Bondia.cat 11/07/2014

675 views

Published on

TITULAR: Un helicòpter rescata 2 homes ‘amenaçats’ per vaques i toros
FOTO: Felip VI deixa coixa la festa de Talarn

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 11/07/2014

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 11 DE JULIOL DEL 2014 Unhelicòpterrescata2homes ‘amenaçats’pervaquesitoros p. 09 p. 06 PUBLICITAT Veïns d’Esparreguera que esvan espantar alveure’s envoltats per un ramat a laTorre de Cabdella NÚMERO 1.918 ANY 9 Una sola hora devol de l’aparell que empren els Bombers de la Generalitat costa uns 2.500 euros PALLAPUPAS Premienperpartida dobleunaoncòloga residentdel’Arnau p. 06 Pimechaajudatsis empresarisdeLleida colpejatsperlacrisi p. 03 Una parella de lleidatans recorrerà el riu Danubi per recollir fins a 3.000 euros 1.500kmen bicicletapels nensmalalts del’Arnau Felip VI deixa coixa la festa de Talarn L’absència del Rei desllueix el lliurament de títols als sergents de l’AGBS MARTA LLUVICH/ACN p. 08
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIVENDRES, 11 DE JULIOL DEL 2014 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Simó. Príncep de Viana, 99 Baquero. Riu Ebre, 10 Anadon. Balmes, 44 De 22.00 a 09.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 AL·LÈRGIES Parietària 2 = Gramínies 3 = Olivera 0 = Agrella 1 D Blets 4 = Castanyer 1 = Pi 0 = Plantatge 2 = Roure / alzina 0 = Troana 1 = Xiprers 0 = Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del7 al 13 de juliol Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació exepcional. EltempsaLleida Solalaplana,alguns núvolsalPirineuila temperaturaesrecupera A partir del migdia creixeran nuvolades al Prepirineu que deixaran el cel mig ennuvolat. Al vessant nord del Pirineu el cel estarà molt ennuvolat al principi i al final de la jornada. Les temperatures pujaran lleugerament, sobretot les màximes. Aquestes voltaran entre 22 i 27 ºC al Pirineu i entre 27 i 32 ºC a la resta de la demarcació. Les mínimes oscil·laran entre 6 i 11 ºC al Pirineu i al Prepirineu i entre 10 i 15 a la plana de Lleida. 06.32 h 21.34 h Minvant www.bondia.cat meteo@bondia.cat DISSABTE DIUMENGE Entra a www.bondia.cat i vota, esperem la teva resposta A la pregunta de la setmana passada: Creus que funcionaran els vols de la com- panyia Arkia que enllacen amb Alguaire? 1 • No, de cap manera 2 • Sí, per descomptat 3 • A mitges 4 • Enguany no, però més endavant sí ElslectorsdelBonDia handecidit: 27,3% 1 24,2% 2 24,2% 3 24,2% 4 I la pregunta d’aquesta setmana és: Una enquesta de la UdL posa de relleu que el 84% dels immigrants vol anar-se’n. Creus que realment...
 3. 3. BONDIA DIVENDRES, 11 DE JULIOL DEL 2014 03 AVUI LaPimechaajudat6empresarisde Lleidaensituaciódifícilperlacrisi La Fundació acompanya de forma personalitzada els autònoms o empresaris perquè puguin refer-se REDACCIÓ. LLEIDA Lacrisieconòmicanonomésha colpejat als assalariats, als tre- balladors de les petites i grans empreses,sinótambé,iambuna cruesasimilaroencaraméssag- nant, a autònoms i petits i mit- jans empresaris, que moltesve- gadeshanvistcomamésdeper- drel’empresa,hanperduttambé tot el seu patrimoni i el de la se- va família. Aquestes persones pateixenunadoblevictimització, perquè per un costat perden els seus béns i recursos de subsis- tència, i per un altre són consci- ents que no tindran l’empara de l’Administració i que moltes ve- gades estaran fins i tot mal vis- tos pels qui van haver de fer fo- ra de l’empresa, donat el cas. El factorvergonya,l’assumpciódel fracàsialtresfactorspesencom a lloses sobre qui un dia va ser un emprenedor, un empresari creador de feina i riquesa. Per pal·liar aquest drama, la fundació de la petita i mitjana empresa de Catalunya (Funda- ció Pimec) va posar en marxa, quan la crisi ja es manifestava amb tota la seva cruesa, el pro- grama emppersona, per ajudar aquells treballadors autònoms i petits i mitjans empresaris que passaven per una difícil situ- ació. Aquest programa, ara as- sociatalprogramaIncorporade l’Obra Social la Caixa, encarre- gat d’inserir laboralment aque- lles persones en risc d’exclusió social (un empresari o autònom arruïnat també ho és, evident- ment), ha acompanyat de for- ma personalitzada 528 autò- noms i empresaris de tot Cata- lunya en els darrers 4 anys. És un servei integral per a empre- saris i autònoms catalans que pateixen una situació professi- onal i personal difícil, derivada d’experiències empresarials fa- llides, i que necessiten recupe- rar la seva autoestima i revalo- rar el seu talent. A Lleida el pro- grama ha auxiliat 2 empresaris que ja havien hagut de tancar l’empresa;aaltrestresareeixir- la perquè s’enfonsava i a un al- tre que començava de nou. Un moment de la jornada celebrada ahir al CaixaFòrum sobre la Responsabilitat Social Corporativa organitzada per Pimec Lleida i Fundació Pimec FUNDACIÓ PIMEC RESPONSABILITATSOCIAL CORPORATIVA DE LES EMPRESES Més de 60 representants de pimes i entitats lleidatanes van participar ahir en la jor- nada celebrada al CaixaFò- rum amb l’objectiu de com- partir experiències pel que faalaResponsabilitatSocial Corporativa i els programes incorpora i emppersona-in- corpora. Es van exposar ca- sosd’incorporacióalesseves plantillesdepersonesquees trobendinsdelscol•lectiusde vulnerabilitatlaboral,posant èmfasi en els beneficis eco- nòmicsisocialsqueaporten. Alajornada,organitzadaper Pimec Lleida, la Fundació Pi- mec i Incorpora, va quedar palèsqueelfetdeserempre- ses socialment responsables aporta beneficis tan a nivell interncomextern:laigualtat d’oportunitats, la millora de la imatge, el clima laboral i la motivaciódelespersonessón entre altres, les que ajuden a fer aquest canvi social. L’acte,inauguratperFran- cescRoig,presidentdePimec Lleida,vacomptarRamonVi- la,directordelaFundacióPi- mec,iMireiaCastells,respon- sable d’Incorpora Lleida. Di- versosempresaris,moderats per la directora tècnica de la Fundació Pimec, Rosa M. Juny,vanexplicarexperiènci- es pel que fa la RSC: Manel Llaràs, president de Pimec Comerç Lleida i del Gremi de Forners de Lleida; Xavier Forns,gerentdeTucan,iMar- ga Valls, Grupo LD Empresa de Limpieza i Desinfección. Incorporarpersonesenriscd’exclusió unbeneficisocialitambéeconòmic Emppersona, un programa integral La Fundació Pimec el va activar fa quatre anys Dos empresaris de Lleida havien tancat Altres tres van reexir i un va començar de nou 528 empresaris i autònoms en 4 anys Acompanyats per la Fundació a Catalunya PUBLICITAT
 4. 4. 04 OPINIÓ BONDIA DIVENDRES, 11 DE JULIOL DEL 2014 Cartes al director L’ExhortacióPost-sinodalsobreel Bisbe servidor de l’Evangeli per a l’esperança del món, proposa: “Mancant la Santa Missa, el Bis- be ha de procurar que la comuni- tat pugui tenir una celebració es- pecialalmenyselsdiumengesidi- es festius. En aquests casos els fidels, presidits per ministres res- ponsables, poden beneficiar-se del do de la Paraula proclamada i de la comunió eucarística mitjan- çant celebracions d’assemblees dominicals,previstesiadequades, en absència d’un prevere” (Pas- tors Gregis 37). Comjavàremcompartiral’As- semblea Diocesana del proppas- sat31demaig,vivimunasituació engranpartinèdita,iDéuenses- tàdemanant(ibenfort)respostes i opcions concretes i de futur. Aquestes respostes no les po- demdonardelanitaldia.Lesper- sones tenim el nostre ritme i els canvis de la consciència col·lecti- va demanen temps. A tots, preveres i comunitats, ens caldrà un període de sensibi- Quan algú em diu que a Espanya estemenunestatdeDretemfaig untipderiure,isiemdiuenquela Justíciaésindependentaleshores m’enfado. Cóm pot ser indepen- dent una Justícia quan el Fiscal en cap és nomenat pel Govern, i elsrespectiusfiscalsencapdeca- da província són nomenats per lització per tal d’anar aplicant les decisions gradualment. Però en aquestprocés,totsicadascúhem de sentirnos implicats (i anar im- plicant-ne d’altres): “Entre tots i per al bé de tothom”. Ésprioritaripregarincansable- ment al Senyor que ens ha cridat alafe,enshaconsagratenelBap- tisme i ens ha enviat a donar tes- timoniatgefinsal’extremdelater- ra (Ac 1,8). Les nostres Comuni- tats, i els nostres Consells de Pastoral, s’han de parar a reflexi- onar i decidir, amb humilitat però amb responsabilitat i a la llum de l’Evangeli. I tenint molt en comp- te, com a ideal, el model d’Esglé- sia proposat pel Concili Vaticà II (Església-Comunió-Poble de Déu...).Aixòdemanacaminarcap aaquestidealiferaraalgunesop- cions. La qüestió és com fer-ho. Haurem de promoure una conscienciació col·lectiva i una pastoralparticipativaicomunità- ria, cosa que exigeix diàleg i co- responsabilitat per treballar de manera coordinada. No “fent” en lloc dels altres sinó “amb ells”. Hemdeserunexempleviudequè éspossibleconstruirjuntsmalgrat les diferències. La condició fona- mental dels fidels-cristians és la de batejats i com a tals són mem- bres de ple dret en l’Església. En- tre ells hi ha qui tenen uns dons propis que, quan la comunitat els reconeix,ambladisponibilitat(ac- ceptació)del’interessat,passena ministeris.Genèricament,“minis- teri”voldirserveiicomportatam- béunencàrrecqueesrepdelBis- be.Però,ésunerrorpreocupar-se nomésdesielslaics/quesquere- benelsministerispodenferallòo allò altre, perquè es tracta del que són i de la qualitat de la seva presència.Seguiremproposantla vocació al sacerdoci ministerial, queconsideremnecessàriaifona- mental, però ara es tracta de vo- cacionsclaresdeserveibaptismal. Cal repensar aquest ministeri, re- descobrir-lo, retornar a l’Evange- li, ser germans entre germans. Acompanyar humanament els germans per no viure individual- ment,sensecos.Total’Esglésiaés sacerdotal,entantqueconsagrats pel baptisme (sacerdots, profe- tes i reis). Elsacerdociministerialsorgeix comunserveial’existènciasacer- dotal dels creients. És coneguda lafrase“unaEsglésiatotaellami- nisterial” (Y. Congar): tota ella és sagramentdesalvació,signeiins- trument de l’obra redemptora del Salvador. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe. Celebracionsdeldiumengesenseprevere? Joan Argilés Ciscart Advocat. Després de 7 anys de crisi i de l’aplicació de polítiques neolibe- rals que socialitzen les pèrdues i privatitzen els beneficis, la situa- ció present demana una respos- ta col.lectiva de la classe tre- balladora,delaciutadaniaenge- neral i de tots els pobles que conformen l’Estat espanyol. Les mobilitzacions socials comencen a minar el bipartidisme i fins i tot la institució monàrquica. Elsdiferentsgovernsestatals, autonòmics i municipals seguei- xenl’agendaneoliberaldelaTroi- kaiésperaixòqueelrescatban- cari ha suposat l’adquisició d’un deute il.legítim amb el BCE i la banca alemanya i francesa. Aquest deute no és de la ciuta- dania i, per tant, és inaceptable queesdesmantellilasanitatil’en- senyament públics, la llei de de- pendència i tot el conjunt de ser- veis socials. Les successives re- formes laborals han incrementat l’atur i la precarietat, a més de consolidar-seladepreciaciósala- rial dels treballadors i les tre- balladores. Només a Catalunya unes90.000famíliesnocompten amb cap tipus d’ingrès. Les Marxes de la Dignitat nei- xen per colpejar juntes des de la diversitatelpassatdia22demarç alcritde“Pa,Treball,SostreiDig- nitat. El 30 d’abril la seva con- tinuïtatesvaferpalesaambl’ocu- pació de més de 400 oficines de l’INEM(SOCaCatalunya)ieldia 21 de junyens hem mobilitzat al- travegada encerclant els centres del poder polític -parlaments au- tonòmics,subdelegacionsdego- vern, etc. Sabem que aquesta lluita va perllargiquenotéresdefàcilpe- rò victòries com les de Gamonal, ladelaMareaBlancacontralapri- vatització dels hospitals públics deMadrid,laprohibiciódelesba- les de goma i la posterior dimis- siódeldirectorgeneraldelsMos- sos ens han de servir per per- severar en aquesta lluita en què hi ha en joc el futur de la majoria, el futur del 99% de la població. Exigim la convocatòria de la consulta del 9 de novembre per- què el poble català pugui auto- determinar-se però tambévolem deixar molt clar que la democrà- cia és molt més que un vot cada quatre anys i que el poble català té dret a decidir sobre l’energia, l’educació, l’habitatge, la sanitat, el model agrari,.... També volem dir clarament que la monarquia hereva del rè- gim del general Franco, amiga de les multinacionals i corcada per la corrupció, s’ha d’acabar i quelaRepúblicahad’arribarper mitjàd’unreferèndumvinculant. Exigim la desobediència a la LOMCEdelministreWertialseu model educatiu retrògrad i eli- tista en tant que afavoreix des- caradament l’ensenyament pri- vat.Defensemelmodeld’immer- sió lingüística de l’escola catalana i denunciem les re- tallades en educació del govern estatal i de la Generalitat. LaMarxadelaDignitatvolre- collirtotesicadascunadelesre- ivindicacions i lluites del nostre país tot articulant un moviment col.lectiu i amb continuïtat que defensa de manera contundent els següents objectius: - No al pagament d’un deute que és il.legítim -Acabarambl’aturilapreca- rietat laboral - Retirada de totes les re- tallades i de la reforma laboral. - Garantia de treball, educa- ció, sanitat, habitatge i pen- sions dignes per a tothom així com establiment d’una Renda Garantida Ciutadana. - Prou repressió i abusos po- licials -Rebuigdelespolítiquespa- triarcals i retirada de la contra- reforma de la llei de l’avorta- ment. - Garantia de l’exercici del dret a decidir de tots els pobles. Col·lectiu 22M de Lleida Joan Piris Bisbe de Lleida. aquest poder? I com pot ser inde- pendentsielsjutgesdelesinstàn- ciessuperiors,Suprem,Constitu- cional,AudiènciaNacionalsónno- menats pel Consejo General del Poder Judicial, organisme teledi- rigitpelGovern?Compodeucom- prendre amb membres d’aquests organismes nomenats pels seus “amiguets” o pels corresponents “servicios prestados”, podem creure semblant bestiesa ? Tincmemòria,ianysicalrecor- dar: El sr. Josep Piqué, el polític, joelvaigconèixeressentmilitant delPSUC(avuiIniciativa)quanel Lleida compta amb el millor màster a nivell nacional del món del business Xabier Sabi. Coordinador del Màster Màster Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió de la Universitat de Lleida. El curs 2014-2015, Lleida comptarà amb la cinquena ediciódelmàsterenCompta- bilitat, Auditoria i Control de Gestió(MACAUD)dirigitalli- cenciats i graduats que vul- guin desenvolupar les seues competènciesiconeixements en comptabilitat, finances i auditoria. Sovint costa valo- rar aquells coses que tenim més a prop, però cal que ara Lleida tregui pit i reconegui que actualment ofereix for- mació de postgrau de presti- gi i qualitat a nivell europeu. És el cas del MACAUD, reco- negut com a màster oficial a totalaUnióEuropeaiqueha estat valorat, entre 412 uni- versitats, com el primer en el rànquinganivellespanyoliel 46anivellmundialenelmón dels business . JustamentaraqueAdeccoha publicatunestudiquesenya- laqueelgraud’Administració iDirecciód’Empreseséslati- tulacióuniversitàriaquemés portesobrealmónlaboral,és elmomentd’informaralsnos- tres estudiants de les possi- bilitats formatives que té la UniversitatdeLleida(UdL)en estudis de postgrau en aquest àmbit. El màster en Comptabilitat està impartit perprofessorsdelaUniversi- tat de Lleida amb la col•la- boració de professionals de prestigi de l’àmbit financer i fiscal, i compta dins del pro- fessorat a gerents de Deloit- te, Cuatrecasas i GVC Gaes- coentrealtres.Elsestudiants queelsuperenpodenaccedir àllocsdetreballespecialitzat com direcció comptable i fi- nancera d’una empresa, au- ditor o controller i a més, el màster pot dispensar de la prova de capacitació teòrica en el procés d’accés al Re- gistre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC). Desd’aquí,aprofitemperani- maratotsaquellsestudiants a seguir formant-se en el camp de la direcció compta- ble i auditoria. Un àmbit que ha experimentat en els dar- rers anys un creixement im- portantiquepertant,neces- sita comptar amb professio- nals ben formats. Hi ha un rerefons cultural evident Jesús Martínez Madrid. Salt. La crisi està provocant l’apa- rició de moviments radicals. Novoldiraixò,però,ques’ha- gin d’adoptar formes violen- tes de protesta. Les noves formes de mobilització des- tacaran per la seva actuació pacífica, encara que apas- sionada. Ara bé, és evident queaquestestendènciessón la conseqüència d’unes pre- visions econòmiques i so- cials pessimistes que con- trasten amb la gradual sorti- dadelacrisiqueregistrenles dades oficials. Però al costat de les dades econòmiques hi ha un rerefons cultural evi- dent. L’individualisme i la mancad’unaeducaciódeixen alsjovesdesproveïtsderaons i de pertinences. I aquí pot prendreladesesperançaofer el seu agost les ideologies. Pa,sostre,treballidignitatperatothom LajustíciadeZaplana, Piquè,AusàsiRajoy ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es
 5. 5. 05 OPINIÓBONDIA DIVENDRES, 11 DE JULIOL DEL 2014 L’errorenl’aplicaciódelapenaca- pitalelpassatabrilaClaytonLoc- kett,declaratculpabled’assassi- nat,portaalprimerplànolelpre- cari estat de la pena capital per injecció letal als Estats Units d’Amèrica(EUA).LaCasaBlanca va criticar l’execució del reu Clayton Lockett, que va morir d’un infart després d’una agonia de 43 minuts en una presó d’Oklahoma per un problema amb les substàncies que el seu botxí li va administrar a la injec- cióletal,substàncies,percert,al- gunes de les quals procedirien d’una indústria catalana. La injecció letal és un mètode d’execució que consisteix a apli- car-li al condemnat una seqüèn- cia de drogues que li provocaran una aturada cardíaca. Aquest ti- pusdepenademortvacomençar Sr. Hortalà aleshores d’ERC, re- centnomenatconsellert’Industria elvanomenardirectorgeneralde la conselleria. La sra. Anna Biru- lès, també del PSUC fou nome- nadacapdelseugabinet.Elsecre- tarigenerald’ERC,l’HeribertBar- rera es va enfadar perquè la conselleriacorresponiaaERCper unpacteambCiUielscàrrecspo- lítics havien de ser d’ERC. Quan l’Esquerrava marxar del govern, a l’Hortalà elva substitu- irelMaciàAlavedradeCiU.EnPi- quéilaBirulésvanpassaraserho- mes de confiança del nou conse- ller. Recordem que aquest personatge era de l’òrbita del sr. Planasdemunt i del Sr. De la Ro- sa,quetenienalessevesmansel tema de l’empresa Kio-Torres Hostenchs. Van trobar un “mirlo blanco” per tancar l’empresa. El resultat fou que el grup opositor deCiU,aleshoreselPSOE, vade- nunciar al sr. Piqué com a artífex de fer desaparèixer 35.000 mili- ons de pessetes. El PSOE gover- navaaEspanya,ipertantteniaal seu servei tot l’aparell judicial. El seu Fiscal en cap de l’Estado, re- cent nomenat a dit, va iniciar les corresponents diligències contra enPiqué,aleshores–jafeiatemps que no era del PSUC – indepen- dent i home de confiança de CiU. Entretant,vapujarl’Aznarenla sevaprimeralegislatura,necessi- tant els vots de CiU. Piqué es va oferir per a canviar d’imatge del PPiposar-hiunverníscatalà.L’Az- narienPiquéesvanentendrerà- pidament, va despatxar a l’Alejo Vidal-Quadras,ivanomenaralPi- qué. A canvi, el nou Fiscal en Cap nomenatpelnougoverndelPPva arxivarelseuexpedient.Undetall a recordar és que el Sr. Piqué fi- nalmentesvaretirardelapolítica just quan esvan complir els quin- zeanysdelsfets,ivaprescriureel presumpte delicte. El Sr. Zaplana va aparèxer en mig del cas Naseiro, tresorer del PP, on sortia en moltes escoltes telefòniques, proves irrefutables d’una possible corrupció, i on ell deiadescaradamententred’altres cosesqueell“s’haviaposatenpo- lítica per fer diners”. El Tribunal