Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia.cat 24/07/2014

823 views

Published on

TITULAR: La banca té pisos a la venda a #Lleida per només 3.500 euros
FOTO: L'Estat es reforça a Lleida

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 24/07/2014

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 24 DE JULIOL DEL 2014 Labancatépisosalavendaa Lleidapernomés3.500euros p. 06 PUBLICITAT Els bancs intenten deslliurar-se de milers d’habitatges a la demarcació demanant preus irrisoris NÚMERO 1.923 ANY 9 L’Estat es reforça a Lleida La Guàrdia Civil envia 23 agents més a la demarcació, que se sumen als 15 del Cos Nacional de Policia (p. 6) SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN Acer contra allaus Aspes a la Bonaigua, com la Línia Maginot, per contenir la neu (p.7) MARTA LLUVICH /ACN
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIJOUS, 24 DE JULIOL DEL 2014 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 2 = Gramínies 3 = Olivera 0 = Agrella 0 D Blets 3 = Castanyer 1 D Plantatge 2 = Troana 1 D Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 21 al 27 de juliol Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. EltempsaLleida Pugenlestemperatures mínimesimàximes,però sensepresses L’estiu xafogós que s’estil·la a Lleida està arribant (o tornant) molt a poc a poc, si fem cas de les dades del servei meteorològic de Catalunya. Avui les temperatures mínimes i màximes pujaran una mica, però només una mica, encara que a la plana de Lleida ja superarem els 35ºC amb facil·litat. Cel net i cap núvol o pluja a la vista tret del Pirineu, on durant la tarda s’esperen ruixats d’intensitat entre feble i moderada. 06.42 h 21.25 h Minva nt www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIVENDRES DISSABTE Entra a www.bondia.cat i vota, esperem la teva resposta A la pregunta de la setmana passada: Creus que la Generalitat hauria de cobrar els rescats als excursionistes? 1 • Només en els casos de negligència 2 • Sí, per descomptat 3 • No, no ho crec 4 • Poc o molt, però sempre ElslectorsdelBonDia handecidit: 78,6% 1 16,1% 2 5,4% 3 0% 4 I la pregunta d’aquesta setmana és: Creus que el Govern hauria de ser més bel·ligerant contra els atacs a camions amb fruita de Lleida?
 3. 3. BONDIA DIJOUS, 24 DE JULIOL DEL 2014 03 AVUI LaUABtrobalesrestesmésantigues decàriesenunjacimental’AltUrgell El centre sosté que un dels principals bacteris causants de la malaltia ha anat mutant amb el temps REDACCIÓ. LLEIDA / BARCELONA Un estudi de la Universitat Au- tònoma de Barcelona (UAB) conclou que un dels principals bacteris causants de la càries dental,Streptococcusmutans,ha incrementat els canvis en el seu material genètic al llarg del temps, possiblement coincidint amb canvis dietèticsvinculats a l’expansió de la humanitat. De fet,investigadorsdelaUABhan trobat per primera vegada ma- terialgenèticanticdelbacteride la càries, i ho han fet en restes òssiesprocedentsdelaCovaSe- pulcral de Montanisell (Coll de Nargó, l’Alt Urgell). En la recerca, realitzada amb la col·laboració del Laboratorio Nacional de Genómica para la BiodiversidaddeMèxic,s’hase- qüenciat per primera vegada materialgenèticd’aquestbacte- ri en les poblacions del passat. L’augmentdeladiversitatgenè- ticas’haproduïtespecialmenten elfragmentd’ungenquecodifi- ca un factor de virulència cone- gut com dextranasa. El treball es va publicar ahir mateixaProceedingsofTheRo- yalSocietyBihaestudiatelbac- teri en onze individus de l’Edat delBronzefinsalsegleXX,d’Eu- ropa i de l’Amèrica pre i posco- lonial.Elcasmésanticéseld’un individu del 1200 a.C. de la Co- va Sepulcral de Montanisell i el mésrecent,delacol·lecciódela UAB, data d’inicis del segle XX. “Es coneixia molt bé la rela- cióentrel’incrementdefreqüèn- cia de les càries i els canvis die- tèticscomelsqueesvanprodu- ir en el Neolític, la descoberta europead’Amèricaamblaintro- duccióagranescaladelacanya de sucre a Europa o la Revo- Càries que afecta el primer molar inferior dret, que ha destruït també tota la peça contigua FOTOS: UAB PUBLICITAT lucióIndustrial,perònosesabia si això anava acompanyat de canvisanivellgenèticenaquest bacteri”,explicaMarcSimón,in- vestigador en formació del doc- toratdeBiodiversitatdelaUAB i primer autor de l’article. “Hemvistqueenlespoblaci- onsmésrecentsladiversitatge- nètica era més gran, el que ens indica una expansió poblaci- onal del bacteri que pot haver ocorregut en paral·lel amb l’ex- pansió demogràfica de l’home. Pensem que aquest increment es produeix al Neolític”. L’estudi obre la porta a evi- denciar la relació històrica en- Rentar-seles dentsievitar elsucre,clau Lacàriesésunadelesmalalties quemésprevalendelapoblació mundial. Està directament rela- cionada amb el consum de su- cresihidratsdecarboni.Antga- ment,s’atribuïalacàriesaalgun tipusdecuc,però,enrealitat,es- tà causada per l’acció de bacte- ris que colonitzen la boca, prin- cipalment l’Streptococcus mu- tans, que fermenten el sucre i provoquenàcidsquedissolenla part mineral de les dents, des de l’esmalt fins a la dentina si el procés no s’atura. El més indi- cat per combatre la càries és re- duir el consum de sucres i man- tenir una higiene bucal adequa- da (també poden ser recomanablestractamentsamb fluor). Així mateix, hi ha factors individuals, com el PH de la sa- liva o l’herència genètica. trelacàriesil’ésserhumàiaco- nèixer com diferents moments històricsl’hanafectada,aixícom a reconstruir els hàbits dietè- tics de la població antiga o els movimentspoblacionalsques’hi van produir. Per Assumpció Malgosa, in- vestigadora d’Antropologia Bi- ològica de la UAB i coordinado- ra de la recerca, “és important conèixercomhavariatelgenen el passat per predir models d’evolució de la virulència de la càries.Siaquestscanvishanes- tat una resposta per adaptar-se millor a entorns canviants o in- clús a altres parts del cos”. Imatge de treball al laboratori d’ADN antic durant l’obtenció de la mostra
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIJOUS, 24 DE JULIOL DEL 2014 Cartes al director tres quan, el que han fet, ha es- tat perdre molt temps. Al 2013 van treballar amb un pressu- post prorrogat i al 2014 va i es redueixelpressupostdelDepar- tamentd’Agriculturaenun33%, lasegonarebaixamésfortades- prés de la del Departament d’EmpresaiOcupació,quevaser del 43%. Unes mesures d’una gran incoherència si es vol treu- re Catalunya de la crisi. Però, malauradament,veiemquel’ob- jectiu d’aquest Govern, no és el de treure a Catalunya de la crisi, sinó que el seu objectiu té una data i una pregunta doble. MentreelGoverndel’Estates preocupade fersortiraEspanya de la crisi, de crear ocupació, de reactivarl’economia,demillorar totselssectors,incloent,perdes- comptat, el sector agrari, el Go- verndelaGeneralitatcastigaels departaments que reactiven l’economia, perquè només està treballantigastantperunacon- sultaquesabemquenoesfarài que, per tant, està malbaratant unsdinersquesóndetotselsca- talans. És conscient el Govern de la Generalitat de la importància d’unsectorquerepresentael3,6 per cent del PIB de l’economia catalana? Un sector que ocupa més de 60.000 persones a Ca- talunya i que factura 8.000 mi- lions d’euros en exportacions, però que pateix una disminució de la seva renda de més del 29 percent?Percert,jaqueparlode renda, la PAC representa un 30 per cent de la renda dels agri- cultors. I segur que la immensa majoria dels pagesos no volen queaquestsajutscomunitarises perdinenunahipotèticasepara- ciódeCatalunyadelarestad’Es- panya. El Partit Popular no està disposatarenunciaralesajudes de la PAC, i els pagesos tenen dret a saber la veritat. Ambunavisióconstructiva,el GrupParlamentaridelPartitPo- pularva presentar 10 propostes deresolució,delesqualsnomés esvanaprovar3,mentrequeles 7 restants van estar rebutjades, la majoria per escàs marge de vots, principalment pels vots en contradeCiUidelseusoci,ERC. Unadelespropostesaprovades feien referència al recolzament i promoció del producte agrícola català, incrementar els recursos per al foment de la internaci- onalització del sector agroali- mentari i un control del produc- te exterior, exigint les mateixes garantiesdequalitatiseguretat alimentàriaquealarestadepro- Dolors López Aguilar Presidenta del PP de Lleida i diputada al Parlament de Catalunya. El tema de les relacions Esglé- sia-Estat és recurrent a casa nostra. El CardenalTarancónva fer famós allò de “sana col·la- boracióimútuaindependència”. Una col·laboració que no ha de ser mai supeditació de l’una a l’altreoalinrevéssinócoopera- ció mirant de treballar al servei delbécomú.Laqualitatdelavi- da humana exigeix també un componentdenivellespiritual,i l’Església s’esforça constant- ment actuant com a llevat en la seva relació amb la societat per tal que pugui ser «renovada en Crist i transformada en família de Déu» (Gaudium et Spes 40). Periòdicamentsurtlaqüestió del pes social del catolicisme al nostre país o de la “laïcitat” de l’Estat.Darrerament,totiqueles circumstànciessocialsiculturals han canviat molt, ha tornat a serobjectedemoltscomentaris apropòsitdelaproclamaciódel nouReid’Espanyaenlaques’ha volgut evitarvincular responsa- bilitat institucional i confessió religiosa. Ha estat una bona oportunitatperareflexionariex- plicar que no és el mateix Estat laic que aconfessional. La nostra realitat és bastant complexa i cal una visió àmplia del fet religiós, tenint present la seva transversalitat en les múl- tiplesfacetesdelavidaquotidi- ana. Sabem que el fet religiós forma part del patrimoni