Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia.cat 27/09/2013

441 views

Published on

TITULAR i FOTO: Disputa pels ajuts de la PAC si Catalunya s'independitza

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 27/09/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 Visita’ns també a: Aquest diari es ven conjunta i inseparablement amb El Periódico de Catalunya de divendres 27 DE SETEMBRE DEL 2013 DisputapelsajutsdelaPAC siCatalunyas’independitza En el moment de ser enxampat per la Urbana, intentava vendre material robat a uns vianants Detingutperrobar propde100peces derobainterior d’homeenundia p. 03-04 i Edit. 05 p. 06 PUBLICITAT El ministre Arias Cañete afirma que es perdrien i el conseller Pelegrí ho nega Tallersgratuïtsper difondrelallanade l’ovellaxisqueta p. 09 Laxifrad’hipoteques signadesaljuliolcaua lameitatrespecte2012 p. 08 NÚMERO 1.804 ANY 8 XAVIER LOZANO (ACN) El conseller Pelegrí, el ministre Arias Cañete i l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, amb els respectius bocins de la cinta inaugural de Fira Sant Miquel Condemnes de 12 i 5,5 anys a 2 joves per apunyalar 2 germans el Cap d’Any 2012 L’agressióva tenir lloc durant una baralla que esva produir aTàrrega p. 09 “Som on som per cent anys de decepcions sobre les terceres vies”, afirma Masdóna perinútilsles propostesde PSC iDuran MARTA LLUVICH (ACN) p. 10
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Garrós. Prat de la Riba, 53 Baquero. Riu Ebre, 10 (Doctora Castells) De 22.00 a 09.00 h Zaldívar. Baró de Maials, 20 (Pardinyes) FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Anadon. Balmes, 44 Simó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa) De 22.00 a 09.00 h Martí. Anselm Clavé, 35 AL·LÈRGIES Parietària 1 = Gramínies 4 = Olivera 0 = Artemísia 2 A Blets 4 = Casuarina 0 = Melcoratge 1 = Palmeres 0 = Plantatge 1 D Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 23 al 29 de setembre Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Unaltrediasensepluja ambtemperatures semblantsomésaltes Avui serà un altre dia en el que no s’esperen precipitacions i on el sol mantindrà el protagonisme dels últimes dies, encara que en algunes fondalades de l’interior es poden formar algunes boirines matinals. Quant a les temperatures, aquestes seran semblants o puntualment més altes. Així, les mínimes al Pirineu seran d’entre 8 i 13 graus i entre 17 i 22 a la Plana, mentre que les màximes poden arribar als 30 graus al Pirineu i 32 a Ponent. 07.41 h 19.44 h Minvant www.bondia.cat meteo@bondia.cat DISSABTE DIUMENGE
 3. 3. BONDIA DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE DEL 2013 03 AVUI PUBLICITAT CañetesostéqueCatalunyaperdrà 350milionsl’anysis’independitza Elministred’Agriculturaespanyolqualificade“ciènciaficció”lafuturaexistènciadel’Estatcatalà REDACCIÓ. LLEIDA El ministre d’Agricultura, Ali- mentació i Medi Ambient, Mi- guel Arias Cañete, va augurar que Catalunya perdrà 350 mili- onsd’eurosanualsenajutsagra- ris si s’independitza d’Espanya. Durantl’acted’inauguraciódela 59a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel (Saló Nacional de la Maquinària Agrícola) i la 28a ediciód’Eurofruit(FiraProfessi- onal de Proveïdors de la Indús- tria Fructícola), que se celebra fins diumenge al recinte de Fira de Lleida, Cañeteva manifestar que“comdemostrentotselses- tudis i han dit responsables eu- ropeus, en el cas que Catalunya seseparésd’Espanya,unfetque descarto rotundament, deixaria depertànyerautomàticamenta la Unió Europea i, per tant, no compartirialespolítiquescomu- nes ni les polítiques de suport agrari”. “En un escenari de ci- ència ficció el conseller Pelegrí tindriaungranproblema,jaque delanitaldial’agriculturacata- lana perdia 350 milions d’euros anualsenajutsagrarisdirectes”, va afegir el ministre. Elconsellerd’Agricultura,Ra- maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat deCatalunya,JosepMariaPele- grí, va contestar al ministre i va insistir “en que no prevec que Catalunya surti de la Unió Eu- ropea i, per tant, no hi ha risc de perdre cap fons europeu”. LacontinuïtatdeCatalunyaa la Unió Europea va ser l’única desavinençaentreelministreiel conseller d’Agricultura. Així ho demostraelfetqueMiguelArias Cañete va lloar la bona sintonia que hi ha entre el govern cen- tral i la Generalitat, ja que “tre- ballemcolzeacolzeambelcon- seller,malgratlesdiscrepàncies en diferents temes”. Sobre la PAC, el ministre d’Agricultura,AlimentacióiMe- di Ambient va dir que el Govern espanyol defensa des de l’any 1996l’aplicaciód’unmodelúnic per a tot l’Estat, però que està obert a introduir les particulari- tatsqueespactinsobreelcamp català. AriasCañetevapresidirlain- auguració de la 59a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel i la 28a edició d’Eurofruit, que va comptar amb la presència del consellerd’Agricultura,JosepM. Pelegrí, entre altres autoritats com l’alcalde de Lleida o el pre- sident de la Diputació. El conseller rebat les paraules de Cañete Afirma que “no perdrem cap fons europeu perquè no sortirem de la UE” Bona sintonia entre les administracions Admeten que treballen “colze a colze” malgrat alguna discrepància OBJECTIU DE PELEGRÍ El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali- mentació i Medi Natural, Josep M. Pelegrí, va apro- fitar la inauguració de la FiradeSantMiquelperre- clamaralministreques’in- cloguessin les hectàrees de fruites, hortalisses i vi- nya a les ajudes directes del primer pilar de la nova PAC (Política Agrària Co- muna):“Empermetoinsis- tir-hi en aquest acte, i a Lleida, perquè el Ministe- ri es reconsideri aquesta qüestió:persernecessari, perserconvenientiperser just. Et demano, per tant, que s’acceptin les nostres al·legacions i es recon- sideril’exclusiód’aquestes hectàrees, tan importants per a la nostra economia agrària”. Pelegrí va voler remarcarl’esforçilaferma voluntatdeproduirdesde lamàximaqualitat,perser més competitius. Evitarquecerts cultiusquedin foradelaPAC El ministre d’Agricultura va presidir la inauguració de la 59a edició de la Fira de Sant Miquel AJUNTAMENT DE LLEIDA
 4. 4. 04 AVUI BONDIA DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE DEL 2013 Lapresadel’Albagésestarà acabadaabansdel2016 Arias Cañete anuncia el desbloqueig de les obres, ara aturades per falta de diners REDACCIÓ. LLEIDA El ministre d’Agricultura, Ali- mentacióiMediambient,Miguel Arias Cañete, va subratllar el compromís del govern central ambelsistemadelSegarra-Gar- rigues. Va ser en aquest sentit quevaanunciarlacontinuïtatde laconstrucciódelapresadel’Al- bagés, les obres de la qual ara estavenenstandby.AriasCañe- te va explicar que el Segarra- Garriguesés“unainfraestructu- ra d’enorme importància que permetrà el reg de prop de 69.100 hectàrees i servirà per subministrar aigua potable a més de 83.000 habitants de 43 municipis”.Peraixò,vaafegir,el convenisubscritentrel’Estatila Generalitat preveu una inversió total de 444,75 milions d’euros, de la qual ja s’ha executat un 81%. Elministrevaaclarirquedins d’aquesta infraestructura hi ha la presa de l’Albagés, les obres de la qual estaven suspeses per falta de viabilitat tècnica i eco- nòmica. Davant aquesta situa- ció, Arias Cañete va anunciar l’acord entre ambdues adminis- tracions per donar continuïtat a la construcció de la presa. Per tant, la societat AcuaEs, depe- nentdelMinisteri,vaaprovardi- mecreslamodificaciódelprojec- te, de manera que es mantindrà El canal Segarra-Garrigues, a les portes d’arribar a la presa de l’Albagés ORIOL BOSCH (ACN) lacapacitatútilde80hectòme- tres cúbics, amb un increment del20%delpressupost,de47a 56 milions d’euros. El ministre va explicar que la presa hauria d’estar llesta abans del 2016. Les obres permetran posar en reg20.000hectàreesl’any2017. El titular espanyol d’agricul- tura va destacar la bona entesa amblaGeneralitatpertrobarles vies de finançament del projec- tequevadefinircom“unadeles obresd’infraestructurahidràuli- ca més importants d’Espanya” quemalgrathavertingutproble- mesdefinançamenttiraràenda- vant. Al juliol, la Generalitat va aprovar la destinació de 60 mi- lions d’euros fins el 2017 per continuar les obres del canal, que permetran regar a Sarroca (Segrià),Verdú(Urgell),l’Aranyó (Segarra),CastelldansilesBor- ges Blanques (Garrigues). Compromís de Madrid amb el canal Ja s’ha executat el 81% del Segarra-Garrigues 20.000 h podran regar al 2017 El nou projecte manté la capacitat del pantà Rosvolel sectoralPla dePolítica Industrial En defensa la potència REDACCIÓ. LLEIDA El paper de les llotges com a fi- xadores de preus, la finalització del canal Segarra-Garrigues, la liquiditat de pagesos i rama- ders i l’agroalimentació com a sectorindustrialvanserlesprin- cipalsrevindicacionsquel’alcal- de de Lleida,Angel Roa,va llan- çar ahir en la inauguració de la 59a Fira de Sant Miquel. Al seu discurs, el paer en cap va insis- tir que el Pla de Política Indus- trialqueestàrealitzantelconse- llerFelipPuiginclogui,també,el sector agroalimentari, “el més potent dels sectors industrials catalans”. L’alcalde de Lleida es vamostrarconvençutqueunpla industrial per a Catalunya ha de tenir la indústria agroalimentà- ria com a prioritat. “És el primer contribuentalPIBdeCatalunya itambédecisiualarestadel’Es- tat” i “per la seva naturalesa i la capacitat d’adaptació, és el que aporta més estabilitat a la com- plexasituacióeconòmicadelpa- ís”, va assegurar. El paer en cap va assenyalar els tres puntals que garantei- xen el progrés i les rendes agrà- ries: els plans de desenvolupa- ment rurals, els plans de millora delesexplotacionsilesassegu- rances agràries. Ros creu que “cal garantir les aportacions de l’Estat i de la Generalitat”. REDACCIÓ. LLEIDA La protecció de les Indicacions Geogràfiques és una de les àre- es prioritàries de la negociació de l’Acord de Lliure Comerç en- tre la UE i els EUA pel que fa al sector agroalimentari. Així ho manifestà Luis Quevedo, direc- tor de Relacions Internacionals, clubsdepaïsosindustrialitzatsi l’OCDE de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupa- mentRuraldelaCEiundelsex- pertsnegociadorsdelbàndoleu- ropeu que, des de juliol, treba- llen per lacord bilateral. A l’acte tambéesvapresentarl’últimnú- mero de Dossier Europa. LaUEvolprotegirlesIGP enl’AcorddeLliureComerç El negociador de la CE Luis Quevedo, a l’esquerra de Rafa Gimena MISSATGES REDACCIÓ. LLEIDA El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, va traslladar alministred’Agricultura,Alimen- tació i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, la persistent pro- blemàtica que suposen les pe- dregades per al sector agrari de les comarques lleidatanes. “Cadaany,laclimatologiaim- previsible posa entre les cordes l’esforç i el treball de milers de famílies lleidatanes i requereix inversions milionàries de parti- cularsiajuntamentsperreparar els danys”, va dir Reñé dirigint- se al ministre en el transcurs de la inauguració de la 59a edició de la Fira de Sant Miquel. El president de la Diputació de Lleida va afegir que la Fira, com a “punt de trobada, refle- xióiintercanvideconeixement”, és el millor escenari per parlar d’aquesta i d’altres qüestions que afecten i preocupen el sec- tor agro-ramader i a totes les institucions locals. Per aquest motiu, la corporació ha organit- zatlajornadatècnicaParlemdel iodur de plata. Reñéposasobrelataula elproblemadelapedra Insisteix que calen solucions per minvar-ne l’efecte Joan Reñé, en la inauguració DIPUTACIÓ DE LLEIDA Mésde1.300 productorsen lavenda proximitat REDACCIÓ. LLEIDA Elconsellerd’Agricultura,Rama- deria, Pesca, Alimentació i Me- di Natural, Josep M. Pelegrí, va inaugurar ahir en el marc de la FiradeSantMiqueldeLleida,la jornada Lavenda de proximitat i laseguretatalimentària.Enelde- curs de l’acte, el conseller Pele- grívaexplicatquedesdelDepar- tamentqueencapçalas’haassu- mit el repte d’incrementar el consumdeproducteslocals.Per aquestmotiu,“hemimpulsatun segell oficial de la Generalitat que indica la venda de proximi- tat, una certificació llargament reivindicadatantpelsectorcom pels ciutadans i que permet do- narconfiançaalconsumidorise- guretatiproteccióalproductor”, vaafirmarelconseller.Jas’hihan adherit 1.310 productors.
