SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
Tr¶ lêi c©u hái
C©u 1: Nªu chøc năng cña hång cÇu.
C©u 2: KÓ tªn c¸c yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó t¹o hång cÇu.
C©u 3: Nªu c¸c chØ sè hång cÇu bình thêng cña
ngêi ViÖt Nam trëng thµnh.
Tr¶ lêi:
C©u 1: Hång cÇu cã chøc năng vËn chuyÓn O2 tõ
phæi ®Õn m« vµ vËn chuyÓn CO2 tõ tÕ bµo, m«
®Õn phæi vµ th¶i ra ngoµi.
C©u 3: C¸c chØ sè hång cÇu bình thêng cña ngêi
ViÖt Nam trëng thµnh
0,38-0,44 l/l
0,42 - 0,47 l/l
HCT
130 - 140 g/l
145 - 156 g/l
HST
4,3 – 5,1 T/l
4,7 – 5,4 T/l
Sè lîng HC
Nữ
Nam
Giíi
ChØ sè
C©u 2: C¸c yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó t¹o hång cÇu
gåm: Fe, muèi kho¸ng, protein, vitamin B1 vµ acid
folic
®¹i c¬ng vÒ thiÕu m¸u
Môc tiªu
1. Trình bµy ®îc c¸c kh¸i niÖm vÒ
thiÕu m¸u vµ ba nguyªn nh©n c¬ b¶n g©y
thiÕu m¸u.
2. Nªu c¸ch ph©n lo¹i thiÕu m¸u theo
hình th¸i, kÝch thíc hång cÇu.
3. M« t¶ được triệu chứng lâm sàng
của thiếu máu và các xét nghiệm để chẩn
đoán thiếu máu.
®¹i c¬ng vÒ thiÕu m¸u
1. Kh¸i niÖm
ThiÕu m¸u kh«ng phải lµ mét bÖnh mµ lµ
mét dÊu hiÖu, mét sù chØ dÉn hoÆc biÓu
hiÖn mét qu¸ trnh bÖnh lý nµo ®ã
ThiÕu m¸u ®îc x¸c ®Þnh trªn hai ph¬ng
diÖn: L©m sµng vµ sinh häc
2. Nguyªn nh©n
2.1. Do mÊt m¸u
Do tai n¹n, th¬ng tÝch hoÆc xuÊt huyÕt
c¸c c¬ quan néi t¹ng, lµm m¸u tho¸t ra khái lßng
m¹ch ra ngoµi.
2.2. Do rèi lo¹n sản xuÊt hång cÇu
- Do rèi lo¹n tÕ bµo gèc
- Do rèi lo¹n yÕu tè sinh hång cÇu
- Do rèi lo¹n các yếu tố tạo hång cÇu
2.3. Do tan m¸u
Do hång cÇu bÞ ph¸ huû qu¸ nhanh, qu¸
nhiÒu trong lßng m¹ch hoÆc c¸c tæ chøc c¬
quan néi t¹ng
(Erythropoietin)
3. Ph©n lo¹i
TTTBHC < 80 fl
LHbTBHC: ThÊp
SLHC: Bình
thêng (hoÆc
thÊp)
TTTBHC: 80 - 100 fl
LHbTBHC: Bình thêng
SLHC: ThÊp
Hång cÇu nhá
nhîc s¾c
Hång cÇu bình thêng
bình s¾c
* BÖnh tuû x¬ng
* BÖnh thËn
* MÊt m¸u
* Tan m¸u
Hång cÇu to
bình s¾c
ThiÕu m¸u
* ThiÕu s¾t
* Thalassemie
TTTBHC: >100 fl
LHbTBHC: Cao
SLHC: ThÊp
* ThiÕu m¸u
hång cÇu to
Chỉ số hồng cầu
C¸c bÖnh thêng gặp
- иp øng tuû x¬ng
yÕu
Hång cÇu líi bình
thêng hoÆc thÊp
- иp øng tuû tăng
- Hång cÇu líi
tăng
4. TriÖu chøng l©m sµng
4.1. Triệu chứng cơ năng
* Tiền sử: ChÕ ®é ăn, nghÒ nghiÖp, tuæi,
giíi, bệnh lý…
* Bệnh sử: Chãng mÆt, ï tai, hoa m¾t,
mÖt mái, nhøc ®Çu, khã thë khi g¾ng søc...
4.2. Triệu chứng thực thể
Da xanh, niªm m¹c nhît, lìi tr¬n hoÆc nøt nÎ,
da kh«, tim nhanh, tim cã tiÕng thæi t©m thu c¬
năng. Khi huyÕt s¾c tè cßn  30g/l m¸u thì ngêi
bÖnh cã thÓ h«n mª.
5. C¸c xét nghiệm cÇn lµm
5.1. VÒ huyÕt häc
- HuyÕt ®å:
+ Công thức máu: Dựa vào các chỉ số hồng cầu
®Æc biÖt lµ huyÕt s¾c tè.
+ Quan sát tiêu bản máu dàn.
+ Hồng cầu lưới