cultu- raliespiritualdelasocietat.Les religionsprofessadeslliurement pelsciutadanstampocnohauri- en de ser un problema en la no- vasocietatdemocràticaonladi- versitat religiosa és un fet cada dia més evident. L’Estat pot ésser aconfessio- nalihoés,iaixíquedafixatal’ar- ticle16,3delaConstitucióespa- nyola: “cap confessió tindrà ca- ràcter estatal”. Però allò que en diemlasocietat,ienelnostrecas un gran percentatge dels habi- tantsdelpaíspotnoser-hoi,de fet, no ho és, d’aconfessional. I volenexercirlliurementelsseus drets legítims en molts àmbits i qüestions que tenen a veure amb la dimensió religiosa de la vida,perquèconsiderenquefor- ma part del bé comú. Ésperaixòquel’analfabetis- me religiós que ens envolta co- mença a preocupar. Som molts els qui pensem que caldria afa- vorir l’aprenentatge d’aquells llenguatges,símbolsicontinguts religiosos que impregnen total- ment lavida i la cultura del nos- tre país en molts nivells. Hi ha cosesquenoespodenentendre bésensetenirencomptel’apor- tació fonamental de la fe cristi- ana, inclòs en l’àmbit més pro- fund del sentit de la vida, de la concepció de la persona huma- naidelasocietat,delsdretshu- mans, de la idea de treball, de progrés,dellibertat,decompro- mís, d’economia, de creació ar- tística..., com il·lustren historia- dors i sociòlegs. Els cristians estem conven- çutsquelareligió,ienconcretla fecristiana,reforçaelsprincipis bàsics de la vida democràtica, como són, per exemple, el valor sagrat de les persones, la igual- tatiinviolabilitatdelsseusdrets, les qualitats fonamentals del matrimoni i de la família, la jus- tificació de l’autoritat com un servei al bé general, el respecte a la consciència moral de cada persona, o l’existència d’un or- dre moral objectiu reconegut com a vinculant per a les actua- cions de tothom, també en l’exercici de l’activitat política. Rebeu la salutació delvostre germà bisbe. Bisbe de Lleida. Joan Piris ElParlamentdeCatalunyahace- lebrat recentment un ple mono- gràfic sobre agricultura. Com vaig dir en la meva intervenció, i dirigint-meespecialmentalcon- seller, el més important és que els acords que s’aprovin, encara que siguin pocs, s’acabin com- plint. I per damunt de tot, inten- tar que no passi com fa quatre anys, que el Governvavoler do- nar llum verda a multitud d’acords perquè el sector agrari estigués content, però al final, el grau de compliment d’aquells acords ha estat molt petit. El que sí sap fer el Govern de la Generalitat és criticar als al- tres. Criticar al Govern d’Espa- nya, sense reconèixer les seves pròpiesresponsabilitats,fentbo- na la dita: “Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el pro- pio”.LaGeneralitatcriticaalsal- Equilibri Mercè Mora Corderroure. Lleida. Els senyors taxistes de Lleida van llegir la meva carta i l’han respost mal interpretant-la. Jo no he estat ni estic a favor del pirateig, ni en la música, ni en les pel•lícules, ni en el taxis. És el govern i les autoritats que han de fer cumplir la llei a tot- hom. Elquejodic,encaraavostèsno els hi agradi, és laveritat. Ja sé que tenen moltes despes i que tenen que guanyar-se la vida, però les seves tarifes són un tantelevades,ialmenysentra- jectesllargs,comLleida-Barce- lonacosta300a360euros.No m’ho invento, ja que l’any pas- sat hovaig preguntar a dos ta- xistesquantcobrariemperanar de Lleida a l’aeroport, i els dos van coincidir: entre 300 i 360 euros. I no els hi dic el número dels taxistes per ètica. Jo no estic en contra del seu gremi sinó que m’agraden els preus justos. Si vostès cobren unamicamenysalfinaldelmes el resultat serà molt millor. Les coses tenen que tenir un equi- libri,ésadir,queavostèselshi surtiacompte,iquealclientno li sigui excessivament gravós. El ombligo nacionalista Miguel Torres. Lleida. El proyecto de separación, di- visión y ruptura de Artur Mas va cosechando el no allí por donde pasa en Europa. La últi- ma en sumarse a la lista ha si- do un peso pesado: la canciller AngelaMerkel.Cualquieraque conozca a Merkel sabe que lo quedicelocumpleyconfirme- za germana. Por eso me resul- ta sorprendente la respuesta delexpresidentedelParlament, Joan Rigol (CiU), poniendo en duda las palabras de la canci- llerypresumiendoqueencaso de secesión los dirigentes eu- ropeos “irían todos detrás de Cataluña”. Oyendo a los diri- gentes de CiU da la sensación queniEspañaniEuropasonvi- ables sin ellos y que todos les vanarogarysuplicarsusfavo- res. ¿Hasta dónde llega la soberbia yvanidad del nacionalismo ca- talán? 500 m2 abandonats a Cappont Assemblea Indignats de Cappont. Primera planta amb ascensor, perestrenar,alvellmigdelbar- ri, a sobre del “mercat (no gai- re) municipal”, molta llum. In- teressatstrucaralaPaeria...pe- rò la Paeria no contesta. No és tota la primera planta, només la meitat, perquè l’altra meitat és de Mercadona. Però són prop de 500 m2, una super- fície que aniria molt bé per sa- tisferalgunadelesmoltesman- cancesdelocalssocialsdelbar- ri de Cappont. Podria ser el centredediaambelqueAngel Ros i els seus regidors es van omplirlabocaquanvareninau- gurar el mercat al 2011, però si aixòéstandifícilconensvolen fercreureara,l’alternativapot- seruncasalperaljovent,equi- pamentquereclamalaTaulade laInfànciailaJoventutdeCap- pont.... Qualsevolserveisocial,peròno tindreaquestespaibuitiaban- donat com ho està ara. Vergo- nya!LaPaeriajanoobrelabo- ca(comenmoltsaltrestemes), id’aquellesgranspromesesdel 2011 no en queda res. Potser estem encara massa lluny de les municipals. O estan espe- rant a que l’espai es faci malbé per vendre-ho sota la excusa d’eixugar el seu dèficit? Església isocietat Monogràfic agrari. Servirà peralguna cosa? ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es
 5. 5. 05 OPINIÓBONDIA DIJOUS, 24 DE JULIOL DEL 2014 Anda éstos días el mundo consternado y la opinión social sin reacción y boquiabierta an- te la espantosa y macabra noti- cia del derribo del avión de Ma- laysianporelimpactodeunmi- silprocedentedelconflictoentre UcraínayRusia. Paracualquier personaensusanojuicioesim- pensable que hoydía pueda lle- gar a ocurrir un hecho tan atroz como que casi trescientas per- sonas habitantes de éste mun- do, volando tranquilos hacia su destino en un moderno y segu- ro avión; en una fracción de se- gundosimplementeexplotenen elaireypierdanirremisiblemen- te sus vidas. Lamento manifestar que da un poco igual que fueran im- portantes personalidades en el mundo de la lucha contra el SI- ductes europeus. Així mateix, la segonapropostaaprovada,sen- secapvotencontra,vaserlaque reclamaalGoverndelaGenera- litatapresentaralParlamentun conjunt d’iniciatives legislatives que permeti la regulació a Cata- lunya, de les interprofessionals, els contractes tipus, les agrupa- cionsiorganitzacionsdeproduc- tors,aixícoml’actualitzaciódela regulació de les llotges i altres mecanismes que assegurin la transparència dels mercats. La tercera proposta del nos- tre grup que es va aprovar és d’especial importància per al mónagrícola,jaqueinstaelGo- vernatenirencomptel’especial situació de vulnerabilitat finan- cera i econòmica de les petites i mitjanes explotacions agràries i forestals catalanes, el titular de lesqualsésunapersonaagricul- tora professional, en la gestió dels pagaments de les quan- titats pendents d’abonar per les dificultats de tresoreria a la que es veu sotmès, considerant pre- ferentl’abonamentdelsajuts,in- demnitzacions i expropiacions pendents als agricultors profes- sionals o a les seves explotaci- ons. Per l’altre costat, és incom- prensible que el Parlament hagi rebutjat mesures sobre temes tan sensibles com augmentar la vigilànciadelsMossosd’Esqua- dra arreu de les zones agràries i rurals,iagilitzarelsprocessosen la tramitació de les denúncies, i incrementar la coordinació dels Mossos d’Esquadra amb la res- ta d’agents de l’autoritat, espe- cialmentambelcosdelsAgents Rurals. Com tampoc té perdó que el DA o simples ciudadanos a los que el destino les jugó una ma- la pasada de situarlos en el mo- mento y en el lugar fatídicos. Y efectivamente el mundo se re- vuelve contra ello; pero ya em- pezamos, que si Obama, que si Putin, que si los guerrilleros in- dependentistas pro-rusos, que silaUniónEuropea; echándose hipócritamente las culpas unos y otros por permitir que armas tecnológicamenteavanzadasse hallen en manos de patanes in- documentados, o por dar la or- denencubiertadedisparo,opor no haber cerrado el espacio aé- reo y demás pamplinas. Entre tanto tenemos casi trescientos cadáveres esparcidos por el su- eloentrehierrosyhumoy enlos sillones verdaderos delincuen- tesyasesinos al mando de ejér- citos y autodenominadas na- ciones; mientrasquelagenteva recogiendo los trozos de cuer- posempapadosenlágrimashas- taquequedetodolimpioysepa- sepágina. ¡Quétristecrueldad!. Conozco ucraineses con qui- enes compartiendo mantel y sociedad me han explicado que elconflictovieneprovocadopor- que una facción del país desea volveralatuteladeRusiapues- to que desde su independencia Ucraína ha perdido el tren del desarrollo, la economía y el fu- turo, mientras que Rusia mar- chaenunalíneaascendentemás que notable en evoluciónycre- cimiento económico, por tanto una parte pretende seguir en- ganchada al tren ruso mientras elrestosepuedequedarenlavía sin vapor ni combustible ni mo- vimientoalguno. Porlarecono- cida preparación de mis infor- mantesnopuedodudardelave- racidaddelasrazonesyporello me aventuro a manifestarlo pú- blicamente. Lociertoesquenosestamos, unavezmás, matandoentreno- sotros, extendiendolamuertea seres inocentes, acrecentando