 5. 5. BONDIA DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE DEL 2013 05 OPINIÓ UnanyméscommemoremelDia Mundial del Turisme i ho fem plenament convençuts que mai res serà com era abans, i si em permeten, cal que sigui així. Mentrealgunssegueixenemmi- rallats amb les dades – fredes- Avui, com cada 27de setembre, secelebraelDiaMundialdelTu- risme,enguanysotaellema“Tu- rismeiAigua”.Unafitaassenya- lada en l’agenda de tots aquells qui tenim la sort d’estar relacio- nats amb aquest sector. Reconec que la primera temptació en escriure aquestes líniesvaserferunamenadedes- cripció, entre històrica i actual, delquerepresentaelturismeper a la societat en general i per a Lleidaenparticular,lessevesca- racterístiques principals, el per- què d’aquesta celebració, la se- vaimportància,etc.,peròelsdits vanmarcarpelseucompteunal- tre camí -com gairebé sempre, d’altrabanda-enpensarmésen- llà, en allunyar-me una mica, en preguntar-me “com seria un mónsenseturisme?”.Ushoheu plantejatmai?Unmóntancatso- que ens dóna l’estadística.... de turistes, de pernoctacions, de despesa, essent incapaços d’avaluar amb profunditat que és el que està passant i conse- qüentment,noprenentlesdeci- sionsnecessàries,altres–desde Turisme de Lleida i La Paeria- treballemambl’objectiudesitu- ar el sector com un ferm aliat, amb altres sectors com l’agroa- limentari,peralacreaciód’ocu- pació, per créixer en la igualtat efectiva,iespecialment,perdo- nar noves oportunitats als nos- tres joves. Aquestanyseràelprimerany que sortirà la primera promoció del nou Grau de Turisme de la Universitat de Lleida, nois i no- iesquen’hanfetopció,iqueamb esperançavandecidircursaruns estudis relacionats amb un dels sectors econòmics que, a priori, aguanta més la situació de crisi quealtres.Unsestudisorientats a l’empresa però també i es- pecialment,asatisferlesneces- sitats d’un territori ric en recur- sos però pobre en creació de producte i en estratègia de co- mercialització. Elsectorrequereixdecisions, primer, per construir veritables carreres professionals atès no podemseguirabonantelmercat de treball de perfils professio- nalssensecaporientacióal’em- presa i al client, i molt especial- ment, sense escoltar el què ens demandenelsdiferentsmercats. Però tampoc podem perme- tre’ns, i menys ara, perdre capi- tal humà perquè no se sap ni com ni on aquesta nova forna- da de professionals poden des- envolupar llurs competències. Segon: On és la nostra in- tel•ligència turística? De quina millor forma se’ns pot transferir lainformaciódeformamésade- quada,compodemacompanyar millor a les empreses d’un sec- tor que malgrat tot encara són capacesdecrearllocsdetreball. Calennovespolítiquesquecon- solidinprocessosinnovadorsno tantsolsaplicatsal’empresasi- nótambéenlaconfecciódepro- ducte. Catalunya és una de les principals destinacions turísti- ques a Europa, no hi ha dubte, però és un país desequilibrat i pertant,injust,especialmentper a les Terres de Lleida. No val a dir que sectors clàssics –com el sol i platja- són els que més es demanden perquè les mateixes dadesquecondueixenalcofois- me demostren com els nostres competidors en mercats com el cultural, el del turisme rural o el gastronòmic creixen. Itercer:Calposaralserveidel turismealtrespolítiques,instru- mentals,peraconsolidarunsec- tor que agradi o no, ha de li- derarunnousistemaeconòmic. Certésqueelturismeésunsec- tordepenent,delasituacióeco- nòmica, de l’entorn geopolític, peròméscertésquealtressub- sectors depenen cada vegada més de la bona gestió turística. Qui dubta que el turisme és el que contribueix de forma deci- dida al manteniment del patri- moni,odelconsumdelsnostres productes agroalimentaris. Ca- len doncs polítiques més ama- bles amb el turisme perquè ca- lennovespolítiquesturístiques. bre sí mateix, un dèficit permanent de coneixe- mentmutu,laimpossibi- litat de veure, compartir i entendre altres cultures, al- tresformesdeser...Unmónin- volucionat, lent i egoista, un món més trist, més pobre, una societatgrisacapbussadaenun mar d’ignorància, abocada a viure en el limitat espai d’allò queliésproper,coneguti,per tant, senzill d’assumir. En de- finitiva,unasocietatsensemi- res ni esperit encuriosit (ba- se, com deia Aristòtil, de tot coneixement). Aquestaéslagrandesadel turisme, precisament, la de provocardemaneranaturalla interrelació entre humans, unainterdependènciaquesu- ma.Lad’oferirl’oportunitatde mostrarimostrar-nosalsaltres irebre,enjustacorrespondèn- cia, els beneficis del seu gaudi. Em podreu dir que aquesta és unavisiónaïf,innocent,quasiin- fantil, tot al•legant que el turis- me és un negoci... i probable- ment teniu raó, excepte en un DiaMundialdelTurisme:“TurismeiAigua” Ésl’hora d’unnou turisme DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial La Fira de Sant Miquel va arrencar ahir amb una nova edició en la qual, si més no el primer dia, el sector agrícola i ramader va quedar en alguns moments en un segon terme per deixar espai al debat sobiranista. Mentre al Parlament català se celebra- va la 2a jornada del Debat de Política General, a Lleida, el ministre d’Agricultura, Miguel Arias Cañete, va tornar a atiar el foc ‘avisant’ els pagesos que si Catalunya s’independitza es quedarà fora de la Unió Europea i el sector perdria 350 milions anuals en concepte de la PAC. El conseller Pelegrí no va trigar en respondre-li que Catalunya no quedarà fora de la UE. La realitat és que no ho sap ningú què passarà. ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat). FiraSantMiquel,enpledebatsobiranista petit detall: no “és” un negoci, l’”hem convertit” en un negoci, que és molt diferent. No és un negoci quan, per efecte de l’ai- gua(curiosamentellemad’en- guany, com esmentava abans), un càmping queda malmès i els “turistes” tru- quen al propietari per manifes- tar-li la seva voluntat de vi- sitar-lo i poder així ajudar en lestasquesd’arranjamentide rellançamentdel’establiment. Noésnegociquanel15%dels turistes que han visitat la Val d’Aranaquestestiuhohanfet imbuïtsd’esperitsolidarides- prés dels aiguats patits per aquestajoiadelPirineu.Noés negoci quan uns joves apro- fiten el seu període devacan- ces per anar a un país africà i, almateixtempsqueelvisiten, gaudeixen i coneixen, ajuden, tenen cura i distreuen els in- fants necessitats d’un poblat determinat. No és negoci quan un grup organitzat de dones ju- eves visiten el nostre Pirineu i, alhora que recorren els seus ca- mins -els mateixos que alguns dels seus avantpassats varen trepitjar esperançats fa70 anys fugint de la barbàrie-, s’impli- quen en tasques socials i de su- port al territori. No,noensequivoquem,noés nomésnegoci...peròposatsque hosigui,fem-hobé:oferimalvi- sitant el millor de nosaltres ma- teixos;acollim-loagraïtsperha- ver-nosregalatelseutempsiles seves expectatives, el seu mo- mentd’esbarjoilasevavoluntat d’integració en una cultura, la nostra, que sempre s’ha carac- teritzatperrebreelforasteramb els braços oberts i el cor dispo- sat, vingués d’on vingués. I fem palesa aquesta actitud de manera més evident ara, quan alguns volen mostrar-nos com una societat enrocada en si mateixa, amb visió limitada. Per això, avui, 27 de setem- bre,DiaMundialdelTurisme,és una magnífica ocasió per rei- vindicar-nos, no pas com a des- tinacióturística,sinócoma“Po- bleObertalTurisme”.Ambtotel que això significa. Jordi Blanch Capellades Firector del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida Regidor de la Paeria. President de Turisme de Lleida Fèlix Larrosa
 6. 6. 06 OPINIÓ BONDIA DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE DEL 2013 Cartes al director El que semblaria una consigna de la Inquisició, s’està aplicant al Montsec. És a dir, s’hi tenen més en compte els assumptes celestials que els terrenals. Per això,laGeneralitatanunciaamb bombo i platerets el Montsec coma6èdestíturístici3areser- va Starlight del món per les bo- nes condicions del cel nocturn que permeten la contemplació òptima d’estels. Les distincions Starlight, avalades per la Unesco, contri- bueixenaldesenvolupamenttu- rístic relacionat amb l’astrono- mia i la descoberta dels valors naturals,culturalsipaisatgístics vinculats. Però aquests valors resten desprotegits,jaque elMontsec no ha estat declarat parc natu- ral,comaixíhodictaminenlare- soluciódelaDiputaciódeLleida del 13/06/81, el Parlament i els compromisos dels tripartits. Però,lamancadevoluntatpo- lítica, que deixa amb dèficit de figuresdeprotecciólesterresde Lleida,adiferènciadelarestadel Principat,lainoperànciadel’ex- tingit Consorci del Montsec i el Corría el mes de septiembre de 1988 en la Academia General BásicadeSuboficiales(AGBS)y aquel comienzo de curso traía unanovedadimportante:nueve mujeresvestidasdeuniformeini- ciaban el plan de estudios cor- respondienteasuformaciónco- mo Asistentes Técnicos Sanita- rios (ATS), hoy denominado diplomatura en Enfermería . Entonces, la AGBS, además de formar a los suboficiales del