Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bondia.cat 12/09/2013

345 views

Published on

TITULAR I FOTO: Via Lliure

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bondia.cat 12/09/2013

 1. 1. Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: 12 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT NÚMERO 1.797 ANY 8 ESTHER ROMAGOSA (ACN) • La cadena humana aplega 1.600.000 independentistes • Un grup falangista ataca la seu de la Generalitat a Madrid
 2. 2. 02 D'INTERÈS BONDIA DIJOUS, 12 DE SETEMBRE DEL 2013 PUBLICITAT Serveis TELÈFONS Seguretat Emergèncias 112 Mossos d’Esquadra 973 700 050 Atenció a la Dona (Mossos) Ext. 5000 Policia 091 Guàrdia Civil Atenció Ciutadà 900 101 062 Guàrdia Urbana 092/973 700 600 Urgències mèdiques ICS 973 221 516 Hosp. Arnau de Vilanova 973 705 200 Hospital de Sta. Maria 973 727 222 Urgències Tàrrega 973 310 852 Comitè Anti-sida 973 221 212 Alcohòlics Anòmims 629 779 654 Comedores compulsivos 676 060 624 Fibrolleida 649 873 838 Creu Roja Lleida 973 279 900 Agramunt 973 390 880 Balaguer 973 445 795 Cervera 973 532 084 Les Borges Blanques 973 143 493 Mollerussa 973 711 282 Tàrrega 973 500 679 Serveis funeraris 973 237 206 Servei de suport en el Dol de Ponent 973 501 503 Bus Lleida-Andorra 973 352 379 Estació d’Autobusos 973 268 500 FARMÀCIES D’AVUI De 09.00 a 22.00 h Redondo. Àger, 23 (Bordeta) Freixinet. Passeig de Ronda, 70 De 22.00 a 09.00 h Seuma. Mariola, 39 FARMÀCIES DEMÀ De 09.00 a 22.00 h Simó. Príncep de Viana, 99 (Pl. Europa) Fco. de Villalonga. Boters, 25 De 22.00 a 09.00 h Garra. Alcalde Costa, 37 AL·LÈRGIES Parietària 2 = Gramínies 2 = Olivera 0 = Artemista 1 = Blets 4 = Melcoratge 0 A Palmeres 0 = Plantatge 1 D Alternaria 4 = Cladosporium 4 = Del 9 al 15 de setembre Nivell de risc d’al·lèrgia: 0, nul; 1, baix; 2, mitjà; 3, alt; 4, màxim. Nivells de previsió: A, en augment; =, estable; D, en descens; ?, situació excepcional. EltempsaLleida Pocscanvis,sense plugesiambmàximes unamicamésaltes El vessant nord del Pirineu estarà entre mig i molt ennuvolat de matinada i al vespre, i poc ennuvolat la resta de la jornada, tot i que no s’esperen precipitacions. Les temperatures mínimes, en lleuger descens o localment moderat i les màximes lleugerament més altes. Les mínimes es mouran entre els 4 i els 9 graus al Pirineu i entre els 11 i 16 a la Plana, i les màximes, entre 17 i 22 al Pirineu i entre 23 i 28 a les comarques de la Plana. 07.39 h 20.19 h Creixent www.bondia.cat meteo@bondia.cat DIVENDRES DISSABTE http://www.jordibalasch.es/
 3. 3. BONDIA DIJOUS, 12 DE SETEMBRE DEL 2013 03 AVUI LaViaCatalanaescompletaambèxit iaplega1.600.000independentistes La cadena humana pren el relleu de la macromanifestació que l’anypassat omplí els carrers a Barcelona AGÈNCIES. BARCELONA Milersdepersonesagafadesde les mansvan unir el Pertús amb Alcanarperreclamarlaindepen- dència de Catalunya, en una Di- adaquepassaràalahistòria.La Conselleriadel’Interiorvadonar alvespre les primeres xifres iva assegurar que, com a mínim, hi vanparticipar1.600.000perso- nes. La cadena humana ha pres així el relleu de la manifestació que l’any passat va omplir els carrers de Barcelona sota el le- ma Catalunya nou Estat d’Euro- pa. LaVia va cobrir amb escreix els400kmsqueresseguienl’an- tiga Via Augusta romana: 722 trams,de500metrescadascun. Ales17.14hores,simultània- ment, des del tram sud, a Alca- nar, i al nord, al Pertús, els par- ticipantsesvananaragafantde les mans. Des de la plaça Cata- lunyadeBarcelona,lapresiden- ta de l’ANC, Carme Forcadell, va tancar la cadena com a esce- nificació que la via, finalment, haviaquedatunida.Unsminuts després, es va emetre el famós LA NOTA NEGRA La Via cobreix amb escreix els 400 quilòmetres L’àrea es va dividir en 722 trams d’uns 500 metres cadascun Del Pertús a Alcanar per acabar a BCN La plaça Catalunya de la capital catalan va tancar l’escenificació de la via Forcadell: “Sols tenim dues opcions, sotmetre’ns a Madrid o ser independents” La presidenta de l’ANC diu que ja no es pot esperar al 2016 discurs que Pau Casals va fer a lesNacionsUnidesel24d’octu- bre del 1971. Després dels par- laments de Xavier Rubert de Ventós (al Pertús) i Marina Co- mas (a Amposta), la darrera in- tervencióva ser la d’una emoci- onada Carme Forcadell, que va reiterarqueCatalunyanopotes- peraral2016,talcomvapropo- sar Mas fa uns dies si l’Estat no permet fer una consulta. Forca- dellvatornarareclamarqueCa- talunyasiguiunnouestatd’Eu- ropa: “Només tenim 2 opcions: sotmetre’nsalacentralitzacióde l’Estat espanyol i desaparèixer comapobleolaindependència. El poble de Catalunya ha sortit alcarrerienshamarcatelcamí, l’únicdigneambgarantiesdefu- tur: tenir un estat propi”. Ungrupd’ultresvanposar la nota negra als actes de la Diada després que en- tressinalaseudelaGene- ralitatalacapitalespanyo- la amb crits a favor d’Es- panya i amb banderes estatals i falangistes. A més d’atacar les instal·la- cionsesvanenfrontarife- rir alguns dels assistents i abans de marxar van llen- çar gasos lacrimògens. D’altra banda, la Guàrdia Civil va detenir a Vinaròs l’exdiputat de Solidaritat per la Independència al Parlament, Alfons López Tena, per un presumpte delicte de desobediència contra els agents. ‘Ultres’ataquen laseuaMadrid delaGeneralitat ESTHER ROMAGOSA (ACN) Dues lleidatanes mostrant una senyera amb un missatge a la Seu Vella ORIOL BOSCH (ACN) Un dels eixos viaris que formaven la cadena independentista, ple a vessar minuts abans que comencés a fer-se la Via Catalana Segona Diada històrica 1.600.000 persones van participar a la Via Catalana per reclamar la independència de Catalunya, en una iniciativa de l’ANC que superà totes les expectatives. L’única nota negra es va viure a la seu de la Generalitat a Madrid, que va ser assaltada per ultres que van trencar mobiliari, es van encarar amb la gent i van llençar gasos lacrimògens.
 4. 4. 04 AVUI BONDIA DIJOUS, 12 DE SETEMBRE DEL 2013 LessetcampanesdelaSeuVella donenl’inicialacadenahumana Més d’un miler de persones s’apleguen a la falda del campanar per realitzar una “Via” improvisada ORIOL BOSCH (ACN). LLEIDA EltocdecampanesdelaSeuVe- lla de Lleidava donar a les 17.14 hores el tret de sortida oficial a la Via Catalana per la Indepen- dència.Mésd’unmilerdeperso- nesesvanaplegardeformaim- provisada a la falda del campa- nar amb estelades i senyeres, i van cridar consignes a favor de laindependènciadurantelquin- ze minuts que va durar el repic de les campanes. L’acte impro- visat va finalitzar amb el cant dels Segadors. Tot i que l’Assemblea Nacio- nal Catalana (ANC)va simbolit- zar en el repic de campanes de laSeuVelladeLleidacomelpunt d’inicidelaViaCatalana,vanser molts els campanars d’arreu de Catalunya que van fer sonar les sevescampanesenaquestama- teixa hora. El director del Consorci del TuródelaSeuVella,PepTort,va destacar que els ha fet molta il·lusiójugaraquestpapercoma iniciadorsdelaViaCatalanaper laIndependència,jaqueelcam- panar de la Seu Vella ha estat sempre ‘’el primer a qui li ha to- cat el rebre’’. Delessetcampanesquehiha al campanar, dos són originàri- es de quan esva construir la ca- tedral, la Mònica i la Silvestra, gòtica i de grans dimensions. Ahirperò,laMònicavaserlaúni- ca que no va poder repicar. La història narra que quan l’any 1707 Felip V va ocupar la ciutat de Lleida i va convertir-la en una caserna militar. La cadena humana improvisada que es va fer mentre repicaven les campanes de la Seu Vella ORIOL BOSCH (ACN) Elslleidatans vanalaVia ambganesde ferhistòria El bon ambient i les ganes de fer història van ser protagonis- tes els moments previs a la sor- tida dels autocars cap a la Via Catalana per la Independència desdelpuntdelesterresdeLlei- da on se’n van concentrar més, untotalde16alCampd’Esports de la capital del Segrià. Des de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Ferran Accensi,va asse- gurarquealconjuntdelademar- cació s’havien contractat 250 autocars i si s’hi sumen les per- sonesques’hivandesplaçarpel seu compte, calculen que uns 30.000 lleidatans van parti- cipar a la cadena humana. Així mateix, els lleidatans no només anaven a Tarragona i les Terres de l’Ebre sinó que alguns del nordvananiracomarquesdeGi- rona.Abansdeles10delmatíja hi havia moviment a l’aparca- mentdelCampd’Esports.Elsau- tocars començaven a arribar i tambéelslleidatansdisposatsa participar a al Via Catalana. El bon ambient i les ganes de fer història eren presents entre la marea groga de samarretes de lavia i també les nombroses es- telades que poc a poc hi anaven arribant. L’escena es va repetir arreu de Ponent. Segona Diada històrica PUBLICITAT Un grup de targarins ahir a l’estació d’autobusos JAUME SOLÉ Una noia mostra la seva estelada des de l’autocar