los odios y, por qué no decirlo, aborregandoenunmuyaltopor- centaje, siguiendo doctrinas y consignas de seres desalmados ydenulacategoríaquecomolos gurus o los hechiceros de la tri- bu, primero asustan y amena- zan con sus bailes y disfraces y después prometen lo que no ti- enen ni saben; como aquellos fracasados cuya única salida es la flauta y el baile de la serpien- te para alcanzar el edén, un mundo perfecto y la total felici- dad. Debería la tragedia de Ucra- ína provocar una vergüenza in- sufrible en los gobernantes res- ponsables y en la sociedad que, engañada o no, les votó; y que sirviera para parar inmediata- mente ésta locura y llegar a acuerdos aceptando ceder par- celas de poder y bajarse de sus pedestalesaunquetansolofue- rapordignidad; haciendoexten- sivamiplegariaalrestodeguer- rasyatrocidadesquecadaminu- to se cometen. La opinión pública mundialylas institucio- nes internacionales con polí- ticas de gobierno o tutela, de- berían actuar de forma inmedi- ataysinpaliativos, sinquevalga lacélebreexcusadelosasuntos internos de cada país, pués las víctimas acaban siendo los demás que en nada intervienen ynotienenculpaniinterésalgu- no. Soy consciente que en éste artículo he pasado rozando el postedelasalusionesynopien- so entrareneltema, perosícreo que deberíamos tomar buena nota. Ycreotambiénquelosmo- vimientos y partidos populistas asícomolosflautistasdeHame- lin del cuento, que últimamen- te proliferan entre nosotros, no nosayudaránennada nisabrán en absoluto como manejar éste frágil y delicado juguete. ¿Cómoesposibleunalocurasemejante? Mariano Gomá Arquitecto. DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Maria Sanuy Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial Ahir el Ministeri d’Hisenda va confirmar el que molts catalans sospitàven, per molt que s’hi vulgui posar sordina i/o embolics comptables: Catalunya només rep de l’Estat 1 de cada 10 euros que paga en impostos. O el que és el mateix: Catalunya paga a l’Estat 9.365 milions i només en rep 910. O el que també és idèntic: cada català, lleidatans inclosos, paga 1.239 euros a Madrid i només en rep 120, de la capital de l’Estat. I això ho reconeix el mateix govern central, que ahir va fer públiques les balances fiscals, ara rebatejades com a comptes territorialitzats. Només ens guanya Madrid, en aquest campionat, però algú s’oblida de dir que allí hi ha les seus fiscals de moltes multinacionals i grans fortunes. Calen més números? s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). L’EstatadmetquesagnaCatalunya Parlament s’hagi manifestat en contradeqüestionsquetanpre- ocupenalmónagrari,commillo- rar els ajuts a les inversions en explotacionsagràriesialesadre- çades a la diversificació de les rendes, millorar els ajuts de les mesures agroambientals i de benestaranimaldestinadesalfo- mentdelaproduccióintegradai de la producció agrària ecològi- ca, i equiparar-los, tenint en compte els preus i costos a Ca- talunya, i aplicar mesures per afavorirlaparticipaciódelesdo- nes pageses en tots el àmbits sindicals, professionals, coope- ratius i polítics. El Parlament també va re- butjar la nostra proposta de po- saral’abastdelsectordurantels pròximsanyselsinstrumentsne- cessarisperdesenvoluparlesac- tuacions que es derivin del Pla Marc del CooperativismeAgrari Català,aixícomconsolidarelPla de Concentració, Intercoopera- ció i Modernització (PCIM) amb convocatòries d’ajuts anuals de caràcter plurianual. Trist que no s’acceptessin aquestespropostes.Peròésmés trist encara que s’aprovin pro- postesiesquedinalcalaix.Ipo- saré com a exemple que fa me- sos en comissió es va aprovar, per unanimitat, que a Lleida es creés un observatori de política agroalimentària, que té com a objectiuprincipalconvertir-seen un centre de consulta, de biblio- grafia i de documentació sobre políticaagroalimentària,iquees- devingués una institució que centralitzés l’organització d’es- devenimentscientífics,quepro- moguin l’anàlisi del dret agroa- limentari i del seu desenvolupa- mentruralencol•laboracióamb altres institucions i organismes públics i privats. D’aquest tema nosen’haparlatmés.Comtam- pocsen’haparlatd’unaaltrapro- posta que penso que és molt important per a l’activitat agrà- ria, com és la modificació del rè- gim d’ús no urbanitzable amb l’objectiudepermetreunnouha- bitatge familiar, sempre que aquellfamiliarcontinuïambl’ac- tivitat agrícola o ramader. Tam- bé va ser una proposta aprova- daperunanimitat,peròdelaque no se n’ha sabut res més. És aquestl’estildelGoverndelaGe- neralitat actual, la de criticar els demésilad’incomplirlespropos- tes compromeses. Un mal estil de fer política de la que en surt perjudicat un sector tant impor- tant per Lleida com és l’agrícola i el ramader.
 6. 6. 06 LLEIDA BONDIA DIJOUS, 24 DE JULIOL DEL 2014 LaGuàrdia Civilenvia 23agents mésaLleida 17homes i 6 dones REDACCIÓ. LLEIDA La subdelegada del Govern a Lleida, Inma Manso, juntament amb el tinent coronel de la Co- mandància de la Guàrdia Civil, Jorge Montero, van presentar ahir els 23 guàrdies civils que enelsúltimsdiess’hanincorpo- rat a diferents unitats de la Co- mandància.Entre ells, 15 són guàrdiescivilsquehanobtingut laprimeradestinació. D’aquests guàrdies civils 5 són dones i 10 homes. La seva edat mitjana és de 28 anys i ocuparan destina- ció en les localitats de Ponts, la Seu d’Urgell, Pobla de Segur, Tremp i Solsona.També han es- tatdestinats,voluntariament,al- tres 8 guàrdies (7 homes i una dona) que ja ocupaven prèvia- ment destinació en altres uni- tats,7delsqualsenaltrescomu- nitats autònomes. La setmana passada el Cos Nacional de Po- liciatambévaenviaralescomis- saries de Lleida 15 agents més. LabancavenpisosaLleida desdenomés3.500euros Les entitats intenten deslliurar-se de milers d’habitatges posant preus irrisoris REDACCIÓ. LLEIDA Pisos des de 3.500 euros. Aquest és el panorama del mer- catimmobiliariquehanbastitels bancs a Lleida en la seva cursa perdesfer-sed’unacarterad’im- mobles que llasta el seu balanç, producte dels anys de la borrat- xera del totxo. Són milers de pi- sosquelesentitatsbancàriesin- tenten vendre rebaixant els preus fins a límits insospitats, finsitotmésencaraqueelsjade per sí irrisoris que figuren a les ofertes als webs dels bancs. Aquesta setmana mateix, Bankia(atravésd’HayaRealEs- tate) està promocionant a Llei- daun‘paquet’de70habitatges, ubicatsendiferentspoblacions, ambdescomptesdefinsel40%. Així, ofereix al centre de Lleida i fins al setembre, un pis de tres dormitoris per 65.500 euros (100.449, preu habitual). Però aquests són preus ele- vats si es tenen en compte les Pisos en venda a Juneda de l’antiga Catalunya Caixa EL CALVARI DE CATALUNYA CAIXA La cartera immobiliaria Cata- lunya Caixa (ara Catalunya Bancidesd’aquestasetmana amansdelBBVA)estàseguint un camí ben enterbolit. Bona part ha passat al l’anomenat ‘bancdolent’(laSareb)mentre l’entitat continuava venent a travésdeCatalunyaCaixaIm- mobiliària i després Anticipa. Ara les seves hipoteques ‘pe- rilloses’ han passat al fons BlackstoneielBBVAhauràde vendre els 200 pisos que en- cara anuncia a Lleida. ofertes d’entitats com Banc Sa- badell (a través de Solvia), que téunacarterade101habitatges ivenunpisd’obranovaaMolle- russa(44m2)per20.100euros. OlesdeBBVAVivienda,quedis- posade774immoblesenvenda a Lleida i que ven el pis esmen- tat al principi, de 71 m2 i a Bell- puig, per 3.500 euros. El BBVA ventambéaBell-llocunadossat per 16.000 euros. AltamiraInmuebles,delBanc Santander, anuncia 40 habitat- gesalademarcació.Und’ells,de 71m2,alPalaud’Anglesola,surt per 55.000 euros. Així mateix, Servihabitat, de la Caixa, té en cartera 306 immobles a Lleida, segons la seva pàginaweb.Ven unacasaalaPobladeCérvoles, de 218 metres quadrats i de se- gona mà, per només 17.240 eu- ros, un preu no tan infreqüent. LaDiputaciós’implicaalspisosdelSeminari Joan Reñé no va descartar aportar més recursos al projecte, va explicar ahir durant unavisita a les obres amb el bisbe Pi- ris. L’aportació es faria a través del pressupost del 2015. ACN Finsalafidelmón,passantperLleida L’emprenedor Pau Garcia Milà es planteja el repte de recor- rerels1.200kmqueseparenBarcelonadeFinisterre(lafidel món) en un cotxe 100% elèctric. Ahir va passar per Lleida. ELTERRAT.COM Noussenyals peralCentre Històric REDACCIÓ. LLEIDA L’Ajuntament de Lleida ha inici- atlainstal·laciódelasenyalitza- cióviària del Centre Històric per a vianants. En aquesta primera fase, es col·loquen 29 senyals en 19 punts que indiquen els principals pols d’atracció turís- ticicomercial,elspàrquingsiels carrers més importants. Més endavantesrealitzaràunasego- na fase amb, aproximadament, 30 senyals més en altres zones del Centre Històric. Xandrialerta queesretalla enbenestar REDACCIÓ. LLEIDA La diputada del PP per Lleida Marisa Xandri va acusar el Go- vern de la Generalitat de “des- mantellarestructuressocialsde suport a la gent gran per ser còmplice de la creació d’estruc- turesseparatistes”.Xandrivare- treure a la consellera de Benes- tar, Neus Munté, que “hi ha 3.000 places vacants i 17.000 persones en llistes d’espera”. ICV-EUiApresentaunamocióalParlament ICV-EUiA demana avui al Parlament que aturi la creació de l’ens sanitari i que reprovi el conseller Boi Ruiz. Ahir, Marea Blanca esva tancar a l’Arnau i a diversos CAPde la província. ICV Postiusdenuncial’abandonamentdeSantLlorenç El regidor de CiU a l’ajuntament i alcaldable va afirmar que l’esglésiadeSantLlorençpresentaproblemesgreusdeman- teniment i va reclamar a la Paeria que hi posi remei.