Ejército, desarrollaba la forma- ciónbásicamilitardelosATSdel Cuerpo de Sanidad Militar que duraba 4 meses. Los ojos y las bitabilidad, se consideraba que su presencia era más bien un problema. Huboqueesperaronceaños, coincidiendo con la progresiva profesionalización de los solda- dosymarineros,paraquesepro- dujera la total igualdad, elimi- nandolaslimitacionesdelamu- jerendeterminadosdestinos.De esta forma Españaysus FAS ti- enen una reglamentación de lo más avanzada entre los ejér- citos de nuestro entorno en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades para ambos gé- neros.Hoyhaymujeresentodas lasunidadesdeélitedemostran- doquelaaptitudylacompeten- cia no entienden de sexo. Sielparadigmadeejércitooc- cidental es el de EEUU, la situa- cióndelamujerensuejércitono es precisamente envidiable, so- bre todo en zonas de conflicto. RelatalaperiodistaMónicaBer- nabé en su libro “Afganistán” (Ed. Debate 2012), muy sen- sible y comprometida con la si- tuación de la mujer afgana, que las soldados americanas sufren a menudo agresiones sexuales, lo que las obliga a ir armadas dentro de las bases o campa- mentos americanos para poder defendersedesuspropioscom- pañeros. Este asunto es un pro- blema recurrente para el Pentá- gono(asimiladoanuestroMinis- teriodeDefensa)quecuentacon programas internos de preven- ción para este tipo de agresio- nes.Enelejércitoestadouniden- selamujerrepresentael 14,6% de los efectivos. Afortunadamentenoeselca- sodelasFASespañolas.Lamu- jermilitarrepresentael12,3%de losefectivosysudistribuciónen- tre los diferentes ejércitos es muy similar, pero el porcentaje alcanza el 20% en los Cuerpos Comunes, sobre todo entre el personal sanitarioyjurídico. Tambiénesmuydisparladis- tribuciónentrecategoríasoem- pleos militares. En la categoría de tropa y marinería la mujer representacasiel17%,mientras queespocosignificativasupre- senciaentrelossuboficialescon un 3,2% y muy discreta entre losoficialesconun7,3%.Laten- dencia de los últimos años es a estabilizarse,segúnelObserva- torioMilitarparalaIgualdad.Es- te Observatorio, a raíz de lo que señalaba antes, no recoge un áreadetrabajoespecíficasobre la violencia de género. Aunque se dan casos muy puntuales de violenciadeestetipo,esteórga- no del Ministerio de Defensa se centrahoy,másenaspectosque afectanalaigualdaddeoportu- nidadesentremujeresyhombres militares. Asuntoscomolaconciliación familiar,enunaprofesióndonde la movilidad y la disponibilidad delpersonalesunapremisa,han llevado a crear, a fecha de hoyy encolaboraciónconlasComuni- dadesAutónomas,25centrosde educación infantil, que dan ser- vicioamásde1.300niñosende- terminadas bases y acuarte- lamientosmilitares,aspectoim- pensableparaaquellaspioneras de hace 25 años. Estasensibilidadesunadelas consecuencias de la “feminiza- ción” de los ejércitos. La incor- poracióndelamujerhatraídosa- vianuevaenlosrecursoshuma- nosdelasFAS,perotambiénha dado una imagen de apertura y demodernidadacordeconlosti- empos. Hoy las FAS están más enriquecidasylapresenciadela mujer se ha convertido en algo normal. temor injustificat dels ajunta- ments a les restriccions benefi- cioses per a l’interès comú, prò- piesd’unespaiprotegit,hanatu- rat la constitució del parc. A causa d’aquesta manca de protecció efectiva de l’espai, el CongostdeMont-rebeinovapo- der ser declarat patrimoni de la humanitat i s’ha vist amenaçat perunapresahidroelèctrica,en- tre altres conflictes generats a partir de la polèmica carretera del Doll. Dubto que expliquin al turis- me astronòmic perquè el Mont- sec,totiacollirzonesPEIN,Xar- xaNaturaidegraninterèsagra- ri, encara no és un parc natural i que es va construir un observa- torienvaintunespaiZEPAiLIC. Mentreestiguemmirantalcelno ensadonaremdelquepassaala terra. ElMontsec:protegirelcel ioblidarlaterra mentes masculinas de los mi- litares tuvieron que ir acostum- brándosealapresenciafemeni- na, no sin anécdotas y algunas actitudes forzadas, que ellas llevaban con más naturalidad que sus mandos y compañeros de curso.También las poblacio- nesdelPallarsempezabanaver conciertacuriosidadoexotismo mujeres con faldas de color ca- qui. Aquel año marcó un hito en lasFuerzasArmadaspuesrepre- sentó la lenta pero continua in- corporación de la mujer a las Fuerzas Armadas (FAS). Con la reticencia y prudencia que toda novedad comporta en una pro- fesión eminentemente masculi- na, la presencia militar feme- ninafueganandoespacioslabo- rales dentro de las FAS hasta llegar a la igualdad total con el hombre en la actualidad. LasFASespañolascomenza- ron imitando a otros ejércitos conmayorexperienciaenlapre- sencia de la mujer en sus filas. Así,selimitabaalamujereldes- tino en determinadas unidades (Lalegión,paracaidistas,subma- rinos…) que por las condici- onesdeexigenciafísicaodeha- “No em consta” Fidel Navarro. Secció sindical de CCOO a l’Ajuntament de Lleida. Aquestaéslafrasedemodaa laPaeria.Éslafrasequenoad- met res. És la frase que ho ex- cusa tot, però també és la fra- se que demostra de forma fe- faent que o bé realment no es falafeinademanerarigorosa o bé que sí que et consta, pe- ròquet’estimesmésmirarcap un altre costat. A la Paeria de Lleida, amb la política de recursos humans hem acumulat, desgraciada- ment, en els últims temps, massa“noemconsta”.Quehi ha denúncies de manca de transparència... per resposta obtens un “tot es fa segons la normativa establerta”. Que es parla d’incompliment dels principis constitucionals que haurienderegirl’accésaqual- sevol lloc de treball: “no em consta, tot es fa seguint la le- galitat vigent”. Que hi ha més recursos presentats que mai alsprocessosd’accésalsllocs de treball municipals: “no em consta”. Doncs sí que n’hi ha, de presentats, sí que n’hi ha. Llavors, per a què serveix l’equip de recursos humans: unaregidora,unadirectorade servei i una recent cap de ser- vei? I la gran remada final: “qui no estigui d’acord, pot presentar elsrecursosqueestimiconve- nients”. Quina barra! Què es presentirecurs!Comsiaques- tafoslasolució.I,mentrestant, què? Des de Paeria, per la via administrativa denegaran to- tes les peticions del ciutadà, això si es dignen a respondre, i apa! cap al contenciós admi- nistratiu,quesifallaafavordel ciutadà,l’Ajuntamentrecorre- rà i acabaràs al Tribunal Su- perior de Justícia: és a dir, en- tre pitos i flautes, uns quatre anyets d’espera per obtenir una resposta del sistema a la tevaconculcaciódedrets!Lla- vors troba qui t’ha mort... Percert,sabeuquipagaelsre- cursos que ha perdut i conti- nuarà perdent l’Ajuntament? Els recursos es paguen amb els diners de tots el contribu- ents, inclosos els recurrents. Diners que tant costen de re- captar i dels quals tan fàcil- ment es disposa. Així, jo tam- bé ho diria: “presenta recurs que aquí t’espero”. LasecciósindicaldeCCOOdi- em prou a la frivolitat amb la qual es duen a terme les polí- tiques de recursos humans a l’Ajuntament de Lleida. Que totselsprocessosselectiussi- guin d’una vegada rigorosos, ques’acabind’unavegadaels amiguismesielsclientelismes que deixen sense opcions la resta de ciutadania. Sempre,peròaramésquemai, cada cèntim de despesa a qualsevol estament públic ha detenirunajustificacióforade qualsevol dubte i a disposició d’aquellquelavulguiconèixer. Si es fan bé les coses no hi ha res a amagar. Si tot és justifi- cable, no hi ha necessitat de presentar plets. El sistema no ha de ser una trava, sinó un instrument a favor de la ciu- tadania, de tota la ciutadania, sense distinció. Doble rasero María Caro. Lleida. En CiUyERC se muestran es- candalizados por el incidente en el centro Blanquerna de Madrid del 11 de septiembre. Yo también lo condeno pero me sorprende el doble rasero de estos partidos. En Catalu- ña también se producen ac- tos violentos de grupos inde- pendentistas igual o más gra- ves.Porejemplo,enmiciudad, en Lleida, un grupo de inde- pendentistas arrasó por Sant Jordi la carpa del partido Ciu- dadanosysu coordinador fue lesionado.Yenmayotambién destrozaronapatadastodoel mobiliario de la sede del Par- tidoPopularyagredieronasus militantes.Estaríabienqueal- gunos que han puesto el grito enelcieloporunincidenteais- ladoenMadrid,condenencon igual contundencia la con- tinua violencia contra las se- des y los actos de partidos no nacionalistas en Cataluña. 25añosde lamujeren lasFAS A causa d’aquesta manca de protecció efectiva de l’espai, el Congost de Mont- rebei no va poder ser declarar patrimoni de la humanitat i s’ha vist amenaçat per una presa David Colell Orrit Escriptor ecologista Coronel Pablo Martínez Delgado Subdelegado de Defensa en Lleida
 7. 7. BONDIA DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE DEL 2013 07 PUBLICITAT