* KÝch thíc: To nhá kh«ng ®Òu.
* Mµu s¾c: Nh¹t mµu
* Hình d¹ng: BÊt thêng (hình giät níc,
hình bia b¾n, hình vµnh khăn...)
Bình thêng ngêi trëng thµnh: 0,6 - 1,8%
- Tuû ®å
Chäc dß c¬ quan t¹o m¸u ®Ó ®¸nh gi¸
sè lîng, hình th¸i, kÝch thíc, hång cÇu vµ sù
t¹o sinh hång cÇu nghÌo hay giµu
Tuú trêng hîp cã thÓ lµm thªm c¸c xÐt
nghiÖm sau ®Ó gióp chÈn ®o¸n nguyªn nh©n
thiÕu m¸u:
- Đo søc bÒn hång cÇu, ®o ®êi sèng
hång cÇu
- XÐt nghiÖm cÇm m¸u- ®«ng m¸u
5.4. ChÈn ®o¸n hình ¶nh
5.2. VÒ sinh ho¸
- ĐÞnh lîng s¾t trong huyÕt thanh,
®Þnh lîng bilirubin, protein trong huyÕt thanh
- XÐt nghiÖm níc tiÓu
5.3.VÒ ký sinh trïng
- Tìm ký sinh trïng ®êng ruét: giun mãc…
- Chụp X.quang x¬ng, soi d¹ dµy, siªu ©m...
- Tìm ký sinh trïng sèt rÐt
®¹i c¬ng vÒ thiÕu m¸u
1. Khái niệm
2. Nguyên nhân
3. Phân loại
4. TriÖu chøng l©m sµng
5. C¸c xét nghiệm cÇn lµm
Do mÊt m¸u
Do rèi lo¹n sản xuÊt hång cÇu
Do tan m¸u
Hång cÇu nhá nhîc s¾c
Hång cÇu bình thêng bình s¾c
Hång cÇu to bình s¾c
ChÈn ®o¸n hình ¶nh
VÒ sinh ho¸
VÒ ký sinh trïng
VÒ huyÕt häc
1. Nguyªn nh©n thiÕu m¸u nµo sau ®©y cã thÓ do
bÖnh thËn m¹n tÝnh g©y ra:
A. Rèi lo¹n tÕ bµo gèc sinh hång cÇu.
B. Rèi lo¹n trëng thµnh dßng hång cÇu
C. Rèi lo¹n yÕu tè sinh hång cÇu
D. C¶ A+B
lîng gi¸: Tr¶ lêi ng¾n c¸c c©u sau
2. BÖnh nh©n ®îc gäi lµ thiÕu m¸u hång cÇu to khi:
A. TTTBHC > 100 fl B. TTTBHC > 95 fl
C. LHbTBHC thÊp D. SLHC: 4,7T/l
3. ChØ sè nµo quan träng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ tình tr¹ng
thiÕu m¸u:
A. Sè lîng hång cÇu B. Lîng huyÕt s¾c tè
C. ThÓ tÝch hång cÇu D. Sè lîng hång cÇu líi.
4. ThiÕu m¸u hång cÇu bình thêng bình s¾c kh«ng cã
®Æc ®iÓm sau:
A. LHbTBHC < 32 pg
B. TTTBHC < 60 fl
C. SL hång cÇu líi bình thêng
D. SLHC thÊp
5. BÖnh nh©n ®îc coi lµ thiÕu m¸u râ khi:
A. SLHC: 3,8T/l B. HCT: 0,42l/l
C. HST: 90g/l D. HST: 150g/l
< 0,37 l/l
< 0,42 l/l
HCT
< 120 g/l
< 130 g/l
HST
< 4,0 T/l
< 4,5 T/l
Sè lîng HC
Nữ
Nam
Giíi
ChØ sè
Các chỉ số hồng cầu
ë ViÖt Nam ®îc coi lµ thiÕu m¸u râ khi:
- SLHC  3,5T/l
- HuyÕt s¾c tè < 100g/l
- BiÓu hiÖn l©m sµng cña thiÕu m¸u lµ
do gi¶m oxy ë m«.
ThiÕu m¸u nÆng cã thÓ g©y ra sù b¶i
ho¶i, chãng mÆt, nhøc ®Çu ï tai, hoa m¾t,
khã thë khi g¾ng søc, da xanh niêm mạc nhợt
nhạt… cuèi cïng cã thÓ dÉn ®Õn suy tim hay
sèc.
- VÒ ph¬ng diÖn sinh häc: Lµ sù gi¶m
thÊp sè lîng hång cÇu hay hµm lîng huyÕt cÇu
tè (HST), hematocrite.
Hình 1: TÕ bµo hång cÇu bình thêng
Hình 2: TÕ bµo hång cÇu to nhá kh«ng ®Òu
Hình 3: TÕ bµo hång cÇu hình giät lÖ
Hình 4: TÕ bµo hång cÇu hình bÇu dôc,
hình chuú
Hình 5: TÕ bµo hång cÇu hình sao, hình cÇu gai
Hình 6: TÕ bµo hång cÇu hình vµnh khăn
Thieumau.ppt

