Bondia.cat 26/04/2013

483 views

Published on

TITULAR: 2.700 aturats menys a Lleida en el 1r trimestre
FOTO: Aposta per una FP propera a les pimes

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
483
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bondia.cat 26/04/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067Visita’ns també a:Aquest diari es ven conjunta i inseparablementamb El Periódico de Catalunya de divendresPROTECTOR D’HERBICIDESI ROSEGADORSFRUITER - VINYA - OLIVERA* Fàcil coloració* Econòmic* Fabricat amb polipropilé i tractat amb anti-UV2.700aturatsmenysaLleidaenel1rtrimestreLa plantilla acceptaria unaretallada del sou del 9%condicionada a aplicar unExpedient d’Ocupació.Aposta per una FP propera a les pimesArrenca a Lleida la7a edició de la Fira de Formació Professional iTreballPreacordaRosRocaperfrenarlamobilitzacióORIOL BOSCH (ACN)FIRMA DE FOTOp. 03 i Edit. p. 04p. 00p. 05PUBLICITATAquest descens la situa com la 4a província estatal amb menys desocupacióLaGeneralitatrecaptaaLleidaun10%menysd’impostosqueal2012p. 08Cauungrupde6falsostècnicsdegasacusatsderobaralescasesp. 06NÚMERO 1.750 ANY 8A Espanya l’atur creix fins als 6,2 milions de persones i una taxa del 27,16%Optimismedecaraalaproperacampanyadepréssecinectarinap. 08AJUNTAMENT D’ALCARRÀS
 2. 2. BONDIADIVENDRES, 26 D’ABRIL DEL 201302DINTERÈSPUBLICITATServeisTELÈFONSSeguretatEmergèncias 112Mossos d’Esquadra 973 700 050Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000Policia 091Guàrdia Civil Atenció Ciutadà900 101 062Guàrdia Urbana 092/973 700 600Urgències mèdiquesICS 973 221 516Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200Hospital de Sta. Maria 973 727 222Urgències Tàrrega 973 310 852Comitè Anti-sida 973 221 212Alcohòlics Anòmims 629 779 654Comedores compulsivos 676 060 624Fibrolleida 649 873 838Creu RojaLleida 973 279 900Agramunt 973 390 880Balaguer 973 445 795Cervera 973 532 084Les Borges Blanques 973 143 493Mollerussa 973 711 282Tàrrega 973 500 679Serveis funeraris 973 237 206Servei de suport en el Dol de Ponent973 501 503Bus Lleida-Andorra 973 352 379Estació d’Autobusos 973 268 500FARMÀCIES D’AVUIDe 09.00 a 22.00 hGarra. Alcalde Costa, 37Simó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa)De 22.00 a 09.00 hBaldomà. Alcalde Recasens, 21FARMÀCIES DEMÀDe 09.00 a 22.00 hGarrós. Prat de la Riba, 53Manso. Passeig de Ronda, 43De 22.00 a 09.00 hPrat. Bruc, 30 (Cappont)AL·LÈRGIESParietària 4 =Gramínies 3 AOlivera 0 =Avellaner 0 =Bedoll 1 =Freixe 1 DMoreres 3 =Palmeres 0 =Pi 2 =Plàtan 2 DPollancre 1 DSalze 2 =Roure 2 AXiprer 1 DAlternaria 3 =Cladosporium 3 =Del 22 al 28 d’abrilNivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3,alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment;=, estable; D, en descens; ?, situació excepcional.EltempsaLleidaPlugesgeneralitzadesques’intensificaranamesuraqueavancieldiaFins a migdia s’esperen algunes precipita-cions febles i disperses en general, puntual-ment moderadesa darrera hora del matí, quea la tarda s’intensificaran i al final del dias’acumularan quantitats entrepoc abundants(5-20 litres) i abundants (20-50 litres).Aquestes pluges, en algunes ocasions, aniranacompanyades de tempesta. Les temperatu-res mínimes seran semblants o pujaran lleug-erament i, les màximes, igual o més baixes.07.21 h21.05 hCreixentwww.bondia.catmeteo@bondia.catDISSABTE DIUMENGE
 3. 3. BONDIADIVENDRES, 26 D’ABRIL DEL 201303AVUIPUBLICITATPUBLICITATL’aturesrelaxaaLleida,quesuma2.700aturatsmenysqueafid’anyAEspanyaelnombrededesocupatsarribaals6,2milionsdepersonesilataxad’aturésjadel27,16%ACN. LLEIDA / MADRIDL’aturva baixar de 2.700 perso-nesalademarcaciódeLleidadu-rantelprimertrimestrede2013fixant la taxa d’atur en el16,59%, segons Enquesta dePoblacióActiva(EPA)quevapu-blicar ahir l’Institut d’Estadísti-ca (INE). Lleida compta amb34.600 aturats, 6.600 menysque ara fa un any, i és actual-ment la quarta província espa-nyolaamblataxad’aturmésbai-xa. Només la superen, peraquest ordre, Guipúscoa, Àlabai Osca.L’aturvaaugmentarde17.100personesaCatalunya,fixantunataxa del 24,53%. Catalunya jacompta amb 902.300 aturats,65.300 més que durant el ma-teix període de l’any 2012. Alconjunt de l’Estat, el nombred’aturats ja supera els 6,2 mili-ons, i la taxa d’atur s’alça finsun màxim del 27,16%. Espanyavaregistrar237.400aturatsmésque el trimestre anterior i563.200 més que fa un any.Pràcticamenttoteslescomu-nitats autònomes presentenaugmentsdelnúmerod’aturats.Elsincrementsmésgransesdo-nenaAndalusia(31.100més),elPaísValencià (27.400) i les IllesBalears (24.900). A nivell anu-al, l’augment més marcat és aAndalusia(144.100més),Cata-lunya (65.300), Comunitat deMadrid (49.500) i el País Va-lencià (46.100). Percentual-ment, el País Basc manté la ta-xa d’atur més baixa d’Espanya(16,28%), a l’extrem oposat hiha Andalusia (36,87%).El nombre de llars que tenentots els seus membres actius al’atur s’incrementa en 72.400 isesituaen1.906.100.Elnombrede llars en què tots els seusmembres actius estan ocupatsdescendeix en 190.400, fins8.143.900.34.600 lleidatansbusquen feinaAquesta xifra suposa6.600 persones menysque ara fa un anyCatalunya supera els900.000 desocupatsA tot l’Estat hi ha quasi2 milions de famíliesamb tothom parat960.400 JOVES PARATSElnombredejovesenaturmenorsde25anysvaaug-mentar en 30.200 perso-nes en el primer trimes-tre,laqualcosasuposaun3,2%mésqueeneltrimes-tre anterior, situant-se laxifratotaldejovesensitu-ació de desocupació en960.400 en finalitzar elmesdemarç,d’acordamblesdadesdel’EnquestadePoblació Activa (EPA). Lataxad’aturjuvenilvaesca-laraixífinsal57,22%alfi-naldelprimertrimestre,laqualcosasuposa2,1puntsmés que fa 3 mesos.Lataxad’aturjuvenilescalafinsal57,22%Persones aturades en una oficina del SOCORIOL CAMPUZANO (ACN)
 4. 4. BONDIADIVENDRES, 26 D’ABRIL DEL 201304OPINIÓD’unsanyscapaquí,elsnostresajuntamentshanaprésaferen-ginyeria financera per intentarquadrar els seus pressupostos,cada cop més migrats arran lapressió econòmica a la que es-És el primer cop que assisteixoa una Assemblea d’ICV, assem-bleesdelmeupartitn’hihamol-tesadiariarreudeCatalunyape-rò per no confondre’ns els do-nemunaltrenomjasiguiconsellintercomarcal, comissió execu-tiva,consellnacional,etc...Totessolen ser obertes a tots els afili-ats però és important que eltempsdelsilesmilitants(queésvoluntari) i els recursos econò-micscondeixinal’horadetreba-llar i per això cal fer-ho organit-zadament i amb intel•ligència.Òbviament no hi podem ser pastots i totes en tot moment.Aquesta 10a Assemblea hoera en majúscules, perquè hemcanviat estatuts, òrgans, objec-tius polítics, gestió, representa-cions i càrrecs entre moltes al-tres qüestions. Amb tota trans-parència puc dir que la trobadatem sotmesos, sobretot per lesadministracions supramunici-pals.Lesperspectivesencaranoauguren a curt terminivents fa-vorables i haurem de continuarinstal·lats en la supervivència.Retallar en qualitat de vidadels nostres vilatans no és lasolució.Larealitat,però,sabemqueésunaltra:elsajuntamentssoml’Administraciómésprope-ra als ciutadans –els serveis deprimeratrinxera,comacostumoadir-idenosaltresdepèn,enbo-namesura,quenohagindemal-viure per culpa d’una crisi queells no han provocat.Davant d’aquesta circums-tància, alguns consistoris hanoptatperintentarsuprimirinici-atives que ens donen la impres-sióquepotsernoafectentandi-rectament el ciutadà, com sónles fires. Aquest, però, no és elcas de l’Ajuntament d’Alpicatque, un cop més, es bolca, comcadaprimavera,enlacelebraciód’Ecojardí (4 i 5 de maig). En-guany, a més, és una ocasió es-pecial,jaquegaudiremdela18aedició, la que ens dóna la majo-ria d’edat. Sembla que va serahir, però ja hem fet un llarg ca-mí i la fira gaudeix d’una salutexcel·lent i amb més ganes quemai de tirar endavant.Novament,l’emblemàticParcdel Graó acollirà els expositors,queoferirantotallòqueprofes-sionals i afeccionats de la jardi-neria necessiten, i que es com-plementaranambtallersdebon-sais, tallers amb