SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Download to read offline
1
AÙP XE GAN
TS.BS BUØI HÖÕU HOØANG
BOÄ MOÂN NOÄI- ÑH Y DÖÔÏC TPHCM
2
ÑÒNH NGHÓA:
„ AÙp xe gan (AXG) laø söï tuï muû trong gan taïo
thaønh moät oå ñôn ñoäc hoaëc nhieàu oå muû raûi raùc.
„ Treân laâm saøng, phaân bieät:
„ - AXG do amíp
„ - AXG do vi khuaån
„ - AXG do nhieãm caùc KST khaùc (saùn laù gan)
3
AÙP XE GAN DO AMÍP
4
DÒCH TEÃ HOÏC
„ AXG do amíp thöôøng gaëp ôû caùc nöôùc ñang
phaùt trieån (khoaûng 10-50%), ít gaëp ôû caùc nöôùc
phaùt trieån
„ AXG do amíp thöôøng gaëp ôû ngöôøi bò lî ñaõ khoûi
hoaëc lî maïn tính, ít khi xaûy ra trong giai ñoaïn lî
caáp tính
„ Tyû leä nam maéc nhieàu hôn nöõ (gaáp 2-3 laàn)
„ Tuoåi thöôøng gaëp: 30-50 tuoåi
5
TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH
„ - AXG do amíp tröôùc ñaây ñöôïc goïi laø aùp xe vuøng nhieät
ñôùi (tropical abcess), do Karfulis moâ taû ñaàu tieân (1887)
„ - Roger tìm thaáy söï hieän dieän cuûa amíp ôû vaùch oå AXG.
„ - Amíp laø 1 ñoäng vaät nguyeân sinh, lôùp truøng chaân giaû
(Rhizopoda):
 loaïi soáng kyù sinh khoâng gaây beänh (Entamoeba coli, E.
hartmani…)
 loaïi kyù sinh gaây beänh laø E. histolytica
„ - Theå tö döôõng (trophozoite) cuõng coù 2 daïng:
 daïng histolytica, gaây beänh, coù trong phaân cuûa BN bò lî
 daïng minuta, khoâng gaây beänh, coù trong phaân ngöôøi “laønh
mang truøng”
„ - Theå baøo nang (cyst) soáng hoaïi sinh ôû ruoät vaø laø nguoàn
laây beänh
6
Chu trình
phaùt trieån
cuûa amíp
Mature cyst: nang tröôûng
thaønh
Excystation: thoaùt nang
Trophozoite: theå tö
döôõng
Cyst: theå baøo nang 6
7
LAÂM SAØNG
„ A. Theå LS ñieån hình:
„ - tieàn söû lî (khoaûng 20%), hieám khi coù ôû giai ñoaïn lî caáp
„ - khôûi beänh thöôøng töø töø, BN ñau töùc HSP khoaûng 2-3 ngaøy,
soát nheï, sau ñoù trieäu chöùng roõ daàn. Ñoâi khi khôûi phaùt ñoät ngoät
soát cao, ñau HSP döõ doäi keøm trieäu chöùng möng muû ngay
„ - beänh caûnh raát ñaëc tröng vôùi tam chöùng Fontan:
„ * Soát: thöôøng nheï hoaëc vöøa (< 38oC), khoâng laïnh run. Neáu
boäi nhieãm vi khuaån: soát cao keøm laïnh run. Khi oå muû ñöôïc hình
thaønh: soát coù khuynh höôùng giaûm. Caùc trieäu chöùng ñi keøm:
chaùn aên, buoàn noân, khoù nguû…
„ * Ñau HSP töï phaùt, caûm giaùc nhö bò boùp chaët, ñau taêng khi
ho, thôû maïnh, xoay trôû…
„ * Gan to, beà maët trôn laùng, bôø tuø, maät ñoä meàm vaø taát ñau:
NP rung gan (+), aán keõ söôøng (+). Neáu khoái muû naèm saùt beà
maët gan, coù theå coù daáu phaäp pheàu
„ Caùc trieäu chöùng khaùc: traøn dòch maøng phoåi (P) do phaûn öùng
kieåu dòch tieát hoaëc do muû vôõ vaøo maøng phoåi. Vaøng da ít khi
xaûy ra, neáu coù thöôøng do boäi nhieãm vi khuaån
8
LAÂM SAØNG
„ B. Caùc theå LS khaùc:
„ 1- Theo vò trí:
„ a/ AX thuøy (T): phaân bieät vôùi khoái u thöôïng vò, nguy cô vôõ
leâm maøng tim, gaây töû vong cao
„ b/ AX thuøy ñænh: “trieäu chöùng möôïn” cuûa hoâ haáp: ho. khoù
thôû. TMMP (P). Nguy cô vôõ leân cô hoaønh gaây AX döôùi
hoaønh, traøn muû maøng phoåi, AX phoåi
„ c/ AX thuøy sau: gaây ñau thaét löng, khoù phaân bieät vôùi beänh
thaän (vieâm thaän, muû quanh thaän…)
„ 2- Theo trieäu chöùng:
„ a/ AX laïnh: trieäu chöùng ban ñaàu coù theå aâm æ hoaëc raàm roä,
sau ñoù dòu daàn, dieãn tieán aâm thaàm moät thôøi gian roài buøng
phaùt trôû laïi. BN coù theå khoâng soát hoaëc soát nheï, ñau raát ít
„ b/ theå giaû VPM: trieäu chöùng raàm roä, coù daáu ñeà khaùng thaønh
buïng, ñoâi khi khoù phaân bieät vôùi buïng ngoaïi khoa nhö thuûng
taïng roãng, VPM, coù theå bò can thieäp ngoaïi khoa chöa caàn
thieát
9
CAÄN LAÂM SAØNG
„ A. Xeùt nghieäm sinh hoùa, huyeát hoïc:
„ 1/ CTM: Baïch caàu taêng (10,000-14.000/mm3). Khi BC >
15.000/mm3 thöôøng coù boäi nhieãm vi khuaån
„ 2/ Toác ñoä laéng maùu: taêng, giôø ñaàu coù theå > 50mm
„ 3/ Caùc XNCNgan: trong giôùi haïn BT hoaëc coù roái loaïn nheï
„ 4/ Huyeát thanh chaån ñoaùn amíp: khaù ñaëc hieäu, (+) > 95%
„ 5/ Phaân: coù theå tìm thaáy amíp (khoaûng 25%)
„ B.Sieâu aâm buïng:
„ XN ñôn giaûn nhöng raát giaù trò ñeå chaån ñoaùn xaùc ñònh, theo doõi
dieãn tieán oå AX. Qua SA, xaùc ñònh ñöôïc vò trí, soá löôïng, kích
thöôùc, tính chaát muû vaø höôùng daãn cho vieäc choïc doø. AXG do
amíp thöôøng naèm ôû HPT VII, VIII.
„ Trong tröôøng hôïp ñieån hình khoâng caàn laøm theâm caùc XN khaùc
nhö chuïp xaï hình gan, CT scanner, MRI…
„ C. XQ buïng khoâng chuaån bò:
„ Ít coù giaù trò, chæ cho hình aûnh giaùn tieáp: boùng cô hoaønh (P) bò ñaåy
leân cao, boùng gan lôùn, coù theå traøn dòch maøng phoåi (P)
10
CHAÅN ÑOAÙN
„ A. Chaån ñoaùn xaùc ñònh:
„ Döïa vaøo caùc yeáu toá
„ 1. Laâm saøng: ôû theå ñieån hình, döïa vaøo Tam chöùng
Fontan: Soát, Ñau HS(P), Gan to + Tieàn söû lî
„ 2. Caän laâm saøng: Quan troïng nhaát laø SAB vaø huyeát
thanh chaån ñoaùn amíp
„ 3. Choïc doø döôùi höôùng daãn cuûa SA trong tröôøng
hôïp hình aûnh oå muû khoâng ñieån hình vaø/hoaëc KQ
huyeát thanh chaån ñoaùn amíp (-). Maøu muû chocolat
laø daáu hieäu ñaëc tröng nhaát, caáy muû (-)
„ 4. Ñieàu trò thöû: neáu coù ñaùp öùng toát cuõng giuùp chaån
ñoaùn
11
CHAÅN ÑOAÙN
„ B. Chaån ñoaùn phaân bieät:
„ 1- AXG do vi khuaån:
„ Trieäu chöùng gaàn töông töï nhö AXG do amíp nhöng soát
thöôøng cao hôn vaø coù theå keøm laïnh run, thöôøng coù vaøng da.
SA phaùt hieän coù nhieàu oå muû kích thöôùc nhoû naèm raûi raùc caû 2
thuøy, coù theå coù caùc toån thöông ñöôøng maät nhö soûi, giun
hoaëc xaùc giun trong ñöôøng maät. Caáy maùu, caáy muû coù theå
(+)
„ 2- Ung tö gan “aùp xe hoùa” (theå hoaïi töû trung taâm):
„ Khoái u gan lôùn nhanh coù theå bò hoaïi töû ôû trung taâm. Luùc ñoù,
coù theå coù soát, ñau vuøng gan, ñoâi khi Rung gan (+), gaây
nhaàm laãn vôùi AXG. Tieàn söû bò VGVR B hoaëc C, xô gan. AFP
taêng. Caùc XN chaån ñoaùn hình aûnh nhö SA, CT scanner, MRI
giuùp phaân bieät. Neáu khoù khaên hôn caàn sinh thieát gan ñeå xaùc
ñònh chính xaùc. Ñieàu trò thöû AXG cuõng laø bieän phaùp giuùp xaùc
ñònh chaån ñoaùn
12
CHAÅN ÑOAÙN
„ B. Chaån ñoaùn phaân bieät:
„ 3- Nhieãm saùn laù gan lôùn (Fasciola hepatica):
„ Dieãn tieán thöôøng keùo daøi do bò chaån ñoaùn muoän. BN coù soát,
ñau HS(P)< coù khi ñau döõ doäi. Caàn löu yù vuøng dòch teã ôû VN
thöôøng ôû caùc tænh mieàn Trung, thoùi quen aên thöùc aên soáng
(goûi, caù…). Baïch caàu aùi toan trong maùu thöôøng taêng cao (>
10%). XN huyeát thanh chaån ñoaùn Fasciola (+). Treân SA, coù
nhöõng ñaùm echo keùm tuï laïi thaønh hình ña cung (daáu hieäu
voøng Olympic). XN tìm tröùng cuûa saùn ít coù giaù trò
„ 4- Vieâm phoåi thuøy ñaùy (P):
„ Coù “trieäu chöùng möôïn” gioáng nhö ñau vuøng gan: BN coù soát
cao, ho khaïc ñaøm , ñau ngöïc (P). Khaùm phoåi : coù hoäi chöùng
ñoâng ñaëc, rale noå, aâm thoåi oáng. X Q phoåi giuùp xaùc ñònh chaån
ñoaùn
„ 5- Muû quanh thaän (P):
„ BN ñau vuøng hoá thaét löng (P), coù roái loaïn ñi tieåu, Chaån ñoaùn