More Related Content

Similar to Thieumau.ppt

5 choang nt choang pv
5 choang nt choang pv5 choang nt choang pv
5 choang nt choang pvDrTien Dao
 
Chăm sóc BN SXH Dengue nặng
Chăm sóc BN SXH Dengue nặngChăm sóc BN SXH Dengue nặng
Chăm sóc BN SXH Dengue nặngUpdate Y học
 
1-SLH Mau-Huyettuong.ppt
1-SLH Mau-Huyettuong.ppt1-SLH Mau-Huyettuong.ppt
1-SLH Mau-Huyettuong.pptTrngTons
 
Hằng định nội môi
Hằng định nội môiHằng định nội môi
Hằng định nội môiHùng Lê
 
Soc tong quat 2013
Soc tong quat 2013Soc tong quat 2013
Soc tong quat 2013Langbui Tran
 
VIÊM PHỔI TRẺ EM
VIÊM PHỔI TRẺ EMVIÊM PHỔI TRẺ EM
VIÊM PHỔI TRẺ EMSoM
 
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNGBỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNGSoM
 
C10 b tdu_ung_luc
C10 b tdu_ung_lucC10 b tdu_ung_luc
C10 b tdu_ung_lucthai lehong
 
SUY THẬN MẠN
SUY THẬN MẠNSUY THẬN MẠN
SUY THẬN MẠNSoM
 
HVQY | Sinh lý bệnh | Điều hòa thân nhiệt
HVQY | Sinh lý bệnh | Điều hòa thân nhiệtHVQY | Sinh lý bệnh | Điều hòa thân nhiệt
HVQY | Sinh lý bệnh | Điều hòa thân nhiệtHồng Hạnh
 
LAO NGUYÊN PHÁT
LAO NGUYÊN PHÁTLAO NGUYÊN PHÁT
LAO NGUYÊN PHÁTSoM
 

Similar to Thieumau.ppt (20)

5 choang nt choang pv
5 choang nt choang pv5 choang nt choang pv
5 choang nt choang pv
 
Chăm sóc BN SXH Dengue nặng
Chăm sóc BN SXH Dengue nặngChăm sóc BN SXH Dengue nặng
Chăm sóc BN SXH Dengue nặng
 
1-SLH Mau-Huyettuong.ppt
1-SLH Mau-Huyettuong.ppt1-SLH Mau-Huyettuong.ppt
1-SLH Mau-Huyettuong.ppt
 
Hằng định nội môi
Hằng định nội môiHằng định nội môi
Hằng định nội môi
 
Soc tong quat 2013
Soc tong quat 2013Soc tong quat 2013
Soc tong quat 2013
 
VIÊM PHỔI TRẺ EM
VIÊM PHỔI TRẺ EMVIÊM PHỔI TRẺ EM
VIÊM PHỔI TRẺ EM
 
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNGBỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
 