 7. 7. BONDIA DIJOUS, 24 DE JULIOL DEL 2014 07 COMARQUES ElsvolsLleida-Tel-Avives mantenentotilesbombes L’alarma s’encén en caure un míssil a tot just un quilòmetre de l’aeroport israelià REDACCIÓ. ALGUAIRE La companyiaArkia, que des de fa tot just un mes enllaça la ca- pital d’Israel amb l’Aeroport de Lleida-Alguaire, manté els vols previstos per demà. Almenys aquestaéslaprevisióqueté,ho- res d’ara, la Delegació de la Ge- neralitat a Lleida. Elsvolsqueconnectenl’aero- port d’Alguaire amb Tel-Aviv, el costdelsqualsésde630dòlars (anada i tornada) segons cons- taalapàginawebdel’aerolínia, esfaranambnormalitat.Valadir que a causa del conflicte bèl·lic alpròximOrientalgunescompa- nyies aèries americanes i euro- pees van decidir dimarts al ves- pre anul·lar els seus vols amb destíIsraelperraonsdesegure- tat. Les línies aèries israelianes, però,nosemblaquen’haginsus- pès cap, de vol, ni els interiors. Concretamentlesalarmesin- ternacionals es van disparar ar- randelacaigudad’unmíssilprop Un dels maques elaborats per les FDI que mostra l’abast dels míssils FDI De moment, Catalunya en- caranoésobjectiumilitartoti que pels mapes que les For- ces de Defensa d’Israel (FDI) han penjat a la sevaweb ofici- al en espanyol ho podria sem- blar.LesFDIhanelaboratma- pes de diversos punts del pla- netasimulantlaubicaciódela Franja de Gaza i l’abast, se- gonsells,delscoetsdeHamàs “per posar la problemàtica en perspectiva”. LLEIDA, ‘A L’ABAST’ DELS MÍSSILS DE HAMÀS de l’aeroport Ben Gurion de Tel Aviv,enconcret,atotjustunqui- lòmetre de les instal·lacions ae- roportuàries. Arran d’aquests fets,l’AgènciadeSeguretatAè- rianord-americanavaprohibira lessevescompanyiesquehivo- lessin a l’espera de l’evolució dels esdeveniments. JARCvolde6 mesosa1any peradaptar lesgranges REDACCIÓ. LLEIDA Joves AgricultorsiRamadersde Catalunya (JARC) reclama més temps perquè les granges de porcs afectades pel tancament de les plantes de purins puguin adaptar-sealanovasituació.Se- gons JARC, n’hi una unes 300 que no poden fer front a la rea- litat en tan sols dos mesos i re- clama de 6 mesos a un any de marge. JARC fa aquesta petició justquanelDepartamentd’Agri- culturaestrenyelsetgealesex- plotacions controlant que no s’aboquin purins en conreus on fins al setembre està prohibit. El DAAM s’ofereix a buscar so- lucions en casos concrets. PUBLICITAT Reprenenlainstal·lació d’antiallausalaBonaigua M.LLUVICH (ACN). ALTÀNEU El Departament de Territori i Sostenibilitat ha reprès els tre- balls d’instal·lació de les noves proteccionsantiallausalaxarxa viàriadelaVald’AranielPallars Sobirà, al Port de la Bonaigua, iniciats la tardor passada.
 8. 8. 08 COMARQUES BONDIA DIJOUS, 24 DE JULIOL DEL 2014 PUBLICITAT MostrasobrelaGuerradeSuccessióalaSeu L’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell acull una exposició que descriudeformagràficaelsesdevenimentshistòricsmésim- portants a la zona en el context de la Guerra de Successió. FERRAN GARCÍA (ACN) LanovazonadelleuredeBorges,llestadilluns Lanovazonalúdicaiesportivaqueesconstrueixalcostatde les piscines de les Borges Blanques avança a bon ritme. De fet, l’Ajuntament preveu que estigui llesta dilluns. AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES Alcarràsresol unavintena deconflictes entreveïns REDACCIÓ. ALCARRÀS L’Ajuntament d’Alcarràs i la Po- liciaLocalfanunbalançmoltpo- sitiudelsprimersmesosdefun- cionamentdelafiguradel’Agent de Proximitat, que es va posar en marxa el passat mes d’abril. Durant aquests primers mesos, aquest agent ha portat a terme un total de 71 accions de diver- sa índole, entre les quals s’hi comptabilitzalaresoluciód’una vintena de conflictes veïnals. A banda, ha ofert 10 xerradesa centres escolars sobre civisme i seguretat, ha informat sobre la campanyadecivismeenestabli- ments o ha efectuat 14 visites a domicilis amb serveis socials. Èxitdel’aparcamenta l’ombra,aAlmacelles REDACCIÓ. ALMACELLES Després de la primera setmana de proves de l’anomenat “apar- cament a l’ombra”, que s’ha dut a terme en un tram del carrer Major d’Almacelles, tot sembla indicar que ha estat un èxit. Un2%mésdetrucades altelèfond’emergències REDACCIÓ. LLEIDA Durant el primer semestre de l’any van augmentar un 2% les trucadesqueesvanferal112des de la plana de Lleidam superant les 23.500. LaSeucridaaparticipar alvídeoclipdelaciutat REDACCIÓ. LA SEU D’URGELL L’Ajuntament de la Seu d’Urgell faunacridaalaparticipaciódels veïnsdetoteslesedatspercon- feccionarelprimervideoclipde- dicat a la ciutat i que s’estrena- rà durant la Festa Major 2014. REDACCIÓ. BOÍ Elconsellerd’EmpresaiOcupa- ció, Felip Puig, va presidir ahir la reunió ordinària del Consell d’Administració d’Avançsa que va aprovar concedir un préstec de 600.000 euros a Boí-Taüll per tal d’encarar la temporada amb suficiència econòmica. Aquest préstec tindrà un tipus d’interèsdemercatiesretorna- rà amb el 50% de la venda de forfets durant la temporada 2014/2015. Aquestaoperaciós’emmarca en un pla de treball a més llarg termini que el Govern està dis- senyant per tal de garantir la sostenibilitat de l’oferta d’esquí a l’Alta Ribagorça. En conèixer aquesta decisió, elstreballadorsdel’estaciód’es- quí de l’Alta Ribagorça, que de- nuncien que no cobren des del març,reclamenqueelsdinersdel préstec serveixin per eixugar el deute. ACCÉS A PORT AINÉ D’altra banda, el Departa- ment d’Empresa i Ocupació aportarà 1,7 milions d’euros per tal de reparar la carretera d’ac- cés a Port Ainé. Aquesta apor- tació es farà a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) iespreveuquelareparaciódela carretera estigui enllestida abansdel’inici delatemporada d’esquí. L’objectiu és encarar la temporada amb garanties El crèdic es retornarà amb la meitat de la venda de forfets 1,7 milions per evitar nous despreniments a la carretera Les obres a la via que porta a Port Ainé es faran abans no comenci la temporada Noupréstecde600.000 eurosperassegurarla continuïtatdeBoí-Taüll Els treballadors demanen que serveixi per eixugar el deute Atenció domiciliària mésbarataa lesGarrigues El cost es rebaixa un 15% REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES El Consell Comarcal de les Gar- rigues aplica, des del passat 17 de juliol, una reducció del 15% enelpreupúblicdel’horadelser- vei d’ajuda a domicili per a per- sones o famílies que es troben, permotiusfísicsosocials,ensi- tuació de mancança d’autono- mia temporal o permanent per poderrealitzarlestasqueshabi- tuals de lavida quotidiana. Així, el preu d’aquest servei passa a ser de 15,46 euros/hora (2,65 euros/hora més barat), gràcies al resultat obtingut del concurs de gestió del servei. Les famíli- es poden demanar l’ajut adre- çant-se a les treballadores soci- alsdelConsellqueesdesplacen als ajuntaments, es valora la si- tuaciósocioeconòmicais’aplica una bonificació del preu.