 5. 5. BONDIA DIJOUS, 12 DE SETEMBRE DEL 2013 05 AVUI Mas:“Necessitem obrirelsullsalmón” Alerta al Govern espanyol que escolti el clam dels catalans ACN. BARCELONA El president de la Generalitat, Artur Mas,va cridar ahir al mig- dia els catalans a demostrar les seves“millorscartes”enaques- taDiadaiacomportar-sedema- nera cívica, pacífica i festiva. “Podemobrirelsullsalmón,iho necessitem”, va remarcar en declaracionsalsperiodistesdes- prés de participar en l’acte ins- titucional de la Ciutadella. Mas vaopinarqueCatalunyapot“im- pressionar el món” en aquesta Diada,peròperfer-hoésimpor- tant “excel·lir en la manera de fer”. També es va dirigir al govern espanyol,aquivaavisarquetin- drà un “problema greu de rela- ció amb Catalunya” si no escol- taelclamcatalà.Masvavolerre- marcarqueelmissatgeal’Estat ja es va donar en les passades eleccions. Mas va demanar els ciuta- dansquesortissinalcarrer amb civisme, bones maneres i “res- pecte a tothom”. “Ens estan se- guint, ens estan observant, ens estan mirant amb lupa”, va avi- sar el president de la Generali- tat, que es va reunir ahir al matí amb corresponsals estrangers encuriosits pel procés català. L’altra reunió que va tenir Mas ahir al matí va ser amb la presidentadel’AssembleaNaci- onal Catalana (ANC), Carme Forcadell, quelivademanaruna consultasobrelaindependència de Catalunya el 2014 i amb una preguntaclara.L’ANCnoestàdi- posada a esperar al 2016. El president va dir que Catalunya podia “impressionar” Es va reunir amb periodistes internacionals L’ANC reclama la consulta per al 2014 L’Assemblea sosté que no espot esperar al 2016 i vol una pregunta clara per al referèndum PUBLICITAT ElgrocdelaViaCatalanaarribaalaGeneralitat El president de la Generalitat, Artur Mas, va rebre ahir al Palau de la Generalitat l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), que liva regalar la samarreta oficial de la Via Catalana, unes hores abans de l’inici de la cadena humana. PAULA MATEU (ACN) ACN. MADRID Elgovernespanyol“respecta”el dret de manifestació però reite- ra la seva aposta pel “diàleg” dins del marc de la Constitució com a única via política respec- teaCatalunya.FontsdeLaMon- cloaconsultadesperl’ACN des- prés de l’acte reivindicatiu d’aquest Onze de Setembre es van remetre a les manifestaci- onsquelavicepresidentadelgo- vernespanyol,SorayaSáenzde Santamaría,haviafetahiralma- tí des del Congrés, on va as- segurar que el seu govern “està on ha estat sempre” i va voler “demanar a tothom de veritat” que“pensiqueelspolíticsestem per unir i per solucionar els pro- blemes als ciutadans, i el pitjor que pot fer un polític és obligar la gent per a qui governa a divi- dir-se i separar-se”. Per la seva banda, el minis- tre d’exteriors i de Cooperació, JoséManuelGarcíaMargallo,va subratllar ahir que la Via Ca- talana demostra que “la demo- cràcia funciona molt bé a Espa- nya”. Margallo va fer aquestes manifestacions als passadissos delCongrésdelsDiputatsapre- guntes dels periodistes. Madridrecordaque“elpitjorquepot ferunpolíticésdividirelsciutadans” L’Executiu de Rajoy“respecta” el dret de manifestació, però aposta pel diàleg Captura de pantalla de la pàgina web de la CNN ahir a la tarda Margallo diu que la democracia funciona Sosté que la Via Catalana demostra que el sistema funciona Repercussió als mitjans de tot el món Desenes de periodistes estrangers informen sobre la cadena humana PeròdeCatalunyanotansols se’n parlava a Espanya, sinó ar- reudelmón.Amitjatardaalguns mitjans internacionals ja parla- ven de la cadena humana per la independènciadeCatalunya.Di- ferents diaris, revistes, ràdios i cadenes de televisió tractaven els moments previs de la cade- na humana i les repercussions quepottenirapartir.Elmésdes- tacatésquelamajoriaenparla- vendesdeBarcelonamateix,on esvandesplaçarelsseuscorres- ponsals, col·laboradors o envi- ats especials. Segona Diada històrica
 6. 6. 06 AVUI BONDIA DIJOUS, 12 DE SETEMBRE DEL 2013 Segona Diada històrica PUBLICITAT REDACCIÓ. LLEIDA La ciutat de Lleida va celebrar ahir un any més els actes insti- tucionalsdel’OnzedeSetembre al turó de la Seu Vella. El paer en cap, Àngel Ros, amb la pre- gonera d’enguany, l’escriptora RosaFabregat,iacompanyatde la Corporació Municipal i de les autoritatslocals,vapresidirl’ac- te i va insistir en què Catalunya té el dret i ha d’exercir el dret a decidir. L’alcalde, en el seu mis- satge institucional, va afirmar queCatalunyahadedesenvolu- par un projecte nacional que vagienlíniaamblesaspiracions delpobleivaafegir“nomésamb l’exercicideldretadecidirresol- drem la crisi institucional actu- al”. Ros va teixir el seu discurs dientqueavuielscatalans“com- memorem un període tràgic de la nostra història, celebrem la nostra persistència com a nació i reivindiquem el dret sobre el nostre futur”. L’escriptoraRosaFabregatva mostrar en el seu discurs la se- va estima pel país i el paper de Rosa Fabregat diu que “Catalunya pot aconseguir ser lliure” ACTES ATOTPONENT PER LA DIADA Moltes localitats de Ponent vanavançarelsactespercom- memorar la Diada perquè els seusveïnspoguessinassistira laViaCatalana.Ofrenesflorals, glosses,jocstradicionals,can- tadesdecoralsosardanesfo- ren els actes organitzats. ÀngelRossostéque “reivindiquemeldret sobreelnostrefutur” L’alcalde de Lleida al costat de l’escriptora Rosa Fabregat la cultura en la construcció del país. Fabregat va basar el seu pregó en què Catalunyave d’un passat i va cap a un futur amb confluència de camins, practi- cant la transversalitat. Així, va continuar, Catalunya pot acon- seguir “ser lliure que és el que reclama”.Lacerverinavaacom- panyar les seves paraules amb poesia. AJUNTAMENT DE LLEIDA REDACCIÓ / AGÈNCIES. BARCELONA Els actes institucionals de la Di- ada al Parc de la Ciutadella van quedardeslluïtsperlapluja,com ja havia passat a primera hora ambl’ofrenafloralalmonument a Rafael Casanova, però el pú- blic no va fallar i va omplir el re- cinte habilitat. L’acte al Parc de la Ciutadella va ser presidit per Artur Mas i Núria de Gispert i hi van assistir representants de la majoria de partits parlamenta- ris. Per primera vegada no hi va prendrepartlalíderdelPPC,Alí- ciaSánchez-Camacho,ensenyal de protesta pel que considera una “deriva independentista” delGovern.L’altreabsental’ac- te va ser Ciutadans. PUBLICITAT Laplujadesllueixl’acte institucionalaBarcelona El PPC planta la celebració, que comença més tard Membres del Govern fent l’ofrena floral a l’estàtua de Rafael Casanova MARIA BÉLMEZ (ACN)
 7. 7. BONDIA DIJOUS, 12 DE SETEMBRE DEL 2013 07 AVUI Segona Diada històrica PUBLICITAT LaViaCatalanaenimatges 1.-ParticipantsdelaViaambsenyeresiunrucal’arcdeBerà.2.-ElCampNouvaobrirportesalspar- ticipants. 3.-Lleidatans abans de pujar als autobusos que els durien al seu destí. 4.- LaViava unir Al- canar amb el Pertús. 5.- Gent de totes les edats va participar en l’esdeveniment d’ahir, grans i petits. 6.- El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, va ser un dels polítics que no se la van perdre. PAU CORTINA (ACN) NÚRIA TORRES (ACN) ORIOL BOSCH (ACN) ALEIX RECOLONS (ACN) DIPUTACIÓ DE LLEIDAJORDI PUJOLAR (ACN) 1 2 4 5 6 3
 8. 8. 08 PUBLICITAT BONDIA DIJOUS, 12 DE SETEMBRE DEL 2013
 9. 9. 09 PUBLICITATBONDIA DIJOUS, 12 DE SETEMBRE DEL 2013
 10. 10. 10 OPINIÓ BONDIA DIJOUS, 12 DE SETEMBRE DEL 2013 Catorze, quinze… sembla com si elsdiesquevenendesprésdel’11 desetembrede2013jas’hagues- sin esfumat abans que arribin. Desprésdel’onzequè?,espregun- ta la gent. Estem concentrant tants i tants esforços en aquesta Diada que sovint ni pensem en el que pugui venir a posteriori. Afanys d’organització, debats a totes bandes, estirabots dels uns i dels altres, moments de tensió per mirar de que tot surti segons el previst, moments fins i tot de cansamentpensantquelescoses podentorçar-seenelminutmenys En el passat, quan el país s’havia d’aixecar d’una desfeta, la revifa- da es fonamentava en el treball, enlacreacióderiquesa,enelman- teniment de la llengua, de la cul- turaienelrecorddelsbonstemps passats, i es construïa sobre el sentiment de país i la dignitat. En aquest moments, i això és unfetrellevant,unapartmoltsig- nificativa del conjunt dels ciuta- danshadeciditquenon’hihaprou amb seguir els camins antics, per tres motius principals. Per digni- tat, perquè les institucions pròpi- es estan essent buidades de les seves competències i disminuït l’autogovern i perquè l’ofec eco- pensat... A quin tramvas? Hi ani- ràs?Comésqueelteupartitnohi va? Independència,sobirania,dret a decidir, espanyolisme, cata- lanisme, autodeterminació, fede- ralisme, internacionalisme... són molts dels conceptes que aparei- xenenaquestesconversesalsmit- jans,alstwitters,alsfacebooks,al carrer,alescases.Ialfinalensen- dinsemenespiralsiembolicsque noensacabendesatisferniauns ni a altres. Un moment... (respi- rem). Els matisos són importants certament però pensem bé, més enllà de lavíscera al final les dife- rències entre uns i altres no dei- xen de quedar-se aquí, a casa, a Catalunya. Només lesveiem nos- altres.Enrealitatelqueescapta- ràarreudelmónol’Estatespanyol serà que centenars de milers de catalanes i catalans clamen amb una sola veu que ja n’hi ha prou, queaixínoenshiquedaremique estemdisposatsaarribarfinsalfi- nal, que volem ser amos de les nostres decisions com a poble i com a nació que som. Els mitjans internacionals, tampoc els espa- nyols,notraduiranelsmatisos:ni sialtram78unscridavenindepen- dència i al 110 els altres cridaven volem decidir i uns altres no de- ienres.Siunsvanconvocarosiels altresvan animar a participar. Destriem-ne la part positiva doncs. És molta la gent que aquests dies amb una esperança desbordada prepara la seva con- tribució i la dels seus a la Via Ca- talana. Sense anar més lluny, dis- sabte mentre dinava a casa dels pares, els van arribar les samar- retes grogues amb un Rosselló ben estampat en vermell al bell mig del pit. Que el meu pare s’emocioniambelsactesdelaDi- ada de Catalunya em ve poc de nou, la sorpresa enguany ha es- tat la mare. Li etzibo amb cara d’il·lusió...