carabasses,tallers per als infants perquèaprenguinlespropietarisilama-nera de cultivar les plantes me-dicinals... sense oblidar el 9èConcursdeRosesd’Alpicat,quepremiaràlesmillorsroses.Tam-bécelebraremel14èConcursdePintura Ràpida i es farà una ex-posició de tractors antics i ma-quinàriaagrícolad’època,acàr-recdelsAmicsdelTractord’Èpo-cad’Alpicat,unamostraque,peralsquetenimcertaedat,ensre-cordarà com es treballava quanérem petits.Nosaltressomdefiraivolemseguir fent fira, perquè més en-llàdelsestrallsdelacrisi,elscer-tàmens firals s’han de mantenirperquè també representen unamostra d’orgull, un segell queidentifica cada municipi, al ma-teixtempsquegeneraunfluxdevisitants que dóna activitat a lanostravila.Noenspodemferen-rere, hem de posar més que maien valor Alpicat i la fira conti-nua sent i serà el nostre milloraparador. I d’això no en tinc capmena de dubte.Usinvitoqueelcapdesetma-na del 4 i 5 de maig vingueu avisitar-nos, tant si sou professi-onalsdelsecorcomsivoleupas-sar una estona agradable i inte-ressant, tot passejant en famí-liaenunentorntanboniccomésel nostre Parc del Graó. Sigueutots benvinguts i benvingudesa Ecojardí, la fira més soste-nible i més verda de les comar-ques de Lleida, l’autèntic pulmóde casa nostra.aViladecans(flancmésàlgiddela resistència contra l’Eurove-gas), ha anat d’allò més bé, ha-gués pogut ser diferent i no se-riad’estranyarenelstempsquecorren, però la calma i la sereni-tat amb la que es fan els canvisen el marc d’aquest partit ésfrancament envejable per qual-sevolaltraorganitzaciósiguipo-lítica o no (i n’he format partd’unes quantes).Si això és així és gràcies, enpart,alamaneradeferdelsres-ponsables sortints com han es-tatJoanSaura,JordiGuillot,Im-ma Mayol, Francesc Pané, Jau-me Bosch... i tants d’altres quehan aguantat estoicament alcapdavantenorganitzacionsna-cionals i territorials com la deLleida. Gent que deixa pas a lesnoves generacions i que, ambtotselsseusdefectesperòtam-bé amb les seves virtuts, hansabut transmetre serenitat, ge-nerositatihumilitatpersobredequalsevol altra manera de fer.Aquestaéslamarcadelpartit,elsegell que portem: discussió idebatadojo,peròmaiesclatanila ira ni la gelosia. Generalmentel que es deixa dominar peraquests sentiments negatiustard o d’hora acaba per agafarun altre camí perquè la mareaverda i roja d’ICVés sòlida i sapencaixar tota la seva diversitatd’opinions, de gènere, d’edats,de tendències, de territoris, decultures,dellengües...elrespec-te per la nostra heterogeneïtat idiversitat,iprendre-hocomari-quesamésquenopascomabar-rera, ens fa més fortes i més sà-vies sens dubte.La desfilada de les personesd’arreu del planeta que hanvin-gut a veure’ns, a compartir lesseves experiències, i que hempogut escoltar han estat un au-tènticluxe: 904delegatsidele-gadesdelconjuntd’agrupacionsterritorialsd’ICVamésderepre-sentants de formacions políti-ques d’arreu de l’Estat, d’Euro-pa i de Llatinoamèrica com IU,Iniciativa del poble valencià, laChunta Aragonesista, IniciativaBalears, l’Espazo EcosocialistaGalego,EquoiAralar,PartitVerdEuropeu, Sinistra Ecologia e Li-bertá, Syriza, Alianza Paísd’Equador, Partit dels Treballa-dors de Brasil i del Frente Am-pliod’Uruguay,sindicatsimovi-mentssocialsautòctons.Peròelque suposo ens ha fet tots mésil·lusió,pelquerepresentaiper-quèmarcaunabansiundesprésdinslanostrahistòriacomapar-tit: Arcadi Oliveres. Saliveu?Doncs ja sabeu el que heu defer en properes ocasions.A ICV i en altres organitzaci-ons, si bé recordeu, abans deleseleccionsautonòmiquesjaescomençavaaparlardelaneces-sitat d’un nou procés constitu-ent, de canviar-ho tot emmira-llatsenIslàndia.Jafamesos(ial-gun any!) que en el si del nostrepartitanemcuinanttotunmuntdecanvisinternsienspreparemper abandonar els corporativis-mes, per passar a formar partd’una altra massa social. D’unnou PSUC si voleu més moder-nitzat i adaptat als temps quecorren. Un front d’esquerres onhi pugui caber ICV, la CUP, Re-volta Global, els moviments so-cialscomel15MilaPAH,lesen-titats de territori, els i les des-encantades del PSC i d’ERC, lagentdebasecatalanailacaste-llanoparlantd’esquerres(quesolser la més desafavorida). Homquevulguiserpartreactivaiac-tiva d’aquest nou procés cons-tituentqueendegarempergua-nyarelnostreEstatpropiilaJus-tíciaSocialdesdetotselsraconsde la nació.Ja no ens valen les reformesni els pedaços, no ens valen lesmanies i les fixacions pels mati-sos. Hi ha massa patiment enjoc. ICV ha mogut fitxa i apostaclarament pel front comú d’es-querres, la revolució pacíficasensereformismes.Canviem-hotot de baix cap d’alt. Som-hi.LafidelreformismeaICVEcojardíjaésmajord’edatDIRECTORIEdita: Bondia Lleida SLPresident: Jaume Ramon i SoléDirector: Josep Ramon RibéRedacció: Albert GuerreroDirector comercial: Carles Jiménez.Administració: Arancha PajueloMaquetació: J.Torrelles i Juanma PaquicoCoordinadoraBondia.cat:LourdesCardonaCarrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida.Telèfon: 973 260 065.Correu electrònic: info@bondia.cat.Web: http://www.bondia.cat/EditorialDesprés de molt temps amb dinàmiques negatives, durant el primer trimestred’enguany les comarques de Lleida han patit un retrocés a les llistes de l’atur, elque ha suposat que a casa nostra hi hagi a hores d’ara 2.700 desocupats menys isiguem la quarta província de tot l’Estat amb els índexs d’atur més baixos. La dadaconvida a un optimisme moderat perquè hom és conscient que encara queda moltcamí per recórrer per tornar a la normalitat al mercat laboral i perquè les dadesque ens han pervingut del conjunt de l’Estat ens han dut fins als 6,2 milionsd’aturats, xifra impensable només fa uns anys. Trigarem molt a cantar victória.ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat).MenysaturaLleidaAlpicat és de fira ivol seguir fent fira,perquè més enllà delsestralls de la crisi,els certàmens firalss’han de mantenirPau Cabré RourePresident del ConsellComarcal del SegriàDiputada per Lleidad’ICV-EUiASara VilàJa no ens valen lesreformes ni pedaços,no ens valen lesmanies i les fixacionspels matisos. Hi hamassa patiment enjoc. ICV ha mogutfitxa i aposta pel frontcomú d’esquerres
 5. 5. BONDIADIVENDRES, 26 D’ABRIL DEL 201305LLEIDALAURA CORTÉS (ACN). LLEIDAEl president del Consell Catalàd’FP,XavierCasares,vaassegu-rar que una de les estratègiesclau per sortir de la crisi és teniruna formació professional fortai propera a les petites i mitjanesempreses i ha avançat, tot i queno ha volgut donar detalls, quelaGeneralitatdeCatalunyaestàtreballant en iniciatives enaquestsentitqueesfaranpúbli-ques “en breu”.Hova dir durant la inaugura-ció de la setena edició de la Firade Formació Professional i Tre-ball que ahir va obrir es portes.Casaresvadestacar,amésque,segonstotselsestudis,elsestu-diants d’FP són aquells ambmenys atur. Per la seva banda,el tinent d’alcalde de l’Ajunta-mentdeLleidaJosepPresseguervaanimarelsjovesilessevesfa-míliesquepassinperaquestafi-ra.La7a edició del saló F&P(Fi-ra de Formació Professional iTreball) acollirà, des d’ahir i finsdemà, diferents visites guiadesper a pares i mares que vulguinconèixer quins ensenyamentsprofessionals poden cursar elsseus fills a les comarques deLleida.Aquestaésunadelesno-vetats de l’oferta d’aquest cer-tamen que acull un total de 24disciplines o famílies de forma-ció (2 més que l’any anterior) i24 expositors, entre entitats, iempreses del sector.El saló ocupa una superfíciebruta d’exposició de 4.000 me-tres quadrats i aplega 52 activi-tats professionals com ara con-ferències, tallers, demostra-cions i altres iniciatives relacio-nades amb la formació.ElGovernapostaperunaFPfortaiproperaalespimesLleida obres les portes de la7a edició de la Fira de Formació Professional iTreballEUROPA FACILITA ALSJOVES FORMACIÓ I FEINAEls programes de formació itreball europeus, com Eras-mus, Leonardo, Odissea, Eu-res, Voluntariat, Pràctiques...,especialment dirigits als mésjoves, van ser l’eix de la jorna-daJoventutenmoviment:opor-tunitats de formació i treball