 8. 8. 08 LLEIDA BONDIA DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT REDACCIÓ. LLEIDA AgentsdelsMossosd’Esquadra van detenir aquest dimarts a la capitallleidatanatreshomes,en el marc de dues investigacions que s’havien obert arran de dos robatorisques’havienperpetrar recentment. Per una banda, els Mossos van arrestar dos homes com a presumptes autors d’un roba- toricomèsenunestablimentdel carrerBaródeMaials,albarride Pardinyes,onelslladresvanac- cedirdesprésdetrencarelvidre i s’haurienendutvideojocs,con- soles,amésdediferentsaparells d’electrònica. Els responsables de la inves- tigacióesvanadonarquelades- cripciódelslladrescoincidiaamb la de dos homes que dijous de la setmana passada havien ro- bat una bicicleta d’un pàrquing del carrer Josep Pla de Lleida. D’aquestamanera,elsagents delsMossosvanacudiraldomi- cili dels sospitosos, que es tro- bava ubicat al carrer Manuel de Montsuar de la capital del Se- grià,on,finalmentvanserdetin- guts. VINTENA D’ANTECEDENTS Es dóna el cas que un dels arrestats és clarament reinci- dent, ja té una vintena d’an- tecedents per fets similars. Altrament, agents dels Mos- sos d’Esquadra van detenir un altre veí de Lleida, de 44 anys, comapresumpteautord’unfurt enunabotigaderobaqueestro- bava situada en l’Eix Comercial de la capital lleidatana, que va tenirlloccapalesdotzedelmig- dia,d’ons’hauriaendutrobaque vaestarvaloradaenuns500eu- ros. GRÀCIES A LA DESCRIPCIÓ FACILITADA A partir de la descripció faci- litadaperlaresponsabledel’es- tabliment,efectiusdelsMossos d’Esquadravan poder localitzar poc després el presumpte autor delsfetsalcarrerVeguerdeCar- cassona. L’home,ambantecedents,va reconèixer el furt davant dels agents iva explicar que ja havia venut la roba pel Centre Histò- ric de Lleida. L’homevaquedarenllibertat ambcàrrecsdesprésdedeclarar davant del jutge. 2detingutsperrobar videojocsaPardinyes Van assaltar de matinada una botiga al carrer Baró de Maials REDACCIÓ. LLOC El Centre de Cultura Popular i Tradicional de Lleida va acollir ahir alvespre una tertúlia sobre laTrobadaGeganteradeLleida. L’activitatParlemdeFestava néixerl’any2007comunactede reflexió, de debat i d’intercanvi al voltant de diferents aspectes festius i se celebra just abans que comencin les festes, ja si- gui la Festa Major o les Festes de laTardor. Alllargd’aquestsanys,elPar- lemdeFestahatractattemesdi- versos, alguns d’àmbit general, sobreelsdiferentselementsque configurenlesfestes,s’hihanfet presentacions de publicacions, monogràfics... AquestesFestesdelaTardor elParlemdeFestas’haviadedur a terme als baixos de l’església de Sant Martí, on s’està gene- rant el Centre de Cultura Popu- lariTradicionaldeLleida,unes- paigestionatperl’ACPTAurem- biaix. Estavaprevistqueparticipes- sinenlatertúlia GerardPouget, ElsGegants protagonitzenlaxerrada ‘Parlemdefesta’ Tertúlia sobre laTrobada Gegantera de Lleida Els gegants de Lleida, a debat HERMÍNIA SIRVENT (PAERIA) Detingutperrobar90 pecesderobainterior Quan elvan enxampar intentava ‘vendre’ el gènere REDACCIÓ. LLEIDA LaGuardiaUrbanavadetenirdi- mecres un home per furtar roba d’una botiga. Així, el responsa- bled’unabotigasituadaal’avin- guda de Balmes va requerir una patrullaperquèunhomelihavia sostret unes peces de roba inte- riord’home.Totseguit,lapatru- lla va localitzar un individuque coincidia amb la descripció do- nadaiqueestavaoferintalaven- darobainteriormasculinaauns vianants. Els agents van identi- ficar-lo ivan comprovar que du- iaasobre4calçotets.Totseguit, el responsable de l’establiment explicà que aquest home aquell dia havia furtat al voltant de 90 peces de roba interior, a més de lessostretesaltrescops.Totple- gat valia uns 1.200 €. Laxifra d’hipoteques cauun50% REDACCIÓ. LLEIDA El nombre d’hipoteques signa- desaljuliold’aquestanyalesco- marques de Lleida va caure a la meitat en relació al mateix mes de l’any passat. Així, segons l’Institut Nacional d’Estadís- tica, es van signar 106 contrac- tes, el 50% menys que el juliol del 2012. Tot i així, respecte el juny, va augmentar un 8,16%. L’importmitjàdecadaprésteces va situar en els 81.934 euros. ‘Músicaperabebés’al’escolaPonsRosselló L’Escola de Música Pons Roselló, per dotzè any i amb molt d’èxit,realitza,elcursdePetitsMúsics,Músicaperabebèsper a nens i nenes de 0 a 2 anys acompanyats del pare o la mare. estudiósdelmóngeganteritim- baler; Adrián Soriano, vocal de les terres de Lleida de l’Agrupa- ciódeCollesGeganteresdeCa- talunya i membre del Grup Cul- tural Garrigues i de Gegants Som, i Pau Plana, tècnic de fes- tesiculturapopulardel’Ajunta- ment de Lleida. Un tenia una vintena d’antecedents Tots ells per fets delictius similars Un altre va robar roba per valor 500 € L’home va reconèixer el furt i va explicar que ja s’havia venut la roba
 9. 9. BONDIA DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE DEL 2013 09 COMARQUES REDACCIÓ.TÀRREGA L’Audiència de Lleida ha con- demnata12i5anysimigdepre- só dos joves per apunyalar dos germansdurantunabarallaque va tenir lloc la nit de Cap d’Any del’any2012aTàrrega. Segons Ràdio Lleida, el tribunal ha ab- solt un tercer jove, que estava acusat de còmplice i encobri- ment,perquènos’haconsiderat provadalasevaimplicacióenels fets. Segons la sentència, el prin- cipal acusat, Nelito Alexander Hernández, de 22 anys, és l’au- tor material de les dues ganive- tades, una a l’interior d’un pub deTàrregail’altraal’exteriordel local.“Teniaintenciódecausar- los la mort o no ho descartava”, segons recull la sentència. Així doncs,elcondemnaa12anysde presóperdosdelictesd’homici- di en grau de tempativa. L’altreacusat,DanielEsteban Garcia, de 23 anys, està acusat d’immobilitzar,ambunpaldebi- llar, un dels germans agredits, perquèelseucompanyl’apunya- lés.Enaquestcas,l’Audiènciade Lleidal’hacondemnata5anysi migdepresó.Totsdosestroben en presó preventiva i no podran apropar-se als dos germans, veïns del municipi de Ciutadilla, durant un període de 8 anys. LES VÍCTIMES RECONEGUEREN ELS ACUSATS Recordem que durant el ju- dici, celebrat els passats 12 i 13 de setembre, les dues víctimes, que van haver de ser hospitalit- zadesperlagravetatdelesferi- des que els van causar els acu- sats,vanreconèixerelsdosacu- sats com els seus agressors. 12anysaquiapunyalà dosgermansaTàrrega Condemnen a 5,5 anys un altre dels implicats en la baralla PUBLICITAT Convenipermillorarel PontdeFerroaAgramunt REDACCIÓ. AGRAMUNT LaComunitatdeRegantsdelCa- nal d’Urgell i l’Ajuntament d’Agramunt han signat un con- veniperaduratermeelstreballs d’ampliació de la capacitat por- tant del Pont de Ferro. LacandidaturaBarcelona PirineusnecessitaLleida REDACCIÓ. LLEIDA EldiputatdelPSCperLleidaÀn- gel Ros defensa que la candida- tura per als jocs d’hivern Barce- lona-Pirineus 2022 només té sentit si implica les estacions d’esquí lleidatanes. Xarxaprotectoraperal campanardeVielha REDACCIÓ. VIELHA Vielha ha fet instal·lar una xar- xa protectora al campanar de l’església de Sant Miquel, mal- mès per un llamp, mentre no es puguin fer les obres de repara- ció, xifrades en 50.000 euros. EDACCIÓ.TÀRREGA La nova temporada estable de teatre i dansa de Tàrrega, que tindràllocentreel12d’octubrei el 15 de febrer, amplia la pro- gramació amb un total de vuit muntatges,dosmésqueenl’edi- ció anterior. Al mateix temps, la RegidoriadeCultura,organitza- dora del cicle, mantindrà els preus dels abonaments, situats apartirde55euros.“Oferimmés al·licients als espectadors sen- se apujar el preu de les loca- litats, fórmula que ens pot fer guanyar públic”, apunta el regi- dor, Albert Rosinés. Alhora, la capital de l’Urgell aplicarà nous descomptes i mo- dalitatsd’abonament,tambéper atraure espectadors. Les princi- pals novetats són l’Opció 4, que ofereix un 20% de rebaixa per la compra de quatre entrades d’espectaclesdiferents,iunabo- namentespecíficperalstresmo- nòlegsdelcicleapartirde15eu- ros.Tanmateix,elsgrupsd’alum- nes de Secundària i Batxillerat només abonaran la meitat de l’entrada. Tàrregaprogramamés obresaquesthivern Amb tot manté els preus dels abonaments Quim Masferrer hi actuarà Tallersgratisperdifondrelallanadexisqueta LaCaravanaXisquetahainiciatunanovatandadetallersgra- tuït amb la llana d’ovella de raça xisqueta, autòctona del Pa- llars, com a protagonista. Aquesta tardor farà 19 cursos als municipis del Parc Natural de l’Alt Pirineu. MARTA LLUVICH (ACN) Duu30.000€ amagatsala guantera REDACCIÓ. LA FARGA DE MOLES La Guàrdia Civil ha intervingut 30.950 euros en bitllets de 500 euros, a una dona que circulava pel carril verd de ‘res a declarar’ de la duana de la Farga de Mo- les. La detecció esva fer aquest dimecres quan la dona intenta- va introduir els diners sense de- clarar.Lainculpada,unadonade 47anysiveïnadeBarcelonapor- tava els diners a l’interior d’un sobre situat a la guantera. Borgesdiu ‘Proumorts alaN-240’ REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES L’equip de govern de l’Ajunta- ment de les Borges (CiU i IBB) va presentar ahir una moció al Ple municipal reclamant l’adhe- sió del consistori al manifest Prou morts a la N-240, que de- mana l’alliberament del peatge de l’AP-2 com a “mesura defini- tiva” per posar fi a la sinistra- litat a la carretera N-240, on la setmanapassadaduespersones més van perdre la vida.
