Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia.cat 22/07/2014

645 views

Published on

TITULAR: El Vaticà vol rellevar Piris amb un bisbe més procliu a l’Aragó
FOTO: Clam a Lleida contra la massacre a Gaza

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 22/07/2014

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 22 DE JULIOL DEL 2014 ElVaticàvolrellevarPirisamb unbisbemésprocliual’Aragó p. 03 p. 11 PUBLICITAT Per forçar una ‘solució’ al conflicte de les obres d’art procedents de les parròquies aragoneses NÚMERO 1.922 ANY 9 El bisbe de Lleida hauria de presentar la seva renúncia al Papa el 28 de setembre, quan fa75 anys DuranLleidadeixala secretariageneralde CiUa3mesosdel9N p. 11 Robavenmòbilsamb violènciaamenorside nitalturódeGardeny p. 06 Guanya la subhasta a Santander i CaixaBanc i pagarà uns 1.000 milions Catalunya Caixapassa amansdel bascBBVA Clam a Lleida contra la massacre a Gaza Desenes de lleidatans protesten pel centre de la ciutat pels atacs d’Israel FACEBOOK p. 06
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 2014 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 2 = Gramínies 3 = Olivera 0 = Agrella 0 D Blets 3 = Castanyer 1 D Plantatge 2 = Troana 1 D Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 21 al 27 de juliol Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. EltempsaLleida Lacalorhabitualdejuliol tornaràpocapoc aquestasetmana Després de les calorades de la setmana passada i de la baixada de temperatures d’aquest cap de setmana, sembla que el temps habitual de juliol s’anirà recuperant poc a poc i avui mateix ja fregarem els 35ºC al migdia a la plana de Lleida. A partir de demà dimecres, calor d’estiu altra vegada. Al Pirineu i Prepirineu, però, el cel estarà mig ennuvolat. El vent d’aquest cap de setmana afluixarà però seguirà bufant més fluix. 06.40 h 21.27h Minvant www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIMECRES DIJOUS Entra a www.bondia.cat i vota, esperem la teva resposta A la pregunta de la setmana passada: Creus que la Generalitat hauria de cobrar els rescats als excursionistes? 1 • Només en els casos de negligència 2 • Sí, per descomptat 3 • No, no ho crec 4 • Poc o molt, però sempre ElslectorsdelBonDia handecidit: 78,6% 1 16,1% 2 5,4% 3 0% 4 I la pregunta d’aquesta setmana és: Creus que el Govern hauria de ser més bel·ligerant contra els atacs a camions amb fruita de Lleida?
 3. 3. BONDIA DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 2014 03 AVUI PUBLICITATPUBLICITAT ElVaticàvolunbisbedeLleidamés procliual’Aragópelconflictedel’art JoanPirishauriadepresentarlasevarenúnciaalPapaFrancescel28desetembre,quanfa75anys REDACCIÓ. LLEIDA ElVaticàvolunbisbedeLlei- da a qui no tremoli la mà a l’ho- ra d’executar el decret definitiu de la Signatura Apostòlica (la màxima instància judicial de l’Església)quel’any2007vade- terminar que les més de cent obres d’art sacre procedents de les parròquies aragoneses que van passar al bisbat de Barbas- tre-Montsó l’any1995 i que ara estanalMuseudeLleidahande ser ‘retornades’ a l’Aragó. Amb aquestobjectius’estariaprepa- rant el relleu de l’actual bisbe de Lleida, Joan Piris, que el pro- per 28 de setembre fa 75 anys, l’edat a partir de la qual ha de presentarlasevarenúnciaalPa- pa, encara que això no significa quesiguirellevatd’immediat,si- nó que poden passar mesos, i fins i tot anys, fins que la Santa Seu decideixi el seu succesor, com ja li va passar al seu ante- cessor, el bisbe Ciuraneta. Segons ha pogut saber el Bondia.cat, senyals en aquest sentit,derelleualbisbatdeLlei- da ‘més còmode o procliu’ a les pretensionsd’Aragó,haurienar- ribatjadelacúriavaticana.Sen- se anar més lluny, el passat di- marts,elnunciapostòlicaEspa- nya, Renzo Fratini, de visita a Saragossa, ja va deixar caure queelconflictedelesobresd’art sacre,queelnuncireconeixsen- se cap dubte que són de l’Aragó i que han de sortir de Lleida, “s’està solucionant”. Convé recordar que Joan Pi- ris (Cullera, València, 1939) va ser nomenat bisbe de Lleida el 16 de juliol de 2008 i va arribar a Lleida amb la mateixa aurè- ola, la d’un agent delVaticà dis- posat a executar la sentència de la Signatura Apostòlica sen- sequelitremoléslamà.Noobs- tant, el bisbe Piris va esvair avi- at la seva imatge de botxí. Piris no ha cedit a la pressió de Barbastre Encara que al principi es pensava que executaria les ordres de Roma El nunci, Renzo Fratini, ho té clar Fa pocs dies va dir a Saragossa que les peces han d’anar a l’Aragó PER UN ANYMÉS El plenari del Consorci del Museu de Lleida, presidit pel conseller de Cultura, FerranMascarell,vaasse- gurarahirlacontinuïtatde l’equipament, que comp- tarà amb un pressupost pel 2014 de 969.934 eu- ros. Els patrons del Con- sorci van acordar incre- mentar 60.000 euros (20.000perpartdelaGe- neralitat,AjuntamentiDi- putació, respectivament) més 30.000 euros que haurà d’aportar la gestió del propi museu en con- cepte de patrocinis. ElMuseude Lleidaassegura lacontinuïtat El Papa Francesc rep el bisbe de Lleida, Joan Piris, el passat 7 de març
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 2014 Cartes al director L’esdevenir del Mundial de Fut- bol és bona oportunitat per a ferunareflexiósobrela“respon- sabilitat social” dins i fora del terrenydejoc,comrecordavael Papa Francesc fa uns mesos a equipsitalians.Deia:“Avuielfut- bol mou un gran volum de ne- gocis, per la publicitat, la televi- sió,etc.Peròelfactoreconòmic no ha de prevaler sobre l’espor- tiu perquè corre el perill de con- taminar-hotottantanivellinter- nacional com a nacional”. Dono per descomptat que la gran majoria de les persones relacionadesambl’esportento- tes les seves facetes vol fer les coses de manera adequada, pe- rò tots sabem que hi ha enfoca- ments o pràctiques discutibles. Elsesportistes,sobretotelscon- siderats “d’élite”, són centre d’atenció i admiració per a gran quantitatdepersones,principal- ment joves, i la seva manera de comportar-se té molta resso- nància i gran impacte social. La dimensió ètica és, doncs, parti- cularment important aquí per a formar opinions i valors. Hauri- en de tenir-ho molt en compte tots: futbolistes i entrenadors, dirigents i executius, consells d’administració i propietaris, sense oblidar els espectadors i els mitjans de comunicació. Ens cal assumir la realitat de l’esport amb una actitud fona- mentalment positiva i estimu- Aquesta setmana s’han acom- plert els 25 anys de la constitu- ciódelPatronatdeTurismedela Diputació de Lleida, l’acte fun- dacional del qual va tenir lloc el 18 de juliol de 1989 a l’estany Gento (Pallars Jussà), amb re- presentants de tots els consells comarcals i de les principals as- sociacionsientitatsdelssectors econòmic i turístic lleidatà. Des de la seva creació, la funció del Patronat ha consistit en la pro- lupament transversal i equili- brat.L’acciósobreelterritoris’ha fetdeformaprogressivaihomo- gènia,peròintensificantlespar- ticularitatsdecadacomarcaide cadaàmbitterritorial,jasiguidel pla com de la muntanya. Ens trobem davant de nous canvis que acabaran dibuixant unmapad’ofertaencaramésdi- vers per oferir un producte final que estigui d’acord amb una demanda cada vegada més exi- gent.Ientotaquestprocés,més que la promoció, hi jugarà tam- béunpaperfonamentalunaes- tretacol•laboracióentreelssec- tors públic i privat, un ús més efectiu de les comunicacions digitalsiunaoberturademercat mésglobal.Enscalunmajorpo- sicionament a la xarxa i pensar més en clau d’internacionalit- zacióperquèelnostremercatés el món. El cas de “Perseguits i salvats”(lasenyalitzaciódequa- trerutesd’evasióderefugiatsju- eus a través del Pirineu de Llei- dadurantlaSegonaGranGuer- ra)ésunbonexempled’obertura de l’oferta turística (a un vi- sitant amb interessos culturals) i una aposta de la Diputació per una planificació turística basa- da en la transversalitat. El sector Turisme, conjunta- ment amb l’Agroalimentari, és un dels puntals de l’economia lleidatana, amb una gran im- portància per al desenvolupa- mentsocialieconòmicdelterri- tori. La seva aportació al PIB se situa al voltant del 14%. És un delsdossectorseconòmicament iocupacionalmentmésdinàmics de tot l’entramat productiu llei- datà.Id’aixòensomplenament conscients, tant des de la Dipu- tació com des del territori. Modestament, el treball de tots aquests anys del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida (amb la marca “Ara Llei- da” i el premi internacional de premsa Pica d’Estats) crec que ha incidit positivament en el posicionamentactualdelnostre territori als mercats interiors i exteriors. Però hem de pensar que cada dia tenim reptes més importants,ofertesd’altresllocs iméscompetència.Peraixò,des de la Diputació de Lleida volem fer un pas més en la promoció del turisme i en la professiona- litzaciódelsectoriestemtreba- llant amb la Universitat de Llei- da (UdL) la possibilitat de des- envolupar una Càtedra de Turisme d’Interior i de Mun- tanyaperenfortirlamarcaturís- tica que hem desplegat l’últim quart de segle. Aquest vint-i-cinquè aniver- sari del Patronat deTurisme em dónapeuaagrairalsectoritots elspresidentsigovernsdelaDi- putació, els responsables, tèc- nics i personal del Patronat el seu esforç continuat a posar en valor el patrimoni turístic de les terres de Lleida. lant, procurant que, gràcies a la sevapràctica,lespersonesesfa- cinmillorsdedebò,ésadir,més madures, més conscients de la dignitat de la seva humanitat, més responsables, més oberts als altres. L’esport està cridat a servir a la dignitat humana, aju- dant a viure bé i a actuar com a persones en comunitat. Pot i ha de contribuir a promoure la feli- citat de l’ésser humà. És de justícia reconèixer les seves bondats: facilita la par- ticipació, beneficiant així la so- cietat i promovent un desenvo- lupament humà respectuós i educatiu en diferents àmbits, i en moltes etapes de la vida; és instrument educatiu normal en els col·legis i pot emprar-se per construir i recolzar a la comuni- tat humana; pot afavorir la