aEuropa,quevacomptaramblaparticipació del director de laRepresentació de la ComissióEuropea a Barcelona, FerranTarradellas.JornadesCulturalsdelaDonadeCappontLes Jornades Culturals de l’Àrea de la Dona de Cappont vanarribarahiralseupuntifinalambellliuramentdepremisdelconcurs de fotografia El meu barri, que comptà amb la parti-cipació de 39 instantànies sobre racons i indrets del barri.AJUNTAMENT DE LLEIDARosesimúsicaalacloendadelesTardesdeBallLesrosesilamúsicavanserlesgransprotagonistesdeladar-rera sessió de les Tardes de Ball del River Cafè, que aplegaels dijous a la tarda desenes de persones per ballar i passar-s’ho bé.AJUNTAMENT DE LLEIDAERCtriaCarlesVegacomacandidatal’alcaldiaSupera Castellà per un ajustat 51,43% devotsREDACCIÓ. LLEIDALasecciólocaldeLleidavacele-brar una assemblea en la qual,els militants assistents, van es-collirCarlesVegaiCastellví,coma candidat a l’alcaldia de la ciu-tat a les properes eleccions mu-nicipals de l’any 2015, per unajustat 51,43% delsvots. El queserànoucapdellistaalaPaeriapels republicans, es professord’ensenyamentsecundariijavaser regidor de la capital de Po-nent fa algunes legislatures.Tal i com disposa el Regla-ment aprovat en el darrer Con-sellNacionald’ERC,elprocésesvainiciar15diesabansis’hivanpresentar dues candidatures, ladel ja ratificat Vega i la de l’ad-vocat i vicepresident de l’Exe-cutiva Regional de Lleida, Mi-quelCastellàiTorà,quevaasso-lir un 47,15% dels vots.REDACCIÓ. LLEIDAL’Associació Lleida Solidària vadecidir en assemblea paralitzarlesactivitatsdeixantensuspensels serveis que es venien do-nant fins ara. “Les conseqüèn-cies econòmiques de la crisi ac-tualilaretalladaderecursosperpartdelesadministracions, hanafectat de manera greu el nor-mal funcionament de la nostraassociació, fins el punt que haesdevingutinsostenibleiensve-iem obligats a paralitzar les ac-tivitats, molt a pesar nostre”,vaexplicar la seva presidenta, Ma-riaBurgués,atravésd’uncomu-nicat.L’Associació Lleida Solidàriadurantmésde15anyshadesen-volupattasquesd’alfabetitzacióen català i castellà, i programesintegrals d’acollida a personesimmigrades, entre d’altres.LleidaSolidàrias’aturaperlafaltaderecursosL’associació ha treballat 15 anys per la integracióMociódelPSCalplesobrelaRendaMínimad’InsercióREDACCIÓ. LLEIDAEl Grup municipal del PSC deLleidapresentaràalasessióple-nària que se celebrarà avui unamocióenlaquedemanalarefor-ma urgent de la Renda Mínimad’Inserció i reclama una solucióper als afectats per les prefe-rents bancàriesAquesta no serà l’única mo-ció que presentarà el Grup mu-nicipal socialista, ja que n’hi had’altres.Aixíenpresentarà tam-bé en defensa del model actuald’Immersió Lingüística a l’esco-la,sobrelasituaciódelesperso-nesdesocupadesieltancamentd’empreses i a favor d’una solu-ció justa per als petits estalvia-dors titulars de participacionspreferents.LaFestadelBanyetes,s’ajornafinsal’1demaigREDACCIÓ. LLEIDALa Paeria ha decidit ajornar laFestadelClubBanyetes,previs-taperdemàdissabte27d’abrilalatardaal’Arborètum,davantlesprevisions de pluja. La Festa secelebrarà l’1 de maig.LaLlardeSantaTeresinacelebrael30èaniversariREDACCIÓ. LLEIDALallardeSantaTeresinaescreàel 1983 i estava situada al localdelaparròquia.L’any1998esvatraslladarallocalactual,gaudintd’un espai propi municipal.MostradevarietatslocalsillavorsahortsdeRufeaREDACCIÓ. LLEIDALa Paeria organitza per demàuna mostra de varietats tradici-onals als horts familiars de Ru-fea,perquèelshortolanstinguintambé al seu abast llavors.MociódeCiUperevitarelmaltractealagentgranREDACCIÓ. LLEIDAElGrupMunicipaldeCiUhacon-sensuat amb el govern munici-pal i el PP una moció per la pre-venciódelmaltractamentagentgran, que s’ha d’aprovar avui.Elsdretsal’habitatgealtallerl’AdvocadaresponREDACCIÓ. LLEIDAElsdretsenmatèriad’habitatgevan centrar el debat dins del ta-ller mensual l’Advocada respon.La xerrada s’engloba dins delprograma Activa’t al Casal.
 6. 6. BONDIADIVENDRES, 26 D’ABRIL DEL 201306COMARQUESPUBLICITATAmplidispositiupolicialalcentred’AlcarràsElsMossosd’Esquadra,encol·laboracióamblaPoliciaLocal,van muntar dimecres a la tarda un ampli dispositiu policial alcentre d’Alcarràs. Van identificar 19 persones i detenir una.MOSSOS D’ESQUADRAElPresidentrepl’hereuilapubilladeRossellóLa pubilla de Rosselló, Elisa Vives -2a Dama i Pubilla de lesTerres Lleidatanes-, i l’hereu, Joel Farran -4t Fadrí i Hereu delesTerres Lleidatanes-,van ser rebuts pel president Mas.COM360ºElPPcriticalamalaubicaciódelabàsculad’AlmacellesREDACCIÓ. ALMACELLESEl grup municipal del Partit Po-pular (PP) d’Almacelles ha de-nunciat la mala ubicació i la de-ficient senyalització de la novabàscula municipal, a més de lainsuficientinformacióquehafetl’equip de govern de l’Ajunta-ment del canvi d’ubicació a lesempresesipersonesqueensónusuàries. Els regidors del PPd’Almacelles, Francisco Gonzá-lez i Judith Baltasar, han mani-festathaverrebutqueixesperlanovaubicaciódelabàscula,“to-talmentapartadadelapoblació,moltmalsenyalitzadaisensein-formaralsprincipalsusuarisdelcanvi d’ubicació de la bàscula”.UncamióbolcatobligaatallarlaC-12aAlcanóREDACCIÓ. ALCANÓLacarreteraC-12esvahaverdetallar ahir al matí unes hores alpunt quilomètric 127, a Alcanó,enbolcaruncamiócarregatd’as-falt.Elconductordelvehicle,pe-rò, va resultar il·lès.TàrregareasfaltalaplaçadelPareCarlesPerellóREDACCIÓ.TÀRREGAL’Ajuntament deTàrrega va dura terme ahir tasques d’asfaltat-ge a la plaça del Pare Carles Pe-rellóialcarrerdeSantJosepambla fi de renovar el paviment.LaSeucol·locacaixes-niud’ocellsalParcdelSegreREDACCIÓ. LA SEU D’URGELLL’AjuntamentdelaSeud’Urgell,juntament amb l’empresa urge-llencaAubèrria,naturaipatrimo-ni, ha col·locat aquesta setma-na 15 caixes-niu per a ocells i 2per a rat-penats.REDACCIÓ. LLEIDAElsMossosd’Esquadrahandes-mantellat un grup format per 6persones acusades de cometrerobatorisendomicilisdePonenti fer-se passar per falsos tèc-nicsdelgasquefeientasquesdemanteniment innecessàries auns preus desorbitats.La investigació va començaral 2012 després que es detec-tés un seguit de robatoris ambforçaal’interiord’habitatgesdelPla d’Urgell i el Segrià amb unmodus operandi similar i es vasospitarqueelsautorserentre-balladorsd’unaempresadeBar-celonadedicadaalmantenimentde les instal·lacions de gas.El 16 d’abril els Mossos vandetenirMiguelAngelG.T.,de31anysiveídeBarcelona,EloyG.P.,de 26 anys i veí d’Igualada, Al-berto M.G., de 33 anys i veíd’Hospitalet de Llobregat, i An-tonio Carlos F.F., de 26 anys iveí de Cubelles, tots de naci-onalitat espanyola, com a pre-sumptesautorsd’undelicted’in-trusismeprofessional,3delictesd’estafa, 5 delictes de robatoriambforçaipertinençaaorganit-zació criminal. A aquests 4 ar-restats se suma la detenció di-mecres a Barcelona d’Adolfo P.R., de 36 anys i veí de Barcelo-na, i d’Eloi L. L., de 24 anys il’Hospitalet de Llobregat, de-tingut ahir a la seva ciutat.Totsdos declararan avui als jutjats.Seguien un ‘modusoperandi’ similarEs feien passar perfalsos revisors i feientasques de mantenimenta preus desorbitatsEls assalts vancomençar l’anypassat al Pla i SegriàEls Mossos sospitavenque eren treballadorsd’una empresa de BCNd’instal·lacions de gasCauungrupdesisfalsostècnicsdegasacusatsderobarencasesdePonentEls detinguts són joves de 24 a 36 anysveïns de BarcelonaCulturareconeixlaUniversitatdeCerveraCom edifici emblemàticREDACCIÓ. CERVERALa Universitat de Cervera seràun dels 12 monuments d’arreudel país que formaran part d’unnouinnovadorprojectedecol·la-boraciópúblico-privadaquepre-veu que empreses multinacio-nalshiaportininversions.Elpa-er en cap de Cervera, RamonRoyes,haexplicatqueaquestvaserelcompromísdelconsellerdeCultura, Ferran Mascarell, des-prés d’una trobada mantingudaamb Royes i l’equip de govern.Altrament, Cervera serà unade les seus oficials dels actescommemoratius dels 300 anysdels fets del 1714 fet que dona-ran a la capital de la Segarra unpaper important i protagonistaen aquest esdeveniment histò-ric. Haver estat escollida supo-sarà l’arribada d’inversions.