Phu phoi cap.ppt
Phu phoi cap.pptPhu phoi cap.ppt
Phu phoi cap.ppt
 
Viêm ruột thừa ở trẻ em
Viêm ruột thừa ở trẻ emViêm ruột thừa ở trẻ em
Viêm ruột thừa ở trẻ em
 
Bqt.ppt.0341
Bqt.ppt.0341Bqt.ppt.0341
Bqt.ppt.0341
 
Ngodoc paraquat
Ngodoc paraquatNgodoc paraquat
Ngodoc paraquat
 
Tăng huyết áp
Tăng huyết ápTăng huyết áp
Tăng huyết áp
 
đIều trị hen phế quản ác tính
đIều trị hen phế quản ác tínhđIều trị hen phế quản ác tính
đIều trị hen phế quản ác tính
 
liên hệ tải tài liệu quangthuboss@gmail.com
liên hệ tải tài liệu quangthuboss@gmail.comliên hệ tải tài liệu quangthuboss@gmail.com
liên hệ tải tài liệu quangthuboss@gmail.com
 
C10 b tdu_ung_luc
C10 b tdu_ung_lucC10 b tdu_ung_luc
C10 b tdu_ung_luc
 
SUY THẬN MẠN
SUY THẬN MẠNSUY THẬN MẠN
SUY THẬN MẠN
 
HVQY | Sinh lý bệnh | Điều hòa thân nhiệt
HVQY | Sinh lý bệnh | Điều hòa thân nhiệtHVQY | Sinh lý bệnh | Điều hòa thân nhiệt
HVQY | Sinh lý bệnh | Điều hòa thân nhiệt
 
Xq he tiet nieu
Xq he tiet nieuXq he tiet nieu
Xq he tiet nieu
 
LAO NGUYÊN PHÁT
LAO NGUYÊN PHÁTLAO NGUYÊN PHÁT
LAO NGUYÊN PHÁT
 
Suy than-man
Suy than-manSuy than-man
Suy than-man
 

More from BcMtTo

Dac diem va bao quan mau va che pham mau.ppt
Dac diem va bao quan mau va che pham mau.pptDac diem va bao quan mau va che pham mau.ppt
Dac diem va bao quan mau va che pham mau.pptBcMtTo
 
tailieuxanh_acid_nucleic_2991.ppt
tailieuxanh_acid_nucleic_2991.ppttailieuxanh_acid_nucleic_2991.ppt
tailieuxanh_acid_nucleic_2991.pptBcMtTo
 
Ky luat tich cuc.pptx
Ky luat tich cuc.pptxKy luat tich cuc.pptx
Ky luat tich cuc.pptxBcMtTo
 
Giới thiệu hệ máu.pdf
Giới thiệu hệ máu.pdfGiới thiệu hệ máu.pdf
Giới thiệu hệ máu.pdfBcMtTo
 
Bài mở đầu sinh lý học.pdf
Bài mở đầu sinh lý học.pdfBài mở đầu sinh lý học.pdf
Bài mở đầu sinh lý học.pdfBcMtTo
 
DÒNG TIỂU CẦU.ppt
DÒNG TIỂU CẦU.pptDÒNG TIỂU CẦU.ppt
DÒNG TIỂU CẦU.pptBcMtTo
 

More from BcMtTo (6)

Dac diem va bao quan mau va che pham mau.ppt
Dac diem va bao quan mau va che pham mau.pptDac diem va bao quan mau va che pham mau.ppt
Dac diem va bao quan mau va che pham mau.ppt
 
tailieuxanh_acid_nucleic_2991.ppt
tailieuxanh_acid_nucleic_2991.ppttailieuxanh_acid_nucleic_2991.ppt
tailieuxanh_acid_nucleic_2991.ppt
 
Ky luat tich cuc.pptx
Ky luat tich cuc.pptxKy luat tich cuc.pptx
Ky luat tich cuc.pptx
 
Giới thiệu hệ máu.pdf
Giới thiệu hệ máu.pdfGiới thiệu hệ máu.pdf
Giới thiệu hệ máu.pdf
 
Bài mở đầu sinh lý học.pdf
Bài mở đầu sinh lý học.pdfBài mở đầu sinh lý học.pdf
Bài mở đầu sinh lý học.pdf
 