co- munió entre les persones, bus- cant el benestar i la realització dins del respecte al bé comú de tothom. Malauradament també pot emprar-sepermenyscabarelbé integral de les persones alie- nant-les, arrossegant-les cap a valors falsos i destructius; afa- vorint l’hostilitat i el conflicte; creant la mentalitat de «nosal- tres» contra «ells»; ridiculitzant alsadversarisicreanttensionsi sospites; explotant a molts en profit d’uns pocs o posant el lu- cre per sobre de les persones. Elprincipièticfonamentalés quelapersonailacomunitathu- mana són el fi i la mesura de les coses i l’esport s’hauria de pro- moure i practicar amb vista al seu desenvolupament integral. Elfutboltéunimmenspoder,pe- rò és i seguirà sent només un mitjà, una eina disponible de la qualespotferunúsboodolent. Caltriar.Inosempreresultaevi- dent com aplicar els principis ètics en alguns casos; cal refle- xió, discussió i diàleg per estar atents als falsos déus i ídols del nostre temps. Rebeu la salutació de vostre germà bisbe. Ressonsdelmundialdefutbol mociódelsatractiusiproductes turístics de tota la demarcació de Lleida des d’una òptica inte- gral,utilitzantleseinesdecomu- nicació i màrqueting per posici- onarlamarca“AraLleida”alsdi- ferents mercats. L’“Ara Lleida” neixenunmomentenquèl’eco- nomia de determinades comar- ques havia sofert un daltabaix, els sectors primaris havien per- dut molta consistència –sobre- totelsectoragroramaderdeles comarques de muntanya– i ca- lia plantejar i buscar noves sor- tides econòmiques. I el resultat ha estat que du- rant aquests 25 anys de funcio- nament, el Patronat ha posicio- natlesterresdeLleida,delapla- na a la muntanya, com una destinació turística privilegi- ada,ambunaofertadeneu,d’es- ports i activitats de turisme ac- tiu, de turisme rural, de natura i gastronomia d’alta qualitat. Lacreaciód’unpatronatcom el de la Diputació de Lleida ha propiciat que el sector turisme hagi mantingut un desenvo- Just agraïment Emili Vargués i Victòria Antó. Lleida. Creiemjust,ihofemambmolt de gust, expressar pública- mentelnostreagraïmentire- coneixementatotelpersonal que amb tan d’interès cuiden del benestar dels nostres pa- drins residents a la “Llar dels nostres Avis” de Gimenells. A tots i a totes, sense excep- ció,elsdonemlesgràciesmés sinceres per la seva entrega i dedicació, pel tracte familiar i humà que ofereixen amb gran professionalitat, de ma- neranaturalitambévocacio- nal, qualitats que nosaltres hempogutconstatarsatisfets duranteltempsquelanostra estimada Emília ha residit al centre. Sempre ens hem sentit tran- quils i confiats, en tot mo- ment, sabent que la nostra mare i germana ha estat en molt bones mans, atesa i cui- dada, en tots els sentits. Per tant,lafamíliareiteremlanos- tra profunda gratitud a tot l’equip. Afectuosament. Amb molt agraïment Família Tàboas-Souza. Lleida. Gratitud, senzillesa, solidari- tat, humanitat, amabilitat, sempreoferintelmillordeca- da un per a cada malalt, se- gons les seves necessitats, i aixònoésfreqüent.Aixòésel quehemestatvivintdedel’in- grès del nostre pare fins a la fi de la seva vida. Haestatunaexperiènciaper- sonal que hem viscut amb gran intensitat. El servei de donación al malalt de tot el personal ha estat “cum lau- de”,unexempleperatotesles nostres institucions. Sentimunprofundagraïment i una satisfacció sense límits cap al personal sanitari i de servei existent a la Residèn- ciaNadalMeroles.Agraïment que fem extensiu de manera especialespecialaldoctorAn- tonio Barceló pel seu interès i ajuda. Que seguiu sempre amb el voste bon fer pel bé de tots. De tot cor, gràcies. Las balanzas fiscales Antonio Sanz. Lleida. Otra vez los nacionalistas estánconsuspresionesalmi- nistro Montoro para que pu- blique las balanzas fiscales. No entiendo por qué el go- biernodeEspañadebepubli- caralgoqueningúngobierno de Europa publica. Por ejem- plo, el gobierno de Alemania de Angela Merkel no publica balanzasfiscalesyesoquees unestadofederal.Tampocolo hacen ni Suiza ni Bélgica ni Austria, países muy descen- tralizadosni,porsupuesto,el resto, que lo son mucho me- nos.Lasbalanzasfiscalesson instrumentossubjetivos,muy manipulables y, por tanto, de dudosa utilidad que solo sir- venparagenerarenfrentami- ento entre territorios y ciu- dadanos de un mismo país. Asíloentiendenenelrestode Europa., 25anys delPatronat deTurisme ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es Joan Piris Bisbe de Lleida. Joan Reñé i Huguet President de la Diputació de Lleida.
 5. 5. 05 OPINIÓBONDIA DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 2014 Aquest mes de juliol ha fet cinc anysdelaconstitucióoficialdel Consorci delTuró de la SeuVe- lla,l’ensintegratperlaGenera- litatdeCatalunyail’Ajuntament de Lleida que ha permès esta- blir, com es deia en l’acord de creació“unmarcd’actuacióuni- tari que optimitzi els recursos emprats en renovar la utilitza- ció del conjunt i convertir-lo en un gran espai urbà, d’oci, lleure i cultura, que connecti el Turó amb la ciutat i vertebri el Cen- tre Històric”. El consorci, atenent al man- dat de la seva creació, ha dotat d’un corpus organitzatiu propi la gestió de la SeuVella que ha aconseguitfitestanimportants com l’ elaboració i presentació de la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Sense el Consorci del Turó l’ elabora- ció de la solvent memòria pre- sentada per iniciar del camí d’aquest reconeixement inter- nacional, no hagués estat pos- sible, com s’havia demostrat en períodes anteriors. La Candidatura ha permès aprofundir en les qualitats del conjuntmonumentalianarmés enllà de la seva petjada històri- caiartísticaperdescobrir-neels valors paisatgístics i urbans. El fet que la candidatura lleidata- na,titulada“Paisatgedememò- ria,fitamonumental,buiturbà” hagi passat sense cap esmena, juntamentambeltambécandi- dat Monestir de Ripoll, els pri- mers filtres per competir a Pa- trimoniUNESCOésunèxitque suposa un salt endavant per al conjunt monumental i per Llei- da. Sense cap dubte, el Consor- cidelTuróhapermèsunasuma deforcesentrelaGeneralitatde Catalunya i l’Ajuntament de Lleidaques’hamostratimpres- cindible per reforçar la dimen- sió cultural i patrimonial del nostremonumentdereferència. Vull reconèixer avui la com- plicitatdemostradapelsexcon- sellers de Cultura Caterina Mi- eras i Joan ManuelTresserras i la total receptivitat i suport, en lamateixalínia,de l’actualmà- xim responsable de Cultura de laGeneralitat,FerranMascarell. Aquesta entesa, que mostra l’autèntica força de la política i elsentitinstitucional,hapermès fer créixer, materialment i sim- bòlicament el nostre turó. En aquest camí també ha estat imprescindible l’aportació dels integrants dels Consells Cien- tífic i Cívic i Social delTuró, re- presentatiusdelsexpertsidela societatcivililesentitatsvincu- lades al monument com la Uni- versitat de Lleida, l’Associació d’Amics de la Seu Vella, l’Es- glésia amb el Capítol de la Ca- tedral, així com grans professi- onals a nivell individual. En aquests cinc anys s’han fetrealitatprojectesimportants Renaixença delTuróde laSeuVella Els impostos i taxes municipals són la principal font d’ingressos de l’Ajuntament de Lleida. Són cars. Molt cars.Així ho diuen di- versosrànquingspublicatsregu- larment i així ho percep la ciuta- dania. Per exemple, l’IBI, que el govern socialista ha encarit un 110% en 10 anys. Però és que, a més,lagestióésmillorable,iamb formes escassament sensibles i força rigoroses amb la ciutada- nia, fins i tot amb qui compleix exemplarment amb les seves obligacionsfiscals.N’hemtingut exemples. CiU ha estat al costat de les persones, escoltant-les i intentar de cercar solucions, en la mesura de les nostres pos- sibilitats. Casoscomeld’unsenyorque es veu en la tessitura de mal- vendre un immoble per satisfer la plusvàlua de l’habitatge que els seus pares –difunts- van ha- verdepagar,ambesforç,durant anys.Tenienlail•lusiódepensar que aquell pis era la seva mane- rad’estalviarperquèelfillenpo- gués gaudir en el futur. Les va- loracions cadastrals que gestio- na l’Ajuntament de Lleida -i que elgovernmunicipalhademanat, en els anys passats, al Cadastre del’Estatd’apujar-hanestat,ab- surdament i paradoxalment, un obstacleinsalvableperamante- nir l’estalvi de tots aquells anys. I com aquest, molts altres ca- sos,emtemo,enlanostraciutat. O com el del grup de propie- tarisdeCopad’Orques’hanvist atrapats entre la bombolla im- mobiliària i l’afany recaptatori del govern municipal socialista. Han vist multiplicats per quatre els seus rebuts de l’IBI d’uns terrenys que van ser requalifi- cats, però en els quals no s’ha construït res ni hi ha cap pers- pectivaqueresnos’hifaci.Lade- legació de la gestió de les valo- racions cadastrals puntuals, en determinades zones de la ciu- tat, ha estat una llosa molt pe- sada per la gent afectada. Calremarcarqueelgovernde laPaeriaera,iés,coneixedorque les valoracions amb què es cal- culal’IBIaaquestspropietarisno s’ajusten a la realitat. I ha mirat cap a una altra banda. Per això, ara hem demanat una rectifica- ció i que s’expliqui els afectats què s’ha de fer amb aquest pro- blemaqueelmateixAjuntament hacreat.Mésd’horaquetard,el governmunicipalhauràdecedir i aplicar una sentència del Tri- bunal Suprem que obliga els ajuntamentsarevisarelsrebuts de l’IBI dels propietaris de sòls requalificats, però no urbanit- zats. És una situació injusta i, com a tal, no pot durar gaire temps. Veurem si, a més a més, l’Ajuntament no haurà de resca- balarelsafectatsperlasevages- tió. Un altre exemple són els ve- ïns de Ferran el Catòlic, propie- taris de pisos socials de la Mari- ola, dels quals ja en vam parlar enaquestespaid’opinió.Vanre- bre a la seva bústia la desagra- dable sorpresa que se’ls havia duplicatelrebutenunanyisen- sepreviavís.Encaraesperenso- lucions per part del govern mu- nicipal. Aquesta és la insensibilitat amb què actua el govern socia- listadelaPaeria.Calcreureque, després de tants anys al poder, s’hanoblidatquetractenambve- ïns, amb persones amb