SlideShare a Scribd company logo

MECL - Week 2-3.docx

Social Science Grade 9

1 of 5
Download to read offline
GRADE 9
DAILY LESSON PLAN
Paaralan CAHIGAN NHS Baitang/Antas 9 Markahan UNANG MARKAHAN
Guro ANABEL J. LATOY Asignatura ARALING PANLIPUNAN (Ekonomiks) / Week 1-Day 2
Petsa/Oras
I.
LA
YU
NIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
(Content Standard)
Naipamamalasangmalalim napag-unawasamgapangunahingkaisipanat
napapanahongisyusaekonomiksat pambansangpag-unladgamitangmga
kasanayan at pagpapahalagangmgadisiplinangpanlipunantungosapaghubog
ng mamamayangmapanuri,mapagnilay,mapanagutan,makakalikasan,
produktibo,makatarungan,atmakataongmamamayanngbansaat daigdig.
B. Pamantayan sa Pagganap
(Performance Standard)
Ang mgamag-aaralaynaisasabuhayangmgapag-unawasamgapangunahing
konseptong Ekonomiksbilangbatayanng matalinoat maunladnapang-araw-
arawna pamumuhay.
C. Kasanayang Pampagkatuto
(Learning Competencies)
Natataya angkahalagahanngekonomikssapang-araw-arawnapamumuhayng
bawatpamilyaat nglipunan.(APMKE-Ia-2)
Layunin (Lesson Objectives)
Knowledge
Naipaliliwanag ang kahalagahan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na
pamumuhayng bawat pamilya at lipunan.
Skills
Naisasabuhayangkahalagahanngekonomikssapang-araw-arawnapamumuhay
ng bawat pamilya at ng lipunan.
Attitude
Napapahalagahanangsalitangekonomikssapang-araw-arawnapamumuhayng
bawat pamilya at ng lipunan
II. NILALAMAN (Subject Matter/Lesson) Aralin 1 KahuluganngEkonomiks
III.
KAG
AMI
TAN
G
PAN
TUR
O
A. Mga Kagamitang Panturo Laptop, TV, speaker,manilapaper,pictures,PPT,metastrips
B. Mga Sanggunian (Source) Ekonomiks, Araling Panlipunan,Modyul para sa mag-aaral
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Pahina 11-17
2. Mga Pahina sa Kagamitang
Pangmag-aaral
Batayang Aklat pahina 13-22
IV.
PA
MA
MA
RA
AN
A. A. Balik-aral sa nakaraang aralin
at/o pagsisimula ng bagong aralin
Ayusin ang mga ginulong salita at pagkatapos bigyan ng kahulugan.
1. YTINUTROPPOR SOCT- OPPORTUNITY COST
-Opportunity Cost- ay tumutukoy sa halaga o nang best alternative na handang ipagpalit sa
bawat paggawa ng desisyon.
2. EDART –FFO-TRADE OFF
-Trade Off- ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay
3. GINALMAR KINGTHIN-MARGINAL THINKING
(PR
OC
ED
UR
ES)
-Marginal Thinking-sinusuri ng isang indibidwal ang karagdagang halaga, maging ito man
ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon
4. CENINVESTI-INCENTIVES
-Incentives-ito ay pagbibigay ng karagdagang allowance kapalit ng isang bagay o
serbisyo na nagawa
B. Paghahabi sa layunin ng aralin
Sagutin ang tanong na ito: Ano ang kahalagahan ng ekonomiks? (Ang sagot ay depende
rin sa mga mag-aaral)
Ayon kay Paul Samuelson, ang ekonomiks ay isang pag-aaral kung paano gagamitin ang
mga limitadong pinagkukunang yaman upang makagawa at maipamahagi ang ibat-ibang
produkto at serbisyo sa mga tao at ibat-ibang pangkat ng lipunan para sa kasalukuyan at
hinaharap.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa
sa bagong aralin
Pagpapakita ng videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=3VWjOGlf6ZQ
Sagutin ang mga sumusunod na katanungan:
1. Mahalaga bang pag-aralan natin ang ekonomiks?
2. Ano ang silbi nito sa ating pang-araw-araw na buhay?sa ating ekonomiya?
3. Bakit dapat matutunan ng isang mag-aaral ang ekonomiks at ano kaugnayan nito sa
paggawa ng desisyon? Ipaliwanag.
4. Mahalaga ba na isa-alang-alang natin ang ating mga desisyon? Ipaliwanag
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong
kasanayan #1
Talakayan:
Mga kaalaman at konsepto sa ekonomiks:
1.Opportunity Cost- -Opportunity Cost- ay tumutukoy sa halaga o nang best alternative na
handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon
2. Trade-Off- ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng isang bagay
3. Marginal Thinking- sinusuri ng isang indibidwal ang karagdagang halaga, maging ito man
ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon
4. Incentives- ito ay pagbibigay ng karagdagang allowance kapalit ng isang bagay o
serbisyo na nagawa
Ang kaalaman sa konsepto ng trade –off, opportunity cost, incentives, at marginal thinking
ay makatutulong sa matalinong pagdedesisyon upang maging rasyonal ang bawat isa sa
pagbuo ng desisyon.
Kahalagahan ng ekonomiks
● Mahalagang pag-aralan ang ekonomiks sapagkat makatutulong ito sa mabuting