-Mare,tutambé?-.“Oh ves filla, alguna cosa haurem de fer!”...Vaigsomriureivaigpensar, -òndia tu, la mare es mobilitza, això sí que es gros. Lamarequeésd’origenmadri- leny, quan va fer els 12 anys emi- grà a Rosselló, nova tardar molla en començar a parlar en català. Avui,lafeinaéssevaperrecordar el seu castellà d’origen, però en- cara guarda una simpàtica z cas- tellana quan pronuncia Madriz, que em recorda que a casa mai m’hanensenyatajutjarningúper venir d’aquí o d’allà. Tampoc per sentir-se més o menys català, es- panyol o marroquí... això no va d’identitats!Síemvaneducarper nodesitjarmaiperalsaltreselque no vulguis per tu mateix i no vull cap persona ni cap nació menys- tinguda, ni aquí ni enlloc, no vull una Catalunya reprimida on el catalàsiguiunallenguaminorità- ria,tampocconsentiréquelanos- tra gent sigui explotada a la seva feina ni que manquin àpats als menjadors escolars. M’han ense- nyatacreureenlajustíciaenma- júscules,justíciasocialinacional. Aquestsdiesseréamblameva gent d’ICV,amicsifamiliarsalsac- tesdelaDiadaperònodeixaréde pensar ni un segon amb la ciuta- dania de Catalunya que viu opri- mida per les classes benestants. Encerclant “la Caixa”, en el marc delsactesdelaViaCatalana,jun- tes clamarem justícia per totes bandesiexiginttambélaindepen- dènciadelsmercats,delaTroikai dels catalans corruptes que ens han robat. Amb la gent del Procés Cons- tituentfaremevidentqueelsnos- tresbancs,simbolitzatsmajorità- riamentper“laCaixa”,tambédes- nonen, arruïnen, especulen amb els aliments, oprimeixen els més desvalguts i que hi ha corruptes ambnomsbencatalansqueespo- lien la nostra pròpia classe treba- lladora. L’onze de setembre d’en- guany desafiarem tots els opres- sors, tots, els que abusen dels nostres drets com a nació i dels que n’abusen com a individus... i què farà ICV després de l’onze? Doncs continuarà reivindicant al carrer i a les institucions justícia social i nacional, ho farà l’onze, el dotze,eltretze,elcatorzeitotsels dies de la seva vida política men- tre la gent així ho desitgi. Ni ahir, ni avui, ni demà seran mai excep- cióperlagentd’ICVpercridarvis- caCatalunyalliure!(d’opressors). nòmic i fiscal, estructural i siste- màtic, que pateix la nació impe- deix tenir un país més equilibrat, equitatiu i just. Catalunya, nou estat d’Euro- pa Una munió de ciutadans ha presladeterminacióqueéselmo- ment de decidir de quina manera aquest país vol organitzar-se po- líticamentiesdevenirunestatdins d’Europa. “Catalunya, nou estat d’Europa” va ser el clam de cen- tenars de milers de persones l’11 desetembrepassat.Ahirunager- nacióesvaaplegarconvocadapel Volemvotar,enlaViaCatalanacap a la Independència, un esdeveni- ment que serà observat d’arreu. El procés cap a l’exercici del dretadecidirielquese’ndeduei- xi,d’acordamblavoluntatdelpo- ble, les institucions, el Parlament en primer lloc, i les forces políti- ques catalanes, ha de ser formal- ment,ienelfons,impecable,lluny detotafatxenderiaifrivolitat,amb respectealalegalitat,alaplurali- tat i a la diversitat de parers, amb diàleg amb les institucions espa- nyoles i europees, i cercant la màxima participació ciutadana. De manera molt explícita vull subratllar que la cohesió social hadequedargarantidaenqualse- vol cas. Som un sol poble i, des- présdelaconsulta,desprésqueel poble s’hagi pronunciat, hem de seguir essent un sol poble, amb una noció inclusiva de la ciutada- nia.Totselsesforçosperevitarfins itotl’ombradelaconfrontacióhan de ser fets. Però mai a costa de no tenir rumb, de ser infidels a la voluntat majoritària del poble ca- talà democràticament i lliure ex- pressada, respectuosa amb els drets de les opcions que puguin resultar minoritàries. Elqueestemfentésmoltseri- ós, complex i gens fàcil, i tot el ri- gor possible és poc. Les presses sónmalesconselleres.Laprudèn- cia, imprescindible. Cap error im- portantnohadesercomès.Elque s’hagi de fer que es faci, però bé i quan i com correspongui. Si poso l’accent en la pulcritud del procés ésperquèlalegitimitatresultaes- senciali,alavegada,perquèhade serunaexpressió,unaimatge,un antecedent de la Catalunya que volem construir entre tots. El projecte polític d’aquesta generació Elrepteésdelsquedefineixen un període històric. A la vegada, és un projecte polític d’una gene- ració.Capaltreemplenaambtan- ta força el panorama polític cata- là ni és capaç d’il·lusionar tantes persones. Requereix de tots nos- altres tremp, fortalesa d’esperit, generositat, resiliència, obertura als altres i confiança en elsvalors d’aquest poble, no menors dels que atresoraven els defensors de Barcelona, que lluitaven contra exèrcits poderosos que els ultra- passaven en nombre, potència i capacitat. Aracomadés,laforçadelpaís sorgeix de la voluntat dels seus ciutadans, més que no pas de les seves estructures, i del convenci- ment que la continuïtat, el seguir comestem,ensafebleixfinsaes- devenirresiduals,irrellevantscom a poble. Devem als qui ens han precediti,mésencara,anosaltres mateixos i als nostres fills que en aquest temps històric no ens ar- ronsemdavantdelamagnitudde la comesa, amb la certesa plena que, de no defallir i d’adoptar les decisions quan es puguin soste- nir,ensubicaremalmóndesdela nostra personalitat política dife- renciada, en un procés d’emanci- pació política imparable. Elcamíimparablecapalallibertat Onze,dotze, tretze... DIRECTORI Edita: Bondia Lleida SL President: Jaume Ramon i Solé Director: Josep Ramon Ribé Redacció: Albert Guerrero Director comercial: Carles Jiménez. Administració: Arancha Pajuelo Maquetació: J.Torrelles i Juanma Paquico CoordinadoraBondia.cat:LourdesCardona Carrer Vila Antònia, 6. 25007-Lleida. Telèfon: 973 260 065. Correu electrònic: info@bondia.cat. Web: http://www.bondia.cat/ Editorial La Via Catalana per la Independència va posar de manifest la voluntat d’un poble per convertir-se en un estat. Si algú es pensava que la cadena humana podia punxar, la realitat ha estat tot el contrari i va sobrar gent a dojo per omplir els més de 400 quilòmetres entre el Pertús i el riu Sènia. L’any passat bona part del món es va sorprendre per la multitudinària manifestació de Barcelona a favor del dret a decidir, però enguany la gent ha sortit al carrer per reclamar obertament la independència, sense embuts. Després de la nova demostració de força per part dels independentistes, sembla inevitable que la consulta no se celebri l’any vinent. ISBN1886-6883.DipòsitlegalL-61-2006.ControldePGD. El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col·laboradors de la nostra secció de tribuna L’opinió del Bondia es reflecteix a través de la seva editorial. Bondia es reserva el dret de publicar els articles a l’edició del digital (www.bondia.cat). Vialliure Diputada d’ICV-EUiA al Parlament de Catalunya Sara Vilà Ramon Farré Roure Delegat del Govern a Lleida
 11. 11. BONDIA DIJOUS, 12 DE SETEMBRE DEL 2013 11 LLEIDA / COMARQUES Ocupaciódel92%ales llarsd’infantsaTàrrega El servei es reestructurà l’anypassat en baixar la demanda REDACCIÓ.TÀRREGA Lesduesescolesbressoldetitu- laritat municipal de Tàrrega (El Niu i La Pau) inicien avui el curs 2013-2014 amb un total de 120 alumnes (10 menys que el curs anterior), xifra que suposa un 92,4%d’ocupaciódesprésdela reestructuració efectuada en aquestserveil’anypassatacau- sa de la davallada d’inscripci- ons i que es traduí llavors en el tancament de tres aules. Escomptabilitzenaixíunade- sena de places vacants -dis- tribuïdesen11aules–queespo- driencobrirdurantl’any.Fruitde la reestructuració esmentada, l’Ajuntament de Tàrrega ha po- gutcongelarenguanylesquotes de les llars d’infants ja que amb l’ocupacióprevistaespodràga- rantirigualmentlaviabilitateco- nòmica en la prestació del ser- vei. Les dues llars d’infants mu- nicipals de Tàrrega compten actualmentamb17treballadors. L’Educació 0-3 anys a Tàrrega inclou un total de 182 alumnes sumant els concertats i privats. Queden 10 vacants, que es podran cobrir Enguany l’Ajuntament ha congelat les quotes L’educació 0-3 anys inclou 182 alumnes Les dues llars municipals compten actualment amb 17 treballadors ArtesadeSegrecelebraunnouAplecdelConill Una vuitantena de persones van participar ahir a l’Aplec del Conilld’ArtesadeSegre,elCuniplec.Lafesta,l’únicaplecamb la carn de conill com a protagonista, va comptar amb menys colles perquè molts veïns van anar a la Via Catalana. AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE REDACCIÓ.TORREFARRERA Torrefarreraencetaavuicinc dies de gresca en majúscu- les amb la celebració de la seva Festa Major. La festa començaràales8delvespre amb la lectura del pregó, a càrrec de la Fundació Aspa- mis, i la proclamació de les pubilles, així com un sopar popular. Pel que fa a demà, cal destacar la Gimcana popu- lar que organitza Lo Jovent delpoble(17.30h),l’especta- cle infantil Anima’t i balla (18.30h) o el sopar dels pe- nyistes (21.30h). El primer acte de dissab- teseràunesmorzarpopular una hora abans de la cerca- vila (10.00h). Alhora tindrà lloclaprimeraediciódelTor- CincdiesdefestaaTorrefarrera PROGRAMA I PROPOSTES PER ATOTES LES EDATS Laura Purroy és la Pubilla d’aquest any neig d’Escacs de Festa Major de la vila, que inclourà un taller perd’iniciacióaaquestjocd’es- tratègia.Completenelprograma música,futbol,uncorrefocouna exhibició de country. Finalemt,Torrefarreraacomi- darà la Festa Major diumenge amb una cercavila de grallers i gegants,unespectacleinfantila càrrecdeSACEspectaclesoball amb el grup Venus. L’humoristaiimitadorPepPlazaduu alPavellól’espectacle‘Iaraquè?’ REDACCIÓ.TORREFARRERA ElplatfortdelesfestesdeTor- refarrera és l’actuació demà a les11delanitdel’humoristai imitador Pep Plaza, que durà alPavellóMunicipall’especta- cle I ara què? Aquest títol evoca la pre- guntaquePlazaméshahagut de respondre després de la marxadePepGuardioladelFC Barcelona, una de les seves imitacions més conegudes al programa de TV3 Crackòvia. L’espectacle és, en certa ma- nera,larespostadel’humoris- ta a les inquietuds dels seus seguidors. 43cursosdeformacióa laCambradeComerç REDACCIÓ. LLEIDA La Cambra de Comerç de Lleida apostaperlaformacióempresa- rial organitzant un total de 43 cursosdinsdelseuProgramade FormacióEmpresarialperalpro- per quadrimestre. CaixaForumaculluna exposiciósobrel’energia REDACCIÓ. LLEIDA CaixaForum Lleida ofereix des d’avuil’exposicióEnergia.Perun futur sostenible, que pretén in- formar sobre la improtancia de preservarel medi i conscienciar sobre la gestió dels recursos. Presentaciódel’últim llibredePepCollaLleida REDACCIÓ. LLEIDA L’IEI acolliràavuiales8delatar- dalapresentaciódel’últimllibre de Pep Coll, Dos taüts negres i dosdeblancs,enunacteontam- béparticiparanJosepMariaSo- lé i Sabaté i Miquel Pueyo.
 12. 12. 12 ACTUALITAT/ ESPORTS BONDIA DIJOUS, 12 DE SETEMBRE DEL 2013 Obamavol ajornarel debatdel atacaSíria AGÈNCIES. WASHINGTON Enundiscursenhoraridemàxi- ma audiència, el president dels Estats Units, Barack Obama,va explicar que ara el més impor- tant és donar una oportunitat a la proposta russa de posar l’ar- mament químic de Síria sota control internacional. Malgratque,demoment-diu- ,ésmoltaviatpersabersiaques- tainiciativatindràèxit,jahade- manat als congressistes que ajornin la votació per autoritzar l’ús de la força contra el règim d’Al-Assad, després que el Go- vern de Síria s’hagués compro- mès a arribar a un acord en aquesta línia. FCCrebaixalaxifradels treballadorsdel’ERO ACN. MADRID Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) i els represen- tants sindicals van arribar a un acord querebaixal’afectacióde l’expedient de regulació d’ocu- pació (ERO) presentat per l’em- presade222a155treballadors. AGÈNCIES. NOVA YORK Dotzeanysdesprésdelsatemp- tatsdel’11-SalsEstatsUnits,el World Trade Center de Nova Yorkacullperprimeravegadaels familiarsdelesvíctimescoronat pels 104 pisos de la Torre de la Llibertat. La finalització de les obres al gran gratacel és un pas més en el camí cap a la normalitat tan desitjada a Manhattan, que el 2001 va viure l’horror quan dos avions es van estavellar contra lesTorres Bessones. Enguany, es van repetir els actes per recordar les gairebé 3.000 víctimes d’aquells atacs que, juntament amb NovaYork, van afectarWashington i Penn- silvània, on es va estavellar un dels aparells segrestats. Es va fer una lectura dels noms de tots els qui hi van mo- rir, hi haurà moments de silenci imúsicaserenaperacompanyar el record. TRIBUT EN MOTOCICLETA Desprésquefadosanysesva inaugurar la plaça commemo- rativa amb les fonts invertides alsfonamentsdelesTorresBes- sones,aquestanyestavaprevist que el governador Andrew Cu- omo,elmúsicBillyJoel,bombers id’altrespersonesanònimespar- ticipessin en un tribut en moto- cicleta que arrencarà al quarter dels bombers a Manhattan fins a la denominada Zona Zero. Amés,continuantamblade- cisió presa l’any passat, els po- líticsnofarandiscursosnidecla- racions per tal que l’objectiu de l’acte es mantingui enfocat a lesvíctimes i les seves famílies i al marge de tons polítics. La finalització de les obres al gran gratacel, un nou pas cap a la normalitat El World Trade Center acull per primer cop els familiars de les víctimes 3.000 persones van pedre la vida durant aquells atacs Es va fer una lectura dels noms de tots els qui hi van perdre la vida ara fa dotze anys NovaYorkcommemora l’11-SamblaTorredela Llibertatjaenllestida L’emblemàtica construcció té fins a 104 pisos d’alçada Endarrerida unasessióal Congrésper goteres Dues hores de demora AGÈNCIES. MADRID Unes goteres quevan aparèixer al Congrés dels Diputatsl’ende- mà d’haver-se inaugurat les obresderemodelaciódel’hemi- cicle van obligar ahir a endarre- rir dues hores l’inici del ple que s’hi havia de celebrar. La sessió va començar amb retard iunadotzenadediputats no van poder seure als seus es- cons, que eren molls per l’aigua que hi queia. Un forat en la coberta del Congrés dels Diputats, que no- més estava cobert amb una lo- na, sembla que ha estat la cau- sa de la gran filtració d’aigua. “UNA INCIDÈNCIA D’OBRA” ElpresidentdelCongrésdels Diputats,JesúsPosada,vavoler restarimportànciaalsfetsesde- vinguts i va indicat que les go- teressónuna“incidènciad’obra” iquenoésundefectedelprojec- te. ElLleidaEsportiu,ala 3arondadelaCopa Supera el Caudal asturià amb dos gols en el tram final (2-0) REDACCIÓ. LLEIDA El Lleida Esportiu es va classifi- car ahir per a la 3a ronda de la Copa del Rei després d’eliminar el Caudal de Mieres gràcies a 2 golsaconseguitseneltramfinal del matx, que es va disputar ahiralatardaalCampd’Esports. Els lleidatans van sortir molt concentratsidominantelseuri- val. Així, al minut 2 se li va anul·lar un gol a Mata per fora de joc i al cap d’un minut el por- ter del Caudal salvava dues re- metades de Dídac i Imaz, però pocapocaquestdominis’aniria esvaint, elsvisitants millorarien i amb poques més incidències s’arribaria al descans amb l’em- pat a zero inicial. A la segona part, Imaz va desequilibrar el partit amb l’1 a 0 (m. 83) i Dí- dac,ambungolàsdesdeforade l’àrea,rematavalafeina(m.91). D’altra banda, el Girona i el Sant Andreu es van classificar per a la 3a ronda de la Copa del Rei després d’imposar-se res- pectivament a la Ponferradina (2-1 i a l’Olot (2-0). El Nàstic també es classificà en eliminar l’Albacete als penals. Jesús Imaz va obrir el marcador BrasilsuperaPortugalen unbonpartitdeNeymar AGÈNCIES. BOSTON El Brasil, que ja està classificat peralMundialcomaseleccióor- ganitzadora, va derrotat Portu- gal en un amistós (3-1) El blau- granaNeymarvamarcarundels golsivaparticiparalsaltresdos. ElTeamNewZealand,més apropdelaCopaAmèrica REDACCIÓ. LLEIDA El Team New Zealand ha fet un altre pas endavant per guanyar la Copa Amèrica de vela en der- rotarperquartavegadaelseuri- val i defensor del títol, l’Oracle nord-americà. ElTrofeuCiutatdeLleida, perl’AssociacióLleidatana REDACCIÓ. LLEIDA L’AssociacióLleidatanaesvaen- dur el 12èTrofeu Ciutat de Llei- da d’hanbdol femení. Els equips convidats al triangular van ser l’AmpostaielRoquerol,enguany rivals de l’Associació a la Lliga. AGÈNCIES. MILÀ L’últimcampiódelmónambFer- rari, Kimi Räikkönen, tornarà la temporada que ve a l’escuderia italiana. Era un rumor insistent des de fa dies fins que la pròpia Ferrari ho ha fet oficial. Räikkönen, actualment pilot de Lotus, és va anunciar hores després que Massa anunciés la sevamarxadeFerraridesprésde vuit anys. ElpilotfinlandèsvaseraFer- raride2007a2009,anyenquè va marxar per deixar lloc a Fer- nandoAlonso.Ara,totsdoshau- ran de compartir equip. Räikkönen, amb fama de no seguir massa amb la disciplina d’equip, és molt apreciat a Fer- rari pel fet que va ser l’últim pi- lot que va guanyar el Mundial amb el cavallinorampante, l’any 2007. Ferrariconfirmael fitxatgedeRäikkönen L’escuderiava guanyar l’últim mundial amb el finès Argentina,alMundialen derrotarParaguai(2-5) Messi, des del punt de penal,va fer dos dels gols AGÈNCIES. PARAGUAI L’Argentinavaobtenirunbrillant triomf a Asunción (2-5) que li permetobtenirmatemàticament el pas al Mundial del Brasil- 2014.LeoMessivaexercirdelí- der de l’albiceleste i ha marcat dos gols de penal. Un dels seus gols va ser el que va inaugurar el marcador en el minut 12. Poc després,ArielNúñezvaempatar perlaseleccióparaguaiana.Pe- rò la superioritat dels de Sabe- lla era evident i l’han plasmada en el marcador Agüero, Di Ma- ría i Maxi Rodríguez. El segon gol guaraní, ja del tot estèril, el va fer Roque Santa Cruz. Estats Units, Costa Rica, també es van classificar per el Mundial.