DÒNG TIỂU CẦU.ppt
DÒNG TIỂU CẦU.pptDÒNG TIỂU CẦU.ppt
DÒNG TIỂU CẦU.ppt
 

Recently uploaded

SGK NHIỄM KHUẨN SƠ SINH ĐHYHN rất hay .pdf
SGK NHIỄM KHUẨN SƠ SINH ĐHYHN rất hay .pdfSGK NHIỄM KHUẨN SƠ SINH ĐHYHN rất hay .pdf
SGK NHIỄM KHUẨN SƠ SINH ĐHYHN rất hay .pdfHongBiThi1
 
SGK NKSS MỚI ĐHYHN rất hay và khó cần hiểu.pdf
SGK NKSS MỚI ĐHYHN rất hay và khó cần hiểu.pdfSGK NKSS MỚI ĐHYHN rất hay và khó cần hiểu.pdf
SGK NKSS MỚI ĐHYHN rất hay và khó cần hiểu.pdfHongBiThi1
 
SGK Hẹp hai lá ĐHYHN rất hay các bác sĩ trẻ cần tham khảo.pdf
SGK Hẹp hai lá ĐHYHN rất hay các bác sĩ trẻ cần tham khảo.pdfSGK Hẹp hai lá ĐHYHN rất hay các bác sĩ trẻ cần tham khảo.pdf
SGK Hẹp hai lá ĐHYHN rất hay các bác sĩ trẻ cần tham khảo.pdfHongBiThi1
 
Sơ sinh - Nhiễm khuẩn sơ sinh.ppt hay và khó
Sơ sinh - Nhiễm khuẩn sơ sinh.ppt hay và khóSơ sinh - Nhiễm khuẩn sơ sinh.ppt hay và khó
Sơ sinh - Nhiễm khuẩn sơ sinh.ppt hay và khóHongBiThi1
 
SGK HÓA SINH ENZYM hay khó mới rất quan trọng.pdf
SGK HÓA SINH ENZYM hay khó mới rất quan trọng.pdfSGK HÓA SINH ENZYM hay khó mới rất quan trọng.pdf
SGK HÓA SINH ENZYM hay khó mới rất quan trọng.pdfHongBiThi1
 
SGK Uốn ván rốn ĐHYHN rất hay và khó nhá.pdf
SGK Uốn ván rốn ĐHYHN rất hay và khó nhá.pdfSGK Uốn ván rốn ĐHYHN rất hay và khó nhá.pdf
SGK Uốn ván rốn ĐHYHN rất hay và khó nhá.pdfHongBiThi1
 
SGK hội chứng suy hô hấp sơ sinh hay.pdf
SGK hội chứng suy hô hấp sơ sinh hay.pdfSGK hội chứng suy hô hấp sơ sinh hay.pdf
SGK hội chứng suy hô hấp sơ sinh hay.pdfHongBiThi1
 
SGK cũ Sơ sinh - so sinh du than - non thang - cach cham soc.pdf
SGK cũ Sơ sinh - so sinh du than - non thang - cach cham soc.pdfSGK cũ Sơ sinh - so sinh du than - non thang - cach cham soc.pdf
SGK cũ Sơ sinh - so sinh du than - non thang - cach cham soc.pdfHongBiThi1
 
SGK Chuyển hóa glucid cũ carbohydrat 2006.pdf
SGK Chuyển hóa glucid cũ carbohydrat 2006.pdfSGK Chuyển hóa glucid cũ carbohydrat 2006.pdf
SGK Chuyển hóa glucid cũ carbohydrat 2006.pdfHongBiThi1
 
SGK nhi cũ vàng da sơ sinh rất hay nhá.pdf
SGK nhi cũ vàng da sơ sinh rất hay nhá.pdfSGK nhi cũ vàng da sơ sinh rất hay nhá.pdf
SGK nhi cũ vàng da sơ sinh rất hay nhá.pdfHongBiThi1
 

Recently uploaded (10)

SGK NHIỄM KHUẨN SƠ SINH ĐHYHN rất hay .pdf
SGK NHIỄM KHUẨN SƠ SINH ĐHYHN rất hay .pdfSGK NHIỄM KHUẨN SƠ SINH ĐHYHN rất hay .pdf
SGK NHIỄM KHUẨN SƠ SINH ĐHYHN rất hay .pdf
 