 7. 7. BONDIADIVENDRES, 26 D’ABRIL DEL 201307PUBLICITAT
 8. 8. BONDIADIVENDRES, 26 D’ABRIL DEL 201308COMARQUESMARTA LLUVICH (ACN).TREMPLa presidenta de l’Institut Cata-là de les Dones (ICD), MontseGatell, i el delegat territorial delGovern de la Generalitat a l’AltPirineu i Aran, Albert Alins, vanpresidirahiraTremplareuniódelaTaula institucional del Circuitper a l’abordatge de laviolènciamasclistaal’AltPirineuiAranones va aprovar el Protocol per al’abordatge de laviolència mas-clista d’aquestes comarques.Gatell va explicar que els casosde violència masclista a les co-marquesdelPirineusónsimilarsa la resta de Catalunya. El 2012es van atendre 130 víctimes i hiva haver 143 denúncies. El Ser-vei d’Informació i Atenció a lesDonesdelaSeud’Urgellvaaten-dre el 2012 64 dones i 19 nens.Els treballadors reunits en assemblea durant les aturadesPreacordaRosRocaperfrenarlesmobilitzacionsLaplantillaacceptariaretallarelsouun9%iunEROORIOL BOSCH (ACN).TÀRREGAEl comitè d’empresa i la direc-ció de Ros Roca han arribat aun preacord per tal d’aturar lesles mobilitzacions dels treballa-dorsdel’empresa.L’acordhaes-tat ratificat per la resta de laplantilla.Elstreballadorshanac-ceptat per àmplia majoria unarebaixa salarial del 9% condici-onada a l’aplicació d’un Expedi-ent de Regulació d’Ocupació(ERO) i a una doble escala sala-rialques’aplicariaencasqueen-tressin a treballar nous emple-ats.Una vuitantena de treballa-dors van tornar a protestar ahiral matí davant de la planta del’empresa a Tàrrega durant uns20 minuts. El comitè creu quel’acord ‘’és el menys dolent quepodíem aconseguir’’.Al preacord s’hi ha arribatdesprésdetressetmanesdene-gociació, quan l’empresa va co-municar que volia retallar un10% el sou dels treballadors.NoumodelperatendrelesdonesmaltractadesL’anypassat al Pirineu esvan atendre 130víctimesLacampanyadepréssecinectarina,amboptimismeEs preveu que no se solapin les zones productoresREDACCIÓ. ALCARRÀSL’Associació Empresarial de laFruitadeCatalunya,Afrucat,en-cara amb optimisme aquestacampanya del préssec i nectari-na ja que a priori no es preveuque hi pugui haver solapamentdeproduccióentrelesprincipalszones europees productores defruita de pinyol.En el marc del 17è Fòrum delpréssec i la nectarina d’Alcarràsl’entitatvapresentarahirlespre-visionsdecollitaperenguanyalconjunt d’Europa les quals fanpreveure una producció “nor-mal”enquèespotarribarals3,8milionsdetones,un3%mésqueal2012,totiquenos’assoliràelpotencial de 4 milions de tonesd’anys enrere. Itàlia es mantécomaprincipalproductor,seguitper l’estat espanyol on s’esperaun 17% més de producció.LliuramentdelsPremisLiteraris2013d’AlcarràsEls Premis Literaris 2013 es van lliurar dimecres a Lo Casino.L’acte va comptar amb uns 250 assistents, la majoria d’ellsparticipants en aquesta darrera edició dels concursos.TorrefarreraacostalamúsicaalsméspetitsElsalumnesdel’EscolaLaCreuidelaLlard’InfantsRaletRa-let de Torrefarrera gaudeixen, aquests dies, de les activitatsmusicals organitzades dins la 26a Setmana Cultural.AJUNTAMENT D’ALCARRÀSCOM 360º3,27milionsdebeneficialacaixadelaCAGL’entitatcelebra50anysACN. GUISSONACaixaGuissona va aconseguirl’any passat un resultat positiude 3,27 milions d’euros, un4,91%mésqueel2011.Aixíma-teix, la xifra total d’actius gesti-onats per l’entitat depenent delaCooperativaAgropecuàriadeGuissona(CAG)vaserde426,7milionsd’euros,un12,68%mésrespecteal’exercicianterior.Enels darrers 5 anys, CaixaGuis-sona no ha parat de créixer i elseu balanç ha augmentat desde 2007 un 41,96%.La principal singularitat delmodel de negoci d’aquesta cai-xa té a veure amb la gestió delsseus marges i el fet de no recór-rer al cobrament de comissions.El dia 5 de maig l’entitat ce-lebrarà els 50 anys de la sevafundació.Elcreixementdel’activitatesjustifica essencialment pel crei-xement dels dipòsits, tant defamílies com, especialment,d’empreses, que van arribar al2012 als 368,8 milions d’euros.ORIOL BOSCH (ACN)ACN. LLEIDALa Generalitat va recaptar 6,07milionsd’eurosmenysenimpos-tos a les comarques lleidatanesdurant el 2012. L’anypassat, lesarques públiques van ingressar57,21milionsprocedentsdelstri-buts propis i els cedits per l’Es-tat a la demarcació.Si es compara la xifra anteri-or amb la del 2011, la diferènciafrega el 10%. Aquí, a diferènciad’altres territoris catalans -comara Barcelona i Girona- la recu-peració de l’impost sobre el Pa-trimoninohaservitpercompen-sar la caiguda de la resta de tri-buts (sobretot, els que esrefereixen el sector immobili-ari).Enconcret,elsimpostosquegraven les hipoteques al regis-tre i els referits a la compra depisos de segona mà van caureaquí un 22,48%.En total, ingressa57,21 milions d’eurosAquesta xifra és, però,6,07 milions inferior a lad’un any abansCaiguda dels tributssobre les hipotequesEl descens ques’experimenta al 2012 ésdel 22,48%Ingressa 8,23 milionsnomés per PatrimoniEl Govern recuperàaquesta figura tributàriacom va fer l’EstatLaGeneralitatrecaptaaLleidaun10%menysenimpostosal2012Recuperarl’impostsobreelPatrimoninoequilibralabalançaL’anypassat,alescomarqueslleidatanes, la Generalitatva in-gressar 57.214.550,34 eurosprocedents dels tributs propis idelsceditsperl’Estat.Dinselpri-merbloc,s’hitrobenl’impostso-bregransestablimentscomerci-alsielgravamendeproteccióci-vil.Dinsdelsegon,elstributsquefanreferènciaalsectorimmobi-liari,l’impostsobreelPatrimoni,Successions i donacions, i elsque es graven sobre el joc.D’entrada, allò que cridal’atenció de l’estadística de tri-buts és que la recuperació del’impost del Patrimoni ha tingutconseqüències clares. La Gene-ralitat va decidir aplicar aques-ta figura tributària després quel’Estatlarecuperés.L’anypassat,només per aquest concepte a lademarcació es van ingressar8,23 milions.
 9. 9. BONDIADIVENDRES, 26 D’ABRIL DEL 201309ACTUALITATAGÈNCIES. BARCELONA/MADRIDEl PSC ha decidit finalment su-mar-se a la petició d’una comis-sióparlamentàriasobreeldretadecidir, segons han confirmat al’ACNfontssocialistes.CiU,ERCi ICV-EUiA ja havien signat ahiral matí i pressionaven el PSCperquès’hiafegís.Desprésd’unareunió al migdia, els socialistescatalans van donar el seu visti-plau. La CUP també ho ha fetdesprés d’una consulta interna.Ara bé, els socialistes catalansreclamaranenlaprimerareunióla supressió del Consell Asses-sor per a la Transició Nacional.NúriadeGispertpodriapresidirla comissió d’acord amb unacord verbal entre CiU i ICV-EUiA. Aquesta comissió seràd’estudi, en la línia de la que esva formar pel pacte fiscal de lapassadalegislatura.Lacomissióésunareivindicaciód’ICV-EUiAElPSC voltambéqueeldretadecidirtinguiunacomissióalParlamentHan signat la petició, a més, CiU, ERC, ICV-EUiA i les CUPEl primer secretari del PSC, Pere Navarro, ahir al registre del ParlamentACNper tal de sumar-se al pacte na-cional pel dret a decidir.Per un altre costat, el PSOEva anunciar ahir primàries perelegirelsecretarigeneral.“L’exe-cutivadefensaràcanviarlesnor-mes del partit perquè els mili-tants puguin elegir directamentel pròxim secretari general”, hadit aquest dijous el secretarid’Organització,ÓscarLópez.“Nil’executiva federal ni cap exe-cutiva regional poden canviarunilateralment les normes”, perlaqualcosaelpartitobriràelde-bat de les primàries en la pròxi-ma conferència de la tardor.L’anunci del número tres delPSOEespotveurecomunaces-sió davant el PS de Galícia, quefatempsqueimpulsaaquestsis-tema per triar el líder socialista,que no s’ajusta al que diuen elsestatuts actuals del partit.El PSOE sorprèntothom a l’anunciarprimàries obertesÒscar López diu que eldebat s’obrirà a laconferència de tardorEl PS de Galícia ja fatemps que pressionaper aquest mètodeEl PSOE hauria cedit iara triarà així el seusecretari generalRestesfecalsalmenjardelshospitalsnavarresosEl servei de cuina esva privatitzar el passat generAGÈNCIES. PAMPLONAL’Institut de Sanitat Pública deNavarrasegueixdetectantfalla-des d’higiene i temperatura enels controls que ha fet a les cui-nes dels hospitals públics de lacomunitat foral, que es van pri-vatitzar el passat gener. En to-tal, n’han trobat 22, entre lesquals hi ha les restes fecals tro-badesalmenjarqueofereixl’em-presaMediterráneadeCátering,segons la radiotelevisió d’Eus-kadi EITB. La falta d’higiene haprovocatquehagintrobatelbac-teri E.coli en uns espaguetis,cosa que significa que hi haviarestesd’excrements.Noobstant,lainspectoraAgurtzaneJiménezha subratllat que no és perillósper a la salut i que no hi ha ra-ons per encendre les alarmes.AGÈNCIES. MADRIDQuatre anarquistes van ser de-tingutsahirdematinadaperpre-parar incendis a Madrid en leshores prèvies del setge al Con-grés. La convocatòria per partd’algunesorganitzacionsperini-ciarahirapartirdelescincdelatardaun“setgeindefinit”alCon-grés dels Diputats va portar elMinisteri de l’Interior a desple-gar el dispositiu policial mésgran que es recorda a Madrid.Alsquatredetingutss’hivansu-mar onze més que s’havien tan-cat a la facultat de Ciències Po-lítiquesdelaComplutenseiquees van resistir a ser identificats,amésdeportar palsicaputxes.La cridava ser llançada fa unmes per la plataforma ¡En pie!,ungrupque“noestàintegratpermés de 10 persones”, segonsfonts del 15-M. El seu objectiudeclarat era “forçar la dimissiódel Govern, la dissolució de lesCorts i començar un procésconstituent”. La majoria delsgrups vinculats al 15-M s’handesmarcat de la convocatòria.IncendiarisdetingutsalvoltantdelCongrèsDisturbis en la convocatòria de setge a la CambraPolicia a cavall i antiavalots protegint ahir tarda el Congrés a MadridACNElsestudiantsprotestenperlesretalladesCentenars d’estudiants de les universitats de Barcelona esahir manifestar ahir en protesta per les retallades. A la imat-ge, estudiants bloquejant el Rectorat de l’Autònoma.ACNWertdiuquenovolrenunciaraimposarelcastellàcomallenguavehicularInclourà a la llei “alguna fòrmula” que permeti “garantir” aquest “dret”ACN. MADRIDEl Ministeri d’Educació buscaràfórmules “alternatives” a l’obli-gació a la Generalitat de pagarl’escolaprivadaalsalumnesqueesvulguinescolaritzarencaste-llà.AquestésundelspuntsdelaLOMCEqueelConselld’Estatvarebutjar al dictamen que va ferpúblic aquest dimecres. La se-cretària d’Estat d’Educació,Montserrat Gomendio, ha afir-matqueelseuequiphaobertun“procés de reflexió” on “valora”siaquestamesuraésonolamésoportuna”. En tot cas ha adver-titqueelgovernespanyol“nore-nunciarà” a incloure a la Llei al-tresformulesquepermetin“ga-rantir” que les famílies quevulguinescolaritzarelsseusfillsen castellà a Catalunya poden“exercir el seu dret”.Educacióadmetque“lasolu-ció” que donava perquè elsalumnes que ho desitgin pu-guinestudiarencastellàaCata-lunya no s’ajusta a les sevescompetències i que ha de que-dar en mans de la Generalitat.Per aquest motiu treballa entrobar una altra mesura “mésoportuna”quenotrepitgidefor-ma clara les competències delgovern català però que siguiigualment efectiva.
