup- ció alvoltant del cas de l’hotel. PUNT I A PART JOAN RAMON GONZALEZ És el president de l’Associació d’AmicsdelaSeuVellaiundels principals impulsors de la cam- panya perquè el monument si- gui patrimoni de la Humanitat. L’Anna ahir va fer 7 anys. Felicitats de la Tutu, Tutu 2, Neus i Sergi LA FOTOTECA ‘La chica de ayer’ encara està perduda. Bon aniversari, Provi! Cosme Garcia i Mir fa anys i celebra la Medalla d’Or de la ciutat

×