senti- ments i necessitats, i no amb expedients numerats. Han des- humanitzat la gestió diària de l’Ajuntament. Itotaixòenuncontextenquè molts municipis del nostre en- torn han abaixat el rebut de l’IBI mitjançant revisions cadastrals. A Lleida, en canvi, la necessitat del govern municipal de cobrir amb més impostos creixents les motxillesacumuladesperunen- deutament desmesurat i el des- control de la despesa només el permetencongelarl’impost,des- présd’haver-lomésqueduplicat en l’última dècada. Congelarelrebutpermirarde cobrar el mateix i seguir sent la capital amb l’IBI més car de l’es- tat, és clar. Enguany, la recapta- ciódel’IBIjarepresentamésd’un terçdelpressupostmunicipalde Lleida:52milionsd’euros.Miriel seu rebut i sabrà qui paga. És proporcionatambelsserveisque rep?Creuqueésproujustipon- derat el que paga? Se’n fa un ús impecable? Es gasta bé? La res- postaésseva.Calcanviarelque noesfabé.Hiesticcompromès. Impostosa Lleida:carsi insensibles DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Maria Sanuy Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial Es miri per on es miri, tot i que ell mateix insisteix en desvincular-ho de la consulta i en fer professió de fe en el full de ruta sobiranista de la coalició, la dimissió materialitzada ahir de Josep Antoni Duran i Lleida com a secretari general de Convergència i Unió no deixa de ser una retirada a temps per no tenir que donar la cara com a líder de la formació si les coses es posen malament el proper 9 de novembre. Només calia veure ahir, parlant de cares, les de tots els seus companys de viatge -fins ara- per endevinar de quin pal anava aquesta dimissió, això sí, conservant cadira, altaveu i càrrecs al Congrès. Entre Duran Lleida i la Força Aèria Catalana que alguns volen parir el pinyol sobiranista català no guanya per disgustos. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). Duranprefereixnotenirquedonarlacarael9N Àngel Ros i Domingo Alcalde de Lleida. Regidor de CiU i alcaldable. Antoni Postius i Terrado comlarestauraciódelesmura- lles, la recuperació del Castell del Rei- La Suda, el Parc de SantaCecíliailarestauraciódel Campanar, amb l’aportació del govern de l’Estat, i quevam es- trenar a principis d’aquest any 2014. LaSeuVellahalluïtmésque mai en aquests període, essent escenari d’esdeveniments cul- turals destacats com el lliura- ment dels Premis Nacionals de Cultura que atorga el Ministeri deCultura,quevacomptaramb la presència dels Reis, o la gran exposició amb la col•laboració de la Fundació la Caixa de la col•lecciódetapissosqueorigi- nàriament formaven part del parament de culte de la cate- dral. L’ excel•lent resposta del públic a aquesta mostra fou un punt d’inflexió en l’atractivitat turística del monument. Re- centment, s’ha iniciat la res- tauració de la campana Mò- nica, un pas més per a la recu- peració de tots els símbols i elements distintius de la Seu Vella. El Turó compta, avui, amb una programació continuada i coherentd’activitats queenlla- cen el coneixement de la histò- riaambelgaudidel’entornpai- satgísticidelmagníficmarcar- quitectònic de la catedral. La Seu Vella forma part del patrimoni simbòlic de tots els lleidatansilleidatanesihacons- tituït, des de la seva construc- ció,alsegleXIII,unnexed’unió inequívoc per a tota la ciutada- nia i una referència de supera- ció dels nostres homes i dones davant les adversitats. La clau de volta escollida com a imatge del Consorci del Turó, és un element comú a la SeuVellaialCastelldelRei,que suma a la seva bellesa artística un missatge clar d’unió, de for- çaid’equilibri.Atributsquegui- enelConsorci,dirigitambmes- tratge per Pep Tort - un altra clau de l’èxit d’aquest període- iquehanpermèsiniciarunaeta- paderenaixençadelmonument inqüestionable, que desitgem queratifiquilaUNESCOenjust reconeixement al paper desen- volupat per la Seu Vella en ter- mes de concòrdia, diàleg i pau en l’ Europa que va des del se- gle XIII fins al futur.
 6. 6. 06 LLEIDA BONDIA DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 2014 REDACCIÓ. LLEIDA LaFacultatdeCiènciesdel’Edu- cació de la Universitat de Lleida ha aconseguit tres ajudes en el marc del Programa de millora i innovacióenlaformaciódemes- tres de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recer- ca (ARMIF 2014) de la Genera- litat. Els projectes, centrats en lestitulacionsd’EducacióInfan- til, Educació Primària i el doble grau d’aquests estudis, rebran prop de 43.000 euros. En aquests tres treballs, hi partici- pen21professorsuniversitarisi 8mestresd’escola.Alconjuntde Catalunya, s’han presentat a la convocatòria 54 projectes, dels quals la Generalitat n’han ator- gat40.Entotal,elsajutssumen 472.643,47 euros. La manifestació va aturar-se per cridar consignes a la plaça Paeria ProtestaaLleidacontra elsatacsd’IsraelaGaza Dos lleidatans haurien estat evacuats de Palestina REDACCIÓ. LLEIDA Un grup de lleidatans d’origen àrab, la majoria dones, es van manifestarahirperlatardapels carrerscèntricsdeLleida,desde l’estació de Renfe fins la plaça Cervantes,ambunaaturadaala plaça Paeria, per protestar con- tra els atacs de l’exèrcit israelià a la franja de Gaza, a Palestina, que ja han causat centenars de morts,entreellsunbonnombre d’infants.Lamanifestació,lase- gona en pocs dies a Lleida, es va organitzar mitjançant crides a la xarxa d’un grup de dones vinculades amb Palestina. Per altra part, dos lleidatans haurien estat evacuats els dar- rers dies de la franja de Gaza, juntament amb una seixantena de persones de nacionalitat es- panyola, amb ajut del consolat espanyol i de l’ONU. El ministe- rid’AfersExteriorsespanyol,pe- rò, no va confirmar ahir aquest extrem al Bondia.cat, oferint el silenci com a resposta. TresprojectesdelaUdL reben43.000euros Peralamilloraiinnovacióenlaformaciódemestres SúmatedebatràaLleida sobreelfuturdeCatalunya La plataforma defensa la independència REDACCIÓ. LLEIDA ElCentreCívicdePardinyesaco- lliràel24dejuliolales20.00h,la presentació de la plataforma Súmate, formada per castella- noparlantsquedonensuportala independència de Catalunya. En l’actehiintervindranEduardoRe- yes,presidentdeSúmateiManu- el Puerto, membre de Súmate a Tarragona i economista. En aca- bar l’acte hi haurà un sopar-ter- túlia amb els ponents. L’objectiu de la xerrada, titulada ¿Qué Ca- talunyaqueremos?ésreflexionar sobre la viabilitat d’una Catalu- nya independent. Súmate es va presentar a Lleida el 26 de juny en un acte en què Reyes va afir- marquedefensenlaindependèn- cia per “raons econòmiques i de dignitat” i va censurar les balan- cesfiscals“tandescompensades” que suporta Catalunya. ElPPdenuncialadegradaciódelpavellódevidre ElgrupdelPPalaPaeriavalamentarl’abandonamentdel’edi- fici,“fetquedemostraelpocinterèsdelgovernmunicipalper la imatge de la ciutat”, va declarar el regidor Joan Vilella. MansorepelsveïnsdePiusXII-Germanor LaSubdelegadadelGovernvarebreunarepresentaciódel’as- sociació de veïns del barri, que li van traslladar el seu neguit per l’increment del valor cadastral d’alguns pisos de la zona. PP LLEIDA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN Postius demana solucionsper aUniversitat Dinamització comercial REDACCIÓ. LLEIDA ElregidordeCiUal’ajuntament de Lleida i alcaldable, Antoni Postius, va demanar augmen- tar la presència policial perma- nent i va proposar un pla de di- namitzaciócomercial“comeldel CentreHistòric”peralbarriUni- versitatperlluitarcontralainse- guretat i els problemes de con- vivència. Postius, acompanyat de la portaveu de CiU Bea Obis i el regidor Paco Cerdà,va reco- llir les denúncies sobre insegu- retat i assetjament que han pa- tit veïns de la zona, molts dels quals temen represàlies si de- nuncienfetsdelictiuscomeltrà- fic de drogues, prostitució o as- setjament al carrer i que l’Ajun- tament no actua fins que hi ha situacions límit. Mari Luz Zubi- aur, representant del col·lectiu veïnal més directament afectat, va explicar que la situació d’in- seguretat s’ha tornat insosteni- ble iva relatar algunes de les si- tuacions d’assetjament que ha patit al carrer. FIRMA FOTO REDACCIÓ. LLEIDA Els Mossos d’Esquadra van de- tenir entre el 16 i el 18 de juliol quatreveïnsdeLleida,d’entre19 i39anys,idenacionalitatsene- galesa,marroquinaiespanyola. Dosdelsarrestatsestanacusats de dos delictes de robatori amb violènciaiintimidacióialsaltres dosse’lsimputaundelictedere- ceptació (aprofitar-se de béns procedentsd’undelictecontrala propietat,ambconeixementpre- vi del delicte). Els robatoris es van produir la matinada del 12 dejuliolalazonadelparcdeGar- deny. En els dos casos les vícti- meserenmenorsielslladresels van sostraure els mòbils i altres pertinences amb violència o amenaces. El dia 16, els mossos van localitzar els dos mòbils en poder d’un veí de Lleida, que va serdetingutivaexplicarqueha- 2 detinguts per robar mòbils amb violència Les víctimes eren menors i els van abordar a la zona de Gardeny Els mossos van localitzar els aparells Dos individus més van ser arrestats per tenir els mòbils en el seu poder Roba al mateix pis de Pardinyes dos cops El lladre hi va entrar dos vegades amb tres dies de diferència Dosdetingutsperrobar mòbilsambviolènciaa menorsaGardeny Els fetsvan tenir lloc de matinada a la zona d’oci del turó via rebut els aparells d’un com- patriota, que els havia comprat a un conegut. El mateix dia, els mossos van detenir una altra persona pel mateix motiu. Els autors dels robatorisvan ser ar- restats els dies 17 i 18. Els dos detinguts per receptació, un d’ellsambantecedents,vanque- darenllibertatielsaltresdosvan passar a disposició judicial. D’altrabanda,elsmossosvan detenir dijous passat un veí de Girona, de 26 anys i origen ve- neçolà, com a presumpte autor de dos robatoris amb força co- mesos els dies 8 i 11 de juliol en un mateix domicili del passatge Sant Jeroni del barri de Pardi- nyes. En els dos casos, el lladre va forçar la porta del balcó per accediral’habitatgedelqualse’n va endur petits electrodomès- tics, segons fonts policials.