 13. 13. BONDIA DIJOUS, 12 DE SETEMBRE DEL 2013 13 PROPOSTES Rambla C/ Anselm Clavé, 11 - Tel.: 973 23 27 26 Insensibles (+16). 20.35, 22.20 Antes del anochecer (+7). 16.05, 18.00, 22.25 Niños grandes 2 (+16). 16.35, 18.30 Pacific Rim (+16). 20.00 Atrapada en la oscuridad (+16). 16.00, 17.35, 19.10, 20.45, 22.20 Principal Pl/ Paeria, 8 - Tel.: 902 17 09 38 Exorcismo en Georgia (+06). 22.20 Red 2 (+16). 16.05, 18.10, 20.15 Lauren C/ Pere Cabrera, 6-8 - Tel.: 973 20 54 48 - www.laurenfilm.es Mud (s/c). 16.30, 19.15, 22.00,•00.30 Elysium (+16). 16.30, 19.10, 22.00, •00.15 Aviones (apta). 16.15, 18.15 Kick-ass 2: Con un par (+16). 16.00, 18.05, 20.10, 22.15, •00.25 Dolor y dinero (+16). 16.30, 19.15, 22.00, •00.30 El llanero solitario (+7). 16.10, 19.00, 22.00 Cazadores de sombras: Ciudad de hueso (+12). 16.00, 19.00, 22.00, •00.30 Epic: El mundo secreto (apta). 16.00, 18.10, 20.20, 22.30 Guerra mundial Z (+16). 20.10, 22.20, •00.30 Riddick (+16). 16.00, 18.15, 20.30, 22.40, •00.50 Cruce de caminos (+16). 16.30, 19.00, 22.00 Funatic C/ Pi i Margall, 26 - Tel.: 902 12 59 02. - www.funatic.es El último concierto (apta). 15.30, 18.55, 22.45 La bicicleta verde (apta). 16.30 La mejor oferta (+7). 20.40 Un pedacito de cielo (apta). 21.00 Barcelona, nit d’estiu (+7). 15.00, 18.05, 22.45 La piedra de la paciencia (+7). 15.00, 17.15, 19.35, 22.45 Una casa en Córcega (+7). 16.40, 18.05, 19.35 Una casa en Córcega (+7) (VOS). 21.15 JCA Alpicat C/ K. Pla parcial 2 del Pla de Montsó. Epic: El mundo secreto (apta). °11.45, °13.55, 16.05, 18.00, 20.00, 22.00, •00.00 Epic: El mundo secreto (apta) (3D). °15.15 Epic: El món secret (apta) (HD). °13.15, 17.10 Elysium (+16). °12.45, °14.45, 16.45, 18.45, 20.45, 22.45, •00.45 La mejor oferta (+7). 19.30, 21.40, •23.50 Planes (Aviones) (apta). (3D). °11.30 Planes (Aviones) (apta). °12.00, °13.45, 15.35, 17.20, 19.05, 20.50 Planes (Avions) (apta) (HD). °12.30, °14.45, 16.00 El llanero solitario (+7). °11.30, °14.15, 17.00, 19.45, 22.30 Expediente Warren: The conjuring (+18). 22.30, •00.35 Los Pitufos 2 (apta). °12.10, °14.15, 16.25, 18.25 Els Barrufets 2 (apta.) °11.35, °13.35, 15.35, 17.35 Monstruos University (apta) °11.40, °13.35, 15.30, 17.25 Dolor y dinero (+16). °12.30, 15.40, 18.00, 20.15, 22.30, •00.45 Cazadores de sombras: Ciudad de hueso (+12). °11.45, °14.25, 16.50, 19.15, 21.45, •00.10 Kick-ass 2: Con un par (+16). 19.20, 21.20, •23.20 Juerga hasta el fin (+16) (HD). •00.20 Guerra mundial Z (+16). 20.25, 22.35, •00.40 Ahora me ves... (apta). °11.30, °13.40, 15.50, 18.00, 20.10, 22.20, •00.30 Riddick (+16). °11.30, °13.40, 15.50, 18.00, 20.10, 22.20, •00.30 Riddick (+16). °12.30, °14.40, 16.50, 19.00, 21.10, •23.20 One direction: This is us (apta) (HD). 17.40, 19.20, 21.00, 22.40 Tu eres el siguiente (+16). °12.30, °14.25, 16.20, 18.15, 20.10, 22.05, •00.00 Cruce de caminos (+16). °12.05, °14.30, 17.00, 19.30, 22.00, •00.30 Barcelona, nit d’estiu (apta) (HD). 19.05, 21.00, 22.45, •00.10 Urgell C/ Navarra, 7. Mollerussa - Tel.: 973 60 03 13. www.circusa.com Cazadores de sombras (+12). Dv. 18.30; Ds. 18.00; Dg. 20.20; Dl. 19.15; Dc. 20.00 Epic: El mundo secreto (apta) (HD). Ds. 18.10; Dg. 18.10; Dl. 22.15; Dc. 18.10 Riddick (+16). Dv. 22.30; Ds. 18.00, 20.15, 22.30; Dg. 18.00, 20.15; Dl. 19.15, 22.15; Dm. 22.15; Dc. 18.00, 20.15 One direction: Thi is us (+16) (3D HD). Dv. 18.30, 22.30; Ds. 20.00, 22.30; Dg. 20.00; Dl. 22.15; Dm. 22.15; Dc. 20.00 Barcelona, nit d’estiu (apta). Dv. 22.30; Ds. 20.00, 22.30; Dg. 18.20; Dl. 22.15; Dm. 22.15; Dc. 18.20 Majèstic Av. Catalunya, 54. Tàrrega - Tel.: 973 31 07 30. www.circusa.com Epic: El mundo secreto (apta). Dv. 19.15; Ds. 19.15; Dg. 18.00; Dl. 19.15; Dm. 19.15; Dc. 18.00 Elysium (+16). Dv. 22.30; Ds. 22.30; Dg. 20.00, 22.00; Dl. 22.15; Dm. 22.15; Dc. 20.00 Barcelona, nit d’estiu (apta). Dl. 19.15, 22.15; Dm. 1915, 22.15; Dc. 18.00, 20.00 Casal C/ Hospital, s/n. Cervera - Tel.: 973 53 22 64. www.circusa.com Los Pitufos 2 (apta). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Red 2 (+16). Dv. 22.30; Ds. 22.15; Dg. 19.30 Expediete Warren: The conjuring (+18). Dm. 22.15; Dc. 19.30 Armengol Plaça Ramon Folch, 17. Bellpuig. www.circusa.com Loberzno: Inmortl (+16). Ds. 19.15; Dg. 17.30 Un pedacito de cielo (apta). Ds. 22.30; Dg. 20.00 Guerra mundial Z (+12). Dc. 20.00; Dj. 22.30 Casal C/Baixada Mercadal, 9. Agramunt - Tel.: 973 39 00 64. www.circusa.com Barcelona, nit d’estiu (apta). Ds. 19.15; Dg. 20.00; Dl. 19.15; Dc. 17.30 Pacifim Rim (+12). Ds. 22.30; Dg. 17.30 Red 2 (+16). Dc. 20.00 Cinemes Exposicions Els invents del TBO i els seus dibuixants Biblioteca Pública. Lleida. Fins al 13 de setembre. Amb dibuixos originals de la col·lecció Lluís Giralt. Proximitat. Construcció d’un projecte fotogràfic col·lectiu Sala Gòtica de l’IEI. Lleida. Fins al 15 de setembre. Identitats Sala Cultural de l’Ajuntament. Solsona. Fins al 15 de setembre. Exposicióparticipativad’imatgesdela FestaMajordatadesd’entreelsegleXIX il’any2000.EstitulaIdentitatsitél’ob- jectiu de recopilar el màxim de dades sobre les fotos històriques, tant de les persones que hi apareixen com de les datesenquèvansercapturades.Ésun muntatgedel’AgrupaciódeGeganters de Solsona amb la col·laboració de l’Ajuntament,laConfrariadelaMarede Déu del Claustre i l’Arxiu Comarcal. El vol del gat Sala Marsà de la Casa de Cultura. Tàrrega. Fins al 22 de setembre. Sèrie de litografies d’Antoni Miró ins- piradesenlanovel·lahomònimadel’au- torcubàAbelPrieto.27imatgescorres- ponentsals27capítolsdelanovel·laque tenen com a protagonista la ballarina SolPicó,unadelesartisteshabitualsa la programació de FiraTàrrega. Sota Foc. Fotografies de festes defocd’AnibalTrejo Museu Comarcal. Cervera. Fins al 29 de setembre. Mostradefotografiessobrelesfesteson elfocilapirotècniatenenunpaperdes- tacat. Mostra col·lectiva Museu Comarcal de l’Urgell. C/ Major. Tàrrega. Fins el 29 de setembre. Exhibiciódepintures,dibuixos,gravats iesculturesd’unatrentenad’artisteslo- calsabeneficidelParcdeSantEloi. Part delespeces s’inspirenenpaisatgesdel parc.Toteslespecessónalavendaiels beneficisesdestinaranalarestauració de la Font de la Granota. Energia. Per un futur sostenible CaixaForum . Av. Blondel, 3. Lleida. A les 20.00 hores. Inauguració de l’exposició a la seu de CaixaForum.Com a preàmbul a l’inau- guració de l’exposició, a les 19.00 ho- res, el catedràticdeRecursosEnergè- ticsdelaUniversitatdeBarcelona,Ma- riano