Supremesvatreuredelamàniga un defecte de forma: les escoltes eren il•legals – el jutge les havia autoritzat per investigar una al- tre possible delicte- i per tant no teniencaràcterprobatori,unsub- terfugi per arreglar-li l’assumpte. Avuienstrobemenelcasdela princesa Cristina. El Fiscal que portaelcas,quedeuexplicacions al seu Fiscal en cap -el reglament dels fiscals estableix un ordre je- ràrquic on s’ha de seguir unes di- rectrius i s’ha de donar explicaci- onsperatot-hadeciditnoacusar. Elprincipiacusatorifaquesinohi ha acusació, el jutge no pot sen- tenciar imputant res. Sí, però que potdictarunaInterlocutòriaenla que se la processi, cosa no repre- sentaràres,is’arxivaràelcas..Un dels que es va posar nerviós i no va esperar a que se li arreglés – “tranquilo, hago lo que puedo,” deiaelSr.Rajoy-estàalapresó,i ha cantat tot allò dels sobres que cobraven tots els del PP, comen- çant pel President del Govern. Avui em poso en el lloc del Sr. Jordi Ausàs, d’ERC, que acaba de ser condemnat a 4 anys de presó perundelictedecontraban(sí,allò dequecompresaunpreu,passes lafronteraihovensaunaltrepreu mésbo. Norobesaningú,comfan elsaltres,peròés delicte)iaraes- pera que li arreglin al Suprem. Farà l’Ausàs com el Sr. Piqué, i es posicionarà com a home del PP per a fer de mediador en el “pro- cés”? Aleshores estaria salvat. El primer cas de corrupció que envaigserconeixedorpelsdiaris, quan era molt jovenet fou el cas REACE,perunadesapariciód’uns bidons d’oli en una empresa on el President del Consell d’adminis- tració es deia Nicolàs Franco Ba- hamonde, germà del dictador. El jutge del cas que va fer el servei patriòtic d’arxivar-ho es deia Ra- joy,ieraparedelactualPresident del Govern. El seu fill ha tingut la desgràcia de que els mitjans no s’han tapat tan descaradament, però el resultat és el mateix. Jus- tíciaindependent?No.Bendepen- dent. Som molts que esperem el canvi, perquè des del REACE en- cara no ha canviat res. aserutilitzatalsEUAel1978com una alternativa més “humana” que la cadira elèctrica, ja que aquesta última havia estat molt criticada per ferir la sensibilitat delstestimonisdurantl’execució. Enl’actualitat,en36estatsame- ricans és legal la pena de mort i en tots ells, la injecció letal és el mètode d’execució més utilitzat. De tots els mètodes per apli- carlapenademortelquepresen- ta més errors és la injecció letal ambun7,1%,mentrequelacam- bra de gas és de 5,4%, la forca d’un 3,1%, la cadira elèctrica 1,9%,l’escamotd’execucióde0% i altres mètodes el 3,1%. Laprimerasubstànciainjecta- da és una solució salina, que ne- teja els tubs i no perjudica l’or- ganisme.Després,selisubminis- tralaprimeradroga;eltiopentato desodi,unanestèsicquedeixael condemnat en estat inconscient. Encirurgiesnormals,s’utilitzaen- tre 100 i 150 mil•ligrams; en aquest cas, tanmateix, se li apli- ca 50 vegades més aquest valor. Després,selisubministramésso- luciósalinaperquèlesdroguesno esbarregin.Deseguida,seliapli- ca un relaxant muscular: bromur de pancuronio, que també s’uti- litza en cirurgies en dosi d’apro- ximadament 0,1 mil•ligrams. En l’execució,ladosiésde100mil•li- grams el que fa que el diafrag- ma, el múscul responsable de la respiració,esparalitzitotalment. La solució salina torna a pas- sar i finalment se li aplica el clo- rur de potasi, que és una sal que bloqueja els impulsos elèctrics que fan que l’organisme funcio- ni. Si el cor resisteix al relaxant muscular,noresisteixalclorurde potasi i s’atura immediatament. Durant l’execució, la freqüència cardíaca es mesura a través d’un electrocardiograma. Un metge verifica que el cor s’hagi aturat. Lamortdelcondemnatesprodu- eixde5a18minutsdesprésd’ha- ver estat aplicada la primera in- jecció. La professió mèdica ha ex- pressat la seva preocupació pel fet que, en cas d’aplicar-se una quantitatinsuficientdetiopental sòdic, l’efecte anestèsic pot pas- sar abans que es paralitzi el cor del condemnat, la qual cosa l’ex- posaria a patir un dolor insupor- table. Laprofessióveterinàrianouti- litzalesesmentadessubstàncies per a l’eutanàsia en animals. El seu ús està prohibit en gossos i gats, a causa del sofriment que se’lspodriacausariencanvis’es- tanutilitzantperexecutaréssers humans. En els últims anys els labora- toris de medicaments han deixat desubministraralespresons,que ara executen el condemnat mit- jançantuncòcteldefàrmacsque maiabansnos’hanexperimentat ni utilitzat, com són midazolam, un sedant, i la hidromorfona, un analgèsic. Segons els anestesis- tes amb el midazolam el reu no quedacompletamentincoscient. S’injecta abans d’una gran dosi d’hidromorfona que pot originar enelteixittoualcollelcol•lapse, causant una sensació sufocant veritablementhorrible.L’octubre passat,WilliamHapp,unassassí convicteenFlorida,vaserexecu- tat utilitzant midazolam i uns al- tres dos medicaments. Els testi- monis van dir que va haver de suportar una mort molt llarga i fent servir més temps de l’ha- bitual. L’ocorregut amb Clayton Loc- kettnoésuncasaïllat.Afinalsde gener el reu Michael Lee Wilson vacridar“sentocremartotelmeu cos!“ivaagonitzardurant24mi- nutsperunproblemasimilaramb lasedació.AFloridal’assassíÁn- gel Díaz va necessitar 36 minuts per morir. L’autòpsia va revelar que les agulles que es van utilit- zarperinjectarlesdroguesletals alessevesveneshavienpenetrat alsseusmúsculs.El2009,aOhio es va avortar un primer intent d’execució a Romell Broom que se li va punxar 18 vegades amb agulles. Broom roman al cor- redor de la mort, esperant la de- cissió de l’Estat per tornar a in- tentar-ho.Algener,unprestam- bé d’Ohio va esbufegar i es va quedar sense alè durant els 26 minuts que va tardar a morir. EUAvoltornaralacadiraelèctricaolacambradegas Francisco Menén Raurich Enginyer. Pèrit forense. DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Maria Sanuy Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial A mesura que s’atansa el 9N la tensió entre els governs català i espanyol guanya en intensitat. L’estira i arronsa sobre qui vol i qui no vol dialogar està sent un sainet que molts catalans no haurien volgut empassar-se. Desmobilitza veure com els que tenen la responsabilitat de parlar no ho fan, però també s’ha de posar el focus sobre qui té més part de raó en aquesta facècia. Diu el president Mas que ha demanat veure’s amb el president Rajoy, per activa i per passiva. A Madrid diuen que d’aixó, res de res. Doncs no esperin que ho torni a demanar. Obrin la Moncloa, que qui pilota el procés sobiranista a Catalunya segur que els vol explicar alguna cosa. Altra cosa és que no el vulguin escoltar, i facin tot el possible per no haver-ho de fer. s responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. El Grup Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del diari digital Bondia (www.bondia.cat). PontaeridesordsBarcelona-Madrid
 6. 6. 06 LLEIDA BONDIA DIVENDRES, 11 DE JULIOL DEL 2014 PUBLICITAT ClausuradelaSetmanadel’ArtUrbà El mural Segueix els teus somnis és el resultat del taller de la Regidoria de Joventut en què han participat 15 joves dirigits per l’artista Blai Baules en un solar del carrer Cavallers. PAERIA ElsjovesrecuperenpatrimonialaSeuVella Un grup d’11 joves ha participat en un taller que ha consistit en la realització d’una investigació arqueològica al Baluard del Rei i el portal del Sas, dues zones amb molt potencial. HERMÍNIA SIRVENT (PAERIA) LaPaeria celebraqueel Governreguli l’úsdelburca REDACCIÓ. LLEIDA La Paeria dóna suport a la deci- sió del departament d’Interior d’elevaralGovernl’inicidelatra- mitaciódelalleisobrel’espaipú- blic que regularà l’ús del vel in- tegral islàmic. La tinent d’alcal- deMartaCampsvacelebrarque laGeneralitatratifiquilaresolu- ciódelTribunald’Estrasburgque vadonarlaraóalaPaeriadavant la defensa del dret a la igualtat ambl’ordenançadecivismeque prohibeix l’ús del vel integral en espaispúblics,rebutjadapelTri- bunal Suprem. Camps espera que la iniciativa “rebi el suport dels grups del Parlament” i per- meti la regulació de la Paeria. Lleidaesmullaper l’esclerosimúltiple REDACCIÓ. LLEIDA Mulla’tcompleix21anysambrè- cord de participació. L’acte cen- tralaLleidaesfaràalapiscinade l’EKKE, tot i que també hi col·la- boren altres piscines de la ciu- tat,tantpúbliquescomprivades. Morunadonade81anys atropelladaalaMariola REDACCIÓ. LLEIDA Lavíctimaestavapassejantamb el seu marit quan va ser atrope- llada per un vehicle dimecres a les 20:15 hores a l’altura dels blocs Germans Izquierdo. Jornadessobreelfred industrialalaCambra REDACCIÓ. LLEIDA La Cambra de Comerç de Lleida va acollir la Jornada Estratègies deMilloradelesInstal·lacionsde Fred Industrial amb l’objectiu d’analitzar oportunitats d’estal- vi en les instal·lacions de fred. REDACCIÓ. LLEIDA Solidaris BTT, format pels llei- datans Núria Duch i Jordi Rosa- nes,recorreranapartirdel23de juliol 1.500 km en bicicleta se- guint el riu Danubi (Alemanya, Àustria, Eslovàquia i Hongria) perrecaptarunmínimde3.000 euros (amigranodearena.org) per a l’ONG Pallapupas perquè pugui continuar el seu projecte a l’Hospital Arnau de Vilanova. Els Pallapupas, actors i ac- triusprofessionalsiremunerats, treballen des de 2008 a l’Arnau amb el seu programa de pallas- sos d’hospital, tant a Pediatria com en Nounats, on l’humor i la tècnica del clown són una eina d’alleujamentdeldolordelstrac- Recorreran1.500km enbicicletapelsnens ingressatsal’Arnau Dos lleidatans correran per finançar l’ONG Pallapupas Unaresident del’Arnau guanyados premis Fa 4t anyd’Oncologia REDACCIÓ. LLEIDA Ariadna Gasol Cudós, resident de 4t any d’oncologia mèdica a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova,vaguanyarelPremial MillorCasClínic,delCicledeses- sionsdelaSocietatCatalanoba- lear d’Oncologia del curs 2013- 2014, la finalitat del qual és ga- rantir la formació continuada dels professionals, difondre el coneixement i potenciar activi- tats acadèmiques per tal d’ofe- rir grups de treballs i impulsar projectes d’investigació. Gasol també va aconseguir el Premio Nacional del II Curso para resi- dentes: Formación en cáncer de mama 2013-2014. Els casos clí- nics presentats a concurs són d’interèsperquèproposeneines quepodenbeneficiarlatascade qualsevol professional. Els dos ciclistes solidaris, al costat de dos membres de Pallapupas PALLAPUPAS taments i l’estada hospitalària. TambéacudeixenaMedicinaIn- terna,ambgentgran.DuchiRo- sanes ja han captat fons amb la caminada solidària a l’Albagès; classe de zumba i caminada a Tàrrega;tastdevins,maridatge de carn, formatges i vins a Llei- da; carrera d’orientació en BTT a Raimat…