 7. 7. BONDIA DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 2014 07 PUBLICITAT
 8. 8. 08 COMARQUES BONDIA DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 2014 PUBLICITAT ‘RàdioTàrrega’estrenaelsnousestudis RàdioTàrrega va estrenar ahir els seus nous estudis ubicats al carrer del Prat 12. L’equipament s’ha habilitat a la primera planta de l’edifici de Serveis Municipals. AJUNTAMENT DE TÀRREGA Elsmiralcampinsdecorenambcontornsparets L’associació Miralcamp Activa’t va aplegar més de 200 per- sones dissabte a la tarda per dibuixar el seu contorn i pintar- lo a fi de decorar les parets dels antics dipòsits. MIRALCAMP ACTIVA’T ElSobirà tindràlaseva trobada empresarial REDACCIÓ. SORT Un grup de professionalsvincu- latsenl’àmbitdel’excel·lènciaa travésdelesrelacionshumanes haimpulsat,alPallarsSobirà,la creació de les Jornades per a l’Excel·lència. Aquestes jorna- des, que se celebraran per pri- mercopelproperdia21d’agost aEsterrid’Àneu,vandestinades alsempresarisdelacomarcaies preténqueesconverteixinenun referent empresarial a la zona. Undelsobjectiusdelesjornades ésqueelsempresarisdelazona creïn xarxa entre ells i afrontin millor reptes com l’individualis- me i el petit tamany de les em- preses. LaSegarraposaengega unplad’ocupaciójuvenil REDACCIÓ. CERVERA ElConsellComarcaldelaSegar- ra ha posat en marxa el Progra- ma Fem Ocupació per a Joves, gràciesaunconvenidecol·labo- racióquehasignatambl’empre- sa Zerve3. LaDiputacióajudaa llogar313socorristes REDACCIÓ. LLEIDA Fins a 153 municipis han recor- regut a la convocatòria de la Di- putaciódeLleidaperpodercon- tractarfinsa313socorristesper a les piscines d’estiu. 30participantspesquen denitalesBorges REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES Un total de 30 persones van prendre part dissabte en la 7a edició del Concurs de Pesca Nocturna al Terrall, un dels es- devenimentsmésesperatsdeles nits d’estiu de les Borges. REDACCIÓ. ALCARRÀS L’alcalded’Alcarràs,MiquelSer- ra, va reiterar ahir la demanda que l’Ajuntament d’Alcarràs ha fet ja en repetides ocasions a la Generalitat per tal que executi les rotondes a l’alçada del Polí- gon el Revés i també de l’entra- da al municipi. Serra va fer aquestapeticiódesprésqueahir esregistrésunnousinistreenun d’aquests punts d’alta perillosi- tatperconductorsiveïnsdelmu- nicipi d’Alcarràs que diàriament transiten per aquesta zona. I és que un home 76 anys va resultarferitdegravetatquanel turisme que conduïa fou enves- titperuncamióalaN-IIaAlcar- ràs. L’accident es va produir per causes que s’investiguen cap a 2/4de10delmatíenelpuntqui- lomètric 454, a l’encreuament delpolígonRevés.Laviavaque- dartalladadurantunahoramen- tre hi treballaven els serveis d’emergència i de retirada dels vehicles, ja queva ser l’homeva quedar atrapat. Així doncs, l’Ajuntament sol·licita a la Generalitat que destini partides pressupostà- ries l’any vinent, ja que els pro- jectes ja estan desenvolupats. Miquel Serra recorda que es tracta d’una reclamació històri- caiqueelsprojectesd’execució de les rotondes venen recolzats per estudis del SCTque consta- ta l’alta perillositat de la via. La víctima és un home de 76 anys que va quedar atrapat La via va estar tallada durant una hora mentre alliberaven la víctima i retiraven els vehicles L’Ajuntament vol que s’hi destinin diners l’any vinent Sosté que els projectes ja estan desenvolupats i que els avala el SCT Alcarràsreclamales rotondesalsaccessos per“l’altaperiollositat” Un ferit greu en un xoc a l’encreuament del polígon Revés 1.200€per alamillor fotografia degeologia Premi convocat aTremp REDACCIÓ.TREMP L’Ajuntament de Tremp ha con- vocat un concurs fotogràfic so- bre geologia, dotat amb 1.800 euros,ambl’objectiudeposaren valorlariquesageològicadelPa- llars Jussà. Aquest certamen té dues categories, una de general a la qual tindran accés totes les fotografies que reflecteixin la morfologiad’aquestpaisatge;si- guin figuratives, abstractes, en color o en blanc i negre (1.200 euros de premi). L’altra, la cate- goria científica, aplegarà les imatges que representin algun fenomen científic vinculat amb les ciències de la terra (premia- daamb600euros).Aixímateix, s’ha volgut vincular la primera edicióamblacelebraciódelCon- grésdePaleontologiademitjans de setembre.
 9. 9. BONDIA DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 2014 09 PUBLICITAT
 10. 10. 10 COMARQUES BONDIA DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 2014 PUBLICITAT 24jovesrehabiliten3habitatgesaMollerussa Mollerussa acull per segon any consecutiu un camp de tre- ballenelqualparticipen24jovesd’entre14i17anysd’arreu de Catalunya coordinats per 3 monitors. La seva tasca serà col·laborar en la rehabilitació de tres habitatges. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA REDACCIÓ. LLEIDA LaUGTdelesTerresdeLleidava denunciar ahir que el Departa- ment d’Interior “està posant en risc tot el patrimoni natural ca- talà” arran del tancament de la meitat de les torres de guaita, puntsestratègicsenlalluitacon- tra el foc. Un exemple d’aques- ta situació és el fet que el Parc Nacionald’AigüestortesiEstany de Sant Maurici no compta ac- tualmentambcaptorredeguai- taoperativamentrelescàmeres devigilànciatèrmicaambquèIn- terior vol substituir aquests punts“noestanfuncionantcom s’esperava”, segons el sindicat. Per això, la UGT exigeix la reo- bertura de tots aquests punts i ampliar fins a la tardor el termi- ni de la campanya contra el foc. El secretari general de la Fe- deraciódeServeisPúblics(FSP) de la UGT de les Terres de Llei- da,PepGonzàlez,vademanarla reoberturadetotsaquestspunts jaque“nosuposenuncosteco- nòmic elevat”, així com ampliar a finals d’octubre la campanya contra el foc. González va asse- nyalar que a la Generalitat li es- tàsuposantmoltsmésdinersles decisionsquehadeprendreda- vant el tancament d’aquests La UGTalerta que Interior “posa en risc” el patrimoni natural AVUI EN QUEDEN 50 A TOTCATALUNYA Segons la UGT, dels 85 punts deguaitaexistentsfadècades a tot Catalunya, actualment només en queden 50, és a dir, s’han reduït més del 40%. El sindicat qualifica d’error greu aquesta decisió, ja que els guaites són el personal quali- ficat que porta a terme la tas- cadevigilànciadevitalimpor- tància. Avisen amb rapidesa, precisió i professionalitat de les columnes de fum. ElParcd’Aigüestortes, sensetorredeguaita operativacontraelfoc Imatge d’arxiu d’una torre de guaita punts, ja que, per cada avís de columnes de fum de ciutadans anònims“had’activarundispo- sitiu que consta envehicles ter- restresidevegadesaeris”.“Amb professionalsalsllocsdeguaita, aquestes alarmes són molt més fiables”, va defensar. ElresponsabledelComitèIn- tercentres al Departament d’In- terior, Jordi Òdena, va comen- tar que l’objectiu del Departa- ment no és altre que “el desmantellament d’aquests punts”.VarecordarqueaLleida se n’han tancat7 des del 2009. REDACCIÓ. LLEIDA La 39a edició de la Trobada d’Acordionistes del Pirineu comptaràamblaparticipacióde 65 músics i 22 formacions pro- cedents de 16 països diferents d’EuropaiAmèrica,corroborant aixíladimensióinternacionaldel certamen. Un dels artistes més reconeguts de l’edició d’en- guany, que es va presentar ahir a Lleida, és el suec Mats Edén, queactuaràeldimarts29deju- liolal’Institutd’EstudisIlerdencs (IEI). Les altres actuacions, que se celebraran entre el 26 de ju- liol i el 2 d’agost, tindran lloc en diversos emplaçaments d’Arsè- guel,laSeud’Urgell,Vilagrassa, Castellbò, Puigcerdà i Bolvir. A una sola edició de celebrar les quatre dècades d’èxits con- tinuats, la Trobada d’Acordi- La39aTrobadad’Acordionistesreunirà 65músicsi22formacionsde16països Destaca l’actuació del suec Mats Edén el dimarts 29 de juliol a l’IEI Ahir es va presentar l’edició d’enguany a la Diputació DIPUTACIÓ DE LLEIDA onistes del Pirineu es carac- teritza per una constant am- pliaciótantdelsmúsicsilesfor- macions participants com dels escenaris que els serveixen de marcperalessevesactuacions. Durant la presentació de la 39a edició, el membre de l’Associa- cióArsègueliorganitzadordela Trobada, Artur Blasco, ha cele- brat que l’acordió diatònic “viu ara un moment excel·lent”.