pamamahala at pagbuo ng matalinong desisyon. Malaki ang maitutulong nito sa
iyo bilang mag-aaral, kasapi ng pamilya at lipunan.
● Bilang bahagi ng lipunan, magagamit mo ang kaalaman sa ekonomiks upang
maunawaan ang mga napapanahunang isyu na may kaugnayan sa usaping
ekonomiko ng bansa.
● Maaari mo ding magamit ang kaalaman sa ekonomiks sa pag-unawa sa mga
desisyon mula sa mga choice na mayroon ang pamilyang iyong kinabibilangan.
Bilang isang mag-aaral ay maaaring maging higit na matalino, mapanuri , at mapagtanong
sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran.
(Pangkatang Gawain) Ipangkat ang mga mag-aaral sa apat o limang grupo at ipasagot ang
mga katanungan. (Paala-ala sa guro, puede niyang dagdagan ang mga katanungan
depende sa populasyon ng isang klase) Ipa-ulat sa harap ng klase ang kanilang mga
kasagutan.
Pamantayan sa Pagmamarka:
1. Kaangkupan sa paksa-----10pts
2. Pagkamalikhain---------------5pts
3. Pagkakaisa---------------------5pts
Kabuuan 20pts
E. Pagtatalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong
kasanayan #2
Gawain: Pangkatin ang mga mag-aaral sa limang grupo at isabuhay ang kahalagan ang
ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay.
Pamantayan sa Pagmamarka:
Kaangkupan sa paksa------10pts
Pagkamalikhain--------------- 5pts
Kooperasyon------------------- 5pts
Kabuuan 20pts
F. Paglinang sa Kabihasan
G. (Tungo sa Formative
Assessment)
Sagutin mo: Gawin ito sa Journal notebook
● Ano ang kahalagahan ng ekonomiks sa iyong pang-araw-araw na
pamumuhay bilang isang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan?
Pamantayan sa pagmamarka:
1. Kaangkupan------------------5pts
2. Organisasyon-----------------5pts
3. Kalinisan sa pagsulat-------5pts
Kabuuan 15pts
H. Paglalapat ng aralin sa pang
araw-araw na buhay
Magsulat ng maikling repleksiyon tungkol sa mga natutuhan ng mga mag-aaral at
reyalisasyon tungkol sa kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks bilang kasapi ng pamilya
at lipunan.
I. Paglalahat ng Aralin
Pagpapasagot sa katanungan.
Bakit mahalaga ang ekonomiks sa pang araw-araw na pamumuhay bilang kasapi ng
pamilya at lipunan?
● Bahagi na ng buhay ng tao sa pagkakaroon ng mga choices kaya
kailangan ito ng matalinong pagdedesisyon.
J. Pagtataya ng Aralin
Pagbibigay ng pasulit ( Ito ay nakadepende sa guro kung ilang aytem ang kanyang
ibibgay)
I. Sagutin ang sumusunod. Isulat ito sa isang-kapat na papel.
________________1. Sinusuri ng isang indibidwal ang karagdagang halaga, maging ito
man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon
__________________2. Halaga ng bagay o nang best alternative na handang ipagpalit sa
bawat paggawa ng desisyon
__________________3. Karagdagang allowance kapalit ng isang bagay
__________________4. Pagpili o pagsakripisyo ng isang bagay kapalit ng isang bagay
II. Sagutin ang mga sumusunod.
1. Ano-anu ang kahalagahan ng ekonomiks sa pag-aaral ng ekonomiks?
Mga Sagot:
1. Marginal Thinking
2.Opportunity Cost
3. Incentives
4. Trade-Off
II.
-Mahalaga ang pag-aaral ng ekonomiks dahil makatutulong ito sa pamamahala at pagbuo
ng matalinong desisyon.
-Upang maunawaan ang mga napapanahunang isyu na may kaugnayan sa
mahahalagang usaping ekonomiko ng bansa
-pag-unawa sa mga desisyon ng pamilya, makapagbibigay ng makatwirang opinyon
-para maging matalinong mapanuri at mapagtanong sa mga nangyayarisa iyong
kapaligiran
Krayterya sa pagmamarka:
Pamantayan sa pagmamarka:
1. Kaangkupan------------------5pts
2. Organisasyon-----------------3pts
3. Kalinisan sa pagsulat-------2pts
Kabuuan 10pts
K. Karagdagang gawain para sa
takdang-aralin at remediation
Basahin ang pahina 23 sa inyong batayang aklat at gawin ang T-chart at sagutin ang mga
pamprosesong tanong na nasa pahina 24.Isulat ito sa inyong journal notebook.
(Paalala sa mga guro maaaring magkaroon ng karagdagang gawain kung ang mga mag-
aaral ay hindi nakakuha ng 75% sa pasulit.)
V. Mga Tala
VI. Pagninilay
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80%
sa pagtataya
B. Bilang ng mga mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang Gawain
para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy
sa remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan na
solusyunan sa tulong ng aking
punungguro at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa mga
kapwa ko guro?
Preparedby: Checkedby:
ANABEL J. LATOY ELEANOR T.CARIÑO
SubjectTeacher SchoolHead