 7. 7. BONDIA DIVENDRES, 11 DE JULIOL DEL 2014 07 PUBLICITAT
 8. 8. 08 COMARQUES BONDIA DIVENDRES, 11 DE JULIOL DEL 2014 La capital de la Noguera es- tàllestapercommemorarel 30èaniversaridelafestaes- tiuencamésimportantdeles Terres de Ponent. Aquesta celebració rei- vindica la recuperació de l’espainaturaldelriumitjan- çantundescensesbojarrati no competitiu que cada any aplega més participants en- tusiastes sobre originals contruccions artesanals. La calor,l’aigua,laimaginaciói l’ambient joiós són els prin- cipalsingredientsdelesfes- tes. La fita que representa l’edició d’aquest any queda reflectidaenelcartell,disse- nyat per la balaguerina Nú- ria Fortuny, que ha trans- formateldescensdelriuSe- gre en un gran pastís per on naveguenelsparticipantsde la cursa. L’alcaldedeBalaguer,Jo- sep Maria Roigé, destacava que “arribar a la trentena d’edicions no és fàcil, i sem- preamblavoluntaticapaci- tat de millorar i introduir novetats any rere any”. “No La30aTranssegrejaésaquí Balaguer es prepara perviure la seva festa més especial Un any més 300 barques participaran en el descens del riu Segre nomésamplienlesactivitatsper incorporar nous públics, sinó que milloren la festa en termes de seguretat”, afegía. Segons l’alcalde, els balaguerins hauri- en de baixar en barca per la Transsegre un cop a lavida, així com tindre un fill, plantar un ar- bre i escriure un llibre, com diu la dita popular. La presidenta de l’organitza- ció, Núria Toledo, destacava el vessant solidari de la festa, al col·laborarambl’AssociacióAn- tisida distribuint informació i preservatius als joves. La festa no només és a l’aigua L’Exèrcitlliuradespatxos senseflorituresaTalarn L’acte esva sense representació de la Casa Reial ni de la plana major del govern Canal+parla delapescaal Sobiràil’Aran REDACCIÓ. LLEIDA Lapescadetruitesderiualaco- marca del Pallars Sobirà, com també a diferents llacs de laVal d’Aran, formarà part del contin- gutdediversosprogramesdete- levisió que emetrà la pròxima temporada Canal+ per mitjà del seu canal temàtic de caça i pes- ca.Aquestsmateixosprogrames també es podran seguir mitjan- çant el canal web de la produc- tora de natura i aventura Instin- toFinal,ques’encarregadelase- varealització,iatravésdeSmart TV i altres plataformes digitals. El rodatge dels diferents ca- pítolsqueemetransobrelapes- caalescomarquesdelPirineuté lloc aquesta setmana al Pallars Sobirà i a la Val d’Aran. PUBLICITAT REDACCIÓ / ACN.TALARN Un total de 364 sergents, 30 dels quals són dones, van rebre ahirelsdespatxosdelasevagra- duacióal’AcadèmiaGeneralBà- sicadeSuboficialsdel’Exèrcita Talarn, en un acte presidit pel Capd’EstatMajordel’Exèrcit,el general Jaime Domíngez Buj. Elnúmeroúdela39apromo- ció de suboficials que van rebre els seus despatxos va ser Jesús Ángel Hernández Benítez. Enl’actedelliuramentdedes- patxos, al que també van assis- tir la delegada del Govern a Ca- talunya, Llanos de Lluna; els al- caldes de Tremp i Talarn, Víctor OrritiLluísOliva;ieldirectorde Relacions Institucionals de la Generalitat, Miquel Puig, el di- rector de l’Acadèmia, el coronel JoséAndrésLuján,vadirigiruna breual·locucióalsnoussergents. El director de l’acadèmia va demanar als nous suboficials quesiguin“humils”perquèenai- En primer pla, dues de les sergents que ahir van rebre el deu diploma MARTA LLUV ICH (ACN) xò “resideix la grandesa del mi- litar,ferquotidiàelqueperauns altres és extraordi nari, fer que semblisenzillelqueperaunsal- tres és insuperable, comportar- sedemaneranaturaldavantfets rellevants”. Tambéelsvademanar“mirar els perills amb prudència, però amb serenitat”. QUATRE RATLLES EN NOM DEL REI FELIPVI El director de l’AGBS, coronel José Andrés Lujan, va llegir unes breus paraules en nom del Rei Felip VI: ‘’Desitjo envi- ar la meva més cordial enho- rabona als suboficials que re- ben, en el dia d’avui, el seu re- al despatx de sergent a l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials,acteenelquecul- minen la seva formació a les acadèmies de l’exèrcit de ter- raielsmeusmillorsdesitjos...”. 9aMostraCulturaldeles Garrigues,al’Albagés REDACCIÓ. L’ALBAGÉS L’Albagés acull dissabte a partir de les 5 de la tarda la 9a Mostra CulturaldelesGarrigues.Aquest any inclourà activitats com la cercavila amb gegants i gra- llers, concert de corals, ballada de sardanes, exposicions...
 9. 9. BONDIA DIVENDRES, 11 DE JULIOL DEL 2014 09 COMARQUES ACN. LA SEU D’URGELL L’Audiència de Lleida va jutjar ahir un home de nacionalitat xi- nesaacusatdetinençadetarge- tes de crèdit falses. L’home va negar qualsevol implicació i va dir que l’han acusat falsament d’estafa. Els altres dos impu- tats no es van presentar al judi- ci i estan il·localitzables. Els fets van passar l’abril de 2010alaSeud’Urgell.ElsMos- sosd’Esquadravantrobaralcot- xe on viatjaven els 3 acusats un passaport xinès fals i 10 targe- tes de crèdit també falses, amb les quals haurien comprat ordi- nadors en comerços de la Seu d’Urgell. La fiscalia demana per l’homequepresumptamentapa- reixalafotografiadelpassaport ambunnomfals10anysdepre- sói5anysdepresóméspelsal- tres 2. L’homejutjatahir,però,vane- gar els fets i el seu advocat va al·legar que en l’escorcoll dels Mossosnovantrobarasobredel seu client cap targeta de crèdit Negahaverestafatala Seuambtargetesfalses Al·lega que no les duia a sobre i que el cotxe on eren no era seu L’acusat en arribar al judici LAURA CORTÉ (ACN) falsaiqueelcotxeonlesvantro- barnoeraseu.Demanapertant l’absolució pel seu client. Comerciants de botigues d’electrònica de la Seu d’Urgell onpresumptamentvancomprar ordinadorsportàtilselsimputats van reconèixer al seu dia a tra- vés de fotografies que un dels implicatseral’arajutjat.Totstres imputats són de nacionalitat xi- nesa. Un d’ells, que està des- aparegut,ésquipresumptament efectuava les compres amb les targetesfalsesqueduienelma- teix nom fals que el passaport que duia amb la seva fotogra- fia.Elsaltresdos,entreellsl’acu- sat,formavenpart,segonsvaas- segurarlafiscalia,d’aquestgrup de 3 que estafava els comerci- ants. Elsbotiguersafectatsvande- clarar que no van veure res es- trany perquè la documentació semblavabonaiquevanarribar a cobrar les vendes. A un d’ells, però, elva estranyar que els im- putats volguessin comprar un ordinador sense preguntar les característiquesdel’aparellniel preuilapropietàriad’unrestau- rant on van dinar va ser qui va trucar els Mossos d’Esquadra quan un dels acusats va anar a pagar però la màquina va re- butjar-li diverses targetes. PUBLICITAT REDACCIÓ / ACN. LLEIDA Elconsellerd’Agriculturaipresi- dent de l’Associació de regions europeesproductoresdefruites, hortalissesillegums(AREFLH), Josep M. Pelegrí, ha enviat una carta al Comissari Europeu d’Agricultura, Dacian Ciolos, re- clamant l’activació urgent de mesures “extraordinàries” de gestiódecrisiperalsectordela fruita davant la caiguda dels preus de la fruita de pinyol. Ac- tualment,elspreusdesortidaal mercat de préssecs i nectarines de zones productores de l’estat espanyol, Itàlia i Grècia se situ- enentreels0,45iels0,65euros el quilo, preus que no cobreixen els costos de producció. PelegríexigeixaEuropa mesures“excepcionals” Arran de la caiguda de preus de la fruita de pinyol Robatorisal camídelpantà deTerradets REDACCIÓ.TREMP El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha denunciat davant dels Mossos d’Esquadra dos roba- toris de diferents elements de l’itinerari de natura recentment estrenat que recorre bona part del’embassamentdeTerradets, segons Pallars Digital. En con- cret el mes passat van robar un contenidor i el dia 7, parts de la barana del camí natural. Simulacred’accidentalespiscinesd’Almacelles Amb motiu de l’obertura de les Piscines Municipals d’Alma- celles, i amb la finalitat de comprovar ivalidar tots els proto- cols en cas d’accidents, ahir va tenir lloc un simulacre. AJUNTAMENT D’ALMACELLES RedEléctricaprojectauna novasubestacióaAdrall F.GARCÍA (ACN). ADRALL RedEléctricafaràunanovasub- estació elèctrica a Adrall (Ribe- ra d’Urgellet) al costat de la que actualment té amb l’objectiu de millorar el servei i adaptar-se a les noves normatives. Cremenunes9hectàrees dematollsaSeròs REDACCIÓ. SERÒS Unincendivacremarahir9hec- tàrees de matolls a Seròs, se- gons els Bombers. El foc va co- mençarenunazonasituadaen- tre Maials i la Granja d’Escarp. REDACCIÓ. LATORRE DE CABDELLA Unhomedemitjanaedatiunnoi de18anys(semblaquepareifill) veïns d’Esparreguera van haver de ser rescatats ahir a la tarda pelgrupderescatsdemuntanya dels Bombers de la Generalitat a la Torre de Capdella, tot i que nos’havienperdutnihavienpres mal. Havien patit, però, un petit “incident” amb un ramat de va- quesitorosqueesvantrobarpel camí mentre feien una ruta a peu. L’home va trucar els Bom- bersreclamantajudadesdedalt d’una roca i sota l’atenta mira- da dels animals, que els havien encerclat. L’helicòpter dels GRAE els va recollir, se suposa que després de foragitar el ra- mat, i els va traslladar a l’indret on havien deixat el cotxe. Cal recordar que la Generali- tat va anunciar a l’octubre del 2009 que cobraria els rescats a lamuntanyadelsexcursionistes imprudents, però no hi ha notí- cies que ho hagi fet en cap oca- sió.Llavorsesvaanunciarqueel costoscil·lariaentreels300iels 70.000euros,enfunciódesien elrescatparticipavaunhelicòp- ter. L’hora de vol d’aquest apa- rell estava taxada, fa cinc anys, enuns2.300euros.Noméssies comprovava que l’excursionista no havia estat negligent no se li passaria factura des d’Interior. Doshomes,rescatatsen helicòpterperporaun ramatdevaquesitoros Va passar ahir a la tarda, a laTorre de Cabdella