 11. 11. BONDIA DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 2014 11 ACTUALITAT AGÈNCIES. GAZA Vuitpersonesvanmorirahir,en- tre aquestes quatre menors, en un nou bombardeig aeri de l’Exèrcit israelià sobre un habi- tatgeaGaza,segonsvainformar el portaveu del Ministeri de Sa- nitataGaza,AshrafalQedra.Els fets es van produir poc després que almenys quatre persones morissiniunesaltrescinquanta resultessin ferides per foc d’ar- tilleria sobre un hospital a la lo- calitat de Deir Al Balah, al cen- tre de la franja, van informar fonts mèdiques i testimonis. Amb les últimes morts, as- cendeixen a més de 530 els pa- lestins morts en l’operació isra- eliana en curs i més de 3.200 elsferits,amésdecentenarsde desplaçats. El bàndol israelià compta amb un total de 20 bai- xes,dosdelesqualscivilspeltret de coets, i la resta militars que vanperdrelavidaencombatdes que dijous passat va començar la incursió terrestre de Gaza, un d’ells per foc amic. Aquestsatacsarribenl’ende- màd’undiumengeespecialment sagnant, amb un balanç d’uns 140palestinsmorts,laxiframés altadesquevacomençarl’ofen- sivaisraelianaMargeDefensiua Gaza el passat 8 de juliol. UnnoubombardeigisraeliàsobreGaza deixavuitmortsmés,lameitatmenors Ja són 530 els palestins morts i 3.200 els ferits en l’operació israeliana Durandesvinculadelaconsulta elseuadéucomasegondeCiU Masva anunciar que Ramon Espadaler serà el nou secretari general de la coalició AGÈNCIES. BARCELONA JosepA. Duran i Lleidava anun- ciarpúblicamentelseuadéuala secretaria general de CiU. Una circumstància“normaliacorda- da”, segons va explicat el presi- dent de la Generalitat, Artur Mas, al costat de Duran junta- ment amb Xavier Trias i Ramon Espadaler, que succeïrà el líder d’Unió a la secretaria general delafederació.“Elmeuadéuno té res a veure amb la consulta”, va apuntar Duran al final de la seva primera intervenció. “No semprehemestatd’acordentot, però ens hem posat d’acord en tot”,vaafegirMas,quevaelogi- ar la feina i l’actitud de Duran deformapública.Elpresidentva serl’encarregatd’explicarqueés Espadalerquiassumiràlasecre- taria general de CiU. “Té tota la mevaconfiança”,vaindicar.Mas no va amagar les “discrepànci- es”quesovinthamantingutamb Duran, especialment arran de l’acceleració del procés sobira- nista i del pacte de legislatura amb ERC. Les reaccions a la decisió del líder d’Unióvan ser diverses. La portaveu d’ERC, Anna Simó, va desitjar que “la major proxi- mitat d’Espadaler amb Mas, pel fet de compartir consell execu- tiu del Govern, faci que la seva lleialtat sigui absoluta amb el programa electoral de CiU i al mateixMas”,enespecialpelque fa al 9-N. D’altra banda, la líder del PP a Catalunya, Alicia Sán- chez-CamachovademanaraJo- sep Antoni Duran i Lleida, que deixi la presidència de la Co- missió d’Exteriors del Congrés i que els diputats democratacris- tiansalParlament“deixindedo- nar suport al referèndum inde- Ramon Espadaler relleva Duran Lleida al capdavant de CiU ACN Sembla que Artur Mas no po- drà ser a la cimera a Dakar de l’OrganitzacióInternacionalde laFrancofonia(OIF)quetindrà llocel29denovembre,vintdi- es després de la consulta i en la qual hi participaran77 caps d’estat i de govern (57 mem- bresi20observadors).Segons eldiariElPaís,l’ambaixadores- panyol a París, Ramon de Mi- guel,vaenviarunacartadiven- dres al secretari general de la Francofonia, Abdou Diouf, en quèlidemanavaquenoaccep- téslapeticiódeMasd’obtenir l’estatus de convidat especial delaOIF.ElpresidentdelaGe- neralitatvaenviarunacartael 25 d’abril passat a Diouf, de- manant-lideseracceptatcom a convidat especial, condició reservada a entitats o col·lec- tivitats no sobiranes que de- mostrin compromís amb la Francofonia i acreditin l’ús del francès en el seu territori. Pe- rò necessiten el vist-i-plau de l’estat al qual pertanyen. RAJOYVETA MAS EN UNA CIMERA pendentista”.Perlasevapart,tl portaveu de Ciutadans, Matías Alonso, va dir que el líder d’Unió“pot ser que deixi la se- cretaria [general de CiU], però no la seva suite al Palace”, on s’allotja quan viatja a Madrid com a diputat. Des de Madrid, la secretària generaldelPP,MaríaDoloresde Cospedal,vatreureimportància, endeclaracionsaRNEalamar- xa de Duran afirmant que “as- seure’saparlarambConvergèn- cia i Unió no depèn d’una per- sona”sinód’allòquevulgui“ser i fer” la federació. EVITAR EL XOC DE TRENS En un altre ordre de coses, la primerareuniódel’executivadel PSCvaservirperquèMiquelIce- tavaloréspositivamentlaprpò- xima reunió entre Mariano Ra- joy i Artur Mas. “Desitgem que hi hagi un acord, encara que no sabem si podem ser gaire opti- mistes”, va assenyalar. “Mas i Rajoy tenen la responsabilitat políticailalegitimitatdemocrà- tica per arribar a un acord, dia- logar, escoltar-se i evitar un xoc de trens”, va afegir. PER FI, LES BALANCES FISCALS Elconsellerd’EconomiaiCo- neixement, Andreu Mas-Colell, vatornarareclamarunnoumo- deldefinançamentquesufragui el dèficit fisca (d’uns 15.000 milions)peralaGeneralitat,ire- dueixieldèficitfiscaldeCatalu- nyadecaraalapublicaciódeles balances per part del Govern central,quepodriaarribardemà. ElBBVAes quedaamb Catalunya Banc AGÈNCIES. BARCELONA El BBVA ha guanyat la subhas- tadeCatalunyaBancenpresen- tar una oferta millor que la del seus competidors Banco San- tanderiCaixaBank.L’entitatque presideixFranciscoGonzálezha ofert al Fons de Reestructu- ració Ordenada Bancària (FROB) una xifra que volta els 1.000milionsd’euros,forçamés elevada que la dels seus rivals i que no fa necessària una sego- navolta.ElBBVAjahaviaadqui- ritanteriormentUnnimiambCa- talunya Banc -que té 196 su- cursals, representa un 11% del sectorbancariaCatalunyaique va ser rescatada l’any 2011 per l’Estat- amplia la seva presèn- cia al mercat català. Elspro-russos bloquejenels cossosde l’avióabatut AGÈNCIES. KÍEV Els equips de rescat ja han tro- bat282cadàversdeles298per- sones queviatjaven a l’avió ma- laisi sinistrat dijous passat a Ucraïna. Els cossos es van tras- lladar a vagons frigorífics esta- cionats a l’estació de la localitat deTorez i Kíev intenta negociar ambelsrebelspro-rusosperquè deixindebloquejarlasortidadel tren, ja que l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Eu- ropa considera que Torez no és el lloc adequat per examinar els cossos.D’altrabanda,Aleksandr Borodai, primer ministre de la autoproclamadarepúblicapopu- lar de Donetsk, va reconèixer que tenia les caixes negres de l’aparell i que les lliuraria a ex- perts internacionals. Peu de foto
 12. 12. 12 ESPORTS BONDIA DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 2014 PUBLICITAT LaUniversitatdeMissourifitxaaunalleidatana La jugadora de golf Ares Boira, del Raïmat Golf Club, jugarà laproperatemporadaalaLligaUniversitàriadelsEstatsUnits, desprès del seu fitxatge per la Universitat de Missouri. NovagespaartificialperLaSeud’Urgell Ahir van començar les obres per substituir la gespa artificial del camp de futbol de La Seu d’Urgell, per una de nova més moderna i de millor qualitat. Acabaran el 22 d’agost. ElSícorisClub,campiódeCatalunya deDescensd’AigüesBraves Sortva acollir diumenge del Campionat de Catalunya de Descens d’Aigües Braves de piragüis- me, competició dominada pels clubs lleidatans. El Sícoris es va proclamar campió català, amb 12 medalles d’or, 6 de plata i 3 de bronze. Cayak Mitjana va ser segon i AE Balaguer, tercer. REDACCIÓ. LLEIDA L’atletisme lleidatà fa pujar dos cops al podi al Campionat d’Es- panya Juvenil d’Atletisme, que s’ha disputat aquest passat cap de setmana a Valladolid. L’atle- ta Marc Liébana, del Lleida UA, vaserterceralesprovesdellan- çament de martell i de disc. Cu- riosament, a la prova de disc, es va endur la medalla amb l’únic llançament vàlid que va signar, jaqueelsaltrescincvansernuls. El Lleida UA va participar a la competició amb tres atletes més. Mar Segura va ser tercera alasevasemifinaldels400me- tres llisos, tot i que aquesta po- sició no va ser suficient per en- trar a la final.Va acabar a l’onzè lloc al seu debut en un Campio- nat d’Espanya. Als 100 metres, Hafida Tou- dani, de La Pobla de Segur, va ser sisena a la seva eliminatòria i el balaguerí Achraf Boufra va sernovèalasevasèriede1.500. També va competir Núria Tilló, delJoventutAtlèticaArbeca,se- tena a la seva sèrie de 1.500. Lleidafabronzeal Campionatd’Espanya Marc Liébana, tercer al llançament de martell i de disc Atletes lleidatans que han participat al Campionat d’Espanya Juvenil.