SGK NKSS MỚI ĐHYHN rất hay và khó cần hiểu.pdf
SGK NKSS MỚI ĐHYHN rất hay và khó cần hiểu.pdfSGK NKSS MỚI ĐHYHN rất hay và khó cần hiểu.pdf
SGK NKSS MỚI ĐHYHN rất hay và khó cần hiểu.pdf
 
SGK Hẹp hai lá ĐHYHN rất hay các bác sĩ trẻ cần tham khảo.pdf
SGK Hẹp hai lá ĐHYHN rất hay các bác sĩ trẻ cần tham khảo.pdfSGK Hẹp hai lá ĐHYHN rất hay các bác sĩ trẻ cần tham khảo.pdf
SGK Hẹp hai lá ĐHYHN rất hay các bác sĩ trẻ cần tham khảo.pdf
 
Sơ sinh - Nhiễm khuẩn sơ sinh.ppt hay và khó
Sơ sinh - Nhiễm khuẩn sơ sinh.ppt hay và khóSơ sinh - Nhiễm khuẩn sơ sinh.ppt hay và khó
Sơ sinh - Nhiễm khuẩn sơ sinh.ppt hay và khó
 
SGK HÓA SINH ENZYM hay khó mới rất quan trọng.pdf
SGK HÓA SINH ENZYM hay khó mới rất quan trọng.pdfSGK HÓA SINH ENZYM hay khó mới rất quan trọng.pdf
SGK HÓA SINH ENZYM hay khó mới rất quan trọng.pdf
 
SGK Uốn ván rốn ĐHYHN rất hay và khó nhá.pdf
SGK Uốn ván rốn ĐHYHN rất hay và khó nhá.pdfSGK Uốn ván rốn ĐHYHN rất hay và khó nhá.pdf
SGK Uốn ván rốn ĐHYHN rất hay và khó nhá.pdf
 
SGK hội chứng suy hô hấp sơ sinh hay.pdf
SGK hội chứng suy hô hấp sơ sinh hay.pdfSGK hội chứng suy hô hấp sơ sinh hay.pdf
SGK hội chứng suy hô hấp sơ sinh hay.pdf
 
SGK cũ Sơ sinh - so sinh du than - non thang - cach cham soc.pdf
SGK cũ Sơ sinh - so sinh du than - non thang - cach cham soc.pdfSGK cũ Sơ sinh - so sinh du than - non thang - cach cham soc.pdf
SGK cũ Sơ sinh - so sinh du than - non thang - cach cham soc.pdf
 
SGK Chuyển hóa glucid cũ carbohydrat 2006.pdf
SGK Chuyển hóa glucid cũ carbohydrat 2006.pdfSGK Chuyển hóa glucid cũ carbohydrat 2006.pdf
SGK Chuyển hóa glucid cũ carbohydrat 2006.pdf
 
SGK nhi cũ vàng da sơ sinh rất hay nhá.pdf
SGK nhi cũ vàng da sơ sinh rất hay nhá.pdfSGK nhi cũ vàng da sơ sinh rất hay nhá.pdf
SGK nhi cũ vàng da sơ sinh rất hay nhá.pdf
 