Marzo donarà una conferència sota el títol Energia: per un futur soste- nible. Manuel Carrasco i Formiguera Galeria de l’IEI. Lleida. Fins el 30 de setembre. Dillunspassatvatenirllocl’acted’inau- guraciódel’exposicióquerepassalavi- da de Manuel Carrasco i Formiguera, ciutadà i polític compromès amb el ca- talanisme, mort als 48 anys fugint de les amenaces anarquistes, durant la guerracivilidetingutiassassinatalpe- nal de Burgos. Aquesta exposició vol serunhomenatgeaunhomequevamo- rirendefensantelsdretshumansilalli- bertat del seu país. Les hortes històriques de Ponent Museu de l’Aigua: campament de La Canadiense. Lleida. De dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 hores. Fins el 30 de setembre. La mostra recull els treballs dels mem- bresdelGrupd’EstudisHortaRiusobre l’hortadeLleida,centratsenlasèquiade Fontanetielsseusvalorspatrimonials, socials,etnològicsiambientals.Presen- ta també fotografies antigues, docu- ments inèdits i un audiovisual sensori- al. Les persones i la terra, el primer Centre Cívic Pardinyes. C/ Sant Pere Claver, 5. Fins el 20 de setembre. Centre Cívic Bordeta. Av. Pla d’Urgell, s/n. Del 23 de setembre al 4 d’octubre. Centre Cívic Balàfia.Terrassa, 1. De7 al 18 d’octubre. Centre Cívic Secà Sant Pere. Av. Sant Pere, s/n. Del 21 al 31 d’octubre. Exposiciófotogràficaqueconstatal’im- pacte que té l’agricultura social sobre el territori i els usuaris. La mostra està protagonitzadapelsusuarisdePuntEco, empresaderesponsabilitatsocialiam- biental centrada en l’horticultura tera- pèutica. La mostra és itinerant i es po- dràveure fins a finals d’octubre a dife- rents centres cívics de Lleida. Conferències Concentración y determinación: claves del éxito Sala Jaume Magre. C/ BisbeTorres, 2. Lleida. A les 19.30 hores. Conferència a càrrec de Ramón Ribal- ta,coachiprofessordemeditació.Tam- bé és coordinador de Brahma Kumaris a Mallorca. Entrada lliure. Volem crear artistes Casal dels Artistes. C/ del Roser, 3. Alpicat. A les 20.30 hores. Xerradaobertaatothomsobreelpaper de l’art i dels artistes a la societat. Benvinguda al nou estudiantat de la UdL Diferents llocs i horaris Al llarg del matí hi haurà diferents ac- tesalesfacultatsdelaUdLperpartdels degans/ganes respectius per donar la benvingudainstitucionalalnouestudi- antat. Tallers i cursos Curs de vestits de paper Museu de Vestits de Paper. Mollerussa. A partir de les 17.00 hores. El Museu de Vestits de Paper ha orga- nitzatuntallerpermostrarlestècniques de creació d’aquestes originals peces amb l’objectiu de potenciar la partici- paciódepersonesd’arreuenelConcurs Nacional de Vestits de Paper, que en- guanytindrà lloc el 14 de desembre. Activitats per a infants Associació de Veïns de Balàfia.Inscripcions: oficina AVV. Balàfia. Tel. 973 230 817. De 18.00 a 21.00 hores. L’AssociaciódeVeïnsdeBalàfiavolco- mençarelcursambunabonaquantitat d’activitatsperalsnensinenesdelbar- ri.Lesactivitatsvandesderitmesiballs a teatre, gimàstica, idiomes, escacs o bàsquet.Tambépodranferelsdeuresa la sala de lectura de l’Associació de di- lluns a divendres, de 17.30 a 18.30 h. Cal ser socis/es de l’AVV. Balàfia (pa- res, mares). Mínim 10 inscrits per co- mençar a l’octubre . Projeccions Infiltrators Centre Cívic Santa Eugènia. C/ de Santa Eugènia, 146. Solsona. A les 20.00 hores. Documental que ens dóna a conèixer elsarriscatsintentsd’homesidonespa- lestinsperpassaral’altrecostatdelmur de separació de Jerusalem. Aquest do- cumental forma part del cicle El docu- mental del mes, iniciativa de Paral·lel 40,integradadinsdelprojecteCinema- net Europe, que estrena 12 documen- tals de gran qualitat al llarg de l’anyen més de 100 sales d’arreu d’Europa. Llibres Dos taüts negres i dos de blancs Aula Magna de l’IEI. A les 20.00 hores. Presentació del llibre a càrrec de l’au- tor,l’escriptoriprofessor,PepColl,Mi- quelPueyo,directordelacàtedradePe- riodisme i Comunicació del Departa- ment de Filologia Catalana de la UdL, i JosepM.SoléiSabatè,directordel’IEI. Elllibreespresentacomunthrillerhis- tòric, que fa la reconstrucció d’un crim realquevatenirllocalPallarsl’any1943 i queva quedar impune. Música Sopar i música en directe al ritme de jazz uN Restaurant & Lounge Club. Lleida. A partir de les 23.00 hores. Lleidatécadadijousidivendres,desdel dia5desetembred’aquestany,unnou espaiperescoltarmúsicaendirecte.Es tractadeuNRestaurant&LoungeClub ubicat al carrer Serra de Prades, 4 de Lleida,que amenitzaràelsoparilesco- pes dels seus clients amb un cicle de jazz, swing i soul de la mà de diferents músics de solvència contrastada, tots ells lleidatans. Avui dijous, comptarà amb l’actuació de Blue Note Trio, amb Pol Alonso a la bateria, Javi Garrabella al baix i Jordi Mestre a la guitarra, ver- sionant clàssics del mític segell nord- americà, Blue Note dels anys 40, 50 i 60. Premis i Concursos PremisSeuVella2013 Més informació a www.amicsseuvellalleida.org L’Associació Amics de la Seu Vella de Lleidapresentaunanovaconvocatòria depremisqueaniminlainvestigació,la creativitatiladivulgaciósobreelTuróde la SeuVella. Com ja és habitual la con- vocatòriaéstriple:investigacióhistòri- ca, llenguatge escrit (enguany premsa escrita) i llenguatge plàstic (enguany premsagràfica).Laconvocatòria2013 pretén,amésdemillorarelconeixement històric,delmagníficconjuntmonumen- tal del Turó, fer un reconeixement als mitjans de comunicació que quotidia- nament ens atansen a la seva actuali- tatialavegadaanimaratothomaopi- nar públicament sobre ell. Els treballs s’han de presentar abans del 15 d’oc- tubre. VII Premi Mila de Periodisme per a la igualtat de gènere a Lleida Més informació a: www.paeria.es/politiquesigualtat Tel. 973700 461 o al correu elèctronic: politiquesigualtat@paeria.cat La Regidoria de Drets Civils, Coopera- cióiIgualtatdel’AjuntamentdeLleida, juntament amb el Col·legi de Perodis- tes de Catalunya -demarcació de Llei- da convoquen, un anymés, el premi de periodismeMila,peraquellstreballspe- riodístics que fomentin les polítiques depromociódelesdonesentotselsàm- bits i perquè tant periodistes com mit- jans de comunicació participin i pren- guinconciènciaenladefensadelaigual- tatdegènere.Elterminidepresentació delstreballsfinalitzaelproper31dege- ner del 2014. ENTRA A bondia.catSIVOLS INFORMAR-TE DE MÉS ACTES CULTURALS PROGRAMACIÓ I HORARIS DEL6 AL12 DE SETEMBRE (°) Matinal de diumenge. (•) Sessió golfa: divendres, dissabte ivigílies de festius.