 10. 10. BONDIADIVENDRES, 26 D’ABRIL DEL 201310PUBLICITAT
 11. 11. BONDIADIVENDRES, 26 D’ABRIL DEL 201311ESPORTSPUBLICITATAGÈNCIES. BARCELONACom si es tractés d’una pel·lícu-ladesuspensd’AlfredHitchcock,el Barça Regal es va classificarper a la Final Four de Londresdesprés de superar en el cinquèidefinitiupartitelPanathinaikosgrec (64-53).Ambelsuportd’unPalaubol-cat amb els homes de Xavi Pas-cual, el Barça va sortir plena-ment endollat al matx i va arri-bar a la fi del primer quart ambun resultat sorprenent: 28-14.El conjunt grec, amb la sevaestrellaDiamantidismoltapagat-solsva fer 6 punts en convertirdostriplesaldarrerquart-vapo-der,però,retallarmínimamentelmarcador, per intentar tenir op-cions de victòria fins al final.El tercer quart va ser de des-encert per als dos equips, peròespecialment per al Barça, quevaestarmoltsminutssenseano-tar. Al darrer i decisiu quart elsgrecs es van posar a 6 i van fa-llar un triple que els deixava a 3quan encara quedavan tres mi-nuts, però el Barça va controlarels segons finals. La semifinalserà Barça-Reial Madrid.ElBarçaseràalaFinalFourdeLondresVenç el Panathinaikos al decisiu 5è partit (64-53)Sofo intenta superar la presència de TomicLaCopaPirineusCanoeSlalom,alParcdelaSeuLa Diputació de Lleida va acollir ahir la presentació de la Co-pa Pirineus Canoe Slalom, que se celebrarà al Parc Olímpicdel Segre de la Seu d’Urgell durant aquest cap de setmana.DIPUTACIÓ DE LLEIDABartomeuratificaTitoVilanovaAGÈNCIES. BARCELONAJosepMariaBartomeu,vicepre-sidentesportiudelBarça,vaas-segurar ahir a El matí de Catalu-nya Ràdio la continuïtat de TitoVilanovaperalatemporadaqueve,ivareconèixerqueaquestes-tiuintroduirancanvisalaprime-raplantillaperòmantenintlaba-se:“NohihacanvideciclealBar-ça”. Bartomeu es va mostraroptimista i creu que és possibleremuntar al partit de tornadacontra el Bayern de Munic.LafaseprèviadeDanoneNationsCup,diumengeREDACCIÓ. LLEIDADiumenge es juga la fase previadelaDanoneNationsCupaLlei-da. Els classificats jugaran la fi-nalregionaldeCatalunyael166dejunyalaCiutatEsportivaDa-ni Jarque del RCD Espanyol.CursaaSucsdelspilotsdetrialdelfuturREDACCIÓ. SUCSSucs acollirà aquest diumengeuna cursa, la tercera, de la copacatalana de trial per a nens. Lacompetició és organitzada pelMoto Club Segre.
 12. 12. BONDIADIVENDRES, 26 D’ABRIL DEL 201312PROPOSTESCinemesRambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 LleidaUn amor entre dos mundos (+apta) 16.15Alacrán enamorado (+16) 18.15 20.10 22.05El lado bueno de las cosas (+12) 16.00 18.10Argo (+7) 20.20 22.25Anna Karenina (apta) (HD) 16.00 18.15Lol (+12) (HD) 16.00 18.20 20.10 22.00Principal Pl/ Paeria, 8 Lleida- Tel.: 902 17 09 38Iron Men 3 (+12) (HD) 15.50 18.05 20.20 22.35Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 -Lleida Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.esLa nostra vita 16.20 18.20 20.20 22.20 •00.20Un lugar donde refugiarse (+7) 16.30 19.15 22.00 •00.30Posesión infernal (Evil Dead) 16.45 18.40 20.30 22.25 •00.15Combustion 16.10 18.10 20.15 22.20 •00.30Memorias de un zombi adolescente (+12) 16.15 18.15 20.15 22.15 •00.15Tierra prometida 16.15 18.15 20.20 22.25 •00.30Iron Man 3 16.30 19.00 22.00 •00.25Oblivion (+12) 16.30 19.10 22.00 •00.25Efectos secundarios (+12) 16.15 18.15 20.20 22.25 •00.30Los Croods (apta) 16.40 18.30Tipos legales 20.30 22.30 •00.20Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Lleida Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.esLa caza (+12) 15.15 17.25 19.30 22.30Mon petit (apta) 16.004 días de mayo (+12) 17.25On The Road (+16) 19.00Searching for Sugar Man (apta) (VOS) 21.00Grandes esperanzas (+7) 22.30Danse La Danse. Nacho Duato (apta) 16.35Ayer no termina nunca (+12) 15.00 17.45 19.20 20.55 22.30JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50Iron Man 3 (+12) (3D) 15.30 17.50 20.10 22.35Iron Man 3 (+12) °11.30 °13.50 16.10 18.35 21.00 •23.25Iron Man 3 (+12) °12.05 °14.25 16.45 19.10 21.35 •00.00Iron Man 3 (+12) 17.15 19.40 22.05 •00.30Django desencadenado (+16) °11.50Jack el cazagigantes (+7) (3D) °12.20Jack el cazagigantes (+7) °11.40 °13.50 16.00Un lugar donde refugiarse (+12) 18.05 20.10 22.15 •00.25Oblivion (+12) °11.30 °14.00 16.30 19.00 21.30 •00.00Oblivion (+12) °12.20 °14.50 17.20 19.50 22.20 •00.50Oblivion (+12) (HD) 18.10 20.45Los Croods (apta) (3D) °14.30Los Croods (apta) (HD) (català) 16.20Los Croods (apta) °12.00 16.00 18.00G.I. Joe: la venganza (+12) 20.00 22.00 •00.00G.I. Joe: la venganza (+12( (3D) •23.10Tierra prometida (+7) °14.25 16.25 18.25 20.25Parker (+16) °12.10 22.20 •00.30Dando la nota (+12) °11.35 °13.45 16.20 18.30Los últimos días (+12) 20.35 22.35 •00.25Anna Karenina (apta) °11.50 20.50 •23.10Oz: un mundo de fantasía (+7) 16.15 18.30Oz: un mundo de fantasía (+7) (3D) °11.50Combustión (+16) °12.30 °14.30 16.30 18.30 20.30 22.30 •00.30Combustión (+16) °13.30 15.30 17.30 19.30 21.30 •23.30Memorias de un zombi adolescente (+12) °12.35 °14.30 16.25 18.20 20.15Efectos secundarios (+12) 22.10 •00.10Ayer no termina nunca (+12) °14.15 16.10 18.00 19.50 21.40The Host (La huésped) (+12) °11.45 •23.30Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.comAnna Karenina . Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.20, 22.40; Dg. 17.30, 20.00; Dl. 22.15; Dm. 22.30; Dim. 18.00, 20.20Memorias de un zombie adolescente (+12) 17.30Iron Man 3 (+12) Digital HD. Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.20, 22.40; Dg. 18.00, 20.20, Dl. 22.15; Dm. 22.30; Dim.18.00, 20.20.Memorias de un zombie adolescente (+12). Dv. 22.30; Ds. 18.20, 20.20, 22.30, Dg. 17.45, 19.45; Dl. 22.15; Dm.22.30; Dim. 18.10, 20.00Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.comIron Man 3. Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.30; Dl. 22.15; Dm. 22.15; Dim. 17.30, 22.15Los amantes pasajeros (+12). Dv. 22.30; Ds. 17.30, 20.00, 22.30; Dg. 17.30, 20.00, 22.15; Dl. 22.15; Dm. 22.15La gran boda (+12). Dim. 17.30, 20.00, 22.15Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.comLos últimos días (+12). Dv. 22.15; Ds. 22.15; Dg. 19.30; Dim. 17.30Oz: un mundo de fantasía (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30; Dim. 19.30Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.comLos Croods (apta). Ds. 18.15; Dg. 17.00; Dim. 17.00La trama (+12). Ds. 22.30; Dg. 19.30; Dl. 22.15Una bala en la cabeza (+16). Dm. 22.15; Dim. 19.30El Casal C/Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.comJack el cazagigantes (+7). Dg. 17.00Parker (+16). Dg. 20.00Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.comOz: un mundo de fantasía (+7). Dg. 17.00; Dl. 22.15; Dm. 17.00Los amantes pasajeros (+12). Dg. 19.30La trama (+12). Dm. 22.15; Dim. 19.30Planell LinyolaUna bala en la cabeza (+16). Ds. 22.00; Dg. 19.00Ruby Sparks (+7). Dg. 17.30Jack el cazagigantes (+7). Dm. 22.00; Dim. 17.30ElpatimentdelacrisienunentornruraldelsEUATierra prometidaDrama.EUA,2012.106’.Dir.:GusvanSant.Int.:RMattDamon,FrancesMcDor-mand, John Krasinski, Rosemarie DeWitt. Cinemes: Lauren i JCA AlpicatSteve Butler (Matt Damon),executiu d’una gran empresa,arriba a una petita poblacióamb la seva companya de tre-ball, Sue Thomason (FrancesMcDormand), per comprar elsdrets de perforació als propie-taris de les terres, gairebé totsramaders.Enaquestapoblació,assolada per la crisi econòmi-ca dels últims anys, Steve in-tentarà convèncer la gent delsbeneficis de perforar les sevesterres, però també tindrà oca-siód’reconsiderarelquehaes-tat la seva vida fins a aquestmoment.El director, Gus van Sant,descobreixelcostathumàd’untema espinós, sense polèmi-ques, només la cara d’una no-va Amèrica en crisi.Matt Damon és el protagonista d’aquest filmQuancomençarlavidaals40noéstanfàcilLa cazaDrama. Dinamarca, 2012. 111’. Dir.:ThomasVinterberg. Int.: Mads Mikkelsen,Alexandra Rapaport,Thomas Bo Larsen. Cinemes: FunaticDesprésd’undivorcidifícil,Lu-cas, de quaranta anys, ha tro-bat una nova núvia, una novafeina i es disposa a reconstru-ir la seva relació amb Marcus,el seu fill adolescent.Però alguna cosa va mala-ment. Un detall. Un comentariinnocent. Una mentida fortuï-ta. I mentre la neu comença acaureielsllumsdeNadals’il·lu-minen, la mentida s’estén comunvirus invisible. L’estupor i ladesconfiançaespropaguenilapetita comunitat es submer-geix en la història col·lectiva,obligantLucasalluitarpersal-var la seva vida i la seva digni-tat.Unapel·lículaInmensamen-te poderosa en la seva invoca-ció del veritable significat delacaritat cristianaielseusim-bolisme.L’estupor i la desconfiança es propaguen en una petita comunitatPel·lículesPROGRAMACIÓ I HORARIS: DEL26 D’ABRILAL2 DE MAIG.(°) Només dissabte i diumenge. (•) Sessió golfa: divendres i dissabte.