Thieumau.ppt

 • 1. Tr¶ lêi c©u hái C©u 1: Nªu chøc năng cña hång cÇu. C©u 2: KÓ tªn c¸c yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó t¹o hång cÇu. C©u 3: Nªu c¸c chØ sè hång cÇu bình thêng cña ngêi ViÖt Nam trëng thµnh.
 • 2. Tr¶ lêi: C©u 1: Hång cÇu cã chøc năng vËn chuyÓn O2 tõ phæi ®Õn m« vµ vËn chuyÓn CO2 tõ tÕ bµo, m« ®Õn phæi vµ th¶i ra ngoµi. C©u 3: C¸c chØ sè hång cÇu bình thêng cña ngêi ViÖt Nam trëng thµnh 0,38-0,44 l/l 0,42 - 0,47 l/l HCT 130 - 140 g/l 145 - 156 g/l HST 4,3 – 5,1 T/l 4,7 – 5,4 T/l Sè lîng HC Nữ Nam Giíi ChØ sè C©u 2: C¸c yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó t¹o hång cÇu gåm: Fe, muèi kho¸ng, protein, vitamin B1 vµ acid folic
 • 3. ®¹i c¬ng vÒ thiÕu m¸u Môc tiªu 1. Trình bµy ®îc c¸c kh¸i niÖm vÒ thiÕu m¸u vµ ba nguyªn nh©n c¬ b¶n g©y thiÕu m¸u. 2. Nªu c¸ch ph©n lo¹i thiÕu m¸u theo hình th¸i, kÝch thíc hång cÇu. 3. M« t¶ được triệu chứng lâm sàng của thiếu máu và các xét nghiệm để chẩn đoán thiếu máu.
 • 4. ®¹i c¬ng vÒ thiÕu m¸u 1. Kh¸i niÖm ThiÕu m¸u kh«ng phải lµ mét bÖnh mµ lµ mét dÊu hiÖu, mét sù chØ dÉn hoÆc biÓu hiÖn mét qu¸ trnh bÖnh lý nµo ®ã ThiÕu m¸u ®îc x¸c ®Þnh trªn hai ph¬ng diÖn: L©m sµng vµ sinh häc
 • 5. 2. Nguyªn nh©n 2.1. Do mÊt m¸u Do tai n¹n, th¬ng tÝch hoÆc xuÊt huyÕt c¸c c¬ quan néi t¹ng, lµm m¸u tho¸t ra khái lßng m¹ch ra ngoµi. 2.2. Do rèi lo¹n sản xuÊt hång cÇu - Do rèi lo¹n tÕ bµo gèc - Do rèi lo¹n yÕu tè sinh hång cÇu - Do rèi lo¹n các yếu tố tạo hång cÇu 2.3. Do tan m¸u Do hång cÇu bÞ ph¸ huû qu¸ nhanh, qu¸ nhiÒu trong lßng m¹ch hoÆc c¸c tæ chøc c¬ quan néi t¹ng (Erythropoietin)
 • 6. 3. Ph©n lo¹i TTTBHC < 80 fl LHbTBHC: ThÊp SLHC: Bình thêng (hoÆc thÊp) TTTBHC: 80 - 100 fl LHbTBHC: Bình thêng SLHC: ThÊp Hång cÇu nhá nhîc s¾c Hång cÇu bình thêng bình s¾c * BÖnh tuû x¬ng * BÖnh thËn * MÊt m¸u * Tan m¸u Hång cÇu to bình s¾c ThiÕu m¸u * ThiÕu s¾t * Thalassemie TTTBHC: >100 fl LHbTBHC: Cao SLHC: ThÊp * ThiÕu m¸u hång cÇu to Chỉ số hồng cầu C¸c bÖnh thêng gặp - иp øng tuû x¬ng yÕu Hång cÇu líi bình thêng hoÆc thÊp - иp øng tuû tăng - Hång cÇu líi tăng
 • 7. 4. TriÖu chøng l©m sµng 4.1. Triệu chứng cơ năng * Tiền sử: ChÕ ®é ăn, nghÒ nghiÖp, tuæi, giíi, bệnh lý… * Bệnh sử: Chãng mÆt, ï tai, hoa m¾t, mÖt mái, nhøc ®Çu, khã thë khi g¾ng søc... 4.2. Triệu chứng thực thể Da xanh, niªm m¹c nhît, lìi tr¬n hoÆc nøt nÎ, da kh«, tim nhanh, tim cã tiÕng thæi t©m thu c¬ năng. Khi huyÕt s¾c tè cßn  30g/l m¸u thì ngêi bÖnh cã thÓ h«n mª.
 • 8. 5. C¸c xét nghiệm cÇn lµm 5.1. VÒ huyÕt häc - HuyÕt ®å: + Công thức máu: Dựa vào các chỉ số hồng cầu ®Æc biÖt lµ huyÕt s¾c tè. + Quan sát tiêu bản máu dàn. + Hồng cầu lưới * KÝch thíc: To nhá kh«ng ®Òu. * Mµu s¾c: Nh¹t mµu * Hình d¹ng: BÊt thêng (hình giät níc, hình bia b¾n, hình vµnh khăn...) Bình thêng ngêi trëng thµnh: 0,6 - 1,8%