 10. 10. 10 ACTUALITAT BONDIA DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE DEL 2013 Masdonaperinútilslespropostes pactistesquedefensenPSCiDuran “Som on som per cent anys de decepcions sobre les terceresvies” diu el president de la Generalitat ACN. BARCELONA El president de la Generalitat, Artur Mas, va mostrar ahir du- rantlasegonajornadadeldebat depolíticageneral,elseurebuig aunaopcióintermèdiaentrel’in- dependentisme i l’actual model autonòmiccatalà,comdefensen elPSCiellíderd’Unió,JosepAn- toniDuranLleida.“Somonsom percentanysdedecepcionsso- brelesterceresvies”,vadirMas en resposta a la intervenció del líder socialista, Pere Navarro. “Vostès i nosaltres i la majoria d’aquestacambrajahemfetser- vir les terceres vies, amb l’Esta- tut del 2006”, afirma. Mas assegura que “la socie- tat catalana no és majoritària- ment rupturista”, però afegeix que el canvi actual es deu al fet que no han fructificat les vies pactistes, que defensa “molta gent, el senyor Duran Lleida, moltbé.“Nodicquenoalester- ceres vies, però si estem on es- tem és perquè les terceres vies no han funcionat”. El president va subratllar la importància que el PSC s’afegeixi al Pacte Naci- onal pel Dret a Decidir mitjan- çantelmanifestdel’expresident del Parlament Joan Rigol. Alseutorn,ellíderd’ERC,Ori- olJunqueras,vaqualificard’”ur- gent” la “necessitat” que té Ca- talunyadeserunEstat.Enlapri- mera rèplica dels grups de l’oposició a la intervenció el di- mecresdelpresident,ArturMas, Junquerasvarealitzarunainter- venció de marcat to econòmic i vadeixar,enunsegonpla,elsas- pectes més directament lligats al procés cap a la consulta. “Si som independentistes és, entre moltes altres raons, perquè les necessitatsdelsnostresconciu- tadans es converteixen en obli- gació per a nosaltres”. Mésendavant,elssocialistes van decidir presentar una pro- posta de resolució per votar aquest divendres que resumei- xi els punts essencials de la re- formafederalquereclamen.Iho Junqueras diu que és “urgent”tenir Estat El líder d’Esquerra fa un discurs de marcat to econòmic i social El PSC s’apunta a la “via Duran” Presenta una proposta de resolució inspirada en el model del líder d’Unió MasequiparaPSOEiPPal’horad’utilitzarCatalunyaperguanyarvots “Estem cansats de ser l’ase dels cops, senyor Navarro, així de clar. Sense haver-nos posat pel mig, nomésperquèsomcatalans,perquètocarepsunacastanya,funcionaaixí”.Navarrohanegatl’acu- sació i diu que ha estat el PSC qui ha perdut suport electoral per sortir en defensa de Catalunya. ACN ACN. BARCELONA El Palau de la Música i l’Orfeó Català no acusaran formalment CDCniDanielOsàcar,elseuex- tresorer,perl’expolidel’entitat. Així ho han aprovat la Junta de l’OrfeóielPatronatdelaFunda- ció,jaqueelsadvocatsdelains- titució no veuen provat que el partitnacionalistaesbeneficiés de fons de l’entitat. Tot i així, si enlasentènciaesconsiderésde- mostrat, l’entitat es reserva el dret de reclamar per la via civil. Per a Fèlix Millet i Jordi Mon- tull, màxims responsables del desfalc,l’entitatdemana81anys de presó per cinc delictes conti- nuats d’apropiació indeguda i falsedatdocumentaliund’esta- fa.ElPalauxifral’expolien30,5 milions d’euros. Després que el jutge donés per tancada la instrucció i que la fiscalia acusés formalment a Osàcar, CDC i càrrecs de Ferro- vial,arahaestateltorndelprin- cipalacusat.Lapresidentadela institució, Mariona Carulla, ha comparegut en roda de premsa perexplicarlaposiciójurídicade l’entitat, que ha estat aprovada amb un vot en contra a l’Orfeó i nou en blanc de 34 vots que hi ha en les dues entitats. El por- taveu de l’entitat, Carles Cu- atrecasas,il’advocatdePWCo- opers Javier Zuloaga, han pre- sentat un resum de l’escrit de qualificacionsprovisionals,enel qual “no s’exculpa a ningú”, si- nó que s’han seguit “criteris es- trictament jurídics” per deixar fora de l’acusació, per ara, a CDC, que, segons la fiscalia i el jutgeinstructors’hauriaquedat entre 5 i 6,5 milions d’euros. Per un altre costat, un jutge de Reus ha imputat l’exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, pel cas Innova que investiga el pre- sumpte pagament irregular de més1,25milionsd’eurosenfac- tures falses als antics respon- sablesdelhòldingmunicipalJo- sepPratiCarlesManté,aixícom a l’arquitecte Jorge Batesteza. ElPalaudelaMúsicaexculpaCDCde l’espoliidemana81anysperaMillet Imputat també l’exalcalde socialista de Reus per un cas de factures falses Fèlix Millet ARXIU AGÈNCIES. MADRID Elsalaridelstreballadorsdelsec- torpúblicestatalseguiràconge- latperquartexerciciconsecutiu el2014.Aaixòsesumalabaixa- da del 5 % de juny del 2010 i la supressiódelapagaextradede- sembre el 2012, alhora que es mantindrà congelada la taxa de reposició de personal. Elministerid’Administracions Públiques ha informat als sindi- cats que els treballadors pú- blics mantindran les dues pa- guesextraordinàries,iaixòcons- tarà en el projecte de llei de pressupostos de l’Estat per al 2014, que aprovarà demà el Consell de Ministres. Igualmentesmantécongela- dal’ofertad’ocupaciópública,de manera que s’estableix una ex- cepció del 10% per a educació, sanitat, forces de seguretat de l’Estat, Policia autonòmica i lo- cal, Forces armades, i control i lluita contra el frau fiscal, labo- ral, de subvencions públiques i en matèria de Seguretat Social. D’acordamblesdadesdelMi- nisteri,lamassasalarialdelcon- junt d’efectius del sector públic estatal ha experimentat fins al mes d’agost una reducció del 2,08 % enfront del 2012, fins a 11.195 milions d’euros. A 30 d’agost del 2013 el nombre d’efectiusdelsectorpúblicesta- tal era de 560.111, el 2,95 % menys,id’aquests,497.630són funcionaris (-2,72 %) i 62.481, personal laboral (-4,75 %). Rajoycongelaperquart anyelsoudels560.111 treballadorsdel’Estat Mantindran, però, les dos pagues extraordinàries han fet, inspirant-se en les pro- postes i el model que el líder d’Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, va escriure en un article publicatdillunspassataLaVan- guardia. El PSC considera que aquest “nou estatus de reco- neixement nacional de Catalu- nya” encaixa amb el model que ells volen impulsar i, per això, presentenunaresolucióquere- clama “un pacte fiscal espe- cífic”, la “inversió i gestió d’in- fraestructures”, les “competèn- cies exclusives en llengua i model educatiu” o la celebració de la consulta. El text del PSC detalla que “en paral·lel al di- àleg del Govern de la Generali- tat amb el govern d’Espanya” per poder celebrar una “consul- talegal”sobreelfuturpolíticde Catalunya, l’executiu hauria de “negociar una reforma cons- titucional que asseguri un nou estatus de reconeixement naci- onal de Catalunya”.
 11. 11. BONDIA DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE DEL 2013 11 ESPORTS ElForçaLleidaespresenta davantelBruixad’Or El matx tindrà lloc aquest diumenge al pavelló Barris Nord (12.30 hores) FIRMA. LLOC Cadacopquedamenysdiesper- quèarrenquiunanovatempora- ada basquetbolística al a ca- pital lleidatana. Els afeccionats ja tenen ga- nes de veure el nou projecte del ForçaLleidai,peraixò,s’espera una bona entrada per a la pre- sentació de l’equip, que tindrà lloc al pavelló del Barris Nord deLleidaaquestdiumenge-ésa dir, durant la celebració de les FestesdeTardoraLleida-apar- tir de dos quarts d’una del mig- dia, amb el partit que enfronta- rà el Força Lleida amb el Bruixa d’Or Manresa, que actualment milita a la Lliga ACB, la màxima categoria estatal, i que entrena Borja Comenge, que es va for- mar al Lleida Bàsquet, onva ser preparadorfísicientrenadoras- sistent d’Edu Torres, Alexander Petrovic y de Paco García MATX SOL VIELLA-CIUTAT DE LLEIDA Cal tenir en compte que aquest matx que s’anomenarà SolViella–Ciutat de Lleida, grà- cies a l’acord de col·laboració al quevanarribarelclubielcentre hoteler,mitjançantelqualelpri- mer equip va poder gaudir de l’stage de pretemporada a aquesthoteldequatreestrelles, La plantilla, al centre hoteler aranès FORÇA LLEIDA que es troba situat al cor de la capital aranesa. Un acord que pel director de l’hotel, Bartolomé Fariñas, és “unasenyalmésdelatornadaa la normalitat a la zona després delesriuadesproduïdesaques- taprimaveraiqueensagradafer ambelsequipsdelaterracomel Força Lleida”. Fariñas també va afegir que “persegonanyconsecutiulasin- tonia entre totes dues parts ha estat magnífica” amb l’afegit que el club li posa el nom de Sol Viella al seu torneig de presen- tació. PREUS DEL PARTIT Quant als preus que s’han fi- xat per aquest partit de presen- tació, esmentar que el matx se- rà gratuït per als abonats del Força Lleida i tindrà un cost de cinceurosenelcasdelsnoabo- nats. El partit és diu ‘Sol Viella-Ciutat Lleida’ Gràcies a l’acord del club amb el centre hoteler Partit gratuït per als abonats del club Els no abonats hauran de pagar 5 euros Denuncien explotació alMundial Qatar2022 Moren treballadors AGÈNCIES. QATAR Desenesdetreballadorsnepale- soshanmortaQatarenlesdar- reres setmanes, i milers sónvíc- times d’abusos en les construc- cions d’infraestructures per acollir el Mundial de futbol del 2022, segons va desvelar The Guardian. El rotatiu anglès explica que elgruixdetreballadorscontrac- tats per construir les instal·laci- ons són nepalesos, i que aquest estiu n’han mort una mitjana d’un per dia. Segons les dades del diari, almenys 44 treballa- dors han mort entre el 4 de juny i el 8 d’agost, tant per aturades cardíaquescomperaccidentsla- borals. L’organisme encarregat d’organitzarelMundial,eldeno- minat Comitè Suprem 2022, in- dica a The Guardian que els tre- balls directament relacionats amb el Mundial encara no han començat,però,noobstant,ma- nifesta la seva preocupació per lesdenúnciesacertesempreses constructores i indica que esta- ments governamentals ja han iniciatinvestigacionsperaclarir els fets. Espanya,asemifinalsdel Mundiald’HoqueiPatins AGÈNCIES. ANGOLA La selecció estatal d’hoqui pa- tinsvasuperarahirFrança(5-3) i es vaclassificar per a les semi- finalsdelMundial,ques’estàdis- putant a Angola. Cal tenir en comptequelaseleccióespanyo- la d’hoquei és la vigent campio- na del món. FerranLatorrefael‘Cho Oyu’,elseu9èvuitmil AGÈNCIES. KATMANDÚ Ferran Latorre va fer ahir el cim del Cho Oyu, la 6a muntanya méselevadadelmón(8.601m). L’alpinistahacoronatjanoudels 14picsdemésde8.000metres, i manté l’objectiu de fer-los tots dins el seu projecte 14x8000. MCMdenuncialaMasia delFC Barcelona AGÈNCIES. BARCELONA L’empresaMCM,quehaviad’ex- plotarpublicitàriamentlaMasia del FC Barcelona, presentarà unademandaperincompliment de contracte contra l’entitat blaugrana, a la qual exigirà 100 milions d’euros. L’Oraclecompletalaremuntadais’adjudicala34ediciódelaCopaAmèricadeVela L’Oracle va completar la remuntada més espectacular que es recorda en l’esport mundial. La Copa Amèrica va acabar a San Fran- cisco iva entrar directament als llibres d’història, després que l’embarcació nord-americana hagi aconseguit el títol capgirant un 1 a 8 en contra. A l’última regata, els defensors de la Copa de lesTres Guinees no van fallar i s’han imposat de forma aclaparadora.