 13. 13. BONDIA DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 2014 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 El Gran Hotel Budapest (+12).16.05, 17.50 Mi otro yo (+12). 19.35, 21.05 Tarzán (+7). 16.15, 18.00 Malditos vecinos (+16). 19.45,21.30 Pancho, el perro millonario (apta) (HD). 18.25 Sabotaje (+16). 16.30, 20.05, 22.00 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Transcendence (+12) (HD). 16.30, 22.300 Un largo viaje (+16) (HD). 18.30, 20.30 LaurenC/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es. Dimecres no festius: Dia del Cinema (3,90 €) Yo, Frankenstein (+12). 16.10, 18.15, 20.00, 22.10, •00.15 Campanilla, hadas y piratas (apta). 16.10, 18.00, 20.00 The Amazing Spiderman 2: el poder de Electro (+7). 22.00, •00.30 X-Men: días del futuro pasado (+12). 16.20, 19.10, 22.10, •00.30 Aviones 2 equipo de rescate (apta). 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, •00.10 No hay dos sin tres (+12). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30, •00.30 Maléfica (+7).16.15,18.20, 20.25,22.30, •00.30 El amanecer del planeta de los simios (+7). 22.00 Bajo la misma estrella (+7). 16.20, 19.10, 22.10,•00.25 Occidente es Occidente (apta). 16.15, 18.20, 20.20, 22.30, •00.25 Azul y no tan rosa. 16.00, 18.10, 20.20, 22.30 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02 Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) El abuelo que saltó por la ventana y se largó (+7). 16.40, 18.35, 20.30, 22.30 La jaula dorada (apta). 15.00 Omar (+16) (VOS).16.25 Marsella (apta). 15.00, 18.05, 19.40, 22.45 La chica del 14 de julio (+12) (VOS). 21.15 Un plan perfecto (amigos con hijos) (+12).15.00 Stella Candente (+16) (català i espanyol). 17.00 El extraordinario viaje de T.S. Spivet VOS (+7). 19.00 Amanece en Edimburgo (apta). 20.45 Borgman (+16) (VOS). 22.30 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. El amanecer del planeta de los simios (+12).°11.30, °14.00, 16.3, 19.00, 21.30, •00.00 El amanecer del planeta de los simios (+12).°13.10, °15.40, 18.10, 20.40, 23.10, •01.40 El amanecer del planeta de los simios (+12). °12.20, 17.20, 19.50, Maléfica (+7).°12.40,°14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50, •23.40 Perdona si te llamo amor (+12).°11.30,°13.35,15.40, 17.45,19.50 Godzilla (+12). 22.00, •00.05 Mil maneras de morder el polvo (+16). °11.40, °13.50, 16.00, 18.10, 20.20, 22.30,•00.40 Mil maneras de morder el polvo (+16). °12.50,15.00, 17.10, 19.20, 21.30, •23.40 Madre e hijo (+12).°11.30, °13.20, 15.10, 17.00 No hay dos sin tres (+12). 18.50, 20.45,22.40, •00.35 Al filo del mañana (+12). °11.40,°14.00, 16.10, 18.20, 20.30, 22.40, •00.50 Rio 2 (apta).°12.00,°13.50, 15.40, 17.30 Nueva vida en Nueva York (+7). 19.20, 21.25, •23.30 8 apellidos vascos (apta). °11.50,°13.40,15.35, 17.20 X-Men: días del futuro pasado (+12). 19.05, 21.35, •00.05 El abuelo que saltó por la ventana y... (+7) (HD).°11.40, °13.40, 15.40, 20.50, 22.50, •00.50 Aviones: equipo de rescate (apta) (català) (HD). 17.50, 19.20 Aviones: equipo de rescate (apta).°12.20,°14.00, 15.35, 17.10, 18.4, 20.20, 22.00, •23.35 Bajo la misma estrella (+7). °12.20,°14.50, 17.2, 19.50, 22.20 El secreto del cofre de Midas (+12). 15.35 Open Windows (+12) (HD). 22.20, •00.05 Juntos y revueltos (+7). °11.30, °13.40, 15.50,18.00, 20.10, 22.20, •00.30 Yo, Frankenstein (+12). 19.15, 21.00, 22.45, •00.30 Campanilla, hadas y piratas (apta) (HD).°11.45, °13.15, °14.45, 16.15, 17.45 MajèsticAv. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com El amanecer del planeta de los simios (+7). Dj. 21.30; Dv. 19.00, 22.30; Ds. 19.00, 22.30; Dg. 18.00, 20.15; Dl. 19.00, 22.15 Yo, Frankenstein (+12). Dv. 19.00; Ds. 19.00; Dg. 18.15; Dl. 22.15 L’avi de 100 anys que es va escapar per la finestra (+7). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 20.15; Dl. 19.00 Casal Baixada Mercadal, 7. Agramunt - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Los Goonies (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Grace de Mónaco (+7). Ds. 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. Tel.: 636 41 98 29 - www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Le Wee-Kend (+7). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Tokarev (+16). Ds. 22.30; Dg. 17.30 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Bajo la misma estrella (+7) (Digital HD). Ds. 22.15; Dg. 19.00; Dl. 19.00, 22.15 Casal C/ Casal, 2. Montblanc - Tel.: 627 57 12 38. www.circusa.com X-Men: Días del futuro pasado. Dg. 17.00; Dl. 22.00 En solitario (+7). Dg. 19.15 Paris Ctra de Torà. Solsona - Tel.: 973 48 02 77. www.circusa.com - Preu dl: 3,90€ - Dia de l’Esp.5,50€ El gran hotel Budapest (+12). Dv. 22.15; Ds. 18.30, 22.15; Dg. 17.15, 19.30, Dl. 22.15 Cinemes Exposicions Almacelles Sala d’exposicions del MAU. Almacelles. Fins al 31 de juliol Mostradel’artistaIgnasiPuentesobre diferents racons d’Almacelles. AntoniAmat CalTalaveró. Verdú. Fins el 16 d’agost. Mostradels10anysdelsvitrallsdeVer- dú,instal·latsal’esglésiadeSantaMa- ria de Verdú i reinterpretats amb una nova mirada per l’Antoni Amat. Isidre Mercadé Sala Montsuart. Institut d’Estudis Ilerdencs. Lleida. Fins al 17 d’agost Retrospectivadepinturesidibuixosde l’artista Isidre Mercadé i Ferrando que ensmostraunapinturafigurativamolt diferentd’artistes delasevageneració com Leandre Cristòfol, Antoni Garcia Lamolla o Josep Viola, plena d’una pa- leta de gran cromatisme i amb un trac- tament de la llum i el color molt perso- nal i intens.Actualment part de la seva obra es troba adquirida per la Diputa- ciódeLleida,l’Ajuntament,elCerclede Belles Arts, el Museu Morera o l’IEI. Pintura japonesa Galeria d’Art La Cerverina. Cervera Fins el 24 d’agost Dibuixos de l’artista japonés, resident aBarcelona,YoshiSislay,ambelsseus traçossimplesidivertitsquedeixenen- treveure un món oníric molt intens. Ous i cries de dinosaures Espai Dinosfera. Coll de Nargó. Fins al 28 d’agost Mostra d’ous i cries de dinosaure dels Estats Units, Argentina o la Xina, que acompanyalaniadamésgrand’ousde dinosaure d’Europa, que es va trobar l’any 2005 en el jaciment de Pinyes, a Coll de Nargó. ElPapus,quanl’humorpodiaser delicte Claustre de l’Hemeroteca. Biblioteca Pública de Lleida. Fins al 31 d’agost Homenatge,enelseu40èaniversari,a la revista d’humor que va jugar un pa- per clau en la transició espanyola. Ex- posició emmarcada en la mostra Cari- cArt 2014. Organitza: Associació Tan- tatinta. Pols, cops i esquerdes... Espai Cultural dels Canals d’Urgell. Mollerussa. Fins al 31 d’agost Exposició d’Andrew Condon, Llorenç Melgosa, Sara Ponsarnal i Marta Pru- na. Laidentitat Sala enArt Photo&co. C/ Segrià, 45 baixos. Lleida. Fins al 31 d’agost Col·lectivafotogràficadelestudiantsde l’Escola d’Art Municipal Leandre Cris- tòfol sobre l’individu enfront els altres. La Vera Creu d’Anglesola Sala d’exposicions Manel Boixader del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona Fins a l’1 de setembre La Santa Creu d’Anglesola, un dels ob- jectesmésrellevantsdel’orfebreriaro- mànica de Catalunya, portada des Je- rusalem per les pelegrinacions a Terra Santa,esmostrapúblicamentcomuna relíquia de gran valor, comparable a la creudeCarboeiro,almuseudelacate- draldeSantiagodeCompostel·laol’Es- tauroteca,delMuseudelLouvredePa- rís. Antoni Viladomat. El relat pintat Museu Diocesà de Lleida. Fins al 2 de novembre Mostrasobrelafigurail’obrad’undels pintorsmésrellevantsdelaprimeramei- tatdels.XVIIIaCatalunya,ambunapre- sentació d’obres de gran format i una representaciódesantaQuitèriadavant d’unavistainèditadeLleida.Formapart delconjuntd’exposicionsprogramades en la celebració delTricentenari. La Seu d’Urgell, Castellciutat i el general Moragues Espai Ermengol. La Seu d’Urgell EmmarcadaenelsactesdelTricentena- ri, l’exposició descriu de forma gràfica, amb plànols, mapes i il·lustracions, els esdevenimentshistòricsmésimportants quevantenirllocalaSeud’Urgell iCas- tellciutatdurantlaGuerradeSuccessió i el paper destacat del general Mora- guescomagovernadormilitar.L’expo- sició compta amb el suport del Museu d’Història de Catalunya. Conferències La construcció d’un instrument de corda fregada Sala d’actes de la Universitat de Cervera. A les 16.00 hores Acàrrec del mestre lutier, Eduard Bos- que. Organitza: Càtedra Cervera Emili Pujol. Cursos i Jornades Pedagogia i interpretació artística a través del Coaching Institut Joan Brudieu. La Seu d’Urgell. Dimecres, 23. A les 9.30 hores Inici del curs dins els actes programats en la Universitat d’Estiu. Jornades Internacionals per a professors de català Universitat de Lleida. Del 21 al 24 de juliol XXVIIIJornadesperaprofessorsdeca- talà, organitzades per l’Institut Ramon Llull, que enguany s’adhereixen a les commemoracions del Tricentenari del 1714idelnaixementdelpoetaJoanVi- nyoli. Lesjornadescomptaranambcon- ferènciesitallersalvoltantd’activitats d’innovaciódocentiestratègiesd’apre- nentatge del català.També comptaran amb la participació docent del profes- sorat de la Xarxa Universitària d’Estu- dis Catalans a l’Exterior. Tallers Dansaoriental Complex cultural. Juneda. Al vespre. Taller de dansa oriental on treballar el cosalavegadaqueesgaudeixdeixant- se anar. El taller continuarà tots els di- marts de juliol. Preu de totes les clas- ses: 30€; 1 classe: 8€. Per a més infor- mació: complexcultural@juneda.cat Música Música al pati Pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Lleida. A les 19.30 hores Presentaciódel14èFestivaldeMúsica de Rialp. Clàssic i jazz amb Claudi Ari- many, flauta; Eduard Sánchez, flauta; SantiEscura,piano;MònicaSerra,con- trabaix;AntoniGadea,bateriaiTresDu- os amb acompanyament de piano, F. Mendelssohn. BarcelonaGospelMessengers GranTeatre de la Passió. Cervera A les 22.00 hores