 10. 10. 10 ACTUALITAT BONDIA DIVENDRES, 11 DE JULIOL DEL 2014 Artur Mas, durant la sessió de control al Govern ahir al Parlament. ACN Masafirmaquelareunió ambRajoy“estàdemanada” El govern espanyol desmenteix que Mas sol·licités la reunió amb el seu homòleg AGÈNCIES. BARCELONA El president de la Generalitat, Artur Mas, va explicar ahir al Parlament que la reunió amb Mariano Rajoy de la qual dime- cres va parlar al Congrés Josep Antoni Duran i Lleida i a la qual Rajoy es va referir amb les pa- raules “si truca demà ve demà, “ja està demanada”. En respos- ta a la líder del Partit Popular, AlíciaSánchez-Camacho,quees vareferiralamatisacióquePre- sidènciavaferdelesparaulesde Duran al Congrés, Mas va afir- mar que li preocupa que “es- tigui tan poc informada” per- què la trobada ja ha estat recla- mada per abordar el 9-N i la negativa del govern central a permetre la consulta indepen- dentista. “Hem parlat de veu- re’ns però ell no m’ha respost i tinc la impressió que no em vol veure”, va afirmar Mas sobre la conversa amb Rajoy el dia de la coronació de Felip VI a Madrid. Noobstant,lavicepresidentaes- panyola, Soraya Sáenz de San- tamaría, va manifestar ahir que eldiadelacoronacióMasnomés va explicitar lavoluntat d’entre- vistar-se amb el nou rei i sim- plement es va posar “a disposi- ció del president”, però que “no li va demanar cap entrevista”. Un cop tancat aquest tema, Masesvareferiralalleidecon- Un diàleg de sords Mas i Rajoy es passen la pilota per no concretar una data per trobar-se La sentència del setge al Parlament Mas: “No m’ha agradat, però no tinc més remei que empassar-me-la” Sobre les dietes de la FMC “La responsabilitat és de qui paga, no de qui la rep”, va afirmar Mas sultes i va indicar que com que és “competència catalana” es- pera “que no s’hi fiquin”. El pre- sident va negar que el Govern tinguiun“plaB”siRajoynoper- met la consulta. “O menteix el presidentomenteixelconseller dePresidència”,livaetzibarCa- macho,quevaafirmarqueFran- cesc Homs sí que havia assegu- rat que l’executiu tenia un pla B però que no en revelaria els de- talls. En un altre moment, Mas va voler deixar constància del seu rebuig de la sentència de l’AudiènciaNacionalexculpatò- ria pel setge al Parlament del passat15dejunydel2011:“Ami tampocnom’haagradataques- ta decisió, però no tinc més re- mei que empassar-me-la”, va afirmar amb contundència. A continuació, no obstant, va de- fensar el “dret” del seu Execu- tiudepresentarunrecursdavant delTribunal Suprem. Pel que fa al cas dels 44 al- caldes de diversos partits que van cobrar de la Federació de MunicipisdeCatalunyaique,se- gons la jutge del cas Mercuri, haurienrebutsobresousdisfres- sats de dietes, Masva indicar al portaveu de la CUP David Fer- nàndez, que li havia preguntat sobre aquest tema, que “el res- ponsable que tot plegat sigui legalésquipagaladietaielsou, no pas qui el rep”. Catalunyacrea untornd’ofici peragentgran AGÈNCIES. BARCELONA El president del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalu- nya, Miquel Sàmper, va anunci- ar ahir que a l’octubre posaran en marxa el primer torn d’ofici d’Espanya especialitzat en l’atencióaavis,desprésdecons- tatar els maltractaments i els abusos econòmics de què són víctimessobretotarrandelacri- si. En molts casos, va explicar Sàmper, la gent gran rep mal- tractaments físics i psicològics perpartdefillsinétsiabusosde familiars en la tramitació d’he- rènciesotestaments.Tambésón víctimesdegransempresesque elsforcenafirmarclàusulesabu- sives o modifiquen condicions dels seus contractes de serveis. AGÈNCIES. WASHINGTON Quatrenensidosadultsvanmo- rir dimecres i una setena perso- naestrobavaenestatcríticdes- présd’untiroteigal’àreametro- politanadelaciutatdeHouston (Texas), segons va informar la policia del comtat de Harris, on van tenir lloc els fets. “L’oficina del xèrif del comtat de Harris confirma la mort de dos adults i quatrenensenuntiroteigenuna residènciadelnúmero711deLe- afletLaneaSpring”,auns40km de Houston, va afegir la policia en un comunicat. Les autoritats vantrobardosadultsitresnens morts quan van arribat al lloc dels fets. Un altre nen va morir després de ser traslladat a un hospital,segonsvaindicarlapo- licia, que va assegurar que una setena persona estava en “situ- ació crítica”. La policia va per- seguirelsospitósdelcrim,unho- med’uns30anys,ielvaacorra- lar en un carreró sense sortida. Desprésdetreshores,esvalliu- raralapolicia.Nosesaplaiden- titat del sospitós ni la de lesvíc- times mortals del tiroteig. Moren 4 nens i 2 adults en un tiroteig aTexas Una setena persona es troba en estat crític El sospitós, rodejat per la policia. Segueixl’ofensivaisraelianacontraGaza Set civils palestins -tres dones i 4 menors- van morir en els atacsregistratsahiralamatinadaperl’impactedemíssilsis- raelians, amb els quals ascendeixen a76 els morts i a més de 400 ferits en l’operació militar israeliana Marge protector. Aprovatl’últim tràmitperaforar elreiJoanCarles AGÈNCIES. MADRID La llei que dóna aforament als reis Joan Carles i Sofia, la reina LetiziailaPrincesad’Astúriesva superar ahir l’últim tràmit al Se- nat. El polèmic blindatge legal peralsmembresdelafamíliare- ialvatirarendavantambelsvots delPP,UPNiFòrum.PSOEiCIU esvanabsteniriEntesadelPro- grés de Catalunya, PNB i la ma- joriadelssenadorsdelGrupMixt hivanvotarencontra.ElGovern vaaprovarpelprocedimentd’ur- gència l’aforament, vitalici i re- troactiu,ielvaincloureenelpro- jecte de llei orgànica comple- mentàriadelaracionalitzaciódel sector públic. La família reial s’uneix així als 10.000 aforats que hi ha a Espanya. Elspartits deuenalsbancs 237milions AGÈNCIES. MADRID Eldeutedelspartitspolíticsamb les entitats financeres ascendia a principis de 2013 a 237,6 mili- ons d’euros, segons un informe del Tribunal de Comptes. El PSOE era el que més diners de- via:71,6 milions, un 30% del to- tal.ElPPhaviaaconseguitreta- llar el deute en 24 milions res- pecteal2011,peròencaradevia 54 milions. El tercer partit més endeutat era el PNB amb 28 milions d’euros, mentre que en quart lloc figurava, amb 16,7 milionsUnióDemocràticadeCa- talunya. Els seus socis de Con- vergènciaDemocràticadeCata- lunya devien 3,5 milions.
 11. 11. BONDIA DIVENDRES, 11 DE JULIOL DEL 2014 11 ESPORTS PUBLICITAT EllleidatàOriolColomé,asemifinalsdelaCopa El palista lleidatà Oriol Colomé esva classificar ahir per a les semifinals de la categoria de K1 de la Copa del Món de ‘fre- estyle’, que es disputa a Sort fins demà. El català Quim Fon- tané també es va classificar per les semifinals. VICTOR BIGAS REDACCIÓ. LLEIDA El Lleida Esportiu ha anunciat la relació de partits amistosos que jugarà durant la pretempo- rada, que arrenca el dia 16 sota les ordres d’Imanol Idiakez. Els blaus obriran la sèrie de quatre partits el dia 26 a les 19.00 al camp delTamarit, equip deTer- cera,ieldia30jugaranalterreny de joc del Tàrrega, de Primera Catalana, a partir de les 19.00. A l’agost, el Lleida Esportiu ju- garà a la localitat de Sabiñáni- go contra l’actual campió de la LligadelMarroc,elMoghrebde Tetuán, també a les 19.00. El darrer partit de la pretempo- rada serà al Mini davant del fili- al del Barça, previst pel 13 d’agost en horari per confirmar (20.00 o 21.00). Cal afegir que el Lleida Esportiu debutarà en competició oficial el 2 o 3 d’agost, amb el partit de Copa Catalunya al camp de l’Ascó. D’altra banda, el club va fer oficialahirlaincorporaciód’Àlex Cobo per a la porteria. Cobo, de 19 anys, prové del juvenil de la DammdeBarcelona,totiquela sevaformaciótambéhaestaten lespedreresdeSantboià,Nàstic deTarragonaiAtlèticdeMadrid. L’Associacióseguirà competintaPlata REDACCIÓ. LLEIDA L’AssociacióLleidatanad’Hand- bol seguirà competint a Divisió d’Honor Plata després que la directiva hagi acceptat l’oferta d’una plaça per part de la Fede- ració Espanyola (RFEBM). UncadetdelForça Lleida,amblaselecció REDACCIÓ. LLEIDA El jugador de l’equip cadet del ForçaLleida,JordiBergadà,dis- putarà amb la selecció catalana elTorneig de Seleccions Cadets a la localitat d’Utrillas (Terol) aquest cap de setmana. DostriomfsdelCT Urgell altorneigdel Sícoris REDACCIÓ. LLEIDA Raúl Galiano i Llorenç Lladono- sa van aconseguir guanyar al CircuitJuvenild’Estiu,celebrata lesinstal·lacionsdelSícorisClub. Per la seva banda, Gemma Lla- donosa va ser segona. CiUinsta laPaeriaa expropiar elRecasens REDACCIÓ. LLEIDA ElregidordeCiUal’Ajuntament de Lleida i alcaldable, Antoni Postius, ha exigit a l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, que comenci el procés d’expropiació de les dos terceres parts dels terrenys on s’ubica la Societat Esportiva AEM (unatercerapartvaserad- quiridaperl’Ajuntamental2005 per 105.000 euros) per acabar amb el litigi que s’ha obert amb els propietaris arran de la seva intenció de rescindir el contrac- tedelloguerel2016.Fatresme- sos CiU java alertar que aques- tasituaciócomprometlasuper- vivènciad’undelsclubshistòrics de Lleida, fundat el 1925 i que actualmentcomptaambmigmi- ler de persones implicades. ElLleidajugaràun amistósambelTetuán Àlex Cobo, del juvenil de la Damm, incorporació a la porteria Àlex Cobo.