 12. 12. 12 PROPOSTES BONDIA DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE DEL 2013 Cinemes Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Lleida Els barrufets (apta) 16.05 18.00 Cruce de caminos (+16) 20.00 22.25 Antes del anochecer (+7) 16.15 18.10 Guerra Mundial Z (+12) 20.10 22.15 Jobs (+12) (HD) 16.00 18.10 20.20 22.30 Principal Pl/ Paeria, 8 Lleida- Tel.: 902 17 09 38 Serrat y Sabina, el símbolo y el cuate (apta (HD) 16.05 17.40 19.15 20.50 22.25 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 -Lleida Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Kon-Tiki (+7) 16.00 18.05 20.15 22.25 •00.30 La gran familia española (+12) 16.30 18.30 20.30 22.30•00.30 El llanero solitario (+7) 22.00 Justin y la espada del valor (apta) 16.30 18.20 20.10 R.I.P.D. Departamento de Policía mortal (+12) 16.30 18.30 20.30 22.30•00.20 Percy Jackson y el mar de los monstruos (+7) 16.00 18.05 20.10 22.15 •00.20 2 Guns (+16) 16.00 18.05 20.15 22.25 •00.30 Las brujas de Zugarramurdi (+16) 16.15 19.00 22.00•00.20 Asalto al poder 16.30 19.15 22.00•00.25 Rush (+12) 16.15 19.00 22.00•00.20 Epic: El mundo secreto (apta) 16.00 18.00 Riddick (+16) 20.00 22.10 •00.20 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Lleida Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es Un hombre solitario (+12) 16.30 18.00 19.45 22.45 Barcelona, nit d’estiu (+7) 15.00 21.15 Una casa en Córcega (+7) 15.00 21.15 Incondicional (apta) 16.20 El último concierto (apta) 18.00 Therese Desqueyroux (+12) 19.30 22.45 Kon-Tiki (+7) 20.50 Kon-Tiki (+7) 15.00 17.00 18.55 22.45 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Alpicat - Tel.: 973 70 63 50 2 Guns (+16) 11.50 13.50 15.50 17.50 19.50 21.50 23.50 2 Guns (+16) 12.45 14.45 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 Barcelona, nit d’estiu (apta) (HD) (en català) 18.30 Para Elisa (+16) (HD) 20.15 22.00 •23.40 R.I.P.D. Dpto de policía mortal (+12) °12.10 °14.00 15.45 17.30 19.15 21.00 22.45 •00.30 Rush (+12) °11.30 °13.45 16.00 18.15 20.30 22.45 Rush (+12) °12.30 °14.45 17.00 19.15 21.30 •23.45 Epic 2 (vigílies/festius) °12.00 °13.50 15.40 17.30 El llanero solitario (+7) (vigílies/festius) 19.05 21.45 •00.25 El llanero solitario (+7) (dimarts a dijous) 16.25 19.05 21.45 Percy Jackson y el mar de.... (+7) (3D) °12.15 °14.25 16.25 18.25 Elysium (+16) 20.25 22.25 •00.20 Cazadores de sombras (+12) °11.30 °13.50 16.15 18.35 Tú eres el siguiente (+16) 21.00 22.45 •00.35 Los Pitufos 2 (apta) (vigílies/festius) °12.15 °14.10 16.05 18.00 Riddick (+16) (vigílies/festius) 20.00 22.10 •00.20 Riddick (+16) (dimarts a dijous) 15.45 17.50 20.00 22.10 Las brujas de Zugarramurdi (+16) °11.30 °13.40 15.50 18.00 20.15 22.30 •00.40 Las brujas de Zugarramurdi (+16) °12.40 °14.50 17.00 19.10 22.10 •23.30 Planes (Avions) (apta) (HD) (en català) °11.45 Planes (Aviones) (apta) (vigílies/festius) °12.20 15.10 16.50 Asalto al poder (+16) (vigílies/festius) 18.40 21.05 •23.25 Asalto al poder (+16) (dimarts a dijous) 16.15 18.40 21.05 One direction: This is Us (apta) (HD) °11.50 16.30 Jobs (+12) (HD) °13.40 18.10 20.30 22.45 Justin y la espada del valor (apta) (3D) °13.25 15.05 16.45 Justin y la espada del valor (vigílies/festius) °12.15 °14.15 16.15 18.05 La gran familia española (vigílies/festius) 19.50 21.50 •23.50 La gran familia española (dimarts a dijous) 16.10 18.00 19.50 21.50 Ahora me ves... (+16) 15.40 17.50 20.00 Dolor y dinero (+16) (vigílies/festius) °12.00 22.20 •00.35 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com El llanero solitario (+7) (5,70€). Dv. 22.30; Dis. 20.00; Dg. 20.15 Ahora me ves... (apta) (5,70€). Dis. 17.45, 22.35; Dg. 16.00, 18.10; Dl. 22.15 2 Guns (+16) (Digital HD). Dv. 22.30; Ds. 20.00, 22.30; Dg. 18.05, 20.10; Dl. 22.15 Justin y la espada del valor (apta) (Digital HD). Ds. 18.15; Dg. 16.30 Un hombre solitario (+12) (VO català). Dv. 22.30; Ds. 18.10, 22.30; Dg. 16.20, 20.00; Dl. 22.15 El último concierto (apta) (BlueRay). Ds. 20.20; Dg. 18.15 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com 2 Guns (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 16.00, 18.10, 20.20; Dl. 22.15 Un hombre solitario (+12) (VO català). Dv. 22.30; Ds. 20.15; Dg. 20.15 El último concierto (apta) (BlueRay). Ds. 18.15, 22.30; Dg. 16.15, 18.15; Dl. 22.15 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com La mejor oferta (+7). Dv. 22.15; Ds. 22.15; Dg. 19.30 Epic: el mundo secreto (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Cazadores de sombras: ciudad de hueso (+12). Ds. 19.15; Dg. 17.30; Dl. 22.15 Barcelona, nit d’estiu (apta) (BlueRay). Ds. 22.30; Dg. 20.00 La Lira C/ Barcelona, 1. Tremp - Tel.: 973 65 24 99. www.circusa.com Cazadores de sombras: ciudad de hueso (apta) (Digital HD9. Ds. 22.15; Dg. 17.00 El último concierto (Apta) (Digital HD). Dg. 19.30; Dl. 22.15 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com Aviones (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Elysium (+16). Ds. 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15 Unahistòriaalvoltantde lescarreresdeFórmula1 Rush Acció. Drama. EUA, 2013. 123’. Dir.: Ron Howard. Int.: Chris Hemsworth, Da- niel Brühl, OliviaWilde, Natalie Dormer. Cinemes: Lauren i JCAAlpicat Narra la rivalitat que en la se- va època van mantenir dos grans pilots de Fórmula 1, el britànic James Hunt i l’aus- tríac Niki Lauda, sobretot en la temporada automobilística de 1976, en què aquest últim va patir un gravíssim accident durantunadelescarreres,que gairebé li va costar la vida. Al Festival de Toronto d’en- guanyvasermominadaalPre- midelPúblic(Millorpel·lícula). Quantalescrítiques,moltes coincideixenenquè,perfi,ens trobem davant una història de F1quenoésnomésperalsbo- jos dels cotxes, ja que les es- cenesdelescarreressónemo- cionants, i les històries perso- nals resulten força interes- sants. Daniel Brühl encarna la figura del pilot Niki Lauda Biografiadel’arquetipus d’unemprenedor Jobs Drama.Biogràfic.EUA,2013.122.Dir.:JoshuaMichaelStern.Int.:AshtonKut- cher, Dermot Mulroney, Josh Gad. Cinemes: Rambla, JCAAlpicat. Biopic de l’emprenedor més important dels Estats Units i cofundadord’Apple,SteveJobs (1955-2011), centrant-se so- bretotenelsseusprimersanys comacreadoriempresari,ique vademostrarquenomésesne- cessita una persona per co- mençar una revolució. L’extraordinària història de Jobs,innovadoriextraordinari empresari a qui no se li va in- terposar res en el camí a la grandesa.Lapel·lículacontala èpica i turbulenta història de Jobsmentreobriauncamíque va canviar la tecnologia -i el món- per sempre. Lescrítiquesdestaquenque en aquesta pel·lícula de caràc- ter biogràfic es fa un tracta- ment molt superficial d’un ho- me que era exageradament complex. Ashton Kutcher interpreta el paper protagonista del film Pel·lícules PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL27DE SETEMBRE AL3 D’OCTUBRE. (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 13. 13. BONDIA DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE DEL 2013 13 PROPOSTES Guiadel capde setmana Exposicions Formes de l’habitar. Sala Gòtica de l’IEI. Lleida. A les 20.00 hores. Inauguraciódel’exposició,referidaa lesterresdeLleidaenelperíode2008- 2013. Guinovart a Agramunt Espai Guinovart. Agramunt. Fins al 24 de novembre. Aquesta exposició dóna continuïtat als diferents actes que, amb el lema Guinovart 5 anys, es venen organit- zantdesdeldesembrepassatambmo- tiu de la commemoració del cinquè aniversari de la mort del pintor. Ro- mandràobertaalpúblicfinsalproper 24 de novembre. Conferències Molins i mòlta en època dels íbers Divendres, 27. Sala Màrius Torres. Ajuntament d’Arbeca. A les 09.30 h. Inauguració de la reunió internacio- nalquesotaeltítolMolinsimoltaala MediterràniaOccidentaldurantl’Edat del Ferro,acolliràexperts d’arreudel món durant divendres i dissabte, ini- ciant les activitats que a l’octubre es faran alvoltant delsVilars. Robòtica per a infants Gat del Rosal. Tàrrega A les 20.00 hores. Xerrada divulgativa per donar a co- nèixerlespossibilitatseducativesipe- dagògiques que ofereix la robòtica. VacunadelvirusdelVPH Dissabte, 28. Biblioteca Central (pl. Sant Antoni, 3).Tàrrega. A les 11.30 h. Xerrada informativa sobre lavacuna delvirusdelPapil·lomaHumà(VPH), a càrrec de la doctora CarmeValls. Teatre Bona Gent Divendres, 27. Teatre de La Llotja. Lleida. A les 21.00 hores. L’obra inicia la campanya solidària #bonagentlleida, que té com a eix el recapteperalBancd’AlimentsdeLlei- da.Aquestduraràfinsel6d’octubre, coincidint amb la darrera funció de l’espectacleBitsdelTricicle.Paral·le- lament,durantlesfuncionsaltresen- titatssocialsestaranpresentsalves- tíbul del teatre per explicar els seus projectes i necessitats. Necessito una infermera Dissabte 28, a les 22.00 hores Diumenge 29, a les 19.00 hores Teatre l’Amistat. Mollerussa. ElgrupdeteatreRossinyolportaaes- cena aquesta peça. Música Wednesday Lips Dissabte28.Cafèdelteatrel’Escorxador. Lleida. A les 22.30 hores Preu:7 euros, reduïda 5 euros. LaformacióportaràelseutreballSe- ason II, en format de dos lliuraments discogràfics de 7 cançons cadascun, acompanyatsd’undocumentalquenar- ra tot el procés. Llibres Caminar per ser feliç Ajuntament de Balaguer. Plaça Mercadal, 1. A les 19.30 hores. Presentaciódelllibreescritconjunta- ment per Lluís Garrofé, El mestre de lesxiruquesielperiodistaidirectordel diari Bondia, Josep Ramon Ribé. Concursos Lliurament de premis del concurs Para literària Claustre de l’Hemeroteca de la Biblioteca Pública. Lleida. Divendres, 27. A les 10.00 hores. Actedelliuramentdepremisdela2a edició del concurs escolar Parada li- terària. Esports Torneig de golf Dissabte 28. Raimat Golf Club. Oonzè torneig de golf per l’esclerosi múltiple, en modalitat stableford in- dividual handicap. Trofeu tir amb arc Dissabte 28 i diumenge 29 Centre de Pardinyes. Lleida. Lesinstal·lacionsdePardinyesacolli- ran el XXI trofeu internacional de tir amb arc Ciutat de Lleida, on partici- paran uns 115 arquers. Milla urbana Dissabte 28. Passeig de l’Estació. Balaguer. A les 17.00 hores. L’atletaJoséLuísBlancoparticiparàa la cursa, amb una distància de 1.609 metres. JuanPerroportaala SeuLacasaenelaire Reconvertit en Juan Perro, Santiago Auserón porta a la Seu Vella el seu projecte Casa enelaire,unrepertorimestísa cavall entre la música nord- americana d’arrell i els ritmes cubans.Acompanyatdelseufi- delescuder,elguitarristaJoan Vinyals, crea un ambient con- fortable,portantalseuterreny al públic. El concert s’emmar- ca en el cicle Concòrdia, músi- ca per la Pau. Música Juan Perro Nau Central de la SeuVella. A les 20.30 hores. Preu: 22€/ anticipada, 18 €. Entra a bondia.cat si vols informar-te de més actes culturals Fondarella. Divendres, 27 , a les 22.00 hores Dissabte, 28, a les 00.00 hores Cloendadelfestival Cuad’EstiudeFondarella Finalitza la segona edició del festival d’espectaclesdepetitformatCuad’Es- tiudeFondarella,divendres,amb ma- labarsdellumifoc, acàrrecdelacom- panyia Improvisto’s KrustyShow, que presenten l’espectacle Fingerlight. El grupAdesiarapresentaràdissabtel’es- pectacle participatiu Arrelsimemò- r ria, amb textos de Berta Palau. Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. Divendres 27 A les 18.00 hores Desperta’talaNitdela Recercadel’IRBLleida Lleida és una del centenar de ciutats europeesparticipantsalaNitdelaRe- cerca, quetéperobjectiudivulgarlaci- ència i, en especial, la figura dels in- vestigadors. Per a fer-ho, l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, obrirà les seues portes realitzant tallers, ex- perimentsidemostracions,alhoraque acollirà un concurs de dibuix . Lleida, Solsona, la Floresta, Albesa, Àger, Soses, Aitona, Cervera. Dies 27, 28 i 29 de setembre Jornadaeuropeesper conèixerelpatrimoni Diverses localitats de Ponent prenen part a les Jornades Europees del Patrimoni que se celebren aquest cap de setmana. La iniciativa permetrà descobrir espais com l’IEI, Palau de la Diputació (Lleida), l’antic priorat de Sant Pere el Gros (Cervera), el castell de la Floresta, el pou de gel de Solsona o el Museu de Lleida. Diumenge, 29. Castell del Rei - La Suda. A les 17.00 hores ElcastelldelReireviules nocesreialsdel’any1150 Recreació de les noces reials al mateix indret on va tenir lloc el casament en- tre Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó,quevadonarllocalnaixement delaCoronad’Aragó.Laplaças’ompli- ràdenobles,damesdelacort,templers, joglars,soldats,morosipagesos.S’obri- ràelmercatilatavernaiespagaràamb peronelles (1€ =1 peronella). 12Firadel Caçador Diumenge, 29. Càmping municipal. Tàrrega. De les 08.00 a les 15.00 h. Exposició i venda d’articles de caça, animals per repoblació i productes artesanals. Exhibició d’aus de falconeria, gossos i doma de cavalls. AlimentsiTerritori Dissabte 28. Estand de la Diputació a la fira Sant Miquel.A les 17.30 hores. Presentació del nou programa Aliments i territori, de LleidaTV. Mostrad’entitats Dissabte 28. Plaça de l’ajuntament. Mollerussa. A les 10.00 hores Unes 40 entitats prendran part a la primera mostra, organitzada per Amic Mollerussa i Cultura. SegriàCorals Dissabte 28. Almatret. 19.00 hores Diumenge 29.Torres de Segre. 18.00 hores. El cicle Segrià Corals prossegueix amb dos cites aquest cap de setmana. Al primer concert actuaran les corals de la Granja d’Escarp, la Portella i Massalcoreig, mentre que el segon, les d’Almacelles, Pla de la Font, Raimat, Alfarràs iTorres. Bicicletadapopular Diumenge 29. Parc del Centenari. Golmés. A les 09.30 hores Bicicletaa amb motiu de la Setmana de la Mobilitat. Circuit marcat ixocolatada a la Pineda. M-ClaniCatarres,plats fortsalesfestesdetardor 120actesculturals,esportiusiartísticsin- tegrenelprogramadelesfestesdeTardor, amb caps de cartell com M-Clan, Els Ca- tarres o Juan Perro. Estrena una cursa de SantMiqueliapostaperactestradicionals comelcicledeconcertsFemBanda,elFes- tivaldeDansaTradicionaldelsPaïsosCa- talans o la Gran Nit del Foc, amb la cele- braciódels30anysdelsDiablesdeLleida. Carrers i places de Lleida. Del 27 al 30 de setembre.
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE DEL 2013 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 8 3 6 9 Sudoku Si estàs solter no pots perdre’t cap es- deveniment social a què et convidin, ja quehihamoltespossibilitatsquecone- guis a algú que et sorprengui. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Bonmomentperferreformesacasa.Et anirà bé donar-li un nou aire a la teva llar. A més , el teu estat anímic és posi- tiu i t’ajudarà a suportar els trastorns. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Potconfirmar-sealgunacosaperlaque famolttempslluites.Lespersonesque deveritatt’apreciïns’alegrarandelsteus èxits. Ignora els comentaris sectaris. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Hasdesepararlesfinancesdelesrela- cions afectives. Per molt amic que si- guis d’algú, no vol dir que els negocis ambaquestapersonavaginasortirbé. CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Lagenerositatquevasexhibirenelpas- satpodriadonarelsseusfruitsavui;al- gú pensarà en tu per a un nou projecte professional. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Momentpropiciperreprendreunnego- ci o impulsar una venda important. No etcostaràmassasignarunacordeconò- mic avantatjós. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE Etmostraràsseductoriduràsalteuter- renyaquit’interessitenirdelatevapart. Enaquestsmomentsd’incertesa,fasbé a establir noves aliances. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Dia propici per dur a terme una tasca complicadaoquerequereiximoltacon- centració, ja que tindràs la ment molt clara. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Etsentiràsméscòmodeamblesperso- nesquesónafinsalatevaformadeveu- re la vida. T’anirà bé reunir-te amb els teus amics íntims. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Et mouràs bé en el teu entorn habitual isentiràsquelesrelacionsambelsteus sónmésfluides.Engeneral,seràundia tranquil. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Allunya’t de les persones xafarderes. Novaambtuairejarelsdrapsbrutsamb qualsevol que passi pel teu costat. Ser discret serà la clau de la teva llibertat. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Et vindrà bé practicar exercici físic per alliberarlatensióacumuladadurantto- ta la setmana. Avui evita les emocions fortes perquè estaràs molt sensible PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.791 Solucions n. 1.790 7 9 5 4 6 1 9 2 4 8 2 3 2 6 1 9 5 7 3 1 5 6 8 3 9 4 7 2 2 9 7 5 8 4 6 3 1 8 4 3 1 6 7 5 2 9 5 6 1 3 9 2 8 4 7 3 6 5 9 1 2 4 7 8 7 9 2 4 3 8 6 5 1 4 1 8 7 5 6 2 3 9 8 5 9 1 4 6 7 2 3 3 7 6 2 8 5 9 1 4 1 2 4 9 7 3 6 8 5 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 HERBALIFEDISTRIBUIDORindependien- te. www.herbalvie.com www.siquieres-puedes.comTel. 697 384 239-973890274. CHICA BUSCA trabajo de limpiaza, casas, oficinas, hoteles, comunidades.Tel. 663 710010.Irina. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 HASDEferunregalaunamicofamiliarque acabadetenirunacriatura?Vencsaltador infantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac- te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806 13. QUIRO - MASAJISTAS JOVENCITAENCANTADORA,masajepro- fesional,discreción.Altonivel.Tel.660371 405. 14. CONTACTOS GATITAS NOVEDAD. Fiesteras, cariño- sas, complacientes. 24 horas.Tel. 973 270 3322- 620 421 959. www.gati- tas31.es ¡¡¡TRAVESTIPARAISO!!!Karlarubita,cu- litotragon,francéslácteo,besonegro.Or- gasmosasegurados.Salidas.24h.Tel.630 632154. JOVENCITA DISCRETA, masaje profesio- nal,anal,testicular,sado.Salidas.Tel.646 897356.24horas. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! AMOR,FUTURO.Telf.806556139.Te- resavidente.Visa914761003.Adultos. Máximo1,49€. COMPROOROYPLATA.Máximatasación. C/ Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida. Tel.675883815. 19. ALQUILERES TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultes636189656(FinquesCor) AVINGUDA DE les Garrrigues piso semi- nuevo de 96m2 amueblado y electrodo- mésticos,3 habitaciones,2 baños, cocina office, calefacción individual, exterior. 520€Tel.663254608. CALLESEGRIÀapartamentoamuebladoy electrodomésticosde40m2,salón,cocina americana,habitacióndoble,bañocomple- to, terraza de 15m2. 425€ Tel. 663 254 608. BISBERUANOpisode100m2amueblado yelectrodomésticos, cocina independien- teybañoreformado,3habitaciones,salón, exterior,calefaccióncentral.560€Tel.663 254608. ALFREDPERENYAáticodúplexde100m2 amuebladoyelectrodomésticos,3habita- cionesdobles,salónde25m2,2baños,te- rrazas de 25m2,balcón, garaje y trastero. 600€Tel.663254608. CRISTOFOL DE Boleda apartamento de 65m2 amueblado y electrodomésticos, 2 habitacionesdobles,cocinaamericana,ba- ño,parkingopcional(35 euros).400€Tel. 663254608. 20. TRASPASOS ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 ENVENDAfincadevinyaavinaixa, varie- tatulldellebre, plantadadefa5anys, pos- sibilitat de reg. informacio i visites 636189656finquesCor ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc- PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€. Tel.620269948. BALAFIAPLANTAbajaindependienteare- formar, 3 habitaciones, 1 baño, patio. 45.000euros Tel.610722296. CAPPONTPISOde85m2,salónde20m2, 4habitaciones,cocinaindependiente,bal- cón, galería, calefacción individual, finca con ascensor. 38.000 eurosTel. 610722 296. RONDA PISO 3 habitaciones, baño, parking,impecable75.000euros Tel.610 722296. CARREFOUR PISO 130m2,4 habitacio- nes,2baños,exterior,parking.120.000eu- rosTel.610722296. NADAL MEROLES piso todo reformado 4 habitaciones, 2 baños. 95.000 eurosTel. 610722296. SEGUNDOPASEOdeRondapiso3habita- ciones,1 baño, exterior buenasvistas, pa- raentraravivir.53.000euros Tel.610722 296. CAPPONT ÀTICO para reformar exterior convistasalaSeuVella,2habitaciones,te- rrazade30m2.65.000euros.Tel.610722 296. ZONAALTApisotodoreformado3habita- ciones,2 baños, luminoso y con parking. 100.000euros.Tel.610722296. ZONAALTApisotodoreformado3habita- ciones,2 baños, luminoso y con parking. 100.000euros.Tel.610722296. TERRENOMASIASalat,3.500m2terreno deregadíocon2.000olivos,almacénagrí- cola90m2.16.000euros.Tel.610722297. BORGESBLANQUESalquilerconopcióna compra torre 85m2,2 habitaciones, pisci- na,7.000m2 de terreno, luz y agua de rie- go.90.000eurosTel.610722297. ALCOLETGETORRE 3 habitaciones, coci- na,baño,1.000m2terreno,aguapotabley luz.75.000eurosTel.610722297. TORREA1KmdelPolígonodelSegrecons- tadesalón,cocinaamericana,1habitación, baño, terreno de 1700m2 y almacén de 25m2.55.000€Tel.610722297. TORRE CAPARRELLA de 80m2,2 habita- cionesdobles,piscinacondepuradora,al- macén de 25m2, 1.000m2 de terreno, luz, teléfonoyagua.Tel.610722297. CASTELLDANSTORREreformadatodaen piedra natural de 45m2, 1 habitación, 1.000m2 de terreno, agua, luz, placas so- lares.25.000eurosTel.610722297. VILANOVADEsegriàtorreenurbanización de 90m2 con parcela de 1.000m2. 115.000€ Tel.610722297. 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890.