 9. 9. BONDIA DIJOUS, 24 DE JULIOL DEL 2014 09 ACTUALITAT Ángel de la Fuente va presentar les balances fiscals ahir a Madrid. ACN Catalunya té un dèficit d’almenys 8.400 milions Mas creu que les balances fiscals estan calculades amb fins purament polítics AGÈNCIES. MADRID/BARCELONA L’Estat xifra en 8.500 milions el dèficit fiscal de Catalunya, un 4,35% del PIB. És la diferència entreels9.365milionsquel’Es- tat va recaptar a Catalunya i els 910 que s’hi va gastar aquest any.Segonselscàlculsdeldirec- tor de la Fundació d’Estudis Fe- dea, Ángel de la Fuente, que va presentar ahir al ministeri d’Hi- sendalesbalancesfiscals,laCo- munitatdeMadridéslamésper- judicada. Rep 16.723 milions d’euros menys del que aporta a l’Estat,unsaldonegatiuquedo- blaeldeCatalunya.Lesduesco- munitats es troben lluny de la resta d’autonomies. El País Va- lencià és al tercera més perjudi- cada, amb un saldo negatiu de 2.455 milions d’euros, seguida de Balears, amb un saldo nega- tiu de 1.207 milions. CATALUNYA, A LA MITJANA MalgrateldèficitfiscaldeCata- lunya,l’estudidefensaquesesi- tuaenlamitjanadefinançament autonòmic i només un 0,7% del PIBdeCatalunya,1.303milions d’euros, són injustos per als ca- talans. Segons els números de l’investigador,cadacatalàentre- ga a l’Estat 1.119 euros l’any que no li són retornats, la dife- rènciaentreels1.239eurosque paga en impostos i els 120 que Un càlcul “sospitós”, segons Mas “S’han oblidat mètodes de càlcul per interès polític”, va dir el president Madrid, la més perjudicada La comunitat rep 16.723 milions d’euros menys del que aporta “Catalunya no està maltractada” Assegura Ángel de la Fuente, autor dels comptes recupera.Madriddoblaaquesta xifra,iperdfinsa2.275eurosper càpita. De la Fuente considera, doncs, que Catalunya no està “maltractada”. UNNOUSISTEMAFISCAL,INVIABLE Preguntatsobreunnousistema fiscal per a Catalunya similar al del País Basc o Navarra, el pro- fessor va assenyalar que no se- ria possible, perquè “Catalunya ésmésgraninoespodriasupor- tar a nivell fiscal”. “Després ho demanaria Madrid, Aragó... i ja no quedarien rics. Seria injust”, vaafegirDelaFuente.Indepen- dentmentdelsresultats,l’inves- tigador proposa una revisió del sistema perquè s’equilibrin les balances,peròd’unaforma“su- au”. Donaré suport a la propos- ta de reforma del sistema, però no perquè Madrid o Catalunya estiguinmaltractades”,vamati- sar De la Fuente. CÀLCULS SOSPITOSOS ElpresidentdelaGeneralitat,Ar- tur Mas, va considerar “sospi- tós” el càlcul de les balances fiscals del govern espanyol: “S’han oblidat mètodes de càl- cul per interès purament po- lític”,va assenyalar el president desprésqueAlbertRivera,dec’s, considerés“acabat”elclam“Es- panya ens roba” que segons ell fanservirelspartitssobiranistes en clau “victimista”. Confirmenels 4anysdepresó peraFabra AGÈNCIES. VALÈNCIA La sala civil i penal del Tribunal Suprem va confirmar la sentèn- cia de l’Audiència Provincial de Castelló de novembre de 2013 contra l’expresident de la Dipu- tacióidelPPdeCastelló,Carlos Fabra, i que el condemnava a 4 anys de presó per la comissió de quatre delictes fiscals. El TS vadesestimarelrecursdelade- fensadel’exdirigentdelPP,que pretenia aconseguir la revo- caciódelapena.L’exdirigentdel PP va ser condemnat per la co- missióde4delictesfiscalsalde- fraudar 693.000 euros entre 1999 i 2003. ElTS tambéva re- butjarelrecursdelaFiscaliaAn- ticorrupcióquedemanavadupli- car la pena imposada a Fabra. AGÈNCIES. GINEBRA L’AltaComissionadadeNacions Unides per als Drets Humans, NaviPillay,vadenunciarahirque les ofensives de l’ exèrcit israe- lià contra Gaza podrien consti- tuir crims de guerra. Pillay va recordar que els atacs israeli- ans han causat la mort de 600 palestins –entre els quals, al- menys 147 nens i74 dones– , el 74 %, civils. L’Alta Comissiona- da també va assenyalar que 27 soldats i 2 civils israelians han mort durant aquests atacs. “La lleihumanitàriainternacionalha estat violada fins a un abast que podrien constituir crims de guerra”,va assegurar Pillay.Tot i que va qualificar d’“inaccepta- ble” que es llancin coets des d’àrees densament poblades, compresumiblementfaHamàs, “lesaccionsd’unapartnoabso- lenl’altradelasevaresponsabi- litat”. D’altra banda, les princi- pals companyies aèries europe- es i nord-americanes van suspendre els vols a Tel Aviv a causa de la caiguda de coets a prop d’aquest aeroport. Els atacs a Gaza podrien ser crims de guerra L’ONUcreuques’haviolatlalleihumanitàriainternacional Navi Pillay. ArribenaHolanda40cossosdelvolmalaisi Un avió Hèrcules holandès i un Boeing australià van portar fins a Holanda 40 cossos de les víctimes de l’avió abatut a Ucraïna. Els cadàvers es transportaran ara al nord del país, a Hilversum, on es farà la identificació. Uns51mortsen l’accidentd’un avióaTaiwan AGÈNCIES.TAIPEI UnaviódelacompanyiaTransA- siaesvaestavellarahiraTaiwan quan intentava fer un aterratge d’emergència a l’aeroport de Magong, a les illes Penghu de Taiwan. De resultes de l’acci- dent, almenys 51 persones han mort, segons un primer balanç fet públic pel diari South China MorningPost.L’aparell,unATR- 72, transportava 58 persones i cobriaunvolentrelesciutatstai- waneses de Kaohsiung i Ma- gong, que havia sortit amb més d’unahoraderetard.Lescondi- cionsmeteorològiqueserenmolt dolentes per l’arribada del tifó Matmoi l’avió va impactar con- traunedificid’habitatgesaprop de la pista de l’aeroport. Vuitmortsen unaccidentde trànsitaAlacant AGÈNCIES. ALACANT Lapunxadad’unpneumàticd’un camiópodriaserlacausadel’ac- cident que ahir va deixar vuit morts a l’autovia A-7, al seu pas per Albatera (Alacant). L’acci- dent es va produir quan un ca- mióvaenvairlapartesquerrade la calçada i va topar amb la fur- goneta.Elxocvaprovocarexplo- sions i les flamesvan cremar els cossosdelsvuitpassatgersdela furgoneta,denacionalitatroma- esa (3 homes, 3 dones, i un nen i una nena) El conductor del ca- mió, que va patir una contusió cranial, va donar negatiu en les proves d’alcoholèmia i consum de drogues que se li van fer.
 10. 10. 10 PUBLICITAT BONDIA DIJOUS, 24 DE JULIOL DEL 2014
 11. 11. BONDIA DIJOUS, 24 DE JULIOL DEL 2014 11 ESPORTS REDACCIÓ. VIELHA Centenarsd’aficionatsal’esport de la bicicleta es van reunir ahir a les carreteres de la Val d’Aran perpodergaudirdelpasdelsci- clistesdelTourdeFrança,jaque 15,5 quilòmetres de la 17 etapa va transcórrer per territori llei- datà.Elsparticipantsvanentrar a la Val d’Aran a través de Pon- tautidesprésvandirigir-seales localitatsdeLesiBossòstabans de començar a escalar el Portil- hon.AlejandroValverdevaacon- seguirmantenirlasegonaplaça delageneraldelTourdesprésde la dissetena etapa, que va tenir unfinalenaltalpirinencportde Pla d’Adet, queva servir perquè l’italiàVicenzo Nibali ampliés el seu liderat i el francés Peraud s’atansés perillosament al mur- cià, que va patir molt però que va comptar amb un sensacional equip Movistar al seu voltant. Elvencedordeldia,ipersegona vegadaenaquestaedició,vaser el polonès Rafal Majka, que dó- na la tercera (i segona consecu- tiva) a l’equipTinkoff. Centenarsd’aficionats veuenelpasdelTourde FrançaperlaVald’Aran Els ciclistesvan recórrer 15 quilòmetres per territori lleidatà Els ciclistes del Tour de França van recórrer uns quilòmetres per les carreteres de l’Aran. CONSELH GENERAU D’ARAN PUBLICITAT La2ªLleidaNight Run reuniràdemà500atletes Es disputa a partir de les 22.00 a la SeuVella REDACCIÓ. LLEIDA La Lleida Night Run, la segona edició de la qual es disputa de- mà a partir de les 22.00, espera laparticipaciódepropde500at- letes,enunaprovaquecompta- ràambuntraçatde6,6quilòme- tres pel Turó de la Seu Vella. La principal novetat per a l’edició d’aquest any de la Lleida Night Run és que els atletes partici- pants recorreran l’interior del claustre del conjunt monumen- tal i sortiran per la Porta dels Apòstols.Amés,partdelarecap- taciód’aquestaprovaaniràdes- tinadaalarestauraciódelacam- pana Mònica de la SeuVella. ElBarçafitxaelfrancésMathieuper20milions ElBarçahacontractateldefensafrancésJeremyMathieuper alesquatrepròximestemporades,untraspàsxifraten20mi- lions d’euros i amb una clàusula de rescissió de 50 milions. FCBARCELONA.CAT
 12. 12. 12 GASTRONOMIA BONDIA DIJOUS, 24 DE JULIOL DEL 2014