 14. 14. 14 OCI BONDIA DIJOUS, 12 DE SETEMBRE DEL 2013 Anuncis Breus PREU PER PARAULES Paraula B/N: 0.33 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul B/N: 9.5 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls B/N: 17.5 €/dia, màxim 50 paraules. 1. Ofertes. 2. Demandes. 3. Servei domèstic. 24. Compres. 25. Vendes. 26. Motos. 27. Caravanes/nàutica. 28. Lloguers. 29. Ocasió. 4. Hostes. 5. Amistats. 6. Compres. 7. Vendes. 8. Detectius. 9. Agències matrimonials. 10. Financera-préstecs. 11. Hipoteques. 12. Bellesa. 13. Quiromassatgistes. 14. Contactes. 15. Relax. 16. Varis. 17. Acadèmies. 18. Classes particulars. 19. Lloguers. 20. Traspassos. 21. Compres. 22. Vendes. 23. Finques rústiques. Per anunciar-se en aquesta secció, truqui al 973 260 065 de dilluns a divendres Paraula Color: 0.38 €/dia, mínim 10 paraules. 1 Mòdul Color: 12 €/dia, màxim 25 paraules. 2 Mòduls Color: 22 €/dia, màxim 50 paraules. 4 2 Sudoku Sietnotesalgunacosapesant,avuise- gueixunadietadepurativapereliminar toxines.També et sentarà bé practicar exercici i sortir a caminar. ÀRIES 21 MARÇ-19 ABRIL Moment propici per fer reformes a ca- saoperduratermeunacompraimpor- tant.Setembreésunmesfavorableper als canvis tant físics com emocionals. TAURE 20 ABRIL-20 MAIG Aquestseràeltípicdiaenquèsialguna cosapotsortirmalament,sortiràpitjor, així que accepta les coses comvinguin i intenta mantenir la calma. BESSONS 21 MAIG-20 JUNY Avuisentiràsquefasunpasimportant en la feina o que, d’alguna manera, es- tàsprogressant.Esproduirancanvispo- sitius al teuvoltant . CRANC 21 JUNY-22 JULIOL Alafeinaésimportantdistingirelscom- panysdelsamics.Algúenquituconfi- aves podria defraudar, i en el seu propi benefici. Potser et sentis malament. LLEÓ 23 JULIOL-22 AGOST Unprojecteenelqualhasposatmassa expectativespodrianosortirendavant. No ho sentis com un fracàs, ja que les circumstàncies no eren les idònies. VERGE 23 AGOST-22 SETEMBRE La situació laboral ens obliga a ser di- nàmics i en constant renovació. Apro- fita el nou curs per especialitzar-te en algunaàreaqueetpuguiservirdesprés. BALANÇA 23 SETEMBRE-22 OCTUBRE Not’avancisalsesdeveniments,elque hagideserserà.Novallapenaquet’al- teris per alguna cosa que pugui succe- ir. Gaudeix del present. ESCORPÍ 22 OCTUBRE-21 NOVEMBRE Que no et cegui la cobdícia. Si t’oferei- xenparticiparenunnegocioetfanuna oferta professional en aparença molt atractiva estudia’t bé la lletra petita. SAGITARI 21 NOVEMBRE-21 DESEMBRE Podriessentir-teunamicainquietacon- seqüència d’una notícia desagradable. Etmostraràsunamicairascibleietcos- tarà agafar el son. CAPRICORNI 22 DESEMBRE-19 GENER Hauriesdefer-teunarevisiómèdicaper descartarqualsevolpatologia,finsitot siettrobesbédesalut.Unproblemala- boralpodriaalterarelteuestatanímic. AQUARI 20 GENER-18 FEBRER Extrema les precaucions si no vols pa- tir un accident domèstic. Per estalviar diners potser t’atreveixis a fer algun nyaporepararunpetitelectrodomèstic. PEIXOS 19 FEBRER-20 MARÇ Horòscop Universitat de Lleida http://sudoku.udl.cat Completaeltaulelldividitennou quadrats(81caselles),disposats en nou files i columnes, emple- nantlescel·lesambnúmerosde l’1al9sensequeesrepeteixicap xifra a la fila, ni a la columna, ni al requadre. N. 1.784 Solucions n. 1.783 8 9 4 5 3 6 2 5 7 1 8 4 9 3 3 8 8 3 6 2 4 3 4 3 9 2 6 3 5 2 4 2 5 7 6 1 3 8 9 3 1 7 8 5 9 4 6 2 6 8 9 2 3 4 1 7 5 9 7 6 2 3 4 5 1 8 1 4 3 7 8 5 2 9 6 8 5 2 9 6 1 3 4 7 1 5 7 8 9 2 6 4 3 6 2 8 5 3 4 9 7 1 4 9 3 7 1 6 5 2 8 1. OFERTAS NOIDE25anysambformacióengeron- tologias’ofereixpertenircuradeperso- nesgransoperajudarenqualsevoltas- caelsseuscuidadors.ZonaPlad’Urgell. Telf:625746395 HERBALIFEDISTRIBUIDORindependien- te. www.herbalvie.com www.siquieres-puedes.comTel. 697 384 239-973890274. 7. VENTAS ETCASESivolsgastarpocenelvestitde núvia?Busquesunvestitperaunaobra deteatre?Posoelmeualavenda.Ésdel modelFaunadelamarcaSposadel’any 2009.Talla42.Preuanegociar.Telf:605 585806 HASDEferunregalaunamicofamiliarque acabadetenirunacriatura?Vencsaltador infantil‘Planetafeliz’deFisher-Priceintac- te.Gairebéperestrenar.Telf:605585806 13. QUIRO - MASAJISTAS JOVENCITAENCANTADORA,masajepro- fesional,discreción.Altonivel.Tel.660371 405. 14. CONTACTOS ¡¡¡TRAVESTIPARAISO!!!Karlarubita,cu- litotragon,francéslácteo,besonegro.Or- gasmosasegurados.Salidas.24h.Tel.630 632154. JOVENCITA DISCRETA, masaje profesio- nal,anal,testicular,sado.Salidas.Tel.646 897356.24horas. 16. VARIOS T’AGRADAELpatinatgeenlínia?Entraara mateixa:rollerslleida.comobusca’nsalfa- cebook.Seràgenial!!! COMPROOROYPLATA.Máximatasación. C/ Pi i Margall, 2 frente auditorio. Lleida. Tel.675883815. 19. ALQUILERES TENSALGUNlocalpertraspassaroperllo- gar?Tensalgunafincarústicagranperven- dre, de regadiu o de secà? Finques Cor t’ofereixelsseusserveisiesposaalateva disposició per ajudar-te o aconsellar-te, sensecapcostperpartteva.Potsenviarla informació a: info@finquescor.com i en parlem. HORTS SOCIALS, es lloguen parcel·les per fer-hi hort a les Borges Blanques, parcel·la de 200m2/ 30€ mensuals, in- clouaiguaiunacasetaperguarda-hiei- nes.Informacióiconsultes(finquescor) Tel.636189656. ES LLOGA bar a la portella, prop de lleida, totalment muntat i en funcionament fins aquest mes de juny, es lloga per no poder atendre,noesdemanatraspas.Informació iconsultes636189656(FinquesCor) PARTICULAR AMUEBLADO, 2 dormito- rios, junto castellers, 285€/mes.Tel. 619 747200. 20. TRASPASOS ESTRASPASSApercanvidedomicili,tinto- reria-bugaderiaaLleida(pardinyes)enple rendiment,localde120m2.Rendimentde- mostrable.Informacióivisites636189656 (Finquescor) EMPRENEDORS. ES traspassa cafeteria restaurantalesBorges,moltcèntrica,ato- cadelterralimoltproperal’institut.Infor- macióiconsultes(FinquesCor)tel636189 656. AMOLLERUSSA estraspassabarpercan- videresidència.Tel.677366792. 22. VENTAS MOLLERUSSA.SOLAR.Envenda.Perha- bitatgesplurifamiliars.Excel·lentsituació. 185m de façana i 1239m2 de sostre.Tel. 629770876. VENDA NAU industrial de 350 m2 a les Borges Blanques, en una parcel.la can- tonera de 650 m2. Informació i visites sensecompromís.636189656Finques- Cor. TORRE AMB petit magatzem, en terreny deregadiu,d’uns5000m2.Preu:36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel. 636189656. FINCAD’OLIVERES.18000m2ambcaba- nadepedraenperfecteestat,lloctranquil perpoderdescansaridisfrutardelanatu- ra. Preu: 24000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATFINQUES,(esvenendues), unaalsOmellonsil’altraaVinaixa,ambca- banadepedraenbonestatiunes1000oli- veres.14hectareesaproximadament.Preu: 60.000€.Informacióiconsultes(finques- Cor)Tel.636189656. OPORTUNITATFINCAd’ametllersenven- da. Arbeca a peu de carretera 8000m2. Preu: 4000€. (Es regalarà màquina es- quetllar ametlles). Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. ENVENDA. Finca de regadiu a les Bor- ges, totalment plana, actualment utilit- zada per sembrar. 15.500m2 aprox. Preu: 36000€. Informació i consultes (FinquesCor).Tel.636189656. OPORTUNITATDE NEGOCI, esven bar restaurant (semi nou) en funcionament alesgarrigues,mésvivenda(casadepe- draseminova)aldamuntmateixdelres- taurant, en total més de 600 m2 cons- truïts. Capacitat 80 començals (FinquesCor)636189656 INVERSORS,CASAen venda al centre de lesBorgesBlanques,areformar,alcostat delterral,puntmoltcèntric,solarde113m2 imésde300m2construïts,baixos,entre- sol,plantaprimeraigolfes.Possibilitatde finançamentperpartdelapropietat,pos- sibilitatd’acceptaralgunapermuta.50.000 e.(finquesCor)636189656 ENVENDAfincadevinyaavinaixa, varie- tatulldellebre, plantadadefa5anys, pos- sibilitat de reg. informacio i visites 636189656finquesCor ESVENpàrquing, zona Cappont. C/ Bruc- PontVell.Peracotxemitjà.Preu:20.000€. Tel.620269948. ALCOLETGETORRE 3 habitaciones, coci- na,baño,1.000m2terreno,aguapotabley luz.75.000euros.Tel. 610722297 VILANOVA DE Segrià torre en urbaniza- ción de 90m2 con parcela de 1.000m2. 115.000euros.Tel. 610722297. BORGES BLANQUES torre 85m2, 2 habi- taciones, piscina,7.000m2 de terreno, luz y aguaderiego.90.000euros.Tel.610722 297 TERRENOMASIASalat,3.500m2terreno deregadíocon2.000olivos,almacénagrí- cola90m2.16.000euros.Tel. 610722297 SEGUNDO PASEO de Ronda, piso 3 habi- taciones, 1 baño, exterior, buenas vistas. Para entrar avivir. 53.000 euros.Tel. 610 722296. CARREFOURPISO130m2,4habitaciones, 2baños,exterior,parking.120.000euros. Tel.610722296. RONDA PISO 3 habitaciones, baño, parking,impecable.75.000euros.Tel.610 722296. BALAFIA PLANTA baja, independiente, a reformar, 3 habitaciones, 1 baño, patio. 55.000euros.Tel.610722296. ZONA ALTA piso todo reformado, 3 habi- taciones,2baños,luminosoyconparking. 115.000euros.Tel.610722296. CAPPONTÁTICO para reformar, exterior convistasalaSeuVella,2habitaciones,te- rrazade30m2.65.000euros.Tel.610722 296. CASTELLDANSTORREreformada,45m2, 1 habitación, 1.000m2 de terreno, agua, luz,placassolares. 25.000euros.Tel.610 722297. VILANOVADESegrià,terrenoderegadío, 10.000m2,almacen30m2.15.000euros. Tel.610722297. 25. VENTAS MERCEDES CLS 500. Full equip. 80.000Km. Gris plata. Perfecte estat. Tel.666248890. NADALMEROLES,pisotodoreformado,4 habitaciones, 2 baños. 95.000 euros.Tel. 610722296. SEVENDENdoscamionesfrigoríficos.Con trabajoenLleida.Tel.670277546.