döïa vaøo SA vaø phaân tích nöôùc tieåu.
13
ÑIEÀU TRÒ
„ A. Ñieàu trò Noäi khoa:
„ 1- Caùc thuoác dieät amíp ôû moâ:
„ a/ Emetine: alcaloid chieát xuaát töø caây Ipeca, coù taùc duïng dieät amíp
taïi moâ vaø taïi ruoät. Taùc duïng toát treân theå tö döôõng hôn laø theå baøo
nang.
„ Lieàu: Emetine: 1mg/kg/ngaøy TB 10 ngaøy, toång lieàu khoâng quaù
1cg/kg moãi ñôït ñieàu trò. Neáu caàn duøng tieáp ñôït hai phaûi caùch sau ít
nhaát 1,5 thaùng vì emetine thaûi qua thaän raát chaäm
„ Dehydro-emetine laø loaïi toång hôïp, baøi tieát qua thaän nhanh hôn neân
ít ñoäc hôn emetine gaáp 2 laàn vaø hieäu quaû maïnh hôn gaáp 6 laàn.
Lieàu: 1,2mg/kg/ngaøy x 10 ngaøy.
„ Taùc duïng phuï: noân, ñau buïng, tieâu chaûy, RL nhòp tim, cöùng cô v2
vieâm daïy TK ngoaïi bieân. Choáng chæ ñònh: RL nhòp tim
„ b/ Nhoùm Imidazole: taùc duïng treân theå tö döôõng ôû trong vaø ngoaøi
ruoät nhöng ít hieäu qua 3tre6n baøo nang. Thuoác ñieàu trò ñöôïc
trichomonas vaø vi khuaån kî khí
„ Lieàu: Metronidazole (Flagyl*): 25-30mg/kg/ngaøy chia 3 laàn uoáng
/ngaøy x 10-14 ngaøy. Neáu khoâng uoáng ñöôïc coù theå truyeàn TM
14
ÑIEÀU TRÒ
„ A. Ñieàu trò Noäi khoa:
„ b/ Nhoùm Imidazole:
„ Caùc thuoác môùi nhö Tinidazole (Fasigyne*), Ornidazole
(Tiberal*), Secnidazole (Flagentyl*) coù T1/2 daøi hôn neân coù
theå ruùt ngaén ñôït ñieàu trò coøn 4-5 ngaøy. Lieàu: 1,5-2 g/ngaøy
„ Taùc duïng phuï: buoàn noân, noân, nhöùc ñaàu, coù caûm giaùc vò
ñaéng kim loaïi, taùc duïng giop61ng chaát cai röôïu neân khoâng
ñöôïc uoáng röôïu khi ñang ñieàu trò. Thuoác khoâng duøng ôû phuï
nöõ coù thai vì coù khaû naêng sinh quaùi thai
„ c/ Chloroquine: chæ taùc duïng treân amíp ôû moâ vì ñöôïc haáp thu
gaàn nhö hoaøn toaøn ôû ruoät vaø noàng ñoä taäp trung ôû moâ cao
gaáp vaøi traêm laàn so vôùi trong huyeát töông. Do vaäy, neân phoái
hôïp chloroquine vôùi caùc thuoác dieäp amíp taïi ruoät ñeå ngöøa taùi
phaùt . Lieàu: 500mg x 2 laàn/ngaøy uoáng trong 2 ngaøy ñaàu; sau
ñoù, 250mg x 2 laàn/ngaøy x 3-4 tuaàn.
„ Taùc duïng phuï: buoàn noân, noân, ngöùa, nhöùc ñaàu
15
ÑIEÀU TRÒ
„ A. Ñieàu trò Noäi khoa:
„ 2- Caùc thuoác dieät amíp do tieáp xuùc:
„ Chæ taùc duïng treân amíp taïi ruoät maø khoâng taùc duïng taïi gan
nhöng ñöôïc duøng phoái hôïp ñeå traùnh taùi phaùt
„ a/ Quinoleine (Direxiode*, Intetrix*): lieàu 2v x 3 /ngaøy x 10-20
ngaøy
„ b/ Diloxanide furoate: 1v (0,5g) x 3 /ngaøy x 10 ngaøy. Thuoác
taùc duïng treân baøo nang
„ 3- Caùc bieän phaùp hoã trôï: nghæ ngôi, khoâng laøm vieäc naëng, aên
thöùc aên nheï, deã tieâu, cung caáp nhieàu vitamin
„ B. Ñieàu trò Ngoaïi khoa:
„ 1- Daãn löu:
„ - Ñoái vôùi oå muû nhoû (d< 5cm) khoâng caàn can thieäp ngoaïi
khoa
16
ÑIEÀU TRÒ
„ B. Ñieàu trò Ngoaïi khoa:
„ 1- Daãn löu:
„ - Ñoái vôùi oå muû d 5-10 cm) tuøy theo vò trí vaø töøng tröôøng hôïp:
neáu oå muû naèm saùt beà maët gan hoaëc ôû thuøy (T), neân choïc
thaùo muû ñeå giaûm aùp hay daãn löu ngoaïi khoa ñeå traùnh bieán
chöùng vôõ oå muû
„ - Neáu oå muû to > 10 cm: neân choïc thaùo hoaëc daãn löu ngoaïi
khoa
„ 2- Ñieàu trò ngoaïi khoa caùc bieán chöùng: vieâm phuùc maïc, aùp
xe döôùi hoaønh, traøn muû maøng phoåi, maøng tim
„ PHOØNG NGÖØA:
„ 1- Bieän phaùp caù nhaân: veä sinh thöïc phaåm vaø veä sinh aên
uoáng
„ 2- Bieän phaùp toång quaùt: veä sinh moâi tröôøng, xöû lyù toát phaân,
nöôùc, raùc…
17
AÙP XE GAN
DO VI KHUAÅN
18
SINH BEÄNH HOÏC & TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH
„ Theo Sherman vaø Robbins, VK coù theå xaâm nhaäp vaøo
gan qua 5 ñöôøng:
„ 1- Ñöôøng maät: ñöôøng quan troïng nhaát, do coù söï thoâng
thöông tröïc tieáp töø taù traøng vôùi ñöôøng maät qua cô
voøng Oddi, cho neân khi coù taêng aùp löïc trong loøng taù
traøng, seõ coù traøo ngöôïc dòch taù traøng leân ñöôøng maät
keùo theo moät soá VK töø ruoät ñi leân. Yeáu toá thuaän lôïi ñeå
gaây nhieãm truøng laø tình traïng taéc ngheõn ñöôøng maät vaø
toån thöông nieâm maïc ñöôøng maät gaây ra do soûi hoaëc
do giun. VK seõ nhieãm ngöôïc doøng toaøn boä ñöôøng maät
vaø tuøy ñieàu kieän thuaän lôïi taïi choã maø nhieãm truøng seõ
khu truù vaø phaùt trieån thaønh AXG, vieâm OMC hay vieâm
tuùi maät caáp hoaëc coù theå caû hai hoaëc ba vò trí neâu treân.
Do nhieãm bôûi hieän töôïng traøo ngöôïc, VK xaâm nhaäp
haøng loaït nhieàu loaïi cuøng moät luùc daãn ñeán tình traïng
nhieãm ña khuaån, keå caû VK kî khí neân thöôøng ñeà
khaùng vôùi khaùng sinh vaø deã dieãn tieán naëng
19
SINH BEÄNH HOÏC & TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH
„ 2- Ñöôøng Ñm gan: töø moät oå nhieãm trong cô theå, VK
theo ñöôøng maùu gaây du khuaån huyeát hoaëc nhieãm
khuaån huyeát roài ñeán gan phaùt trieån thaønh AXG. Tröôøng
hôïp naøy, VK chæ coù moät loaïi töø oå nguyeân phaùt
„ 3- Ñöôøng TM cöûa: do caùc toån thöông vieâm loeùt nieâm
maïc ruoät trong tröôøng hôïp vieâm ruoät caáp, VK seõ xaâm
nhaäp oà aït qua caùc tieåu TM cuûa heä cöûa leân gan. Neáu
möùc ñoä xaâm nhaäp vöôït quaù khaû naêng ñeà khaùng taïi choã
cuûa gan, VK seõ gaây nhieãm vaø daãn ñeán AXG do VK.
Ñöôøng xaâm nhaäp naøy cuõng gaây tình traïng nhieãm ña
khuaån vaø boäi nhieãm ôû tröôøng hôïp AXG do amíp.
„ 4- Ñöôøng baïch maïch: do caùc cô quan laân caän trong oå
buïng bò vieâm nhieãm (vieâm ruoät thöøa, vieâm phaàn phuï…)
VK theo ñöôøng baïch huyeát ñeán gan
„ 5- Ñöôøng tröïc tieáp: do caùc veát thöông xuyeân thaáu gan
20
TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH
„ Caùc VK gaây beänh haàu heát laø töø ñöôøng ruoät neân
thöôøng gaëp laø VK Gram(-) nhö E.coli, Klebsiella,
Proteus. Cuõng coù theå laø caùc VK Gram (+):
Streptococcus, Staphylococcus…
„ Ngoaøi ra, tình traïng söû duïng khaùng sinh ñöôøng ruoät
raát phoå bieán, coù theå laøm gia taêng tyû leä nhieãm caùc VK
kî khí hoaëc nhieãm ña khuaån.
E. coli Streptococcus
21
LAÂM SAØNG
„ A. Theå LS ñieån hình: thöôøng do vieâm taéc ñöôøng daãn maät
„ - tuoåi thöôøng gaëp: 30-50 tuoåi
„ - khoâng khaùc bieät roõ giöõa nam hoaëc nöõ
„ - tieàn söû bò soûi maät vôùi côn ñau quaën maät hoaëc giun chui oáng
maät:
„ * Ñau HSP: nhieàu khi ñau döõ doäi khieán nghó ñeán tröôøng hôïp
“buïng ngoaïi khoa”
„ * Soát cao hoaëc dao ñoäng vaø keùo daøi, keøm laïnh run. Toång
traïng meät moûi, veû maët nhieãm truøng, chaùn aên…
„ * Vaøng da kín ñaùo hoaëc roõ tuøy tình traïng taéc maät nhieàu hay ít
„ * Gan to, beà maët laùng, bôø tuø, maät ñoä meàm, NP rung gan (+),
aán keõ söôøng (+).
„ Tuùi maät coù theå sôø ñöôïc, NP Murphy (+/-)
„ Moät soá ít tröôøng hôïp coù traøn dòch maøng phoåi (P)
22
LAÂM SAØNG
„ Bieán chöùng:
„ - Vôõ oå AX gaây vieâm phuùc maïc toaøn theå, aùp xe döôùi hoaønh
„ - chaûy maùu ñöôøng maät vôùi caùc chæ daãn gôïi yù nhö oùi ra maùu
coù daïng thoûi buùt chì vaø hay taùi phaùt.
„ - Soác nhieãm truøng laø bieán chöùng naëng nhaát vôùi nguy cô töû
vong cao caàn theo doõi vaø ñieàu trò tích cöïc.
23