 13. 13. BONDIA DIJOUS, 24 DE JULIOL DEL 2014 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 El Gran Hotel Budapest (+12).16.05, 17.50 Mi otro yo (+12). 19.35, 21.05 Tarzán (+7). 16.15, 18.00 Malditos vecinos (+16). 19.45,21.30 Pancho, el perro millonario (apta) (HD). 18.25 Sabotaje (+16). 16.30, 20.05, 22.00 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Transcendence (+12) (HD). 16.30, 22.300 Un largo viaje (+16) (HD). 18.30, 20.30 LaurenC/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es. Dimecres no festius: Dia del Cinema (3,90 €) Yo, Frankenstein (+12). 16.10, 18.15, 20.00, 22.10, •00.15 Campanilla, hadas y piratas (apta). 16.10, 18.00, 20.00 The Amazing Spiderman 2: el poder de Electro (+7). 22.00, •00.30 X-Men: días del futuro pasado (+12). 16.20, 19.10, 22.10, •00.30 Aviones 2 equipo de rescate (apta). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.10 No hay dos sin tres (+12). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.30 Maléfica (+7).16.15,18.20, 20.25,22.30, •00.30 El amanecer del planeta de los simios (+7). 22.00 Bajo la misma estrella (+7). 16.20, 19.10, 22.10,•00.25 Occidente es Occidente (apta). 16.15, 18.20, 20.20, 22.30, •00.25 Azul y no tan rosa. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02 Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) El abuelo que saltó por la ventana y se largó (+7). 16.40, 18.35, 20.30, 22.30 La jaula dorada (apta). 15.00 Omar (+16) (VOS).16.25 Marsella (apta). 15.00, 18.05, 19.40, 22.45 La chica del 14 de julio (+12) (VOS). 21.15 Un plan perfecto (amigos con hijos) (+12).15.00 Stella Candente (+16) (català i espanyol). 17.00 El extraordinario viaje de T.S. Spivet VOS (+7). 19.00 Amanece en Edimburgo (apta). 20.45 Borgman (+16) (VOS). 22.30 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. El amanecer del planeta de los simios (+12).°11.30, °14.00, 16.3, 19.00, 21.30, •00.00 El amanecer del planeta de los simios (+12).°13.10, °15.40, 18.10, 20.40, 23.10, •01.40 El amanecer del planeta de los simios (+12). °12.20, 17.20, 19.50, Maléfica (+7).°12.40,°14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50, •23.40 Perdona si te llamo amor (+12).°11.30,°13.35,15.40, 17.45,19.50 Godzilla (+12). 22.00, •00.05 Mil maneras de morder el polvo (+16). °11.40, °13.50, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30,•00.40 Mil maneras de morder el polvo (+16). °12.50,15.00, 17.10, 19.20, 21.30, •23.40 Madre e hijo (+12).°11.30, °13.20, 15.10, 17.00 No hay dos sin tres (+12). 18.50, 20.45,22.40, •00.35 Al filo del mañana (+12). °11.40,°14.00, 16.10, 18.20, 20.30, 22.40, •00.50 Rio 2 (apta).°12.00,°13.50, 15.40, 17.30 Nueva vida en Nueva York (+7). 19.20, 21.25, •23.30 8 apellidos vascos (apta). °11.50,°13.40,15.35, 17.20 X-Men: días del futuro pasado (+12). 19.05, 21.35, •00.05 El abuelo que saltó por la ventana y... (+7) (HD).°11.40, °13.40, 15.40, 20.50, 22.50, •00.50 Aviones: equipo de rescate (apta) (català) (HD). 17.50, 19.20 Aviones: equipo de rescate (apta).°12.20,°14.00, 15.35, 17.10, 18.4, 20.20, 22.00, •23.35 Bajo la misma estrella (+7). °12.20,°14.50, 17.2, 19.50, 22.20 El secreto del cofre de Midas (+12). 15.35 Open Windows (+12) (HD). 22.20, •00.05 Juntos y revueltos (+7). °11.30, °13.40, 15.50,18.00, 20.10, 22.20, •00.30 Yo, Frankenstein (+12). 19.15, 21.00, 22.45, •00.30 Campanilla, hadas y piratas (apta) (HD).°11.45, °13.15, °14.45, 16.15, 17.45 MajèsticAv. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com El amanecer del planeta de los simios (+7). Dj. 21.30; Dv. 19.00, 22.30; Ds. 19.00, 22.30; Dg. 18.00, 20.15; Dl. 19.00, 22.15 Yo, Frankenstein (+12). Dv. 19.00; Ds. 19.00; Dg. 18.15; Dl. 22.15 L’avi de 100 anys que es va escapar per la finestra (+7). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 20.15; Dl. 19.00 Casal Baixada Mercadal, 7. Agramunt - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Los Goonies (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Grace de Mónaco (+7). Ds. 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. Tel.: 636 41 98 29 - www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Le Wee-Kend (+7). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Tokarev (+16). Ds. 22.30; Dg. 17.30 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Bajo la misma estrella (+7) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 19.00; Dl. 19.00, 22.15 Casal C/ Casal, 2. Montblanc - Tel.: 627 57 12 38. www.circusa.com X-Men: Días del futuro pasado. Dg. 17.00; Dl. 22.00 En solitario (+7). Dg. 19.15 Paris Ctra de Torà. Solsona - Tel.: 973 48 02 77. www.circusa.com - Preu dl: 3,90€ - Dia de l’Esp.5,50€ El gran hotel Budapest (+12). Dv. 22.15; Ds. 18.30, 22.15; Dg. 17.15, 19.30, Dl. 22.15 Cinemes Exposicions AntoniAmat CalTalaveró. Verdú.Fins el 16 d’agost. Mostradels10anysdelsvitrallsdeVer- dú,instal·latsal’esglésiadeSantaMa- ria de Verdú i reinterpretats amb una nova mirada per l’Antoni Amat. IsidreMercadé Sala Montsuart. Institut d’Estudis Ilerdencs. Lleida. Fins al 17 d’agost Retrospectivadepinturesidibuixosde l’artistaIsidreMercadéiFerrando,nas- cut a Cornellà al 1912 i mort a Lleida al 2001. L’exposició mostra una pintura figurativamoltdiferentd’artistes dela sevageneració,comLeandreCristòfol, Antoni Garcia Lamolla o Josep Viola, plenad’unapaletadegrancromatisme iambuntractamentdelallumielcolor molt personal i intens que l’apropa a la tècnica impressionista. Part de la seva obra es troba adquirida per la Diputa- ciódeLleida,l’Ajuntament,elCerclede Belles Arts, el Museu Morera o l’IEI. Català,llenguad’Europa ServeisTerritorials de Cultura a Lleida (Rambla d’Aragó, 8). Fins al 25 d’agost Mostra sobre la vitalitat de la llengua catalana en el marc de les llengües eu- ropees, presentant-la com una llengua actual,modernaiobertaalmónendià- leg amb altres llengües. L’exposició es completaambunvídeo,querepassales dades més significatives sobre la llen- gua catalana i Europa. Al partir del se- tembre s’iniciarà una exposició itine- rant per diferents biblioteques públi- ques de la demarcació de Lleida. Perich i Autopista, humor sense peatges Claustre de l’hemeroteca. Biblioteca Pública de Lleida. Fins al 31 d’agost Reivindicació de l’humor sàtiric del di- buixant Perich a través de la vigència del seu llibre Autopista, publicat fa 40 anys, que va donar el tret de sortida al boom de l’humor gràfic durant la tran- sició,alsanyssetanta.L’exposiciós’em- marca en la mostra CaricArt 2014. AmèliaMartí Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de la Granadella . Fins al setembre Lamostra,queaplegaunaquinzenade quadres,buscarepresentarelpassat,el present i el futur dels Països Catalans, ambunpredominidelscolorsdelater- ra, els contrastos cromàtics i les barre- gesdetexturesatravésd’elements em- blemàticscomelPidelesTresBranques o el pa amb oli i tomàquet . Laveudelaterra Biblioteca deTàrrega. Fins al setembre Mostradivulgativasobre14escriptors vinculatsalacomarcadel’Urgellalllarg del temps, com l’escriptor jueu medie- valMoixéNatan,finsaautorscontem- poranis com Guillem Viladot o Isidor Cònsul,amésdefiguresreferentscom Manuel de Pedrolo o Alfons Costafre- da. La mostra consta de plafons amb textos,fotografiesifragmentsd’obres. Brosmind Centre d’Art la Panera. Lleida. Fins al7 de setembre. RetrospectivasobreBrosmind,l’original univers visual i conceptual creat pels germansJuaniAlejandroMingarro.La mostrareuneixperprimercopenunma- teixespai,exemplesdetoteslesfacetes de l’estudi. Artperladignitat Sala Montsuar de l’IEI. Lleida Fins al7 de setembre Inauguracióavuidel’exposiciódel’Ama- deu Bonet, pensada com a col·labora- ció del projecte Habitatges Socials del Seminari.Elconjuntdel’obracontémés de100pecesenimatgedigitalsobrete- laolàmines decartolina.Tambéhihaal- gunesesculturesquesónobresúniques. El80%delvalordecadaobraaniràdes- tinatalprojectedelshabitatges,podent desgravar a Hisenda. Cossosfràgils Centre d’Art La Panera. Lleida. Fins al7 de setembre Mostrad’artcontemporanidediferents artistes. L’exposició s’emmarca en els actes del 8è Congrés Mundial d’Inves- tigació de l’Associació Europea de Cu- res Pal·liatives, que se celebra a Lleida durant aquest mes de juny. Kosmos Sala Gòtica de l’IEI. Fins al 14 de setembre Mostra fotogràfica de l’artista Marta Bisbal,ambobresformadesperseqüèn- ciesdesis,dotzeodivuitimatges,enles quals la fotògrafa juga amb l’espai, la llum i el color en un projecte que es va originarcontemplantlesparetsnuesde la seva nova casa. Cinema II Mostra de Cinema a l’Estany Zona d’accés a l’aire lliure a l’estany per Vila-sana. A partir de les 21.00 hores Amb un sopar de pícnic com a pas pre- vi,aprofitantelcapvespreal’estany,el Consorcidel’Estanyd’IvarsiVila-sana organitzalaSegonaEdiciódelaMostra deCinemaamblaprojecció delmaking ofdelrodatgedelapel·lículaSegonOri- gen i el documental Entre el cel i la ter- ra.30anysdelsAiguamollsdel’Empor- dà.Calferunainscripcióprèviaalweb: www.estanyivarsvilasana.cat. El preu de l’activitat és de 2€. Música Fox-Trot Terrassa dels Jardins del Segrià. A les 21.30 hores Concert en directe per escoltar i ballar acàrrecdeLluísNavarro(elNano),gui- tarra iveu i Jesús Espuñes,veu. XXXIV Festival Internacional de Música de Cervera Paranimf de la Universitat de Cervera. A les 22.00 hores ElcicledemúsicaorganitzadaperlaCà- tedraCerveraEmiliPujolofereixelcon- cert 1714. Música per alTricentenari. El sometent,obradeXavierPagèsiCore- lla,acàrrecdelsprofessorsdelCursIn- ternacional de Música. Música Antiga als Pirineus Castell de Ciutat. La Seu d’Urgell. A les 22.00 hores Concertacàrrecdevuitdelssolistesdel Cor de la Ràdio de Letònia, el Lavtvian Radio Choir, interpretant una selecció de música litúrgica del Renaixement amb obres de Lassus, Byrd, Tomkins i Palestrina, creant un diàleg amb obres actuals de compositors que mantenen punts de contacte amb la música anti- ga com Pärt, Lang, Humet oVivancos. GuillemRoma Bar Novum (pl. de Sant Antoni).Tàrrega. A les 22.30 hores Espectacle de rock català. Gratuït. Sardines & Marinada Gat del Rosal (Av. Onze de Setembre). Tàrrega. A les 23.00 hores Sopar amenitzat amb la música de SweetHome.Organitza:AssociacióAl- ba. Diversos Fanalets de Sant Jaume Des de l’església del Carme fins la capella del Peu del Romeu. A partir de les 20.00 hores Elsactescomençaranambunamissaa l’església del Carme, presidida pel bis- bedeLleida,JoanPiris,amblaposteri- or benedicció dels fanalets que els in- fantsportaranalaromeriaacompanyats enelseutrajecteperlesautoritats,en- treells,eldirectorgenerald’AfersReli- giososdelaGeneralitat,EnricVendrell ieldirectordel centredePromociódela Cultura Popular i Tradicional de Cata- lunya,LluísPuig,pubilles,gegants,ball debastons,BandaMunicipal deMúsi- ca i la carrossa amb la imatge de Sant Jaume. La romeria finalitzarà al pati de les Comèdies, amb la pregària a Sant Jaume i benedicció dels infants assis- tents,percloureambelBalldeGegants