 13. 13. BONDIADIVENDRES, 26 D’ABRIL DEL 201313PROPOSTESExposicionsRealitat alternativaSala d’exposicions del Museu Comarcalde l’Urgell.Tàrrega. A les 20.00Inauguraciódel’exposicióRealitatal-ternativa,deMartíOliva.Espotvisitarfins el 28 d’abril.Trilogia de la privadesaSala Gòtica IEI. Lleida. A les 20.00 h.Inauguració de l’exposició de MargaXiménez/ Nora Ancarola.ConferènciesOportunitats de treball iexperiències... a Europa lespots trobarCasal Jove l’Escorxador. Guissona. Ales 20.00 hores.Xerrada organitzada pel Consell Co-marcal de la Segarra. Preu gratuït.Música52 cordesAuditori Enric Granados. Lleida.A les 20.30 hores.DintredelCicledeMúsicadeCambraconcert amb Alba Fortuny, soprano,Victorina Pérez, soprano i Anna Qui-roga, arpa. Preu: 6€.LoverMú,vermutsmusicalsCada diumenge, de 12.00 a 19.00 h.BatejatcomaLoverMu,estractad’uncicle de vermuts musicals itinerants,que s’ofereixen en primavera i estiu.Cadadiumengehihaurànouescena-ri, nova tapa i nova actuació, que espodràconeixeralfacebookLoverMú.Diumenge musical al Turóde la Seu VellaDiumenge, 28. A partir de les 12.00 h.La festa començarà amb el pregó deMorosiCristiansil’actuaciódelgrupIlerbandalpatidelCastelldelRei/Su-da. AlatardahihauràunatrobadadecoralsBlancaveuambunconcertitine-rantpelCastelldelRei/LaSuda-SeuVella.DansaMaratóPlaça de les nacions sense Estat.Tàrrega. Diumenge 28, a les 11.00.La capital de l’Urgell se suma a la ce-lebració del Dia Internacional de laDansaambla marató,onprenenparttant agrupacions com particulars.Festes popularsCassolaperlaindependènciaPineda municipal de Bell-Lloc d’Urgell.Poliesportiu d’Alamús, si fa mal temps.Diumenge 28, a partir de les 11.00.Les activitats per als més petits, l’ac-tuaciódelsbastonersielvermutmu-sicalpreludiaraneldinardegermanor(10 euros). Posteriorment, hi hauràparlaments dels membres de l’ANC,Pere Pugès i Roser Loire i l’actuaciódeLadavanteradelaSalsetadelPo-ble Sec i Carles Belda.LlibresConstrucció de la nitBiblioteca municipal. Juneda.A les 21.30.Presentació del recull poètic ‘Cons-trucciódelanit’,d’AnnaPantinat,gua-nyadora del premi Joan Duch 2012.Prèviament, xerrada-tertúlia d’Entreparaules, amb Carles Duarte.ConcursosDansa orientalCasal Agramuntí. AgramuntDissabte 27, a les 14.00.Primer concurs de dansa oriental deLleida.AuquesMés informació a l’ajuntament deBalaguer, www.balaguer.cat.EsportsGimcanapopularFlènditLlera del tram urbà de l’Ondara.Tàrrega. Dissabte 27, a les 17.00.Gimcanagegant onmésde400par-ticipantssuperen14proves,desd’unacursadesacs,passantperunabolerahumana fins a una escalada. Com acolofó,elconcertdeSetOnSunset,5sentitsiDiga’ls-hiInquiets,alesonzede la nit a l’Espai MerCAT.DiaMundialdel’activitatfísicaPlaça del Pou. Agramunt.Dissabte 27, a partir de les 10.00.Matinalesportivaambpartitsdefut-bol sala, bàsquet i hàndbol. De 15.30a 16.30, activitats i jocs al Cau i, a latarda,Masterclassambelsgimnasos.Lax’n’Bustoafirmaque‘Totésméssenzill’Lax’n’Busto,unadelesbandesmítiquesdelrockcatalà,tornaa l’escenari estrenant disc iamb les energies renovades imés optimistes que mai.Aquest últim disc Tot és méssenzill, que presentaran avui ala Sala Manolita, és tota unadeclaraciódecomenfrontarelsreptesqueensafecten,desdel’essència i amb simplicitat. Elconcertpertanyals300dema-nolita, un conjunt de concertsde primera línia.MúsicaLax’n’BustoSala ManolitaDivendres 26, a les 22.30Preu entrada.: 15 eurosGuiadelcapdesetmanaEix Comercial de Lleida.Dissabte, 27.A partir de les 17.30 hores.XXITrobadadegegantsicapgrossosPlaça Sant Joan. LleidaDissabte 27A partir de les 18.00.GratuïtTallers,modaiconcertsatansenlaculturadeMaliElcicleMiradesalsudproposadissabtegau-dir d’una tarda de cultura maliana. Inclouràunaacciód’arquitecturaefímera(18.00),unadesfilada de vestits tradicionals malaians(18.30)ielconcertdeMasaraTraore(19.00).Amés,hihauràtallersdetatuatgesd’henna,trenes o brodats, i artesania.Os de Balaguer. Dissabte, 27 apartir de les 20.30 h.Diumenge, 28 durant tot el dia.VineitocalescampanesaOsdeBalaguerSecelebralaXXVITrobadadeCampanersilaXV Fira de la Campana amb repic de campa-nes i concert de música tradicional catalanael dissabte, o la rebuda als Campaners ambuna mostra de tocs, seguit d’un dinar popu-lar, diumenge.La Llotja. Lleida.Dissabte 27, a les 19.00Preu general: 52 euros.Amics de la Llotja: 44 eurosLataberneradelpuerto,unclàssicdelasarsuelaSota la direcció musical de José AntonioIrastorza,lacompanyiaEscenaLíricaportaaalaLlotjalaconegudapeçadelmestreSoro-zábal, estrenada el 1936. Com altres obresdel compositor basc, destaca per l’efusió líri-ca, la invenció melòdica i l’encert rítmic.Processó de les SantesEspinesBiblioteca Central Comarcal.Tàrrega.Divendres 26, a les 20.30.Presentació de la recuperació de laprocessódelesSantesEspines,l’ori-gen de la qual data del 1551.Fira Tàrrega. Laboratori decreació2013A l’Espai Moli (ElTaladell)Divendres 26, a les 21.00AssaigobertdelmuntatgeOtradno-ie 1, de la companyia de circOtradnoie Project.FestivalbenèficMaktupIIICasal Agramuntí. AgramuntDivendres 26 i dissabte 27, 22.00.ArtistesdeCatalunya,Espanya,Por-tugal,LondresoMallorca,prendranpartalfestival,elsbeneficisdelquales destinaran al Banc d’Aliments.HonorsaMontserratCatedral de Lleida.Dissabte 27, a partir de les 09.00.Eucarístia(09.00),repicdecampa-nes(12.00),visitaalaMaredeDéude Montserrat (19.00) i solemneconcelebració, presidida pel bisbede Lleida, Joan Piris (19.30).FiradelSabódeMontgaiMontgai. Diumenge, 28La Fira del Sabó ofereix l’oportuni-tatdegaudird’unajornadaambta-llers, animacions, exposicions, ex-positorsartesanalsitambéunacur-sa i caminada popular. Mésinformació: www.km0.cat i tambéwww.iter5.catEntra a bondia.catsi vols informar-te de més actes culturalsLleidaviuràunaespectaculardes-filadadegegantsicapgrossosquecomençaràamblaplantadadeGe-gants al carrer Sant Antoni i se-guiràamblacercavilaper l’eixco-mercial fins arribar a la Paeria ons’hi farà una ronda de balls.