CAÄN LAÂM SAØNG
„ A. Xeùt nghieäm sinh hoùa, huyeát hoïc:
„ 1/ CTM: Baïch caàu thöôøng taêng cao (>15.000/mm3) vôùi tyû leä
BC ña nhaân trung tính raát cao (>80-90%). HC hôi giaûm nhaát laø
khi AXG keùo daøi
„ 2/ Toác ñoä laéng maùu taêng cao trong giôø ñaàu
„ 3/ Caùc XNCNgan: bilirubin maùu taêng chuû yeáu laø Bili tröïc tieáp,
Phosphatase kieàm taêng do taéc maät, transaminase thöôøng
taêng trong giôùi haïn < vaøi traêm U/L. Caùc chöùc naêng khaùc ít bò
xaùo troän
„ 4/ Caáy maùu coù theå phaân laäp ñöôïc VK gaây beänh trong tröôøng
hôïp nhieãm khuaån huyeát
„ B.Sieâu aâm buïng:
„ Hình aûnh AXG ña oå hoaëc coù theå moät oå. Hình aûnh soûi ñöôøng
maät hoaëc giun trong ñöôøng maät, thaønh tuùi maät vieâm…
„ Trong tröôøng hôïp khoù chaån ñoaùn, coù theå phaûi caàn chuïp CT
scanner, MRI…
24
CHAÅN ÑOAÙN
„ A. Chaån ñoaùn xaùc ñònh:
„ 1. Laâm saøng: ôû theå ñieån hình, beänh caûnh LS raát gôïi
yù vôùi caùc trieäu chöùng: ñau HS(P), soát kieåu nhieãm
khuaån, vaøng da, gan to + Tieàn söû soûi ñöôøng maät,
côn ñau quaën maät…
„ 2. Caän laâm saøng: SAB cho thaáy hình aûnh AXG
thöôøng ña oå, hình aûnh soûi, giun hoaëc xaùc giun trong
ñöôøng maät. XQ ñöôøng maät xaùc ñònh beänh lyù ñöôøng
maät do soûi, giun. Caáy maùu neáu (+) coù theå laøm KS
ñoà ñeå höôùng daãn vieäc choïn KS thích hôïp. Caùc XN
chöùc naêng gan cho thaáy coù taêc maät vaø vieâm hoaïi töû
TB gan
„ 3. Choïc doø döôùi höôùng daãn cuûa SA khi chöa xaùc
ñònh chính xaùc chaån ñoaùn. Maøu muû coù theå traéng,
vaøng, xanh… tuøy theo taùc nhaân gaây nhieãm
25
CHAÅN ÑOAÙN
„ B. Chaån ñoaùn phaân bieät:
„ Xem phaàn AXG do amíp
„ DIEÃN TIEÁN VAØ TIEÂN LÖÔÏNG:
„ A. Neáu khoâng ñöôïc chaån ñoaùn vaø ñieàu trò: beänh khoâng
khoûi vaø thöôøng daãn ñeán töû vong vôùi caùc bieán chöùng nhö:
„ 1- Vôõ oå AX vaøo oå buïng gaây VPM hoaëc AX döôùi hoaønh; oå
AX vôõ leân maøng phoåi , maøng tim
„ 2- Chaûy maùu ñöôøng maät thöôøng naëng, neáu khoâng ñöôïc
chaån ñoaùn kòp thôøi coù theå ñöa ñeán töû vong do maát maùu
„ 3- Soác nhieãm khuaån
„ B. Neáu ñöôïc ñieàu trò: tieân löôïng vaãn coøn naëng khoâng
nhöõng do chính AX vôùi caùc bieán chöùng cuûa noù maø coøn vì
nguyeân nhaân ñaõ gaây AXG nhö nhieãm khuaån huyeát,
nhieãm truøng ñöôøng maät
26
ÑIEÀU TRÒ
„ Caàn coù söï phoái hôïp Noäi-Ngoaïi khoa, vôùi ñieàu trò Noäi khoa
böôùc ñaàu ñeå khoáng cheá nhieãm truøng, böôùc tieáp theo laø
ñieàu trò Ngoaïi khoa hoaëc can thieäp thuû thuaät ñeå giaûi quyeát
nguyeân nhaân vaø caùc bieán chöùng
„ A. Söû duïng Khaùng sinh:
„ 1- Nguyeân taéc:
„ - Choïn KS theo kinh nghieäm: KS phoå roäng vaø neân keát
hôïp KS coù taùc duïng treân caùc VK Gram (-) vaø Gram (+),
ñaëc bieät treân moät soá cô ñòa coù suy giaûm mieãn dòch nhö
ÑTÑ… Tröôøng hôïp naëng hoaëc coù baèng chöùng phaûi phoái
hôïp caû KS dieät VK kî khí.
„ - Söû duïng ñuû lieàu, ñuû thôøi gian duø beänh coù ñaùp öùng
nhanh, thôøi gian toái thieåu laø 7 ngaøy, trung bình laø 10-14
ngaøy. Coù tröôøng hôïp phaûi duøng laâu hôn, chæ ngöng KS
sau khi caét soát lieân tuïc 4-5 ngaøy.
„ - Söû duïng ñöôøng tieâm, öu tieân tieâm hoaëc truyeàn TM
27
ÑIEÀU TRÒ
„ A. Söû duïng Khaùng sinh:
„ 2- Caùc KS thöôøng phoái hôïp: b-lactamin + aminosides +/-
metronidazole
„ * Cephalosporine theá heä 3:
„ - Cefotaxime (Claforan*): 3-6g/ngaøy, chia 3 laàn, thaûi chuû
yeáu qua thaän (85%)
„ - Ceftriaxone (Rocephin*): 2-4g/ngaøy, lieàu duy nhaát hoaëc
chia 2 ( neáu duøng > 2g), thaûi qua maät 40% vaø thaän 60%
„ - Cefoperazone (Cefobis*): 2-4g/ngaøy chia 2 laàn, thaûi chuû
yeáu qua maät (70-80%), caàn löu yù thuoác coù theå öùc cheá
vitamine K
„ * Cephalosporine theá heä 4:
„ - Cefepime (Maxipime*): 3-4g/ngaøy chia 2-3 laàn
28
ÑIEÀU TRÒ
„ A. Söû duïng Khaùng sinh:
„ * Aminosides: löu yù khaû naêng gaây ñoäc cho thaän
„ - Gentamycin: 3mg/kg/ngaøy, chia 2 laàn
„ - Tobramycin (Nebcin*): 3mg/kg/ngaøy, chia 2 laàn
„ - Amikacin (Amiklin*): 15mg/kg/ngaøy, chia 2 laàn
„ * Metronidazole: 30-35mg/kg/ngaøy chia 3 laàn
„ Gaàn ñaây, do vaán ñeà laïm duïng khaùng sinh, caùc
cephalosporine theá heä 3 vaø 4 ñaõ bò khaùng. Do ñoù, coù khi
phaûi söû duïng ñeán caùc nhoùm KS khaùc nhö:
„ * Inipemem:
„ * Quinolones:
„ - Ciprofloxacin (Ciprobay*): 400mg x 2/ngaøy
„ - Levofloxacin (Tavanic*): 500-1.000mg/ngaøy, lieàu duy
nhaát hoaëc chia 2
29
ÑIEÀU TRÒ
„ A. Ñieàu trò Noäi khoa:
„ Tröôùc khi coù KQ KS ñoà, coù theå löïa choïn KS theo kinh
nghieäm. Sau ñoù, neáu coù KQ KS ñoà, tuøy theo ñaùp öùng ñieàu
trò: neáu ñaùp öùng toát vôùi KS ñaõ choïn thì khoâng caàn thay ñoåi,
neáu ñaùp öùng khoâng thuaän lôïi hoaëc khoâng ñaùp öùng, phaûi thay
ñoåi theo KS ñoà.
„ B. Ñieàu trò hoã trôï:
„ - Phaùt hieän sôùm vaø ñieàu trò tình traïng soác
„ - Ñieàu chænh caùc RL nöôùc-ñieän giaûi, thaêng baèng kieàm-toan
„ C. Chæ ñònh ñieàu trò Ngoaïi khoa:
„ - Ñoái vôùi oå muû: vieäc choïc thaùo hoaëc daãn löu chæ ñaët ra trong
tröôøng hôïp chæ coù vaøi ba oå muû to hoaëc treân moät soá cô ñòa
ñaëc bieät nhö ÑTÑ; coøn neáu coù nhieàu oå muû nhoû thì khoâng theå
giaûi quyeát baèng phöông phaùp naøy.
„ - Ñoái vôùi caùc bieán chöùng thöôøng phaûi can thieäp ngoaïi khoa
30
ÑIEÀU TRÒ
„ C. Chæ ñònh ñieàu trò Ngoaïi khoa:
„ - Ñoái vôùi nguyeân nhaân nhö soûi, giun ñöôøng maät, vieäc ñieàu trò
seõ tuøy theo töøng tình huoáng:
* Moå khaån (sau 4-6 giôø ñieàu trò KS): khi BN coù beänh caûnh
soác nhieãm truøng hoaëc treân cô ñòa lôùn tuoåi, tình traïng
naëng, phaûi hoài söùc noäi khoa tích cöïc vaø ñieàu trò KS keát
hôïp vôùi daãn löu ñöôøng maät sôùm ñeå khoáng cheá tình traïng
nhieãm truøng. Vieäc giaûi quyeát nguyeân nhaân thöôøng phaûi
phaãu thuaät laàn 2 khi tình traïng nhieãm truøng ñaõ oån ñònh
* Moå baùn caáp (sau 24-48 giôø): ñieàu trò noäi vaø hoài söùc coù
hieäu quaû, BN nhanh choùng ra khoûi tình traïng doïa soác
hoaëc soác. Can thieäp PT trong tình huoáng naøy coù theå keát
hôïp giaûi quyeát nguyeân nhaân maø khoâng phaûi moå laïi laàn 2
* Moå chöông trình (sau 7-10 ngaøy ñieàu trò noäi) ñeå giaûi quyeát
nguyeân nhaân khi tình traïng nhieãm truøng nheï hoaëc vöøa,
khoâng coù soác vaø ñaùp öùng toát vôùi ñieàu trò KS ban ñaàu
31
ÑIEÀU TRÒ
„ C. Can thieäp Ngoaïi khoa:
„ -Thuû thuaät qua noäi soi: ngaøy nay, vôùi caùc KT laáy soûi hoaëc daãn
löu maät qua noäi soi coù theå giuùp trì hoaõn hoaëc thay theá phaãu
thuaät
„ - Can thieäp phaãu thuaät ñoái vôùi caùc bieán chöùng nhö VPM, AX
döôùi hoaønh…
„ KEÁT LUAÄN:
„ AXG laø beänh thöôøng gaëp ôû nöôùc ta do nhieàu nguyeân nhaân,
trong ñoù, 2 nguyeân nhaân thöôøng gaëp nhaát laø do amíp vaø beänh
ñöôøng maät do soûi hoaëc do giun
„ Beänh caûnh LS thöôøng roõ, deã gôïi yù cho chaån ñoaùn
„ AXG do amíp coù tieân löôïng toát hôn nhôø caùc thuoác khaùng amíp
hieäu quaû
„ AXG do vi khuaån coù tieân löôïng naëng hôn, tyû leä töû vong coøn
cao do baûn chaát nhieãm truøng naëng
32