 12. 12. 12 PROPOSTES BONDIA DIVENDRES, 11 DE JULIOL DEL 2014 Cinemes Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Lleida El Gran Hotel Budapest (+12) 16.45 18.30 20.15 22.00 Malditos vecinos (+16) 16.30 18.15 20.00 21.45 Pancho, el perro millonario (apta) (HD) 16.00 17.40 Open windows (+12) 19.20 21.25 La Bayadère (14 juliol: 19.45 h). Retransmissió en directe de l’ópera i ballet, des del teatre Marlinsky de Sant Petersburg Principal Pl/ Paeria, 8 Lleida- Tel.: 902 17 09 38 El encargo (+12) (HD) (dies 11, 12, 13 i 15) 16.00 Transcendence (+12) (HD) (dies 11, 12, 13 i 15) 18.00 20.00 22.00 Trascendence (+12) (HD) (dies 14, 16, 17) 17.00 La Bayadère (14 juliol: 19.45 h). Retransmissió en directe de l’ópera i ballet, des del teatre Marlinsky de Sant Petersburg Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 -Lleida Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Nueva vida en Nueva York (apta) 16.15 19.10 22.15 •00.30 Campanilla, hadas y piratas (apta) 16.10 18.00 20.00 The Amazing Spiderman 2: el poder de Electro (+7) 22.00•00.35 X-Men: días del futuro pasado 16.30 19.00 22.00•00.30 Maléfica (+7) 16.15 18.20 20.25 22.30•00.30 Yo, Frankenstein (+12) 16.10 18.15 20.00 22.10 •00.15 No hay dos sin tres 16.00 18.10 20.20 22.30•00.35 Bajo la misma estrella (+7) 16.30 19.00 22.00•00.15 Occidente es Occidente (apta) 16.15 18.20 20.20 22.30•00.30 Mejor otro día (+7) 20.20 22.20•00.25 8 apellidos vascos (apta) 16.20 18.20 Azul y no tan rosa (+12) 16.00 18.10 20.20 22.30•00.30 Rio 2 (apta) (ds / dg) 16.20 18.20 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Lleida Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Dimecres no festius: Sessió Low Cost (3€) El abuelo que saltó por la ventana y se largó 15.00 16.55 18.50 20.50 22.45 The Kings of Summer (+12) 15.00 Viva la libertà (apta). La jaula dorada (apta) 18.00 El extraordinario viaje de T.S. Spivet (+7) 17.15 19.30 El extraordinario viaje de T.S. Spivet (+7)(VOS) 22.45 Omar (+16) (VOS) 21.10 Violette (+12) 15.00 Un plan perfecto (Amigos con hijos) (+12) 19.00 Borgman (+16) (VOS) 20.50 22.45 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50 Mil maneras de morder el polvo (+16) °11.40 °13.50 16.00 18.10 20.20 22.30•00.40 Mil maneras de morder el polvo (+16) °12.50 °15.00 17.10 19.20 21.30 •23.40 Maléfica (+7) °12.40 °14.30 16.20 18.10 20.00 21.50 •23.40 Perdona si te llamo amor °11.30 °13.35 15.40 17.45 19.50 22.00•00.05 Juntos y revueltos (+7) °11.30 °13.40 15.50 18.00 20.10 22.20•00.30 Juntos y revueltos (+7) °12.40 °14.50 17.00 19.10 21.20 •23.30 Tarzán (+12) °11.35 °13.20 15.05 16.50 No hay dos sin tres (+12) 18.45 20.40 22.35 •00.30 Al filo del mañana (+12) °11.40 °14.00 16.10 18.20 20.30 22.40•00.50 Rio 2 (apta) (3D) °12.00 °13.50 15.40 17.30 Yo, Frankenstein (+12) 19.20 21.00 22.40•00.20 8 apellidos vascos (apta) °11.50 °13.35 15.20 17.05 18.50 Godzilla (2014)(+12) 20.35 22.45 El secreto del cofre de Midas (+12) °11.40 °13.30 15.10 16.50 El abuelo que saltó por la ventana y se largó (+7) (HD) 18.30 20.30 22.30•00.30 Bajo la misma estrella (+7) °12.20 °14.50 17.20 19.50 22.20•00.50 Bajo la misma estrella (+7) °13.30 16.00 18.30 21.00 •23.30 Pancho, el perro millonario (apta) (HD) °11.30 °13.10 °14.50 16.30 Un largo viaje (+16) 18.10 20.15 Sabotage (+16) (HD) 22.20•00.15 X-Men: días del futuro pasado (+12) °11.35 °14.05 16.35 19.05 21.35 •00.05 Mi otro yo (+12) 17.45 19.20 20.55 22.30•00.05 Campanilla, hadas y piratas (apta)(HD) °11.45 °13.15 °14.45 16.15 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ L’avi de 100 anys que es va escapar per la finestra (+7). Dv. 22.30; Ds. 19.00, 22.30; Dg. 18.00, 20.15, 22.30; Dl. 19.00, 22.15 Grace de Mónaco (+7). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 20.00, 22.15; Dl. 22.15 Los Goonies (apta). Ds. 19.00; Dg. 18.15; Dl. 19.00 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Le Wee-Kend (+7). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Tokarev (+16). Ds. 22.30; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ En solitario (+7). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Kamikaze (+7). Ds. 22.30; Dg. 17.30 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Perdona si te llamo amor (+12) (Digital HD). Ds. 22.15; Dl. 22.15 Campaneta, fades i pirates (apta) (Digital HD). Dg. 19.00; Dl. 19.00 Casal C/ Casal, 2. Montblanc - Tel.: 627 57 12 38. www.circusa.com Godzilla (+12). Dg. 19.15; Dl. 22.00 Paris Ctra de Torà. Solsona - Tel.: 973 48 02 77. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ - Dia de l’Espectador 5,50€ Al filo del mañana (+12). Dv. 22.15; Ds. 18.30, 22.15; Dg. 17.15, 19.30; Dl. 22.15 El Casal C/ Major, 36. Almacelles - Tel.: 973 74 23 45. www.circusa.com TANCAT PER VACANCES Era Audiovisuau C/ Av. Calbeto, s/n . Vielha - Tel.: 973 11 92 11. www.circusa.com - Preu dilluns: 3,90€ Campanailla, hadas y piratas (apta) (Digital HD). Ds. 19.00; Dg. 19.00; Dl. 19.00 Transcendence (+12) (Digital HD). Ds. 22.00; Dg. 22.00; Dl. 22.00 L’estrafolàriaaventura d’unavialfer100anys El abuelo que saltó por laventanayse largó Comèdia dramàtica. Suècia, 2013. 14’. Dir.: Felix Herngren. Int.: Robert Gus- tafsson, IwarWiklander, Mia Skäringer. Cinemes: Funatic, JCAAlpicat El fenomen literari mundial L’avi de 100 anys que es va es- capar per la finestra (2012), del suec Jonas Jonasson arri- ba dos anys després a la gran pantalla. El també suec Felix Herngrenhaadaptatlanovel·la querelatavalesaventuresd’un homecentenariqueescapadel geriàtric, i de la qual se’n van vendresismilionsd’exemplars, en trenta llengües diferents. AllanKarlssonesfugadelare- sidència d’avis poc abans de complir els 100 anys. Aviat es veurà immers de forma casual en una trama criminal. És clar que això no és excessiu per a un home que ha viscut els es- devenimentshistòricsmésim- portants del s. XX i que ha co- negut els seus protagonistes. Cartell de la pel·lícula sueca, dirigida per Felix Herngren. Unapel·lículad’acció esbojarradaiviolenta Sabotage Acció. EUA, 2014. 109’. Dir.: David Ayer. Int.: Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington,Terrence Howard, OliviaWilliams. Cinemes: JCAAlpicat. Arnold Shwarzenegger prota- gonitza una altra pel·lícula d’acció,unamésdesprésd’ha- verestatgovernadordel’estat de Califòrnia. En aquest cas, l’actor interpreta un coman- dant que lidera un equip espe- cial de l’agència nord-ame- ricana dedicada a la lluita con- tra el narcotràfic (DEA). Les intencions d’aquest equip, pe- rò,nosóntannoblescomsem- bla, ja que planegen una ope- ració amb el propòsit de que- dar-seelsdinersd’unaxarxade narcotraficants.Quanelsinte- grants d’aquest grup creuen queelseusecretestàprouben guardat, començaran a asses- sinar-los, un a un. La pel·lícula es presenta amb el lema deu milions, deu homes,zerolleialtatiambaixò queda tot dit. Arnold Schwarzenegger en una escena de la pel·lícula. Pel·lícules PROGRAMACIÓ I HORARIS DE L’11 AL17DE JULIOL. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabtes ivigílies de festius.
 13. 13. BONDIA DIVENDRES, 11 DE JULIOL DEL 2014 13 PROPOSTES Guiadel capde setmana Exposicions Ous i cries de dinosaures Espai Dinosfera. Coll de Nargó. Fins al 28 d’agost Mostrad’ousicriesdedinosauredels EstatsUnits,ArgentinaolaXina,que acompanya la niada més gran d’ous de dinosaure d’Europa que esva tro- bar l’any 2005 en el jaciment de Pi- nyes, a Coll de Nargó. Tallers Bastons a la fresca Plaça Major. Mollerussa. A les 20.00 hores Taller d’iniciació al ball de bastons. DiesIuliiaGuissona Parc Arqueològic de Iesso. Guissona. Dissabte, 12. D’11.00 a 13.00 hores Tallersromansperconèixerdiferents aspectesdelavidaal’èpocaromana. Organitza: Museu de Guissona Edu- ardCampsiAjuntamentdeGuissona. Llibres 100 gegants: petita guia dels gegants de Catalunya Terrassa delsTastalletres. Cervera A les 20.00 hores Presentació del llibre, amb la partici- paciódelsgegantersdeCerveraL’ho- radelamarinada.Organitza:Tastalle- tres. Música La màquina del so Teatre Comarcal de Solsona. A les 19.00 hores Concert pedagògic familiar a càrrec dePepGol,dinselmarcdelXXXIIICi- cle de Concerts d’Estiu. Preu: 4€. Real Càmera i Raquel Andueza Capella de Sant Miquel. La Seu d’Ur- gell. Dissabte, 12. A les 22.00 hores ElcicledeconcertsdeMúsicaAntiga alsPirineusofereixelconcertAlbino- niiCaldara:novesmúsiquesalacortde l’arxiduc Carles. Adesira Plaça Països Catalans. Vallfogona. Diumenge, 13. A les 22.30 hores Concert a la fresca amb el grup Ade- sira, per commemorar els 250 anys del repoblament deVallfogona. Projeccions Mostra’t en curt La Sala. Fulleda. A les 21.30 hores Projecciódecincdelsmillorscurtme- tratges presentats a la Mostra de Ci- nema Llatinoamericà de Catalunya 2014.Hihauràfòrumacàrrecdelcrí- tic de cinema i director de la Mostra de Cinema Llatinoamericana de Ca- talunya, Juan Ferrer. 8è Festival Cercacurts Jardins de la Societat Ateneu. Tàrrega. A les 22.00 hores Activitat organitzada per la Societat AteneudinsdelsDivendresalafresca. Gratuït. Diversos 1rCarnavald’Estiu Cervera. Dissabte, 12. A partir de les 10.30 hores El grup de percussió Sound de Secà celebra el seu 5è aniversari amb el 1r Carnavald’Estiu, quecomprènunver- moutpopular,actuacióconjuntaamb la Banda de Vents del Conservatori deCervera,dinarpopular,ruadecar- naval amb la participació de dotze grupsdepercussióimésde200per- sones i concurs de comparses. FestivalBla,Bla Carrers i places de Vallfogona de Riucorb. Divendres, 11 i dissabte, 12. Sisenaediciódelfestivaldenarrativa oralBla,Blaquecomençadivendres, a les 23.00 h amb l’espectacle poètic Esma, de Josep Pedrals. Dissabte, 18.00hinicidelaCercaviladeConte que clourà amb l’entrega de premis delIVConcursdeMicrocontesBlaBla. El País de Banyetes Amfiteatre Camps Elisis, Dissabte, 12 A les 19.45 hores Elgrupd’animacióinfantilLaCrema- lleraofereixl’espectacledecontacon- tesColáis. Concursos 2n Concurs de Cantautors Gat del Rosal (Av. Onze de Setembre). Tàrrega. A les 23.00 hores IIediciódelConcursdeCantautors/es detotelterritoricatalà,acompanyats d’un màxim de dos músics. Esl gua- nyadors participaran al cicle de con- certsTàrregaSonail’enregistrament d’un tema a un estudi professional. Músicaidansesdel mónalTuródelaSeu Dancemusicfusion, associació cultural sense ànim de lucre, que promou la multiculturali- tat i la difusió de les diferents cultures que conviuen en una mateixaciutat,presentaunes- pectaclededansaimúsicaamb ritmes africans, bollywood, dansa oriental, hip hop o dan- sa contemporània amb Valky- ries,grupdedansatribaliScar, grupderapihiphop,amésde laparticipaciód’escolesialtres artistes de Lleida. Música i dansa Dancemusicfusion Turó de la Seu Vella. Dissabte, 12. A les 21.00 i 22.00 hores Entra a bondia.cat si vols informar-te de més actes culturals Sortida i arribada: Ribera de Cardós Dissa bte, 12. TotapuntperlaMarxamés populardelaValldeCardós CinquenaediciódelaMarxaValldeCar- dós-Romànic a la Claror, que uneix un totalde18poblesdelavall,ambunre- corregut de 42 quilòmetres a comple- tarenmenysde10hores.Tambéhihau- ràunacaminadapopularnocompetiti- va i una caminada infantil de 10 quilòmetres per a nens/es de 6 a 12 anys. Hi haurà també un concurs fotogràfic sobre la marxa. Una vetllada de cine Cal Prim. Verdú. A les 22.00 hores Amb Joan Espina violí i Miguel Ángel Dionis, piano. SentselSàhara? Parc de les Basses d’Alpicat. Lleida Dissabte, 12 (18.00 h) i diumenge, 13. (9.00 h) Actes a favor del Sàhara amb muntada de haimes, presència de personalitats saharauís, jocs infantils, tallers, parlaments i dinar popular. Mulla’t per l’esclerosi Diumenge, 13. Piscines municipals de Golmés (10.00 h); Bellpuig (tot el dia) Acte a favor dels malats d’esclerosi múltiple. Discover the hidden animals in the Museum Museu de Lleida. Diumenge, 13. A les 11.00 hores Taller familiar amb nens/es de 3 a 6 anys, on s’hauran de trobar animals amagats a les obres del Museu, i de pas, practicar l’anglès. Gira i gira! Plaça de les Mones. La Seu d’Urgell. Dissabte, 12. A les 18.30 hores Presentació del disc promogut per l’entitat cultural GR3 i el grup sardanista Montserrat de Lleida, amb danses i cançons d’animació amb el so de la cobla. Presentació dins els actes del Correllengua organitzat per l’ÌOmnium. Balaguer. De divendres, 11 a diumenge, 13 LaTranssegre,30anysde diversiócol·lectiva Amb més de 294 barques inscrites oficial- mentlaTranssegrecelebraelsseus30anys d’existència com la festa d’estiu més diver- tida i esborrajada de Balaguer. Paral·lela- ment al descens de les barques pel riu, di- vendres hi haurà batucada i nit de Dj’s; dis- sabte, actuacions musicals amb Autoput, Strombers i Catrock i diumenge, ball de fi de festa. L’organització ha habilitat zona d’acampada gratuïta. Arborètum. Parc Botànic de Lleida. Dissabte, 12. A les 20.30 hores Visita guiada gratuïta: a les 19.00 hores CarlesHerráizensmostra elsColorsdelSud El barceloní Carles Herráiz ofereix un passeigmusical perterresd’Amèricadel Sud, amb peces de compositors com Agustín Barrios, Héctor Villalobos, As- tor Piazzola o Leo Brouwer, composici- ons que van escriure per acompanyar amblaguitarra, undelsinstrumentsmés populars d’aquelles terres. El concert, ColorsdelSud, forma part dels actes programats a les Nits d’Estiu. Sant Llorenç de Morunys, La Coma i la Pedra i Guixers. De divendres, 11 a diumenge, 13. LaValldeLord celebrala IVFiraOccitanocàtara LaValldeLordreviu laculturamedieval i càtara en el marc del Festival Càtar del Pirineu Català amb més d’una vintena d’activitats paral·leles entrevisites gui- ades,gimcanesinfantils,recreacionshis- tòriques, tallers de dansa occitana, de cassoletaoccitanaidevestitsmedievals. ElgrupdemúsicaoccitàGoulamas’k,ofe- rirà un concert dissabte, a les 23.30 h. h o a la plaça de Sant Llorenç.