 14. 14. BONDIADIVENDRES, 26 D’ABRIL DEL 201314OCIAnuncis BreusPREU PER PARAULESParaula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules.1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic.24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió.4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs.11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos.21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques.Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendresParaula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules.1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules.2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules.97SudokuDesconfiad’unapersonanovaquearri-baalteutreball.Mostra’tamable,peròcaute. Abans d’intimar, et convé esbri-nar qui són els seus contactes.ÀRIES21 MARÇ-19 ABRILT’hasd’organitzarmillorjaquesempredeixestotperalfinalidesprést’entrenels aclaparaments. Gran part de l’èxites troba en una bona planificació.TAURE20 ABRIL-20 MAIGHasaprendreariuredetumateixiare-lativitzarelsproblemes.Sialgunacosanosurtcomtuesperaves,noetdesani-mis i segueix caminant: lavida és això.BESSONS21 MAIG-20 JUNYAls altres els costarà tractar amb tu, jaque trauràs a relluir el teu geni, que noconeixeniaixòelssorprendrà.Nofacisun drama de qualsevol contratemps.CRANC21 JUNY-22 JULIOLTrauràslesunglesperdefensarunamicque travessa un mal moment. No tole-rarás els comentaris nocius, ni malin-tencionats. Callaràs més d’una boca.LLEÓ23 JULIOL-22 AGOSTNoetdesanimissihasreprèsalgunhà-bit perniciós per a la salut. Potser aranoeraelmomentdedeixar-ho.Elsupe-raràs quan estiguis més conscienciat.VERGE23 AGOST-22 SETEMBRESinotensclarselsteussentiments,noadquireixis nous compromisos amb lateva parella. Has de ser sincer amb tumateix i, sobretot, amb ella.BALANÇA23 SETEMBRE-22 OCTUBREEncara que sols ser bastant mesurat,avui et donaràs algun caprico i no me-suraràslesdespeses.Nopateixis,jaquetravesses un bon moment econòmic.ESCORPÍ22 OCTUBRE-21 NOVEMBREPotsertinguisunenfrontamentamblateva parella o un fill. Evita els retrets iintenta posar-te al seu lloc per enten-dre perquè ha actuat d’aquesta forma.SAGITARI21 NOVEMBRE-21 DESEMBREDiadetensióamblaparella.Qualsevolcosaquediguispodriatornar-seencon-tra teva, així que intenta passar desa-percebut. Manten-te en silenci.CAPRICORNI22 DESEMBRE-19 GENEREscolta al teu cos i no reprimeixis elsteusdesitjos.Sabràsmoure’tenentornsnousperatu.Novoldràstelèfons,nifal-sespromeses.Gaudiràsdel’anonimat.AQUARI20 GENER-18 FEBRERSi un familiar es fica massa en la tevavida, para-li els peus. Ets adult i has deprendre les decisions, fins i tot si sóncontràries alsvalors quevas aprendre.PEIXOS19 FEBRER-20 MARÇHoròscopUniversitat de Lleidahttp://sudoku.udl.catCompletaeltaulelldividitennouquadrats(81caselles),disposatsen nou files i columnes, emple-nantlescel·lesambnúmerosdel’1al9sensequeesrepeteixicapxifra a la fila, ni a la columna, nial requadre.N. 1.737Solucions n. 1.7368145 96 812 45992 44 531 766511 878 5 17 9 26 4 32 4 63 5 19 7 89 7 34 8 61 5 23 8 41 7 59 2 66 9 58 2 47 1 32 1 73 6 95 4 82 1 95 3 74 6 85 6 74 8 91 3 28 3 46 2 17 9 51. OFERTASREFORMAS EN GENERAL precios másbajosdelmercado.Tel.600094641.NOIDE25anysambformacióengeron-tologias’ofereixpertenircuradeperso-nesgransoperajudarenqualsevoltas-caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell.Telf:6257463952. DEMANDAS¿NECESITAS GANAR dinero?.Tel. 622152293.PORAMPLIARzonasenecesitadistribui-dora AVON.Telf. 639 957 477 - 642 958042.COMPAÑIADEDICADA los4mercadosdemayorcrecimientoactualmente,buscadis-tribuidores independientes.Tel. 698 244702.OGLleida.6. COMPRASCOMPROOROplata,máximatasación.C/Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida.Tel.675883815.7. VENTASSEVENDEN 2 tresillos, 3+2.Tel. 639 619393.HASDEferunregalaunamicofamiliarqueacabadetenirunacriatura?Vencsaltadorinfantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac-te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806ETCASESivolsgastarpocenelvestitdenúvia?Busquesunvestitperaunaobradeteatre?Posoelmeualavenda.ÉsdelmodelFaunadelamarcaSposadel’any2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605585806SE VENDE estanterias de fruteria. Buenprecio. Tel.65666861514. CONTACTOSMASAJESCAMILLA.Relajantes,eróticos,prostáticos(arnesvarios)sexo...particular.Tel.688460331.SALIDAS. HOTELES domicilio. Morenazaelegante,delgacita,simpática,superagra-dable.Tel.633108348.30€. MASAJE sensitivo, super relajante.MEdiahora.Tel.683180104.IRMA. MASAJES dulces con pastelita ru-sa.Sóloespañoles.Tel.637013229.¡¡¡2X30!!!NOELIA,maduritaargentina,golfísima. 170 pecho. La reina del grie-go,bocademiel.24h.S/prisas.Tel.689435765.¡¡¡20€!!!MADURITAsupercaliente,be-sucona,francéssin.Tel.622035046.NOVEDADATRACTIVA, cariñosa, com-placiente,besucona,francésnatural,dis-creto.Tel.608705530.DENUEVOEliCatalana.Llámame,ven,ga-rantizovolverás.Tel.688223358.16. VARIOSAMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te-resavidente.Visa914761003.Adultos.Máximo1,49€.T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraaramateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa-cebook.Seràgenial!!!19. ALQUILERESTENSALGUNlocalpertraspassaroperllo-gar?Tensalgunafincarústicagranperven-dre, de regadiu o de secà? Finques Cort’ofereixelsseusserveisiesposaalatevadisposició per ajudar-te o aconsellar-te,sensecapcostperpartteva.Potsenviarlainformació a: info@finquescor.com i enparlem.SE ALQUILA almacen, 600m2. Con ofici-na,instalacióneléctrica.Alcoletge.Tel.973196342/636826068.HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·lesper fer-hi hort a les Borges Blanques,parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in-clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei-nes.Informacióiconsultes(finquescor)Tel.636189656.PARTICULARESTUDIO.Nuevo.Amuebla-do. Gastosincluidos290€.Telf.626343915.ATICO,2dormitorios,amueblado,juntoca-tedral.320€.Tel.619747200.20. TRASPASOSEMPRENEDORS. ES traspassa cafeteriarestaurantalesBorges,moltcèntrica,ato-cadelterralimoltproperal’institut.Infor-macióiconsultes(FinquesCor)tel636189656.SETRASPASA, por jubilación, taller decarpinteria de aluminio en Lleida, conmáquinas, programa informático, vehí-culo y cartera de clientes. Para contac-tar. Tel. 676 314 368 o alumrodri-guez@gmail.comES TRASPASSA mitjà de comunicació.Interessats. rrhhcomercial1@hot-mail.com22. VENTASESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc-PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€.Tel.620269948.OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues),unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca-banadepedraenbonestatiunes1000oli-veres.14hectareesaproximadament.Preu:60.000€.Informacióiconsultes(finques-Cor)Tel.636189656.ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor-ges, totalment plana, actualment utilit-zada per sembrar. 15.500m2 aprox.Preu: 36000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven-da. Arbeca a peu de carretera 8000m2.Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es-quetllar ametlles). Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba-nadepedraenperfecteestat,lloctranquilperpoderdescansaridisfrutardelanatu-ra. Preu: 24000€. Informació i consultes(FinquesCor).Tel.636189656.TORRE AMB petit magatzem, en terrenyderegadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€.Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656.MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha-bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació.185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel.629770876.PISO ZONA Universidad, muy luminoso,130m2, 4 habitaciones, 2 baños, cocinaoffice, calefacción, ascensor. 102.000€.Tel.610722296.PISO C/SEGOVIA, de 85m2, 3 habitacio-nes dobles, baño, cocina, calefacción, ga-raje.95.000€.Tel.610722296.XALETENpartidadeLleida,120m2,3ha-bitaciones, baño, piscina, terreno de3000m2.165.000€.Tel.610722296.PASEO RONDA, piso 80m2, 3 habitacio-nes,baño,cocinaindependiente,ascensor.39.000€.Tel.610722296.TORRE A 1Km del Poligono del Segre,45m2, salón, cocina americana, 1 habita-ción,baño,terrenode1700m2,almacénde25m2.65.000€.Tel.610722297.PISO PASEO de Ronda, reformado, 4 ha-bitaciones,2baños,cocinaindependiente,salón,terrazainteriorde25m2.Balcón.Fin-caconascensor.Tel.610722296.PUIGVERD DE Lleida.Torre de 40m2, co-cina, baño, salón, jardín de700m2. Luz yaguaderiego.38.000€. Tel.610 722 296.CHALETENRosselló.200m2.1000m2deterreno con piscina. 3 habitaciones, salónconfuegoatierra,baño,garajede100m2.120.000€.TEl.610722297.SEGUNDOPASEOdeRonda,pisoexteriorde100m2,3habitaciones,bañocompleto,cocinaindependiente.Fincaconascensor.55.000€.Tel.610722296.INVERSORS,CASAen venda al centre delesBorgesBlanques,areformar,alcostatdelterral,puntmoltcèntric,solarde113m2imésde300m2construïts,baixos,entre-sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatdefinançamentperpartdelapropietat,pos-sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000e.(finquesCor)636189656OPORTUNITATDE NEGOCI, esven barrestaurant (semi nou) en funcionamentalesgarrigues,mésvivenda(casadepe-draseminova)aldamuntmateixdelres-taurant, en total més de 600 m2 cons-truïts. Capacitat 80 començals(FinquesCor)63618965625. VENTASMERCEDES CLS 500. Full equip.80.000Km. Gris plata. Perfecte estat.Tel.666248890.