More Related Content

What's hot

ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA
ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓAĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA
ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓASoM
 
CÁCH TIẾP CẬN PHÙ, HỘI CHỨNG THẬN HƯ
CÁCH TIẾP CẬN PHÙ, HỘI CHỨNG THẬN HƯCÁCH TIẾP CẬN PHÙ, HỘI CHỨNG THẬN HƯ
CÁCH TIẾP CẬN PHÙ, HỘI CHỨNG THẬN HƯSoM
 
KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TO
KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TOKHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TO
KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TOSoM
 
KHÁM HẬU MÔN TRỰC TRÀNG
KHÁM HẬU MÔN TRỰC TRÀNGKHÁM HẬU MÔN TRỰC TRÀNG
KHÁM HẬU MÔN TRỰC TRÀNGSoM
 
Chẩn đoán và điều trị bệnh não gan
Chẩn đoán và điều trị bệnh não ganChẩn đoán và điều trị bệnh não gan
Chẩn đoán và điều trị bệnh não ganNgãidr Trancong
 
Viêm tụy cấp
Viêm tụy cấpViêm tụy cấp
Viêm tụy cấpYen Ha
 
CTG CĂN BẢN TRONG THỰC HÀNH SẢN KHOA ACOG 2009
CTG CĂN BẢN TRONG THỰC HÀNH SẢN KHOA ACOG 2009CTG CĂN BẢN TRONG THỰC HÀNH SẢN KHOA ACOG 2009
CTG CĂN BẢN TRONG THỰC HÀNH SẢN KHOA ACOG 2009SoM
 
Khuyến cáo Tokyo 2018 - Chẩn đoán và xử trí viêm đường mật cấp
Khuyến cáo Tokyo 2018 - Chẩn đoán và xử trí viêm đường mật cấpKhuyến cáo Tokyo 2018 - Chẩn đoán và xử trí viêm đường mật cấp
Khuyến cáo Tokyo 2018 - Chẩn đoán và xử trí viêm đường mật cấpCuong Nguyen
 
BỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
BỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNGBỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
BỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNGSoM
 
SUY THẬN MẠN
SUY THẬN MẠNSUY THẬN MẠN
SUY THẬN MẠNSoM
 
U XƠ TỬ CUNG
U XƠ TỬ CUNGU XƠ TỬ CUNG
U XƠ TỬ CUNGSoM
 
HỘI CHỨNG NHIỄM ĐỘC GIÁP ( CƯỜNG GIÁP)
HỘI CHỨNG NHIỄM ĐỘC GIÁP ( CƯỜNG GIÁP)HỘI CHỨNG NHIỄM ĐỘC GIÁP ( CƯỜNG GIÁP)
HỘI CHỨNG NHIỄM ĐỘC GIÁP ( CƯỜNG GIÁP)SoM
 
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN BÁNG BỤNG
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN BÁNG BỤNGTIẾP CẬN BỆNH NHÂN BÁNG BỤNG
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN BÁNG BỤNGSoM
 
BỆNH ÁN TIM MẠCH
BỆNH ÁN TIM MẠCHBỆNH ÁN TIM MẠCH
BỆNH ÁN TIM MẠCHSoM
 
CƠN ĐAU BÃO THẬN
CƠN ĐAU BÃO THẬNCƠN ĐAU BÃO THẬN
CƠN ĐAU BÃO THẬNSoM
 
CÁC DẤU HIỆU PHỔI TRÊN PHIM X QUANG NGỰC
CÁC DẤU HIỆU PHỔI TRÊN PHIM X QUANG NGỰCCÁC DẤU HIỆU PHỔI TRÊN PHIM X QUANG NGỰC
CÁC DẤU HIỆU PHỔI TRÊN PHIM X QUANG NGỰCSoM
 
HỘI CHỨNG CUSHING
HỘI CHỨNG CUSHINGHỘI CHỨNG CUSHING
HỘI CHỨNG CUSHINGSoM
 
Hon me toan ceton và TALTT
Hon me toan ceton và TALTTHon me toan ceton và TALTT
Hon me toan ceton và TALTTTran Huy Quang
 

What's hot (20)

ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA
ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓAĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA
ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA
 
CÁCH TIẾP CẬN PHÙ, HỘI CHỨNG THẬN HƯ
CÁCH TIẾP CẬN PHÙ, HỘI CHỨNG THẬN HƯCÁCH TIẾP CẬN PHÙ, HỘI CHỨNG THẬN HƯ
CÁCH TIẾP CẬN PHÙ, HỘI CHỨNG THẬN HƯ
 
KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TO
KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TOKHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TO
KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN GAN TO
 
KHÁM HẬU MÔN TRỰC TRÀNG
KHÁM HẬU MÔN TRỰC TRÀNGKHÁM HẬU MÔN TRỰC TRÀNG
KHÁM HẬU MÔN TRỰC TRÀNG
 
Chẩn đoán và điều trị bệnh não gan
Chẩn đoán và điều trị bệnh não ganChẩn đoán và điều trị bệnh não gan
Chẩn đoán và điều trị bệnh não gan
 
Viêm tụy cấp
Viêm tụy cấpViêm tụy cấp
Viêm tụy cấp
 
CTG CĂN BẢN TRONG THỰC HÀNH SẢN KHOA ACOG 2009
CTG CĂN BẢN TRONG THỰC HÀNH SẢN KHOA ACOG 2009CTG CĂN BẢN TRONG THỰC HÀNH SẢN KHOA ACOG 2009
CTG CĂN BẢN TRONG THỰC HÀNH SẢN KHOA ACOG 2009
 
Khuyến cáo Tokyo 2018 - Chẩn đoán và xử trí viêm đường mật cấp
Khuyến cáo Tokyo 2018 - Chẩn đoán và xử trí viêm đường mật cấpKhuyến cáo Tokyo 2018 - Chẩn đoán và xử trí viêm đường mật cấp
Khuyến cáo Tokyo 2018 - Chẩn đoán và xử trí viêm đường mật cấp
 
BỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
BỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNGBỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
BỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
 
SUY THẬN MẠN
SUY THẬN MẠNSUY THẬN MẠN
SUY THẬN MẠN
 
U XƠ TỬ CUNG
U XƠ TỬ CUNGU XƠ TỬ CUNG
U XƠ TỬ CUNG
 
HỘI CHỨNG NHIỄM ĐỘC GIÁP ( CƯỜNG GIÁP)
HỘI CHỨNG NHIỄM ĐỘC GIÁP ( CƯỜNG GIÁP)HỘI CHỨNG NHIỄM ĐỘC GIÁP ( CƯỜNG GIÁP)
HỘI CHỨNG NHIỄM ĐỘC GIÁP ( CƯỜNG GIÁP)
 
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN BÁNG BỤNG
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN BÁNG BỤNGTIẾP CẬN BỆNH NHÂN BÁNG BỤNG
TIẾP CẬN BỆNH NHÂN BÁNG BỤNG
 
Hội chứng lâm sàng hô hấp
Hội chứng lâm sàng hô hấpHội chứng lâm sàng hô hấp
Hội chứng lâm sàng hô hấp
 
BỆNH ÁN TIM MẠCH
BỆNH ÁN TIM MẠCHBỆNH ÁN TIM MẠCH
BỆNH ÁN TIM MẠCH
 
CƠN ĐAU BÃO THẬN
CƠN ĐAU BÃO THẬNCƠN ĐAU BÃO THẬN
CƠN ĐAU BÃO THẬN
 
Dọa sinh non
Dọa sinh nonDọa sinh non
Dọa sinh non
 
CÁC DẤU HIỆU PHỔI TRÊN PHIM X QUANG NGỰC
CÁC DẤU HIỆU PHỔI TRÊN PHIM X QUANG NGỰCCÁC DẤU HIỆU PHỔI TRÊN PHIM X QUANG NGỰC
CÁC DẤU HIỆU PHỔI TRÊN PHIM X QUANG NGỰC
 
HỘI CHỨNG CUSHING
HỘI CHỨNG CUSHINGHỘI CHỨNG CUSHING
HỘI CHỨNG CUSHING
 
Hon me toan ceton và TALTT
Hon me toan ceton và TALTTHon me toan ceton và TALTT
Hon me toan ceton và TALTT
 

Similar to ÁP XE GAN

Thieumau.ppt
Thieumau.pptThieumau.ppt
Thieumau.pptBcMtTo
 
5 choang nt choang pv
5 choang nt choang pv5 choang nt choang pv
5 choang nt choang pvDrTien Dao
 
SUY THẬN MẠN
SUY THẬN MẠNSUY THẬN MẠN
SUY THẬN MẠNSoM
 
TÚI PHÌNH VÀ DỊ DẠNG MẠCH MÁU NÃO
TÚI PHÌNH VÀ DỊ DẠNG MẠCH MÁU NÃOTÚI PHÌNH VÀ DỊ DẠNG MẠCH MÁU NÃO
TÚI PHÌNH VÀ DỊ DẠNG MẠCH MÁU NÃOSoM
 
Dai cuong bong y6
Dai cuong bong y6Dai cuong bong y6
Dai cuong bong y6Phùng Long
 
BỆNH GLAUCOMA
BỆNH GLAUCOMABỆNH GLAUCOMA
BỆNH GLAUCOMASoM
 
Tran khi mang phoi
Tran khi mang phoiTran khi mang phoi
Tran khi mang phoiNam Hường
 
Viem tuy cap
Viem tuy capViem tuy cap
Viem tuy capHospital
 
SUY THẬN MẠN
SUY THẬN MẠNSUY THẬN MẠN
SUY THẬN MẠNSoM
 
9 hc mach vanh cap
9 hc mach vanh cap9 hc mach vanh cap
9 hc mach vanh capDrTien Dao
 
HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ
HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦHẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ
HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦSoM
 
UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
UNG THƯ CỔ TỬ CUNGUNG THƯ CỔ TỬ CUNG
UNG THƯ CỔ TỬ CUNGSoM
 

Similar to ÁP XE GAN (20)

Abscess gan
Abscess ganAbscess gan
Abscess gan
 
Thieumau.ppt
Thieumau.pptThieumau.ppt
Thieumau.ppt
 
5 choang nt choang pv
5 choang nt choang pv5 choang nt choang pv
5 choang nt choang pv
 
Nghiên cứu y học
Nghiên cứu y họcNghiên cứu y học
Nghiên cứu y học
 
Bqt.ppt.0143
Bqt.ppt.0143Bqt.ppt.0143
Bqt.ppt.0143
 
SUY THẬN MẠN
SUY THẬN MẠNSUY THẬN MẠN
SUY THẬN MẠN
 
TÚI PHÌNH VÀ DỊ DẠNG MẠCH MÁU NÃO
TÚI PHÌNH VÀ DỊ DẠNG MẠCH MÁU NÃOTÚI PHÌNH VÀ DỊ DẠNG MẠCH MÁU NÃO
TÚI PHÌNH VÀ DỊ DẠNG MẠCH MÁU NÃO
 
Viêm ruột thừa ở trẻ em
Viêm ruột thừa ở trẻ emViêm ruột thừa ở trẻ em
Viêm ruột thừa ở trẻ em
 
7a dat nkq
7a dat nkq7a dat nkq
7a dat nkq
 
Phu phoi cap.ppt
Phu phoi cap.pptPhu phoi cap.ppt
Phu phoi cap.ppt
 
Dai cuong bong y6
Dai cuong bong y6Dai cuong bong y6
Dai cuong bong y6
 
BỆNH GLAUCOMA
BỆNH GLAUCOMABỆNH GLAUCOMA
BỆNH GLAUCOMA
 
Tran khi mang phoi
Tran khi mang phoiTran khi mang phoi
Tran khi mang phoi
 
Viem tuy cap
Viem tuy capViem tuy cap
Viem tuy cap
 
SUY THẬN MẠN
SUY THẬN MẠNSUY THẬN MẠN
SUY THẬN MẠN
 
Viem Tuy Cap Ok
Viem Tuy Cap OkViem Tuy Cap Ok
Viem Tuy Cap Ok
 
9 hc mach vanh cap
9 hc mach vanh cap9 hc mach vanh cap
9 hc mach vanh cap
 
HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ
HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦHẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ
HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ
 