 15. 15. BONDIA DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE DEL 2013 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.05 Els Matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.20 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. L’Ernest i en Sergi necessiten un nou arquitecte tècnic i l’Aniol ho és. 16.35 Divendres. 18.47 Murdoch Mysteries. Poc després que l’espectacle de l’oest de Buffalo Bill Cody faci una parada a la ciutat, es comet un assassinat. 19.52 Espai Terra. 20.20 El Gran Dictat. 21.00 Telenotícies vespre. 21.50 Zona zàping. 22.20 La gran pel·lícula. Set ànimes. 00.24 Pel·lícula. Protegits pel seu enemic. 02.10 Skins. 02.53 Fusió i swing a l’estudi. 03.39 Blues a l’estudi. 04.39 Ritmes a l’estudi. 07.52 Doraemon. 08.44 El petit Nicolas. 09.00 MIC. 09.50 Clifford, el gran gos vermell. 10.45 EspieZ! Nova generació. 11.10 Futbol galàctic. 12.00 La Supermots. 12.30 Bugs Bunny i els seus amics. 12.55 Fanboy i Chum Chum. 13.50 Shin Chan. 14.35 Un drama total d’illa. 15.23 Bola de drac. 16.10 One piece. 17.00 MIC. 17.54 Una mà de contes. 18.04 Minty, la fada. 18.14 Geronimo Stilton. 18.41 Rekkit, el conill màgic. 19.30 Info K. 19.45 Espies de veritat. 20.14 Tom i Jerry. 20.55 Bola de drac Z. 21.20 La Riera. 22.00 Thalassa. 22.57 Cronos. 00.47 El Papus, anatomia d’un atemptat. 07.20 8 de 8. 07.50 Catalunya blues. 08.30 Sue Thomas, el ojo del FBI. 09.15 Televenda. 11.15 Sue Thomas, el ojo del FBI. 12.00 Migdia 14.00 Arucitys. 17.00 Dame un respiro. Sèrie. 17.25 Pel·lícula. Safe Harbour. 2009. EUA. Dir: Jerry Jameson. Int: Treat Williams, Nancy Travis, REiley McClendon. Doug i Robbie smith formen un matrimoni d’edat madura sense fills que viuen en un vaixell. 19.00 8 al dia. 22.30 Gran cinema. La soga de la forca. 1973. Dir: Andrew V. McLaglen. Int: John Wayne, George Kennedy, Gary Grimes. El cap de policia de Valentine investiga l’espectacular assalt a un banc del poble, durant el qual va ser assassinat el xèrif. 00.30 Només per als teus ulls. Room Service; Praia Brava; Summer in love. 08.00 Club Banyetes. (red). 08.15 Notícies en xarxa. 10.00 Lleida al dia (red). 10.30 Lleida al dia (red). 11.30 Cafeina (red). 12.30 Aventura’t (red). 13.00 Top motor. 13.30 Sector primari (red). 14.00 Notícies migdia. 14.30 Ban alcalde Festa Major. 14.34 Aran TV. 14.45 Al dia notícies. 15.15 Cafeina. 16.15 Notícies migdia (red). 16.45 El poble del costat (red). 17.00 La 7mana a Ponent. 17.30 El cercle virtuós (red). 18.00 El problema de Gettier. 18.30 Club Banyetes. 18.45 Temps al temps (red). 19.00 El temps oportú. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies vespre. 20.40 El temps. 20.44 Anem a dormir. Infantil. 20.45 Aran TV (red). 21.00 Lleida al dia. L’entrevista. 21.30 Al dia notícies. 22.00 Lleida al dia. La tertúlia. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE. Con María Casado. 10.05 La mañana de La 1. Con Mariló Montero. 14.00 L’informatiu. Inclou El Temps. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Presentado por Pilar García Muñiz y Sergio Sauca. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.15 Entre todos. 18.45 España Directo. 20.30 Corazón. 21.00 Telediario 2. 22.15 El tiempo. 22.30 Cine. 300. 2007. EUA. Dir. Zack Snyder. Int: Gerard Butler, Lena Headey, Dominic West. 00.15 Cine. 28 semanas después. 2007. Espanya. Dir: Juan Carlos Fresnadillo. Int: Robert Carlyle, Rose Byrne. 01.50 La noche en 24 h. 03.30 TVE es música. 05.30 Noticias 24h. 06.00 TVE es música. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 07.55 Biodiario. 08.00 Documental. 08.55 Biodiario. 09.00 Pueblo de Dios. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED. 11.00 Docufilia. 12.00 Para todos La 2. 13.30 La casa encendida. 13.50 Curro Jiménez. 14.55 Docufilia. 15.35 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.30 El escarabajo verde. 19.00 Vespre a La 2. 20.15 ¡Atención obras! 21.00 Documental. 22.00 La suerte en tus manos. 22.20 Viernes cine. La tabla de Flandes. 00.05 El documental de La 2. 0105 Festival de Cine de San Sebastián. Premio Donostia: Hugh Jackman. 01.20 Docufilia. 06.30 Informativos Telecinco. Presentado por Roberto Fernández y Ane Ibarzábal. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentado por Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 14.30 De buena ley. Presentado por Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por David Cantero, Isabel Jiménez y Sara Carbonero. 16.00 Sálvame diario. Presentado por Paz Padilla. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálver. 21.05 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras y J.J. Santos. 22.00 Sálvame Deluxe. Presentado por Jorge Javier Vázquez. 02.30 Premier Casino. 05.00 En concierto. 05.15 Fusión sonora. 06.25 Zumba GH Edition. 06.00 Vídeos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. Con por Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Deportes. 16.00 El tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! Presentado por Arturo Valls. 20.00 Atrapa un millón diario. Con Carlos Sobera. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.30 Deportes 2. 21.40 La previsión de las 9. 22.10 Los mayores gamberros. 22.30 Por arte de magia. 00.00 El club de la comedia. 02.00 Campeonato Europeo de Póker. 02.35 Canal Bingo. 02.50 Minutos musicales. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo (red). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Informe criminal. 11.30 Historias criminales. 12.25 Al rojo vivo. Presentado por Antonio G. Ferreras. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. Presentado por Helena Resano. 14.55 Jugones. 15.35 La Sexta Meteo 1ª edición. Con Helena Resano. 15.45 Sea Patrol. 17.40 Más vale tarde. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. 20.50 La Sexta Meteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 La Sexta Columna. 22.30 Equipo de investigación. Neonazis; El preso número 1; El clan de los gordos. 02.10 Astro TV. 07.00 El zapping de los surferos. 08.45 El encantador de perros. 09.30 Alerta Cobra. Bajo el fuego. 10.30 El último poli duro. Veo lo que tú no ves. 11.30 Alerta Cobra. ¡Y... acción! 12.20 Las mañanas de Cuatro. Con Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Hilario Pino y Marta Fernández. 14.50 Deportes Cuatro. 15.45 Negocia como puedas. 16.30 Castle. La vuelta de los muertos vivientes; Pizza mortal. 18.30 Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro. 21.15 Natural Frank. Presentado por Frank Cuesta. 22.30 Desafío extremo. Con Jesús Calleja. Abjasia, atrapados bajo tierra. 00.00 Callejeros. Prostitución en la Costa del Sol; Esta es mi esquina; Prostitución por crisis; Infieles. 03.00 La línea de la vida. 04.15 Shopping. 05.30 Puro Cuatro. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 27/09/2013 PUBLICITAT Avui felicitem els CAIUS i els ADOLF PUBLICITAT Penjatsperfercurt amblacorda Els Bombers de la Gene- ralitatvan haver de dur ahir a la tarda un rescat perquè dues persones que practicaven el rapel havien calculat malament la llar- gada de la corda i s’havien quedat a mig camí de po- der completar la baixada. Els fets esvan produir a mitja tarda a la Ferrata Regina d’Oliana i fins al lloc s’hivan haver de des- plaçar 10 dotacions dels Bombers i un helicòpter. Totva acabar bé, però aquest seria el típic cas en què el rescat s’hauria de cobrar perquè sols es pot titllar d’irresponsabilitat el fet de no haver calculat quants metres de corda calia per practicar una mo- dalitat tan arriscada. TWITTER @donarsang «#Lleidapels500 Després de 12h d’altruisme tenim resultat: 492 participants a la Marató! Felicitats a tothom! Si #Lleida vol, pot @bplleida» @RosaAmorosC «Sánchez C parla en castellà contra la independència de Ca- talunya.Deupensarquequipar- la castellà no ho és. S’equivoca. @sumate_asoc» @Marc_Amat «Junqueras: “Les incerteses del procés són molt millors que les certeses de l’estat”. #dpg» @albertdones «ja fa dies que em queixo de la faltad’educacióirespectealhe- micicle del #parlament dels grups de @Ciutadans_Cs i @PPCatalunya,van a més» @evamartinf «Amb les novatades de cienci- esdel’educacioaquinohihaqui pugui treballar @udl #pesats» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA FÈLIX MILLET El Palau de la Música exculpa Convergènciadel’espoliquees va produir i demanar una con- demnade81anysperalquifou responsable de l’entitat. PUNT I A PART ENRIC MIR Mociódelequipdegoverndeles Borges Blanques per reclamar l’adhesió del consistori garri- guenc al manifest Prou morts a la carretera N-240. Conferència de Ramon Drudis als Armats de Lleida LA FOTOTECA Felicitem les jugadores del nou Asociació-Alcarràs i els hi desitgem sort! Teràpia amb gossos a la Residència Lleida-Balàfia a la Setmana Gent Gran

×