 15. 15. BONDIADIVENDRES, 26 D’ABRIL DEL 201315TELEVISIÓ06.00 Notícies 3/24.08.00 Els matins.14.00 Telenotícies comarques.14.20 El medi ambient.14.30 Telenotícies migdia.15.40 Cuines.15.50 La Riera. En Dani decideixser sincer i explica tota lahistòria de la Isabel a LaMíriam.16.35 Divendres.18.15 Joséphine.19.57 Espai Terra20.20 El Gran Dictat21.00 Telenotícies vespre.Presentat per RamonPellicer i Raquel Sans.21.50 Zona zàping.22.25 La gran pel·lícula Emboliccompromés.00.35 Pel·lícula. Promesasanguinària. Isiah Bone,un expresidiari, és la novapromesa de les barallesclandestines a LosAngeles.02.10 TR3S C.02.15 Divendres.03.31 Fusió i swing a l’estudi.05.01 Jazz a l’estudi.07.50 Doraemon.08.42 Quin crac, l’Àngelo!.09.00 MIC.09.43 Els barrufets.10.33 Avatar: l’últim mestre del’aire.11.42 Futbol galàctic.12.32 Mofeta Kung Fu.13.10 La lliga dels supermalvats.13.45 Shin Chan.14.35 Els pingüins deMadagascar.15.23 Bola de Drac Z Kai.16.10 One piece.17.00 MIC.17.45 Una mà de contes.17.58 Fungi.18.10 L’abella Maia.19.00 L’Spirou petit.19.30 Info K.19.45 Doraemon.20.15 Tom i Jerry.20.55 Bola de drac.21.20 La Riera.22.05 GR Terres del sud.22.50 Cronos.23.45 Catmúsica.01.17 Com ens ha fet la Terra.02.07 TR3S C.07.20 8 de 8.07.50 Catalunya blues.08.20 La doctora Quinn.09.05 Televenda.11.05 Vaughan en vivo.11.30 Migdia.13.30 Arucitys. Magazine.16.30 Sí, cariño. Sèrie.16.55 Pel·lícula. Calamity Jane.1953. EUA. Dir: DavidButler. Int: Doris Day,Howard Keel. Jane, és unadura dona que cavalca idispara igual que un homei a qui tots escolten lesseves històries sobre elsindis.18.50 8 al dia. Amb Jose Cuní.22.30 La competència en color.Programa d’humor basaten fets reals.23.30 Cinestudi. Días extraños.1995. EUA. Dir: KathrynBigelow. Int: RalphFiennes, Juliette Lewis,Angela Bassett. En LennyNero, un antic policia, ésun fracassat incapac desuperar la relació amb laseva exnovia.01.50 Clips.07.59 La cançó del bon dia.08.00 Club Banyetes.08.15 Notícies en xarxa (red).09.00 Lleida al dia (red).10.30 Cafeïna (red).11.30 Sector primari (red).12.00 Gaudeix la festa (red).12.30 Fórmula Pi (red).13.00 Univers de formació (red).13.30 Caminant per Catalunya.14.00 Notícies migdia.14.45 Aran TV.15.00 Cafeïna.16.00 Notícies migdia (red).16.45 Mirades (red)17.00 La 7mana a Ponent.17.30 Info 7.18.00 De Tee a Green.18.30 Club Banyetes.18.45 El Flaix.19.15 Arant TV (red).19.30 Esports en xarxa.20.00 Notícies vespre.20.45 El temps.20.50 La conquesta de l’aigua.21.00 Aventura’t.21.30 Lleida al dia.23.00 Notícies vespre (red).23.45 Televenda.06.00 Noticias 24 horas.06.30 Telediario matinal.08.30 Los desayunos de TVE.Programa de análisis de laactualidad con entrevistasy tertulias.10.10 La mañana de La 1.14.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.14.30 Corazón.15.00 Telediario 1.16.00 L’informatiu.16.15 El tiempo.16.30 UCO.Serie.17.45 Amores verdaderos. Serie.18.00 Tenemos que hablar.19.00 +Gente. Con AnneIgartiburu i Roi Groba.21.00 Telediario 2.22.00 El tiempo.22.30 Cine. Anacondas: lacacería por la orquídeasangrienta.00.05 Cine. La cosa más dulce.2002. EUA. Dir: RogerKumble. Int: CameronDíaz, Christina Applegate,Selma Blair.01.30 La noche en 24h.03.15 TVE es música.05.30 Noticias 24h.06.30 That’s English.07.00 Documental.07.55 Biodiario.08.00 Documental.08.55 Biodiario.09.00 Pueblo de Dios.09.35 Aquí hay trabajo.10.05 UNED.11.00 Documental.12.00 Para todos La 2.13.50 Zoom net.14.10 Crónicas.14.55 Docufilia.15.35 Saber y ganar.16.05 Grandes documentales.17.05 Patrimonio de lahumanidad.17.55 Grandes documentales.18.45 El escarabajo verde.19.00 La casa encendida.19.35 La sala.20.00 L’informatiu. Inclou ElTemps.20.30 Gent de paraula.21.00 Documental.22.10 La suerte en tus manos.22.15 Cómo nos reímos. Gila.23.20 Con una sonrisa.05.15 Fusión sonora.06.30 Informativos Telecinco.Presentado por LeticiaIglesias y Ramón Fuentes.08.55 El programa de Ana Rosa.Presentado por Ana RosaQuintana. Invitado: PedroAlmódovar.12.45 Mujeres y hombres yviceversa. Presentado porEmma García.14.30 De buena ley. Presentadopor Sandra Barneda.15.00 Informativos Telecinco.Con David Cantero, IsabelJiménez y Sara Carbonero.16.00 Sálvame diario.Presentado por PazPadilla.20.15 Pasapalabra. Presentadopor Christian Gálvez.21.05 Informativos Telecinco.Presentado por PedroPiqueras y J.J. Santos.22.15 Sálvame Deluxe.Presentado por JorgeJavier Vázquez.02.30 Premier Casino.Presentado por AitorTrigos y Teresa Martín.05.00 En concierto.06.00 Minutos musicales.06.15 Noticias de la mañana.08.55 Espejo público.Presentado por SusanaGriso.12.20 Karlos Arguiñano en tucocina.12.50 La ruleta de la suerte.Presentado por JorgeFernández.14.00 Los Simpson. Jazzy y losmelódicos; 24 minutos.15.00 Noticias.Presentado porVicente Vallés y LourdesMaldonado.15.45 Deportes. Con ManuSánchez.16.00 Tu tiempo.16.25 Amar es para siempre.17.30 El secreto de Puente Viejo.18.45 ¡Ahora caigo! Presentadopor Arturo Valls.19.45 Atrapa un millón diario.Con Carlos Sobera.21.00 Antena 3 Noticias 2.21.40 Deportes 2.21.55 El tiempo.22.10 Increíbles: El gran desafío.02.35 Campeonato europeo depóker.03.10 Ganing Casino.06.00 La Sexta en concierto.07.45 Al rojo vivo (red).09.30 Crímenes imperfectos.10.30 Crímenes imperfectos.Ricos y famosos.11.30 Informe criminal.12.30 Al rojo vivo. Presentadopor Antonio G. Ferreras.14.00 La Sexta Noticias 1ªedición. Presentado porHelena Resano.15.00 Jugones. Informacióndeportiva presentado porOscar Ricón y AntonioEsteva.15.40 La Sexta Meteo 1ª edición.15.45 Así nos va.16.45 Bones.17.45 Más vale tarde.20.00 La Sexta Noticias 2ªedición.20.55 La Sexta Meteo 2ªedición.21.00 La Sexta Deportes 2ªedición.21.30 La Sexta Columna.22.30 Equipo de investigación.02.00 Astro TV.07.00 El zapping de los surferos.08.45 El encantador de perros.Presentado por CésarMillán.09.45 Caso abierto. Discreción;Sabotaje; Arañas.12.30 Las mañanas de Cuatro.Presentado por MartaFernández.14.00 Noticias Cuatro.Presentado por HilarioPino.14.50 Deportes Cuatro.Presentado por ManuCarreño y Manolo Lama.15.45 Castle. 47 segundos;Envuelta en la muerte.17.40 Money Time. Presentadopor Luján Argüelles.18.30 Te vas a enterar.20.00 Noticias Cuatro.Presentado por RobertoArce y Mónica Sanz.21.00 Hermano mayor.22.45 Desafío en el abismo.00.30 Callejeros. Dependientes;Orden de alejamiento.02.00 Sex Sexy.04.30 NBA. L.A. Lakers-SantAntonio. Comentarios deAntonio Sánchez.TV3 Súper3/33 8TV LleidaTVLa1La2Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l.26/04/2013PUBLICITATAvui felicitem els ISIDOR,ANACLET, MARCEL·LÍ IPASCASIPUBLICITATAfirmenqueFelipestrobaamblasevaexEl periodista i escriptorXavierVidalva asseguraral programa La Rambla deBTVque “el príncep Felip ila seva exparella Eva San-num esvan trobar als Alpssuïssos fa poc”. SegonsVidal, “esva demanar dis-creció a les persones queelsvanveure”. El periodis-ta ha afirmat que “la tro-badava ser fa tres o qua-tre mesos; estaríem par-lant del darrer Nadal”.Vidal, que considera que“l’espectacle de la monar-quia no és de rebut”, expli-ca quevan sopar junts i hihavia molta gent al res-taurant”,assenyalà, a mésd’ironitzar que “potser selava trobar pel Facebook iva decidir quevolia recu-perar una antiga amistat”.TWITTER@MC_MMT«Usuariacontentaalhaverpro-vat la nova xarxa de busos #ra-pid #Lleida #heArribatalHo-raalCAP»@Ferran_Munoz«Los alemanes dicen que tra-bajamos poco. El problema deEspaña es que no es produc-tiva.Trabajarmáshorasnoequi-vale a producir más.»@jaumeclotet«Celestino Corbacho, quan eraministre deTreball: “No llegare-mos a los cuatro millones deparados de ninguna de las ma-neras” #OleTu»@saravilagalan«lliçons del @pp i de @Ciuta-dans_Cs en matèria de desno-namentsnon’acceptaremniunairecordema@Cupq1rsuicidiesde novembre 2010»@llfoix«L’atur juvenil supera el 57 percent.Aixònopotser.Inquietantsels silencis de Rajoy»XARXES SOCIALSFBOFER BULLIR L’OLLAFÁTIMA BÁÑEZTot i que a Lleida baixa l’atur, alconjunt de l’Estat segueix ambla seva escalada imparable i, ahores d’ara, ja hi ha desocupa-des 6,2 milions de persones.PUNT I A PARTRAMON ROYESLa Universitat de Cervera seràundels12monumentscatalansque formaran part d’un projec-te perquè les empreses mul-tinacionalshiaportininversions.El Victor i la Laura després de 12 anys junts, avui es casen. Feliciteu-los!LA FOTOTECAVisita del director de Governació, Jordi Curcó, al Consell del SegriàL’Escola d’Acordió participà al II Festival de Música i Dansa pro-AECC

×