Recommended

Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Glenn Rivera
 
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalGlenn Rivera
 
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfhazelpalabasan1
 

More Related Content

Similar to MECL - Week 2-3.docx

Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Crystal Mae Salazar
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Crystal Mae Salazar
 
EsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdf
EsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdfEsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdf
EsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdfRohanifahAbdulsamad
 
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9 june 26 to 30
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9  june 26 to 30Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9  june 26 to 30
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9 june 26 to 30DIEGO Pomarca
 
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng EkonomiksAraling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng EkonomiksMissRubyJane
 
AP 9 Modyul 1.docx
AP 9 Modyul 1.docxAP 9 Modyul 1.docx
AP 9 Modyul 1.docx23december78
 
DLL Grade 9 1st Grading.pdf
DLL Grade 9 1st Grading.pdfDLL Grade 9 1st Grading.pdf
DLL Grade 9 1st Grading.pdfMaryjaneRamiscal
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Crystal Mae Salazar
 
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1atheena greecia
 
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdfap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdfMelvieCasar
 
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docxQ3-DLL-AP9-WEEK3.docx
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docxAlreiMea1
 
AP 9 LESSON PLAN
AP 9 LESSON PLANAP 9 LESSON PLAN
AP 9 LESSON PLANBela Potter
 

Similar to MECL - Week 2-3.docx (20)

AP9 DLL Q3 ARALIN 3.docx
AP9 DLL Q3 ARALIN 3.docxAP9 DLL Q3 ARALIN 3.docx
AP9 DLL Q3 ARALIN 3.docx
 
ArP9_Q1_W1.pdf
ArP9_Q1_W1.pdfArP9_Q1_W1.pdf
ArP9_Q1_W1.pdf
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
ap g9.docx
ap g9.docxap g9.docx
ap g9.docx
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
EsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdf
EsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdfEsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdf
EsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdf
 
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9 june 26 to 30
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9  june 26 to 30Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9  june 26 to 30
Ekon DLL quarter 1 week 4 AP 9 june 26 to 30
 
DLL_ESP 4_Q1_W5.docx
DLL_ESP 4_Q1_W5.docxDLL_ESP 4_Q1_W5.docx
DLL_ESP 4_Q1_W5.docx
 
DLL ESP 9.docx
DLL ESP 9.docxDLL ESP 9.docx
DLL ESP 9.docx
 
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng EkonomiksAraling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
Araling Panlipunan Aralin 1 Kahulugan at Kahalagahan ng Ekonomiks
 
ESP_DLL_W3_Q1docx.docx
ESP_DLL_W3_Q1docx.docxESP_DLL_W3_Q1docx.docx
ESP_DLL_W3_Q1docx.docx
 
AP 9 Modyul 1.docx
AP 9 Modyul 1.docxAP 9 Modyul 1.docx
AP 9 Modyul 1.docx
 
DLL Grade 9 1st Grading.pdf
DLL Grade 9 1st Grading.pdfDLL Grade 9 1st Grading.pdf
DLL Grade 9 1st Grading.pdf
 