Concertques’ofereixdinselXXXIVFes- tivalInternacionaldeMúsicadeCerve- ra.Organitza:CàtedraCerveraEmiliPu- jol. Salvador Espriu i la música Pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Dimecres, 23. A les 22.00 hores Amb Elena Gragera, mezzosoprano i Anton Cardó, piano. L’acte forma part de les XXVIII Jornades Internacionals per a Professors de Català. Cinema En tierra de hombres Cafè delTeatre de l’Escorxador. Dimecres, 23. A les 20.00 hores El 3r Cicle de Cinema i Gènere ofereix la pel·lícula del director Niki Caro, amb CharlizeTheron en el paper d’una jove mare amb dos fills, que ha de treballar en un entorn masculí com és la mina. Esports Salut i amistat Pl. Joan Salat. Cervera. A les 8.00 hores Cicledecaminadesorganitzadesperla Paeria de Cervera. Diversos XI Fira de lutiers de Cervera Universitat de Cervera. D’11.00 a 19.00 hores Fira organitzada per la càtedra Cerve- ra Emili Pujol, amb expositors als pas- sadissosdelaUniversitatitallers.Tam- bé s’exposarà una peça única, un stra- divariusvaloratenunsnoumilionsd’eu- ros.Comanovetatd’aquestany,sepo- tenciaranlesvisitesguiadesalespara- des per donar a conèixer el món lutier. Ofrena floral a Sant Jaume Capella del Peu del Romeu. Lleida. A les 19.00 hores Ofrena floral de la parròquia de Sant Jaume al seu patró, amb motiu del 40è aniversari de la parròquia. Castellers de Lleida Local dels Castellers de Lleida (C/ Nou, 1- 17). Lleida. A les 20.30 hores Assaig obert. Natura als parcs Parc de l’Aigua. Dimecres, 23 A les 19.00 hores SotaellemaAprèngaudintalsparcsde Lleida! la Paeria organitza jocs i tallers perdescobrirlavegetacióenlesplaces i parcs més emblemàtics de la ciutat. Activitat recomanada a nens/es de 5 a 12 anys. Monòlegs LaPallavacara. Balaguer. Dimecres, 23 A les 22.00 hores A càrrec de David Sas. Concursos LliuramentdelspremisdelLXXI- IIConcursdeFanalets Sala Alfred Perenya de la Regidoria de Cultura. Dimecres, 23. A les 20.00 hores Acte de lliurament de premis del con- cursdefanalets,sotalapresidènciade les autoritats i la junta de l’Agrupació IlerdencadePessebristes.Abansdel’ac- teesfaràunanarracióescenificadaper alsinfants,delaLlegendadelsfanalets de Sant Jaume, a càrrec de Jordi Vivas. PremidepoesiaJoanDuch Informació: Ajuntament de Juneda. Convocat el 6è Premi de Poesia per a joves escriptors Joan Duch en llengua catalana, per a escriptors entre 18 i 35 anys.Elprimerpremitindràunimportde 1.500€. El termini de presentació dels treballs és fins el 24 d’octubre. Dibuixaalatevapadrina lorebostde la padrina@outlook.es. Concurs de pintura infantil organitzat per Lo Rebost de la padrina i Valdeca- bras. El primer premi consisteix en un diploma,tabletde10”iassortimentde LoRebost;elsegon,diploma,tabletde 7”iassortimentieltercer,diplomaias- sortiment. Fins a l’1 de novembre. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL18 AL24 DE JULIOL. CIRCUITURGELLENC, DEL17AL21 DE JULIOL. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabtes ivigílies de festius
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 2014 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. Esperes un cop de sort i no seria d’es- tranyar que el tinguessis encara que potser no de la forma que t’imagines o creus que hauria d’arribar. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Necessitesdedebòuncanvid’airesiun amic et proporcionarà l’oportunitat de moure’tunamica,decanviarelxip.Pot- ser sigui amb la teva parella. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Nohasdetenirmalaconsciènciaperun tema econòmic si quedes alguna cosa perpagar,perònot’encantisitornaels diners quant abans millor. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY És un dia per mirar per la teva salut, ja que el teu organisme et faràveure que ha arribat l’hora de baixar l’estrès i no estar tan tens. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Pot ser que la teva família et miri com unabestiolararasielsexpliquesaquests plans que tens d’emprendre un negoci o una activitat molt diferent. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Nosapscomencaixarunapersonaenun projecte professional que tens entre mans.Peròt’agradariaquehicol·labo- rés, tot i que no hoveus clar. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Etsentiràstranquilsinodeixesperaúl- timahoralapreparaciódecertsaspec- tes d’un viatge en els propers dies, en- cara que algú et digui que hi ha temps. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE DevegadeselsEscorpíhandedestruir per després tornar a construir i avui aquestatendènciaseràmoltpoderosa. Alguna cosa que és a punt de petar. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Pot ser que sentis una baixada d’ener- gia, i potser t’hagis de plantejar canvi- aralgunhàbitquenoetvabé.Noetcon- vé excedir-te amb l’esport. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Etplanteges,perdesprésdel’estiu,ini- ciar alguna nova activitat i ara tindràs tempsdetriarlaquemésetconvéamb tota la calma. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Si ja et queda poc devacances i has de tornaratreballaroalestevesobligaci- ons quotidianes, no pensis tota l’esto- na en això i gaudeix del que queda. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Les teves paraules de consol i la teva capacitatd’empatia,etseranmoltútils avui,especialmentsitensfills.Peròhan de prendre les seves decisions. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop 2 7 Sudoku Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.912 Solucions n. 1.911 2 5 9 3 1 5 4 9 8 6 4 3 7 1 3 6 2 4 5 8 1 2 9 4 9 2 5 3 2 6 8 5 3 4 2 9 7 1 1 2 4 7 9 5 8 6 3 9 3 7 6 8 1 5 4 2 7 2 9 4 5 8 1 6 3 6 4 8 3 1 2 9 5 7 1 5 3 7 6 9 8 2 4 5 3 7 8 1 4 2 9 6 4 8 9 2 7 6 5 3 1 2 1 6 3 9 5 4 7 8 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 14. CONTACTOS ¡¡¡TRAVESTI ARIADNA!!! Rubiaza. Espe- cialistaprincipiantes.Corridasmutuas.Fe- tichismo. Vibradores. 24h. Tel. 678 921 866. CATALANACASADA40anys.Massatgefi- nalfeliç.20€.Telf.622216897. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! PROFESOR MOLA. No hay problema sin solución. Especialista recuperar la pareja, amor duradero, curar impotencia sexual. Resultados garantizados 4 días.Tel. 675 497689. 19. ALQUILERES ZONA UNIVERSIDAD. Apartamento de 1 habitación totalmente reformado. Finca conascensor. 300€.Tel.653751188. ALTILLODE70m2enZonaCarrefour.Ideal paraoficina.250€/653.75.11.88 PRATDElaRiba.Bonitoapartamentode2 habitacionesconcocinaindependiente,Te- rraza de 5m2. Suelo de parquet. Galería. Amueblado y equipado. 425 € / 653.75.11.88 ESTUDIO AMUEBLADO en Rovira Roure. 250€./653.75.11.88 APARTAMENT EN lloguer a cambrils, a pocsmetresdelaplatjaiproperalport.Es llogapertemporadad’estiuidesdesetem- breajunyamoltbonpreu.Informacióivi- sites(finquesCor)Tel.636189656 PARTICULAR LLOGA pis, 4 habitacions, moblat.Telf.669708397. 20. TRASPASOS TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i par- lem! ESTRASPASSArestaurantalesGarrigues, ambunpreudelloguerde450eurosmen- suals.Capacitatpera86començals,estot depedraitéunencantespecial.Antiguitat 10 anys. Informació i visites (finquesCor) Tel.636189656 22. VENTAS LESBORGESBlanques:OcasióPiscèntric 120m2 4 habitacions 2 banys 2 terrasses. Areformar.60.000€.FinquesBorgesTel. 670537829. PUIGVERDDELleida,asólo500mdelpue- blo.Almacénde120m2con18.000m2de terreno. 65.000€.Tel.610722297. TORRE BENAVENT de Segria con 2000 m2 de terreno y almacén de 15 m2. Con aguayluz.65.000€. Tel.610 722 297. BENAVENTDESegria.Torre.90m2,salón de 25m2, 3 habitaciones, cocina indepen- diente,terrenode1.700m2conpiscina,al- macén de 25m2, barbacoa. 120.000€ / 617.500.444 TORREENPartidadeLleida,a1km. Casa de125m2yterrenode8.900m2plantado de frutales. Salón con fuego a tierra, coci- na americana. 2 habitaciones. Legalizada (cédulahabitabilidad),luz,aguariego,agua potable. Almacénconcapacidad4coches. 105.000€Tel.610.72.22.97 PUIGVERD DE Lleida.Torre de 40m2 con 700m2 de terreno. Luz y agua dE riego. 35.000€/610.72.22.97 TERMENS. CASA con una superfície de 95m2, con 3 habitaciones, dobles, baño, cocina independiente, salón de 27m2 con fuego a tierra. Jardín de 3500m2.Terraza de 25m2. Calefacción a gasoil. Garaje de 150m2.110.000€.Tel.610722297 TORREDE65m2enRossellocon1600M2 deterrenoyterrazade20m2,2habitacio- nes dobles, salón 25M2, baño y cocina americana. Dispone de Luz y agua de rie- go. 50.000€/610.72.22.97 TORRE BORGES Blanques de 50m2 con garaje, calefacción, agua, luz, piscina, 4.000m2 de terreno. 63.000€ / 610.722.297 VILANOVA DE Segrià. Casa en urbaniza- ción, de 90m2, con terreno de 800m2. 3 habitaciones,salónycocinaindependien- te.Porche.Barbacoa.Luz,cloaca,aguapo- table y de riego, telefono. Legalizada. 99.000€/610.72.22.97 LAPINEDA.Apartamentoa1ªlíneademar. 4 habitaciones, 2 baños. Piscina Parking Comunitario.95.000€/610.72.22.97 CORBINS. CASA adosada 190m2 con jar- dínde60m2ygaraje.4habitaciones,2ba- ños.Buhardilla.160.000€/610.72.22.96 CASAENPlantaBajaenlaBordetaconpa- tiode15m2.3habitaciones.Suelodegres. Calefacción individual a gas. Fuego a tie- rra. 100.000€/610.72.22.96 PISOENAv.Valencia,de105m2,4habita- ciones, 2 baños, salón de 28m2. Exterior. Fincaconascensor.47.000€.Tel.610722 296 EDIFICIO BRASILIA. Piso de 148m2 con Parking.Exterior,con4habitaciones,2ba- ños. Calefacción central. 140.000 € .Tel. 610722296 FERRAN EL Catòlic. Piso con Parking y Trastero de 25m2. 2 habitaciones dobles, baño y cocina independiente. 38.000 € Tel.610722296. GANGAPISalesBorges,reformat,de3ha- bitacions, moblat i amb electrodomèstics, 2banys.40.000€.Informacióivisites(fin- quesCor)Tel.636189656. FINCAAMBcabanadevolta,entreelster- mes de les Borges, de 17.000 m2, plana, possibilitatderegar.Preu22.000€.Infor- mació i visites (finquesCor)Tel. 636 189 656. CASAREBAIXADAaLleida,zonaplaçaeu- ropa, 200 m2 de solar, uns 400 m2 cons- truïts,parkingperatresvehicles,bonacon- servació.Preu170.000euros.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656. CASADEpoblealesBorgesBlanques,molt cèntrica, a reformar, solar d’uns 113 m2. Possibilitatdefinançament,opciódeper- mutaambalgunafincarústicaoaltrapro- pietatimmobiliària.Preu30.000euros.In- formació i visites (finquesCor) Tel. 636189656 FINCADE 30 hectarees ambvivenda a les BorgesBlanques,propdelpoble,sembra- daiambpossibilitatdeserregableambel futurcanalsegarragarrigues.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656 RESTAURANTDE 400 m2 en venda a les Borges Blanques, a peu de carretera, en funcionament.Capacitatperauns100co- mençals,bastantnouimoltbenconservat. Informació i visites (finquesCor)Tel. 636 189656 TORREEN lloguer a les Borges Blanques, 4habitacions,ambpiscina,barbacoaizo- na per fer hort. Preu 450 euros. Informa- cióivisites(finquesCor)Tel.636189656 23. FINCAS RÚSTICAS FINCARÚSTICAd’uns400m2deregadiu, ideal per a fer-hi hort. Accés per camí as- faltat. Preu 3500 euros. Informació i visi- tes(finquesCor)Tel.636189656