 • 9. - Tuû ®å Chäc dß c¬ quan t¹o m¸u ®Ó ®¸nh gi¸ sè lîng, hình th¸i, kÝch thíc, hång cÇu vµ sù t¹o sinh hång cÇu nghÌo hay giµu Tuú trêng hîp cã thÓ lµm thªm c¸c xÐt nghiÖm sau ®Ó gióp chÈn ®o¸n nguyªn nh©n thiÕu m¸u: - Đo søc bÒn hång cÇu, ®o ®êi sèng hång cÇu - XÐt nghiÖm cÇm m¸u- ®«ng m¸u
 • 10. 5.4. ChÈn ®o¸n hình ¶nh 5.2. VÒ sinh ho¸ - ĐÞnh lîng s¾t trong huyÕt thanh, ®Þnh lîng bilirubin, protein trong huyÕt thanh - XÐt nghiÖm níc tiÓu 5.3.VÒ ký sinh trïng - Tìm ký sinh trïng ®êng ruét: giun mãc… - Chụp X.quang x¬ng, soi d¹ dµy, siªu ©m... - Tìm ký sinh trïng sèt rÐt
 • 11. ®¹i c¬ng vÒ thiÕu m¸u 1. Khái niệm 2. Nguyên nhân 3. Phân loại 4. TriÖu chøng l©m sµng 5. C¸c xét nghiệm cÇn lµm Do mÊt m¸u Do rèi lo¹n sản xuÊt hång cÇu Do tan m¸u Hång cÇu nhá nhîc s¾c Hång cÇu bình thêng bình s¾c Hång cÇu to bình s¾c ChÈn ®o¸n hình ¶nh VÒ sinh ho¸ VÒ ký sinh trïng VÒ huyÕt häc
 • 12. 1. Nguyªn nh©n thiÕu m¸u nµo sau ®©y cã thÓ do bÖnh thËn m¹n tÝnh g©y ra: A. Rèi lo¹n tÕ bµo gèc sinh hång cÇu. B. Rèi lo¹n trëng thµnh dßng hång cÇu C. Rèi lo¹n yÕu tè sinh hång cÇu D. C¶ A+B lîng gi¸: Tr¶ lêi ng¾n c¸c c©u sau 2. BÖnh nh©n ®îc gäi lµ thiÕu m¸u hång cÇu to khi: A. TTTBHC > 100 fl B. TTTBHC > 95 fl C. LHbTBHC thÊp D. SLHC: 4,7T/l 3. ChØ sè nµo quan träng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ tình tr¹ng thiÕu m¸u: A. Sè lîng hång cÇu B. Lîng huyÕt s¾c tè C. ThÓ tÝch hång cÇu D. Sè lîng hång cÇu líi.
 • 13. 4. ThiÕu m¸u hång cÇu bình thêng bình s¾c kh«ng cã ®Æc ®iÓm sau: A. LHbTBHC < 32 pg B. TTTBHC < 60 fl C. SL hång cÇu líi bình thêng D. SLHC thÊp 5. BÖnh nh©n ®îc coi lµ thiÕu m¸u râ khi: A. SLHC: 3,8T/l B. HCT: 0,42l/l C. HST: 90g/l D. HST: 150g/l
 • 14. < 0,37 l/l < 0,42 l/l HCT < 120 g/l < 130 g/l HST < 4,0 T/l < 4,5 T/l Sè lîng HC Nữ Nam Giíi ChØ sè Các chỉ số hồng cầu ë ViÖt Nam ®îc coi lµ thiÕu m¸u râ khi: - SLHC  3,5T/l - HuyÕt s¾c tè < 100g/l
 • 15. - BiÓu hiÖn l©m sµng cña thiÕu m¸u lµ do gi¶m oxy ë m«. ThiÕu m¸u nÆng cã thÓ g©y ra sù b¶i ho¶i, chãng mÆt, nhøc ®Çu ï tai, hoa m¾t, khã thë khi g¾ng søc, da xanh niêm mạc nhợt nhạt… cuèi cïng cã thÓ dÉn ®Õn suy tim hay sèc. - VÒ ph¬ng diÖn sinh häc: Lµ sù gi¶m thÊp sè lîng hång cÇu hay hµm lîng huyÕt cÇu tè (HST), hematocrite.
 • 16. Hình 1: TÕ bµo hång cÇu bình thêng
 • 17. Hình 2: TÕ bµo hång cÇu to nhá kh«ng ®Òu
 • 18. Hình 3: TÕ bµo hång cÇu hình giät lÖ
 • 19. Hình 4: TÕ bµo hång cÇu hình bÇu dôc, hình chuú
 • 20. Hình 5: TÕ bµo hång cÇu hình sao, hình cÇu gai
 • 21. Hình 6: TÕ bµo hång cÇu hình vµnh khăn