DLL Grade 9 1st Grading.pdf
DLL Grade 9 1st Grading.pdfDLL Grade 9 1st Grading.pdf
DLL Grade 9 1st Grading.pdf
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
 
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdfap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf
ap9_q1_m1_kahuluganngekonomiyasapangarawarawnapamumuhay_v2.pdf
 
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docxQ3-DLL-AP9-WEEK3.docx
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx
 
AP 9 LESSON PLAN
AP 9 LESSON PLANAP 9 LESSON PLAN
AP 9 LESSON PLAN
 
OCT. 24-28, 2022.docx
OCT. 24-28, 2022.docxOCT. 24-28, 2022.docx
OCT. 24-28, 2022.docx
 

Recently uploaded

Filipino sa Kurikulum ng Elementarya.pptx
Filipino sa Kurikulum ng Elementarya.pptxFilipino sa Kurikulum ng Elementarya.pptx
Filipino sa Kurikulum ng Elementarya.pptxJoseph Cemena
 
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptxWEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptxRosemarie Buyser Patindol
 
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptxcatch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptxjlhotaries10
 
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfWEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfBrianGeorgeReyesAman
 
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilan
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilanIMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilan
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilanangelloubarrett1
 
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxPaggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxJoyceAgrao
 
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxInteraktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxJoyceAgrao
 
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9ChristyRaola1
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxJOCELYNMORA14
 
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKACATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKALOIDAALMAZAN3
 
LESSON PLAN REBOLUSYONG-SIYENTIPIKO-Edited.docx
LESSON PLAN REBOLUSYONG-SIYENTIPIKO-Edited.docxLESSON PLAN REBOLUSYONG-SIYENTIPIKO-Edited.docx
LESSON PLAN REBOLUSYONG-SIYENTIPIKO-Edited.docxJuanPauloHubahib1
 
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptx
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptxESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptx
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptxjeobongato
 
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoPaggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoMercedesSavellano2
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...JoyceAgrao
 
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008RhianaMoreno
 
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxMga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxmelliahnicolebeboso2
 
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod EdukasyonLESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod EdukasyonMercedesSavellano2
 
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxWASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxSionnyGandicela
 
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptxGrade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptxAizaStamaria3
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbabnadelacruzau
 

Recently uploaded (20)

Filipino sa Kurikulum ng Elementarya.pptx
Filipino sa Kurikulum ng Elementarya.pptxFilipino sa Kurikulum ng Elementarya.pptx
Filipino sa Kurikulum ng Elementarya.pptx
 
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptxWEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
 
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptxcatch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
catch-up-Values-Education lesson and activity.pptx
 
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdfWEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
WEEK 5-VALUES ghgbnnv LESSON EXEMPLAR.pdf
 
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilan
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilanIMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilan
IMPLASYON ang kahulugan bunga at mga dahilan
 
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptxPaggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
Paggamit ng mga Cohesive DevicesF11 Pagbasa U2 L4.pptx
 
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptxInteraktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
Interaktibong Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L3.pptx
 
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
 
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKACATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
CATCH-UP FRIDAY FILIPINOGRADE 9 GRAMATIKA
 
LESSON PLAN REBOLUSYONG-SIYENTIPIKO-Edited.docx
LESSON PLAN REBOLUSYONG-SIYENTIPIKO-Edited.docxLESSON PLAN REBOLUSYONG-SIYENTIPIKO-Edited.docx
LESSON PLAN REBOLUSYONG-SIYENTIPIKO-Edited.docx
 
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptx
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptxESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptx
ESP_7_HIRARKIYA_NG_MGA_PAGPAPAHALAGA.pptx
 
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoPaggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
 
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
PPT_FPL 11_12 Q1 0102_Layunin sa Paglinang ng Kasanayan sa Akademikong Pagsul...
 