 15. 15. BONDIA DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 2014 15 TELEVISIÓ 06.55 Zumba GH Edition. 07.00 Informativos Telecinco. Presentat per Roberto Fernández. 08.55 El programa del verano. Presentat per Sandra Barneda i Joaquín Prat. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentat per Emma García. 14.30 De buena ley. Presentado por Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentat per David Cantero i J.J. Santos. 16.00 Sálvame diario. Presentat per Paz Padilla. 20.10 Pasapalabra. Presentat per Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras i J.J. Santos. 22.00 Hay una cosa que te quiero decir. Presentat per Jordi González. Convidats: el duet musical Gemeliers. 02.30 Premier Casino. 05.00 Fusión sonora. 06.00 Notícies 3/24. 10.45 La sagrada família. Sèrie. 11.40 Afers exteriors. Austràlia. 12.50 Catalunya des de l’aire. 13.21 GR Pirineus. 14.00 Telenotícies comarques. Presentat per Mariona Bassa. 14.18 El medi ambient. 14.22 Un dia perfecte 14.30 Telenotícies migdia. Presentats Per Carles Prats i Núria Solé. 15.40 El Faro, cruïlla de camins. 16.35 Plats bruts. 17.40 Temps de silenci. 18.45 Boulevard du Palais. 20.38 Espai Terra. 21.00 Telenotícies vespre. Presentat per Toni Cruanyes. 21.55 Pel·lícula. 00.05 Sense ficció. Pòlio, crònica d’una negligència. 01.30 Doctor Who. 02.20 Waterloo Road. 03.11 Ritmes a l’aula. 03.40 Ritmes a l’estudi. 04.40 Jazz a l’estudi. 08.39 LazyTown - Vilamandra 09.30 Doraemon. 10.48 Els germans Kratt . 11.35 Espies de veritat. 12.22 Els pingüins de Madagascar. 13.10 Scooby-Doo, on ets? 13.58 Shin Chan. 15.10 Bugs Bunny i els seus amics. 16.08 Rekkit, el conill màgic. 17.00 MIC. 17.45 L’abella Maia . 18.25 Doraemon. 19.15 Espies de veritat. 20.03 Tom i Jerry . 21.07 Bola de drac. 21.55 Quèquicom. 22.30 Conillets d’índies. 23.25 La fàbrica de menjar d’en Jimmy. 23.55 Generació Digital. 00.24 El viatge dels continents. 01.14 El bosc perdut. 02.14 Bon viatge. 02.20 Quèquicom. 02.50 Generació digital. 03.15 Ritmes a l’aula. 03.44 Ritmes a l’estudi. 07.20 Jet Lag. Sèrie. 08.20 8 de 8 08.50 Catalunya blues. Programa musical. 09.20 Televenda. 11.15 Dinamita. Sèrie d’humor escrita i dirigida pel Tricicle. 12.15 Jet Lag. 13.15 Diagnòstic assassinat. Sèrie 14.05 Més Arucitys. Magazine d’actualitat dirigit i presentat per Alfons Arús. 16.10 Gata salvaje. Sèrie. 17.05 Diagnòstic assassinat. 18.00 S’ha escrit un crim. Sèrie. 18.55 Cine Metrópolis. Ases del cielo. 1976. Regne Unit. Dir: jack Gold. Int: Malcolm McDowell, Christopher Plummer 21.00 8 al dia. 21.35 Al descubierto. Sèrie. 22.30 Gran Cinema. Anàlisi final. 1992. EUA. Dir: Richard Tuggle. Int: Richard Gere, Kim Basinger. 00.45 Pel·lícula. La fuerza del amor. 07.59 La cançó del bon dia del Club Banyetes. Tira diària d’animació en que arriba l’hora d’aixecar-se per a tothom, inclòs per als caragols. 08.00 Notícies vespre (red.). 08.45 Bonus music. Videoclips. 09.00 Club Banyetes (red.). 09.15 Bonus music. 13.00 País Km. 0. 15.00 Aran TV. 15.10 Aliments i territori (red.). 15.20 Orquestra’t. 16.00 Viure des de l’essència (red.). 16.30 De Tee a Geen (red.). 17.00 Dossos amunti! 17.30 Pica Lletres. 18.00 País Km. 0. 20.00 Notícies vespre. Presentat per Mònica Mombiela. 20.30 Al dia notícies. 21.00 Diputació de Lleida. Capítol 72. 21.05 País Km. 0 (red.). 23.00 Notícies vespre (red.). 23.30 Aran TV (red.). 23.40 Fa 8.000 anys. Capítol 29. 23.50 Agrònoms. Capítol 12. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 10.05 La mañana de La 1. 14.00 L’Informatiu. Presentat per Marta Ribas. Inclou El temps. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Presentat per Pilar García Muñiz. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.05 Tour de Francia. 17.25 Españoles en el mundo. Macao. 18.20 España directo. 20.30 Aquí la Tierra. Mirada inèdita i entretinguda sobre el clima i com afecta al planeta. 21.00 Telediario 2. Presentat per Ana Blanco i Marcos López. 22.15 El tiempo. 22.30 Comando al sol. Playas, ríos y calas. 23.30 Capitán Q. L’aventurer Quico Taronjí farà un recorregut de 3.000 km en kayak trimarà. 00.10 El pueblo más divertido. 01.50 Informe semanal. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 08.00 TV English. 08.25 Los años del NODO.. 09.25 Biodiario. 09.30 Los oficios de la cultura. 10.00 El escarabajo verde. 10.30 Cámara abierta 2.0. 10.45 Docufilia. 11.35 Documental. 13.30 Don Matteo. 14.30 Verano azul. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 17.50 Docufilia. 19.00 Tinc una idea - Clips. 19.15 Vespre a La 2 - Estiu. 19.45 Vespre a La 2 - Informatiu. 20.10 Don Matteo. 21.05 Docufilia. 22.00 Versión española. Astronautas. 23.45 Cine. Calor asesino. 01.30 Festivales de verano. Festival Blues de Cazorla. 02.40 Mover montañas. 03.40 Zoom net. 06.00 Minutos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias 1. Amb Vicente Vallés i Lourdes Maldonado. 15.45 Deportes 1. Amb Ainhoa Arbizu. 16.00 El tiempo. Amb Roberto Brasero. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 Ahora caigo. Amb Arturo Valls. 20.00 Atrapa un millón diario. 21.00 Noticias 2. Amb Matías Prats i Mónica Carrillo. 21.30 Deportes 2. 21.40 La previsión de las 9. 21.45 El Hormiguero 3.0. 22.40 La Cúpula. 23.15 Arrow. Sèrie. 02.45 Comprando en casa. 03.15 Minutos musicales. 06.00 Minutos musicales. 07.15 Compras de cine. 07.45 Al rojo vivo (red). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Las pruebas del crimen. 11.30 Informe criminal. 12.20 Al rojo vivo. Dirigit i presentat per Antonio G. Ferreras. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. Presentat per Helena Resano. 14.55 Jugones. Presentat per Josep Pedrerol i Lara Álvarez. 15.30 La Sexta Meteo 1ª edición. 15.45 Zapeando. Presentat per Frank Blanco. 17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. 20.45 La Sexta Méteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 El intermedio Summer Time. 22.35 El taquillazo. Náufrago. 2000. EUA. Dir: Robert Zemeckis. 07.00 El zapping de surferos. 08.30 El encantador de perros. 09.30 Alerta Cobra. 12.20 Las mañanas de Cuatro. Amb Jesús Cintora. Magazín matinal. 14.00 Noticias Cuatro. Presentat per Marta Fernández. 14.55 Deportes Cuatro. Presentat per Manu Carreño i Manolo Lama. 16.00 Ciega a citas. Yo la quería. 17.00 Avenida Brasil. 18.00 Castle. Todo contra el alcalde. 19.00 Mi madre cocina mejor que la tuya. Presentat per Sergio Fernández. 20.00 Noticias Cuatro. Presentat per Hilario Pino. 21.00 Deportes Cuatro Noche. 21.30 Todo va bien. Presentat per Xavi Rodríguez i Edurne. Convidat: Raúl Cimas. 22.35 Bella y Bestia. A sangre y fuego; Reunión; Tu padre sabe lo qué te conviene. 01.00 Imborrable. Obstáculos; Objetos perdidos; Héroes. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 22/07/2014 PUBLICITAT Avui felicitem a: Ciril, Felip, Maria Magdalena, Levina, Plató, Meneleu, Teòfil, Valdric PUBLICITAT Alguaire,basedela forçaaèriacatalana! Una autodenominada So- cietat d’Estudis Militars, que fa uns dies java dei- xar caure com havia de ser l’armada d’una Catalunya independent (una flota amb uns dos mil mariners que s’havien de menjar mig món),va tornar a do- nar munició ahir als mit- jans més antisobiranistes, d’aquí i de Madrid, al plan- tejar ara la creació d’una força aèria catalana, que en primer lloc es faria amb els serveis actuals d’emer- gències i que després hau- ria d’adquirir 12 avions de combat F-16, 24 helicòp- ters i 5 avions de trans- port i, el més escatxarrant, la base estaria a l’aeroport d’Alguaire. Això ja és més que pentinar el gat. TWITTER @eduardcabus «Lamajoriadecatalans,fentcas a Joan Sales, hem deixat de ser imbècils;menysa@elmonarac1 que lloguen de tertulià al @jor- di_canyas. #9N» @rrafecas «#Twitternohohaentèsbé.En els #TThi figura #Lleida lol» @enricsopena «Duran #Lleida abandona a #Mas.Eselmáslistoynoquie- re asistir al hundimiento de #CIU,cuandoseaderrotadopor #ERC» @MiquelPueyo «#tntv3.Ha plegat Duran d’un dels seus molts càrrecs i sem- bla com si hagués dimitit el Pa- pa.N’hi ha per tant?» @joanteixidopau «Cada cap de setmana hi ha morts per practicar esport. A la muntanya i al mar Hem perdut elrespectealanatura.Iaixíens va.» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA Dimiteix com a secretari gene- ral de CiU en un moment cab- dal per la seva formació però conservalesregaliesdeportan- veu i dels càrrecs al Congrès. PUNT I A PART MARIA PAU CORNADÓ És la degana de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UdL,quehaaconseguittresaju- des per la millora i innovació en la formació de mestres. Entrega de premis als guanyadors de ‘Dibuixa l’esmorzar saludable’ LA FOTOTECA Activitats solidàries el diumenge 13 a Torà Èxit dels tallers lúdics i formatius de l’Estiu Jove a Tàrrega

×