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIVENDRES, 11 DE JULIOL DEL 2014 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. Descobreixes que algú, potser per qui treballes, t’està utilitzant i no t’ha dit res. Voldràs fer algun moviment, però pensa-ho bé i planteja una estratègia. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Una trucada de telèfon t’anirà molt bé per esbrinar certa informació que et fa estar molt atent als moviments d’algú que t’interessa. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Ullambabusardelatecnologiainodei- xard’estartoteldiapendentd’ellaper- quèaquestasaturaciópotconvertir-se en una excessiva dependència. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Has fet el que devies respecte a un ne- goci, encara que potser has passat per un mal moment en fer-ho i més si està relacionat amb el terrenypersonal. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Avui estaràs xerraire, simpàtic i comu- nicatiu, i et trobaràs amb algú que et caubéiambquilaconversaseràunmo- ment d’alegria i somriures. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Rebutjaràs una invitació a passar uns dies a casa d’algú perquè no creus que siguimassasinceritemsnotrobar-tea gust i amb llibertat d’acció. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Organitzarassumptesfamiliarsolesva- cances dels fillsavui et tindrà ocupat, peròenelfonspensesqueésmillorque ho planifiquis tot, i és cert. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Deixaràs enrere pensaments negatius iposesenvaloralgunesdelestevesvir- tuts, una d’elles sol ser la força de vo- luntat que avui reneix i es fa més forta. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Nohasderenunciaralssomnis,aleste- ves fites personals, per molt que algú intenti dissuadir-te. Només tu saps el que és important per a tu. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Tindràsl’oportunitatd’aprendreacon- viureambungrupipotseralprincipiet costiunamicaperquèhasdeseguircer- tes normes. Serà positiu. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Remenaambcuracertesemocionsque etpodenfermalsietdeixesportar,so- bretot amb la parella. Hi ha alguna co- sa fosca, que cada cop t’afecta més. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Prepares amb il·lusió una festa o una trobada per celebrar alguna cosa que és important per a tu, ja que saps que també servirà per llimar asprors. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop 7 8 Sudoku Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.908 Solucions n. 1.907 3 7 6 9 5 9 3 6 9 1 2 5 7 2 4 1 9 3 4 9 2 7 6 9 1 6 9 4 3 9 6 7 4 1 8 5 2 5 7 1 8 9 2 6 4 3 2 4 8 5 6 3 1 7 9 1 8 3 5 2 9 6 7 4 7 5 4 1 6 8 3 2 9 9 2 6 4 3 7 8 5 1 2 3 7 4 1 8 9 6 5 9 8 5 2 3 6 4 1 7 6 1 4 7 9 5 3 8 2 2. DEMANDAS NOITÈCNIC en tacograf digitals i electri- cista de camió. Enviar currículum a: elec- trauto.llanas@hotmail.comotelf.973205 808. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 14. CONTACTOS ¡¡¡TRAVESTI ARIADNA!!! Rubiaza. Espe- cialistaprincipiantes.Corridasmutuas.Fe- tichismo. Vibradores. 24h. Tel. 678 921 866. CATALANACASADA40anys.Massatgefi- nalfeliç.20€.Telf.622216897. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! PROFESOR MOLA. No hay problema sin solución. Especialista recuperar la pareja, amor duradero, curar impotencia sexual. Resultados garantizados 4 días.Tel. 675 497689. 19. ALQUILERES ZONA UNIVERSIDAD. Apartamento de 1 habitación totalmente reformado. Finca conascensor. 300€.Tel.653751188. ALTILLODE70m2enZonaCarrefour.Ideal paraoficina.250€/653.75.11.88 PRATDElaRiba.Bonitoapartamentode2 habitacionesconcocinaindependiente,Te- rraza de 5m2. Suelo de parquet. Galería. Amueblado y equipado. 425 € / 653.75.11.88 ESTUDIO AMUEBLADO en Rovira Roure. 250€./653.75.11.88 APARTAMENT EN lloguer a cambrils, a pocsmetresdelaplatjaiproperalport.Es llogapertemporadad’estiuidesdesetem- breajunyamoltbonpreu.Informacióivi- sites(finquesCor)Tel.636189656 SALOU, APARTAMENT. Passeig Jaume I. 1ªlineamar.Telf.619357279. 20. TRASPASOS TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i par- lem! ESTRASPASSArestaurantalesGarrigues, ambunpreudelloguerde450eurosmen- suals.Capacitatpera86començals,estot depedraitéunencantespecial.Antiguitat 10 anys. Informació i visites (finquesCor) Tel.636189656 22. VENTAS LESBORGESBlanques:OcasióPiscèntric 120m2 4 habitacions 2 banys 2 terrasses. Areformar.60.000€.FinquesBorgesTel. 670537829. PUIGVERDDELleida,asólo500mdelpue- blo.Almacénde120m2con18.000m2de terreno. 65.000€.Tel.610722297. TORRE BENAVENT de Segria con 2000 m2 de terreno y almacén de 15 m2. Con aguayluz.65.000€. Tel.610 722 297. BENAVENTDESegria.Torre.90m2,salón de 25m2, 3 habitaciones, cocina indepen- diente,terrenode1.700m2conpiscina,al- macén de 25m2, barbacoa. 120.000€ / 617.500.444 TORREENPartidadeLleida,a1km. Casa de125m2yterrenode8.900m2plantado de frutales. Salón con fuego a tierra, coci- na americana. 2 habitaciones. Legalizada (cédulahabitabilidad),luz,aguariego,agua potable. Almacénconcapacidad4coches. 105.000€Tel.610.72.22.97 PUIGVERD DE Lleida.Torre de 40m2 con 700m2 de terreno. Luz y agua dE riego. 35.000€/610.72.22.97 TERMENS. CASA con una superfície de 95m2, con 3 habitaciones, dobles, baño, cocina independiente, salón de 27m2 con fuego a tierra. Jardín de 3500m2.Terraza de 25m2. Calefacción a gasoil. Garaje de 150m2.110.000€.Tel.610722297 TORREDE65m2enRossellocon1600M2 deterrenoyterrazade20m2,2habitacio- nes dobles, salón 25M2, baño y cocina americana. Dispone de Luz y agua de rie- go. 50.000€/610.72.22.97 TORRE BORGES Blanques de 50m2 con garaje, calefacción, agua, luz, piscina, 4.000m2 de terreno. 63.000€ / 610.722.297 VILANOVA DE Segrià. Casa en urbaniza- ción, de 90m2, con terreno de 800m2. 3 habitaciones,salónycocinaindependien- te.Porche.Barbacoa.Luz,cloaca,aguapo- table y de riego, telefono. Legalizada. 99.000€/610.72.22.97 LAPINEDA.Apartamentoa1ªlíneademar. 4 habitaciones, 2 baños. Piscina Parking Comunitario.95.000€/610.72.22.97 CORBINS. CASA adosada 190m2 con jar- dínde60m2ygaraje.4habitaciones,2ba- ños.Buhardilla.160.000€/610.72.22.96 CASAENPlantaBajaenlaBordetaconpa- tiode15m2.3habitaciones.Suelodegres. Calefacción individual a gas. Fuego a tie- rra. 100.000€/610.72.22.96 PISOENAv.Valencia,de105m2,4habita- ciones, 2 baños, salón de 28m2. Exterior. Fincaconascensor.47.000€.Tel.610722 296 EDIFICIO BRASILIA. Piso de 148m2 con Parking.Exterior,con4habitaciones,2ba- ños. Calefacción central. 140.000 € .Tel. 610722296 FERRAN EL Catòlic. Piso con Parking y Trastero de 25m2. 2 habitaciones dobles, baño y cocina independiente. 38.000 € Tel.610722296. GANGAPISalesBorges,reformat,de3ha- bitacions, moblat i amb electrodomèstics, 2banys.40.000€.Informacióivisites(fin- quesCor)Tel.636189656. FINCAAMBcabanadevolta,entreelster- mes de les Borges, de 17.000 m2, plana, possibilitatderegar.Preu22.000€.Infor- mació i visites (finquesCor)Tel. 636 189 656. CASAREBAIXADAaLleida,zonaplaçaeu- ropa, 200 m2 de solar, uns 400 m2 cons- truïts,parkingperatresvehicles,bonacon- servació.Preu170.000euros.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656. CASADEpoblealesBorgesBlanques,molt cèntrica, a reformar, solar d’uns 113 m2. Possibilitatdefinançament,opciódeper- mutaambalgunafincarústicaoaltrapro- pietatimmobiliària.Preu30.000euros.In- formació i visites (finquesCor) Tel. 636189656 FINCADE 30 hectarees ambvivenda a les BorgesBlanques,propdelpoble,sembra- daiambpossibilitatdeserregableambel futurcanalsegarragarrigues.Informaciói visites(finquesCor)Tel.636189656 RESTAURANTDE 400 m2 en venda a les Borges Blanques, a peu de carretera, en funcionament.Capacitatperauns100co- mençals,bastantnouimoltbenconservat. Informació i visites (finquesCor)Tel. 636 189656 23. FINCAS RÚSTICAS FINCARÚSTICAd’uns400m2deregadiu, ideal per a fer-hi hort. Accés per camí as- faltat. Preu 3500 euros. Informació i visi- tes(finquesCor)Tel.636189656