THU HOẠCH
THU HOẠCHTHU HOẠCH
THU HOẠCH
 
UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
UNG THƯ CỔ TỬ CUNGUNG THƯ CỔ TỬ CUNG
UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
 

More from SoM

Hấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột nonHấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột nonSoM
 
Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy SoM
 
Điều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấpĐiều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấpSoM
 
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíQuá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíSoM
 
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxCÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxSoM
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápCác yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápSoM
 
Điều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của timĐiều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của timSoM
 
Chu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của timChu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của timSoM
 
Nhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesusNhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesusSoM
 
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầuCấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầuSoM
 
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào SoM
 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfbệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfSoM
 
hen phế quản.pdf
hen phế quản.pdfhen phế quản.pdf
hen phế quản.pdfSoM
 
cơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdfcơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdfSoM
 
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfđợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfSoM
 
khó thở.pdf
khó thở.pdfkhó thở.pdf
khó thở.pdfSoM
 
các test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdfcác test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdfSoM
 
ngất.pdf
ngất.pdfngất.pdf
ngất.pdfSoM
 
rung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdfrung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdfSoM
 
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdfđánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdfSoM
 

More from SoM (20)

Hấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột nonHấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột non
 
Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy
 
Điều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấpĐiều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấp
 
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíQuá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí
 
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxCÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápCác yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
 
Điều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của timĐiều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của tim
 
Chu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của timChu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của tim
 
Nhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesusNhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesus
 
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầuCấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu
 
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfbệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
 
hen phế quản.pdf
hen phế quản.pdfhen phế quản.pdf
hen phế quản.pdf
 
cơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdfcơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdf
 
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfđợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
 
khó thở.pdf
khó thở.pdfkhó thở.pdf
khó thở.pdf
 
các test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdfcác test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdf
 
ngất.pdf
ngất.pdfngất.pdf
ngất.pdf
 
rung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdfrung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdf
 
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdfđánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
 

Recently uploaded

SGK chuyển hóa lipid và lipoprotein cũ 2006.pdf
SGK chuyển hóa lipid và lipoprotein cũ 2006.pdfSGK chuyển hóa lipid và lipoprotein cũ 2006.pdf
SGK chuyển hóa lipid và lipoprotein cũ 2006.pdfHongBiThi1
 
SGK Hóa học lipid ĐHYHN mới rất hay nha.pdf
SGK Hóa học lipid ĐHYHN mới rất hay nha.pdfSGK Hóa học lipid ĐHYHN mới rất hay nha.pdf
SGK Hóa học lipid ĐHYHN mới rất hay nha.pdfHongBiThi1
 
SGK mới nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em.pdf hay
SGK mới nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em.pdf haySGK mới nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em.pdf hay
SGK mới nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em.pdf hayHongBiThi1
 
GỐnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhI.pptx
GỐnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhI.pptxGỐnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhI.pptx
GỐnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhI.pptx27NguynTnQuc11A1
 
Hen-trẻ-em-Y6.ppt rất hay nha cá bạn bác sĩ
Hen-trẻ-em-Y6.ppt rất hay nha cá bạn bác sĩHen-trẻ-em-Y6.ppt rất hay nha cá bạn bác sĩ
Hen-trẻ-em-Y6.ppt rất hay nha cá bạn bác sĩHongBiThi1
 
SGK cũ Viêm phế quản trẻ em rất hay nha các bác sĩ trẻ.pdf
SGK cũ Viêm phế quản trẻ em rất hay nha các bác sĩ trẻ.pdfSGK cũ Viêm phế quản trẻ em rất hay nha các bác sĩ trẻ.pdf
SGK cũ Viêm phế quản trẻ em rất hay nha các bác sĩ trẻ.pdfHongBiThi1
 
SGK Viêm màng ngoài tim Y6.pdf rất hay nha
SGK Viêm màng ngoài tim Y6.pdf rất hay nhaSGK Viêm màng ngoài tim Y6.pdf rất hay nha
SGK Viêm màng ngoài tim Y6.pdf rất hay nhaHongBiThi1
 
Hô hấp - NK hô hấp cấp rất hay cần cho bác sĩ trẻ
Hô hấp - NK hô hấp cấp rất hay cần cho bác sĩ trẻHô hấp - NK hô hấp cấp rất hay cần cho bác sĩ trẻ
Hô hấp - NK hô hấp cấp rất hay cần cho bác sĩ trẻHongBiThi1
 
SGK Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ĐHYHN.pdf
SGK Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ĐHYHN.pdfSGK Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ĐHYHN.pdf
SGK Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ĐHYHN.pdfHongBiThi1
 
chuyên đề về trĩ mũi nhóm trình ck.pptx
chuyên đề về trĩ mũi nhóm trình ck.pptxchuyên đề về trĩ mũi nhóm trình ck.pptx
chuyên đề về trĩ mũi nhóm trình ck.pptxngocsangchaunguyen
 
SINH LÝ MÁU rất hay nha các bạn cần xem kỹ.docx
SINH LÝ MÁU rất hay nha các bạn cần xem kỹ.docxSINH LÝ MÁU rất hay nha các bạn cần xem kỹ.docx
SINH LÝ MÁU rất hay nha các bạn cần xem kỹ.docxHongBiThi1
 
SGK mới Hen phế quản.pdf cực kỳ hay nha các bạn
SGK mới Hen phế quản.pdf cực kỳ hay nha các bạnSGK mới Hen phế quản.pdf cực kỳ hay nha các bạn
SGK mới Hen phế quản.pdf cực kỳ hay nha các bạnHongBiThi1
 
Viêm tiểu phế quản cô thúy gốc rất hay nha.pdf
Viêm tiểu phế quản cô thúy gốc rất hay nha.pdfViêm tiểu phế quản cô thúy gốc rất hay nha.pdf
Viêm tiểu phế quản cô thúy gốc rất hay nha.pdfHongBiThi1
 
SGK cũ nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em.pdf rất hay
SGK cũ nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em.pdf rất haySGK cũ nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em.pdf rất hay
SGK cũ nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em.pdf rất hayHongBiThi1
 
Hô hấp - Viêm phế quản phổi.ppt hay nha các bạn
Hô hấp - Viêm phế quản phổi.ppt hay nha các bạnHô hấp - Viêm phế quản phổi.ppt hay nha các bạn
Hô hấp - Viêm phế quản phổi.ppt hay nha các bạnHongBiThi1
 
SGK VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Y4 rất hay nha.pdf
SGK VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Y4 rất hay nha.pdfSGK VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Y4 rất hay nha.pdf
SGK VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Y4 rất hay nha.pdfHongBiThi1
 
SGK chuyển hóa lipid và lipoprotein mới.pdf
SGK chuyển hóa lipid và lipoprotein mới.pdfSGK chuyển hóa lipid và lipoprotein mới.pdf
SGK chuyển hóa lipid và lipoprotein mới.pdfHongBiThi1
 
TANG-HUYET-AP-2023-1.pdfjkqfbqfbqbfàn ầbfb
TANG-HUYET-AP-2023-1.pdfjkqfbqfbqbfàn ầbfbTANG-HUYET-AP-2023-1.pdfjkqfbqfbqbfàn ầbfb
TANG-HUYET-AP-2023-1.pdfjkqfbqfbqbfàn ầbfbPhNguyn914909
 
SGK cũ Hen phế quản.pdf rất hay và khó nha
SGK cũ Hen phế quản.pdf rất hay và khó nhaSGK cũ Hen phế quản.pdf rất hay và khó nha
SGK cũ Hen phế quản.pdf rất hay và khó nhaHongBiThi1
 

Recently uploaded (19)

SGK chuyển hóa lipid và lipoprotein cũ 2006.pdf
SGK chuyển hóa lipid và lipoprotein cũ 2006.pdfSGK chuyển hóa lipid và lipoprotein cũ 2006.pdf
SGK chuyển hóa lipid và lipoprotein cũ 2006.pdf
 
SGK Hóa học lipid ĐHYHN mới rất hay nha.pdf
SGK Hóa học lipid ĐHYHN mới rất hay nha.pdfSGK Hóa học lipid ĐHYHN mới rất hay nha.pdf
SGK Hóa học lipid ĐHYHN mới rất hay nha.pdf
 
SGK mới nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em.pdf hay
SGK mới nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em.pdf haySGK mới nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em.pdf hay
SGK mới nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em.pdf hay
 
GỐnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhI.pptx
GỐnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhI.pptxGỐnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhI.pptx
GỐnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhI.pptx
 
Hen-trẻ-em-Y6.ppt rất hay nha cá bạn bác sĩ
Hen-trẻ-em-Y6.ppt rất hay nha cá bạn bác sĩHen-trẻ-em-Y6.ppt rất hay nha cá bạn bác sĩ
Hen-trẻ-em-Y6.ppt rất hay nha cá bạn bác sĩ
 
SGK cũ Viêm phế quản trẻ em rất hay nha các bác sĩ trẻ.pdf
SGK cũ Viêm phế quản trẻ em rất hay nha các bác sĩ trẻ.pdfSGK cũ Viêm phế quản trẻ em rất hay nha các bác sĩ trẻ.pdf
SGK cũ Viêm phế quản trẻ em rất hay nha các bác sĩ trẻ.pdf
 
SGK Viêm màng ngoài tim Y6.pdf rất hay nha
SGK Viêm màng ngoài tim Y6.pdf rất hay nhaSGK Viêm màng ngoài tim Y6.pdf rất hay nha
SGK Viêm màng ngoài tim Y6.pdf rất hay nha
 
Hô hấp - NK hô hấp cấp rất hay cần cho bác sĩ trẻ
Hô hấp - NK hô hấp cấp rất hay cần cho bác sĩ trẻHô hấp - NK hô hấp cấp rất hay cần cho bác sĩ trẻ
Hô hấp - NK hô hấp cấp rất hay cần cho bác sĩ trẻ
 
SGK Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ĐHYHN.pdf
SGK Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ĐHYHN.pdfSGK Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ĐHYHN.pdf
SGK Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn ĐHYHN.pdf
 
chuyên đề về trĩ mũi nhóm trình ck.pptx
chuyên đề về trĩ mũi nhóm trình ck.pptxchuyên đề về trĩ mũi nhóm trình ck.pptx
chuyên đề về trĩ mũi nhóm trình ck.pptx
 
SINH LÝ MÁU rất hay nha các bạn cần xem kỹ.docx
SINH LÝ MÁU rất hay nha các bạn cần xem kỹ.docxSINH LÝ MÁU rất hay nha các bạn cần xem kỹ.docx
SINH LÝ MÁU rất hay nha các bạn cần xem kỹ.docx
 
SGK mới Hen phế quản.pdf cực kỳ hay nha các bạn
SGK mới Hen phế quản.pdf cực kỳ hay nha các bạnSGK mới Hen phế quản.pdf cực kỳ hay nha các bạn
SGK mới Hen phế quản.pdf cực kỳ hay nha các bạn
 
Viêm tiểu phế quản cô thúy gốc rất hay nha.pdf
Viêm tiểu phế quản cô thúy gốc rất hay nha.pdfViêm tiểu phế quản cô thúy gốc rất hay nha.pdf
Viêm tiểu phế quản cô thúy gốc rất hay nha.pdf
 
SGK cũ nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em.pdf rất hay
SGK cũ nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em.pdf rất haySGK cũ nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em.pdf rất hay
SGK cũ nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em.pdf rất hay
 