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
ENGLAND.pptx.022456344435564659800789008
 
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptxMga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
Mga Salitang Hudyat ng Simula, Gitna at - Copy.pptx
 
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod EdukasyonLESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
 
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxWASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
 
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptxGrade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
Grade 5 PPT_ESP_thirdquarter_W5_Day 1-5.pptx
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
 

MECL - Week 2-3.docx

 • 1. GRADE 9 DAILY LESSON PLAN Paaralan CAHIGAN NHS Baitang/Antas 9 Markahan UNANG MARKAHAN Guro ANABEL J. LATOY Asignatura ARALING PANLIPUNAN (Ekonomiks) / Week 1-Day 2 Petsa/Oras I. LA YU NIN A. Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard) Naipamamalasangmalalim napag-unawasamgapangunahingkaisipanat napapanahongisyusaekonomiksat pambansangpag-unladgamitangmga kasanayan at pagpapahalagangmgadisiplinangpanlipunantungosapaghubog ng mamamayangmapanuri,mapagnilay,mapanagutan,makakalikasan, produktibo,makatarungan,atmakataongmamamayanngbansaat daigdig. B. Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard) Ang mgamag-aaralaynaisasabuhayangmgapag-unawasamgapangunahing konseptong Ekonomiksbilangbatayanng matalinoat maunladnapang-araw- arawna pamumuhay. C. Kasanayang Pampagkatuto (Learning Competencies) Natataya angkahalagahanngekonomikssapang-araw-arawnapamumuhayng bawatpamilyaat nglipunan.(APMKE-Ia-2) Layunin (Lesson Objectives) Knowledge Naipaliliwanag ang kahalagahan ng ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhayng bawat pamilya at lipunan. Skills Naisasabuhayangkahalagahanngekonomikssapang-araw-arawnapamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan. Attitude Napapahalagahanangsalitangekonomikssapang-araw-arawnapamumuhayng bawat pamilya at ng lipunan II. NILALAMAN (Subject Matter/Lesson) Aralin 1 KahuluganngEkonomiks III. KAG AMI TAN G PAN TUR O A. Mga Kagamitang Panturo Laptop, TV, speaker,manilapaper,pictures,PPT,metastrips B. Mga Sanggunian (Source) Ekonomiks, Araling Panlipunan,Modyul para sa mag-aaral 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Pahina 11-17 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pangmag-aaral Batayang Aklat pahina 13-22 IV. PA MA MA RA AN A. A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Ayusin ang mga ginulong salita at pagkatapos bigyan ng kahulugan. 1. YTINUTROPPOR SOCT- OPPORTUNITY COST -Opportunity Cost- ay tumutukoy sa halaga o nang best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. 2. EDART –FFO-TRADE OFF -Trade Off- ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay 3. GINALMAR KINGTHIN-MARGINAL THINKING
 • 2. (PR OC ED UR ES) -Marginal Thinking-sinusuri ng isang indibidwal ang karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon 4. CENINVESTI-INCENTIVES -Incentives-ito ay pagbibigay ng karagdagang allowance kapalit ng isang bagay o serbisyo na nagawa B. Paghahabi sa layunin ng aralin Sagutin ang tanong na ito: Ano ang kahalagahan ng ekonomiks? (Ang sagot ay depende rin sa mga mag-aaral) Ayon kay Paul Samuelson, ang ekonomiks ay isang pag-aaral kung paano gagamitin ang mga limitadong pinagkukunang yaman upang makagawa at maipamahagi ang ibat-ibang produkto at serbisyo sa mga tao at ibat-ibang pangkat ng lipunan para sa kasalukuyan at hinaharap. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Pagpapakita ng videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=3VWjOGlf6ZQ Sagutin ang mga sumusunod na katanungan: 1. Mahalaga bang pag-aralan natin ang ekonomiks? 2. Ano ang silbi nito sa ating pang-araw-araw na buhay?sa ating ekonomiya? 3. Bakit dapat matutunan ng isang mag-aaral ang ekonomiks at ano kaugnayan nito sa paggawa ng desisyon? Ipaliwanag. 4. Mahalaga ba na isa-alang-alang natin ang ating mga desisyon? Ipaliwanag D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Talakayan: Mga kaalaman at konsepto sa ekonomiks: 1.Opportunity Cost- -Opportunity Cost- ay tumutukoy sa halaga o nang best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon 2. Trade-Off- ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng isang bagay 3. Marginal Thinking- sinusuri ng isang indibidwal ang karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon 4. Incentives- ito ay pagbibigay ng karagdagang allowance kapalit ng isang bagay o serbisyo na nagawa Ang kaalaman sa konsepto ng trade –off, opportunity cost, incentives, at marginal thinking ay makatutulong sa matalinong pagdedesisyon upang maging rasyonal ang bawat isa sa pagbuo ng desisyon. Kahalagahan ng ekonomiks ● Mahalagang pag-aralan ang ekonomiks sapagkat makatutulong ito sa mabuting pamamahala at pagbuo ng matalinong desisyon. Malaki ang maitutulong nito sa iyo bilang mag-aaral, kasapi ng pamilya at lipunan. ● Bilang bahagi ng lipunan, magagamit mo ang kaalaman sa ekonomiks upang maunawaan ang mga napapanahunang isyu na may kaugnayan sa usaping ekonomiko ng bansa.