i el Ball de Bastons. Tasta la fresca! Informació sobre els bars i restaurants participants: www.movimenth.com Finsel4desetembreLleidasurtcadadi- jousatastarlafrescaper36terrasses, oferintentrepans,torradesimenús,amb beguda inclosa, des de 5€ fins a 12€, i copes a un únic preu de 3€. Sardanes a la fresca Plaça de la Sardana. Alguaire. A les 22.00 hores La ballada de sardanes es repetirà ca- da dijous durant els mesos de juliol, agost i fins el 4 de setembre. L’acte es- tà organitzat per Amics de la Sardana. Ron & Marianela Mariola. Lleida. A les 20.00 hores Espectacle de pallassos per nens/es i tambéperagrans,càrrecdeSacEspec- tacles. Bugui Bugui Bordeta. Lleida. A les 20.00 hores El vehicle més espatarrant que hagis vistmai,ambelsseusdosintrèpidstri- pulants,pergaudird’unespectacleúnic. A càrrec de FestucTeatre. Nit de terror a la bassa roja Vallfogona. A partir de les 22.30 hores Leshistòriesmésterrorífiquesexplica- des per un personatge de lavila. Orga- nitza: Ajuntament de Vallfogona, amb la col·laboració del bar de les piscines. Laberint de blat de moro Informació i reserves: tel. 973 400 265 www.castellsdelleida.com info@castellsdelleida.com Laberint de blat de moro amb una ex- tensió de 3 hectàrees i 2 km de passa- dissos,ambvisitanocturnapelsmésva- lents. Esports Salut i amistat Pl. Joan Salat. Cervera. A les 8.00 hores Cicledecaminadesorganitzadesperla Paeria de Cervera. Cervera patina Plaça Pius XII. Cervera. A les 21.30 hores Patinadesobertesatothomisotalaprò- pia responsabilitat, organitzades per Cervera Patina. Concursos PremidepoesiaJoanDuch Informació: Ajuntament de Juneda. Convocat el 6è Premi de Poesia per a joves escriptors Joan Duch en llengua catalana, per a escriptors entre 18 i 35 anys.Elprimerpremitindràunimportde 1.500€. El termini de presentació dels treballs és fins el 24 d’octubre. IVPremiCandiVillafañe Informació, bases i documentació del concurs: http://benestarsocial.paeria.cat Quarta edició del Premi Candi Villafa- ñe dirigit a entitats relacionades amb l’acció social, la solidaritat o coopera- cióitambéfundacions,administracions locals,centreseducatiusiuniversitaris quepresentinunprojected’intervenció enigualtatd’oportunitatsinodiscrimi- natiu, i que actuïn en l’àmbit estatal. El projecte guanyador rebrà una dotació de2.500€.Elterminiperalapresenta- ciódetreballsfinalitzael31d’octubre. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL18 AL24 DE JULIOL. CIRCUITURGELLENC, DEL17AL21 DE JULIOL. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabtes ivigílies de festius
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIJOUS, 24 DE JULIOL DEL 2014 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. Suportarcrítiquesinjustesnohohasde tolerar. Potser ha arribat el moment d’aprendreadir“no”davantlespressi- ons, especialment si són familiars. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Hi ha factors avui que et faran pensar quetotéscomplicat,perònoéstancert cometsembla,ielquesucceeixésque avui estaràs una mica confós. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Lligabéunnegociiestiguesalertaamb elsdetallsolalletrapetita,perquèaquí és on pot haver-hi gat amagat. Dema- na-ho tot per escrit. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Hi ha bon rotllo al teu al voltant en ge- neral i això t’anirà bé per encarar una conversapendentambunfamiliarmolt proper que et suposa certa tensió. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL ElSolalteusigneetdónapoderiener- gia per menar els teus assumptes amb molt entusiasme i dedicació, sobretot si et dediques als negocis. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Esforça’t en no obsessionar-te amb al- gunacosarelatiualteuorganismeque creusquenofuncionabé.Elquet’inte- ressa és sortir de dubtes,vés al metge. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Les teràpies naturals són quelcom que t’has de plantejar explorar, perquè n’hi haquepodenfuncionarmoltbé.Apos- ta pel natural, et portarà beneficis. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE T’obstines a aconseguir alguna cosa que et neguen i en aquest esforç pots quedar esgotat. En el fons és un repte per a tu, procura que no et sobrepassi. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Tens més recursos interiors dels que creusiéshoradefer-losservirpersen- tir-te més poderós i fort. No deixis que ningú et subestimi. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Reflexionaambcalmasobreelteufutur, especialmentsihasdedecidirsobrees- tudis o projecció professional perquè serà important. Fes el que t’agradi. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Tens un deute d’alguna classe que has depagar,potserquenosiguinecessà- riamentmaterial,potserésunfavorque t’han fet i ara has de retornar. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Potser sigui més convenient que avui et guardis la teva opinió sobre l’acom- plimentprofessionald’unapersona,per- què l’hi pot fer molt de mal. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop 1 5 Sudoku Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.913 Solucions n. 1.912 9 5 2 3 1 5 3 9 8 2 5 9 6 4 5 1 7 2 6 3 1 2 3 9 5 4 8 2 9 9 1 6 3 9 8 1 4 2 5 7 4 2 8 5 7 6 1 3 9 5 1 7 9 3 2 4 8 6 9 7 5 4 8 3 1 6 2 3 4 2 6 5 1 9 8 7 1 6 8 2 7 9 3 4 5 3 2 1 5 9 6 7 4 8 8 6 5 7 1 4 2 9 3 7 9 4 8 2 3 6 5 1 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 14. CONTACTOS CATALANACASADA40anys.Massatgefi- nalfeliç.20€.Telf.622216897. ¡¡¡TRAVESTI ARIADNA!!! Rubiaza. Espe- cialistaprincipiantes.Corridasmutuas.Fe- tichismo. Vibradores. 24h. Tel. 678 921 866. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! PROFESOR MOLA. No hay problema sin solución. Especialista recuperar la pareja, amor duradero, curar impotencia sexual. Resultados garantizados 4 días.Tel. 675 497689. 19. ALQUILERES ZONA UNIVERSIDAD. Apartamento de 1 habitación totalmente reformado. Finca conascensor. 300€.Tel.653751188. ALTILLODE70m2enZonaCarrefour.Ideal paraoficina.250€/653.75.11.88 PRATDElaRiba.Bonitoapartamentode2 habitacionesconcocinaindependiente,Te- rraza de 5m2. Suelo de parquet. Galería. Amueblado y equipado. 425 € / 653.75.11.88 ESTUDIO AMUEBLADO en Rovira Roure. 250€./653.75.11.88 APARTAMENT EN lloguer a cambrils, a pocsmetresdelaplatjaiproperalport.Es llogapertemporadad’estiuidesdesetem- breajunyamoltbonpreu.Informacióivi- sites(finquesCor)Tel.636189656 PARTICULAR LLOGO pis, 4 habitacions. 430€.Bordeta.Tel.973738083. 20. TRASPASOS TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i par- lem! ESTRASPASSArestaurantalesGarrigues, ambunpreudelloguerde450eurosmen- suals.Capacitatpera86començals,estot depedraitéunencantespecial.Antiguitat 10 anys. Informació i visites (finquesCor) Tel.636189656 22. VENTAS LESBORGESBlanques:OcasióPiscèntric 120m2 4 habitacions 2 banys 2 terrasses. Areformar.60.000€.FinquesBorgesTel. 670537829. PUIGVERDDELleida,asólo500mdelpue- blo.Almacénde120m2con18.000m2de terreno. 65.000€.Tel.610722297. TORRE BENAVENT de Segria con 2000 m2 de terreno y almacén de 15 m2. Con aguayluz.65.000€. Tel.610 722 297. BENAVENTDESegria.Torre.90m2,salón de 25m2, 3 habitaciones, cocina indepen- diente,terrenode1.700m2conpiscina,al- macén de 25m2, barbacoa. 120.000€ / 617.500.444 TORREENPartidadeLleida,a1km. Casa de125m2yterrenode8.900m2plantado de frutales. Salón con fuego a tierra, coci- na americana. 2 habitaciones. Legalizada (cédulahabitabilidad),luz,aguariego,agua potable. Almacénconcapacidad4coches. 105.000€Tel.610.72.22.97 PUIGVERD DE Lleida.Torre de 40m2 con 700m2 de terreno. Luz y agua dE riego. 35.000€/610.72.22.97 TERMENS. CASA con una superfície de 95m2, con 3 habitaciones, dobles, baño, cocina independiente, salón de 27m2 con fuego a tierra. Jardín de 3500m2.Terraza de 25m2. Calefacción a gasoil. Garaje de 150m2.110.000€.Tel.610722297 TORREDE65m2enRossellocon1600M2 deterrenoyterrazade20m2,2habitacio- nes dobles, salón 25M2, baño y cocina americana. Dispone de Luz y agua de rie- go. 50.000€/610.72.22.97 TORRE BORGES Blanques de 50m2 con garaje, calefacción, agua, luz, piscina, 4.000m2 de terreno. 63.000€ / 610.722.297 VILANOVA DE Segrià. Casa en urbaniza- ción, de 90m2, con terreno de 800m2. 3 habitaciones,salónycocinaindependien- te.Porche.Barbacoa.Luz,cloaca,aguapo- table y de riego, telefono. Legalizada. 99.000€/610.72.22.97 LAPINEDA.Apartamentoa1ªlíneademar. 4 habitaciones, 2 baños. Piscina Parking Comunitario.95.000€/610.72.22.97 CORBINS. CASA adosada 190m2 con jar- dínde60m2ygaraje.4habitaciones,2ba- ños.Buhardilla.160.000€/610.72.22.96 CASAENPlantaBajaenlaBordetaconpa- tiode15m2.3habitaciones.Suelodegres. Calefacción individual a gas. Fuego a tie- rra. 100.000€/610.72.22.96 PISOENAv.Valencia,de105m2,4habita- ciones, 2 baños, salón de 28m2. Exterior. Fincaconascensor.47.000€.Tel.610722 296 EDIFICIO BRASILIA. Piso de 148m2 con Parking.Exterior,con4habitaciones,2ba- ños. Calefacción central. 140.000 € .Tel. 610722296 FERRAN EL Catòlic. Piso con Parking y Trastero de 25m2. 2 habitaciones dobles, baño y cocina independiente. 38.000 € Tel.610722296. GANGAPISalesBorges,reformat,de3ha- bitacions, moblat i amb electrodomèstics, 2banys.40.000€.Informacióivisites(fin- quesCor)Tel.636189656. FINCAAMBcabanadevolta,entreelster- mes de les Borges, de 17.000 m2, plana, possibilitatderegar.Preu22.000€.Infor- mació i visites (finquesCor)Tel. 636 189 656. CASAREBAIXADAaLleida,zonaplaçaeu- ropa, 200 m2 de solar, uns 400 m2 cons- truïts,parkingperatresvehicles,bonacon- servació.Preu170.000euros.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656. CASADEpoblealesBorgesBlanques,molt cèntrica, a reformar, solar d’uns 113 m2. Possibilitatdefinançament,opciódeper- mutaambalgunafincarústicaoaltrapro- pietatimmobiliària.Preu30.000euros.In- formació i visites (finquesCor) Tel. 636189656 FINCADE 30 hectarees ambvivenda a les BorgesBlanques,propdelpoble,sembra- daiambpossibilitatdeserregableambel futurcanalsegarragarrigues.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656 RESTAURANTDE 400 m2 en venda a les Borges Blanques, a peu de carretera, en funcionament.Capacitatperauns100co- mençals,bastantnouimoltbenconservat. Informació i visites (finquesCor)Tel. 636 189656 TORREEN lloguer a les Borges Blanques, 4habitacions,ambpiscina,barbacoaizo- na per fer hort. Preu 450 euros. Informa- cióivisites(finquesCor)Tel.636189656 23. FINCAS RÚSTICAS FINCARÚSTICAd’uns400m2deregadiu, ideal per a fer-hi hort. Accés per camí as- faltat. Preu 3500 euros. Informació i visi- tes(finquesCor)Tel.636189656