Hô hấp - Viêm phế quản phổi.ppt hay nha các bạn
Hô hấp - Viêm phế quản phổi.ppt hay nha các bạnHô hấp - Viêm phế quản phổi.ppt hay nha các bạn
Hô hấp - Viêm phế quản phổi.ppt hay nha các bạn
 
SGK VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Y4 rất hay nha.pdf
SGK VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Y4 rất hay nha.pdfSGK VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Y4 rất hay nha.pdf
SGK VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Y4 rất hay nha.pdf
 
SGK chuyển hóa lipid và lipoprotein mới.pdf
SGK chuyển hóa lipid và lipoprotein mới.pdfSGK chuyển hóa lipid và lipoprotein mới.pdf
SGK chuyển hóa lipid và lipoprotein mới.pdf
 
TANG-HUYET-AP-2023-1.pdfjkqfbqfbqbfàn ầbfb
TANG-HUYET-AP-2023-1.pdfjkqfbqfbqbfàn ầbfbTANG-HUYET-AP-2023-1.pdfjkqfbqfbqbfàn ầbfb
TANG-HUYET-AP-2023-1.pdfjkqfbqfbqbfàn ầbfb
 
SGK cũ Hen phế quản.pdf rất hay và khó nha
SGK cũ Hen phế quản.pdf rất hay và khó nhaSGK cũ Hen phế quản.pdf rất hay và khó nha
SGK cũ Hen phế quản.pdf rất hay và khó nha
 