 15. 15. BONDIA DIJOUS, 12 DE SETEMBRE DEL 2013 15 TELEVISIÓ 06.00 Notícies 3/24. 08.05 Els Matins. 14.00 Telenotícies comarques. 14.17 El medi ambient. 14.30 Telenotícies migdia. 15.40 Cuines. 15.50 La Riera. La Cristina pateix perquè no vol que en Sergi li prengui en Salva i passa a l’acció per retenir-lo a la fonda. 16.35 Divendres. 18.47 Murdoch Mysteries. Les aparences enganyen. 19.52 Espai Terra. 20.20 El Gran Dictat. 21.00 Telenotícies vespre. 21.50 La meva (30 anys de TV3). 22.23 Polònia. 23.02 XIII. Phoenix. 23.55 Lost girl. 00.40 Shameless. Per culpa d’una empenta en un robatori, la Many es posa de part abans d’ahora. 01.28 Divendres. 03.15 Fusió i swing a l’estudi. 04.00 Blues a l’estudi. 05.00 Ritmes a l’estudi. 07.50 Doraemon. 08.44 El petit Nicolas. 09.00 MIC. 09.50 Clifford, el gran gos vermell. 10.45 EspieZ! Nova generació. 11.10 Futbol galàctic. 12.00 La Supermots. 12.30 Bugs Bunny i els seus amics. 12.55 Fanboy i Chum Chum. 13.45 Shin Chan. 14.33 Un drama total d’illa. 15.21 Bola de drac. 16.10 One piece. 17.00 MIC. 17.54 Una mà de contes. 18.04 Minty, la fada. 18.14 Geronimo Stilton. 8.41 Rekkit, el conill màgic. 19.30 Info K. 19.45 Espies de veritat. 20.18 Tom i Jerry. 20.55 Bola de drac Z. 21.20 La riera. 22.05 La Sonora. 22.23 Cinema 33 Estiu. 23.58 El documental. 01.02 Ciutats perdudes. 07.25 8 de 8. 07.50 Catalunya blues. 08.30 Sue Thomas, el ojo del FBI. 09.10 Televenda. 11.10 Sue Thomas, el ojo del FBI. 12.00 Migdia. 14.00 Arucitys. 17.00 Dame un respiro. Serie. 17.25 Pel·lícula. El baile final. 2009. EUA. Dir: Mark Kean. Int: John Scheneider, Brooke Nevin. En vigílies del seu casament una jove coneix el seu pare, qui la va abandonar, juntament amb la seva mare, temps enrere. 19.00 8 al dia. 22.30 Los 4.400. Convertirse. En Tom i la Diana són e nviats a investigar un homicidi que copia el modus operandi d’un assassí en sèrie. 00.05 Misteris... amb Sebastià D’Arbó. 01.05 Només per als teus ulls. The Pleasures. 01.35 Clips. 06.15 Notícies vespre (red). 07.00 Notícies en xarxa. 10.00 Bonus music. 11.30 Cafeina (red). 12.30 Efectes positius (red). 13.00 Va de castells(red). 13.30 El cercle virtuós. 14.00 Notícies migdia. Edita Ares Escribà. 14.30 Aran TV. 14.45 Al dia notícies. 15.15 Cafeina. Presentat per Mariví Chacón. 16.15 Nootícies migdia (red). 16.45 Mirades (red). 17.00 Especial Fira de Tàrrega 2013 (red). 18.00 Promo. 18.30 Bonus music. 19.00 Aventura’t. 19.30 Esports en xarxa. 20.00 Notícies vespre. 20.40 El temps. 20.44 Anem a dormir. Infantil. 20.45 Aran TV (red). 21.00 Lleida al dia. L’entrevista. 21.30 Al dia notícies. 22.00 Lleida al dia. La tertúlia. 23.00 Al cap del dia. 06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 10.05 La mañana de La 1. Con Mariló Montero. 14.00 L’informatiu. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. Con Pilar García Muñiz y Sergio Sauca. 15.50 El tiempo. 16.00 L’informatiu. 16.10 Entre todos. Programa que llega a las sobremesas con el objetivo de ayudar a los espectadores y convertirse en una red social de cooperación. 18.45 España directo. Con Marta Solano. Información metereológica con Albert Barniol. 20.30 Corazón. 21.00 Telediario 2. Con Ana Blanco y Marcos López. 22.10 El tiempo. 22.30 Clásicos de La 1. 00.20 Cine. 02.05 TVE es música. 04.30 Noticias 24 h. 06.30 That’s English. 07.00 Documental. 07.55 Biodiario. 08.00 Grandes documentales. 08.55 Biodiario. 09.00 España en comunidad. 09.30 Espacio empresa. 10.00 Otros pueblos. 10.55 Cámara abierta. 11.10 Docufilia. 12.10 Más que perros y gatos. 12.40 Documental. 13.30 Curro Jiménez. 14.45 Docufilia. 15.35 Saber y ganar. 16.05 Grandes documentales. 18.00 Docufilia. 18.55 Ciencia europea. 19.05 Los años del NO-DO. 20.00 L’informatiu. 20.15 Moments. 20.30 Tinc una idea. 21.00 Docufilia. 22.00 El documental de La 2. 22.50 En portada. 23.30 La 2 Noticias. 23.45 Días de cine. 00.15 Makinavaja. Sèrie. 06.30 Informativos Telecinco. Presentado por Roberto Fernández y Ane Ibarzábal. 08.55 El programa de Ana Rosa. Presentado por Ana Rosa Quintana. 12.45 Mujeres y hombres y viceversa. Con Emma García. 14.30 De buena ley. Presentado por Sandra Barneda. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por David Cantero, Isabel Jiménez y Sara Carbonero. 16.00 Sálvame diario. Con Jorge Javier Vázquez. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 21.05 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras y J.J. Santos. 22.15 Campamento de verano. Presentado por Joaquín Prat y Sonia Ferrer. 02.30 Premier Casino. 05.00 Fusión sonora. 06.25 Zumba GH Edition. 06.00 Vídeos musicales. 06.15 Noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Presentado por Susanna Griso. 12.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 12.50 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Deportes 1. 16.00 Tu tiempo. 16.30 Amar es para siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 ¡Ahora caigo! 20.00 Atrapa un millón diario. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.39 Deportes 2. 21.45 La previsión de las 9. 22.00 El Hormiguero. 22.30 Verserie. 22.40 Arrow. 00.10 Érase una vez. 02.30 Ganing Casino. 04.50 English House TV. 05.00 Minutos musicales. 06.00 La Sexta en concierto. 07.45 Al rojo vivo (red). 09.30 Crímenes imperfectos. 10.30 Crímenes imperfectos: ricos y famosos. 11.30 Historias criminales. 12.25 Al rojo vivo. 14.00 La Sexta Noticias 1ª edición. 15.00 Jugones. Espacio de información deportiva presentado por Óscar Rincón y Antonio Esteva. 15.35 La Sexta Meteo 1ª edición. 15.45 Sea Patrol. 17.40 Más vale tarde. Presentado por Mamen Mendizábal. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. 20.55 La Sexta Méteo 2ª edición. 21.00 La Sexta Deportes 2ª edición. 21.30 El intermedio. Presentado por el Gran Wyoming y Sandra Sabatés. 22.40 Encarcelados. 23.30 Programa por determinar. 01.45 Astro TV. 06.00 Puro Cuatro. 07.00 El zapping de los surferos. 08.45 El encantador de perros. Presentado por César Millán. 09.45 Alerta Cobra. Fiebre. 10.30 El último poli duro. 11.30 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. Con por Jesús Cintora. 14.00 Noticias Cuatro. Presentado por Hilario Pino. 14.50 Deportes Cuatro. Presentado por Manolo Lama y Manu Carreño. 15.45 Negocias como puedas. 16.30 Castle. 18.30 Te vas a enterar. Presentado por Jesús Gallego y Álvaro de la Lama. Programa que repasa la actualidad de una forma poco convencional. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Eurobasket 2013. Previo. 21.00 Eurobasket 2013. 23.00 Mentes criminales. 03.00 La línea de la vida. 04.00 Shopping. TV3 Súper3/33 8TV LleidaTV La1 La2 Tele5 Antena3 LaSexta Cuatro
 16. 16. Llegeix-lo, passa’l, recicla’l. 12/09/2013 PUBLICITAT Avui felicitem els GUIU PUBLICITAT Vaques ‘independentistes’ La infinitat d’imatges aèri- es quevan retransmetre les televisions sobre laVia Catalana per la Indepen- dènciavan deixar moltes mostres quevan posar de manifest que, a més de ser una activitat reivindicati- va, també tenia un compo- nent festiu. D’entre aquest conjunt d’imatges curio- ses, ens quedem amb una que ensva sorprendre es- pecialment, comva ser la d’unesvaques que porta- ven lligades senyeres i es- telades, mentre els pas- tors les feien córrer per cridar encara més l’aten- ció de l’operador devídeo que treballava des de l’he- licopter. I és que l’indepen- dentisme sembla que ja s’ha estès al regne animal. TWITTER @ejafer «Pell de gallina al campanar de la SeuVella #Lleida #Via» @paquitasanvicen «17.14repiccampanes,d,#Lleida #diada2013 pel dret,a,decidir, jo,vull votar. Legalment. Te- nim,dret.a,decidir quin mo- del,d,pais,volem,» @metal_ge «Totelmeusuportala#ViaCa- talana,peròperserrealmentca- talana, hauria de passar per to- tes les capitals inclosa #Lleida @assemblea» @FontTarres «17.07h: Ara és l’hora de #Llei- da! #ViaCatalana cap a la Inde- pendència, #11s2014» @jordisubiratsy «#via catalana. Baix de la torre delaseuvelladeLleida.Podrem dir quevam serhi» @ikutusov «Por un día, los independentis- tascatalanesvanapasardees- taralienadosaestaralineados» XARXES SOCIALS FBOFER BULLIR L’OLLA JESÚS POSADA Unesgoteresqueesvanprodu- ir ahir a primera hora al Con- grés dels Diputats endarrerei- xen dues hores l’inici de la ses- sió parlamentària. PUNT I A PART CARME FORCADELL La Via Catalana cap a la Inde- pendència,impulsadaperl’ANC, esconverteixentotunèxit,idei- xa clar que Catalunya no cedirà en el procés independentista. Aquest homenet ahir va fer un any! Felicitats de part dels pares i Serina LA FOTOTECA Aquesta parella tant eixerida es casa dissabte! Si els veieu, feliciteu-los Conferència ‘Fotografia digital. Què cal saber?’, als Armats de Lleida

×