 • 3. ● Maaari mo ding magamit ang kaalaman sa ekonomiks sa pag-unawa sa mga desisyon mula sa mga choice na mayroon ang pamilyang iyong kinabibilangan. Bilang isang mag-aaral ay maaaring maging higit na matalino, mapanuri , at mapagtanong sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. (Pangkatang Gawain) Ipangkat ang mga mag-aaral sa apat o limang grupo at ipasagot ang mga katanungan. (Paala-ala sa guro, puede niyang dagdagan ang mga katanungan depende sa populasyon ng isang klase) Ipa-ulat sa harap ng klase ang kanilang mga kasagutan. Pamantayan sa Pagmamarka: 1. Kaangkupan sa paksa-----10pts 2. Pagkamalikhain---------------5pts 3. Pagkakaisa---------------------5pts Kabuuan 20pts E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Gawain: Pangkatin ang mga mag-aaral sa limang grupo at isabuhay ang kahalagan ang ekonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pamantayan sa Pagmamarka: Kaangkupan sa paksa------10pts Pagkamalikhain--------------- 5pts Kooperasyon------------------- 5pts Kabuuan 20pts F. Paglinang sa Kabihasan G. (Tungo sa Formative Assessment) Sagutin mo: Gawin ito sa Journal notebook ● Ano ang kahalagahan ng ekonomiks sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan? Pamantayan sa pagmamarka: 1. Kaangkupan------------------5pts 2. Organisasyon-----------------5pts 3. Kalinisan sa pagsulat-------5pts Kabuuan 15pts H. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay Magsulat ng maikling repleksiyon tungkol sa mga natutuhan ng mga mag-aaral at reyalisasyon tungkol sa kahulugan at kahalagahan ng ekonomiks bilang kasapi ng pamilya at lipunan. I. Paglalahat ng Aralin Pagpapasagot sa katanungan. Bakit mahalaga ang ekonomiks sa pang araw-araw na pamumuhay bilang kasapi ng pamilya at lipunan? ● Bahagi na ng buhay ng tao sa pagkakaroon ng mga choices kaya kailangan ito ng matalinong pagdedesisyon. J. Pagtataya ng Aralin Pagbibigay ng pasulit ( Ito ay nakadepende sa guro kung ilang aytem ang kanyang ibibgay)
 • 4. I. Sagutin ang sumusunod. Isulat ito sa isang-kapat na papel. ________________1. Sinusuri ng isang indibidwal ang karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon __________________2. Halaga ng bagay o nang best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon __________________3. Karagdagang allowance kapalit ng isang bagay __________________4. Pagpili o pagsakripisyo ng isang bagay kapalit ng isang bagay II. Sagutin ang mga sumusunod. 1. Ano-anu ang kahalagahan ng ekonomiks sa pag-aaral ng ekonomiks? Mga Sagot: 1. Marginal Thinking 2.Opportunity Cost 3. Incentives 4. Trade-Off II. -Mahalaga ang pag-aaral ng ekonomiks dahil makatutulong ito sa pamamahala at pagbuo ng matalinong desisyon. -Upang maunawaan ang mga napapanahunang isyu na may kaugnayan sa mahahalagang usaping ekonomiko ng bansa -pag-unawa sa mga desisyon ng pamilya, makapagbibigay ng makatwirang opinyon -para maging matalinong mapanuri at mapagtanong sa mga nangyayarisa iyong kapaligiran Krayterya sa pagmamarka: Pamantayan sa pagmamarka: 1. Kaangkupan------------------5pts 2. Organisasyon-----------------3pts 3. Kalinisan sa pagsulat-------2pts Kabuuan 10pts K. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation Basahin ang pahina 23 sa inyong batayang aklat at gawin ang T-chart at sagutin ang mga pamprosesong tanong na nasa pahina 24.Isulat ito sa inyong journal notebook. (Paalala sa mga guro maaaring magkaroon ng karagdagang gawain kung ang mga mag- aaral ay hindi nakakuha ng 75% sa pasulit.) V. Mga Tala VI. Pagninilay A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya
 • 5. B. Bilang ng mga mag-aaral na nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remediation. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation. E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Preparedby: Checkedby: ANABEL J. LATOY ELEANOR T.CARIÑO SubjectTeacher SchoolHead