ÁP XE GAN

 • 1. 1 AÙP XE GAN TS.BS BUØI HÖÕU HOØANG BOÄ MOÂN NOÄI- ÑH Y DÖÔÏC TPHCM
 • 2. 2 ÑÒNH NGHÓA: „ AÙp xe gan (AXG) laø söï tuï muû trong gan taïo thaønh moät oå ñôn ñoäc hoaëc nhieàu oå muû raûi raùc. „ Treân laâm saøng, phaân bieät: „ - AXG do amíp „ - AXG do vi khuaån „ - AXG do nhieãm caùc KST khaùc (saùn laù gan)
 • 3. 3 AÙP XE GAN DO AMÍP
 • 4. 4 DÒCH TEÃ HOÏC „ AXG do amíp thöôøng gaëp ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån (khoaûng 10-50%), ít gaëp ôû caùc nöôùc phaùt trieån „ AXG do amíp thöôøng gaëp ôû ngöôøi bò lî ñaõ khoûi hoaëc lî maïn tính, ít khi xaûy ra trong giai ñoaïn lî caáp tính „ Tyû leä nam maéc nhieàu hôn nöõ (gaáp 2-3 laàn) „ Tuoåi thöôøng gaëp: 30-50 tuoåi
 • 5. 5 TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH „ - AXG do amíp tröôùc ñaây ñöôïc goïi laø aùp xe vuøng nhieät ñôùi (tropical abcess), do Karfulis moâ taû ñaàu tieân (1887) „ - Roger tìm thaáy söï hieän dieän cuûa amíp ôû vaùch oå AXG. „ - Amíp laø 1 ñoäng vaät nguyeân sinh, lôùp truøng chaân giaû (Rhizopoda):  loaïi soáng kyù sinh khoâng gaây beänh (Entamoeba coli, E. hartmani…)  loaïi kyù sinh gaây beänh laø E. histolytica „ - Theå tö döôõng (trophozoite) cuõng coù 2 daïng:  daïng histolytica, gaây beänh, coù trong phaân cuûa BN bò lî  daïng minuta, khoâng gaây beänh, coù trong phaân ngöôøi “laønh mang truøng” „ - Theå baøo nang (cyst) soáng hoaïi sinh ôû ruoät vaø laø nguoàn laây beänh
 • 6. 6 Chu trình phaùt trieån cuûa amíp Mature cyst: nang tröôûng thaønh Excystation: thoaùt nang Trophozoite: theå tö döôõng Cyst: theå baøo nang 6
 • 7. 7 LAÂM SAØNG „ A. Theå LS ñieån hình: „ - tieàn söû lî (khoaûng 20%), hieám khi coù ôû giai ñoaïn lî caáp „ - khôûi beänh thöôøng töø töø, BN ñau töùc HSP khoaûng 2-3 ngaøy, soát nheï, sau ñoù trieäu chöùng roõ daàn. Ñoâi khi khôûi phaùt ñoät ngoät soát cao, ñau HSP döõ doäi keøm trieäu chöùng möng muû ngay „ - beänh caûnh raát ñaëc tröng vôùi tam chöùng Fontan: „ * Soát: thöôøng nheï hoaëc vöøa (< 38oC), khoâng laïnh run. Neáu boäi nhieãm vi khuaån: soát cao keøm laïnh run. Khi oå muû ñöôïc hình thaønh: soát coù khuynh höôùng giaûm. Caùc trieäu chöùng ñi keøm: chaùn aên, buoàn noân, khoù nguû… „ * Ñau HSP töï phaùt, caûm giaùc nhö bò boùp chaët, ñau taêng khi ho, thôû maïnh, xoay trôû… „ * Gan to, beà maët trôn laùng, bôø tuø, maät ñoä meàm vaø taát ñau: NP rung gan (+), aán keõ söôøng (+). Neáu khoái muû naèm saùt beà maët gan, coù theå coù daáu phaäp pheàu „ Caùc trieäu chöùng khaùc: traøn dòch maøng phoåi (P) do phaûn öùng kieåu dòch tieát hoaëc do muû vôõ vaøo maøng phoåi. Vaøng da ít khi xaûy ra, neáu coù thöôøng do boäi nhieãm vi khuaån
 • 8. 8 LAÂM SAØNG „ B. Caùc theå LS khaùc: „ 1- Theo vò trí: „ a/ AX thuøy (T): phaân bieät vôùi khoái u thöôïng vò, nguy cô vôõ leâm maøng tim, gaây töû vong cao „ b/ AX thuøy ñænh: “trieäu chöùng möôïn” cuûa hoâ haáp: ho. khoù thôû. TMMP (P). Nguy cô vôõ leân cô hoaønh gaây AX döôùi hoaønh, traøn muû maøng phoåi, AX phoåi „ c/ AX thuøy sau: gaây ñau thaét löng, khoù phaân bieät vôùi beänh thaän (vieâm thaän, muû quanh thaän…) „ 2- Theo trieäu chöùng: „ a/ AX laïnh: trieäu chöùng ban ñaàu coù theå aâm æ hoaëc raàm roä, sau ñoù dòu daàn, dieãn tieán aâm thaàm moät thôøi gian roài buøng phaùt trôû laïi. BN coù theå khoâng soát hoaëc soát nheï, ñau raát ít „ b/ theå giaû VPM: trieäu chöùng raàm roä, coù daáu ñeà khaùng thaønh buïng, ñoâi khi khoù phaân bieät vôùi buïng ngoaïi khoa nhö thuûng taïng roãng, VPM, coù theå bò can thieäp ngoaïi khoa chöa caàn thieát
 • 9. 9 CAÄN LAÂM SAØNG „ A. Xeùt nghieäm sinh hoùa, huyeát hoïc: „ 1/ CTM: Baïch caàu taêng (10,000-14.000/mm3). Khi BC > 15.000/mm3 thöôøng coù boäi nhieãm vi khuaån „ 2/ Toác ñoä laéng maùu: taêng, giôø ñaàu coù theå > 50mm „ 3/ Caùc XNCNgan: trong giôùi haïn BT hoaëc coù roái loaïn nheï „ 4/ Huyeát thanh chaån ñoaùn amíp: khaù ñaëc hieäu, (+) > 95% „ 5/ Phaân: coù theå tìm thaáy amíp (khoaûng 25%) „ B.Sieâu aâm buïng: „ XN ñôn giaûn nhöng raát giaù trò ñeå chaån ñoaùn xaùc ñònh, theo doõi dieãn tieán oå AX. Qua SA, xaùc ñònh ñöôïc vò trí, soá löôïng, kích thöôùc, tính chaát muû vaø höôùng daãn cho vieäc choïc doø. AXG do amíp thöôøng naèm ôû HPT VII, VIII. „ Trong tröôøng hôïp ñieån hình khoâng caàn laøm theâm caùc XN khaùc nhö chuïp xaï hình gan, CT scanner, MRI… „ C. XQ buïng khoâng chuaån bò: „ Ít coù giaù trò, chæ cho hình aûnh giaùn tieáp: boùng cô hoaønh (P) bò ñaåy leân cao, boùng gan lôùn, coù theå traøn dòch maøng phoåi (P)
 • 10. 10 CHAÅN ÑOAÙN „ A. Chaån ñoaùn xaùc ñònh: „ Döïa vaøo caùc yeáu toá „ 1. Laâm saøng: ôû theå ñieån hình, döïa vaøo Tam chöùng Fontan: Soát, Ñau HS(P), Gan to + Tieàn söû lî „ 2. Caän laâm saøng: Quan troïng nhaát laø SAB vaø huyeát thanh chaån ñoaùn amíp „ 3. Choïc doø döôùi höôùng daãn cuûa SA trong tröôøng hôïp hình aûnh oå muû khoâng ñieån hình vaø/hoaëc KQ huyeát thanh chaån ñoaùn amíp (-). Maøu muû chocolat laø daáu hieäu ñaëc tröng nhaát, caáy muû (-) „ 4. Ñieàu trò thöû: neáu coù ñaùp öùng toát cuõng giuùp chaån ñoaùn
 • 11. 11 CHAÅN ÑOAÙN „ B. Chaån ñoaùn phaân bieät: „ 1- AXG do vi khuaån: „ Trieäu chöùng gaàn töông töï nhö AXG do amíp nhöng soát thöôøng cao hôn vaø coù theå keøm laïnh run, thöôøng coù vaøng da. SA phaùt hieän coù nhieàu oå muû kích thöôùc nhoû naèm raûi raùc caû 2 thuøy, coù theå coù caùc toån thöông ñöôøng maät nhö soûi, giun hoaëc xaùc giun trong ñöôøng maät. Caáy maùu, caáy muû coù theå (+) „ 2- Ung tö gan “aùp xe hoùa” (theå hoaïi töû trung taâm): „ Khoái u gan lôùn nhanh coù theå bò hoaïi töû ôû trung taâm. Luùc ñoù, coù theå coù soát, ñau vuøng gan, ñoâi khi Rung gan (+), gaây nhaàm laãn vôùi AXG. Tieàn söû bò VGVR B hoaëc C, xô gan. AFP taêng. Caùc XN chaån ñoaùn hình aûnh nhö SA, CT scanner, MRI giuùp phaân bieät. Neáu khoù khaên hôn caàn sinh thieát gan ñeå xaùc ñònh chính xaùc. Ñieàu trò thöû AXG cuõng laø bieän phaùp giuùp xaùc ñònh chaån ñoaùn
 • 12. 12 CHAÅN ÑOAÙN „ B. Chaån ñoaùn phaân bieät: „ 3- Nhieãm saùn laù gan lôùn (Fasciola hepatica): „ Dieãn tieán thöôøng keùo daøi do bò chaån ñoaùn muoän. BN coù soát, ñau HS(P)< coù khi ñau döõ doäi. Caàn löu yù vuøng dòch teã ôû VN thöôøng ôû caùc tænh mieàn Trung, thoùi quen aên thöùc aên soáng (goûi, caù…). Baïch caàu aùi toan trong maùu thöôøng taêng cao (> 10%). XN huyeát thanh chaån ñoaùn Fasciola (+). Treân SA, coù nhöõng ñaùm echo keùm tuï laïi thaønh hình ña cung (daáu hieäu voøng Olympic). XN tìm tröùng cuûa saùn ít coù giaù trò „ 4- Vieâm phoåi thuøy ñaùy (P): „ Coù “trieäu chöùng möôïn” gioáng nhö ñau vuøng gan: BN coù soát cao, ho khaïc ñaøm , ñau ngöïc (P). Khaùm phoåi : coù hoäi chöùng ñoâng ñaëc, rale noå, aâm thoåi oáng. X Q phoåi giuùp xaùc ñònh chaån ñoaùn „ 5- Muû quanh thaän (P): „ BN ñau vuøng hoá thaét löng (P), coù roái loaïn ñi tieåu, Chaån ñoaùn döïa vaøo SA vaø phaân tích nöôùc tieåu.
 • 13. 13 ÑIEÀU TRÒ „ A. Ñieàu trò Noäi khoa: „ 1- Caùc thuoác dieät amíp ôû moâ: „ a/ Emetine: alcaloid chieát xuaát töø caây Ipeca, coù taùc duïng dieät amíp taïi moâ vaø taïi ruoät. Taùc duïng toát treân theå tö döôõng hôn laø theå baøo nang. „ Lieàu: Emetine: 1mg/kg/ngaøy TB 10 ngaøy, toång lieàu khoâng quaù 1cg/kg moãi ñôït ñieàu trò. Neáu caàn duøng tieáp ñôït hai phaûi caùch sau ít nhaát 1,5 thaùng vì emetine thaûi qua thaän raát chaäm „ Dehydro-emetine laø loaïi toång hôïp, baøi tieát qua thaän nhanh hôn neân ít ñoäc hôn emetine gaáp 2 laàn vaø hieäu quaû maïnh hôn gaáp 6 laàn. Lieàu: 1,2mg/kg/ngaøy x 10 ngaøy. „ Taùc duïng phuï: noân, ñau buïng, tieâu chaûy, RL nhòp tim, cöùng cô v2 vieâm daïy TK ngoaïi bieân. Choáng chæ ñònh: RL nhòp tim „ b/ Nhoùm Imidazole: taùc duïng treân theå tö döôõng ôû trong vaø ngoaøi ruoät nhöng ít hieäu qua 3tre6n baøo nang. Thuoác ñieàu trò ñöôïc trichomonas vaø vi khuaån kî khí „ Lieàu: Metronidazole (Flagyl*): 25-30mg/kg/ngaøy chia 3 laàn uoáng /ngaøy x 10-14 ngaøy. Neáu khoâng uoáng ñöôïc coù theå truyeàn TM
 • 14. 14 ÑIEÀU TRÒ „ A. Ñieàu trò Noäi khoa: „ b/ Nhoùm Imidazole: „ Caùc thuoác môùi nhö Tinidazole (Fasigyne*), Ornidazole (Tiberal*), Secnidazole (Flagentyl*) coù T1/2 daøi hôn neân coù theå ruùt ngaén ñôït ñieàu trò coøn 4-5 ngaøy. Lieàu: 1,5-2 g/ngaøy „ Taùc duïng phuï: buoàn noân, noân, nhöùc ñaàu, coù caûm giaùc vò ñaéng kim loaïi, taùc duïng giop61ng chaát cai röôïu neân khoâng ñöôïc uoáng röôïu khi ñang ñieàu trò. Thuoác khoâng duøng ôû phuï nöõ coù thai vì coù khaû naêng sinh quaùi thai „ c/ Chloroquine: chæ taùc duïng treân amíp ôû moâ vì ñöôïc haáp thu gaàn nhö hoaøn toaøn ôû ruoät vaø noàng ñoä taäp trung ôû moâ cao gaáp vaøi traêm laàn so vôùi trong huyeát töông. Do vaäy, neân phoái hôïp chloroquine vôùi caùc thuoác dieäp amíp taïi ruoät ñeå ngöøa taùi phaùt . Lieàu: 500mg x 2 laàn/ngaøy uoáng trong 2 ngaøy ñaàu; sau ñoù, 250mg x 2 laàn/ngaøy x 3-4 tuaàn. „ Taùc duïng phuï: buoàn noân, noân, ngöùa, nhöùc ñaàu
 • 15. 15 ÑIEÀU TRÒ „ A. Ñieàu trò Noäi khoa: „ 2- Caùc thuoác dieät amíp do tieáp xuùc: „ Chæ taùc duïng treân amíp taïi ruoät maø khoâng taùc duïng taïi gan nhöng ñöôïc duøng phoái hôïp ñeå traùnh taùi phaùt „ a/ Quinoleine (Direxiode*, Intetrix*): lieàu 2v x 3 /ngaøy x 10-20 ngaøy „ b/ Diloxanide furoate: 1v (0,5g) x 3 /ngaøy x 10 ngaøy. Thuoác taùc duïng treân baøo nang „ 3- Caùc bieän phaùp hoã trôï: nghæ ngôi, khoâng laøm vieäc naëng, aên thöùc aên nheï, deã tieâu, cung caáp nhieàu vitamin „ B. Ñieàu trò Ngoaïi khoa: „ 1- Daãn löu: „ - Ñoái vôùi oå muû nhoû (d< 5cm) khoâng caàn can thieäp ngoaïi khoa
 • 16. 16 ÑIEÀU TRÒ „ B. Ñieàu trò Ngoaïi khoa: „ 1- Daãn löu: „ - Ñoái vôùi oå muû d 5-10 cm) tuøy theo vò trí vaø töøng tröôøng hôïp: neáu oå muû naèm saùt beà maët gan hoaëc ôû thuøy (T), neân choïc thaùo muû ñeå giaûm aùp hay daãn löu ngoaïi khoa ñeå traùnh bieán chöùng vôõ oå muû „ - Neáu oå muû to > 10 cm: neân choïc thaùo hoaëc daãn löu ngoaïi khoa „ 2- Ñieàu trò ngoaïi khoa caùc bieán chöùng: vieâm phuùc maïc, aùp xe döôùi hoaønh, traøn muû maøng phoåi, maøng tim „ PHOØNG NGÖØA: „ 1- Bieän phaùp caù nhaân: veä sinh thöïc phaåm vaø veä sinh aên uoáng „ 2- Bieän phaùp toång quaùt: veä sinh moâi tröôøng, xöû lyù toát phaân, nöôùc, raùc…
 • 17. 17 AÙP XE GAN DO VI KHUAÅN