 15. 15. BONDIA DIJOUS, 24 DE JULIOL DEL 2014 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 10.30 Espai Terra. 10.45 La sagrada família. 11.50 Afers exteriors. Cuba. 13.00 Vincles. 13.20 GR Pirineus. 14.00 Telenotícies comarques. Presentació: Mariona Bassa. 14.18 El medi ambient. 14.22 Un dia perfecte. 14.30 Telenotícies migdia. Amb Carles Prats i Núria Solé. 15.40 El Farro, cruïlla de camins. 16.35 Plats bruts. 17.45 Temps de silenci. 18.55 Boulevard du Palais. 20.39 Espai Terra. 21.00 Telenotícies vespre. Presentació: Toni Cruanyes. 21.55 Polònia. 22.35 El Gran Dictat. 00.15 Lost girl. La noia que somiava amb foc. 01.00 Doctor Who. 02.30 Waterloo Road. 03.21 Ritmes a l’aula. 03.50 Ritmes a l’estudi. 06.36 Les Tres Bessones. 07.53 MIC. 08.39 Lazy Town - Vilamandra. 09.30 Doraemon. 10.48 Els germans Kratt. 11.35 Espies de veritat. 12.22 Els pingüins de Madagascar. 13.10 Els nous misteris de l’Scooby-Doo. 14.00 Shin Chan. 15.10 Bugs Bunny i els seus amics. 16.08 Rekkit, el conill màgic. 17.00 MIC. 17.45 L’abella Maia. 18.25 Doraemon. 19.15 Espies de veritat. 20.03 Tom i Jerry. 21.07 Bola de drac. 21.55 En clau de vi. 22.55 Sala 33 Estiu. Nedar. 00.30 Extres. 00.40 Situació crítica. 01.29 Tan lluny i tan a prop, Bagdad. 02.20 En clau de vi. 03.15 Ritmes a l’aula. 03.44 Ritmes a l’estudi. 07.20 Jet Lag. Sèrie. 08.10 8 de 8. 08.40 Catalunya blues. 09.10 Televenda. 11.10 Dinamita. Sèrie. 12.05 Jet Lag. Sèrie. 13.15 Gata salvaje. Sèrie. 14.05 Més Arucitys. Dirigit i presentat per Alfons Arús. 16.15 S’ha escrit un crim. 17.15 Pitlane. Programa de motor. 17.50 Cine Metrópolis. Fins que li va arribar l’hora. 1968. Itàlia. Dir: Sergi Leone. Int: Claudia Cardinale, Charles Bronson, Henry Fonda, Jason Robards. 21.00 8 al dia. 21.45 Al descubierto. Sèrie. 22.35 Gran Cinema. Juegos salvajes 2. 2004. EUA. Dir: Jack Perez. Int: Susan Ward, Leial Arcieri. 00.30 Misteris... amb Sebastià D’Arbó. Inclou: Viatge iniciàtic a Terra Santa; Tu també pots ser mag. 01.00 Diagnòstic assassinat. Sèrie. 07.59 La cançó del bon dia del Club Banyetes. Tira diària d’animació en que arriba l’hora d’aixecar-se per a tothom, inclòs per als caragols. 08.00 Notícies vespre (red). 08.45 Bonus Music. Videoclips. 09.00 Club Banyetes (red). 09.15 Bonus Music. 13.00 País Km 0. 15.00 Aran TV. 15.10 Aliments i territori (red). 15.20 Orquestra’t. 16.00 Pica Lletres (red). 16.30 Caminant per Catalunya (red). 17.00 Viure des de l’essència. 17.30 De Tee a Green. 18.00 País Km 0. 20.00 Notícies vespre. Presenta Mònica Mombiela. 20.30 Al dia notícies. 21.00 Diputació de Lleida. 21.05 País Km 0 (red). 23.00 Notícies vespre (red). 23.30 Aran TV (red). 23.40 Fa 8.000 anys. Capítol 30. 23.50 Agrònoms. Capítol 14. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 10.05 La mañana de La 1. Amb Mariló Montero juntament amb diferents col·laboradors. 14.00 L’informatiu. Presentat per Marta Ribas. Inclou: el temps. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Amb Pilar García Muñiz i Sergio Sauca. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.05 Tour de Francia. 17.50 Españoles en el mundo. Recife. 18.35 España directo. 20.30 Aquí la tierra. Nova mirada sobre el territori i els seus habitants a través de la metereologia, a càrrec de Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2. Amb Ana Blanco i Marcos López. 22.10 El tiempo. 22.25 Mr. Selfridge. Sèrie. 00.00 Fabricando: Made in Spain. 02.35 TVE es música. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 08.00 TV English. 08.25 Los años del Nodo. 09.25 Biodiario. 09.30 Los oficios de la cultura. 10.00 Pueblo De Dios. 10.30 Documental. 13.25 Don Matteo. 14.30 Verano Azul. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 17.45 Docufilia. 18.45 Tinc una idea - Clips. 19.00 Tinc una idea - Clips. 19.15 Vespre a La 2 - Estiu. 19.45 Vespre a La 2 - Informatiu. 20.00 Don Matteo. 21.00 Docufilia. 22.00 Documental. 23.45 En portada. De (s) troit. 00.30 La 2 Noticias. 00.45 Días de cine. 01.15 Somos cortos. 01.45 Festivales de verano. 03.00 Mover montañas. 03.40 TVE es música. 06.55 Zumba GH Edition 07.00 Informativos Telecinco. Presentat per Roberto Fernández. 08.55 El programa de verano. Presentat per Sandra Barneda i Joaquín Prat. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentat per Emma García. 14.30 De buena ley. Presentat per Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentat per David Cantero i J.J. Santos. 16.00 Sálvame diario. Presentat per Paz Padilla. 20.10 Pasapalabra. Concurs presentat per Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentat per Pedro Piqueras i J.J. Santos. 22.00 Ex, ¿qué harías por tus hijos? Presentat per Emma García i Álvaro de la Lama. Concurs per a pares i mares divorciats o separats. 02.00 Premier VIP. 05.00 Fusión sonora. 06.00 Minutos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. Amb Vicente Vallés i Lourdes Maldonado. 15.45 Deportes. 16.00 El tiempo. Presentat per Roberto Brasero. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! 20.00 Atrapa un millón. 21.00 Noticias. Presentat per Matías Prats i Mónica Carrillo. 21.30 Deportes. 21.40 La previsión de las 9. 21.45 El hormiguero 3.0. 22.40 Rehenes. 00.30 Navy: investigación criminal. 02.30 Comprando en casa. 03.00 Minutos musicales. 06.00 Minutos musicales. 07.15 Compras de cine. 07.45 Al rojo vivo. Redifussió. 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Las pruebas del crimen. 11.30 Informe criminal. 12.20 Al rojo vivo. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Jugones. 15.30 La Sexta Meteo 1ª edición. Presentat per Helena Resano. 15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. 20.45 La Sexta Meteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 El Intermedio Summer Time. 22.30 Policías en acción. 02.30 Juega con el 8. 03.30 Minutos musicales. 07.00 El zapping de los surferos. 08.30 El encantador de perros. 09.30 Alerta cobra. 12.20 Las mañanas de Cuatro. Presentat per Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentat per Marta Fernández. 14.45 Deportes Cuatro. 16.00 Ciega a citas. Los golpes de la vida. 17.00 Avenida Brasil. 18.00 Castle. La mariposa azul. 19.00 Mi madre cocina mejor que la tuya. 20.00 Noticias Cuatro. Presentat per Hilario Pino. 21.15 Deportes Cuatro. 21.30 Todo va bien. Presentat per Xavi Rodríguez i Edurne. 22.30 Sleepy Hollow. Golem; Vaso. 00.00 Grimm. El último Grimm; Tres monedas en un Fuschsbau; La serpiente emplumada. 02.30 Ciudades del pecado. Texas; Filipinas. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 24/07/2014 PUBLICITAT Avui felicitem a: Cristina, Boris, Antinògenes, Aquilina, Beatriu, Capitò, Meneu, Vicenç, Víctor PUBLICITAT Launiversitat,cara finsal’últimminut Que les universitats cata- lanes són les més cares de l’Estat i fins i tot de les més cares d’Europa mal- auradament ja ho sabiem. No hi ha res més empre- nyador que, a sobre, pagar el beure. Doncs aquesta càrrega en preus públics i taxes universitàries de mi- lionaris que patim els ca- talans es reflecteix ben bé aquests dies de matricula- ció, quan es comprova el que puja la suma dels crè- dits. Però també en coses tan simples com anar a re- collir el títol de grau, aca- bada ja la carrera. La taxa pel paperet són 218 euros, poca broma. A Madrid, per exemple, només 154. I a les universitats andalu- ses, 133 amb 40 cèntims. TWITTER @jaumeramonsole «Mai farem un nou país amb acusacionsiretrets.Noméssu- mant, respectant i construint guanyaremelfutur.#catalunya» @MiquelPueyo «Per sota dels 40 anys,qui pot creure en la monarquia,la Tran- sició,elbipartidisme,lasortidade la crisi o els Reis Mags?» @PostureigLleida «Primerlodelscamionsdefrui- ta, ara lo del Mathieu... FRAN- ÇA ENS ROBE!» @HiginiaRoig «L’única lluita pel futur és al present. Hora de seguir @Ara- eslhora #FF» @marc1886 «Hisenda et cruixeix si no pa- gues religiosament i el govern central dóna el 2014 els balan- çosde2011?Iamésmanipulats. Quins ous.» @marcelnonatsu «Ja no sóc de capital, em moc lentament cap a ponent» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA BENJAMIN NETANYAHU Elprimerministreisraeliàtorna a aquest poc recomanable lloc perquèl’ONUcreuqueelsseus atacs a Gaza poden ser un crim de guerra en tota regla. PUNT I A PART FELIP PUIG Hem de felicitar al conseller d’Empresa i Ocupació per no deixarcaurel’estaciód’esquíde Boí Taüll, un important motor econòmic de l’Alta Ribagorça. Aquet nen tant exerit avui ja fa un any. Moltes felicitats Pol LA FOTOTECA La Sheila aviat farà anys, feliciteu-la Demà és el teu sant. Felicitats de part dels teus amics

×