 15. 15. BONDIA DIVENDRES, 11 DE JULIOL DEL 2014 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.00 Els matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.18 El medi ambient. 14.22 Un dia perfecte. 14.30 Telenotícies migdia. Presentat per Carles Prats i Núria Solé. 15.35 Vincles. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. 16.45 Divendres. 19.05 Murdoch mysteries. 20.05 El gran dictat. 21.00 Telenotícies vespre. Presentat per Toni Cruanyes. 21.55 Zona zàping. 22.30 La gran pel·lícula. Green Zone: districte protegit. 2010. EUA. Dir: Paul Greengrass. Int: Matt Damon, Greg Kinner. 00.35 Pel·lícula. Sense escapatòria. 1993. EUA. Dir: Robert Harmon. 02.13 Waterloo Road. 03.04 Ritmes a l’aula. 03.33 Ritmes a l’estudi. 08.39 Lazy Town - Vilamandra. 09.30 Doraemon. 10.48 Els germans Kratt. 11.35 Espies de veritat. 12.22 Els pingüins de Madagascar. 13.10 Què hi ha, Scooby-Doo? 13.57 Shin Chan. 15.10 Bugs Bunny i els seus amics. 16.08 Rekkit, el conill màgic. 17.00 MIC. 17.45 L’abella Maia. 18.25 Doraemon. 19.15 Espies de veritat. 20.03 Tom i Jerry. 20.56 Bola de drac. 21.20 La Riera. 22.05 GR Barcelona. 22.35 GR Pirineus. 23.08 Quarts de nou. El programa del món casteller. 23.35 Catalunya salvatge. 00.30 Terres, homes, aventures. 01.13 L’art a través del temps. 01.38 Tresors del món, patrimoni de la humanitat. 01.52 GR Barcelona. 07.00 Jet Lag. Sèrie. 08.00 8 de 8. 08.30 Catalunya blues. 09.00 Televenda. 11.00 Dinamita. Sèrie. 11.30 Jet Lag. Sèrie. 12.00 Migdia. Presentat per Ruth Jiménez. 14.00 Arucitys. 17.00 S’ha escrit un crim. 19.00 8 al dia. Magazín Dirigit i presentat per Josep Cuní. 22.30 Gran cinema. Litte Odessa. Cuestión de sangre. 1994. EUA. Dir: James Gray. Int: Tim Roth, Edward Furlong, Moira Kelly.Un assassí a sou que treballa per a la màfia russa de Nova York, torna al barri de la seva infància, Little Odessa. 00.30 Pel·lícula. Les armes del diable. 1968. EUA. Dir: Jerry Thorpe. Int: Glenn Ford, Arthur Kennedy, Dean Jagger. Un pistoler retirat torna al seu poble i s’assabenta que la seva dona i filles han estat segrestades pels apatxes. 07.59 La cançó del bon dia del Club Banyetes. Tira diària d’animació en que arriba l’hora d’aixecar-se per a tothom, inclòs per als caragols. 08.00 Club Banyetes (red). 08.15 Notícies en xarxa (red). Presentat per Mònica Mombiela. 09.00 Bonus Music. 10.00 País Km 0. 12.00 ICF World Cup Freestyle Sort 2014. 15.30 Aran TV. 15.40 ICF World Cup Freestyle Sort 2014. 17.30 Promo. 18.00 País Km 0. 20.00 Notícies vespre. Presenta Mònica Mombiela. 20.30 Al dia notícies. 21.00 Diputació de Lleida. 21.05 País Km 0 (red). 23.00 Notícies vespre (red). Presenta Mònica Mombiela. 23.30 Aran TV (red). 23.40 Aliments i territori (red). 23.50 Agrònoms. 00.15 Bonus music. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 07.15 Encierros de San Fermín. 08.30 Telediario matinal. 10.05 La mañana de La 1. Presentat per Mariló Montero. Inclou l’espai Saber vivir del doctor Luis Gutiérrez. 14.00 L’informatiu. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Presentat per Pilar García Muñiz. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.05 Tour de Francia. 17.35 Amar en tiempos revueltos. 18.10 España directo. 20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario 2. Presentat per Ana Blanco i Marcos López. 22.00 El tiempo. 22.15 Viaje al centro de la tele. 23.05 Vivan los bares. 23.55 Ley y orden: Unidad de víctimais especiales. 01.55 Repor. Abajo la persiana. 02.25 TVE es música. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 08.00 TV English. 08.25 Los años del NODO. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED. 11.00 La voz de la imagen. 11.20 Solo moda. 11.50 Documentales. 15.00 Docufilia. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.15 El escarabajo verde. 18.45 Paraísos cercanos. 19.00 Tinc una idea - Clips. 19.15 Vespre a La 2 - Estiu. 19.45 Vespre a La 2 - Informatiu. 20.10 ¡Atención obras! 21.05 El documental de La 2. China en la maleta. 22.00 La suerte en tus manos. 22.20 El cine de La 2. Doble investigación. 01.20 Docufilia. 03.10 Docufilia. Kennedy y Castro, la historia secreta. 03.50 TVE es música. 06.15 Zumba GH edition. 06.30 Informativos Telecinco. Presentat per Leticia Iglesias. 08.55 El programa del verano. Presentat per Sandra Barneda i Joaquín Prat. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentat per Emma García. 14.30 De buena ley. Presentat per Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentat per David Cantero i J.J. Santos. 16.00 Sálvame diario. Presentat per Paz Padilla. 20.10 Pasapalabra. Presentat per Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentat per Pedro Piqueras i J.J. Santos. 22.00 Sálvame Deluxe. Presentat per Jorge Javier Vázquez. 02.30 Premier Casino. 05.00 En concierto. 05.15 Fusión sonora. 06.00 Comprando en casa. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Presentat per Susana Griso. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias 1. 15.45 Deportes 1. 16.00 Tu tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! Presentat per Arturo Valls. 20.00 Atrapa un millón. Presentat per Carlos Sobera. 21.00 Noticias 2. Presentat per Matías Prats i Mónica Carrillo. 21.30 Deportes 2. Presentat per Manu Sánchez. 21.40 La previsión de las 9. 22.10 Cine. El fugitivo. 1993. EUA. Dir: Andrew Davis. 00.45 Cine. Depredador. 1987. EUA. 02.30 Campeonato Europeo de Poker. 03.10 Comprando en casa. 06.00 Minutos musicales. 07.00 Compras de cine. 07.45 Al rojo vivo (red.). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Las pruebas del crimen. 11.30 Informe criminal. 12.20 Al rojo vivo. Dirigit i presentat per Antonio García Ferreras. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. Presentat per Helena Resano. 14.55 Jugones. Amb Josep Pedrerol i Lara Álvarez. 15.30 La Sexta Méteo 1ª edición. 15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. Presentat per Cristina Saavedra. 20.45 La Sexta Méteo. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 La Sexta Columna. 22.30 Equipo de investigación. Gasolina barata; Kalashov el preso nº 1; Pelipincho se busca vivo o muerto; Multimillonarios. 02.45 Juega con el 8. 06.30 Malas pulgas. Presentat per Borja Capponi. 07.20 El zapping de surferos. 08.30 Todo va bien. Presentat per Xavi Rodríguez i Edurne. 09.30 Alerta Cobra. 12.20 Las mañanas de Cuatro. Presentat per Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. 14.55 Deportes Cuatro. Presentat per Manolo Lama. 16.00 Ciega a citas. La cita de las galaxias. 17.00 Avenida Brasil. 17.55 Castle. 19.00 Mi madre cocina mejor que la tuya. 20.00 Noticias Cuatro. Presentado por Hilario Pino. 21.00 Deportes Cuatro Noche. 21.30 Todo va bien. 22.10 El Blockbuster. Rango. 00.10 Cine Cuatro. Gigoló. 01.55 Cine Cuatro. La maldición de Hollow Glen. 03.15 Puro Cuatro. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 11/07/2014 PUBLICITAT Avui felicitem a: Benet, Cebrià, Marcià, Olga, Pius, Plàcid, Sabí, Verònica PUBLICITAT L’enganydeGowex passafactura La facècia de Jenaro Gar- cia, el responsable de l’empresa tecnològica (servei dewifi) Gowex que ha aixecat la camisa als accionistes, als reguladors del mercat i fins i tot al Banc d’Espanya falsejant els comptes de la compa- nyia, ha tingut de retruc víctimes a tot arreu, entre altres llocs Lleida. Gowex cotitzava al Mercado Al- ternativo Bursátil (MAB), que liva obrir el finança- ment bancari fa quatre anys. Doncs bé, aquest mercatva enfonsar-se di- lluns passat a conseqüèn- cia de la malifeta confes- sada per l’espabilat Jenaro i, de retruc,va fer caure un 9,24% la cotització d’una empresa de Lleida. TWITTER @amicsdelalletja «#Lleida campions en #Deute- Municipal #EnMenysDespesa- PerCiutadà i en @radarslleida i suma els de #LLeida city #PSC pic.twitter.com/iSDnqHE1bk» @jubach12 «‘Elteuristrettofavoritoettor- nemelsdiners’.Quèhòstiessón aquests eslògans?» @joelarbones «Cooperativesdeponentoferint nectarinesipresecsa0’20€kg, aquesteselcooperativismeque volem?? #vergonya #lleida #agricultura» @amador_santos «El Parlament rechaza el de- recho de autodeterminación de palestinos, kurdos y saharauis #etfelicitofill» @FontTarrés «Dret a l’autodeterminació? a) Ningú b) Altres sí / Catalans no c) Catalans sí / Al. no d) Cata- lansno/Altres,depéne)Totssí #Parlament» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA SORAYA S. DE SANTAMARIA LavicepresidentadelGovernde Madrid menystè el president de la Generalitat quan diu que no ha demanat parlar amb Ra- joyperòsíquehiestàdisposat. PUNT I A PART FRANCESC ROIG ÉselpresidentdePimecLleida, organització que a través de la sevafundacióajudaautònomsi empresaris que estan en di- ficultats greus per la crisi. Si troben aquesta nena tant guapa, felicitin-la, avui ja fa 8 anys LA FOTOTECA 300 alumnes han participat al Taller del Foc impulsat per la Segarra Camp de treball a Montgai per recuperar antics senders i camins

×