 • 18. 18 SINH BEÄNH HOÏC & TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH „ Theo Sherman vaø Robbins, VK coù theå xaâm nhaäp vaøo gan qua 5 ñöôøng: „ 1- Ñöôøng maät: ñöôøng quan troïng nhaát, do coù söï thoâng thöông tröïc tieáp töø taù traøng vôùi ñöôøng maät qua cô voøng Oddi, cho neân khi coù taêng aùp löïc trong loøng taù traøng, seõ coù traøo ngöôïc dòch taù traøng leân ñöôøng maät keùo theo moät soá VK töø ruoät ñi leân. Yeáu toá thuaän lôïi ñeå gaây nhieãm truøng laø tình traïng taéc ngheõn ñöôøng maät vaø toån thöông nieâm maïc ñöôøng maät gaây ra do soûi hoaëc do giun. VK seõ nhieãm ngöôïc doøng toaøn boä ñöôøng maät vaø tuøy ñieàu kieän thuaän lôïi taïi choã maø nhieãm truøng seõ khu truù vaø phaùt trieån thaønh AXG, vieâm OMC hay vieâm tuùi maät caáp hoaëc coù theå caû hai hoaëc ba vò trí neâu treân. Do nhieãm bôûi hieän töôïng traøo ngöôïc, VK xaâm nhaäp haøng loaït nhieàu loaïi cuøng moät luùc daãn ñeán tình traïng nhieãm ña khuaån, keå caû VK kî khí neân thöôøng ñeà khaùng vôùi khaùng sinh vaø deã dieãn tieán naëng
 • 19. 19 SINH BEÄNH HOÏC & TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH „ 2- Ñöôøng Ñm gan: töø moät oå nhieãm trong cô theå, VK theo ñöôøng maùu gaây du khuaån huyeát hoaëc nhieãm khuaån huyeát roài ñeán gan phaùt trieån thaønh AXG. Tröôøng hôïp naøy, VK chæ coù moät loaïi töø oå nguyeân phaùt „ 3- Ñöôøng TM cöûa: do caùc toån thöông vieâm loeùt nieâm maïc ruoät trong tröôøng hôïp vieâm ruoät caáp, VK seõ xaâm nhaäp oà aït qua caùc tieåu TM cuûa heä cöûa leân gan. Neáu möùc ñoä xaâm nhaäp vöôït quaù khaû naêng ñeà khaùng taïi choã cuûa gan, VK seõ gaây nhieãm vaø daãn ñeán AXG do VK. Ñöôøng xaâm nhaäp naøy cuõng gaây tình traïng nhieãm ña khuaån vaø boäi nhieãm ôû tröôøng hôïp AXG do amíp. „ 4- Ñöôøng baïch maïch: do caùc cô quan laân caän trong oå buïng bò vieâm nhieãm (vieâm ruoät thöøa, vieâm phaàn phuï…) VK theo ñöôøng baïch huyeát ñeán gan „ 5- Ñöôøng tröïc tieáp: do caùc veát thöông xuyeân thaáu gan
 • 20. 20 TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH „ Caùc VK gaây beänh haàu heát laø töø ñöôøng ruoät neân thöôøng gaëp laø VK Gram(-) nhö E.coli, Klebsiella, Proteus. Cuõng coù theå laø caùc VK Gram (+): Streptococcus, Staphylococcus… „ Ngoaøi ra, tình traïng söû duïng khaùng sinh ñöôøng ruoät raát phoå bieán, coù theå laøm gia taêng tyû leä nhieãm caùc VK kî khí hoaëc nhieãm ña khuaån. E. coli Streptococcus
 • 21. 21 LAÂM SAØNG „ A. Theå LS ñieån hình: thöôøng do vieâm taéc ñöôøng daãn maät „ - tuoåi thöôøng gaëp: 30-50 tuoåi „ - khoâng khaùc bieät roõ giöõa nam hoaëc nöõ „ - tieàn söû bò soûi maät vôùi côn ñau quaën maät hoaëc giun chui oáng maät: „ * Ñau HSP: nhieàu khi ñau döõ doäi khieán nghó ñeán tröôøng hôïp “buïng ngoaïi khoa” „ * Soát cao hoaëc dao ñoäng vaø keùo daøi, keøm laïnh run. Toång traïng meät moûi, veû maët nhieãm truøng, chaùn aên… „ * Vaøng da kín ñaùo hoaëc roõ tuøy tình traïng taéc maät nhieàu hay ít „ * Gan to, beà maët laùng, bôø tuø, maät ñoä meàm, NP rung gan (+), aán keõ söôøng (+). „ Tuùi maät coù theå sôø ñöôïc, NP Murphy (+/-) „ Moät soá ít tröôøng hôïp coù traøn dòch maøng phoåi (P)
 • 22. 22 LAÂM SAØNG „ Bieán chöùng: „ - Vôõ oå AX gaây vieâm phuùc maïc toaøn theå, aùp xe döôùi hoaønh „ - chaûy maùu ñöôøng maät vôùi caùc chæ daãn gôïi yù nhö oùi ra maùu coù daïng thoûi buùt chì vaø hay taùi phaùt. „ - Soác nhieãm truøng laø bieán chöùng naëng nhaát vôùi nguy cô töû vong cao caàn theo doõi vaø ñieàu trò tích cöïc.
 • 23. 23 CAÄN LAÂM SAØNG „ A. Xeùt nghieäm sinh hoùa, huyeát hoïc: „ 1/ CTM: Baïch caàu thöôøng taêng cao (>15.000/mm3) vôùi tyû leä BC ña nhaân trung tính raát cao (>80-90%). HC hôi giaûm nhaát laø khi AXG keùo daøi „ 2/ Toác ñoä laéng maùu taêng cao trong giôø ñaàu „ 3/ Caùc XNCNgan: bilirubin maùu taêng chuû yeáu laø Bili tröïc tieáp, Phosphatase kieàm taêng do taéc maät, transaminase thöôøng taêng trong giôùi haïn < vaøi traêm U/L. Caùc chöùc naêng khaùc ít bò xaùo troän „ 4/ Caáy maùu coù theå phaân laäp ñöôïc VK gaây beänh trong tröôøng hôïp nhieãm khuaån huyeát „ B.Sieâu aâm buïng: „ Hình aûnh AXG ña oå hoaëc coù theå moät oå. Hình aûnh soûi ñöôøng maät hoaëc giun trong ñöôøng maät, thaønh tuùi maät vieâm… „ Trong tröôøng hôïp khoù chaån ñoaùn, coù theå phaûi caàn chuïp CT scanner, MRI…
 • 24. 24 CHAÅN ÑOAÙN „ A. Chaån ñoaùn xaùc ñònh: „ 1. Laâm saøng: ôû theå ñieån hình, beänh caûnh LS raát gôïi yù vôùi caùc trieäu chöùng: ñau HS(P), soát kieåu nhieãm khuaån, vaøng da, gan to + Tieàn söû soûi ñöôøng maät, côn ñau quaën maät… „ 2. Caän laâm saøng: SAB cho thaáy hình aûnh AXG thöôøng ña oå, hình aûnh soûi, giun hoaëc xaùc giun trong ñöôøng maät. XQ ñöôøng maät xaùc ñònh beänh lyù ñöôøng maät do soûi, giun. Caáy maùu neáu (+) coù theå laøm KS ñoà ñeå höôùng daãn vieäc choïn KS thích hôïp. Caùc XN chöùc naêng gan cho thaáy coù taêc maät vaø vieâm hoaïi töû TB gan „ 3. Choïc doø döôùi höôùng daãn cuûa SA khi chöa xaùc ñònh chính xaùc chaån ñoaùn. Maøu muû coù theå traéng, vaøng, xanh… tuøy theo taùc nhaân gaây nhieãm
 • 25. 25 CHAÅN ÑOAÙN „ B. Chaån ñoaùn phaân bieät: „ Xem phaàn AXG do amíp „ DIEÃN TIEÁN VAØ TIEÂN LÖÔÏNG: „ A. Neáu khoâng ñöôïc chaån ñoaùn vaø ñieàu trò: beänh khoâng khoûi vaø thöôøng daãn ñeán töû vong vôùi caùc bieán chöùng nhö: „ 1- Vôõ oå AX vaøo oå buïng gaây VPM hoaëc AX döôùi hoaønh; oå AX vôõ leân maøng phoåi , maøng tim „ 2- Chaûy maùu ñöôøng maät thöôøng naëng, neáu khoâng ñöôïc chaån ñoaùn kòp thôøi coù theå ñöa ñeán töû vong do maát maùu „ 3- Soác nhieãm khuaån „ B. Neáu ñöôïc ñieàu trò: tieân löôïng vaãn coøn naëng khoâng nhöõng do chính AX vôùi caùc bieán chöùng cuûa noù maø coøn vì nguyeân nhaân ñaõ gaây AXG nhö nhieãm khuaån huyeát, nhieãm truøng ñöôøng maät
 • 26. 26 ÑIEÀU TRÒ „ Caàn coù söï phoái hôïp Noäi-Ngoaïi khoa, vôùi ñieàu trò Noäi khoa böôùc ñaàu ñeå khoáng cheá nhieãm truøng, böôùc tieáp theo laø ñieàu trò Ngoaïi khoa hoaëc can thieäp thuû thuaät ñeå giaûi quyeát nguyeân nhaân vaø caùc bieán chöùng „ A. Söû duïng Khaùng sinh: „ 1- Nguyeân taéc: „ - Choïn KS theo kinh nghieäm: KS phoå roäng vaø neân keát hôïp KS coù taùc duïng treân caùc VK Gram (-) vaø Gram (+), ñaëc bieät treân moät soá cô ñòa coù suy giaûm mieãn dòch nhö ÑTÑ… Tröôøng hôïp naëng hoaëc coù baèng chöùng phaûi phoái hôïp caû KS dieät VK kî khí. „ - Söû duïng ñuû lieàu, ñuû thôøi gian duø beänh coù ñaùp öùng nhanh, thôøi gian toái thieåu laø 7 ngaøy, trung bình laø 10-14 ngaøy. Coù tröôøng hôïp phaûi duøng laâu hôn, chæ ngöng KS sau khi caét soát lieân tuïc 4-5 ngaøy. „ - Söû duïng ñöôøng tieâm, öu tieân tieâm hoaëc truyeàn TM
 • 27. 27 ÑIEÀU TRÒ „ A. Söû duïng Khaùng sinh: „ 2- Caùc KS thöôøng phoái hôïp: b-lactamin + aminosides +/- metronidazole „ * Cephalosporine theá heä 3: „ - Cefotaxime (Claforan*): 3-6g/ngaøy, chia 3 laàn, thaûi chuû yeáu qua thaän (85%) „ - Ceftriaxone (Rocephin*): 2-4g/ngaøy, lieàu duy nhaát hoaëc chia 2 ( neáu duøng > 2g), thaûi qua maät 40% vaø thaän 60% „ - Cefoperazone (Cefobis*): 2-4g/ngaøy chia 2 laàn, thaûi chuû yeáu qua maät (70-80%), caàn löu yù thuoác coù theå öùc cheá vitamine K „ * Cephalosporine theá heä 4: „ - Cefepime (Maxipime*): 3-4g/ngaøy chia 2-3 laàn
 • 28. 28 ÑIEÀU TRÒ „ A. Söû duïng Khaùng sinh: „ * Aminosides: löu yù khaû naêng gaây ñoäc cho thaän „ - Gentamycin: 3mg/kg/ngaøy, chia 2 laàn „ - Tobramycin (Nebcin*): 3mg/kg/ngaøy, chia 2 laàn „ - Amikacin (Amiklin*): 15mg/kg/ngaøy, chia 2 laàn „ * Metronidazole: 30-35mg/kg/ngaøy chia 3 laàn „ Gaàn ñaây, do vaán ñeà laïm duïng khaùng sinh, caùc cephalosporine theá heä 3 vaø 4 ñaõ bò khaùng. Do ñoù, coù khi phaûi söû duïng ñeán caùc nhoùm KS khaùc nhö: „ * Inipemem: „ * Quinolones: „ - Ciprofloxacin (Ciprobay*): 400mg x 2/ngaøy „ - Levofloxacin (Tavanic*): 500-1.000mg/ngaøy, lieàu duy nhaát hoaëc chia 2
 • 29. 29 ÑIEÀU TRÒ „ A. Ñieàu trò Noäi khoa: „ Tröôùc khi coù KQ KS ñoà, coù theå löïa choïn KS theo kinh nghieäm. Sau ñoù, neáu coù KQ KS ñoà, tuøy theo ñaùp öùng ñieàu trò: neáu ñaùp öùng toát vôùi KS ñaõ choïn thì khoâng caàn thay ñoåi, neáu ñaùp öùng khoâng thuaän lôïi hoaëc khoâng ñaùp öùng, phaûi thay ñoåi theo KS ñoà. „ B. Ñieàu trò hoã trôï: „ - Phaùt hieän sôùm vaø ñieàu trò tình traïng soác „ - Ñieàu chænh caùc RL nöôùc-ñieän giaûi, thaêng baèng kieàm-toan „ C. Chæ ñònh ñieàu trò Ngoaïi khoa: „ - Ñoái vôùi oå muû: vieäc choïc thaùo hoaëc daãn löu chæ ñaët ra trong tröôøng hôïp chæ coù vaøi ba oå muû to hoaëc treân moät soá cô ñòa ñaëc bieät nhö ÑTÑ; coøn neáu coù nhieàu oå muû nhoû thì khoâng theå giaûi quyeát baèng phöông phaùp naøy. „ - Ñoái vôùi caùc bieán chöùng thöôøng phaûi can thieäp ngoaïi khoa
 • 30. 30 ÑIEÀU TRÒ „ C. Chæ ñònh ñieàu trò Ngoaïi khoa: „ - Ñoái vôùi nguyeân nhaân nhö soûi, giun ñöôøng maät, vieäc ñieàu trò seõ tuøy theo töøng tình huoáng: * Moå khaån (sau 4-6 giôø ñieàu trò KS): khi BN coù beänh caûnh soác nhieãm truøng hoaëc treân cô ñòa lôùn tuoåi, tình traïng naëng, phaûi hoài söùc noäi khoa tích cöïc vaø ñieàu trò KS keát hôïp vôùi daãn löu ñöôøng maät sôùm ñeå khoáng cheá tình traïng nhieãm truøng. Vieäc giaûi quyeát nguyeân nhaân thöôøng phaûi phaãu thuaät laàn 2 khi tình traïng nhieãm truøng ñaõ oån ñònh * Moå baùn caáp (sau 24-48 giôø): ñieàu trò noäi vaø hoài söùc coù hieäu quaû, BN nhanh choùng ra khoûi tình traïng doïa soác hoaëc soác. Can thieäp PT trong tình huoáng naøy coù theå keát hôïp giaûi quyeát nguyeân nhaân maø khoâng phaûi moå laïi laàn 2 * Moå chöông trình (sau 7-10 ngaøy ñieàu trò noäi) ñeå giaûi quyeát nguyeân nhaân khi tình traïng nhieãm truøng nheï hoaëc vöøa, khoâng coù soác vaø ñaùp öùng toát vôùi ñieàu trò KS ban ñaàu
 • 31. 31 ÑIEÀU TRÒ „ C. Can thieäp Ngoaïi khoa: „ -Thuû thuaät qua noäi soi: ngaøy nay, vôùi caùc KT laáy soûi hoaëc daãn löu maät qua noäi soi coù theå giuùp trì hoaõn hoaëc thay theá phaãu thuaät „ - Can thieäp phaãu thuaät ñoái vôùi caùc bieán chöùng nhö VPM, AX döôùi hoaønh… „ KEÁT LUAÄN: „ AXG laø beänh thöôøng gaëp ôû nöôùc ta do nhieàu nguyeân nhaân, trong ñoù, 2 nguyeân nhaân thöôøng gaëp nhaát laø do amíp vaø beänh ñöôøng maät do soûi hoaëc do giun „ Beänh caûnh LS thöôøng roõ, deã gôïi yù cho chaån ñoaùn „ AXG do amíp coù tieân löôïng toát hôn nhôø caùc thuoác khaùng amíp hieäu quaû „ AXG do vi khuaån coù tieân löôïng naëng hôn, tyû leä töû vong coøn cao do baûn chaát nhieãm truøng naëng
 • 32. 32